Ravencoin payouts to RNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi

Time (UTC)AmountRecipientTransaction
Jun 25, 2019 1:00 AM22.87563112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89c056bbe4202f42528b030c...
Jun 25, 2019 12:00 AM89.42809149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a61d2da1005ae5544aac9d5...
Jun 24, 2019 11:00 PM63.36384677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif01a7af6b7da4d2245230a19...
Jun 24, 2019 10:00 PM62.77310747 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife9dad3381d9ea0d912e7361...
Jun 24, 2019 9:00 PM20.87695684 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0989a13b4ac0b0ec9f18e730...
Jun 24, 2019 7:00 PM67.05936785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi446bb9a7c824a061b88a55dc...
Jun 24, 2019 6:00 PM20.85312171 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica7e08428b43be43daed28b3...
Jun 24, 2019 5:00 PM83.83075063 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22648c41ec6134fdb0567ee3...
Jun 24, 2019 3:00 PM40.71355101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e21055af182c57cd70a2c7c...
Jun 24, 2019 2:00 PM21.38543790 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi258bc5a290cee66de3ed791b...
Jun 24, 2019 11:00 AM19.90303233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif145da8f6759110ed13611eb...
Jun 24, 2019 10:00 AM22.20277565 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78ec7633dcfb0a62f4fab54a...
Jun 24, 2019 8:00 AM20.11951394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02a7e9f23a681a05da94321f...
Jun 24, 2019 7:00 AM20.80271156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe1012875e224aac66e065ef...
Jun 24, 2019 5:00 AM45.60094829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dd279f30985d3a3b25de53d...
Jun 24, 2019 3:00 AM22.95198245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7b8063d0ca28690876d33cc...
Jun 24, 2019 2:00 AM45.98724083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid57d65468d4229347c8274f5...
Jun 24, 2019 1:00 AM71.58538905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib457aff246e5521d91ccc014...
Jun 24, 2019 12:00 AM23.18112155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a87ffe9bba4fcab51724be3...
Jun 23, 2019 11:00 PM23.10706182 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafbafa168055bafc2dcdfa2d...
Jun 23, 2019 10:00 PM44.62346787 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e9abe5a4f1eb701bb0cd725...
Jun 23, 2019 8:00 PM67.69580887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi964508321234c1b5cc158896...
Jun 23, 2019 7:00 PM44.53190601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c2df0b0a24c04027911a092...
Jun 23, 2019 5:00 PM22.98947954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5de875af94b788c35ce86149...
Jun 23, 2019 4:00 PM43.65615531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bcafeb8f9eb40696e61fd6e...
Jun 23, 2019 3:00 PM45.52964093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bea5a802b12d9ef694af749...
Jun 23, 2019 11:00 AM65.24803445 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29b429978c0630943cf3aa65...
Jun 23, 2019 10:00 AM106.15735273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bd43422b88caffe716e7f9f...
Jun 23, 2019 9:00 AM66.52016271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8b566f3aa0f0a7179465c98...
Jun 23, 2019 8:00 AM193.75682007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38343c9ae05463fa7d1852a7...
Jun 23, 2019 7:00 AM47.09141010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc859b041c1996aceced8845...
Jun 23, 2019 6:00 AM45.56893353 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41f01e895da16650b71ab8b9...
Jun 23, 2019 4:00 AM20.78361788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif68113fb00afd6d71bd1aeae...
Jun 23, 2019 3:00 AM22.63079290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi795a862eea1f3f5210b516d3...
Jun 23, 2019 2:00 AM22.95292476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8267278a72f4046b8f4c712...
Jun 23, 2019 1:00 AM21.61008928 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4cac0aa89a5e0698978ccde...
Jun 23, 2019 12:00 AM65.73749497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f9cb343862064b75adbac00...
Jun 22, 2019 10:00 PM21.73893107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8e80a9dc0f5ed8501e0e5f6...
Jun 22, 2019 9:00 PM65.50074967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif315eb8c40a48497128b3fa2...
Jun 22, 2019 7:00 PM22.42405984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf45ded5d6d8629b001ddc6b...
Jun 22, 2019 6:00 PM23.27958702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43a1ad2500ce7c1106f5810d...
Jun 22, 2019 5:00 PM135.68664491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b6071a8947b12b4a8198ac8...
Jun 22, 2019 4:00 PM21.71851205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice260dde694179aabfac7f88...
Jun 22, 2019 3:00 PM66.18113537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3409f35189e50fc743069a11...
Jun 22, 2019 2:00 PM20.94851524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dd44a5635c754403317d138...
Jun 22, 2019 1:00 PM64.47572643 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c7c6a8f0c68237695baf02c...
Jun 22, 2019 12:00 PM20.16414554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifeeea1d5b3ef72119385a199...
Jun 22, 2019 11:00 AM44.15686025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e0fa9f81a97c9af963741a3...
Jun 22, 2019 10:00 AM42.40495575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d0ae6d8e201e4081fe3c30f...
Jun 22, 2019 9:00 AM86.21831229 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b219916d33cf486319ab638...
Jun 22, 2019 8:00 AM21.84605082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib41c3af31b96e3886dfe4f36...
Jun 22, 2019 7:00 AM21.12479127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45766014df5139baee7f2b19...
Jun 22, 2019 6:00 AM23.63036175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2703f409e51a58ba3497ee9e...
Jun 22, 2019 3:00 AM26.78958408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05f42779b2d77eb2e00b4fa1...
Jun 22, 2019 2:00 AM26.05461528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e96d4949ac84b06d21c58d0...
Jun 22, 2019 1:00 AM105.77542192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4789b778eff9ba9c0333a2e9...
Jun 22, 2019 12:00 AM27.11032040 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ac898216066402518980ac9...
Jun 21, 2019 11:00 PM27.66105165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif41b402065b880544cff76c0...
Jun 21, 2019 10:00 PM50.61637292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb20e0168316ecee310711d7...
Jun 21, 2019 8:00 PM25.84269134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi234a0c94046b052adc9da1ac...
Jun 21, 2019 6:00 PM53.95813091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5eea391da501568480a1683...
Jun 21, 2019 2:00 PM68.73527172 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74cd1269dc4701d7a642f8fb...
Jun 21, 2019 12:00 PM43.71505546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42e73444f064d7430234e3f8...
Jun 21, 2019 11:00 AM61.85451242 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib286cafa421002dd734a177c...
Jun 21, 2019 10:00 AM50.11648315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia24e23567c1d4e8b807820ab...
Jun 21, 2019 7:00 AM30.13360595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e683d813c215a0f29f225f1...
Jun 21, 2019 6:00 AM30.38811749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ab6eb57c3884581cf9cb4d6...
Jun 21, 2019 3:00 AM61.11962428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fddd73c7b4a6d7c54083e67...
Jun 21, 2019 2:00 AM29.13032538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ea777bb94fd320578241770...
Jun 21, 2019 12:00 AM28.80339209 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiccdc0de4582efa5a7f2dbdce...
Jun 20, 2019 11:00 PM24.51366314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc30ebf3fcec003a2308ba62...
Jun 20, 2019 10:00 PM41.31187077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94b31092cca3713f4d71504a...
Jun 20, 2019 9:00 PM16.78025838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13e00e2d6073d0669bf4fad1...
Jun 20, 2019 8:00 PM50.51550303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaacc15ffa3dd7f23f18589de...
Jun 20, 2019 5:00 PM16.38112088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdc7058fe78a4b411f8c095a...
Jun 20, 2019 4:00 PM17.97911478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0bf4a569410251d3e5ad1b0...
Jun 20, 2019 11:00 AM51.93876551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47d1025c290f272686808056...
Jun 20, 2019 10:00 AM26.51643188 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia174f413c60b3ab5034ec50b...
Jun 20, 2019 9:00 AM30.62555162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6c3160e65cc8edaff3e25a4...
Jun 20, 2019 6:00 AM41.30595074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae44c02e5567b520e7aee3b9...
Jun 20, 2019 3:00 AM39.99021603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f6c5aa7d13d5c85623f1173...
Jun 20, 2019 2:00 AM121.93087629 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibfdd4a31e112c28979797f58...
Jun 20, 2019 1:00 AM40.70936920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bbddc6c54464ee478a954fd...
Jun 20, 2019 12:00 AM41.47448303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib84bf714b04d8c33cf1395c1...
Jun 19, 2019 11:00 PM41.41625136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife8b368af8fe914d0383b925...
Jun 19, 2019 9:00 PM169.12662834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a38b9e5ccc0dc23dd5866a4...
Jun 19, 2019 7:00 PM40.34351058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c366c7d69d3f7de2deadaee...
Jun 19, 2019 5:00 PM162.68870507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec859f3a327885b4593c1fc5...
Jun 19, 2019 3:00 PM38.86161230 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a2d7cadaad47d8a350572f6...
Jun 19, 2019 2:00 PM119.01252375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi287633a2d0cea2958bc91a7c...
Jun 19, 2019 12:00 PM41.20228733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie80f390725fb959aba7bb8f0...
Jun 19, 2019 10:00 AM82.85361940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffa654f27af195c6b6697cf6...
Jun 19, 2019 9:00 AM39.09518318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3b14ba872ddf4eec7ed6763...
Jun 19, 2019 8:00 AM42.71175770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65d97c4de6e6427c6cb599b5...
Jun 19, 2019 6:00 AM42.88473200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71b12ea252a8c25b86b31a1c...
Jun 19, 2019 5:00 AM41.62380510 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e113c7b19aacc5555dd7175...
Jun 19, 2019 4:00 AM42.31619198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3f380964c7971d681dfd356...
Jun 19, 2019 2:00 AM79.00223983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56a7eed090e63934cd14a237...
Jun 19, 2019 1:00 AM41.74097167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiecb4a5f4cf81cfb4fb3e6a65...
Jun 19, 2019 12:00 AM42.30720860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c5f6b4882b4e6b93f7c428...
Jun 18, 2019 11:00 PM83.14494107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi970e1b0fa3aefa8a6cdc35e9...
Jun 18, 2019 10:00 PM169.92993192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69dad8336d3ff4037d686bed...
Jun 18, 2019 9:00 PM42.36758637 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid47a7d168bebbd917b656135...
Jun 18, 2019 7:00 PM41.34664823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42296eb1746390ed049b688f...
Jun 18, 2019 5:00 PM40.71046142 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic677f16b5d70556f75c38ba1...
Jun 18, 2019 4:00 PM41.23598321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi308f723cbfff18885b362c46...
Jun 18, 2019 1:00 PM43.31729553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b25c11e903feb77d2a3bf26...
Jun 18, 2019 12:00 PM43.10257908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f7eb991a1d83cc6b0763564...
Jun 18, 2019 11:00 AM41.06870431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ebb7150b9062c46a1d02f40...
Jun 18, 2019 10:00 AM82.06183055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c9e8bf9d66bbe83d099be13...
Jun 18, 2019 9:00 AM81.82725605 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib13f11108225a27dbdacc0cc...
Jun 18, 2019 8:00 AM40.28934620 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4decf1e859dc16daebf6623e...
Jun 18, 2019 6:00 AM160.63776978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9e6bc9c56ad155b2200bf57...
Jun 18, 2019 1:00 AM122.14070754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49892155398f8442c54d75e8...
Jun 17, 2019 9:00 PM40.28487101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9f68baa1ae430bedbaaa094...
Jun 17, 2019 8:00 PM42.10707403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi434c565a3b7ea69602280920...
Jun 17, 2019 7:00 PM175.86698391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi194ea9c40b888c841034e315...
Jun 17, 2019 4:00 PM40.49933843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b610c7cf14c2e874b2c3c5c...
Jun 17, 2019 3:00 PM79.49782191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b42c30893c57409b46f6a78...
Jun 17, 2019 2:00 PM41.48729284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic14fa18f8a318cc207ad5a14...
Jun 17, 2019 12:00 PM39.44385247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi322e4de4be2e9c1e987cbc5b...
Jun 17, 2019 10:00 AM82.82958281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84541b61a1df4ade37abb916...
Jun 17, 2019 9:00 AM40.80720529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1e266e44cba352f2068ed64...
Jun 17, 2019 8:00 AM40.05903656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03389627c94fb64e13bf5ddd...
Jun 17, 2019 7:00 AM40.64460198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f75cedb56c98b61cbb9fa77...
Jun 17, 2019 6:00 AM40.13278953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fa245a7fb5ddc8c6bdeab94...
Jun 17, 2019 5:00 AM82.59047540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01d6dbaeb35b6d2c40f975ea...
Jun 17, 2019 3:00 AM39.71814397 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9dade91bf45eddedbd6498d1...
Jun 17, 2019 2:00 AM39.45373967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi808ab47870fa006d5249d8e7...
Jun 17, 2019 1:00 AM119.59166716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9254936703fefd8261a96fc9...
Jun 17, 2019 12:00 AM77.15609817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi319431b15d0e75190b6d291f...
Jun 16, 2019 10:00 PM116.52262647 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fda8567ab58a443f1df2377...
Jun 16, 2019 8:00 PM30.10267274 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b2a5307a6572ad8029bc0e1...
Jun 16, 2019 7:00 PM29.37422373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fc74544211bbee618e7480c...
Jun 16, 2019 6:00 PM28.27741516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43f1c87f36f04d7db5c84a71...
Jun 16, 2019 4:00 PM28.44861342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76bcb96d38a4337b8586ff28...
Jun 16, 2019 3:00 PM27.71801506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02f970c6341dc8d7972ab4a8...
Jun 16, 2019 2:00 PM27.86446996 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi333d393c1887ec4fe1d30c65...
Jun 16, 2019 11:00 AM27.58811924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb5206b3fc807dc1d3130c6c...
Jun 16, 2019 9:00 AM58.26341333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia81a7190b261873908144ed1...
Jun 16, 2019 6:00 AM27.94363386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2628699c8936096062fba501...
Jun 16, 2019 5:00 AM55.84467835 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3442c7da7843e59db96842c...
Jun 16, 2019 3:00 AM27.30770542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493687310cc1c39783fb93c5...
Jun 16, 2019 1:00 AM28.20750031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic44b7adae3a8479a61e0b6e2...
Jun 16, 2019 12:00 AM56.76306293 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0779a5fec21c721e1dca471...
Jun 15, 2019 10:00 PM53.98971556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60006bc3605b8d6369513b73...
Jun 15, 2019 9:00 PM23.18541854 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55f0f78bbd2eac22b6bccf29...
Jun 15, 2019 7:00 PM21.22818608 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fda29982c20a9f9cfc89067...
Jun 15, 2019 6:00 PM27.56606548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7edf4f4270af1bae9afb5ffa...
Jun 15, 2019 5:00 PM27.11773074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd5195b70cca446503c151cc...
Jun 15, 2019 4:00 PM59.11844781 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab68abb09669803240e433a4...
Jun 15, 2019 3:00 PM28.20818169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8044f41b66b1d93ea88a0540...
Jun 15, 2019 1:00 PM27.21530618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91aa1bcf4ebca4b8425c8ea1...
Jun 15, 2019 12:00 PM54.46147987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38a2b58286ec6d324b3ddb22...
Jun 15, 2019 10:00 AM81.95985249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f767ee8b497c83a4fe15289...
Jun 15, 2019 7:00 AM55.32839632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiedb801147f03997309bfbbd7...
Jun 15, 2019 6:00 AM26.88442787 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96bddaf7074bebd0335aaa05...
Jun 15, 2019 5:00 AM28.31062503 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e804bf8cef5c6c57d90f62f...
Jun 14, 2019 10:00 PM83.06140563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fea9f62fd2f5074ca79bf59...
Jun 14, 2019 9:00 PM27.46893518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi152720c6bcc5cc78947c22bb...
Jun 14, 2019 4:00 PM57.55063102 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5d57155d2429d672cd7fbb9...
Jun 14, 2019 3:00 PM53.69310693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi858acbb8b9851262f575a0cb...
Jun 14, 2019 2:00 PM84.98330961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi870cad3750d27f9be8ca87aa...
Jun 14, 2019 12:00 PM53.94868035 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida29b7b34b8524154f1da875...
Jun 14, 2019 10:00 AM50.66327419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf885de416df75ef98e8a7d0...
Jun 14, 2019 9:00 AM41.54843276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95c96e6589df3b0896c5d4d5...
Jun 14, 2019 8:00 AM27.66134969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70f78d32916eec36381fc166...
Jun 14, 2019 6:00 AM28.59023525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4b96b0179bf0e0ef4e6e12d...
Jun 14, 2019 5:00 AM27.90499924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7591c22ded04e83135359a3d...
Jun 14, 2019 2:00 AM27.86180673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieec6997f52b0d6b3e6e39a49...
Jun 14, 2019 1:00 AM25.64811339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8f26cb9cd820c77039e5e8e...
Jun 13, 2019 10:00 PM79.78010509 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01df26c79e464e2598bb2f8e...
Jun 13, 2019 8:00 PM85.68007920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06ab8a22d7eb13610e03ca42...
Jun 13, 2019 7:00 PM56.33405814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43d566b78aec625e10f8436c...
Jun 13, 2019 6:00 PM55.27125122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcfbaefda1b86e7fbd9868d4...
Jun 13, 2019 3:00 PM65.19325261 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi947fbf4f6d19bdced4794151...
Jun 13, 2019 2:00 PM62.97075770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib13e90515e6add19588a1300...
Jun 13, 2019 1:00 PM32.52400426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi364fa959e7adcf42a993c1be...
Jun 13, 2019 12:00 PM33.01256125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31bdc89b703a75470ebac8b6...
Jun 13, 2019 11:00 AM66.59678478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif40a44cfe82bfcb89992b931...
Jun 13, 2019 10:00 AM34.83562211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifca9d2ccebd4f44cf0d53448...
Jun 13, 2019 9:00 AM31.46599970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd790294980d752e4dd3fbfc...
Jun 13, 2019 7:00 AM35.00240215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9822fa8fdf81522502977d1...
Jun 13, 2019 4:00 AM35.28108813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42823fcfe2700d7a9e3bbabb...
Jun 13, 2019 3:00 AM35.21293535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi926f024907cf18d72bec7c03...
Jun 12, 2019 11:00 PM36.86604058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b5df0a24e0f79108c0c4f0f...
Jun 12, 2019 10:00 PM73.60350051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70bd64d445e1818655fb8f59...
Jun 12, 2019 9:00 PM38.74677770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e5c4c7b0ba628d46b3bd7c2...
Jun 12, 2019 8:00 PM78.34783767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ba193598ba8e9cc48d592e7...
Jun 12, 2019 7:00 PM61.12382181 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic65a5c8d5bf1309c7d4a2331...
Jun 12, 2019 6:00 PM25.43007066 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia96fb39bc4f8746eef29f606...
Jun 12, 2019 5:00 PM59.27712661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71f90629bc86cd8d7f7638e0...
Jun 12, 2019 3:00 PM36.59481227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d7ad41820f85cdf6b35c9cc...
Jun 12, 2019 2:00 PM0.61107839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bb98f0248b3574e5a5f69c5...
Jun 12, 2019 11:00 AM26.17299450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab614a4d0258c36faf7291c8...
Jun 12, 2019 9:00 AM35.34647390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a3148437a7cd341a85224e1...
Jun 12, 2019 6:00 AM104.97156640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7ad6ba617995fba0fbc7c0d...
Jun 12, 2019 5:00 AM35.43777096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79e8423f159c150368dc1e57...
Jun 12, 2019 1:00 AM36.26663055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3859b9f853c26d9bc583cce...
Jun 11, 2019 11:00 PM103.84941204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie08baee08f1f48ca3d7aa501...
Jun 11, 2019 10:00 PM33.40467947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ca4503015f5bcf864c1c711...
Jun 11, 2019 7:00 PM35.35704245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic459e61d52a5e2041e4a1049...
Jun 11, 2019 6:00 PM35.93949904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4910fa145c51bbcfd0c50fba...
Jun 11, 2019 5:00 PM77.72286658 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0797bea3ca3f5e1870fadb8...
Jun 11, 2019 4:00 PM37.44450286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ba02341be9dfbc901ee8a2f...
Jun 11, 2019 3:00 PM34.75199977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie47f46f842b6915c3d0d8e02...
Jun 11, 2019 2:00 PM66.94952449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc70d24e7a777e85b4e2e842...
Jun 11, 2019 12:00 PM103.58543215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi832578f63ffd2867699424e4...
Jun 11, 2019 8:00 AM70.88467435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e8755ea64667f8f2827e40a...
Jun 11, 2019 7:00 AM70.44800268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib095fe23ecf98af1a61e7a44...
Jun 11, 2019 6:00 AM71.73124495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b0ec339aa0ee0918c9bf630...
Jun 11, 2019 5:00 AM67.98999055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57c110f06ad085ad6d4644bb...
Jun 11, 2019 4:00 AM36.44043290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia59a9218c565fd07bf25a0e1...
Jun 11, 2019 3:00 AM34.67382244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ebc74355b582f1a5447a3fb...
Jun 11, 2019 1:00 AM34.92405408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifffad02e4ced7f4b5149f7bd...
Jun 11, 2019 12:00 AM34.08494328 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia898641aa9608d6176e2ec70...
Jun 10, 2019 11:00 PM68.50403582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3f77c6fb2402598ad36a146...
Jun 10, 2019 9:00 PM103.58266107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27982e739914b15c92053d79...
Jun 10, 2019 7:00 PM35.39473006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73df27bd008a4005b51b6d4b...
Jun 10, 2019 6:00 PM27.13441618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib36feeb4e51014689754c1d8...
Jun 10, 2019 5:00 PM26.39443618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c5e0fdc66db74e100845ab7...
Jun 10, 2019 4:00 PM80.90119563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia55e2f5def62874606caeab4...
Jun 10, 2019 2:00 PM27.69448113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62657b63fc6034c3d8a4f6f1...
Jun 10, 2019 1:00 PM100.05629566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib511f7b5acd32bd5db6e0539...
Jun 10, 2019 9:00 AM33.93096510 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e20fa718e380b374fc3924d...
Jun 10, 2019 6:00 AM33.61851840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi777a946e70d0685352bdc73d...
Jun 10, 2019 3:00 AM52.26639482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01fda739dfddc591d39723a4...
Jun 10, 2019 2:00 AM24.81012592 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7178a3223ab816ca4ea64231...
Jun 10, 2019 1:00 AM25.45801596 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi932689a75ec69c8e58dab498...
Jun 10, 2019 12:00 AM26.22108880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4dbd12ac430d230cf37c2876...
Jun 9, 2019 11:00 PM76.76574208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7837b52171b213dd15a48f2...
Jun 9, 2019 9:00 PM23.19567301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57f8671e386f5a10eff84021...
Jun 9, 2019 7:00 PM24.78893211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2f80a240a335e6f9f429bc8...
Jun 9, 2019 6:00 PM23.38037027 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid550695363f4708458d595ad...
Jun 9, 2019 1:00 PM48.34113018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88fc6d80b97055a7e2db51aa...
Jun 9, 2019 12:00 PM23.64008996 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8aaf3c3eb1378af751925b87...
Jun 9, 2019 10:00 AM43.82157987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib72160e9918446bd5a683812...
Jun 9, 2019 9:00 AM18.98486271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1767cb2584de97fe98f2abb8...
Jun 9, 2019 6:00 AM19.83545157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi323932ceff887d4c247afa29...
Jun 9, 2019 5:00 AM19.43982003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77664a1109aec6365f388054...
Jun 9, 2019 3:00 AM20.86764642 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic152c32419437e1e54bc848a...
Jun 9, 2019 2:00 AM19.94232976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid38a37655847b2caeed1b746...
Jun 9, 2019 1:00 AM18.36482516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e17daaebd8122b5eaf2ad92...
Jun 8, 2019 11:00 PM40.86812755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7c4a7c4f32c3616a99270f0...
Jun 8, 2019 10:00 PM20.76066099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi137a9d5b3a78318020bd9acb...
Jun 8, 2019 9:00 PM23.29290486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a69f4514f7a669fc7ce9f95...
Jun 8, 2019 5:00 PM50.62785291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3cf26d7e26521e18169ece2...
Jun 8, 2019 4:00 PM26.18925208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5868cc76491c299a8142eba...
Jun 8, 2019 3:00 PM26.24397748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice90b7b8e42bd1362375c3d9...
Jun 8, 2019 12:00 PM24.47940392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1864994fdcc7ad41930cff26...
Jun 8, 2019 11:00 AM25.93574840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d2e8aafe4f251a8fcc38b2e...
Jun 8, 2019 10:00 AM75.61842537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7da1d389474b4ccc550b070...
Jun 8, 2019 9:00 AM24.99902612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2a40543a2d4ab1f682a006a...
Jun 8, 2019 8:00 AM26.09200569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24f37ec36b41f193339c2ce4...
Jun 8, 2019 7:00 AM24.70112650 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie32d16a891a34a96229964dd...
Jun 8, 2019 6:00 AM24.87966428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi355bc6644987143136a0ca70...
Jun 8, 2019 5:00 AM77.19057106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcd9bbb3af71a73da9191b15...
Jun 8, 2019 4:00 AM24.94137259 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi707cd64e1d93792b33fd2653...
Jun 8, 2019 3:00 AM27.23594756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4df554941e446303f7b5c9c8...
Jun 8, 2019 2:00 AM26.24313345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92f0683c4c8b506c7886b954...
Jun 8, 2019 12:00 AM130.39865961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bc52887c1abdb1bb9b134af...
Jun 7, 2019 11:00 PM32.53281932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ea7743a4ce15b6fab2298de...
Jun 7, 2019 10:00 PM69.50992277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4161a3054da2e9d3e4a0f0c2...
Jun 7, 2019 8:00 PM33.67331018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4eb1fa1f0bb62314fe04ea9...
Jun 7, 2019 7:00 PM32.16307945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1e7e6339c09b05ad231752a...
Jun 7, 2019 6:00 PM32.17368280 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib104342731c8859a0a4d0732...
Jun 7, 2019 5:00 PM31.54712827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a8ae17a672833b95039917b...
Jun 7, 2019 4:00 PM33.50613192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9330761ce50fc5d401031183...
Jun 7, 2019 3:00 PM32.88400703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc5aa2ed7290b321d9c0e6cc...
Jun 7, 2019 2:00 PM33.60110484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50751c87b9113e41577c58a3...
Jun 7, 2019 1:00 PM65.32150900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40a009a22508eb275a9c3bb7...
Jun 7, 2019 12:00 PM32.24495636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic08a49a5fdf8dbc7a7935516...
Jun 7, 2019 11:00 AM64.74262465 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid06bf2b6d6825ee4a2e29be8...
Jun 7, 2019 10:00 AM62.19734807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f838ca0338a30880a1e2e84...
Jun 7, 2019 9:00 AM62.22152962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe7b05634afbfe60086f3fe6...
Jun 7, 2019 7:00 AM66.17709037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6505786945d7e7962153e4d...
Jun 7, 2019 6:00 AM65.79623949 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1361f927da8acbd6dbd6f31e...
Jun 7, 2019 4:00 AM96.03604347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied1fe111c585926a21cf0131...
Jun 7, 2019 3:00 AM32.47940989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9faf820fcee67305bf1b4263...
Jun 7, 2019 2:00 AM32.86302756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi399710f1f94d33a933c32889...
Jun 7, 2019 12:00 AM65.83775370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi295dc86289a20ceb5fbd07ed...
Jun 6, 2019 11:00 PM30.86252398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88b6a50834a762ac9ce3feed...
Jun 6, 2019 9:00 PM31.98949623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2941cbdf61ecde25115e4ec...
Jun 6, 2019 7:00 PM31.92654526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie92d66b3c197414a6962a013...
Jun 6, 2019 4:00 PM64.57237332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7802ab6d585012480482065d...
Jun 6, 2019 1:00 PM59.26525773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2d984c81d16a9f3bec5ec90...
Jun 6, 2019 12:00 PM22.91710382 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72341abbeaf3145fa8ca3f50...
Jun 6, 2019 10:00 AM22.64857343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6061e20b36a3a0abf7f85df...
Jun 6, 2019 9:00 AM121.41605410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33d8d7a4d58724c01ae51bf0...
Jun 6, 2019 5:00 AM27.66090164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cc9f62bddb9fe1bf7814250...
Jun 6, 2019 4:00 AM85.22485003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71922e52fdaabbe560ad5947...
Jun 6, 2019 12:00 AM28.57094241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4200db1414f4da41232e0382...
Jun 5, 2019 11:00 PM79.99108185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9dedfe1595e15dcee4b7e96a...
Jun 5, 2019 7:00 PM23.39532725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f6b3f723770d1c11069e074...
Jun 5, 2019 5:00 PM68.22101822 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5b36a4aba5d6bf0ad9c6efe...
Jun 5, 2019 4:00 PM22.81064177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib402add61976b92e28d5fae0...
Jun 5, 2019 3:00 PM26.15760118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi449ed22b262626344fe4198e...
Jun 5, 2019 2:00 PM23.10365906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3338b971a6c8e3572519e01...
Jun 5, 2019 12:00 PM23.78899667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d0c1319f6451839cb84df43...
Jun 5, 2019 10:00 AM27.88681545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c886233eb049cecc3388779...
Jun 5, 2019 9:00 AM57.83826997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99d8febbac52b468009009ac...
Jun 5, 2019 8:00 AM58.87697985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72de001042a171ea175f1c9f...
Jun 5, 2019 3:00 AM29.19952422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ddbf49fffb8fc718f118eb5...
Jun 5, 2019 2:00 AM62.85376395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1aae380dd16c6ebcc00b2378...
Jun 5, 2019 12:00 AM60.87903022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb213f425690910ae1f89793...
Jun 4, 2019 11:00 PM60.47036952 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicadd63ed00c5bf1ec1c80687...
Jun 4, 2019 10:00 PM28.11821810 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif19cd5be30f189977caba1a9...
Jun 4, 2019 9:00 PM26.49366358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dd132165842c9a4ed38e7a2...
Jun 4, 2019 7:00 PM44.56025341 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib263aa83bed1cce55abc90bf...
Jun 4, 2019 5:00 PM24.97593017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic94bcab50854316245c99412...
Jun 4, 2019 4:00 PM23.67855537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbcdb6342b837953d97a5338...
Jun 4, 2019 3:00 PM101.08514532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5149e57f330508ab0c37f4b5...
Jun 4, 2019 1:00 PM27.90580030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f98f5fe0a3c60e10cb01e97...
Jun 4, 2019 10:00 AM31.49725044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c9c7c13e955bd62e5d3ccd...
Jun 4, 2019 9:00 AM94.64162265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3552781e3f0278650f98b84...
Jun 4, 2019 5:00 AM62.55566346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7dc6607a9f2f1eb86bd47250...
Jun 4, 2019 4:00 AM31.55268162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c9d039136af8063040eca86...
Jun 4, 2019 3:00 AM31.76421096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi037f48836f491139642d15db...
Jun 4, 2019 1:00 AM63.58333399 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10d07a6b8df001cee37e444d...
Jun 4, 2019 12:00 AM32.59890589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida3dd9a964af0b066023aedc...
Jun 3, 2019 11:00 PM32.79669731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c9c968cae4c71462bc09af1...
Jun 3, 2019 9:00 PM62.07312997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi579f5e130f5df659d144f661...
Jun 3, 2019 7:00 PM63.75509150 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a6c02a1364e02b28afd8acc...
Jun 3, 2019 6:00 PM84.77981884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3d995d48cde89004cd297a2...
Jun 3, 2019 3:00 PM33.49593208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia38cc7839aafd23be52769f7...
Jun 3, 2019 1:00 PM98.64354109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81fda20e5e98f78e8a8b33ac...
Jun 3, 2019 12:00 PM31.21548105 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6516d9ef91bb7771ce65ef43...
Jun 3, 2019 11:00 AM64.70801891 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a7106aec376441a3ac5170c...
Jun 3, 2019 10:00 AM94.87955431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia38274d6de6d057e473cfcce...
Jun 3, 2019 7:00 AM31.85369497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib952aa8d16137b8348e422a3...
Jun 3, 2019 6:00 AM28.54559164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie40dd144f6ef2a985122d9a1...
Jun 3, 2019 4:00 AM28.35306315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16ca7f76eb0f0cc55925c5a5...
Jun 3, 2019 3:00 AM32.46576322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6de51c60f0377fd3fa225c33...
Jun 3, 2019 2:00 AM63.39986709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidecdf95fa9582e9d01b399ee...
Jun 3, 2019 1:00 AM31.25821771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9785abd1a76a6cfe19f32411...
Jun 3, 2019 12:00 AM31.55509268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib68026dff6cc9423081996c4...
Jun 2, 2019 11:00 PM31.18480251 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a08bd62a19d779ad01743b0...
Jun 2, 2019 10:00 PM31.33385216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6190532ad37bf815acfd36a8...
Jun 2, 2019 9:00 PM97.65719619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38c00d60ed2791a7d69dc1b9...
Jun 2, 2019 8:00 PM32.24377548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ae019d8c98db18cf6d33368...
Jun 2, 2019 7:00 PM94.96240479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7326fbb78137953952b80262...
Jun 2, 2019 5:00 PM33.35523536 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdd1dfa3a3488d463c439cb7...
Jun 2, 2019 4:00 PM34.44472557 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi915ecbb503887da54956ea9b...
Jun 2, 2019 2:00 PM32.84184150 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0331eb059afad24fea297d8c...
Jun 2, 2019 12:00 PM64.98128667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ce0d63f2243501322463bcb...
Jun 2, 2019 11:00 AM66.98115726 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib16cbc154ad6fea9b9ea5ac6...
Jun 2, 2019 10:00 AM32.15444685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bf61019a4b68ea0523d4cdc...
Jun 2, 2019 9:00 AM105.21574866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f6ac751ed76d3cbd0adac94...
Jun 2, 2019 8:00 AM32.87848170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7901acedeb3a30b071979694...
Jun 2, 2019 7:00 AM68.47281170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf99bc41396fb6c03f3baf1b...
Jun 2, 2019 5:00 AM131.11369786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68befb4ec3827bacafbd3851...
Jun 2, 2019 2:00 AM35.74404775 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec7f94e3c1917e5dfe33c1a2...
Jun 2, 2019 1:00 AM34.56461711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d8eed1e94408cabb2a8b31d...
Jun 1, 2019 11:00 PM34.47108942 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49dfc2f0da533252767b733b...
Jun 1, 2019 9:00 PM34.10322789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25b66a88831a0278c1aeb623...
Jun 1, 2019 8:00 PM33.29526235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1544855ff17f2db8d69dace...
Jun 1, 2019 7:00 PM34.07311759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f02037050199913512d6a73...
Jun 1, 2019 6:00 PM33.98228966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibea5692c0ddd7425cf3f7b58...
Jun 1, 2019 5:00 PM34.19739505 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi216eba94db9c8faec5c64a53...
Jun 1, 2019 4:00 PM104.30863756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a5040cc78298ac59dbb3f30...
Jun 1, 2019 2:00 PM73.38070811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia58d8243f96972237f80aeeb...
Jun 1, 2019 1:00 PM36.37994558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cf75c9b6e214d1ca25b26e0...
Jun 1, 2019 12:00 PM36.41042415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7125ad4d8a8b800ec89ec6ec...
Jun 1, 2019 11:00 AM35.71201884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77716d0583fea23472dbd892...
Jun 1, 2019 9:00 AM74.31971378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21c1535c0e398c5bbe5b4d27...
Jun 1, 2019 8:00 AM144.45529469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc569715244b5dc03f7e9a74...
Jun 1, 2019 7:00 AM72.80273339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74809cfb626be5cc329bfe08...
Jun 1, 2019 6:00 AM73.03841579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21a39167fce1839da5bcddfd...
Jun 1, 2019 5:00 AM36.88186841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13ac8f8ceef20c874db22530...
Jun 1, 2019 3:00 AM75.79665472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd58d1efc96c89f0d1171eae...
Jun 1, 2019 2:00 AM37.47127294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73ff64464ae0644fd4775360...
Jun 1, 2019 1:00 AM37.52805894 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi703fc3f821b8b7935d151322...
May 31, 2019 11:00 PM36.27389579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5779ec65b4d892b0d2736d74...
May 31, 2019 6:00 PM36.91265122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8bf15021ca4582ff3d544f9...
May 31, 2019 4:00 PM33.58977324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi709935e1f090f3c43996d92c...
May 31, 2019 3:00 PM36.07672950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie564a8b1516e345147e59a8d...
May 31, 2019 1:00 PM39.18700615 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1d61c071c57fd6c03222a52...
May 31, 2019 12:00 PM69.59144333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif672d60b7f3d5a184c18be29...
May 31, 2019 10:00 AM32.78981032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a24cf6988341c4a35c5e0fb...
May 31, 2019 9:00 AM33.71350717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37177eb3a1ae592f6563e798...
May 31, 2019 8:00 AM34.81460793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27e289ffea67c23882a327ea...
May 31, 2019 7:00 AM71.43850979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi331ad339bacc220dffcba6a0...
May 31, 2019 6:00 AM34.98475090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie380c7310be52bdc6648aa01...
May 31, 2019 5:00 AM37.42616190 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96ec615c93743709054f72f0...
May 31, 2019 3:00 AM34.32001803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fbb23d6f6153b058a4d2e11...
May 31, 2019 2:00 AM111.76749813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57fd9dcb50c854444b06e1bb...
May 31, 2019 12:00 AM147.39187799 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi758e13191b1555aac8a6b688...
May 30, 2019 10:00 PM72.98434317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e3c6322631505e8c0262663...
May 30, 2019 9:00 PM37.17985491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif68b712ecc43867bd16d6353...
May 30, 2019 7:00 PM34.05622431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84e30ba5af234e1898d872c9...
May 30, 2019 6:00 PM34.83248215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58007f5f425b9446ca38e698...
May 30, 2019 5:00 PM70.67074292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c2e3fc314774ea9ac5d91fa...
May 30, 2019 3:00 PM35.36166416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03d39afe9921d0c5698fcf14...
May 30, 2019 2:00 PM36.08202789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib813869a73caa78c456a876d...
May 30, 2019 1:00 PM77.43678193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56dc47f904a80b46c4787de8...
May 30, 2019 12:00 PM80.05609576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24b2a3a05a041c4c622d435a...
May 30, 2019 9:00 AM40.82133588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50e50f150539a062bd23cc9a...
May 30, 2019 8:00 AM38.65159407 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64be888f86bdd957df2e2bfe...
May 30, 2019 7:00 AM39.34492581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60ff7ee7880533a34a7468bb...
May 30, 2019 6:00 AM40.87582834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia188621320c529286576c2c8...
May 30, 2019 5:00 AM71.74367539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad053a6e685a7a58f30178d6...
May 30, 2019 4:00 AM138.03725734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib767c8a1f8060c4fa0adc66b...
May 30, 2019 3:00 AM34.27936639 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a7bed4edaa7f0236b5f7238...
May 29, 2019 11:00 PM74.55349236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2907fef2b3ca61603682ec77...
May 29, 2019 10:00 PM71.85564875 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiecd52de1ce04a8ca1f29dfed...
May 29, 2019 9:00 PM72.23991776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77ccda7394506d9de4b5dc69...
May 29, 2019 8:00 PM38.60903224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee59347c52c599c3d1f5e032...
May 29, 2019 7:00 PM37.02518246 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8f6669d4411fb61e13b5af2...
May 29, 2019 6:00 PM36.67668912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cf2b35c397bf1663d14d118...
May 29, 2019 4:00 PM83.45908907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bacfb67379ba91d0c9ff6b7...
May 29, 2019 3:00 PM85.28115743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif89fc6f622f9352a98c5433e...
May 29, 2019 12:00 PM49.37497963 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie90ce633166b342f146dd822...
May 29, 2019 10:00 AM86.13515297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c2cb06ca0d2aea86feefc2b...
May 29, 2019 8:00 AM35.37004340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10199021e895efa83bcf915a...
May 29, 2019 6:00 AM34.75340989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7c403bd8247663188b90eef...
May 29, 2019 5:00 AM109.47035102 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic80cddc06fb9359a5126c893...
May 29, 2019 3:00 AM33.08846048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7aed043d785af6e41e8603d...
May 29, 2019 1:00 AM103.56369817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5c8187d744f5bf036e0e288...
May 29, 2019 12:00 AM34.59115778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia454679491605bb96081e79c...
May 28, 2019 10:00 PM37.13923818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif6af1d57e7f744f910245947...
May 28, 2019 9:00 PM36.66597494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c4e578ae91a04d9ec339919...
May 28, 2019 8:00 PM35.40030220 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi270fd519a28237ae56dd97f5...
May 28, 2019 7:00 PM69.74460324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bbb05bf739fe1be0818e3b4...
May 28, 2019 6:00 PM70.69092754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibda7d49a094c10ba2de48251...
May 28, 2019 5:00 PM68.48766281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0e9a0e85e91c93628d04e26...
May 28, 2019 4:00 PM33.50309378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2158593305eef320361bc915...
May 28, 2019 3:00 PM72.34997945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib96967955e0d80356e345e66...
May 28, 2019 2:00 PM37.31336715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1400449ead3ae7315b0fd519...
May 28, 2019 12:00 PM34.54410165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1c532b7dd6408fabcb6a636...
May 28, 2019 11:00 AM36.07808994 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1f3c4c5c8922b7411174cdf...
May 28, 2019 10:00 AM67.08154247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f5f456c87b2976baf6fb018...
May 28, 2019 8:00 AM35.65801762 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bc0cfd07347386071369ca6...
May 28, 2019 6:00 AM34.77488904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88f7b221f3ef8d15e9b66716...
May 28, 2019 4:00 AM35.05196369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44dffe7e51051582059a9712...
May 28, 2019 3:00 AM105.14378598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ff3a4840495ecfc16d79f36...
May 28, 2019 1:00 AM69.05353085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc373aaf302fe25790aa77ea...
May 27, 2019 9:00 PM33.56058881 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb08719fbb5a383435c5e195...
May 27, 2019 6:00 PM32.59427569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43e2f7e5bd10182f5a0415a3...
May 27, 2019 4:00 PM71.27670291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie84eb37af42025d4422e599d...
May 27, 2019 3:00 PM34.69539583 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a0fc1fa34b4227577822aca...
May 27, 2019 2:00 PM142.88700682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi741056e06abcdb9f8fc73627...
May 27, 2019 12:00 PM106.55996109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26d349bb737818db623e02a5...
May 27, 2019 10:00 AM34.94574985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b9e6d8314a2bb9ff14c95fe...
May 27, 2019 8:00 AM69.75286571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic66025de242922713b84dc66...
May 27, 2019 5:00 AM34.83207965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8977fe4b5b0fb2b5094e7aad...
May 27, 2019 4:00 AM108.41758673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia94fc67dbecb908b3fc080d3...
May 27, 2019 3:00 AM35.46207606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c34a885a0d1c445e1b54825...
May 27, 2019 2:00 AM72.51483662 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4138c55914924d23e3b85042...
May 27, 2019 1:00 AM71.30421249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi563bc54872147d9d6221ccd3...
May 26, 2019 10:00 PM36.65878749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib84ad585cc96ec347a4d6398...
May 26, 2019 8:00 PM34.96769700 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bee938f3e1fa7e518095db6...
May 26, 2019 7:00 PM70.44223521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid40e62e889c58b48ea3a1ae6...
May 26, 2019 4:00 PM35.89653861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic196fd4cf1fb78b261c7e317...
May 26, 2019 11:00 AM35.47196294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi133ee252ecffc6be2181900b...
May 26, 2019 8:00 AM136.50244762 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493457d9fc0fd841c21789ec...
May 26, 2019 6:00 AM36.76254612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2df719807ec0a4dd86368c68...
May 26, 2019 5:00 AM103.09216715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14dcbd7e3d8ae11db86236c3...
May 26, 2019 4:00 AM34.11051803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9528f121c0bc3f41013452ab...
May 26, 2019 3:00 AM143.60884717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7498e220c45d5b47ab99e5cf...
May 26, 2019 1:00 AM104.42449209 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59f394bb54850744cb3ee229...
May 25, 2019 11:00 PM34.36536589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1ec2a74fc60d30cf7cfe64c...
May 25, 2019 8:00 PM35.76280841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0739083d970ce505380aa5b3...
May 25, 2019 7:00 PM103.86429108 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid18efd34eb0ead966d094e2d...
May 25, 2019 5:00 PM35.44701573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib003b0dd31f53efb6b873333...
May 25, 2019 4:00 PM120.18721410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b4fb70e49b1f153349a6ae5...
May 25, 2019 3:00 PM72.82081016 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77aa9bbf33f04de93e8be716...
May 25, 2019 2:00 PM72.56073818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b22cbb018d30f8708510d1f...
May 25, 2019 1:00 PM35.80253088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7d8326f3a522132cadda2d7...
May 25, 2019 12:00 PM74.26148598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1863f8ed52eeb397e4085f1c...
May 25, 2019 11:00 AM149.81689155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85fd697e5ceeea112d2e805a...
May 25, 2019 9:00 AM70.68693904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4375d795573666dfda6f830f...
May 25, 2019 7:00 AM35.77137265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi524fa987dfcad43114a39ca2...
May 25, 2019 6:00 AM33.60653790 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi298d2e1a2b986015c85fd89a...
May 25, 2019 5:00 AM141.78208235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e284d21b3d382fe2c0b1308...
May 25, 2019 3:00 AM69.46143788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8003f5abdc62521742780835...
May 25, 2019 1:00 AM73.46784038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc7ef245be24d78ca982cd9a...
May 25, 2019 12:00 AM69.78935695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5f54836ec5a3a0a2528f915...
May 24, 2019 9:00 PM34.55399146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6613824c43a1e91ac4a94a1a...
May 24, 2019 8:00 PM34.74247627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ab4148e0b39f323a928964a...
May 24, 2019 7:00 PM33.95733332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bf338960511fb33ff9166d2...
May 24, 2019 4:00 PM59.27308860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd96a6c729bed1e92493806b...
May 24, 2019 3:00 PM122.64196870 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0baa7e99f7164fadbcd3672...
May 24, 2019 2:00 PM35.29923286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1924f6412ac5509bbfff5ec4...
May 24, 2019 1:00 PM33.09377823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f5f087bb2529019bf27085f...
May 24, 2019 12:00 PM66.39604697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec97b8409155b7a8d98d06ff...
May 24, 2019 11:00 AM70.40066772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a661c7c9573fb8a9805ad75...
May 24, 2019 10:00 AM35.24776800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie99d0e31c3bdb01ebb4e46f0...
May 24, 2019 9:00 AM33.17625659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia730799f73f32a956be62aaf...
May 24, 2019 7:00 AM69.69200501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia184fcf9014f309b2c5545e2...
May 24, 2019 6:00 AM35.59541640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7d9bf05d6ee689668fb1dda...
May 24, 2019 5:00 AM106.64134859 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib28239b1089e1ab8a7bee15f...
May 24, 2019 4:00 AM73.24598761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8714adf6fd8a0b290745eea1...
May 24, 2019 2:00 AM35.37511278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b32418835f1921ef670ca6c...
May 23, 2019 10:00 PM72.34577222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafe4c6e8069d97f2e7fa70cf...
May 23, 2019 9:00 PM69.37558904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9e41168f50b2cb0d75c986e...
May 23, 2019 7:00 PM102.57178742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf0e607c1555315d1e032da8...
May 23, 2019 5:00 PM35.54320306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f046ee53c32df70dc132589...
May 23, 2019 4:00 PM107.22222240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie587043728c573f1ef615b93...
May 23, 2019 3:00 PM39.62483201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2fefec66096c2abc6c174eb...
May 23, 2019 1:00 PM35.75759118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc0453c6c785bc0bb466ce70...
May 23, 2019 12:00 PM33.84235843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84248c4ab081471895e76877...
May 23, 2019 10:00 AM34.57358349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief6b985d4af280d08547ac64...
May 23, 2019 9:00 AM36.33534872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39ed553f5492dc5194361fd0...
May 23, 2019 8:00 AM35.95708103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia69d99067fd789e25574b241...
May 23, 2019 4:00 AM83.01721731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi079d840f6c378ffdb512774c...
May 23, 2019 3:00 AM85.24870153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a4478ee946217fda4607742...
May 23, 2019 2:00 AM42.56425904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8edda8acadbe646acc1d43fe...
May 22, 2019 11:00 PM86.32259920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf0b427889b61b05f484e595...
May 22, 2019 7:00 PM28.75011373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1dcf25cc1d425547ef8f6066...
May 22, 2019 6:00 PM54.44564804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a2466cca0c6b7503e449c24...
May 22, 2019 5:00 PM108.82812271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9c14f94c86f2d7430187eb8...
May 22, 2019 2:00 PM86.13570737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi309e843af0a3167d47ba951d...
May 22, 2019 12:00 PM147.99157210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29f663b1d4e6fa6bba5dd2c0...
May 22, 2019 10:00 AM38.40056365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2bea9b423eaee7a75ac95e2...
May 22, 2019 9:00 AM31.39896039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb76d37f738d34c7764c8e00...
May 22, 2019 8:00 AM66.85726484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29ae475de89239b8b2c8c847...
May 22, 2019 5:00 AM65.10260050 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacff1ab172ee994b4ba07fb4...
May 22, 2019 3:00 AM35.16577088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid78568080a2e7b051dbf1a7f...
May 22, 2019 1:00 AM35.49045678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi08ba6a1b9f178655b0bf376b...
May 21, 2019 8:00 PM26.57048704 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24c0dce5b22556902f7def55...
May 21, 2019 7:00 PM23.93351374 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2fcdd804128ec6431d5fba1...
May 21, 2019 6:00 PM48.41750523 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c24a732ede20b9702e66e79...
May 21, 2019 3:00 PM22.84859127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46bb45efac9e7f56e7b1624b...
May 21, 2019 12:00 PM31.68541151 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84ba6877cdd8625654957375...
May 21, 2019 9:00 AM34.15642206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56b076077902c2d1fae44e54...
May 21, 2019 6:00 AM136.55155604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie15056bb9bbd610076cf53c5...
May 21, 2019 5:00 AM67.65327979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9d31b2bfad9d397ba15da8c...
May 21, 2019 4:00 AM65.49537967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi157243a10fe133d7cdfa8ca5...
May 21, 2019 1:00 AM48.91201153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie02a45e6d4565d22df577b3c...
May 21, 2019 12:00 AM24.35786338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia89fda88ab133616f1f7c8a1...
May 20, 2019 11:00 PM24.82576303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic53684d1193a313380e1df32...
May 20, 2019 9:00 PM24.79065511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief4950967a933c44f016b3f3...
May 20, 2019 8:00 PM23.66204614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi477e6ffe3e01fd175e1df367...
May 20, 2019 7:00 PM20.67042921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48f3d1c46f81bf07e8c1b038...
May 20, 2019 5:00 PM38.69028216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia847621eaecc3847acd3d878...
May 20, 2019 4:00 PM38.95211245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d7bbbdcff649c66e3c2e0c4...
May 20, 2019 3:00 PM22.19137028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie56d11e70b37cf8ef03c0fe2...
May 20, 2019 2:00 PM23.84942545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a0397aa43bdabf45f7b6a59...
May 20, 2019 11:00 AM31.80527034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf6b3307ad1b2f4b21f6b566...
May 20, 2019 7:00 AM66.78659037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49904557bdd0bb53f1bab7dd...
May 20, 2019 5:00 AM95.67739318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d10f1c50803281784fe36e1...
May 20, 2019 3:00 AM33.24055073 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33a2f31e01f82e25654e8489...
May 20, 2019 1:00 AM31.75146473 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d0da29409d9703d17e87f8a...
May 20, 2019 12:00 AM32.56675366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi186d57463249e3e597ba8d1d...
May 19, 2019 11:00 PM96.15546963 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0785a2c9f2a2ab9099046a00...
May 19, 2019 10:00 PM32.37952291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9649e202645ecc0c6410605b...
May 19, 2019 9:00 PM32.82617695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e54d6c1febedaea49e02e73...
May 19, 2019 8:00 PM29.93169195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cfbeb3bb59b9f1802d6a15d...
May 19, 2019 7:00 PM26.98541553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc2b3a7dbfd86cae07cfb487...
May 19, 2019 6:00 PM48.49482803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdf783bafb2927ac95ca2fd6...
May 19, 2019 5:00 PM27.31300169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1710490c675318347dac052...
May 19, 2019 3:00 PM24.00780377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6c74b1ccc0986811d3c934f...
May 19, 2019 2:00 PM48.27303493 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25f5930922b07a72eb97c489...
May 19, 2019 12:00 PM55.25665975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f2e8a86e897541986857251...
May 19, 2019 10:00 AM31.16201178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17b0cb59e2a61890a779c116...
May 19, 2019 9:00 AM64.67844205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5f290ebd31b2ed37cec7f3c...
May 19, 2019 8:00 AM31.88607682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib128f1117a8ff819c0ab597b...
May 19, 2019 6:00 AM31.50159763 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1589b951f15bf76aa86877c9...
May 19, 2019 5:00 AM32.99371774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e0652066358593f38201221...
May 19, 2019 4:00 AM63.66649978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia914b052126bb49d68db9ed9...
May 19, 2019 3:00 AM65.41506427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4605eb1534522486c04c70a3...
May 19, 2019 2:00 AM32.51126282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77a8644e23c3e851122aafea...
May 18, 2019 10:00 PM31.61999803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi198226c12017d5e047f7d3e5...
May 18, 2019 4:00 PM29.21890742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi508bc6979d7a9779764f1263...
May 18, 2019 2:00 PM30.62520547 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi891cd962fec0aee219648c4e...
May 18, 2019 12:00 PM90.85363413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67fe48732162d5dbfdac8092...
May 18, 2019 11:00 AM92.64437172 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32f2ed068e53d951d42ae4b2...
May 18, 2019 9:00 AM29.30785379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d455acee2db8a1de06d9d58...
May 18, 2019 8:00 AM30.91642347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb9b1e48d060fd8701288c57...
May 18, 2019 7:00 AM31.14891691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e6ef757a278fdbcdbab87a7...
May 18, 2019 6:00 AM31.77310479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi030c00da98acde77801a4428...
May 18, 2019 5:00 AM31.22868576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13004881591245931ad0c456...
May 18, 2019 12:00 AM75.63716839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8731dc99fc89751afd434e2...
May 17, 2019 11:00 PM30.77816043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10f4309fbe10fd381824c358...
May 17, 2019 9:00 PM32.10302705 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid85fa9d0c2225bff7862eabc...
May 17, 2019 8:00 PM31.67835118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91772bb3f2632224392ef179...
May 17, 2019 7:00 PM31.61898043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80d3415d0d2739129c96331c...
May 17, 2019 5:00 PM98.58966442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56655e91bfbb368ffab1321e...
May 17, 2019 1:00 PM30.93729367 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb30a809b934e3f9782df388...
May 17, 2019 12:00 PM65.15742960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8356837d2443a8608e560de5...
May 17, 2019 11:00 AM31.07761141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6046cb468121ed708fdb08ab...
May 17, 2019 10:00 AM62.72154506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a80151ce9a855d1e0abac06...
May 17, 2019 8:00 AM33.90347165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4022721d785ade26cd1861fa...
May 17, 2019 6:00 AM65.52244005 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00bbc5abe238d1b6061fc60c...
May 17, 2019 5:00 AM64.17851513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice4f664ccab3cbd3d3ed2527...
May 17, 2019 2:00 AM32.19144321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7825bfe1c1933e2126893b62...
May 17, 2019 12:00 AM32.39777927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dfdf8f88ac1575cdb88aaf2...
May 16, 2019 10:00 PM31.29226912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia385c7d7a1037dbb80db552c...
May 16, 2019 8:00 PM30.46577158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d177e7a7859ce913574a924...
May 16, 2019 7:00 PM123.91391100 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57cc41f92068060a6e62bac9...
May 16, 2019 6:00 PM30.83729365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1088ea28cb8144b28cb360c...
May 16, 2019 5:00 PM30.77904575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibae3ca421d1e35620991e645...
May 16, 2019 4:00 PM34.10606649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7decf3330bbb752f1a9488c5...
May 16, 2019 3:00 PM34.94777078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b69835154190b0d519fbe98...
May 16, 2019 2:00 PM101.52766185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fbd7aa9958426027ccd3e54...
May 16, 2019 1:00 PM34.48887085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46ec2e5412c5ae54d6dc36c6...
May 16, 2019 12:00 PM34.33384842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63169e0dc1b2af6e538b7a4c...
May 16, 2019 11:00 AM33.34802672 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02b0feb0ab5f4c32cba8b30f...
May 16, 2019 9:00 AM67.81623210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief6acc72521eff32a5316cf2...
May 16, 2019 8:00 AM101.17963695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16edf20a74b1f64aa6b27d77...
May 16, 2019 6:00 AM32.23133028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc588dfde327543eedc9a45e...
May 15, 2019 11:00 PM61.87555577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySide406cd9ac855d808cf9d24e...
May 15, 2019 10:00 PM30.66810147 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief111558edc52227fc0f4564...
May 15, 2019 9:00 PM63.77417613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29b91173d49c5f9614d3d0db...
May 15, 2019 7:00 PM32.50782587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib034062b479a9db3344bc343...
May 15, 2019 5:00 PM31.02270176 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93842b66827bbb42072c0354...
May 15, 2019 1:00 PM31.61118774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi729b8b7c328aa38a41ff2f35...
May 15, 2019 12:00 PM31.56601202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee2d9b11c84be85bbaa630a4...
May 15, 2019 10:00 AM64.53901729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc936e2b15a00ef7f4a27b97...
May 15, 2019 8:00 AM31.10899530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4900fb4f64ef822b960af65f...
May 15, 2019 6:00 AM32.57566354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi355833ff8eea606355151171...
May 15, 2019 5:00 AM66.73356467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fae25bbd04fe4e45fb2ad84...
May 15, 2019 4:00 AM32.69598414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cc8b173088ffd1d7877d791...
May 15, 2019 3:00 AM65.83813609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04f567fd8e4b9c2c7cfe8b9d...
May 14, 2019 11:00 PM34.28718165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85ab9c974e81e9485b088111...
May 14, 2019 10:00 PM31.60305105 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif39b40c5a0e40c4e620a3a23...
May 14, 2019 9:00 PM31.63610391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi077fd48ea78736c82baf8302...
May 14, 2019 7:00 PM63.08444162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd0163636a6343b6612d6f9a...
May 14, 2019 6:00 PM82.94651689 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0801ade01b1ce3625c4f13fc...
May 14, 2019 3:38 PM29.89929573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica5a92006855b0066fc248e2...
May 14, 2019 2:42 PM89.46714235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb55e8bab5465579fd5b41f8...
May 14, 2019 12:00 PM63.26822602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi722715cf8f174825e0d9fa1e...
May 14, 2019 10:00 AM29.21775986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi521864d3d77e6cc74e72cd55...
May 14, 2019 8:00 AM28.03620228 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5b1e42aec6ad8fe13370b75...
May 14, 2019 7:00 AM31.26288135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc3e09c63708f2119002217f...
May 14, 2019 3:00 AM30.46432155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24447f91a350d8b133efd0c1...
May 14, 2019 1:00 AM58.80118485 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86ee9c7e1c35dc21f1a317cd...
May 14, 2019 12:00 AM30.25620584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ec1ea1c6009ca4f18d33b6b...
May 13, 2019 11:00 PM57.37499349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif38497f101d6d1a399816435...
May 13, 2019 10:00 PM29.53409753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16a1b564974864de49ec0d1c...
May 13, 2019 9:00 PM27.46244275 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03fe245d5b43c9573ccaf2fe...
May 13, 2019 6:00 PM28.37873999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cd2ad793135d8cd1d08f3b0...
May 13, 2019 4:00 PM27.59895911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2cbacf6b27f59eea28049e8...
May 13, 2019 3:00 PM28.05378459 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiefe7b0ee70acf18ff5f0a6b0...
May 13, 2019 2:00 PM28.03606039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bd8bac3cd919824dcfd3d59...
May 13, 2019 1:00 PM83.84289317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiecefa69fc0f73cd879a58500...
May 13, 2019 12:00 PM84.33708307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf80c12f742566ebe1e801a6...
May 13, 2019 11:00 AM53.83789769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1f12d183a1cb5198606bd8f...
May 13, 2019 9:00 AM26.97404717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0028e3632ef59e211f4cddc...
May 13, 2019 7:00 AM136.82982004 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12a3a6803b8ee59c6395e6d6...
May 13, 2019 6:00 AM28.86416571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18757aa2f762fed3ed35fbab...
May 13, 2019 5:00 AM28.75286288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffff9ad6e28d2664fd7dbb32...
May 13, 2019 3:00 AM57.69668515 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0c539983fad90a5895c0735...
May 13, 2019 1:00 AM28.64502241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58bf29b031822ec0b5407de5...
May 13, 2019 12:00 AM27.02644841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9213bb080b601c597e6a9634...
May 12, 2019 11:00 PM27.55903819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c7d5d037fab8a73a511b4a...
May 12, 2019 10:00 PM55.34661080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a559c75b3835e25aa7b2584...
May 12, 2019 9:00 PM54.67464744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27bc386cb6bbcc51cecfc7c8...
May 12, 2019 8:00 PM26.96388712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc91d117524a2b195c432714...
May 12, 2019 7:00 PM52.89557243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd940555638825ed174c751e...
May 12, 2019 5:00 PM55.25824426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66c126d02d3dcae8460b8064...
May 12, 2019 4:00 PM26.84018971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a605a99c8345526453c3758...
May 12, 2019 3:00 PM82.71883727 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif50c6d960e9af6468f836935...
May 12, 2019 2:00 PM84.13744925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3017987f69b3b2e417858687...
May 12, 2019 1:00 PM55.72808811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67980bdcb25980294adf7248...
May 12, 2019 12:00 PM26.77919837 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi781656906bf5953b15a3991e...
May 12, 2019 11:00 AM26.02547223 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib17e2bc0d85ca95aa874d2de...
May 12, 2019 9:00 AM79.57672511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3ca8c7877a9fabf23962037...
May 12, 2019 8:00 AM49.12700167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b38542798b29ba332318f76...
May 12, 2019 7:00 AM27.58557218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5a8ea7c32163b2e212e5b92...
May 12, 2019 6:00 AM53.82856545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80463a8ecf7378a0a67f6e43...
May 12, 2019 5:00 AM50.74218237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63868ffaf1de9121c18e1bcd...
May 12, 2019 4:00 AM51.96324497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9de86dee063ccd904f281ed0...
May 12, 2019 3:00 AM25.79560376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c1681d9b904df1b017a90d6...
May 12, 2019 2:00 AM53.56124687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifacf1ecfef5a8fd9af6def2e...
May 12, 2019 1:00 AM52.92608553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3c4f649adf6eecbc901b793...
May 12, 2019 12:00 AM54.21183879 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15baa65fae87704bc59317bb...
May 11, 2019 11:00 PM52.81858255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4f80fa8709bc15efdd128d6...
May 11, 2019 10:00 PM49.85410294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba8869c69823c2482c880247...
May 11, 2019 9:00 PM24.56207830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fe8ac00ae4e886df484024c...
May 11, 2019 6:00 PM52.91094180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d9ff7f894aa298ad9978beb...
May 11, 2019 5:00 PM54.57642748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7ed54e87015fedc40c90ddb...
May 11, 2019 4:00 PM80.74081031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi111dddab9ca9f0b908dbe35f...
May 11, 2019 3:00 PM51.55054587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21826fb1e8f16f133f3452a8...
May 11, 2019 2:00 PM52.85145933 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e08b53d849b15f19caf7410...
May 11, 2019 1:00 PM77.18722122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e701485e46c0481c5419ed2...
May 11, 2019 11:00 AM25.69724932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e83d945f9243a2b1350c39d...
May 11, 2019 10:00 AM25.54083239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf29c296c18bc00cc1b94154...
May 11, 2019 8:00 AM26.18742116 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e18e5f5c808469972cace...
May 11, 2019 7:00 AM25.50880685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibae5ec1fe7e432adaa057aed...
May 11, 2019 6:00 AM51.16360192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a12d45ce3a6b6e7ab816c53...
May 11, 2019 4:00 AM51.50668006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fa2e171007fa9e7d51e30e0...
May 11, 2019 3:00 AM49.72625167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93bd2d94994b35ecc7e4a47b...
May 11, 2019 2:00 AM27.23081310 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi855c0950f3986e1d8b8a3f0b...
May 11, 2019 12:00 AM26.55755032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3a60b9df8e62008894415e0...
May 10, 2019 11:00 PM26.18029314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffe72d3140f6cdc15ab89b2a...
May 10, 2019 10:00 PM27.10016935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb0c671d94bdd0afbc06e535...
May 10, 2019 9:00 PM53.71296761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9931140566e35c5a4179707a...
May 10, 2019 8:00 PM50.44894308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi857a03e294828e4165944b4f...
May 10, 2019 6:00 PM25.95272387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a62c4ecd10a4f82e33232d0...
May 10, 2019 5:00 PM28.12985661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21124775a032bc203bd71418...
May 10, 2019 4:00 PM54.02368625 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1d4d7c003d19a3636f9d3eb...
May 10, 2019 12:00 PM26.57554380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7aa2d163538c048a4eecd57...
May 10, 2019 11:00 AM28.51632396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1536ae13bdb8133de740f99...
May 10, 2019 10:00 AM28.19456670 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi212b766746fb543579439491...
May 10, 2019 9:00 AM30.06455331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1de6228aa6996dbae7557e21...
May 10, 2019 8:00 AM29.35516789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi533453e8f1872e82e754cf6b...
May 10, 2019 7:00 AM27.45810644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49d73a98ed6301e435eb6d99...
May 10, 2019 6:00 AM112.86778628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8acef49cb56c530ebc9b5e47...
May 10, 2019 5:00 AM50.72940230 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03f631882c68f4ad4205d5f5...
May 10, 2019 4:00 AM27.67499872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e50816873e7890129201fb0...
May 10, 2019 3:00 AM26.16243754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4bff94187b7e554f1c998d0...
May 10, 2019 2:00 AM51.47202366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22cddd19647a62a366395fd1...
May 9, 2019 10:00 PM78.80653336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1feecb1c8108941301ba95c5...
May 9, 2019 9:00 PM26.88176730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ab54ca7a776009a7356cd4c...
May 9, 2019 8:00 PM26.74364301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi211f528a86027535906175aa...
May 9, 2019 6:00 PM80.54416696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib58b1c9ab5bda1b65981d483...
May 9, 2019 5:00 PM85.13588576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6a531dcbabb3d07d431db7a...
May 9, 2019 4:00 PM27.77787198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99c92ed18b9fe899fdde3d71...
May 9, 2019 2:00 PM26.68046816 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c07faa420e090b82bcbfeed...
May 9, 2019 1:00 PM52.35463200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85a3402c91e1c9ea2134c6d5...
May 9, 2019 12:00 PM23.01484716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8b534bec31dc127681c704e...
May 9, 2019 11:00 AM23.47137283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3714513e54eb9fb4059d87fe...
May 9, 2019 10:00 AM25.25970356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78fe6908d3ccdab7a1471d15...
May 9, 2019 9:00 AM132.28218386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c38aceabc0f234087b7f713...
May 9, 2019 7:00 AM25.52587551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44a5aa366d3e9bc88210af68...
May 9, 2019 6:00 AM26.97664277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi380f0a8dd43c69d544048900...
May 9, 2019 5:00 AM26.07720812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0c26e5060e2dfce992214e7...
May 9, 2019 4:00 AM28.14685902 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi729d22978514e89b09442bc0...
May 9, 2019 3:00 AM27.87370050 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif22fc61936141a433f631c04...
May 9, 2019 1:00 AM102.94252312 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1960519fc2fa35ffa876f32...
May 9, 2019 12:00 AM27.56324568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f4dfb8338a263f4b8d2ae6c...
May 8, 2019 11:00 PM50.61691082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1f5520a1979be955199fb38...
May 8, 2019 10:00 PM25.67084582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c14d88735863b94acfe4008...
May 8, 2019 9:00 PM52.52218831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2381e2b8cf10fd9fcaaf9628...
May 8, 2019 8:00 PM26.47030924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b9e32ffc54d637cbdb7e7a3...
May 8, 2019 7:00 PM51.86895110 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi351648658ec6c4d43cb3b071...
May 8, 2019 4:00 PM52.54098733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe6bb7645db6d24bb0b8f9eb...
May 8, 2019 2:00 PM52.86490772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f1c60b918e2ebe6c2561b95...
May 8, 2019 1:00 PM71.17738102 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27d5f0daa0a0d3ea447bb7a2...
May 8, 2019 12:00 PM45.97265764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif097ad2099ec7b0a35006e7d...
May 8, 2019 11:00 AM24.19801941 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a962ae3cb2741fc09051888...
May 8, 2019 9:00 AM26.94005885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a07dfa480c0c1a8a5919959...
May 8, 2019 7:00 AM26.29895923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e5e19d4937b4f4d4d8894ef...
May 8, 2019 6:00 AM52.16701689 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15971a2515ad1e24009d7687...
May 8, 2019 5:00 AM75.94500601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi228c5b1f534f6ac6de5f834e...
May 8, 2019 4:00 AM25.12790703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5421f5dca85c3e3a3f684352...
May 8, 2019 3:00 AM76.17067751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi608fde8f7f92406df091d309...
May 8, 2019 2:00 AM49.87235678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c8d38557f37b07cd77f3599...
May 8, 2019 12:00 AM24.09460345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b13d7eb90534ff168b2f373...
May 7, 2019 11:00 PM25.49877331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75198badb8a58b09741407e5...
May 7, 2019 9:00 PM23.83813556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid764803e478f6064f5d1e30a...
May 7, 2019 8:00 PM48.99641522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b749c4cf82f32ad752624b7...
May 7, 2019 7:00 PM25.42820226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid54cccedc0212d6eaa725b5b...
May 7, 2019 6:00 PM25.53995538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad7f7c77c2ef590633035192...
May 7, 2019 3:00 PM24.54261425 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi885ca5edca13c06aa0389bcb...
May 7, 2019 2:00 PM22.79418379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi520b2e0559505e193afcdbe9...
May 7, 2019 1:00 PM44.93662872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi011dc18033cacf93f8fbd8e2...
May 7, 2019 11:00 AM23.81437193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1c129df82c0b69826c466b3...
May 7, 2019 10:00 AM50.48422481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe4d2b26c30dd4ebfc848e2d...
May 7, 2019 9:00 AM46.99825363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3b810f44f186def55386544...
May 7, 2019 6:00 AM23.40847007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif573ab359bdd15005f33fb20...
May 7, 2019 5:00 AM45.92505332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieba97b7de81f1711db6b6306...
May 7, 2019 4:00 AM70.05705413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid97bfe0c0d3ff795a8564303...
May 7, 2019 1:00 AM23.78447855 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c5d5752f87459306803017...
May 6, 2019 10:00 PM48.18542122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia56a12b301b954270b604058...
May 6, 2019 9:00 PM23.36376032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92fee90d78fba4593a0f0808...
May 6, 2019 6:00 PM46.61447520 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6400585093796161c934dde9...
May 6, 2019 5:00 PM23.73360489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0453d4b74173b6cde203d8b6...
May 6, 2019 4:00 PM67.76034874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7a72177ea38e382459e8e61...
May 6, 2019 3:00 PM68.53776547 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b0d2d5c1c2a68fa45111cfa...
May 6, 2019 2:00 PM70.62687735 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife797322266116d30ae4c551...
May 6, 2019 1:00 PM96.73705029 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi510a8a9f926f085998031878...
May 6, 2019 12:00 PM24.05347899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi071cc4c79fdcf44ca6069f4e...
May 6, 2019 11:00 AM94.49009033 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9e24e9c0361a81142774d1e...
May 6, 2019 10:00 AM23.45662920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcc588b8956cbad81d688c1b...
May 6, 2019 9:00 AM22.30921020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid140d822d608fada0f72b028...
May 6, 2019 8:00 AM22.82875652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f6a3664415065730cf9c92a...
May 6, 2019 7:00 AM23.80165802 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7959e147705c8a88c4478bc3...
May 6, 2019 5:00 AM69.15529690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11778efc3bba4f039e670501...
May 6, 2019 4:00 AM47.97197565 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb7bed585ac776a8a9bce317...
May 6, 2019 3:00 AM48.00798907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacda5147e7f636229b2a7f32...
May 6, 2019 2:00 AM22.59609982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie05eb0452019dd34f465af06...
May 6, 2019 1:00 AM22.92662095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2521b5a8bd3e7fedc78a712a...
May 6, 2019 12:00 AM46.82273987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b28089d920e37cacd43a299...
May 5, 2019 11:00 PM47.27424125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4c84c4b14e9bfc165934ed4...
May 5, 2019 9:00 PM22.15964115 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d19706ae5c071831cd6f2f9...
May 5, 2019 8:00 PM21.86482743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f27a44b4a6e92e37f279a2b...
May 5, 2019 6:00 PM20.40556649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieffb0772193740ebb9d2d73e...
May 5, 2019 4:00 PM59.54713499 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd4d35ce391b2756de35859d...
May 5, 2019 3:00 PM23.36206769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57ea277056dfdf188b71fd81...
May 5, 2019 2:00 PM23.20503274 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b970b422e3c7494d66dd365...
May 5, 2019 1:00 PM22.83124124 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6efad847dc0ca1dce7bd8f73...
May 5, 2019 12:00 PM24.12623071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic211260cbe31e8c83289f60a...
May 5, 2019 11:00 AM24.11821511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c5b2a0eb6536bb7e1fe4128...
May 5, 2019 10:00 AM47.81953616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6c1e9b9dad138a727acb071...
May 5, 2019 9:00 AM23.60885973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce23dcfd01c4ee88363b207...
May 5, 2019 8:00 AM46.29767704 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e69081c751e465dc1d3b87d...
May 5, 2019 6:00 AM51.69390623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dd3a257760f5a7b171a08c8...
May 5, 2019 3:00 AM74.41701688 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9faa11bbc9a0a8f8f2d2c67...
May 5, 2019 2:00 AM62.82509022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi333c55e412243854fce8dc93...
May 5, 2019 1:00 AM18.84180978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4467405c0327f8c91f455c4...
May 4, 2019 9:00 PM61.43975383 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42d4043e249591661d93cbf7...
May 4, 2019 8:00 PM21.68403534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi208cb9c71e115d2a586a5ef1...
May 4, 2019 5:00 PM71.39610369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd20c8bae9dbcbd4072326b5...
May 4, 2019 4:00 PM68.15989490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67a8b4d14cfaa4681f5c5988...
May 4, 2019 2:00 PM56.94072998 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfa1ad2008b65c26234ff21c...
May 4, 2019 11:00 AM68.12111401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfc7d7e04aa63159422529ae...
May 4, 2019 8:00 AM22.93305597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48f08d75f3a0266e4c3514b8...
May 4, 2019 7:00 AM23.64297475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0f2a8378b341217373438c9...
May 4, 2019 4:00 AM47.14556170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91a8b165957cadb6b9037b1b...
May 4, 2019 2:00 AM45.70529853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55c0fb09b9cc5499a85891cb...
May 4, 2019 12:00 AM47.59760706 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6ce6a3053c974e7ef17e022...
May 3, 2019 11:00 PM22.52647898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi902b366ebb85c56c4727e5c5...
May 3, 2019 9:00 PM45.83717931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91807629fe19addba170cf77...
May 3, 2019 8:00 PM23.26538721 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5f04bba760d0671889f4f6d...
May 3, 2019 7:00 PM72.00473561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7569d2d2c879aa2c7de5db7...
May 3, 2019 4:00 PM24.16824080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6af3242dd816add5e0e0869a...
May 3, 2019 3:00 PM71.66120519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea67c836803c6acf2f67f525...
May 3, 2019 2:00 PM45.97316842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic85e2c06bb55ee151fd1705e...
May 3, 2019 1:00 PM23.31537069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7083d8fcbbdb975b26a9b078...
May 3, 2019 12:00 PM43.04140818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6664cf0cb53d89884532688...
May 3, 2019 10:00 AM41.21073591 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12c6f98082b8444164b8d5c0...
May 3, 2019 9:00 AM21.77803758 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f7a7242c2455105096293d1...
May 3, 2019 8:00 AM44.31840531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid37a7bf6b42ef4e314e578ed...
May 3, 2019 7:00 AM23.67874573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa33bf1157ebb2a378a564f9...
May 3, 2019 5:00 AM68.76112053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ee6b05c8195a4d7cea99ed7...
May 3, 2019 4:00 AM68.30618059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dcb284f0398259b30c7e5ba...
May 3, 2019 3:00 AM21.85311265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae8b8e957107f3b7a779c493...
May 3, 2019 1:00 AM45.30867498 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9391b570f23002e6d4e5a217...
May 2, 2019 11:00 PM22.81949814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie66d8fb5b35bac41260fa03f...
May 2, 2019 10:00 PM22.22263611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicceded86fc04da1f4641268d...
May 2, 2019 9:00 PM22.84917828 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib59e1f1bf2a747328f2d9b9d...
May 2, 2019 8:00 PM21.18001200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4eedd04aac9ee18fef6d4b5e...
May 2, 2019 7:00 PM58.17136323 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cb19f87370d8f89cd0ae505...
May 2, 2019 5:00 PM48.22302308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5bf74e889800783e2e90b68...
May 2, 2019 4:00 PM24.03001122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd2563630edd54ef49fe1ffb...
May 2, 2019 3:00 PM71.59496432 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic82278c9a9117e3e6fb063f6...
May 2, 2019 2:00 PM24.16201796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7acdf6b234bec915f6cec56...
May 2, 2019 1:00 PM94.74436306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2be2c3562a3b48898ec71f0f...
May 2, 2019 12:00 PM23.94495634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6da9e0b237eff826a66da5e1...
May 2, 2019 11:00 AM23.31132038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie38df26259d88f929f63ce09...
May 2, 2019 10:00 AM47.45478156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93247c1d915275abb7b1463a...
May 2, 2019 8:00 AM21.95218402 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiace36498241203566b15d91e...
May 2, 2019 7:00 AM23.45925998 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77f3746a46461468956b1d01...
May 2, 2019 6:00 AM23.10642667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid99b2579a2e9a8162724ef71...
May 2, 2019 5:00 AM23.82546112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi107cb58f219940bb2066e39b...
May 2, 2019 4:00 AM24.64623158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySided7c524fa3c6f8c10205ab6...
May 2, 2019 3:00 AM48.50783358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec2a8ac9f6fa85ea56c0ec5d...
May 2, 2019 2:00 AM69.56005868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi871384d186cdfc5eaab2a836...
May 2, 2019 1:00 AM23.78987219 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07d57ef2a1f47a95dd975ef4...
May 2, 2019 12:00 AM46.39666026 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcf9cc8c54d9ee0f4a606cc5...
May 1, 2019 11:00 PM23.72253085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaedeef4e08e4c08d31124a5c...
May 1, 2019 10:00 PM23.53403871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib36007c2d5eb38677ef3edae...
May 1, 2019 9:00 PM47.55785841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3be2f111f70e22315ab14d1d...
May 1, 2019 7:00 PM25.00847284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8cca650e9196a26c412286e...
May 1, 2019 5:38 PM23.72231839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi293b439e904d2ec66dfd9583...
May 1, 2019 3:00 PM54.66183939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8ea92a22b7c1fe9f0db0fa4...
May 1, 2019 1:00 PM75.96997337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3afc26cad463ca4a5dd26d5d...
May 1, 2019 11:00 AM48.12350362 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi134b5dd5b39c56d451ec33b9...
May 1, 2019 7:00 AM57.69172317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22041887e8be595da6947b69...
May 1, 2019 5:00 AM27.13647703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi848a2b66845b5083d4cd9e86...
May 1, 2019 4:00 AM109.13988192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fdd23d461f9b14b408c1bc6...
May 1, 2019 3:00 AM53.55638331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fa13171daa523014672db10...
May 1, 2019 1:00 AM27.40276121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29412a446ab0bace395126dc...
May 1, 2019 12:00 AM27.35204920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1cec9bb7757638e867658b2...
Apr 30, 2019 11:00 PM55.48061090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic33df212d90b97f16c466e3c...
Apr 30, 2019 9:00 PM51.77746131 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7e8169f6faab4d7adb80432...
Apr 30, 2019 5:00 PM25.79313015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba9331c1b54a1977f0a6b9e3...
Apr 30, 2019 4:00 PM81.90741601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83a6abd92007de543be40feb...
Apr 30, 2019 3:00 PM24.81407314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia02716ca1cef16ac61b401ee...
Apr 30, 2019 2:00 PM25.52446156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b83789123e45b7730fba7da...
Apr 30, 2019 12:00 PM51.67597107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bf5c55a701e7a9cb0be98de...
Apr 30, 2019 11:00 AM23.19568180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd6ab6c2be86171d2179e10c...
Apr 30, 2019 10:00 AM26.04998225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ec6f2a48ca59322221733da...
Apr 30, 2019 9:00 AM26.41833430 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf83fc26bec4f167d0574754...
Apr 30, 2019 7:00 AM108.26786687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidad202f5ed607550df8e0a27...
Apr 30, 2019 5:00 AM53.71953307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbcd327fd29e5d1d3dce3c9a...
Apr 30, 2019 4:00 AM25.32238832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi544c24d7fcfea2b16d3fa4fb...
Apr 30, 2019 2:00 AM24.55054617 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49bb2658158645dd3d3825a9...
Apr 30, 2019 1:00 AM49.61423046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi613250271a34ea12969406e1...
Apr 30, 2019 12:00 AM50.92668721 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia03a687c9211ef6b227c5bc6...
Apr 29, 2019 9:00 PM50.44542879 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b654759a6a3242a8e17a105...
Apr 29, 2019 8:00 PM65.43058006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif549b9f4c82f4ad6627f0156...
Apr 29, 2019 4:00 PM73.46991188 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4483900b1b0f67220a2d495e...
Apr 29, 2019 2:00 PM35.36220119 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f33bb093781c389c4eb305a...
Apr 29, 2019 12:00 PM80.52754804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi559a5d8c218d9a61527f40a0...
Apr 29, 2019 11:00 AM109.38552452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c755624aa92f2abd4aec2b0...
Apr 29, 2019 10:00 AM26.76764891 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18400c8718bd161e01f6b3bc...
Apr 29, 2019 7:00 AM50.66057347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64749b91be1f23855faa33ac...
Apr 29, 2019 6:00 AM26.97240594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec3ba493b0842b183dea28bc...
Apr 29, 2019 5:00 AM52.94079039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83c62e8382f67d2d189bd65a...
Apr 29, 2019 1:00 AM26.44580804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi076ed451bf31e0bc8dd39b3a...
Apr 29, 2019 12:00 AM50.01945245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7126c30cabb75cc7868e4b64...
Apr 28, 2019 10:00 PM25.52982728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10b27049d2a095ae4d169e0f...
Apr 28, 2019 9:00 PM23.84148099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6dce140701ab68d425a7623...
Apr 28, 2019 8:00 PM23.14265544 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a69b28b53efbb4e4c327cfd...
Apr 28, 2019 7:00 PM23.91071619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb3ae89505eb502f940c56da...
Apr 28, 2019 6:00 PM46.89594563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cb243e5c7b065baa5f641f5...
Apr 28, 2019 5:00 PM101.29256383 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d4a52b8f8c82697f90b0f37...
Apr 28, 2019 4:00 PM75.17086243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi458a8282f4d118cc4fc86a21...
Apr 28, 2019 2:00 PM51.78294106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87f1e428029bfc710b46ac7c...
Apr 28, 2019 11:00 AM24.90235970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid63f8a97ddae5f0a14725ea4...
Apr 28, 2019 10:00 AM47.92170497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaee5610d20ed9f1ed2e03665...
Apr 28, 2019 3:00 AM49.45032793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcef580d88b701e89881fed5...
Apr 28, 2019 2:00 AM72.97459764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0592280ea4d078835641f9aa...
Apr 28, 2019 1:00 AM47.68845119 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi044b2a44c2b486f791e60ddf...
Apr 28, 2019 12:00 AM24.66915366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6b0989592fa75aaa04d189a...
Apr 27, 2019 11:00 PM24.53049327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi268b2fe2b7f2175d4f181cb4...
Apr 27, 2019 8:00 PM24.97564928 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0b756b1a8d3ed1b44affc75...
Apr 27, 2019 7:00 PM22.29468470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09dad7519023dde049ebcc73...
Apr 27, 2019 5:00 PM23.04723187 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8d481f0bdc384d4c44f872c...
Apr 27, 2019 3:00 PM45.76194133 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04acace78a9ef40fe1584eac...
Apr 27, 2019 2:00 PM49.53249593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5de2b81fbd83e69de9af28de...
Apr 27, 2019 1:00 PM51.72382143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi013244ddce675a63389530ac...
Apr 27, 2019 10:00 AM24.06385690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d80737c0e89b499be576b8f...
Apr 27, 2019 7:00 AM97.68511796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85143c2a10f1c458545727fe...
Apr 27, 2019 6:00 AM51.93483267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8dcc1d54dc829e21e3836f89...
Apr 27, 2019 5:00 AM25.18335231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff1a7b2c639c2452b4392752...
Apr 27, 2019 3:00 AM25.57384715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d9c4414b227db43716bba8e...
Apr 27, 2019 2:00 AM75.17790597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a8dfa8506051d7d4ba7b79c...
Apr 27, 2019 1:00 AM25.61908212 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dc04376aa3d624c1ed3c3b1...
Apr 27, 2019 12:00 AM49.25545224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0217cf081e33a9f4067c7cb8...
Apr 26, 2019 9:00 PM19.89380877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee29d93470d5bc1adb5d66b9...
Apr 26, 2019 6:00 PM18.15146831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0342f184d183dbd5769709d...
Apr 26, 2019 5:00 PM35.39793953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd21ade0ad0b129c0b0bc995...
Apr 26, 2019 4:00 PM37.63279987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7950741764fd60e805b6b607...
Apr 26, 2019 3:00 PM54.76173168 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd450e47dd0503bc323558a8...
Apr 26, 2019 2:00 PM19.01577109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife1151d97ebda8fa9185482f...
Apr 26, 2019 12:00 PM50.26797390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif64956c5e25ccf434ddd0fff...
Apr 26, 2019 11:00 AM72.40209691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicab739eae0345322c79a9a2a...
Apr 26, 2019 10:00 AM72.59142395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdd6bdd3f68456211945fdda...
Apr 26, 2019 9:00 AM98.58086227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie309a565eac43a240a161593...
Apr 26, 2019 8:00 AM23.73149406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4dd91bc7a8c5acd3ba0b1123...
Apr 26, 2019 7:00 AM25.02657467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c6729be64cb4c9d381e5eaa...
Apr 26, 2019 6:00 AM23.60123104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcc07ee6779b9296e5a4963b...
Apr 26, 2019 5:00 AM23.40938248 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5722ae654b544513caa1a1a...
Apr 26, 2019 4:00 AM25.25900314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4054ae25a0a50eb902c02a50...
Apr 26, 2019 3:00 AM25.78004865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c1ffd046ac0c924af59ddf9...
Apr 26, 2019 2:00 AM50.12465866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid95422e17d456a43a5fd3b79...
Apr 26, 2019 1:00 AM74.33314998 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa1cc47add5c7a3ad50c474e...
Apr 25, 2019 11:00 PM24.61017690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a947170753469b6ec35e068...
Apr 25, 2019 10:00 PM78.39090281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice48f1a70ad99c56b0d2276c...
Apr 25, 2019 9:00 PM27.30549106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cced5a77a4d825a6bd5fdf1...
Apr 25, 2019 8:00 PM102.06176028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif347829ea7c130a814c7eed3...
Apr 25, 2019 7:00 PM22.55156562 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33ec6946e681fc80f242928b...
Apr 25, 2019 6:00 PM21.35061978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi134c309413ea7cf70f7b3cb9...
Apr 25, 2019 3:00 PM20.65789593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie760c886126d92ac9991fdcc...
Apr 25, 2019 12:00 PM44.50631083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffdc29383dc124fe5ff0bd8b...
Apr 25, 2019 11:00 AM23.90179573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d0149062d164da14c7e7a0f...
Apr 25, 2019 8:00 AM47.61606606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b35094c67fe93b86642c6f6...
Apr 25, 2019 6:00 AM44.77477633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi878817ebb189c8637599780c...
Apr 25, 2019 5:00 AM23.73657719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b858b7d10c513cd25419008...
Apr 25, 2019 3:00 AM24.44926414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi343c6df768d44ce39aa76b58...
Apr 25, 2019 1:00 AM76.37525866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b5ac240368abe90894ac13a...
Apr 25, 2019 12:00 AM23.92621523 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi293cb0e8acd667e367435055...
Apr 24, 2019 11:00 PM22.87791751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3beabbc5b001cd8d82d5cee5...
Apr 24, 2019 7:00 PM22.57163457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi022b771b6e981f2d88832c7c...
Apr 24, 2019 2:00 PM46.31960840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif544678d1d4d0bafa66be59d...
Apr 24, 2019 1:00 PM25.05006051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a2806427ec63559ed3e51de...
Apr 24, 2019 11:00 AM71.31103363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90e01c7618cb2748e98e12ff...
Apr 24, 2019 9:00 AM25.02289065 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68119e1c9008bec37bfbd80f...
Apr 24, 2019 8:00 AM49.22340362 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifef450aa922a644ab860168f...
Apr 24, 2019 6:00 AM24.28639656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0ba16be3e5f2a86c03b2ee5...
Apr 24, 2019 5:00 AM74.91708069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c22e5612ee01ad8232d14d4...
Apr 24, 2019 4:00 AM72.17816364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0894acac3dc4219349296001...
Apr 24, 2019 2:00 AM23.83657495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicabda25cc5c1b87356ea9875...
Apr 24, 2019 1:00 AM47.74837396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b6e9ac10869cee8b1347505...
Apr 23, 2019 11:00 PM47.42170635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b75ab4f5f91892a284c8237...
Apr 23, 2019 7:00 PM72.70864449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf4ed867514f2434d36908b6...
Apr 23, 2019 6:00 PM48.68522472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58c08d175e555e70181cc12d...
Apr 23, 2019 5:00 PM24.28373099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ab8469cb00a12afabe29199...
Apr 23, 2019 3:00 PM24.86049097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2f95f2cc935b6453efe0b66...
Apr 23, 2019 1:00 PM102.49270457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9866f3f63ba83044c51a4b10...
Apr 23, 2019 12:00 PM24.70024741 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47f81ad01c854ceb1eb1726f...
Apr 23, 2019 11:00 AM122.65456936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f98d54b2311500dce292705...
Apr 23, 2019 10:00 AM24.48038707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid37d844bd8cac47bed989697...
Apr 23, 2019 9:00 AM48.00364518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15f32323363b695c5f44d475...
Apr 23, 2019 8:00 AM47.15893316 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie827c98895c4419060a201bd...
Apr 23, 2019 7:00 AM118.66518622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80fc7f663255ec99a5165490...
Apr 23, 2019 5:00 AM46.12840477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6077fd8bbb2be926693f3dfe...
Apr 23, 2019 4:00 AM23.60427990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2176e1673eb92e23b2806307...
Apr 23, 2019 3:00 AM45.63660725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91df5746ebd8d88d45a98581...
Apr 23, 2019 2:00 AM67.59390837 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi003747b37dbb66649c1ac197...
Apr 23, 2019 1:00 AM47.17820604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaba02778f1f61f668d142c95...
Apr 23, 2019 12:00 AM24.07726177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi027d5121887befeacfa39114...
Apr 22, 2019 11:00 PM48.19815984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15483360954ffe5436b2e811...
Apr 22, 2019 9:00 PM24.82290160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f5e435f7e47f5b999089045...
Apr 22, 2019 8:00 PM24.62045380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie51cbda71e108945693f0e3f...
Apr 22, 2019 6:00 PM24.93852777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie12965a46c3892dc130e91ec...
Apr 22, 2019 5:00 PM48.95490861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb43fd5705a3ab726097d390...
Apr 22, 2019 4:00 PM24.25058311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31dbb5ee4fea445b7642b2a8...
Apr 22, 2019 3:00 PM25.34474592 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi837ec8cdb06d8fcb3189e120...
Apr 22, 2019 2:00 PM48.22007106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi293d57eca053544b90904472...
Apr 22, 2019 1:00 PM23.66174808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e39ddcb7cbe75e43b92853a...
Apr 22, 2019 9:00 AM75.30486862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3b8244991e6d79392ade19e...
Apr 22, 2019 8:00 AM122.41659025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e2af9d86f3f9788be10a681...
Apr 22, 2019 7:00 AM73.14463725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88ce5810d0066331bf4dddd4...
Apr 22, 2019 5:00 AM49.82599703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0b943be3c8f689db26afd10...
Apr 22, 2019 4:00 AM47.65068270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c979dd7faa4a0b59ab52179...
Apr 22, 2019 3:00 AM23.72174733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14762056129d06028301a32b...
Apr 21, 2019 9:00 PM23.74459821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77efc631231fbd24c573f193...
Apr 21, 2019 8:00 PM49.01438460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f22b8a278869b8e3045a450...
Apr 21, 2019 7:00 PM24.61195679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf321c303d6f4bbe3f47e7bb...
Apr 21, 2019 6:00 PM50.68301595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4329161f6ad5af060d6ccfc4...
Apr 21, 2019 5:00 PM99.77321283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ac2cd7e0f3e38f7b8e4f142...
Apr 21, 2019 4:00 PM74.96612052 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieffa6dd963edd1e0724033ec...
Apr 21, 2019 2:00 PM52.41192990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21dc39d2add5af8dc92d448f...
Apr 21, 2019 12:00 PM50.08577558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi140319dc66a34e979363ed04...
Apr 21, 2019 11:00 AM24.87480703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7183491f48d8f612b668422f...
Apr 21, 2019 10:00 AM25.15339415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea7d3516ced15c9323203353...
Apr 21, 2019 9:00 AM50.12422588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifba69eed6ac2dda9f6b9fba5...
Apr 21, 2019 7:00 AM52.42701849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif996f82cd9a3431682968023...
Apr 21, 2019 6:00 AM76.04602024 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f247c30b1387de8989df90d...
Apr 21, 2019 5:00 AM51.95236724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f628b33f6ac818718426bf0...
Apr 21, 2019 4:00 AM49.92574392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi736733f0f934436c71b3689e...
Apr 21, 2019 2:00 AM73.35899752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic44bd0842178ddcf83b728bb...
Apr 21, 2019 12:00 AM24.08019916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa362a6e09922cf6cdaaa376...
Apr 20, 2019 11:00 PM152.79260725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9677877f4e4265e2a883e036...
Apr 20, 2019 7:00 PM24.92901381 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98e04923da32d91701e4c2f8...
Apr 20, 2019 6:00 PM25.62900065 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c508f663033b3f0c3206563...
Apr 20, 2019 4:00 PM49.65496173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4ae0dd42c7ecbe22c8663a5...
Apr 20, 2019 3:00 PM50.25949836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b69a60407a8da6a3e5a7d4d...
Apr 20, 2019 1:00 PM25.26839554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie75b18b5c560ddce98a6bc3d...
Apr 20, 2019 12:00 PM104.02999621 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c8b9bcf88c75d123b7c9183...
Apr 20, 2019 11:00 AM25.85232125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid45f8832fca836228368aad5...
Apr 20, 2019 10:00 AM26.43850850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b86858bedcdaee5e62f4ce0...
Apr 20, 2019 9:00 AM25.80575210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi722b100ddcf32f0407334224...
Apr 20, 2019 8:00 AM102.03409739 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24fc5da4a1f5492b993f5cdf...
Apr 20, 2019 7:00 AM23.39891162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b8f03171c7e18ffaf00db48...
Apr 20, 2019 6:00 AM23.70565709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib83b4b29017b366f319fff4c...
Apr 20, 2019 5:00 AM25.50209250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c5e769f76915530f2fb1b98...
Apr 20, 2019 4:00 AM25.89977491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi052bc5e56038fa194efd19b5...
Apr 20, 2019 2:00 AM49.29044992 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97c7ac619925784c928de8fd...
Apr 20, 2019 12:00 AM26.70322893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a39dd936be98578fd087f28...
Apr 19, 2019 11:00 PM22.87414494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb735227c92b519ebc1b8460...
Apr 19, 2019 10:00 PM77.57032571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4deb910df5f9f629a82e7b94...
Apr 19, 2019 8:00 PM52.71820161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f2f3dcf20596c2986eabf77...
Apr 19, 2019 7:00 PM81.36708096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9ac232a1fa56e94c5a3fb82...
Apr 19, 2019 5:00 PM26.97812207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a16536e4c40e2e36f58675d...
Apr 19, 2019 4:00 PM27.43704114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab0ecba660ea8af8cd056ec8...
Apr 19, 2019 3:00 PM27.63029736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi685382b7573033a79e70b7b9...
Apr 19, 2019 2:00 PM27.32021862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib40bfd76cdb0515a9f20f158...
Apr 19, 2019 1:00 PM57.01687595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a40a1372368f214ea114dc5...
Apr 19, 2019 12:00 PM27.57560235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a51f5a58371a8a433a4e42c...
Apr 19, 2019 10:00 AM27.78118182 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e7d24558d07b4f571b15b80...
Apr 19, 2019 9:00 AM53.50764597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d62682fdab7c76f051e14f2...
Apr 19, 2019 8:00 AM80.00278824 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife41c54b316dc3f10ab207e6...
Apr 19, 2019 6:00 AM105.36718283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47bc020c7c469189d6be75cf...
Apr 19, 2019 5:00 AM76.27761170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3fcfe2618083a8279b1292c...
Apr 19, 2019 3:00 AM25.22467048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bba7bc92dd0b9ae4b8dac72...
Apr 19, 2019 2:00 AM25.17020206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e816cb6301f25018d993512...
Apr 19, 2019 1:00 AM51.04881780 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78180131c63c53bec2cd5067...
Apr 18, 2019 10:00 PM78.43769317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c4088a9afd592c65044ec4e...
Apr 18, 2019 9:00 PM26.96724830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia651a0b267aece177e644969...
Apr 18, 2019 8:00 PM23.86056709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c4141c6ebd9ab80897b524e...
Apr 18, 2019 7:00 PM51.70334433 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2c445a323cc6c915e99127b...
Apr 18, 2019 6:00 PM27.14747435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3ce7f413cdb8a1153ac041f...
Apr 18, 2019 4:00 PM53.19483614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib36fa3bf7109b0b368ba9c43...
Apr 18, 2019 2:00 PM26.85398212 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa54a59e2f8cd1ac723af494...
Apr 18, 2019 1:00 PM51.28837885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3af456b0432db7f136cea5ca...
Apr 18, 2019 12:00 PM25.96684245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7596c289dab21c0f843c59f...
Apr 18, 2019 11:00 AM26.13482240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife9f01d5c0be2cee702cfbf3...
Apr 18, 2019 10:00 AM21.67615513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc9d7fc3dea79f087690359c...
Apr 18, 2019 9:00 AM22.73927738 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9176e283ab02992aac93c3e6...
Apr 18, 2019 7:00 AM51.03319980 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34eaa56a4fcc09923636cd12...
Apr 18, 2019 5:00 AM73.63355530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4041044f88fdbf6b4f74ccea...
Apr 18, 2019 4:00 AM50.23978530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib61e2fc9beb53b30bd7cbfa9...
Apr 18, 2019 3:00 AM25.27138978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab19a51d7081c9d7b8577695...
Apr 18, 2019 2:00 AM74.52818013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b1ab695b721de94dcce9be7...
Apr 18, 2019 1:00 AM24.15927169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3a4505a3c8b87153e9107fb...
Apr 18, 2019 12:00 AM47.22144542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e68a355f9ec4982bcdcf3c5...
Apr 17, 2019 11:00 PM24.91650467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi050eda363fe4060e81f79b93...
Apr 17, 2019 9:00 PM47.76989467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbe4c5957993661fb1dd8024...
Apr 17, 2019 8:00 PM22.08269973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59d0137106d55f2a12f92f5a...
Apr 17, 2019 7:00 PM21.13085666 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3683371d1b13e01029ffe9f...
Apr 17, 2019 6:00 PM44.31105961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a2b6cb8750acfba50c09572...
Apr 17, 2019 5:00 PM44.85961024 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibefc6a82e0b0c1f4a063f867...
Apr 17, 2019 4:00 PM23.78471021 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e0e919b081f83c3097b8947...
Apr 17, 2019 3:00 PM157.36366558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec96b2ab376c58dbdfab761e...
Apr 17, 2019 2:00 PM46.22762741 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f16f2e57737ea0282ae098e...
Apr 17, 2019 1:00 PM47.45241297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33b91e826a3315302832e330...
Apr 17, 2019 12:00 PM22.60677617 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae8d9828a88efa6ed8eea2f9...
Apr 17, 2019 11:00 AM26.53815460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9a4fc1d00ac786e94e8cab9...
Apr 17, 2019 10:00 AM20.30520326 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3b67c53dd4a200f8c191bf7...
Apr 17, 2019 9:00 AM48.72007433 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2153a378168e15ebe175620b...
Apr 17, 2019 5:00 AM85.21211878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea779ca4d21177b4e9624483...
Apr 17, 2019 4:00 AM54.27878453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi012c763b2afe96525b460dce...
Apr 17, 2019 2:00 AM24.56765157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8810efcb1788be287fa45de...
Apr 17, 2019 1:00 AM50.25475906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi835659cc6d28c3443123146b...
Apr 17, 2019 12:00 AM74.88341768 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia787f10f99aae4f368edd0c4...
Apr 16, 2019 11:00 PM41.26336676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9f35afe485a278f185730b9...
Apr 16, 2019 10:00 PM43.39335215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia877d6249144e612c3970b61...
Apr 16, 2019 9:00 PM24.33860746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c737183b40e3c6f58f34ea1...
Apr 16, 2019 8:00 PM24.71841104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68aa582a008a8a77d8507765...
Apr 16, 2019 7:00 PM46.07936046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5cfa512500dfe5006f8421b...
Apr 16, 2019 6:00 PM12.75635726 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbb341e7c8442cfdf842ed41...
Apr 16, 2019 5:00 PM84.69153446 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6152624350389e769a8e8df7...
Apr 16, 2019 3:00 PM87.15504826 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif78bc8bcc928abdc358bff9a...
Apr 16, 2019 1:00 PM19.60049770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42225f3d17dd0ea6792a7302...
Apr 16, 2019 12:00 PM47.00530020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78d00316c03874fbb4449f0f...
Apr 16, 2019 11:00 AM49.94101380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c665b51039e2242db55f819...
Apr 16, 2019 9:00 AM73.76055219 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fef1d88ed5794b65e4290c7...
Apr 16, 2019 8:00 AM42.50979055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4156ad5aa488e7624c2bbb76...
Apr 16, 2019 7:00 AM40.33303553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7852e3b505728a37ff4b2afd...
Apr 16, 2019 6:00 AM24.95967525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b207d965c7a674729ee4340...
Apr 16, 2019 4:00 AM24.21059310 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2e3676904eacefe1412e349...
Apr 16, 2019 3:00 AM24.09617422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfff099438148923d6789a8a...
Apr 16, 2019 2:00 AM50.48212844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3452ee8feade0aad1299ebb5...
Apr 16, 2019 1:00 AM49.76606378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi109795e337c00916e8b3f276...
Apr 16, 2019 12:00 AM48.26636952 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2790c1803aadac73caa68751...
Apr 15, 2019 11:00 PM47.52849242 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b34e5d183c017db38d1339f...
Apr 15, 2019 10:00 PM24.60594392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc05d37617458ab60cd20279...
Apr 15, 2019 7:00 PM47.62874551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e6bbb6fc5ff07dbb1676663...
Apr 15, 2019 6:00 PM22.82466607 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid848498dc00fa9f040d8400b...
Apr 15, 2019 4:00 PM25.44160867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8029c85522bcc334577a8e99...
Apr 15, 2019 3:00 PM47.92932776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65fc359e4b89adfad8f4d5a3...
Apr 15, 2019 2:00 PM23.73167840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi818d53159eadea936059b609...
Apr 15, 2019 1:00 PM101.23886841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f25050957f1089a0ff6f82a...
Apr 15, 2019 12:00 PM24.76675569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6959d133515c0ba5f1cf4f96...
Apr 15, 2019 11:00 AM22.80227162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi880482c8b5e7cef974fe6966...
Apr 15, 2019 10:00 AM45.29298309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb14fbfda66a65e52fd31e2b...
Apr 15, 2019 8:00 AM25.92752733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4256cf76d54150db8defddc2...
Apr 15, 2019 7:00 AM51.59305614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadb3d75b3259b62b595c052d...
Apr 15, 2019 4:00 AM26.24706979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieab0f1da02257b4364dac3fd...
Apr 15, 2019 2:00 AM24.11396771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10e8f72b1fe233f15e1489bc...
Apr 15, 2019 1:00 AM46.16990366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4a538027366d8812900a257...
Apr 14, 2019 10:00 PM47.66451691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0738fe8e344de7df2253e487...
Apr 14, 2019 9:00 PM23.34412700 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cbd2519bc504056a198cb9c...
Apr 14, 2019 8:00 PM48.24919751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65f48b21a8677a426d2f4387...
Apr 14, 2019 6:00 PM97.27095028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1d7ff2090de01a5422b7a53...
Apr 14, 2019 5:00 PM71.12538524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58fcdbf909e112f880df1ad6...
Apr 14, 2019 3:00 PM23.11006555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0aacdd4322f5f0886dafcec0...
Apr 14, 2019 2:00 PM43.43468961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi474be32ed02c8502cd30df0e...
Apr 14, 2019 1:00 PM43.69222820 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi356c9580f38d37c2f0ea1d15...
Apr 14, 2019 11:00 AM45.54044346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cecf114fb215c3a8d1e38eb...
Apr 14, 2019 10:00 AM47.16171660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic47b0709a010dd4b7d76af65...
Apr 14, 2019 9:00 AM97.41790950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd700be2a9358077576a4a51...
Apr 14, 2019 8:00 AM26.04823666 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcfd507e2cec27e2d70b6590...
Apr 14, 2019 7:00 AM24.10451449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2563a03a39404f6e6795f3d...
Apr 14, 2019 6:00 AM52.76860531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi173226a779fbf368f4a30c9d...
Apr 14, 2019 5:00 AM76.97269749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3965e386a36676185d399b56...
Apr 14, 2019 4:00 AM51.35541475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cb68bf98f61fdb4eb046a78...
Apr 14, 2019 3:00 AM25.44872749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2c9cab46021d1ca842b6eb9...
Apr 14, 2019 2:00 AM50.89735621 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1832e67ffd3fd6964c57132b...
Apr 13, 2019 11:00 PM52.79986552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic42ada720e94c5f778d85150...
Apr 13, 2019 10:00 PM23.78590376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi452c8f197bf61078ffb1224d...
Apr 13, 2019 9:00 PM76.92023125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d68ee815dab3ff096271267...
Apr 13, 2019 8:00 PM51.39450055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06019cd412ffd08a5ba6acf4...
Apr 13, 2019 7:00 PM76.47809019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi206b2bdedf30e1dd8e5a8f59...
Apr 13, 2019 6:00 PM50.00886908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid49b0698769ae6f1e1a7654c...
Apr 13, 2019 5:00 PM24.03835537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi566121c9fd338ba3008f76ab...
Apr 13, 2019 3:00 PM25.56218369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi302a54bb96f8bf55e325c7ed...
Apr 13, 2019 1:00 PM48.88642037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib010b7451bc933cda8659f88...
Apr 13, 2019 11:00 AM48.35696609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50a7b922c9046c5d5f583dc3...
Apr 13, 2019 7:00 AM46.31232845 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cc5d656e920f34dde5dc3f9...
Apr 13, 2019 6:00 AM23.67108437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi865923c357f5c58bea742e3b...
Apr 13, 2019 5:00 AM24.65971320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifef68c94cb05f94e1e8cae7a...
Apr 13, 2019 4:00 AM24.63446911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd6b9001c45d9fbaa7fa3e72...
Apr 13, 2019 3:00 AM24.78266935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5f6b806a4ebbf42a9fee864...
Apr 13, 2019 2:00 AM49.24938532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc25696946057fcd8187fc75...
Apr 13, 2019 1:00 AM25.83069897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi384f085d882f8f825ad0cc70...
Apr 12, 2019 11:00 PM49.48088788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71b83c75183be160e8266357...
Apr 12, 2019 10:00 PM49.18104693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f2ba0ce95ea4a41cf081b1a...
Apr 12, 2019 9:00 PM75.62212912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e2a2aec1978527a88cd8273...
Apr 12, 2019 8:00 PM25.06348466 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02ef298e5df3c874ea78014f...
Apr 12, 2019 7:00 PM45.06189774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fa760678e937f4d540865ac...
Apr 12, 2019 6:00 PM48.55779222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c8c2d598a7faef4d88f7477...
Apr 12, 2019 5:00 PM49.74488620 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif09d1d52a44e1337bc16f0df...
Apr 12, 2019 4:00 PM46.73384761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10e2b2c16c977a1d2048070c...
Apr 12, 2019 3:00 PM47.57151459 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31757a55d73f94bcb8ed9822...
Apr 12, 2019 2:00 PM90.21604408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d4916b9136bc58c49f65060...
Apr 12, 2019 1:00 PM61.51433720 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e0b65bdcd842cf500162451...
Apr 12, 2019 12:00 PM51.82757580 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fabd406965284efb2a0b4d8...
Apr 12, 2019 10:00 AM48.43543713 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fd216cfc3299bfd6db1b4b9...
Apr 12, 2019 9:00 AM23.68129166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22107618e4c4183b6dbb15d2...
Apr 12, 2019 8:00 AM26.20458447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46b08a2b0c0ee7280f9358d1...
Apr 12, 2019 7:00 AM49.70197204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15a33fe55d4b49153217a9c7...
Apr 12, 2019 6:00 AM46.39452798 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23140f4e9651af42e6f2e56f...
Apr 12, 2019 5:00 AM87.86591264 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6eb8f8582250086c493b6d70...
Apr 12, 2019 4:00 AM25.27332356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8b05468027885b577d0d346...
Apr 12, 2019 2:00 AM25.86429311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35f4169f46d5d3ba13ce72ca...
Apr 12, 2019 1:00 AM26.34824480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59315e786072c798760f5fce...
Apr 11, 2019 11:00 PM80.31384848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi198ade6c66460b59ffddec6c...
Apr 11, 2019 9:00 PM50.13144015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc6a0d1049db5fbb4031f56a...
Apr 11, 2019 8:00 PM49.15937461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif60cbed1468b473e190a0bf4...
Apr 11, 2019 7:00 PM46.03631088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5dc389afb68c4201c72d864...
Apr 11, 2019 6:00 PM22.99793751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5edf1e2270e0205cf9bd40a...
Apr 11, 2019 5:00 PM69.63200841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi398b58e74a36ad4d597ea9db...
Apr 11, 2019 3:00 PM54.88795786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b3f65263c5eefd746f146c4...
Apr 11, 2019 11:00 AM22.80470057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89e2c3ae47d58fac6d151157...
Apr 11, 2019 7:00 AM53.89049112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi457bccf7c56fcf2db92511b3...
Apr 11, 2019 3:00 AM24.62614373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf461e23132d2e3feafd5bde...
Apr 11, 2019 2:00 AM52.45040177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid56b7b08758fb917bce66f32...
Apr 11, 2019 12:00 AM45.87845042 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4428408ef51c7e41a2facc98...
Apr 10, 2019 11:00 PM24.34223217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb9b8bfbc0aabd60e3f08d51...
Apr 10, 2019 10:00 PM26.10374896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi736339019316c25fa413d41b...
Apr 10, 2019 8:00 PM124.93368159 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif458dbb85f73bfe836ec2ca7...
Apr 10, 2019 7:00 PM49.00450435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6029bdcab0e0f140063ddc5...
Apr 10, 2019 3:00 PM50.72903625 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib29b86171e357d685228f345...
Apr 10, 2019 1:00 PM26.09067614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f8e51bbbed46026e8a881a9...
Apr 10, 2019 10:00 AM25.70601059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4117ea6638400a550a40dfbd...
Apr 10, 2019 7:00 AM76.21803287 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79ca8f02d95ec6919e1c7614...
Apr 10, 2019 6:00 AM17.55517597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab1e654368aef01f24b74850...
Apr 10, 2019 5:00 AM106.52446257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90c3d1ed5924fa33a816e998...
Apr 10, 2019 4:00 AM99.62181687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1dfd876322587447b8185da...
Apr 10, 2019 3:00 AM25.20969381 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14c518aee3554c571c3fa5cf...
Apr 10, 2019 2:00 AM24.85509316 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7b8eaece8e6d3fffede9aec...
Apr 10, 2019 1:00 AM51.27012835 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicea29dffbe26870902085a6e...
Apr 9, 2019 11:00 PM24.38044634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dfb737d6e01e14ebc672582...
Apr 9, 2019 10:00 PM47.86243424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98e83f25c308b2d40be79044...
Apr 9, 2019 8:00 PM25.57443701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72972cf345ace624f9e01a45...
Apr 9, 2019 7:00 PM52.45581702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a5892855a8003195e17a01a...
Apr 9, 2019 6:00 PM21.07708927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3293df261dc0680adfd5b486...
Apr 9, 2019 5:00 PM25.64725340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid298156f7f615c620dfb5a76...
Apr 9, 2019 4:00 PM25.64311070 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bb985a4bd7002b4928dfd4f...
Apr 9, 2019 3:00 PM50.15765776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid46f03a260658f5ed134da39...
Apr 9, 2019 2:00 PM26.02725943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14f9db67ed5beb9ab6dc26d5...
Apr 9, 2019 11:00 AM25.33607349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf59a04f38445887a7043389...
Apr 9, 2019 10:00 AM51.16942406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61d3da3bc8912ffa36ceaaa7...
Apr 9, 2019 9:00 AM25.25777257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe7fa28cedbd91c16ba88906...
Apr 9, 2019 8:00 AM51.05401322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb0afddec013f957e9fc82bb...
Apr 9, 2019 7:00 AM24.84670723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9dedc5b24aaa809b008ba47...
Apr 9, 2019 5:00 AM79.71819895 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20d331712d1645742842817d...
Apr 9, 2019 4:00 AM26.00370652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi215dc0b415a10ef5d41b00de...
Apr 9, 2019 3:00 AM26.29092487 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba35b71959822a1fb0c1b4c3...
Apr 9, 2019 1:00 AM27.96325844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi756e77cf6317b8f3602f0e3b...
Apr 9, 2019 12:00 AM55.29648880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4dc9f38e24dd1838cb4bbf7...
Apr 8, 2019 11:00 PM26.28743406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a1b14487193592ccabfeb12...
Apr 8, 2019 10:00 PM80.62039195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi196a677aa2042bda2535b9c9...
Apr 8, 2019 9:00 PM26.77858933 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05cb4fca2efd8ab6072dcb6b...
Apr 8, 2019 8:00 PM73.88224527 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia767653dc63353460ce54396...
Apr 8, 2019 7:00 PM26.22583887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9089d09057f825ba22c3bc6...
Apr 8, 2019 5:00 PM77.24438834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi476d9d945b903687ac0b8425...
Apr 8, 2019 4:00 PM26.94802830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib04ff1a226fa9019efbb05e3...
Apr 8, 2019 3:00 PM26.73945245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice7df6f1fbac384755556bb6...
Apr 8, 2019 2:00 PM38.73007964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d1dbf30ace45026d5813320...
Apr 8, 2019 1:00 PM74.33333563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40ec90ac0e3e27d32609a47e...
Apr 8, 2019 12:00 PM26.54627125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56fbe95b383efade42166f89...
Apr 8, 2019 10:00 AM53.39474878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43280b4df893e0a90902e285...
Apr 8, 2019 8:00 AM23.25584714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2853f9ec42d47e6fe7f56f76...
Apr 8, 2019 7:00 AM74.50320850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6947904c2199b31c1b75e5fe...
Apr 8, 2019 6:00 AM27.30843340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64072f6a9910d532fe46ba4c...
Apr 8, 2019 4:00 AM52.98390099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1391321e32561272718fc26...
Apr 8, 2019 2:00 AM54.86953849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1faf56ea21efbc466992505c...
Apr 8, 2019 1:00 AM27.49271842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e5ca010a12856e118a7e82e...
Apr 7, 2019 11:00 PM52.62104011 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a8bb424f5c769f285fc6bc8...
Apr 7, 2019 9:00 PM26.72476788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fe71d2923a563958bf2cd3e...
Apr 7, 2019 8:00 PM52.63100791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0dd1cce8550206d69613775...
Apr 7, 2019 7:00 PM68.61215496 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68264f068bfe9cbbdcfd5491...
Apr 7, 2019 6:00 PM26.40082226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3964af65a1ca9fe8c89b227e...
Apr 7, 2019 3:00 PM76.83434770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a5015657ff2073179d11b61...
Apr 7, 2019 1:00 PM53.83175171 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80db84b7dfedc469ae1455d7...
Apr 7, 2019 12:00 PM46.03137157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia46216caa735141128732f95...
Apr 7, 2019 11:00 AM47.48640887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34a66d9e2494bc8fdbe5e9b4...
Apr 7, 2019 9:00 AM95.03771313 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8122281bfc2fa432561fd52...
Apr 7, 2019 8:00 AM26.49007583 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbc88e9f670ab016332460b5...
Apr 7, 2019 7:00 AM52.07800775 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ef1fb53756080a9cafcd729...
Apr 7, 2019 6:00 AM78.21932712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaec73394430ce509e700a266...
Apr 7, 2019 4:00 AM27.28640135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie83e2f1d7c81fd7afdc2734f...
Apr 7, 2019 2:00 AM54.13214010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ef6ef1ace694bd30d5b0702...
Apr 7, 2019 12:00 AM27.15934600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d24c6e28ce85df6d2909b8d...
Apr 6, 2019 10:00 PM80.98451575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1475e2e573b46b97b96ebac1...
Apr 6, 2019 9:00 PM25.80775791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96a258b7a6bcbf6509e93585...
Apr 6, 2019 5:00 PM47.34134299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia871ee6ea659e0adf44354f1...
Apr 6, 2019 2:00 PM46.92016652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f5a7e0e8d19a4740200bbde...
Apr 6, 2019 1:00 PM48.92241068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a8b16c7016d94ff101c5dbc...
Apr 6, 2019 12:00 PM23.64314193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi281e553b3fab92ea127e2ae9...
Apr 6, 2019 10:00 AM24.69808790 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4c5385d7bd36f5a02185ffd...
Apr 6, 2019 9:00 AM74.33991269 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e1b6ee463ab72b2897723e...
Apr 6, 2019 8:00 AM24.93355664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4f449d93008a1d33e2f4615...
Apr 6, 2019 7:00 AM23.77869703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bbef3fb1475f462cec6c05f...
Apr 6, 2019 5:00 AM25.60947885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif78d16d7b48a153f20034ea6...
Apr 6, 2019 4:00 AM24.43176482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1e4c67b562a33c9c7f215e7...
Apr 6, 2019 3:00 AM46.77549765 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55fd5171afc1fd71bf4336f2...
Apr 6, 2019 2:00 AM29.73966911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89a939ede83abdf044df2136...
Apr 6, 2019 12:00 AM25.48621526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48def68e6a3829e946f70083...
Apr 5, 2019 10:00 PM56.09360233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi571db50c02954a21b79f3fac...
Apr 5, 2019 9:00 PM77.15654966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid36f9e3937f45fc007726932...
Apr 5, 2019 8:00 PM51.34667211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0715e0f38a76c43d9be1ae1a...
Apr 5, 2019 6:00 PM26.23538864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi762d30914d6048ffbd3b6ad2...
Apr 5, 2019 5:00 PM26.09481841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia758f9dfb0cd887d2cfbbca2...
Apr 5, 2019 4:00 PM25.40115069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3de9cd50dec0312c91f42d3...
Apr 5, 2019 3:00 PM25.52976812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi853cd685b6325a37842cc9bb...
Apr 5, 2019 1:00 PM52.28645929 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi165da87b50fe693df3ffcec5...
Apr 5, 2019 12:00 PM19.02560773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidfc0104e3845d80e9db00488...
Apr 5, 2019 11:00 AM16.20916912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76cedddb0837a8e6c5729517...
Apr 4, 2019 11:00 PM29.03957581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7483e42228f4ec5a6bc9ab15...
Apr 4, 2019 9:00 PM61.43717237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ba1d23a8bbddd6714fc0e92...
Apr 4, 2019 8:00 PM27.77913093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17c09333efca862e7ff243e4...
Apr 4, 2019 6:00 PM57.10737719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif95296fdd4392d4e8bb6d927...
Apr 4, 2019 5:00 PM29.04535285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7e3fa98b0e59c7eaa42d2ca...
Apr 4, 2019 12:00 PM26.39338535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05a09b13f2f127f8f9a4379b...
Apr 4, 2019 11:00 AM85.05937543 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b519211b774b228218136de...
Apr 4, 2019 9:00 AM27.80179267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3f3301bd6986f202ad718f8...
Apr 4, 2019 7:00 AM49.70531976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1244f2478ae7a22c459c5b46...
Apr 4, 2019 6:00 AM30.23289836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7992e947ac51daeed580b711...
Apr 4, 2019 5:00 AM28.56718577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83302972ea44ed060be4abef...
Apr 4, 2019 4:00 AM58.25860479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fc08c257e88fb7e49b7c715...
Apr 4, 2019 2:00 AM57.51079437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5cfaeba1644148885e09085...
Apr 4, 2019 1:00 AM28.00473907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ed29a38ade5683071f6dd20...
Apr 3, 2019 11:00 PM86.98600489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c9a731bd994d5cd4a4887b9...
Apr 3, 2019 10:00 PM29.86207723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba905886d8ebaa93dc6a086d...
Apr 3, 2019 9:00 PM58.15823623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37755aa2ff75b30c42b60bec...
Apr 3, 2019 8:00 PM30.78159401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89ea391318428b662ada57a1...
Apr 3, 2019 7:00 PM56.50809861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d34bbfb579203e0cd578559...
Apr 3, 2019 6:00 PM29.15732764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd7aa79ca666bc79c8cbb770...
Apr 3, 2019 2:00 PM27.92756418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie985ae9f8234941248f8565b...
Apr 3, 2019 1:00 PM26.50276069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10860d5363e4a1802f8f4a9d...
Apr 3, 2019 12:00 PM30.34089667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi594c69ed8b2ce2206ba95357...
Apr 3, 2019 10:00 AM55.42246771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9768f8031922a68685e79047...
Apr 3, 2019 5:00 AM36.86669003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi117db7444d21cc8b3839e094...
Apr 3, 2019 4:00 AM45.97860261 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13781a5251bf0cd136b26fe4...
Apr 3, 2019 3:00 AM48.30312592 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76b383463cbff9e834c19b4f...
Apr 3, 2019 2:00 AM70.18584732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71ca44ded9e0b2a6674410e1...
Apr 3, 2019 1:00 AM23.52037095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicda5b42220c1d6177cc95792...
Apr 3, 2019 12:00 AM45.65705892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15c4b707955e1ee2d41e172c...
Apr 2, 2019 11:00 PM22.85998257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3efeb6a6c75db88621c3cec9...
Apr 2, 2019 10:00 PM23.80228521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9acace6f8660ec16a36f29be...
Apr 2, 2019 8:00 PM40.57501711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi985270bab6cae3772e05634b...
Apr 2, 2019 7:00 PM38.91245168 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a8de3928f3c164939d91f38...
Apr 2, 2019 6:00 PM67.74619964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0c2522034a67abfdce3d04b...
Apr 2, 2019 5:00 PM73.46977901 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12a667ce9cf0f4242d9c9727...
Apr 2, 2019 2:00 PM48.08294679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi564edf3456ae818050ba9d2d...
Apr 2, 2019 1:00 PM44.89460325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi357f031cf34e01940e815c9b...
Apr 2, 2019 12:00 PM20.29492056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6835d9146209c6eed7f9444a...
Apr 2, 2019 11:00 AM45.95765494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia99735b45260de66bce33ecf...
Apr 2, 2019 10:00 AM26.36852427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87ed561fff8333c54b6e7271...
Apr 2, 2019 9:00 AM22.65332937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif24eb838e5f80d57636eceb3...
Apr 2, 2019 8:00 AM24.39961518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83f8f0432c647efc178644b1...
Apr 2, 2019 7:00 AM25.75779936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35cdab007bdf7dcb392fc684...
Apr 2, 2019 5:00 AM22.94151285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi351dd5d4b61fe65183dc21df...
Apr 2, 2019 4:00 AM46.96799743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b8453987232c820da15be8f...
Apr 2, 2019 3:00 AM44.60408237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35c17bd2c7c88b6b6d2139fe...
Apr 2, 2019 2:00 AM66.68183094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24454d84d8971f5ab275bece...
Apr 2, 2019 1:00 AM21.78060866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi822a7c28ec4b941d77b15470...
Apr 2, 2019 12:00 AM72.11382210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75191d495b2377362fb5186e...
Apr 1, 2019 11:00 PM22.72969320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic07a3530e5c1fe01f41337c2...
Apr 1, 2019 10:00 PM22.42399548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41fb4e8076fbf5aac9beb88d...
Apr 1, 2019 9:00 PM22.97331128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi082eb76a4ab053ebf02752f8...
Apr 1, 2019 8:00 PM23.33211922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38c723ac4c7b93f7a0af35b5...
Apr 1, 2019 5:00 PM50.22488744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b035facb2d606cb8631fbec...
Apr 1, 2019 4:00 PM26.86978690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a01c2f365165d5810a7c0b5...
Apr 1, 2019 1:00 PM22.28991367 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f28e243ca62f1eb5f9313c9...
Apr 1, 2019 12:00 PM92.81015566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8c32d69b30b3f2aa4ef7d35...
Apr 1, 2019 11:00 AM25.86949454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia10805de4019db32ce97a3b7...
Apr 1, 2019 10:00 AM25.83858141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8455eb1564ac5bf060391c14...
Apr 1, 2019 9:00 AM51.71027324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic868a16b01ba528efc4a501a...
Apr 1, 2019 7:00 AM23.25151641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59ebcefd571b1689c1218e12...
Apr 1, 2019 6:00 AM54.61438774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6475feea386bb1927fa6efe...
Apr 1, 2019 4:00 AM26.26178675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e5c846f524f46f1bbfd9539...
Apr 1, 2019 3:00 AM48.51222723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9d7d535f3ecc7f8fae9c016...
Apr 1, 2019 2:00 AM23.87444648 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia501629471ecc5b7b2891a02...
Apr 1, 2019 12:00 AM115.40788371 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f957bbcfc45c9fa460bb364...
Mar 31, 2019 11:00 PM97.20739812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1c7b5d5d4c18d708aef55fb...
Mar 31, 2019 9:00 PM45.62996200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bcb11c8bc59e07a4b150dc2...
Mar 31, 2019 8:00 PM48.43598090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf76e33d4619fb4f84fd7abc...
Mar 31, 2019 4:00 PM47.17342612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6abe4ebf32bc92995cf1c09...
Mar 31, 2019 3:00 PM68.27638284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi173971aff3a944672ea2c7f5...
Mar 31, 2019 1:00 PM24.35671604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5eceb5286353571a37b7b27a...
Mar 31, 2019 12:00 PM89.72905416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5980a874e5e9528427355549...
Mar 31, 2019 11:00 AM23.93778993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba2426b955f76467d30ccabb...
Mar 31, 2019 10:00 AM95.64906318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32635d7c2e3be0f1f4ca11e3...
Mar 31, 2019 8:00 AM46.88196127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib89bf9fcf53f07587a126d87...
Mar 31, 2019 7:00 AM46.07981540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia442c1642476cd329bd7b03f...
Mar 31, 2019 2:00 AM46.69713495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2e0a5523093d6e80cc26dbd...
Mar 31, 2019 1:00 AM23.11897132 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d9b75de42f7d143047dafe6...
Mar 31, 2019 12:00 AM23.28135551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie93d3fea0ccfad76db970ae3...
Mar 30, 2019 11:00 PM76.00303665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95a88f9615f66d052857a6fe...
Mar 30, 2019 10:00 PM52.63852959 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5e981b1d9132931a48c97ca...
Mar 30, 2019 7:00 PM22.82662734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55cc633303ff49a05adf2315...
Mar 30, 2019 6:00 PM24.34606853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3b81f19566d2c8b2da55ee5...
Mar 30, 2019 4:00 PM68.60625243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd9ab821f8e29f0d99dd3746...
Mar 30, 2019 3:00 PM67.08568644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid209322ba393b88dd9e08aeb...
Mar 30, 2019 2:00 PM83.44889400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7743ee290e9c8b5303a1beb...
Mar 30, 2019 1:00 PM22.66703668 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e65c2b3cb92266ab9f47d94...
Mar 30, 2019 11:00 AM21.07080573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a908f7488d9425fe5c1f735...
Mar 30, 2019 9:00 AM43.60864497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4865de0be6e5e8d0e73169ea...
Mar 30, 2019 8:00 AM21.45144887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4591effcfddf0f6e61f16694...
Mar 30, 2019 7:00 AM41.49471313 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ec2aa8ba2731fa3f6ec6515...
Mar 30, 2019 6:00 AM21.98830785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c0945a12399acf505eed04d...
Mar 30, 2019 5:00 AM21.68672477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68ea3d8e21e051b41258dbf1...
Mar 30, 2019 4:00 AM22.11422674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi609fe7b145ec0f97714f312a...
Mar 30, 2019 3:00 AM44.07005403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic50ff90a4fce5e462f8172d8...
Mar 30, 2019 2:00 AM22.04534728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5f9212644ba5328790438cc...
Mar 30, 2019 1:00 AM21.84970401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e44cb78ea2363c281cfbedd...
Mar 29, 2019 11:00 PM46.69339253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84c3ef6b9df3dba039d944a7...
Mar 29, 2019 10:00 PM74.41605588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebac25afcca0b290ba7f5497...
Mar 29, 2019 8:00 PM118.12209297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi530a587bc24902632c1358bc...
Mar 29, 2019 3:00 PM24.66926887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a7e690d1c7928d9a9c3bd60...
Mar 29, 2019 2:00 PM43.52275489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43f87abc33791613dc344af9...
Mar 29, 2019 1:00 PM24.63811143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c15bd05c37b4e0a9a5b23b8...
Mar 29, 2019 12:00 PM46.09783520 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae52e1f1a11d4d4f81c06d29...
Mar 29, 2019 11:00 AM23.63643719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76e44b9fa51ea450a563f0c5...
Mar 29, 2019 9:00 AM23.63433575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3eff4d0b52e02cc17bb394b3...
Mar 29, 2019 8:00 AM44.55903672 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7e54ecc55e2eb257e9e0291...
Mar 29, 2019 7:00 AM24.09985178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic59c392ad76bbd2b24ba193d...
Mar 29, 2019 6:00 AM69.02380830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8fdfb1b76c95865d5f7761b...
Mar 29, 2019 3:00 AM23.04722452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89623284d329b320c773bc64...
Mar 29, 2019 2:00 AM66.37340117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15ba4226f273b403fb992f32...
Mar 29, 2019 1:00 AM66.43249877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3769be62dd39e6e65be18152...
Mar 28, 2019 11:00 PM45.09881663 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi451f27c2796c6623558406ec...
Mar 28, 2019 10:00 PM70.74372375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54004afe16522d9c5b86f974...
Mar 28, 2019 9:00 PM19.82646940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySide4813dcea8889039cd6100b...
Mar 28, 2019 8:00 PM64.23054755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia742c9aff006dd7ca76a4eb0...
Mar 28, 2019 6:00 PM26.49584282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif74f017c58a29211ec42d7ab...
Mar 28, 2019 4:00 PM23.91092696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf7ae73759f09640724f5d9d...
Mar 28, 2019 2:00 PM22.94765096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7cede1e352106cd21bb13f0...
Mar 28, 2019 1:00 PM47.54857631 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95b8a7b6db8cc987f5adcf62...
Mar 28, 2019 12:00 PM68.60456984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi754f52af9190a90fd0526a84...
Mar 28, 2019 11:00 AM25.13764204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie42c331729f38cdfffb5b983...
Mar 28, 2019 10:00 AM24.02392551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie04bc9a3bdb43dafa2fe523a...
Mar 28, 2019 8:00 AM49.43037095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicce98b9a6065e72f181f1b56...
Mar 28, 2019 6:00 AM24.53112855 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi106744e8704bbc1a04f5507d...
Mar 28, 2019 3:00 AM28.68599844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1c247e8e182634f429e98c1...
Mar 28, 2019 1:00 AM29.02494360 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif17733f9886cb33969dbf5d9...
Mar 28, 2019 12:00 AM29.24473764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi708e7d35f97cef416ac195f8...
Mar 27, 2019 9:00 PM60.65350508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2795dec6b67b19ae33392848...
Mar 27, 2019 8:00 PM31.61181802 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bd664d9df3507ee6b6ed57e...
Mar 27, 2019 5:00 PM34.07444981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5329d85bfaa54be38d52fe5...
Mar 27, 2019 3:00 PM57.45169283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif93ba885a2a7a008c981725d...
Mar 27, 2019 2:00 PM32.43550681 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi069b2295c767b1f87494a43e...
Mar 27, 2019 1:00 PM36.02928238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaccb534663290ba34731340...
Mar 27, 2019 9:00 AM65.00852516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b875ec37c3681d128664bff...
Mar 27, 2019 7:00 AM32.40541254 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8f5b9f075044d83c7f73821...
Mar 27, 2019 4:00 AM30.58264152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fb8ee2f6d5e60fc4aa89294...
Mar 27, 2019 3:00 AM31.08809161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi139b3061398618c92735a104...
Mar 26, 2019 11:00 PM31.52319130 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5db7514601dc71c8156033df...
Mar 26, 2019 8:00 PM54.52201664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic05b301736dbadf267e01b74...
Mar 26, 2019 7:00 PM23.90201594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie638320a7e456dc4ae8cdd12...
Mar 26, 2019 6:00 PM55.71192240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90a00f7bdbeda87fa3218ed7...
Mar 26, 2019 4:00 PM27.54879863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12d3ea71b07df67bdc99ed73...
Mar 26, 2019 12:00 PM79.42498165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49a0261c4df578102824bba0...
Mar 26, 2019 10:00 AM26.83760701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0f651b2d0c2af979496a28d...
Mar 26, 2019 5:00 AM23.75513890 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi378e3dfb15c48ac9044dd7d2...
Mar 26, 2019 4:00 AM73.37402921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ec2744d63d55d233aa94376...
Mar 26, 2019 3:00 AM22.44976595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fcf0def6056c4dc9c2f2de0...
Mar 26, 2019 2:00 AM48.37755031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfb95f7e4705840e34fcc6a5...
Mar 26, 2019 1:00 AM23.05485867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi021b2d5dfd6984582c5ef919...
Mar 26, 2019 12:00 AM24.51861614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ea8814e3e415147550d9086...
Mar 25, 2019 11:00 PM50.30127166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a84cc228e9710dbbad50a77...
Mar 25, 2019 8:00 PM70.40895699 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d9dce577bbf20160ffd91b2...
Mar 25, 2019 7:00 PM24.95915943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f0e793e087a6530f49b0787...
Mar 25, 2019 6:00 PM25.04577206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid04689be3e2936ce56b8a4b4...
Mar 25, 2019 5:00 PM26.51125270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43279c0a8a81a7a3fa11848d...
Mar 25, 2019 4:00 PM24.76693292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d7fd3b49dfe7d7969b1b7b2...
Mar 25, 2019 3:00 PM25.05788551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif767c7aadd79e201932e6dfc...
Mar 25, 2019 2:00 PM25.28003579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a281860cb0e14a692fba8c2...
Mar 25, 2019 1:00 PM50.60576960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d33d0628d3c871fd3ee8f6c...
Mar 25, 2019 11:00 AM55.38250659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic23bb1a0a2d882e5a77c1bc1...
Mar 25, 2019 10:00 AM24.32626936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif875c95ff49683b412e81469...
Mar 25, 2019 9:00 AM23.99077889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia85dd00c23fb975b2a410afb...
Mar 25, 2019 7:00 AM27.38782380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42e09e5e7b95c88b3548da2f...
Mar 25, 2019 6:00 AM75.31687312 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi700f8937ad3ef1b54386c492...
Mar 25, 2019 5:00 AM48.92095235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf497daea45d8ee1e631c0aa...
Mar 25, 2019 4:00 AM44.88747197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi485cd334f549c974432dc1c9...
Mar 25, 2019 3:00 AM66.65342309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi264bf5a1b1a866ccfa60210e...
Mar 25, 2019 2:00 AM68.77123036 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b2c76c75207768ddb04cdfd...
Mar 25, 2019 1:00 AM94.20138778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4fa2df43065753a545edbeb...
Mar 25, 2019 12:00 AM45.99794412 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19acc10ba53c471c8e3edcfa...
Mar 24, 2019 10:00 PM73.90916502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi430961a0aa08d79756a8e893...
Mar 24, 2019 9:00 PM50.17639884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98ee003e147837b2a9a05e5d...
Mar 24, 2019 7:00 PM23.34235773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1656e9911aa1cb7bae646fcb...
Mar 24, 2019 6:00 PM65.09420000 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7271b8c6f5acbdbda7c8e7c6...
Mar 24, 2019 4:00 PM24.32827467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib946bfce054cbd1cdf819e4f...
Mar 24, 2019 2:00 PM110.66269965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid125e24d1479bbb4683ec0c1...
Mar 24, 2019 1:00 PM21.51582893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c66d5dabe05082dec6d1816...
Mar 24, 2019 11:00 AM49.26908642 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b4fbe5499a02ce21ed9700c...
Mar 24, 2019 10:00 AM23.71550138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75ff12b7ca78e4b23bbbd867...
Mar 24, 2019 8:00 AM66.30254091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi36e0a8599671886bca7fb557...
Mar 24, 2019 7:00 AM64.96030327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06aeb3da03bc2795b770579b...
Mar 24, 2019 6:00 AM67.24074811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8961af4640ba6b6fb71486cb...
Mar 24, 2019 5:00 AM22.84315737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9096a8d9d8db5bd4cc393c88...
Mar 24, 2019 4:00 AM22.39175902 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f0da7a26ff59118329a6263...
Mar 24, 2019 2:00 AM23.39959567 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi849c7850cad84eaa1a11f6fb...
Mar 24, 2019 1:00 AM25.32161909 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81f9cce7ecd1d8f291c0ad72...
Mar 23, 2019 10:00 PM49.18677796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieaac53af7305f0b9f503b88b...
Mar 23, 2019 9:00 PM43.46001818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a2a22924b7b5328ac7aeec6...
Mar 23, 2019 8:00 PM22.38804273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4a7064375335057c5f52ec4...
Mar 23, 2019 7:00 PM21.45117446 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicac5a2ca9f7af5981b657b05...
Mar 23, 2019 6:00 PM24.09127767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia61583eebb03b563e546fb9b...
Mar 23, 2019 5:00 PM41.42969429 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e4d5d3260dc065bdce9aba9...
Mar 23, 2019 4:00 PM44.45306862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid28c17926afd7759500b8489...
Mar 23, 2019 2:00 PM92.03054049 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi145236531bdac77b4dd05cad...
Mar 23, 2019 1:00 PM45.16053470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6ac7ceb4f426622046e31d2...
Mar 23, 2019 12:00 PM24.37319539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61b0dcaf7338d16c8cedc62d...
Mar 23, 2019 11:00 AM21.74299368 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a89593f729e247b348b8233...
Mar 23, 2019 10:00 AM63.98317789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi170c4121f3320eeb3d0bc61a...
Mar 23, 2019 9:00 AM20.85248794 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdc096da8a6447d4311ec005...
Mar 23, 2019 8:00 AM43.72690028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65d8f6c49583365e5c07af1c...
Mar 23, 2019 7:00 AM44.15268039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61abcb109a8c94daefb1c5a8...
Mar 23, 2019 5:00 AM23.97574568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48e38b1f2d1195b272e3469b...
Mar 23, 2019 4:00 AM47.92672577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e2eeca18af962faf8bfcccd...
Mar 23, 2019 3:00 AM47.52116239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia360371c6c7c670fd1324237...
Mar 23, 2019 2:00 AM22.74594418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9b432a36b80537ada7a68a3...
Mar 23, 2019 1:00 AM24.50157453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif22444f374dba9023781e49a...
Mar 23, 2019 12:00 AM46.63756890 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d1a9dc63634fe5a9bea3296...
Mar 22, 2019 11:00 PM43.69869392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91d95481b96a0aa2e115d84c...
Mar 22, 2019 10:00 PM44.56797972 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69524e4eff3b96bdfbe0e82d...
Mar 22, 2019 7:00 PM49.51467507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid837a552625598ec14069454...
Mar 22, 2019 5:00 PM73.32362795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia500cc076fc877ccab3b82b8...
Mar 22, 2019 3:00 PM47.25247619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb2d0d14acc6734fe830f78e...
Mar 22, 2019 2:00 PM51.51669649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41456ca915801b4e6b93e794...
Mar 22, 2019 1:00 PM22.48347590 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a01cf2b8d2609d1105e20c3...
Mar 22, 2019 12:00 PM22.14052010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia03c6d81a231bcd01d7a1924...
Mar 22, 2019 11:00 AM22.80488233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib907f6861498b3d37bdae0de...
Mar 22, 2019 10:00 AM23.18152504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3818d0226e0c3e64d9c1784...
Mar 22, 2019 9:00 AM86.15010513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi680274be006f4779b77750de...
Mar 22, 2019 8:00 AM74.92387049 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi354c6d83d932f9c2a67becc5...
Mar 22, 2019 7:00 AM48.19260200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2327f0d26d2cbe04079890d4...
Mar 22, 2019 6:00 AM48.88234079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2562a7c2bbe99cbb5c38a4e...
Mar 22, 2019 5:00 AM45.88280437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad8b8044ef372d1a142b9b46...
Mar 22, 2019 4:00 AM114.18052627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4b2a87cb86289dc6661d7bf...
Mar 22, 2019 2:00 AM99.57336837 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi677cfb76098322573d9e9c3a...
Mar 22, 2019 1:00 AM22.54384204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40a7021424887827f4ee0679...
Mar 22, 2019 12:00 AM22.61408578 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bd8b0c5edcd286cce3ec244...
Mar 21, 2019 11:00 PM44.79731234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4edcf8b480341614b18356d...
Mar 21, 2019 10:00 PM46.68003046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18e61544390b32fbe94553b6...
Mar 21, 2019 9:00 PM23.80475685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi785ed0084a361ec41cac0206...
Mar 21, 2019 8:00 PM46.70380949 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibde8d3032efbcf220a443ead...
Mar 21, 2019 7:00 PM22.22347516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffe4a3f44adbf19ccf1c0d7a...
Mar 21, 2019 6:00 PM21.27991401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e0b0b9a7664488d9a8f45ae...
Mar 21, 2019 5:00 PM25.65691977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4be06e962bb52a578d214ea...
Mar 21, 2019 4:00 PM23.85032082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi360398498b1e6ef7c311cce5...
Mar 21, 2019 3:00 PM26.03196215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2da83e57cd72dccd1edf1f1d...
Mar 21, 2019 2:00 PM103.33539972 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbda544b2a93e9d365660aeb...
Mar 21, 2019 1:00 PM26.55471856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e0789288494dbfee107fd21...
Mar 21, 2019 11:00 AM28.11467961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b3d7b49a49ccaea608b2d7c...
Mar 21, 2019 10:00 AM117.41284090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b439a7737eefabfdb923e02...
Mar 21, 2019 9:00 AM30.35139981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06acebacb7adaf2706171d38...
Mar 21, 2019 7:00 AM27.92619665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1708b01adf8fccd30f0837a1...
Mar 21, 2019 6:00 AM28.87230624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1768caf910a030a880179dd4...
Mar 21, 2019 5:00 AM51.85445352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ba87d1a16fa5554e908427d...
Mar 21, 2019 4:00 AM53.18371311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi818350642bc9fcb0336c10c7...
Mar 21, 2019 3:00 AM75.38991788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62c4a025e10f16bcb46ca967...
Mar 21, 2019 1:00 AM25.31795341 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia794be84c6bf44b21af00ce9...
Mar 20, 2019 9:00 PM23.79222052 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58f77dd01c2ce7a16547e679...
Mar 20, 2019 8:00 PM109.35010292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c413539db35d730e7a342a5...
Mar 20, 2019 7:00 PM68.01420779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80a4904c46652537c217bd55...
Mar 20, 2019 4:00 PM27.94786483 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25f0517fa68ad5aa08a1936c...
Mar 20, 2019 3:00 PM57.26279103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic700a07a079ac96c05eddf21...
Mar 20, 2019 2:00 PM58.76731155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c5b8aaf39b098e245a18943...
Mar 20, 2019 12:00 PM27.77676764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ef73804df3b69b45de11ec5...
Mar 20, 2019 10:00 AM107.35295828 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c1f437b34b8ebd8e84f11b4...
Mar 20, 2019 9:00 AM29.99575818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02ad2e57fb9a0ec826b6c631...
Mar 20, 2019 8:00 AM83.09908655 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid21e77b724fe2e06c0b8cd0d...
Mar 20, 2019 7:00 AM28.81542786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1d3bb07f8344a6c1900a5fe...
Mar 20, 2019 6:00 AM52.34809960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72c2e15ac6e4587235678cd3...
Mar 20, 2019 5:00 AM27.90565735 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi606d936bd2a548db6c13b02e...
Mar 20, 2019 4:00 AM56.19680534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi716d4c1a3c10fc59677eda8f...
Mar 20, 2019 3:00 AM51.62382542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7429ecaeee9ff7eca6a180b9...
Mar 20, 2019 2:00 AM73.37546911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05c88abe914da429fb01d549...
Mar 20, 2019 1:00 AM23.60998090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif174b4d5bca2e19dd59e6009...
Mar 20, 2019 12:00 AM55.26849461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae5693da7490ea41179206d6...
Mar 19, 2019 11:00 PM28.15027616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8bc072950d3485988b5fa57...
Mar 19, 2019 10:00 PM79.57688294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1921166b2ce2ae1c2a37a52a...
Mar 19, 2019 9:00 PM103.32159121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e5b92b8d354f15a4e7baf41...
Mar 19, 2019 8:00 PM52.42905736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf3eb88748a5f14d3912a09e...
Mar 19, 2019 7:00 PM109.77763401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90916d25ebd14d036e70a28c...
Mar 19, 2019 6:00 PM33.54462587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00c1a1b7114302782f115781...
Mar 19, 2019 4:00 PM28.78770755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice05c53895fa652ff57b35e9...
Mar 19, 2019 3:00 PM60.08842636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c20804e81e4616599e08a91...
Mar 19, 2019 2:00 PM55.18739677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie71722191987fa019b967f64...
Mar 19, 2019 1:00 PM134.12671074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa45aef688d513a1221a2926...
Mar 19, 2019 12:00 PM90.20777649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bd293593a9d72755738f8d7...
Mar 19, 2019 11:00 AM126.48218299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17ea911da05ef14e2e8eea33...
Mar 19, 2019 9:00 AM115.69726868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5038d4bb53a28ba0bcfd887...
Mar 19, 2019 6:00 AM29.15173235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid62a036c006a5b4639b25179...
Mar 19, 2019 5:00 AM54.72563129 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi398977c7ef7fc7270f94cf19...
Mar 19, 2019 4:00 AM54.22248302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79caa33ec85fe57117e9b20f...
Mar 19, 2019 3:00 AM140.80724379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b6a4f7f89dad6c8c04677b5...
Mar 19, 2019 2:00 AM28.26552874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32f4d94b38e78eda2c086b82...
Mar 19, 2019 1:00 AM66.15082502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f6171559666724b85f055ab...
Mar 19, 2019 12:00 AM98.85760676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6aab60286f5c4cc4c2acfbfd...
Mar 18, 2019 11:00 PM34.07533986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc9eb8197763827cdab0f01a...
Mar 18, 2019 10:00 PM139.16498309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88e0ce5ed3a7ae4c1c487acb...
Mar 18, 2019 8:00 PM71.89232068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57e6323545c380aa2c1b0811...
Mar 18, 2019 4:00 PM37.55665758 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic068982798e0540f033bb9f2...
Mar 18, 2019 3:00 PM147.52149697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife4185c46c0b1afdab29912e...
Mar 18, 2019 1:00 PM113.78649806 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3645aa28a7de7c4249589c2c...
Mar 18, 2019 12:00 PM35.87945475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d78056fd1b8b415620ce81b...
Mar 18, 2019 11:00 AM37.45934149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic90c53078f84b946cda7a883...
Mar 18, 2019 10:00 AM74.86294579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7092234e208d7d6b6533cb8e...
Mar 18, 2019 9:00 AM40.11010127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib59823d4a489cf8e56cd53d7...
Mar 18, 2019 8:00 AM170.79289285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi624180106a644bdc63ee226b...
Mar 18, 2019 7:00 AM110.46458420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5de10b99ecdb0f37460d7f4...
Mar 18, 2019 6:00 AM113.06291660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifae9dddf52bb84bb5261b43e...
Mar 18, 2019 5:00 AM74.38430679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied6cd5ba8224a3af0d7971d6...
Mar 18, 2019 4:00 AM67.56900123 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi157ca0ecd486dc7954191797...
Mar 18, 2019 3:00 AM34.80075946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3145882c553c246c5e62cac...
Mar 18, 2019 2:00 AM36.58977922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a40227f186e0cb526ebf144...
Mar 18, 2019 1:00 AM34.92269716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b8f5104e5ad856c19a88dd5...
Mar 18, 2019 12:00 AM32.74881253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20692390841a542e7c8e0cad...
Mar 17, 2019 11:00 PM37.26583946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88cf3d44726764bb2dc1d3a4...
Mar 17, 2019 10:00 PM38.59439662 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64e1446aac090b806dd9ffa2...
Mar 17, 2019 9:00 PM39.74406809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c6f08458f3cef7a051d74a5...
Mar 17, 2019 8:00 PM96.63104531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief260bfe0a59816fb18fc9a4...
Mar 17, 2019 7:00 PM30.03260421 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a7e37bc3f5b5e8391d6301c...
Mar 17, 2019 6:00 PM61.78318058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70b725fb7aac7cea2df20b82...
Mar 17, 2019 5:00 PM64.92410139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia91bb35b67cb589bf1b623ee...
Mar 17, 2019 4:00 PM122.93366477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0cb71dd20798558c8dc331c...
Mar 17, 2019 3:00 PM71.35233300 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie572de7ee6f928b1c8910022...
Mar 17, 2019 2:00 PM69.52598180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1036a8881151b893d0cb710...
Mar 17, 2019 1:00 PM138.66201001 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ac8b12e194c109a9d20161a...
Mar 17, 2019 12:00 PM34.24909968 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4ab1602630663e0b7ba737e...
Mar 17, 2019 10:00 AM34.32667791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60af82b7f4af0f87897f3e92...
Mar 17, 2019 9:00 AM60.67279744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7ba6f99cb579b2fc84985a7...
Mar 17, 2019 8:00 AM29.36935047 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic80ffd6b77446e5ce57fddcf...
Mar 17, 2019 5:00 AM32.71980343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi008e0524c1f65b7120ce1c6d...
Mar 17, 2019 4:00 AM125.97781478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf7e3db726f890068a859b70...
Mar 17, 2019 3:00 AM30.91526851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi710a46b403a9704cb8703136...
Mar 17, 2019 2:00 AM136.62916300 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a5ec938dbf65cd319111b21...
Mar 17, 2019 12:00 AM32.80308657 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi478deea6b54ce20ba1ce1123...
Mar 16, 2019 11:00 PM135.59195777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ca5fbb790542c3b976239dd...
Mar 16, 2019 10:00 PM105.50026521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6caada69f9c1e2e510bec91...
Mar 16, 2019 7:00 PM103.26374878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e2dd562f45c71c9360ba634...
Mar 16, 2019 6:00 PM31.95398146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5b3cacae5597a01f0fb98ba...
Mar 16, 2019 5:00 PM72.74958304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8fb7f79e1b021012423b338...
Mar 16, 2019 4:00 PM36.17939556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1a16a5244ada95138d433a6...
Mar 16, 2019 2:00 PM112.74294728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi599c461a7722fedf68477076...
Mar 16, 2019 1:00 PM191.12888630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8cfba815837c5730eb3f849...
Mar 16, 2019 12:00 PM111.62604101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43896cd52b82f04e001b09e7...
Mar 16, 2019 9:00 AM106.78049924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c631706f2b29df23088e98a...
Mar 16, 2019 8:00 AM192.14573054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42fdd016a360c7afe04f4331...
Mar 16, 2019 6:00 AM74.89949750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid086fd152785bbd614ba7a6a...
Mar 16, 2019 5:00 AM74.34784488 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cef0e09c2885ed2eb4c696b...
Mar 16, 2019 3:00 AM37.12821356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic535c71efaccc4115a5f33d7...
Mar 16, 2019 2:00 AM36.82620797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c2d46f0299b76f6751b00b8...
Mar 16, 2019 12:00 AM38.69808527 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75a2b169b66636563a373cfa...
Mar 15, 2019 11:00 PM116.97225166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee87cf6102ddbe082afbc857...
Mar 15, 2019 10:00 PM77.69790720 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8412dc23caaf55ebcbab37c1...
Mar 15, 2019 6:00 PM127.05609893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ceaa775c92e8d6dc6d5779f...
Mar 15, 2019 5:00 PM43.78339800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacac5e2fb257c7fc24e583bf...
Mar 15, 2019 4:00 PM45.64896899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia013c5f1195c6ed052329d6c...
Mar 15, 2019 2:00 PM90.94737733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc43b46568e62a77ef028b16...
Mar 15, 2019 1:00 PM93.26513089 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1be3b7324da13796e6faea61...
Mar 15, 2019 12:00 PM46.86675101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c913a3d44436e5063e67409...
Mar 15, 2019 11:00 AM145.33940215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0926c60a7ccbb88e4d40682e...
Mar 15, 2019 10:00 AM44.68245731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib039fe0ad5f760c37e0c02cb...
Mar 15, 2019 9:00 AM43.81098154 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi222c8e8b270455d9abe4d85a...
Mar 15, 2019 8:00 AM46.04619485 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd213a4ed9991ffc73c863e0...
Mar 15, 2019 5:00 AM37.94079303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7d2a334d65b53a8241c08cb...
Mar 15, 2019 4:00 AM38.45203517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00d2d258a7c80c36edf30ecc...
Mar 15, 2019 3:00 AM37.56409009 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad05c0993d0fcd47c36cd874...
Mar 15, 2019 2:00 AM86.91228267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f94a0103d38663ce8f7270c...
Mar 14, 2019 11:00 PM43.13583917 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi813f3f163aab1b6d8f704700...
Mar 14, 2019 10:00 PM82.19999481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cb09cc939b7fb9e1cef6a66...
Mar 14, 2019 9:00 PM80.28159223 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia32457dbcdbdeb6409c06675...
Mar 14, 2019 8:00 PM39.70094452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabb7b72de807f2de15640c2b...
Mar 14, 2019 7:00 PM38.67049939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic102d61b4496a6bfcfb601e0...
Mar 14, 2019 6:00 PM121.17094408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8a62967e15537703e269373...
Mar 14, 2019 5:00 PM89.11056593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc5a173ce77b58a308c4e414...
Mar 14, 2019 3:00 PM45.17565440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d9113b6c85cdd939323c835...
Mar 14, 2019 2:00 PM88.95686117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a043eff2c8225a08976b644...
Mar 14, 2019 12:00 PM119.55829021 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif78822148f47ded6740fdfe1...
Mar 14, 2019 11:00 AM81.39997481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d6d6389bd52b62f1401009e...
Mar 14, 2019 10:00 AM46.78846640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5766c51fd4436e1e2c4d3c82...
Mar 14, 2019 8:00 AM85.96745717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi692a14b651b07c6114a8b779...
Mar 14, 2019 7:00 AM123.84294718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1547e74ef55379b40af7e789...
Mar 14, 2019 6:00 AM89.35251989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77c2a86da233391b04e50926...
Mar 14, 2019 5:00 AM70.39812162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8976ca86b6f9433baa6d9cd7...
Mar 14, 2019 4:00 AM38.99710873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi364e02a14e7fc6c38af2d776...
Mar 14, 2019 3:00 AM78.80775976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49d479a346409a03b17eef33...
Mar 14, 2019 1:00 AM41.98512697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib063b23ea75a1b2f92a92e53...
Mar 14, 2019 12:00 AM40.96451696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bee38d9d5f9c74bdd46fe01...
Mar 13, 2019 11:00 PM41.04578715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi092b2b7b87e86a9019df7967...
Mar 13, 2019 9:00 PM118.59002564 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e329ead37422719ca608044...
Mar 13, 2019 7:00 PM80.17731961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2a5d0b2657bf8c73637de4b...
Mar 13, 2019 5:00 PM40.77102263 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib120ee6c01813ea2f8c12e39...
Mar 13, 2019 4:00 PM45.70250271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4429b0336e85373b35d44a7d...
Mar 13, 2019 3:00 PM76.53881985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6d07cd1e6e75d743951f17b...
Mar 13, 2019 2:00 PM103.23649337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b1d2eb928cc04a3c1d0dac5...
Mar 13, 2019 1:00 PM130.66149746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40e1f81d5acf6aabe6253fe4...
Mar 13, 2019 10:00 AM48.02918337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a2dee1ac10585725855501f...
Mar 13, 2019 9:00 AM190.00149961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7b2a3475cc79284038dbd3b...
Mar 13, 2019 8:00 AM45.28427224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic64d3ebb44a88e3116bd9106...
Mar 13, 2019 7:00 AM42.95470365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia86190d2e1372b7d7787280b...
Mar 13, 2019 5:00 AM45.51667379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dfb70a82e494c8e12f7e4c8...
Mar 13, 2019 4:00 AM167.08920904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie64883d160efa5b88f6fbe5c...
Mar 13, 2019 3:00 AM121.19955531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi137f96ae04d6e524243e4dbe...
Mar 13, 2019 2:00 AM42.48381384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7f5f7e0b2d58856c71e7188...
Mar 13, 2019 12:00 AM42.16348508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib915399d1836dc5049f711e3...
Mar 12, 2019 11:00 PM82.36219357 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01f4fb5f332ffa93c62fc99e...
Mar 12, 2019 10:00 PM162.79388686 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffd48bda91cdc25485bbe6f7...
Mar 12, 2019 9:00 PM42.26062683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi186317dc51490b35cc905bbd...
Mar 12, 2019 8:00 PM80.51992425 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi934b19cb83570809fbb2d7b3...
Mar 12, 2019 7:00 PM39.37324960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ddff4017c928214a2a0c893...
Mar 12, 2019 6:00 PM44.49088352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24231506174fddcd3b8c3774...
Mar 12, 2019 2:00 PM82.12209753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1cfd4fed64d69a51aa695ba1...
Mar 12, 2019 1:00 PM64.09452097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3721d9ef489b50cd4e76c881...
Mar 12, 2019 12:00 PM84.73133614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4762c7e2cc71a525afb422c4...
Mar 12, 2019 11:00 AM41.01208809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61fe0122b37f3416a724407c...
Mar 12, 2019 10:00 AM157.08612070 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie351a749347e736df06f6474...
Mar 12, 2019 8:00 AM82.62755549 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicba973fb04c88b077631ebdd...
Mar 12, 2019 7:00 AM42.58557851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4938fe46b966c287dd263c0c...
Mar 12, 2019 5:00 AM76.81747807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib962863326ef44c456fc9a32...
Mar 12, 2019 3:00 AM37.26473857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48bfe6e6b0b013ec3691094a...
Mar 12, 2019 2:00 AM78.57305975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib79dd3cdbc7a425f79424017...
Mar 12, 2019 1:00 AM125.20454669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibda7a2de700fa2f8b2105649...
Mar 12, 2019 12:00 AM38.61381916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi086ab38a17a4183305bc3b2d...
Mar 11, 2019 11:00 PM75.02890124 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5357b79e398841a79584c8ed...
Mar 11, 2019 10:00 PM38.05397321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1a89c76132785a4eb28d0a5...
Mar 11, 2019 9:00 PM75.48424665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e71e738eb4d1b5aff01858e...
Mar 11, 2019 8:00 PM98.51111754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d4880123fa07d36d027f9eb...
Mar 11, 2019 7:00 PM146.48481982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5d6d7a94ce2126bf2e2b282...
Mar 11, 2019 6:00 PM126.89156138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiddbbae65333ebd669ff34694...
Mar 11, 2019 5:00 PM41.47237218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89d7b260787c85b8a2ad6740...
Mar 11, 2019 4:00 PM40.96664595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5275a8735c58b53833808f32...
Mar 11, 2019 3:00 PM34.96911641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib61568c93457e1f2cbe6bf6f...
Mar 11, 2019 2:00 PM34.21948706 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9af0a22ba4f689d3933558f...
Mar 11, 2019 1:00 PM83.41440094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57817a6746d4eaffe0e86123...
Mar 11, 2019 12:00 PM42.39102198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7740afaaf6a54239e9368121...
Mar 11, 2019 11:00 AM40.25904435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46cecbda5a94545a069e0016...
Mar 11, 2019 10:00 AM41.02884683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9c580a1512c2e426360017d...
Mar 11, 2019 9:00 AM81.13812562 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi085f263c5424a1385e9afab4...
Mar 11, 2019 6:00 AM160.15164095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69c78d44602679d846f89ce6...
Mar 11, 2019 4:00 AM40.16188426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e0f8ef6aff2c4d8ab123bb1...
Mar 11, 2019 2:00 AM38.18942363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0de102bd550ed85e6499175e...
Mar 11, 2019 1:00 AM35.70813202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b7b4df0b1102d5c40590997...
Mar 11, 2019 12:00 AM36.18921630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02e8c1694e34613a692299b5...
Mar 10, 2019 11:00 PM37.30969177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bc10160a415607dfe7b3f5a...
Mar 10, 2019 10:00 PM37.38269184 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84271e0d9d0a8f0b6616de3f...
Mar 10, 2019 9:00 PM81.39326343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72d0b1d41cb94c82e1386707...
Mar 10, 2019 7:00 PM42.87497916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib70901ea2213b64168db8996...
Mar 10, 2019 6:00 PM39.55478306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41279ecf68ced54edb12894c...
Mar 10, 2019 5:00 PM41.47934404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ef46998e64d12ffecb21fcd...
Mar 10, 2019 4:00 PM39.34184880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi298c67a5f167731f50641675...
Mar 10, 2019 3:00 PM38.87387032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ba9e1a1aba37d866e8fff98...
Mar 10, 2019 2:00 PM80.40064169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff75aa43a0889d8a14ee2e25...
Mar 10, 2019 1:00 PM123.38531127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8890ef6342916a342c0563fd...
Mar 10, 2019 12:00 PM79.83535690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic94c29780460d6d405e639fc...
Mar 10, 2019 11:00 AM83.63353877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib72da94c83055ff60a23c8a6...
Mar 10, 2019 9:00 AM80.76528572 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31d919040e77a8a4f0ad001d...
Mar 10, 2019 8:00 AM42.44792712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic918e29c40749aa1fec15c76...
Mar 10, 2019 7:00 AM85.36905447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie73d53bac9e0fd7f741e1292...
Mar 10, 2019 6:00 AM124.43189452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab32c593008899ad05bedad2...
Mar 10, 2019 5:00 AM45.80420625 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie665151b9a52413fd2959c28...
Mar 10, 2019 3:00 AM41.43905103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8cb29f1ed1c5f700382ed2f...
Mar 10, 2019 2:00 AM85.62698834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cc39b9dbc37ba89c650ba96...
Mar 10, 2019 1:00 AM126.35261789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9335816d3faeb07511ed9b0...
Mar 10, 2019 12:00 AM40.06846537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21dd840a83735418a00d6d19...
Mar 9, 2019 10:00 PM42.43837858 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi023d83ffd75508b38ab0e4a5...
Mar 9, 2019 8:00 PM85.46592149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f290ec74059ca96096ecfcc...
Mar 9, 2019 7:00 PM68.44667927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5b6acf969a823a394e1d14c...
Mar 9, 2019 6:00 PM106.85372519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09ae648da5545ef3fbdebefa...
Mar 9, 2019 5:00 PM41.45110378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfb63cc238ef3ce505b02826...
Mar 9, 2019 3:00 PM135.83355546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1580d1009415a0edfe2471d...
Mar 9, 2019 2:00 PM37.63349892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3005e13943ee2ed68ccbddef...
Mar 9, 2019 1:00 PM55.02639337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibff4c0fc64a41c4829662c19...
Mar 9, 2019 11:00 AM51.19160760 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi812aed64dc5ee0dfd976e4de...
Mar 9, 2019 10:00 AM57.55307038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ea38da9a170e3212173f529...
Mar 9, 2019 9:00 AM42.89851129 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d39a9d3b11eda5db6840073...
Mar 9, 2019 8:00 AM50.68379528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife4b62c60c0d1816a2c27c24...
Mar 9, 2019 6:00 AM52.22674946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic27f04bbe9c1e6566f6bada1...
Mar 9, 2019 5:00 AM47.91164235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi658925ee35f94de7f6648854...
Mar 9, 2019 3:00 AM51.68798848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0bc2e64a6ce2e757799d11b...
Mar 9, 2019 2:00 AM146.92584661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif86022f6a3c1e727feb6fad3...
Mar 9, 2019 12:00 AM45.82738022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f69f31a7dd324e241f44385...
Mar 8, 2019 11:00 PM98.67414671 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3923a1f128f3325ed394998e...
Mar 8, 2019 10:00 PM47.00444709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37fd2d07c911ccc7c57b1cdb...
Mar 8, 2019 9:00 PM50.21378055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a0497a2abb4a6ce1b7c43fb...
Mar 8, 2019 8:00 PM77.03356453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi065dfa388b6dd985a1f25714...
Mar 8, 2019 7:00 PM43.70598096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb4041e2464656c4fa63aa58...
Mar 8, 2019 6:00 PM53.56716542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi967c30f5cb3a92697b068812...
Mar 8, 2019 4:00 PM88.28797755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie19124ed7123c52ad742afc7...
Mar 8, 2019 3:00 PM37.75594743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi490b7a636824124fa24ceb18...
Mar 8, 2019 2:00 PM148.01784719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2cc88f7af6014c3aa8930f3...
Mar 8, 2019 1:00 PM98.72766309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi609212a94cf1958e959b8be8...
Mar 8, 2019 12:00 PM44.14728753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi871c30a78463903a6ccba7f3...
Mar 8, 2019 11:00 AM49.71722191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi841e45b33b38a5eec3ae0785...
Mar 8, 2019 9:00 AM49.87551937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28d3d16e618f678525780666...
Mar 8, 2019 7:00 AM51.32690386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0d0763dc50be0a9a09f6406...
Mar 8, 2019 6:00 AM33.51860908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb12abdeda0b277dcb761ea4...
Mar 8, 2019 5:00 AM240.42914342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida7505661177117bbe869dc1...
Mar 8, 2019 3:00 AM49.17965868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi015273a24aa4a6de1264bd0c...
Mar 8, 2019 2:00 AM55.64530285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19177e6d467639e2dc8a18c4...
Mar 7, 2019 10:00 PM96.66993351 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d65a1cedeb41e81ab305d19...
Mar 7, 2019 9:00 PM56.52678976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d7bd780565ebe4c260bdf3c...
Mar 7, 2019 7:00 PM167.98156080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce3582fb82d880466f1e011...
Mar 7, 2019 6:00 PM53.71948354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic13751d4482de9bb9f26b0cb...
Mar 7, 2019 4:00 PM99.71640821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif71ea3c615531bdf1bd2cd53...
Mar 7, 2019 3:00 PM101.83489072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia55f060dbe5ec67a94b9fe63...
Mar 6, 2019 2:00 AM10.78055372 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70ea5ec0ddb991ffca88be24...
Mar 6, 2019 1:00 AM52.50667301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif99730a7a1b94d435d6f9eef...
Mar 6, 2019 12:00 AM56.59984273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff46e98502af9551a014499b...
Mar 5, 2019 11:00 PM82.57121879 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b00255d2d1387fb2ef96563...
Mar 5, 2019 10:00 PM78.97348624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif76710d974ebf104ea8a8de7...
Mar 5, 2019 9:00 PM52.94337137 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2de4aeb15d565ca8ca79e6d1...
Mar 5, 2019 8:00 PM26.12329262 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21e707f7ddcd96b17cefa51e...
Mar 5, 2019 7:00 PM59.12109516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f7ca9c82da9c4b7c610670b...
Mar 5, 2019 5:00 PM28.02136441 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d18da51a50dac36143c7473...
Mar 5, 2019 3:00 PM40.54172136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5392876d5f74579df78ad86e...
Mar 5, 2019 2:00 PM42.09528138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9b13f8b5202397a96dff4ee...
Mar 5, 2019 11:00 AM38.90405849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6cf398ae3b74a86bc51a769...
Mar 5, 2019 7:00 AM64.17494603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic47b18a23c98af3862bf0c68...
Mar 5, 2019 6:00 AM82.39918795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie77ebc08c4b5b1a290cffd67...
Mar 5, 2019 5:00 AM115.76132078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87e0066b9c239ee76acd71f5...
Mar 5, 2019 4:00 AM141.67231658 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi627c26a69a7cad8ff77669f9...
Mar 5, 2019 3:00 AM67.71286600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0f9e1330903807d110186db...
Mar 5, 2019 2:00 AM26.71526920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1241fb86bcb78aff73b36518...
Mar 5, 2019 1:00 AM59.37248299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb5f7d0923a5f7d12ea85251...
Mar 5, 2019 12:00 AM64.45941232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2988b0c64bb40e664e419073...
Mar 4, 2019 11:00 PM59.05385379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c7544dbde535287b751951c...
Mar 4, 2019 10:00 PM61.81463898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie281dd83d5c33fea5f1c0ce6...
Mar 4, 2019 8:00 PM122.06068604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ccdd8b6bec159869750dc3c...
Mar 4, 2019 6:00 PM94.07035831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a803c54834cf87cd88aef8a...
Mar 4, 2019 5:00 PM21.66970732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6814d28b1d7422f9654865e...
Mar 4, 2019 2:00 PM62.56028521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d403af7ff83459f2a1d6f24...
Mar 4, 2019 1:00 PM64.28057552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaf7249dc1ebe89cb71c0abe...
Mar 4, 2019 12:00 PM46.89953439 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied8248db931abc9cf0db722c...
Mar 4, 2019 11:00 AM30.45734584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cbc65a761fefb37452b1689...
Mar 4, 2019 10:00 AM30.81933269 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e3edab799eed51977d165b9...
Mar 4, 2019 9:00 AM59.45948462 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3f1be21a1d4542433e6296c...
Mar 4, 2019 8:00 AM32.10953306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa25097cb57f25aa001c0330...
Mar 4, 2019 7:00 AM31.80438866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3c9e08a5e6a0101fa564561...
Mar 4, 2019 6:00 AM60.02317347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28e1dbe049a48e20185e914d...
Mar 4, 2019 5:00 AM81.21901632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f499cc930ee0c0b1dbec449...
Mar 4, 2019 4:00 AM73.89886003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb36b0fc8f429ef5723789c5...
Mar 4, 2019 3:00 AM29.54012886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a742669d33b1436ffe6e6bf...
Mar 4, 2019 2:00 AM64.26228672 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec62d36c34b4ce1f266621c9...
Mar 4, 2019 1:00 AM32.60083253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi009492f0eaf784110e5dcdfd...
Mar 4, 2019 12:00 AM67.76015702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic05dd575a21627f3532fae3d...
Mar 3, 2019 11:00 PM32.87974079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a25b95f2357fa9f1cf18a78...
Mar 3, 2019 10:00 PM14.59296387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a8ce2d31e93ed6d2889cfc0...
Mar 3, 2019 9:00 PM27.16065972 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd9fe52c3f2d35777c412b46...
Mar 3, 2019 8:00 PM46.53348549 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid236f082f8ae7481cb5ae944...
Mar 3, 2019 7:00 PM60.33369179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid820cc801f373f625406b481...
Mar 3, 2019 6:00 PM85.09817800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8df7cbce7715711efea4a2cb...
Mar 3, 2019 5:00 PM27.67352252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi579b1efd320bc13397d6b4e7...
Mar 3, 2019 4:00 PM113.37476937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f2a0645ef7ed7b51c853e26...
Mar 3, 2019 3:00 PM63.08962585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi900164e77ca73416bb1057b9...
Mar 3, 2019 2:00 PM48.71222548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief96b592bd0af5f19a87ef84...
Mar 3, 2019 1:00 PM81.48831272 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6e7e1b05e75715057423f17...
Mar 3, 2019 12:00 PM29.37321737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16901c0e49f39efe277fe085...
Mar 3, 2019 11:00 AM66.44422585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50ab5ed8ff665cb2b58349da...
Mar 3, 2019 9:00 AM31.83625793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi797c080ab905565d10a7cbc4...
Mar 3, 2019 8:00 AM91.88620898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7134abf4d0cb49dfd33daefa...
Mar 3, 2019 7:00 AM77.81886644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ab9d8cd2cbb6ca49cb07c97...
Mar 3, 2019 6:00 AM84.24937122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif50256d14ec7a992b3f1b99d...
Mar 3, 2019 2:00 AM23.95245878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ec4a7c95873879610311ba9...
Mar 3, 2019 1:00 AM30.96036210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80a6b60ebf4d8f1201268b3c...
Mar 3, 2019 12:00 AM65.80776574 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid578a0bfd38ce8b38222fd09...
Mar 2, 2019 11:00 PM63.88858411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b02f9f8c02ed40b5ae03873...
Mar 2, 2019 10:00 PM186.44869676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi829707b5449e1263c9c27a42...
Mar 2, 2019 9:00 PM150.10045437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice3def5d5d8e4dd1f6e7e68c...
Mar 2, 2019 8:00 PM52.40715843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi500e9bae732537d7f357d064...
Mar 2, 2019 7:00 PM32.34732992 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi243025ef9bab2f97a76834de...
Mar 2, 2019 5:00 PM95.17420317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b5172b369c82774ba1cd3e0...
Mar 2, 2019 4:00 PM63.05692865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi049af832df74df738e50e595...
Mar 2, 2019 2:00 PM110.81887896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c32d2d0ca05bbb93cd0dbad...
Mar 2, 2019 1:00 PM64.78787490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98d984188686dcd20838d2c9...
Mar 2, 2019 11:00 AM35.32397654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21fea374fc8885642aee49fd...
Mar 2, 2019 10:00 AM32.68926631 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5bb878fcfcf77058472a8a2...
Mar 2, 2019 8:00 AM65.21710651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9b11455ff9531dff918f34f...
Mar 2, 2019 7:00 AM216.82241536 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93cb61fc69533bb932c2e8bb...
Mar 2, 2019 6:00 AM65.80774863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb722a110cf967444293f881...
Mar 2, 2019 5:00 AM70.00890767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie53993745088691000de1522...
Mar 2, 2019 4:00 AM136.49240479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6131724eee3ca6d993fa745...
Mar 2, 2019 3:00 AM98.56813476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63d48e8cd39166482dbfd944...
Mar 2, 2019 2:00 AM29.56055610 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18ff5ea320eab137bfa45a48...
Mar 2, 2019 12:00 AM35.67308427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7153fa646d63d6133bf1b182...
Mar 1, 2019 11:00 PM34.23342336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7b9477324d03c2c05400de5...
Mar 1, 2019 10:00 PM95.97171646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e922128a7b71f313c47cc11...
Mar 1, 2019 9:00 PM37.48142871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fe8dfbb5b2571a2910970a5...
Mar 1, 2019 7:00 PM117.47958076 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie398cc9f1d54f2bd19061efa...
Mar 1, 2019 6:00 PM72.79163581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d1ba42ae11a0dd84b82bb9c...
Mar 1, 2019 5:00 PM78.21955896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cd40f0ff3038ad9a132aceb...
Mar 1, 2019 4:00 PM42.05542895 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35102be4f777bf0055c061cc...
Mar 1, 2019 3:00 PM80.51873602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d28d6e06af9b33173c46b3c...
Mar 1, 2019 2:00 PM132.21302582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib859ed7f0d606f410637875a...
Mar 1, 2019 1:00 PM47.98549622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff89093c5220d7e39aef7445...
Mar 1, 2019 12:00 PM42.85058092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc47fb9c525937e305385847...
Mar 1, 2019 11:00 AM166.12715405 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42414830d26c23a1bb4d51c0...
Mar 1, 2019 10:00 AM118.22783908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi331a223c2924a941b000cc77...
Mar 1, 2019 9:00 AM83.12413546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi075b6ab8afc27d9ee449197e...
Mar 1, 2019 8:00 AM184.70746619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01c60262dc23d36e5673d23e...
Mar 1, 2019 7:00 AM164.18095359 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72da449d3aa0bc4e885e91ba...
Mar 1, 2019 6:00 AM81.93405703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif128b4d7470fbc2ae057678c...
Mar 1, 2019 5:00 AM111.13058844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15a22de4dfeb43655beb4bfd...
Mar 1, 2019 4:00 AM56.85303850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f194bfd6c3407441ebc4f82...
Mar 1, 2019 3:00 AM186.25004764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3c3be35ad6f5b49831c14d9...
Mar 1, 2019 2:00 AM60.92959579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d6adfaa4160d8edcee29db6...
Mar 1, 2019 1:00 AM179.61223654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia31c8e6a232075894742bc73...
Mar 1, 2019 12:00 AM172.07654889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi724b987590026b39aa5ab78c...
Feb 28, 2019 11:00 PM106.08528582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb1811c29481c77be2d6663d...
Feb 28, 2019 10:00 PM282.67965294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b44d84e3ffd317c2926f97f...
Feb 28, 2019 9:00 PM121.13796164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi114b2a5995afe48a515e2e1c...
Feb 28, 2019 8:00 PM108.87666245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d2a77cf2793394549cb4171...
Feb 28, 2019 7:00 PM244.21298288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie61077ba57908cb8239d59ca...
Feb 28, 2019 4:00 PM120.02162719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58d84f34e146a18c60a62a3f...
Feb 28, 2019 2:00 PM239.39016487 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4cc3319f81f260868441ba6...
Feb 28, 2019 1:00 PM57.42544351 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi757d39afb920bfbed1adbafa...
Feb 28, 2019 12:00 PM103.86255504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c20ce40be99ff8ba291ddd1...
Feb 28, 2019 10:00 AM119.80588873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b3ed63db849580aad3f6fbd...
Feb 28, 2019 9:00 AM182.10377900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi677181ddc7d4ddabdd56929c...
Feb 28, 2019 8:00 AM118.47661695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi984934648df73378a0f5c4f6...
Feb 28, 2019 7:00 AM125.38044693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic07640d7818b8df34ceb2d2a...
Feb 28, 2019 6:00 AM292.57852495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae08452a41c737b269e06d8b...
Feb 28, 2019 4:00 AM204.54801295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe15f6c1170c7a50fdbb2304...
Feb 28, 2019 3:00 AM64.08092217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83cb90a98777395ecf3e35e6...
Feb 28, 2019 2:00 AM62.73318571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fa0834bf4731e100414b4a3...
Feb 28, 2019 1:00 AM120.31010846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41dc10e6859618bf4601ae42...
Feb 27, 2019 11:00 PM253.53106408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8965b0d43057082a1a8b6847...
Feb 27, 2019 10:00 PM179.55264272 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6fbdcdf3e9c93ff5024667f...
Feb 27, 2019 9:00 PM185.82321032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34bc4e0fbfd7035cd6b32dd5...
Feb 27, 2019 8:00 PM245.91958851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9ce2791d724b1cb5c0d4361...
Feb 27, 2019 7:00 PM123.78320752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2734193860191abc73aaf89...
Feb 27, 2019 6:00 PM61.03372926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb10145a2c992731b0ebc747...
Feb 27, 2019 4:00 PM128.98791395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5bfde430760df3195004a26...
Feb 27, 2019 3:00 PM252.64464128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43db961b8389509edbb16191...
Feb 27, 2019 2:00 PM128.94143529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a9ac6e54d6934ddb6f39c73...
Feb 27, 2019 1:00 PM121.59527869 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib25e0a2e2833fd742c734c83...
Feb 27, 2019 12:00 PM27.85811950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a8a4d18c9c67b6501d8099a...
Feb 27, 2019 9:00 AM67.50258919 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd7838884e68fd220771e537...
Feb 27, 2019 8:00 AM41.05446235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e383a122a93a61245aa1325...
Feb 27, 2019 7:00 AM123.32448616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0721d322d02a267586bf221c...
Feb 27, 2019 6:00 AM211.80073635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid06ed37b8c5b6bc5a09e1b82...
Feb 27, 2019 5:00 AM78.16828628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac883d6165d5ebdb94bd1d3f...
Feb 27, 2019 3:00 AM203.48046977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31249d3d8f048f0543607eee...
Feb 27, 2019 2:00 AM62.91398926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic08018d7ae124ed6096396c6...
Feb 27, 2019 12:00 AM128.00972772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b22dde0843ba05a35f5cf1e...
Feb 26, 2019 11:00 PM283.59472595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia637a3dd53d6a74c88e5fcae...
Feb 26, 2019 10:00 PM135.49927411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493e298fad8816533e4247e4...
Feb 26, 2019 9:00 PM63.96619304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia25c249d7bd725ebf80b48ce...
Feb 26, 2019 8:00 PM69.57970058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32e4e0f86a462e583da29c8d...
Feb 26, 2019 7:00 PM70.18206307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi290fa6fc65bdd24bbad9012d...
Feb 26, 2019 4:00 PM64.94269664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif42fd7bde0e14f5a8c247d30...
Feb 26, 2019 3:00 PM65.16001563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi184e62ae1aad36a785d0e439...
Feb 26, 2019 2:00 PM123.65990860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi414bffab78c069d89d9a63a0...
Feb 26, 2019 1:00 PM171.94490982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid96271fb0028e27f85da8863...
Feb 26, 2019 11:00 AM182.78304814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7eff7451dc8388fc53343346...
Feb 26, 2019 10:00 AM71.96740153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69f5f0ee21c0f81561d581f9...
Feb 26, 2019 7:00 AM199.82671043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe43ebbbd4b9275d040cd051...
Feb 26, 2019 5:00 AM189.39632111 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ee8ba86bc60f2c55786d105...
Feb 26, 2019 4:00 AM199.82296528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi852dc48836265b61a51b4e8c...
Feb 26, 2019 3:00 AM67.84175410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi715e61ba1cee953e2dff164b...
Feb 26, 2019 2:00 AM131.55462599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif25a7fc2eacfd1c3ac34742a...
Feb 26, 2019 12:00 AM70.42700873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibef60a4e090f2bcb0b508141...
Feb 25, 2019 11:00 PM131.87710888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2ed4f906c34e4400916c367...
Feb 25, 2019 10:00 PM203.03022403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78d1cca61b78706953b39ec7...
Feb 25, 2019 9:00 PM182.51875375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2fe3077e84ef1eb75c6ac4d...
Feb 25, 2019 8:00 PM62.93886921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib691061d990aa1d5a0c8f2ef...
Feb 25, 2019 6:00 PM132.25195406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68ba28b00e460eef4656140c...
Feb 25, 2019 5:00 PM63.89874918 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30faf609435039fb7f0c01ee...
Feb 25, 2019 4:00 PM62.90999749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13001e739aee4ff7e8cd4dae...
Feb 25, 2019 2:00 PM70.18407729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bff05fa18eea8b361beb979...
Feb 25, 2019 12:00 PM64.31959517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi208fdebc3eb9ef5229efdb44...
Feb 25, 2019 11:00 AM5.19916534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c6ab7e5ba5941672b3a238a...
Feb 25, 2019 10:00 AM69.67371474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi434628cc1eb4aa45d795d062...
Feb 25, 2019 9:00 AM198.53200823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib44612c493a9b614e73f25d9...
Feb 25, 2019 8:00 AM231.72570154 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ee30664a2a6805c8275407e...
Feb 25, 2019 6:00 AM74.27833256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd3476097c6a7e687d63826c...
Feb 25, 2019 5:00 AM191.49404450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic93958a77175c1ab8a673963...
Feb 25, 2019 4:00 AM196.79708321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifba07c02863f9cd4407b5b6f...
Feb 25, 2019 3:00 AM64.87145454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5e0c1009e0c030346fd2d7d...
Feb 25, 2019 2:00 AM140.33827218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiedd62039920798a41171dfc2...
Feb 25, 2019 1:00 AM154.75854576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1131112eb3cbffe0567659a7...
Feb 25, 2019 12:00 AM74.40213013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad58cf5c203f9f2f8bb783d5...
Feb 24, 2019 11:00 PM68.48638916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi908b0812e112091e636873cb...
Feb 24, 2019 8:00 PM140.22732461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a34bd6e4b3e57a32839e669...
Feb 24, 2019 7:00 PM145.41522205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52779481d6b0752b4d029672...
Feb 24, 2019 6:00 PM68.69469686 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e67a0a2ce8d19fb9c8e420e...
Feb 24, 2019 4:00 PM72.79303158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16a918c7399ed09030486ba8...
Feb 24, 2019 3:00 PM73.04516307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid63952ade1f47ba015b34288...
Feb 24, 2019 1:00 PM60.96940134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi236bcdd4b27e720b12aabc55...
Feb 24, 2019 12:00 PM170.16615712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi967118d52e1407e91a9428b7...
Feb 24, 2019 11:00 AM72.70981685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi129874b7020db1ded6f925cb...
Feb 24, 2019 9:00 AM130.50330930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1204a07df6d8eecc25382cb8...
Feb 24, 2019 8:00 AM130.91720607 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37be0579581143c80ebaabae...
Feb 24, 2019 6:00 AM211.57546006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4794f75a9a6af1f93b164d8...
Feb 24, 2019 5:00 AM210.32791989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi860e30ccd6b7eea5258fe64a...
Feb 24, 2019 2:00 AM213.70628464 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3db77fce37ff360b8f5f857f...
Feb 24, 2019 1:00 AM226.45988247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa6540e6b8584cf76cc1032f...
Feb 23, 2019 11:00 PM146.46447573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9533c3adc9dfb85ae4141421...
Feb 23, 2019 10:00 PM130.96176235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9352ae93e811a10c3035b1bc...
Feb 23, 2019 9:00 PM175.05472442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid76632e9119dc5bfefa74a01...
Feb 23, 2019 7:00 PM70.30129774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib30a614fb341972c2aefb232...
Feb 23, 2019 6:00 PM66.54459342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49ca70de957f3cddd284faa0...
Feb 23, 2019 5:00 PM131.83172808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ad64f92abd8fc77bd2ebd0d...
Feb 23, 2019 4:00 PM162.35249609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9288dc3a3a1ee24e29978d7...
Feb 23, 2019 3:00 PM232.45625228 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47120dba5bb1ca2ee80f9ce6...
Feb 23, 2019 1:00 PM164.00146602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3fb4f7015f731bbd0fce695...
Feb 23, 2019 12:00 PM64.22380795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fd6791807c53540d7aeff0c...
Feb 23, 2019 11:00 AM161.65357077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi593513a913cfd0c6997501b0...
Feb 23, 2019 10:00 AM61.47332874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4e5d0822f2244abe687ecf3...
Feb 23, 2019 9:00 AM66.92634297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b74527c84c2ebff3ba6c3ed...
Feb 23, 2019 8:00 AM68.99665298 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3877f931731bd250e1fcee6...
Feb 23, 2019 7:00 AM156.12944152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9b58fc84a2022ffe9380306...
Feb 23, 2019 5:00 AM128.12137675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab652cccc15e029f9945893f...
Feb 23, 2019 4:00 AM143.90288423 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif56dfa1fc9996d7da2acbcda...
Feb 23, 2019 3:00 AM116.33363101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadcb8d0dff151069a198a12d...
Feb 23, 2019 2:00 AM139.54778415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe767df0c1d61fdedc5daf60...
Feb 23, 2019 12:00 AM140.01516822 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9199a2786323d5816c55fec...
Feb 22, 2019 11:00 PM52.00563426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie22555e90c5477d2b0b9d5e1...
Feb 22, 2019 10:00 PM459.90702048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54ab10ccfb5443011f0c3ee9...
Feb 22, 2019 9:00 PM69.31643938 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e65d681246bcdca6ef59532...
Feb 22, 2019 8:00 PM192.30593332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3665040f7edf176c6c274ac7...
Feb 22, 2019 7:00 PM62.74030843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi732ea040a166352f6ec16c78...
Feb 22, 2019 5:00 PM175.69323022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ca20a73ae7f7897223427df...
Feb 22, 2019 4:00 PM184.39540329 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5a22bf442fc5b1306560668...
Feb 22, 2019 3:00 PM64.04756148 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17606904675e4e4f82ae26a6...
Feb 22, 2019 2:00 PM73.59933340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3133dab74b56d9d1cbf3d241...
Feb 22, 2019 1:00 PM235.11362364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi588a550b195714305a57d0a7...
Feb 22, 2019 12:00 PM67.07854789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif49440044162f9b0cc16349d...
Feb 22, 2019 11:00 AM58.73365679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi032efe27e96a524a13b5ade0...
Feb 22, 2019 9:00 AM70.66782973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6d7ee0a7e37e07bc208f1e1...
Feb 22, 2019 7:00 AM176.91082025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa7828b45965277bcbde876b...
Feb 22, 2019 5:00 AM140.30981916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a0fcfe502a6541a43b53920...
Feb 22, 2019 4:00 AM126.43979887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d9700ad7857a4ec9cc383a2...
Feb 22, 2019 2:00 AM198.01366839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f702430cc9d3b67b5c46cde...
Feb 22, 2019 1:00 AM207.91089774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5f142f8f8fd2c7dd5c2f04c...
Feb 22, 2019 12:00 AM70.75742871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi944585965073d756fe7800c8...
Feb 21, 2019 11:00 PM142.35021365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4aca13c46dfb48c03f6f5557...
Feb 21, 2019 10:00 PM196.44150692 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3124c3936dfcf7bf03d18ac5...
Feb 21, 2019 9:00 PM69.04886166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e4303f667d4301e7dbb841b...
Feb 21, 2019 8:00 PM68.44237820 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c258fbcfaaf6618cea25f84...
Feb 21, 2019 7:00 PM58.89332906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabe59c162dfb53b933e9686e...
Feb 21, 2019 6:00 PM54.58337218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3194902327285827420d7276...
Feb 21, 2019 3:00 PM255.38028494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5432777d1f0017ed96e1700...
Feb 21, 2019 1:00 PM198.46241069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea9bf1b0be395f53834951a4...
Feb 21, 2019 12:00 PM128.83147511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi807d654c182301299966657b...
Feb 21, 2019 11:00 AM195.05916093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2928b92e7730f1c285f5519e...
Feb 21, 2019 10:00 AM198.53849222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76e97b4ea605e33631645c20...
Feb 21, 2019 9:00 AM127.46863923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69e62a3c153e9eda405d86a7...
Feb 21, 2019 8:00 AM253.59208624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib370530e6323b820d46ca956...
Feb 21, 2019 6:00 AM177.25549859 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ef462e5c06052fa3edb0340...
Feb 21, 2019 5:00 AM68.07908357 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3ed0fb3b829444ebdcd8110...
Feb 21, 2019 4:00 AM133.57287344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1bf7674f73fceba00bfe564...
Feb 21, 2019 3:00 AM39.49533315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi868cffa5d5bb5f900170986e...
Feb 21, 2019 1:00 AM70.41157285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b7fee5eb05630cfd4fffb68...
Feb 21, 2019 12:00 AM196.90081265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7e5fe7a5536139486303f46...
Feb 20, 2019 10:00 PM70.81846474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi566b9248eab6699765e66f19...
Feb 20, 2019 9:00 PM67.56286416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b2b58cc2a7e4e9aab1bfe99...
Feb 20, 2019 8:00 PM132.68999371 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80e4b4087efedcae36c25e99...
Feb 20, 2019 7:00 PM74.23467278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28559bdfa04ce5d44673c1a6...
Feb 20, 2019 6:00 PM74.76681791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a560ec8ce3c5ef9dea0def9...
Feb 20, 2019 4:00 PM65.54677657 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f3070507b651ee7e03dd985...
Feb 20, 2019 3:00 PM138.55636993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4125f0857277bc2a286b9c61...
Feb 20, 2019 2:00 PM133.66236616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib30e2193017e8cb54e8ada03...
Feb 20, 2019 1:00 PM138.48288779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03c5cb69f964c842b9b3b40a...
Feb 20, 2019 11:00 AM126.28492117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05a1a999d266e970d20e6c3d...
Feb 20, 2019 8:00 AM204.95793406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi670ac46b74fe1b82b8b23856...
Feb 20, 2019 7:00 AM138.56567783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3ff0418704d9160b2f2cd87...
Feb 20, 2019 5:00 AM284.86599979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3891c163a2a0e660619ba872...
Feb 20, 2019 4:00 AM215.95923447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic655838a732153ede2d86bbb...
Feb 20, 2019 3:00 AM64.80317551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea85478e0b77b4da08e7233c...
Feb 20, 2019 2:00 AM210.23217516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fc3905beddd25a1323c9bfb...
Feb 20, 2019 1:00 AM66.77665243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebdbae9f4a2b4646d0adec6f...
Feb 20, 2019 12:00 AM65.17188469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7df8b163685e55090c09960d...
Feb 19, 2019 11:00 PM60.26941732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief862e76df1f137abd04d771...
Feb 19, 2019 10:00 PM137.88920927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0323880c259563bc9a4fafe8...
Feb 19, 2019 9:00 PM143.54370521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57e7b424b6e2be47c0d18cc7...
Feb 19, 2019 7:00 PM64.39044031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib43728512bd8ba5110e2e839...
Feb 19, 2019 6:00 PM200.20618294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a2cf294516077f26332d2c2...
Feb 19, 2019 5:00 PM67.25128783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d764c802f137096d45d6888...
Feb 19, 2019 4:00 PM61.85144174 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic768f280100b8eeaddba6547...
Feb 19, 2019 2:00 PM204.50331481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9700a4af091ce3910f39a961...
Feb 19, 2019 1:00 PM207.00213875 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi885926312083fd7e89a3f2bc...
Feb 19, 2019 10:00 AM113.34144125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06116d0fc387c7eb731cdb7d...
Feb 19, 2019 8:00 AM66.44644324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifebd1e89bcc536660e19c8b4...
Feb 19, 2019 7:00 AM68.90056289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9aa5d671682bcc34d7a87c8...
Feb 19, 2019 6:00 AM139.58335773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e243f8d1492b046a715c3e...
Feb 19, 2019 5:00 AM225.91386667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied4d694509b1e9ad730c43b1...
Feb 19, 2019 4:00 AM136.89434942 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ceb8432bfb9394888568e3d...
Feb 19, 2019 3:00 AM69.45654551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bde72f96cbbc81f06bbafac...
Feb 19, 2019 1:00 AM64.19237390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi212011ffe37b4c70602abaf1...
Feb 19, 2019 12:00 AM71.18545618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69b4e8fea65863aef849bbc3...
Feb 18, 2019 11:00 PM327.95307833 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi557b846a88d9da847a79c1bf...
Feb 18, 2019 10:00 PM64.55122783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid77dd7b84bc0ac9ac35892d5...
Feb 18, 2019 9:00 PM138.94616244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7451e4207c93927f2d59e924...
Feb 18, 2019 8:00 PM70.67479244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbe237104e921c7be9eb2aa8...
Feb 18, 2019 7:00 PM71.56482352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07b537ad59c57de0c172af67...
Feb 18, 2019 6:00 PM65.44521114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie27e4a4300fe9b7b294c3bec...
Feb 18, 2019 5:00 PM271.82027376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6d83e2597af43350c1cbb84...
Feb 18, 2019 3:00 PM195.14342412 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8d95beca065f716ff941b12...
Feb 18, 2019 2:00 PM181.18490455 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi767497eac5d918d5ac371149...
Feb 18, 2019 1:00 PM259.15327585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19bba20b65243fa8e8b54694...
Feb 18, 2019 11:00 AM64.41430977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bffd5498e751494c8bc17bb...
Feb 18, 2019 10:00 AM66.05234319 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdc46ab155ca2dfb86ec88cb...
Feb 18, 2019 9:00 AM128.49420897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi465d0d1901f71a1b1bb61415...
Feb 18, 2019 8:00 AM255.03773551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e4e36422b840dc067f00f18...
Feb 18, 2019 7:00 AM65.97807528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi067f3b456c8bf0c4f325f974...
Feb 18, 2019 6:00 AM62.51882772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi216d60cca693ac956e390c11...
Feb 18, 2019 5:00 AM68.16720819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43096e6af964f59f8e0a5de2...
Feb 18, 2019 4:00 AM131.98388174 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0319e821a966bf40c644d10e...
Feb 18, 2019 3:00 AM135.49562595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a64494ed3b63363ba0759e4...
Feb 18, 2019 2:00 AM72.76994418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi942b8d87c792f6cbd6e7a992...
Feb 18, 2019 1:00 AM129.85700416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf829fb61d885264f008dd51...
Feb 17, 2019 10:00 PM68.32595175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7975a2b73be4551f4ae6c8d5...
Feb 17, 2019 9:00 PM135.96557977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9a1c98245646621ca83f649...
Feb 17, 2019 8:00 PM125.82246761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12bad94b4c3ddafc294cc3a3...
Feb 17, 2019 7:00 PM68.12103827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7434efb77779af07d1234198...
Feb 17, 2019 6:00 PM51.15872430 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f1da43e9f83ec3b5522a8af...
Feb 17, 2019 5:00 PM113.90648582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi454c40fdc15db2e10f8b0b98...
Feb 17, 2019 4:00 PM66.94740339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ad5cdea286ff8340b3edc14...
Feb 17, 2019 3:00 PM258.61179689 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d0ff797be0f32b23d3654da...
Feb 17, 2019 2:00 PM115.42960976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d8ae124362855de49e723e8...
Feb 17, 2019 1:00 PM56.08966404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief29778bfe649c2281fcce24...
Feb 17, 2019 12:00 PM136.41377627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2504f92061fc408ae2a70e8c...
Feb 17, 2019 10:00 AM183.70624651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0e8a35c9684ad6fbdc9b47b...
Feb 17, 2019 9:00 AM185.32880206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27a3cacf74471990500bf9ca...
Feb 17, 2019 8:00 AM205.92911734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f0e09dc94cb4b970f49fa3d...
Feb 17, 2019 7:00 AM220.47167495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8eb341f59e367b5f4f524dc...
Feb 17, 2019 6:00 AM133.69717639 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib72f51e43e4eff1ea2ae83b5...
Feb 17, 2019 5:00 AM73.52743505 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d53f4424597644491af5be4...
Feb 17, 2019 4:00 AM145.63476237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi895a8f84ccf6219cfb3c3bf6...
Feb 17, 2019 3:00 AM194.44742203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55aff313dce7aa09134ad29b...
Feb 17, 2019 2:00 AM170.61809236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi786af5584de953bdac6a9446...
Feb 17, 2019 1:00 AM142.45189634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b2289b3135a34d069b69391...
Feb 17, 2019 12:00 AM68.78572346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14d140fbabf59748de8bb2eb...
Feb 16, 2019 11:00 PM72.78583486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91ef7b15ca1cf88728f9f70e...
Feb 16, 2019 10:00 PM127.30657535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a88f7387129ed40277cdc23...
Feb 16, 2019 9:00 PM227.63094922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a27ebad335d5d5ad6e6ddda...
Feb 16, 2019 8:00 PM147.56902015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4cfa33f94e827d7b2ebcf0f...
Feb 16, 2019 7:00 PM69.71792746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife5f8405dbbb9b51348c96cb...
Feb 16, 2019 6:00 PM64.92888517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0896a40880cce02d42dd912...
Feb 16, 2019 5:00 PM64.90498674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid849efa611483113af148cb2...
Feb 16, 2019 3:00 PM131.19947599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78bf78c4daf415bc85464d05...
Feb 16, 2019 1:00 PM345.48373616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia619b1a6dea2e7d45a2e38b7...
Feb 16, 2019 12:00 PM68.48999602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c6ce3edf0d4b27c149746dd...
Feb 16, 2019 11:00 AM66.86253473 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c8faec1d192ce3ee38e0c5...
Feb 16, 2019 10:00 AM65.91919641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid99c410b279129c8ae6a28c5...
Feb 16, 2019 9:00 AM61.30170850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi898838fbf840e0b60b5bb509...
Feb 16, 2019 8:00 AM69.51234400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie103cf08b6af2916059c3b75...
Feb 16, 2019 6:00 AM68.65663630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibfcf31a75129a718fe5f203e...
Feb 16, 2019 5:00 AM69.99169763 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa9e5acebfe23b496cdafe31...
Feb 16, 2019 4:00 AM73.91349224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b6383e3300b0782fdac1378...
Feb 16, 2019 3:00 AM69.34652856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie68b8e5d8c4d1a5205a428fc...
Feb 16, 2019 2:00 AM135.08433546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib0a153b91c4cce3582b3ba91...
Feb 16, 2019 1:00 AM269.88776004 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib60c4cb7456cc6dddcd48130...
Feb 15, 2019 11:00 PM199.77420647 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7af8d184d74ee80c9958db96...
Feb 15, 2019 9:00 PM67.85971786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaba567116a4e8d342522a89...
Feb 15, 2019 8:00 PM70.67981679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi262f269b15a89efd987d40b5...
Feb 15, 2019 7:00 PM134.77768791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68fbb55e8f9680533c595158...
Feb 15, 2019 5:00 PM63.02390603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3df9f96d5c8f33d509cf53b6...
Feb 15, 2019 4:00 PM65.05448736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd28a2ab65bade8f7fd040a5...
Feb 15, 2019 1:00 PM182.66078881 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c164cf51f8d190eb672c270...
Feb 15, 2019 12:00 PM124.22739162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadcae35e5183428502173179...
Feb 15, 2019 10:00 AM130.47402381 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25b1623fe3cb8b3f2ac7945c...
Feb 15, 2019 9:00 AM199.29590198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8973c721da3a893c13146be7...
Feb 15, 2019 8:00 AM65.81029014 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd2dd0d02aabb7939444c841...
Feb 15, 2019 7:00 AM139.29619114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb3e8b5e4b6781aeb170deb8...
Feb 15, 2019 6:00 AM339.90902533 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0b9b3640854312231a41dc3...
Feb 15, 2019 4:00 AM54.62578875 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94bf75fb17929ab64ec1a992...
Feb 15, 2019 3:00 AM135.32717577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi998d9593f88eae241354b609...
Feb 15, 2019 2:00 AM136.24255140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi231c018cf7f1f65076238264...
Feb 15, 2019 12:00 AM131.83257200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5114227353910d2467ff2e63...
Feb 14, 2019 11:00 PM205.30260098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2055ae897f6e81d873ec6daf...
Feb 14, 2019 8:00 PM69.68226054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8564ce7b621f75ad508e209e...
Feb 14, 2019 6:00 PM194.30344514 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie73f895ce8f23b094973fcc6...
Feb 14, 2019 5:00 PM134.72998751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50c9136fb3b2a0fbe73c264a...
Feb 14, 2019 4:00 PM128.53713333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05b06d4b74d902f51dfe00fc...
Feb 14, 2019 2:00 PM129.92924662 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice0288121eae3979b3673187...
Feb 14, 2019 11:00 AM67.33366783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid086f2e7e0681506920828bf...
Feb 14, 2019 10:00 AM181.92156707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e796145e10080373b356e54...
Feb 14, 2019 9:00 AM65.41068856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94ce08af0ccc16750238d8fb...
Feb 14, 2019 8:00 AM117.85816984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1094d859e1782b37fabf09ef...
Feb 14, 2019 7:00 AM68.91552711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38cc4afcce91bd2a2a8e5504...
Feb 14, 2019 6:00 AM202.34998822 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif90b13821f183e072755c2cf...
Feb 14, 2019 4:00 AM64.48797540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76fba14de64ad10bfec6d5cd...
Feb 14, 2019 2:00 AM59.50886932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1178f083f057b1728a385113...
Feb 14, 2019 1:00 AM189.55037268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif399c0fa8075baf44ef67eae...
Feb 14, 2019 12:00 AM128.30085896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93d226bc07ec0d316755ac3d...
Feb 13, 2019 11:00 PM129.87485695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bc806d0c924fb84f1a143ba...
Feb 13, 2019 10:00 PM319.73498112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie327a3da5e008c61bf453816...
Feb 13, 2019 9:00 PM62.51343571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74d1cd983505060d6ec5a9c2...
Feb 13, 2019 8:00 PM67.43171935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c94bc1445711d1b9107b00...
Feb 13, 2019 7:00 PM127.97254020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83f5a33da5878466bad25860...
Feb 13, 2019 5:00 PM57.80469600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b755c755f00ce47560b84a4...
Feb 13, 2019 4:00 PM61.36348002 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfc415a41fe5fd4d9a565a12...
Feb 13, 2019 3:00 PM60.64410547 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaed7c2449fe61914b721a13b...
Feb 13, 2019 2:00 PM64.80921144 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc527404841fa6a024a7ddfd...
Feb 13, 2019 1:00 PM64.30622524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8ee85a1356923513ad899d5...
Feb 13, 2019 11:00 AM55.10929852 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6aed066c89b742b92552dbd0...
Feb 13, 2019 10:00 AM63.32324158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6843e727ff41fbc42fd60840...
Feb 13, 2019 9:00 AM124.87054676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ca56f3b4bb687aaafb040bd...
Feb 13, 2019 8:00 AM265.86857628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b0d903e8b1f8251dae46292...
Feb 13, 2019 7:00 AM128.82624506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9aa1f1d17f66cd283196768...
Feb 13, 2019 6:00 AM323.84115094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a93c1fe60e6f7e5413ab5ef...
Feb 13, 2019 5:00 AM127.31368906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42bb3e24ead31fe448469560...
Feb 13, 2019 4:00 AM64.78148785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaba6138bffe4dc33b57ddb37...
Feb 13, 2019 2:00 AM190.33618799 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40b120e6397c0f713aa8105b...
Feb 13, 2019 1:00 AM122.90300244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebe473ce5e4c4fbf0295662b...
Feb 13, 2019 12:00 AM113.04563962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19c236680b86e7712bc26d3c...
Feb 12, 2019 11:00 PM172.60009501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi916a7d433fd85b751eace225...
Feb 12, 2019 10:00 PM56.29674100 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6f9bb221b761b97dd5e72bc...
Feb 12, 2019 9:00 PM171.13872748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid472e9299e2ecf76b0c866fa...
Feb 12, 2019 8:00 PM131.16243813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ae642e4b31538f60c0943e1...
Feb 12, 2019 7:00 PM122.52872195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiddea6074e32c14e4cfe19a9c...
Feb 12, 2019 6:00 PM181.86355249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie91f0821f9db0ae5ca33ea62...
Feb 12, 2019 5:00 PM163.75021246 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9608846eaff744fd54628950...
Feb 12, 2019 4:00 PM54.76142391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e2203593f5452cc56d76878...
Feb 12, 2019 2:00 PM180.96618964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84fdf6624c66f198ad7eed46...
Feb 12, 2019 1:00 PM52.26005198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2089d8eb2bb53c9f1741b4ae...
Feb 12, 2019 11:00 AM109.59673114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49725872247c66f0c07f07bb...
Feb 12, 2019 10:00 AM56.62785832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6442ce1ea823370545bad707...
Feb 12, 2019 9:00 AM110.60569331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi377f6f3c8dc11d10d6e3c597...
Feb 12, 2019 6:00 AM60.14587309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiefc9dc3af9a9bac79fd40e2f...
Feb 12, 2019 5:00 AM167.43594791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi912f22bbff8f7305f721b468...
Feb 12, 2019 4:00 AM116.60415340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid71f4a608350e8b3142c7342...
Feb 12, 2019 3:00 AM188.33230584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3427a2e21423956a95081e4...
Feb 12, 2019 1:00 AM57.57760850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68e7e6f964db232d7cdb95ef...
Feb 12, 2019 12:00 AM170.76184552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb3f501c0196999e52cd1e52...
Feb 11, 2019 11:00 PM54.31107156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bfd9e0a05b389d86af4593d...
Feb 11, 2019 10:00 PM55.27838091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb15fddb8a8bc77d9d8c40b8...
Feb 11, 2019 9:00 PM115.82145847 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2fbd6080aa40512452b5adf...
Feb 11, 2019 8:00 PM98.91740413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a27ff6c6364312ded0a9318...
Feb 11, 2019 7:00 PM51.06591434 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5e77c610910b6af9c00a543...
Feb 11, 2019 6:00 PM52.43731114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ec248a7311fe65b6586c3f6...
Feb 11, 2019 5:00 PM55.54128960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi593fe35234d52aa6abfdf31a...
Feb 11, 2019 3:00 PM97.66440573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90551eda2ceb9d579a6cce4f...
Feb 11, 2019 2:00 PM48.87753227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f3ba5e86b75d395cc0f919f...
Feb 11, 2019 1:00 PM91.53089206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d09ecef8e6e9d4f229bdb73...
Feb 11, 2019 10:00 AM197.16563926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia52d87c36b14da6e4ef550d9...
Feb 11, 2019 9:00 AM96.37590568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20ab19bcf6fbf187d3e3cafc...
Feb 11, 2019 8:00 AM211.10000636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacc3b1b2e7b8b3c690008621...
Feb 11, 2019 7:00 AM142.68945475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb6e360e814dfd51cdad3cc7...
Feb 11, 2019 6:00 AM233.77812849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi349799923c42dcc9a2e7078f...
Feb 11, 2019 5:00 AM142.49188566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a6c3b2db160a4c20a2da3f9...
Feb 11, 2019 4:00 AM44.93559057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c41b416beb24e04a84d7593...
Feb 11, 2019 2:00 AM98.07088451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493e951cf39184a1d76244b1...
Feb 11, 2019 1:00 AM142.07730468 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3d5bd30dbf88e05e9f1c31c...
Feb 11, 2019 12:00 AM98.17634211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid16b851110109ec1943dcc46...
Feb 10, 2019 11:00 PM95.58455539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi368e6c98e3e8549bbd0b7e3e...
Feb 10, 2019 10:00 PM127.88288991 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46e4b33033f378fc6b97dd25...
Feb 10, 2019 9:00 PM55.65505413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi291c41b35d8fbb1d1883b292...
Feb 10, 2019 8:00 PM103.75060598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab83980c188aee62632b2cf5...
Feb 10, 2019 7:00 PM166.18015508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3fd0fd422d8390773e67c2a...
Feb 10, 2019 6:00 PM156.78535327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d9bf6fc4e3ee04ddc5431f6...
Feb 10, 2019 5:00 PM123.84340582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e7106a477ca96ba4bc4d825...
Feb 10, 2019 4:00 PM294.35962682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b8aa41da4c744fded691e66...
Feb 10, 2019 3:00 PM111.86767338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf00429084670e6724af9686...
Feb 10, 2019 2:00 PM231.32358211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9c40618d51bce6fa2cde271...
Feb 10, 2019 1:00 PM56.51120983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic13e684310503759940b50df...
Feb 10, 2019 12:00 PM55.47024182 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5c0c4c3da7bde30cf5c03ff...
Feb 10, 2019 11:00 AM55.53326830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6298eacb839d6c919afeade5...
Feb 10, 2019 9:00 AM55.76522238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5fd2b375d03f40eb6359587...
Feb 10, 2019 8:00 AM115.47465068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a08a3c0daaa06c747fb97ec...
Feb 10, 2019 7:00 AM55.73611034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi607da1498f1d6a25e5808deb...
Feb 10, 2019 6:00 AM118.46783715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif882c4384adb84b977817f35...
Feb 10, 2019 5:00 AM176.17583507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia518b318322dd620162a6dd2...
Feb 10, 2019 4:00 AM104.66302794 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62b6ec32b399fc8ba53644ba...
Feb 10, 2019 3:00 AM115.58441570 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacb8583d13d67652ca9258bc...
Feb 10, 2019 2:00 AM296.82267886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f97b3e199a28131816b37ad...
Feb 10, 2019 1:00 AM61.81041614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c7e73c9d6390c5ea41d5567...
Feb 10, 2019 12:00 AM281.28445836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif45eb72b8db0d3dddf7220da...
Feb 9, 2019 11:00 PM59.66005007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32aa2189c85fd9e48debe2c4...
Feb 9, 2019 10:00 PM126.18864954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ff6d6052523e3285e54d19c...
Feb 9, 2019 9:00 PM109.51406273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34d1e68f99b5c08a4ddafee1...
Feb 9, 2019 8:00 PM60.12212407 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi619a825a8c9684319a7229b0...
Feb 9, 2019 7:00 PM238.17989434 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39e2af1e9f15ab5871ffbada...
Feb 9, 2019 6:00 PM115.76923387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21e30e59b681be2c6c9b6216...
Feb 9, 2019 5:00 PM76.05989155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b9d8b6f93c509a114450a09...
Feb 9, 2019 4:00 PM50.29936888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafdf8dd8406bfc59cf8d83c7...
Feb 9, 2019 3:00 PM117.96414138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd89487bc80a5882698d5122...
Feb 9, 2019 2:00 PM108.39928606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21fbddbf200cd90341738fc1...
Feb 9, 2019 1:00 PM121.46214781 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9a51f7732d0fc043e86f2d1...
Feb 9, 2019 11:00 AM116.85407769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi535602a62575e647c6f0e05e...
Feb 9, 2019 10:00 AM105.74500907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa977a816b7c969192c62e59...
Feb 9, 2019 9:00 AM56.02942185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiace09d9bdcf057fc39cba9c9...
Feb 9, 2019 8:00 AM57.31809683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53f630a6e07fc8e2db4db475...
Feb 9, 2019 7:00 AM249.88163256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a29b66cb5946376fc0d930b...
Feb 9, 2019 6:00 AM56.69037191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7208c23b6f0b45cdc751d19...
Feb 9, 2019 5:00 AM55.60700986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64b298b72fefa0345b8cba49...
Feb 9, 2019 4:00 AM64.30765273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3e73d1be9e4201adeca3c13...
Feb 9, 2019 3:00 AM209.33890176 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi400d406901d66e8c20dd3fa5...
Feb 9, 2019 2:00 AM125.28614082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb2b017887727fe1ebd03f31...
Feb 9, 2019 1:00 AM58.24716113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bad37d4cfe3cde926fde941...
Feb 9, 2019 12:00 AM284.37908580 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1cf010fc7f6f383d6d74ec7...
Feb 8, 2019 11:00 PM62.44189233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13a7a7b9fed567ae4e6a2b7e...
Feb 8, 2019 10:00 PM235.58559366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0247b75a55adb32ba25fe19...
Feb 8, 2019 7:00 PM168.74271900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d7b717745855917f4d7111d...
Feb 8, 2019 6:00 PM160.78173044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7323458bb1eca98d0c517edb...
Feb 8, 2019 5:00 PM58.32055056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi475550a53c5aa15c4217f21d...
Feb 8, 2019 4:00 PM103.84599611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi786aaf058ed37c9b6ec4a947...
Feb 8, 2019 3:00 PM55.38546427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ec23e755c196a4fb62db324...
Feb 8, 2019 2:00 PM283.87041746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3e7e74b0433e69410838cfe...
Feb 8, 2019 1:00 PM123.76331486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c840ad0b7c2d1778f8e5a6a...
Feb 8, 2019 12:00 PM229.85247144 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic961e64f38a6a7a4e334c3bb...
Feb 8, 2019 11:00 AM114.58238601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43cd867374065a2056dcef09...
Feb 8, 2019 10:00 AM168.68691035 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf9e26021a0b8648cb21fd8d...
Feb 8, 2019 9:00 AM57.98948722 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaaff24bc18bc663a65edfd55...
Feb 8, 2019 7:00 AM185.24096082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb77c7e9daf50778684c8b11...
Feb 8, 2019 6:00 AM171.18548116 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35fefe6c846e4c4ea3eb8db3...
Feb 8, 2019 4:00 AM62.37059779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9cda72e3e6d3599149154012...
Feb 8, 2019 2:00 AM107.84746040 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c1351dc3ff0d906cebcbbd0...
Feb 8, 2019 1:00 AM179.08103281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bafca3a0cdd856893c799bc...
Feb 8, 2019 12:00 AM111.00406378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06c6f7d34bf3c3996f0e4944...
Feb 7, 2019 11:00 PM172.49531452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic49129f3399fb807e0dc41c7...
Feb 7, 2019 10:00 PM56.61909420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69863cd24f84d5894da8cec8...
Feb 7, 2019 9:00 PM75.65678469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie275cb13595c6f2bec44be1d...
Feb 7, 2019 8:00 PM174.25183098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe22a18d8b62c1ca863c0969...
Feb 7, 2019 7:00 PM56.36199908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab45c25baed13913aff8fd9f...
Feb 7, 2019 6:00 PM65.49171951 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8555597a1de021070c272e3a...
Feb 7, 2019 5:00 PM174.12757588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a9574a8a784e315ef63eb3d...
Feb 7, 2019 4:00 PM166.88445061 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f78dd9ba26d6921c323d29d...
Feb 7, 2019 3:00 PM58.19387198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb86bdccfb32784c0d755ecd...
Feb 7, 2019 2:00 PM61.88207314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7a6eaa7563d7a66a57da913...
Feb 7, 2019 1:00 PM60.94149734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c1ff560e2fa2170c7626a92...
Feb 7, 2019 12:00 PM174.17904403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22a4e2533a1e222afffd54fb...
Feb 7, 2019 11:00 AM56.73775819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie17ee5ef091b8a9ae9c56ae8...
Feb 7, 2019 10:00 AM122.49011199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi670465b1a9bf629059606ec1...
Feb 7, 2019 9:00 AM232.39682427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec0d22f0157e7db2c223943e...
Feb 7, 2019 8:00 AM117.04394703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi627e6b49d8d9fc7113ed0a69...
Feb 7, 2019 7:00 AM56.16407677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi756ffc2338208b4d1e9bb199...
Feb 7, 2019 6:00 AM175.07244232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26352ed0936bd2f23f2a1a36...
Feb 7, 2019 5:00 AM62.70781385 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied2af95ba25e269b86bee885...
Feb 7, 2019 4:00 AM125.61048235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96d8d52d9d8c39d6b04faea7...
Feb 7, 2019 3:00 AM276.73259996 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa885fac9ad908ba599d957c...
Feb 7, 2019 2:00 AM110.04007314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie98fd8b0ea0e16d79cf5e5db...
Feb 7, 2019 1:00 AM42.84674336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d4d6e88b7ac8e65eddc14a4...
Feb 7, 2019 12:00 AM115.22780124 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e97c930fe62e2adcfac673a...
Feb 6, 2019 10:00 PM197.63988271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1f313356280eaf44a087468...
Feb 6, 2019 9:00 PM59.84222062 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1461fcbd1b4be88a984076d...
Feb 6, 2019 8:00 PM104.36609581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21593b27cd10f1f5e1c93b66...
Feb 6, 2019 6:00 PM55.71821724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6de0272506b22868dda88b33...
Feb 6, 2019 4:00 PM180.62519436 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ea2252c5e44612eb851fd10...
Feb 6, 2019 3:00 PM61.03483384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73ee1380fa7d5b3e7f0eb2c5...
Feb 6, 2019 2:00 PM232.30575889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi780da3f40d679de64bc9d473...
Feb 6, 2019 1:00 PM169.96862016 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0983891d0c8002f51afed362...
Feb 6, 2019 12:00 PM109.11137863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid21ac4e6c3a199d350f19e16...
Feb 6, 2019 11:00 AM130.16892525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi679a5f70c2a31d88c263354d...
Feb 6, 2019 10:00 AM68.31153533 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf329c79b13c86aff7a38ecf...
Feb 6, 2019 9:00 AM124.25830848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d8e773329bdc4056b6ed7bc...
Feb 6, 2019 8:00 AM68.16685569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96801441fc39c8ee8d0c51f5...
Feb 6, 2019 7:00 AM305.10739706 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bd7f6bc1d8986d94d08fa85...
Feb 6, 2019 6:00 AM123.51208688 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie978bbe77b386606a833f2c9...
Feb 6, 2019 5:00 AM312.00005957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi804a43f9281187bcd57269a0...
Feb 6, 2019 4:00 AM118.28246552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3777369b4ce5370eb221d775...
Feb 6, 2019 2:00 AM177.55108532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48ed0a8218d1661a64ef04c5...
Feb 6, 2019 12:00 AM121.86294746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62221ad85725739082572495...
Feb 5, 2019 11:00 PM122.85563946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9791faf466e1c84bfc283b6c...
Feb 5, 2019 10:00 PM119.28645969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6648673950549e04c5b57d72...
Feb 5, 2019 9:00 PM110.70700964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1afd47d44b7c541d727ed218...
Feb 5, 2019 8:00 PM339.86566995 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2efde521416f6d73b7d9847a...
Feb 5, 2019 6:00 PM368.93144507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc4354d1bfb8880d54714bd0...
Feb 5, 2019 5:00 PM262.22640256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi591915c5c0f7b0d7d92d4dee...
Feb 5, 2019 3:00 PM401.32432299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif03aa5b0adf17426ea5ebb19...
Feb 5, 2019 2:00 PM169.48865484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65e6c7e96bda765e92dd77fd...
Feb 5, 2019 1:00 PM57.99456235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc7c05f8d2023740d83656ad...
Feb 5, 2019 11:00 AM272.14544811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8a0e58bf8aae1efc14f83c4...
Feb 5, 2019 10:00 AM112.71595059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5aa2c8b2a72f3902988254c7...
Feb 5, 2019 9:00 AM99.99331857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic12885c36c715eea8615cc52...
Feb 5, 2019 8:00 AM217.68428119 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d4da72d51f817ca7748e38e...
Feb 5, 2019 7:00 AM59.28163496 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39928b3c68b03ab6fb1c234a...
Feb 5, 2019 6:00 AM117.48683618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b204519cf338b1333504df0...
Feb 5, 2019 4:00 AM117.98873777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7e682c1f0a80d6d278983ab...
Feb 5, 2019 3:00 AM162.89651634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69b819d52cdb750d7e822d74...
Feb 5, 2019 12:00 AM103.35727244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6908f4dfe240343d039ec5fa...
Feb 4, 2019 11:00 PM48.53479248 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi853ea085ff3a792e96fd5e99...
Feb 4, 2019 9:00 PM110.47115279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9869ed552d598c2cd7bb5df6...
Feb 4, 2019 8:00 PM196.67983086 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76c2b3d141a116080dc0bb4b...
Feb 4, 2019 7:00 PM59.78857155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a7e1bfcadbccd7c05abadd0...
Feb 4, 2019 6:00 PM232.09443072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c19a84a5ddfd6908d4acf31...
Feb 4, 2019 5:00 PM124.52324737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacdcc17bc582aa63259e5546...
Feb 4, 2019 4:00 PM62.59883512 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62e77f1c5162a31459f5f63a...
Feb 4, 2019 3:00 PM70.90016519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi549fe9ce50e2a56f8b600e04...
Feb 4, 2019 2:00 PM176.77302345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86509b15a1df97006f43c7bb...
Feb 4, 2019 1:00 PM59.69835911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieeacd562e423d657efb9e676...
Feb 4, 2019 12:00 PM111.35669950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic769a53bb3300ff2f8bcbb4c...
Feb 4, 2019 11:00 AM103.09875591 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif71fe3e3653a4d4f2907e154...
Feb 4, 2019 10:00 AM55.58048043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3b0afbb4f0d6d1925324154...
Feb 4, 2019 9:00 AM110.77689727 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi482157ee657c7b12fa9a941b...
Feb 4, 2019 8:00 AM59.67125970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi892f55cd825e1ea2cb3ec30e...
Feb 4, 2019 7:00 AM62.57660897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5df332a34ee52b5d075583a7...
Feb 4, 2019 6:00 AM62.98103438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56f5e094d2b95ce7030f481e...
Feb 4, 2019 5:00 AM247.78699530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi952d8f626b11960c7ba5a8c9...
Feb 4, 2019 4:00 AM113.47105999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi51c6c8ac8636d03300c129a9...
Feb 4, 2019 2:00 AM52.70440290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9df363242cb45843c859e44...
Feb 4, 2019 1:00 AM179.46295454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ecd6baf8c8438aecc082c83...
Feb 4, 2019 12:00 AM60.59651118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6839220180e2a85af8c0ebcc...
Feb 3, 2019 11:00 PM128.39837386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96cf23107e620c39d95d251b...
Feb 3, 2019 10:00 PM249.02794025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89d2f6ad274498d65406a9a2...
Feb 3, 2019 9:00 PM123.68411199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27941c2ce358683a8b20c328...
Feb 3, 2019 6:00 PM175.27725127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif63624e1b003e48aa5ed2e2e...
Feb 3, 2019 5:00 PM113.77370595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17df96adc31849c37e855cb1...
Feb 3, 2019 4:00 PM115.26871759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi976c6801a86cec9965cb0245...
Feb 3, 2019 3:00 PM52.57393160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24d428460d9ee9482b5183c8...
Feb 3, 2019 2:00 PM164.17832396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib50556a188ad26ff310da09f...
Feb 3, 2019 1:00 PM114.94622802 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic21cd0a059bcc9f42166157c...
Feb 3, 2019 12:00 PM59.51014800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic248f7de6b2ec97dc053858e...
Feb 3, 2019 10:00 AM103.95975118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dcf45032a0db6264f1cc17d...
Feb 3, 2019 9:00 AM122.31832519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib05338aa6294b53daa840635...
Feb 3, 2019 8:00 AM152.42378718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4118be0f6d3b8310b99b9aa3...
Feb 3, 2019 7:00 AM121.09747431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi260d8cbefb03fb7c23bbac73...
Feb 3, 2019 6:00 AM119.11101464 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e07a16547f241ded8e31cbb...
Feb 3, 2019 5:00 AM188.19828486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi726a1cd415356ec9ab69d39d...
Feb 3, 2019 4:00 AM134.11129576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73df368899d4c6896b89c150...
Feb 3, 2019 3:00 AM64.90645921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab893cb353a4fda9891afeb4...
Feb 3, 2019 2:00 AM58.82805086 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4095f5cae75f13baf937cbe7...
Feb 3, 2019 1:00 AM61.51442321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif36b995f54711f0d881d28aa...
Feb 3, 2019 12:00 AM63.99909655 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c1ed3db22c950366805f1d2...
Feb 2, 2019 11:00 PM179.41175910 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie896647e346f6edc7565e3f5...
Feb 2, 2019 10:00 PM174.54870229 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fdd8e912b3788d7cb895916...
Feb 2, 2019 8:00 PM54.78890626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67d1244fb1ce37c0ec6d40c9...
Feb 2, 2019 7:00 PM186.91650465 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e087a021f0974158ed76585...
Feb 2, 2019 6:00 PM166.88082299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ecd162d68ebcf5a69bd20cd...
Feb 2, 2019 5:00 PM63.77398633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ab520ba37fbe366d069c4a3...
Feb 2, 2019 2:00 PM58.88479871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb209378169c75355dec92e6...
Feb 2, 2019 1:00 PM108.57704808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaca942bb7fa1b903fe9f92f1...
Feb 2, 2019 12:00 PM358.76546291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi347ef09af7b4683737d43fc5...
Feb 2, 2019 11:00 AM62.68221939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fca8d32afc76ba1d2b0183a...
Feb 2, 2019 10:00 AM63.74663460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f6b25939bc5006297644029...
Feb 2, 2019 9:00 AM276.25445068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi238c9a25e95eaf8823f087cb...
Feb 2, 2019 8:00 AM117.75557111 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia33959d9d331864d0af0d74d...
Feb 2, 2019 7:00 AM52.89183702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi36704c47fe0a7c47e45667a0...
Feb 2, 2019 6:00 AM144.98714480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi527de995c709eecbef7deeb6...
Feb 2, 2019 5:00 AM194.16898772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37b00dbe94d36eae2d4061be...
Feb 2, 2019 4:00 AM164.66573848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52bc999a3451ca4a2b113cc6...
Feb 2, 2019 3:00 AM123.27398037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi049add4cacf68aafe917292f...
Feb 2, 2019 2:00 AM52.75662930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi037479b3c9982b7a2817cb5e...
Feb 2, 2019 1:00 AM212.18837179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec031c32105eae5201e0daa2...
Feb 2, 2019 12:00 AM53.40577306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7747d5879e89fbcb7d231f21...
Feb 1, 2019 11:00 PM177.11243838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84a903eafda4788382121c39...
Feb 1, 2019 9:00 PM184.39257481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid906c832564b918e077643d5...
Feb 1, 2019 8:00 PM114.73183199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e4f1c39f033c3218ab78d10...
Feb 1, 2019 7:00 PM115.14080975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50986965c712c328776dd7ec...
Feb 1, 2019 6:00 PM60.07321925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi475199a01b3b9fd7cfa4ea69...
Feb 1, 2019 5:00 PM58.38725255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief6d3c85816dc1b4d5fa7dfa...
Feb 1, 2019 2:00 PM56.03210244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59d3c9710c185156ba374aff...
Feb 1, 2019 1:00 PM118.83552553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6290689e84b33326ff7d21ec...
Feb 1, 2019 12:00 PM107.02355396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4938662c78915e7bf4471f16...
Feb 1, 2019 11:00 AM58.66188545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74d756a55c5faaede8945e17...
Feb 1, 2019 10:00 AM57.24738231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2323a82afd421f8fb02fb107...
Feb 1, 2019 8:00 AM55.80674958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5ba78ace7ad26f8f0a68bae...
Feb 1, 2019 6:00 AM115.57267039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic711888553780d4590a24187...
Feb 1, 2019 5:00 AM243.06087128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5fc6d0632fc7bc983ba13e2...
Feb 1, 2019 4:00 AM238.01950545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi314f24f744058b38b0f84d90...
Feb 1, 2019 3:00 AM54.21341072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi263426c2a2a51d44ee52dd99...
Feb 1, 2019 2:00 AM47.45321338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2f025d8f7ef1e82c9d76c00...
Jan 31, 2019 11:00 PM51.37983391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ee08108220ede0d67594b93...
Jan 31, 2019 9:00 PM62.62615696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif107851e38d15bf114da85fa...
Jan 31, 2019 7:00 PM114.60380573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe5f6c1fdc18fa684fc87069...
Jan 31, 2019 6:00 PM170.19932376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif82c5626ee2ef00ee5bb3651...
Jan 31, 2019 5:00 PM59.53127053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57ecfc61d27c107360e8e219...
Jan 31, 2019 4:00 PM59.19891960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied450a008505091334f8d965...
Jan 31, 2019 3:00 PM57.48644470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f294e5bf36f960414e7de48...
Jan 31, 2019 2:00 PM98.85104584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf6b993d75e0a6222ac76c11...
Jan 31, 2019 1:00 PM186.66674764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi597bd1ac11976d55534332b0...
Jan 31, 2019 12:00 PM141.63557669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc9987d4e4829da4d086c821...
Jan 31, 2019 11:00 AM95.50029526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84281277c662cdc3b59df638...
Jan 31, 2019 10:00 AM111.23106715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic896c45706bb709b35dbdd54...
Jan 31, 2019 8:00 AM120.31007752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89d4d708ad3ccf1da580e8af...
Jan 31, 2019 7:00 AM176.98898623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bbc7842b664cc35ef70559e...
Jan 31, 2019 6:00 AM61.58808652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c6930a91a4cfe54834398e5...
Jan 31, 2019 5:00 AM60.59657551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid86e054416026027f27fda70...
Jan 31, 2019 4:00 AM198.21162067 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic460b10ff57306724920b1c4...
Jan 31, 2019 3:00 AM64.02635480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f90fd31b652e459d9adcccc...
Jan 31, 2019 2:00 AM54.23674947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d6012cb9d8c8ebb681ec176...
Jan 31, 2019 12:00 AM308.43314485 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c5ba0f6044b7547cc98062a...
Jan 30, 2019 11:00 PM53.81297476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92ab9f0b8d5e7cdcbea7a8d3...
Jan 30, 2019 10:00 PM178.18146944 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic20388e98f978a9451cf7f3a...
Jan 30, 2019 5:00 PM62.99291682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9978a97a0644cfc59ffec9bf...
Jan 30, 2019 4:00 PM168.67946378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06b10e8ab982b98957f878e1...
Jan 30, 2019 2:00 PM124.66469545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfedf685457a224da39dee3c...
Jan 30, 2019 1:00 PM61.20589024 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1f7c5e6f633b9111dfc439e...
Jan 30, 2019 12:00 PM414.08829429 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6768e5ccbbb248cad36f82be...
Jan 30, 2019 10:00 AM148.11071440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf17a2689b470ee7858fbeef...
Jan 30, 2019 7:00 AM130.45993158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63eeb556f660dc0d186a8683...
Jan 30, 2019 6:00 AM122.45938981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea7438eea62b8b9a270fd29d...
Jan 30, 2019 5:01 AM167.64535098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee430bc5aaf1108ba9ebc652...
Jan 30, 2019 4:01 AM118.24434531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bdbb320fc3b04a929421a3a...
Jan 30, 2019 3:01 AM52.94988821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61506d5bbd587a433b370311...
Jan 30, 2019 2:00 AM109.24911722 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi050b8cfd4e9543c3cf7e1a69...
Jan 29, 2019 11:01 PM272.28385728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39af41bc4b91c92fd0a48efe...
Jan 29, 2019 10:00 PM52.75109577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d28c9c74ce9ea846475219c...
Jan 29, 2019 9:00 PM160.01057015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f26a50e63dc8a1eab256fd7...
Jan 29, 2019 8:00 PM120.91564489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89fcfe504add8c141c4eb4cb...
Jan 29, 2019 7:00 PM222.62769569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c44fd431e6ed1ddb1ca7bc...
Jan 29, 2019 6:00 PM159.10188159 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58ab4725901ca4bb62bf6c7b...
Jan 29, 2019 4:00 PM138.48773664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb042e7b7c331888b1896e55...
Jan 29, 2019 3:00 PM49.40213320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7323ad61327079164d8da45...
Jan 29, 2019 2:00 PM53.06625924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09a0f69ede9330e11c68965b...
Jan 29, 2019 11:00 AM112.96044296 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidab71f6f5a2bf7ad1b1798fd...
Jan 29, 2019 10:00 AM98.91095358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib128fd4342609fb80c8d3d10...
Jan 29, 2019 9:00 AM154.83278887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64c39cedcbfe99581cf55154...
Jan 29, 2019 7:00 AM50.44568394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fa2717b6a3b2c7174737afb...
Jan 29, 2019 6:00 AM109.74327486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e0ef0ee4b365f7446424fc3...
Jan 29, 2019 5:00 AM53.47376323 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7fb38245da39cbd52fb21d9...
Jan 29, 2019 4:00 AM115.38775285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bfb0fe2e181056ad41df85d...
Jan 29, 2019 3:00 AM173.76710141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60522596291ad49d41b49b15...
Jan 29, 2019 2:00 AM49.23751462 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8b15257204f062328d2c084...
Jan 29, 2019 1:00 AM115.61536214 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61dbf67750cb45407294466f...
Jan 29, 2019 12:00 AM50.09234328 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d303528d7f65b266ec5f8b4...
Jan 28, 2019 10:00 PM110.93869496 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70b7e7630128940f79fca97b...
Jan 28, 2019 9:00 PM52.12732604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidad40dddfd7f2f7c8a607770...
Jan 28, 2019 8:00 PM114.81645680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29ed7db9681465f7aa5abae5...
Jan 28, 2019 7:00 PM52.62581265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi346ff12fba2c23aca02cdb62...
Jan 28, 2019 6:00 PM54.38357252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8841e7052732155dfb98c3f9...
Jan 28, 2019 4:00 PM157.79989632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf074178e8f31bc9283a8d92...
Jan 28, 2019 3:00 PM109.33787657 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ce299e566cbe98505eca2eb...
Jan 28, 2019 2:00 PM53.14295480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4f08e0b3c7ebe1550dda11b...
Jan 28, 2019 1:00 PM94.16150646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8ec11995109f8b716d199df...
Jan 28, 2019 12:00 PM55.67461419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif024194123309de77e85a8f0...
Jan 28, 2019 11:00 AM145.76742877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc42f147fb5a36e4e69b5f96...
Jan 28, 2019 10:00 AM159.44038613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75c8e5d1bc379420ea393f63...
Jan 28, 2019 8:00 AM160.07544518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2c971a08f6851456c083004...
Jan 28, 2019 6:00 AM169.07901183 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4232562f9fd8f636e3ea4798...
Jan 28, 2019 5:00 AM53.93390922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibef43f8ce2b103021a485eda...
Jan 28, 2019 4:00 AM237.17870094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c6f225f86e7c5e0924db4a0...
Jan 28, 2019 3:00 AM174.72355181 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi377ba694b25f38ef31327ed9...
Jan 28, 2019 1:00 AM54.45084864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1898f68cd38b070fac6c87e1...
Jan 27, 2019 11:00 PM126.66168353 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bf3abbd1a366dc038fb0be2...
Jan 27, 2019 10:00 PM121.13419986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48919307f8125e941772b27a...
Jan 27, 2019 9:00 PM111.58907101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5dbb6a9f0e49647eb61eb748...
Jan 27, 2019 8:00 PM54.97135356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a3c5d5fe06a5cf9d1d05d4b...
Jan 27, 2019 6:00 PM278.35499279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicaa35c6ea28fde5fdbd99434...
Jan 27, 2019 3:00 PM114.37651673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf50216a9d11b781e15a8ee2...
Jan 27, 2019 11:00 AM85.01287740 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad37d6017f66fc418e89ab2e...
Jan 27, 2019 10:00 AM114.43995652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi913836a6b8047c9c61dda497...
Jan 27, 2019 9:00 AM45.69602407 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice6f4403e424303eda89888c...
Jan 27, 2019 8:00 AM104.80699945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc21a2f779c22d0bd0d8ccda...
Jan 27, 2019 7:00 AM51.95153751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cc8d968b0a0e34975810e22...
Jan 27, 2019 6:00 AM101.33709780 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9ca2e17dd34d84c10226b8f...
Jan 27, 2019 5:00 AM53.32252864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bab7b6f8be9287cec09c8ac...
Jan 27, 2019 4:00 AM53.45717818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa2203fb68c12b40bcaf318e...
Jan 27, 2019 3:00 AM112.23708078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia98aad7b9ed5c5b5b5b57aef...
Jan 27, 2019 2:00 AM54.40308499 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d902099d0dcc4ac7a21a59d...
Jan 27, 2019 1:00 AM57.27110663 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid277827a0b9be8082c6fef8e...
Jan 27, 2019 12:00 AM156.67035307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib218a34cc505369cb620c479...
Jan 26, 2019 11:00 PM105.86551350 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie89ef7adc0d18606e432f0aa...
Jan 26, 2019 10:00 PM208.60300611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93df584fefbfab0520e1337e...
Jan 26, 2019 9:00 PM105.94764075 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cbe99f647928b31b093cb4c...
Jan 26, 2019 8:00 PM94.08474115 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi837ad5b0e905d0a4a2d00493...
Jan 26, 2019 7:00 PM197.91357836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi934e5f5ae36b99a967ce76cf...
Jan 26, 2019 6:00 PM182.81325614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66b75e37860a04fc8ab75789...
Jan 26, 2019 5:00 PM97.36313718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d83ad7e80e635723b56bde9...
Jan 26, 2019 4:00 PM55.60079606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi777fa0528e8043fe03579379...
Jan 26, 2019 3:00 PM49.35666918 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9d74936883d326f1eb6a68c...
Jan 26, 2019 2:00 PM52.17015589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30542faecc3adcad2a472119...
Jan 26, 2019 1:00 PM114.19232580 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fb91f279700b04491645a5c...
Jan 26, 2019 12:00 PM96.11591010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0183656ad040b3b2ec807a81...
Jan 26, 2019 11:00 AM105.75525131 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf57b62a0139ef447b91cd3b...
Jan 26, 2019 10:00 AM55.04497159 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9b3ce42a1676e2bad32b101...
Jan 26, 2019 9:00 AM95.08326104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9278b8df35a9ed40b21bc35b...
Jan 26, 2019 8:00 AM57.02244656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e89d582917ec5468432bb19...
Jan 26, 2019 7:00 AM101.89022277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e67ef4961f098878d54d48c...
Jan 26, 2019 6:00 AM135.42011406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcfd93b3ffd77ac8fb7688b9...
Jan 26, 2019 4:00 AM187.37504604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib58cbe2f80b9849d0f838a70...
Jan 26, 2019 3:00 AM128.73087185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a2a33d62d880ec4714e86d6...
Jan 26, 2019 1:00 AM50.17457342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a1bd7441752e8df7d566932...
Jan 26, 2019 12:00 AM50.86684508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42a493c20e9b80c877b8b2ff...
Jan 25, 2019 11:00 PM114.43188774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11edbc1d7c263e2c550c4b89...
Jan 25, 2019 10:00 PM58.30350378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi823dab6b6ac3b841841e0d6e...
Jan 25, 2019 9:00 PM51.29848074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7075d9bab7c5a918877b9fa...
Jan 25, 2019 8:00 PM225.37310041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1598c8694afeb8b94025a5a...
Jan 25, 2019 7:00 PM50.18584525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7dfb1e7fa2c05069f352ea1a...
Jan 25, 2019 6:00 PM291.99362927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07c5016c8128406d1cab9e3b...
Jan 25, 2019 5:00 PM50.05799395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib977fb10a4da18460f38867b...
Jan 25, 2019 2:00 PM159.17334326 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi172a9d73f897faaf169ce13f...
Jan 25, 2019 1:00 PM419.42418905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdcafc489c0dc0756c868098...
Jan 25, 2019 11:00 AM53.65399563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi640cac5b05acee9c9d83f2c5...
Jan 25, 2019 10:00 AM163.06830146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi707f52aec77ac96c2592043a...
Jan 25, 2019 9:00 AM148.76147110 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3eeb28b297388c6f7031e83b...
Jan 25, 2019 7:00 AM103.11179745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic18b9a67ec24ffe6885c2acd...
Jan 25, 2019 5:00 AM316.36514034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93d2494d80d7a0fc0602a067...
Jan 25, 2019 4:00 AM48.45217963 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b9541d3b837a8ef0c1458c5...
Jan 25, 2019 3:00 AM136.48921417 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie53196702883fb10c26d9725...
Jan 25, 2019 2:00 AM110.20667731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibab873ceea4b4ba256982f07...
Jan 25, 2019 1:00 AM54.96081834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie26378c06bc1dcaf7647c8f8...
Jan 25, 2019 12:00 AM174.40687782 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ee6b82114d8bc02a4e08821...
Jan 24, 2019 11:00 PM214.40012304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a1d2adaa4d5a86d9d906939...
Jan 24, 2019 8:00 PM120.87611528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5957b4c65fa235fee1ec9062...
Jan 24, 2019 7:00 PM113.61808993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic65ff51d4b23735933cd67b3...
Jan 24, 2019 2:00 PM187.89012813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidfbd14dba9bf81bf822e0f75...
Jan 24, 2019 12:00 PM103.72804108 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic731ac9bcac21d0fac5054ea...
Jan 24, 2019 11:00 AM105.93300627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6951ec45fd57729945144b4...
Jan 24, 2019 10:00 AM132.16128438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9dd15343980d2e86f9d65d0...
Jan 24, 2019 9:00 AM50.56304080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fc5d6a0e9389ffc0cd19488...
Jan 24, 2019 8:00 AM45.43058981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14f00ca70a65bde3660d6612...
Jan 24, 2019 7:00 AM46.38497465 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd0fb1b42cb61981d967d559...
Jan 24, 2019 5:00 AM49.39680233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec6f29c35e2046523b7e198f...
Jan 24, 2019 4:00 AM52.57165408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid836ddad752ac31637d8c58e...
Jan 24, 2019 3:00 AM50.58704718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d72c939d39ba8e03d5c7828...
Jan 24, 2019 2:00 AM48.98154305 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf6c1e9e2882f0e4cde02454...
Jan 24, 2019 1:00 AM42.50746334 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbc9f0a1c95b29d5731ee734...
Jan 23, 2019 11:00 PM222.14881848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37aba53eb0cfdd0ca1ed8287...
Jan 23, 2019 10:00 PM150.90273559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbef44eb3af138738c7c47b1...
Jan 23, 2019 9:00 PM143.12957512 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic10c8252e3723ccb690f6a6f...
Jan 23, 2019 8:00 PM51.65989969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e99bdb5d9c919eeff97a96a...
Jan 23, 2019 7:00 PM96.67776276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieddc837bc15d965bc802d71d...
Jan 23, 2019 6:00 PM47.50704724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia59b2754399c91e6734dc497...
Jan 23, 2019 5:00 PM94.65004173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 5:00 PM42.36563198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 5:00 PM44.22226263 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 5:00 PM53.36871748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 1:00 PM54.80941554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic33183a4aa0ebca71a277def...
Jan 23, 2019 12:00 PM53.25827207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f6701e7724a7819ae5aa0e5...
Jan 23, 2019 11:00 AM89.70266605 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1395fc3a7b49fc16a6b2b11d...
Jan 23, 2019 10:00 AM92.99174798 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85efe7cab786593a348c5387...
Jan 23, 2019 9:00 AM92.09825528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a96d617f54adc3785049ce7...
Jan 23, 2019 8:00 AM49.71917683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44e53e349a5f5b74e71b1e65...
Jan 23, 2019 7:00 AM47.07818331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd1ba6cecc611bc7e9280cf3...
Jan 23, 2019 6:00 AM124.31939179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi305849b8f57801b073308495...
Jan 23, 2019 5:00 AM260.43235140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3faa9be88bf67b080f1f8e6...
Jan 23, 2019 4:00 AM132.37427343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi182eeaee34fbfb710e2225ca...
Jan 23, 2019 3:00 AM288.77943743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b45687f69825a0178dc00f7...
Jan 23, 2019 2:00 AM53.24722057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4fab730e6b37a7b4af627da...
Jan 23, 2019 12:00 AM145.55508554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9dcd8b7890760c72b09c33b...
Jan 22, 2019 11:00 PM145.16691427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaac5150369e1e833d2930fee...
Jan 22, 2019 10:00 PM80.24497470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b6af1dd771f9e13994bdb6a...
Jan 22, 2019 9:00 PM48.37784419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e352bfa58cb7d285e902ee8...
Jan 22, 2019 8:00 PM91.72140853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3192b4b4cef361b09f34379d...
Jan 22, 2019 6:00 PM182.61923579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69f56d8a88d180471a70ff56...
Jan 22, 2019 4:00 PM50.74569530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33d8dc0240f22802401d57ed...
Jan 22, 2019 3:00 PM138.92428900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif67e0b3267f9fdda2bb8ab48...
Jan 22, 2019 2:00 PM82.53265207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2916f0373e5979f300426db...
Jan 22, 2019 12:00 PM173.09064618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb6d22587830fc95f8d6108e...
Jan 22, 2019 11:00 AM91.31622303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f8122c51e895e5364f1ab60...
Jan 22, 2019 10:00 AM87.73261674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76695fe0b5af527a2b36528b...
Jan 22, 2019 9:00 AM91.11244414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi226f71e54b4f6480fd652ad2...
Jan 22, 2019 7:00 AM84.58318681 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58ef4f3224a33ca3fc37c72f...
Jan 22, 2019 6:00 AM86.45803404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2beef2b2058447d316865c5c...
Jan 22, 2019 5:00 AM93.07181502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fc7a1c955f238db5728fc88...
Jan 22, 2019 4:00 AM46.26753571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibefc5b880e3789a28dd57aff...
Jan 22, 2019 3:00 AM135.35042931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6fc3fddb01ee5a4ec06d74b...
Jan 22, 2019 2:00 AM139.36679197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dcc4e6b8ec68c048fc4d586...
Jan 22, 2019 1:00 AM126.89192044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f4b5c92bd59e0fd3393e631...
Jan 22, 2019 12:00 AM46.98193295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c0099a62de73ee20ee7c2c9...
Jan 21, 2019 11:00 PM52.45644842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cac27775d325bd38296c5d8...
Jan 21, 2019 10:00 PM50.45540838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi152263e691e8019ac88a70a6...
Jan 21, 2019 8:00 PM108.67866295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie96b230cc435a078f39ebfd3...
Jan 21, 2019 6:00 PM98.87095448 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c25d17850f0752169a519d2...
Jan 21, 2019 5:00 PM90.72020825 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6abe2079fba4bddcdac5d03...
Jan 21, 2019 4:00 PM154.88146143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi877a56bad4f35ccdd51398ef...
Jan 21, 2019 3:00 PM163.83356133 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc8f47eb7afc832e1bc4abb8...
Jan 21, 2019 2:00 PM97.03673043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76a67b158b68b25d4b39c168...
Jan 21, 2019 12:00 PM55.48529030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04ab8378dab30f549b772371...
Jan 21, 2019 11:00 AM46.78843335 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3e19cc8c2beedcfc36774eb...
Jan 21, 2019 10:00 AM92.59598586 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif55f2b04c041d850cb26d7ca...
Jan 21, 2019 9:00 AM91.40319923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a5149873cb31fc141aa87af...
Jan 21, 2019 8:00 AM201.44282201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi643e0881e8ecec0439ede4f3...
Jan 21, 2019 7:00 AM194.27332350 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib0af637a45baedf4a23305ce...
Jan 21, 2019 6:00 AM113.59439971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi559b4a37c79da4695b762156...
Jan 21, 2019 5:00 AM99.15291624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59e8cc0b9f9003196e215e74...
Jan 21, 2019 4:00 AM71.96724968 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0ef9cf175b1e51517786855...
Jan 21, 2019 3:00 AM196.10121988 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19b27e4211362f19156164db...
Jan 21, 2019 2:00 AM103.37104377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65c67f6504f882474e6a4b82...
Jan 20, 2019 11:00 PM139.22029053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicea05675037f5dcb91e0a882...
Jan 20, 2019 8:00 PM102.53070235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7eaeb0673df780aa957ffff...
Jan 20, 2019 7:00 PM233.87226237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic64e0d778226aa7034ea6a01...
Jan 20, 2019 6:00 PM103.45751943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4614bcbae7631e0504cb7233...
Jan 20, 2019 5:00 PM34.77772354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7368c2a59d752964d7964a22...
Jan 20, 2019 4:00 PM60.70429375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7692a393edd92b121faf7b38...
Jan 20, 2019 3:06 PM33.95013750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia076870d0bcb3b684c5e0375...
Jan 20, 2019 3:00 PM33.68004436 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e36f9c2277976d9ec1e71a2...
Jan 20, 2019 2:00 PM68.32620788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20cfc6954431961fe32c5795...
Jan 20, 2019 1:00 PM74.33696664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief2577f68b4d0b78486740ff...
Jan 20, 2019 11:00 AM73.55274651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fbd71238d3907f76c8ed553...
Jan 20, 2019 10:00 AM107.13224280 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c778f6fae7252f549beedfe...
Jan 20, 2019 9:00 AM39.54828934 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43b4045dc3546c9c78e98fb3...
Jan 20, 2019 7:00 AM70.95916535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98e1532a8e2ce6dc73b3ff57...
Jan 20, 2019 6:00 AM170.02899965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cf2ef17d11a3c73688c5fba...
Jan 20, 2019 5:00 AM36.97229420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi062dbf5349b643fc357be414...
Jan 20, 2019 4:00 AM176.04973406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57190c52ac50ecd9f3d117aa...
Jan 20, 2019 3:00 AM39.77538257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifecc24e673889e9d0cb2d4ca...
Jan 20, 2019 2:00 AM83.51707236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi690f47a8128ec6a5f59e18a7...
Jan 20, 2019 1:00 AM77.09712476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62f9db4ecbcefe4a8b6a351a...
Jan 20, 2019 12:00 AM106.26813509 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0572c7076d3773b3af7681e0...
Jan 19, 2019 10:00 PM200.81323613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif954e86d5e6fda4d2c72a65b...
Jan 19, 2019 9:00 PM38.55236134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c418f7f41d161904a249f84...
Jan 19, 2019 6:00 PM35.71322234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e6f0a9b6fcf531627e761b8...
Jan 19, 2019 5:00 PM104.56990041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6ba0e22b07c0c85f2452a9d...
Jan 19, 2019 4:00 PM64.92351904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e4247aa4a666fdcf94db4a4...
Jan 19, 2019 3:27 PM40.50581347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:27 PM34.13020216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:27 PM34.77255773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:27 PM30.81832886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:00 PM35.34672221 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d01a61e1846bdf554cad778...
Jan 19, 2019 2:00 PM111.61598930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi474bd5dd1cb93990ec99caf1...
Jan 19, 2019 1:00 PM138.68100273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01cdc6e81f9eb132ebd4e605...
Jan 19, 2019 11:00 AM67.43234745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32bcacccaf77633207fff4b6...
Jan 19, 2019 10:00 AM38.02088945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib0f3321ff5a05938969cef94...
Jan 19, 2019 9:00 AM36.30386270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida18bd6f6037308c896a3258...
Jan 19, 2019 8:00 AM40.13548752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83538970388dcecec5209827...
Jan 19, 2019 6:00 AM117.97625730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20fd479e14ff10b6077e612b...
Jan 19, 2019 5:00 AM102.61121136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib38a45234a32a035af4be1bd...
Jan 19, 2019 4:00 AM131.23695227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1136302dccf4cc6e1cd2fcb...
Jan 19, 2019 3:00 AM37.81326295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e40dd99c3c2df895bc2dfb8...
Jan 19, 2019 2:00 AM27.37751281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c9175d951fa5b79b26cfb8...
Jan 19, 2019 1:00 AM67.45469812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3db3d4e8d680156f9aae2e80...
Jan 19, 2019 12:00 AM33.96612609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ff6b1338a6dbafa81d753c7...
Jan 18, 2019 11:00 PM135.28435071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi990251841f6b5fc8ebc051f9...
Jan 18, 2019 10:00 PM30.74473829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid626bb81f76ff5326e90a8ed...
Jan 18, 2019 6:00 PM29.68214635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafb2218ed73e0f93e6c0f99b...
Jan 18, 2019 5:00 PM33.26895306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69aa1ad3856165446ea8d70d...
Jan 18, 2019 4:00 PM65.51789751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5292660e0aae59d76fdefd9f...
Jan 18, 2019 3:00 PM95.03519497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8b30adb7d4b87bacae1663c...
Jan 18, 2019 2:00 PM36.44833441 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7a16c6dd459616017e78d90...
Jan 18, 2019 1:00 PM113.78251244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi049602245de8a41c37e24eac...
Jan 18, 2019 12:00 PM38.21697188 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29142e31132759c6c5da2a91...
Jan 18, 2019 11:00 AM168.97088697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi997a59125b6f5ecc9ac864d7...
Jan 18, 2019 8:00 AM31.06575561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07dd7eae4695be3628198d58...
Jan 18, 2019 7:00 AM70.27580332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04468764405b05054286babf...
Jan 18, 2019 6:00 AM37.87054202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd77f43893aa10faaf67803d...
Jan 18, 2019 5:00 AM66.77728050 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadfa2dcb5bf42b5015ea173d...
Jan 18, 2019 4:00 AM66.48672252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi506459756b8d1def80ff47db...
Jan 18, 2019 3:00 AM37.31255788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi211974783f5c0b29ff659761...
Jan 18, 2019 2:00 AM32.30403007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49ed594178453ba7808985de...
Jan 17, 2019 10:00 PM81.87145083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97e14f95815e06e438cbe217...
Jan 17, 2019 9:00 PM176.43461993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiedd47e73267001ee89a0bc70...
Jan 17, 2019 6:00 PM104.93383846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97ba5b1cfed3692775423f5c...
Jan 17, 2019 5:00 PM48.26843099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c0b2e59e6b03083a1cf34d7...
Jan 17, 2019 4:00 PM141.36327079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafb686a51fb097bda1c42c81...
Jan 17, 2019 3:00 PM52.46109389 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fb8878a64b78514680d0313...
Jan 17, 2019 2:00 PM48.02601273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f52f224cc9fb6cbe2652718...
Jan 17, 2019 1:00 PM77.44017279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c1e11df19636be738e6083...
Jan 17, 2019 12:00 PM137.15612424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia65bf66e9f3c51791acc223f...
Jan 17, 2019 10:00 AM97.91357044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92e2dc6e3f52d8f504f16e74...
Jan 17, 2019 9:00 AM101.38401071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27240bc42eed65713da44442...
Jan 17, 2019 8:00 AM65.59956093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib454ca81b45deeac01e52736...
Jan 17, 2019 7:00 AM105.72876894 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic64f1276d480e43a6948abfb...
Jan 17, 2019 6:00 AM140.26119554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61d791396179132428cef41c...
Jan 17, 2019 5:00 AM131.85292276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi768a9e528294d29ea1d7e013...
Jan 17, 2019 4:00 AM84.66324984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1bc8d8caeb2223753dbab16...
Jan 17, 2019 3:00 AM88.34901554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidde8046171ef68786c43d398...
Jan 17, 2019 2:00 AM82.62196400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife6dd2362caafd0c129ca516...
Jan 17, 2019 1:00 AM44.45811981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidea7b58d87d0faf45616ddca...
Jan 17, 2019 12:00 AM88.02489960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e322523a948fe325c8e4d8c...
Jan 16, 2019 11:00 PM142.60143599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8b1bcb271667464f78279ab...
Jan 16, 2019 10:00 PM41.46060365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a628f243cb8fde5721d13da...
Jan 16, 2019 9:00 PM42.50160880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ed58194ffc632264c16bafd...
Jan 16, 2019 8:00 PM136.80517304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64840b4a701ce1806050becd...
Jan 16, 2019 7:00 PM121.12057697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie28979e582994a4c39941423...
Jan 16, 2019 6:00 PM44.66083957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid80c21ee9c0e9019630bed74...
Jan 16, 2019 5:00 PM49.17041967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83ecb36e6405f9cd2a23a2ca...
Jan 16, 2019 3:00 PM30.29096908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib15adaee959d37adfebb63e4...
Jan 16, 2019 2:00 PM147.20122424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d0745ada52a968cf0988f37...
Jan 16, 2019 1:00 PM96.23503581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe299402ca6027afc0b374a4...
Jan 16, 2019 12:00 PM46.06222896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe6668785c3ec183ffc7c2ac...
Jan 16, 2019 10:00 AM109.38463804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57f416fd001e9873108a7beb...
Jan 16, 2019 8:00 AM162.96735090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a7f4cfc5eb0ddfbf9bda968...
Jan 16, 2019 6:00 AM130.14826494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ff2e1c3a6d245f5e7a4108a...
Jan 16, 2019 4:00 AM39.22903143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dfe7eee1089d19e8c3ff3be...
Jan 16, 2019 2:00 AM249.05123139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi996fd781c26687fddb858f72...
Jan 16, 2019 12:00 AM47.02863338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4fd638587b2090a7a168143...
Jan 15, 2019 11:00 PM101.22789184 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c8eba5e9ff903d7bc247a81...
Jan 15, 2019 10:00 PM150.59880289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b825bdd72fdc087964b727a...
Jan 15, 2019 9:00 PM43.06462488 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia29d7989814aca1b073df85d...
Jan 15, 2019 8:00 PM96.41570716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b756d97b6fe69cf88cc2743...
Jan 15, 2019 7:00 PM45.34851028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi709196d4b33178a3e360a13d...
Jan 15, 2019 6:00 PM196.49369622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d71afd51a5c2549510981a6...
Jan 15, 2019 5:00 PM96.47751589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ff981c590881e5911765a1f...
Jan 15, 2019 4:20 PM144.06157013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41cc000e3858cc9e46debb16...
Jan 15, 2019 4:00 PM95.25551372 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9592060e75dd4e1723cbc31c...
Jan 15, 2019 3:00 PM252.69883555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23c0666d5ffe72e7938dae79...
Jan 15, 2019 1:00 PM96.55708941 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3223b6473ca95972b227d44...
Jan 15, 2019 12:00 PM25.84917494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid53dd81b19264181a5b507bd...
Jan 15, 2019 11:00 AM88.54207217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb6ff8e3e5a4023a1760ceb7...
Jan 15, 2019 9:00 AM146.69888180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70c3b878d94b11421b88746e...
Jan 15, 2019 8:00 AM48.08477804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bb359c9f4bb991affdef600...
Jan 15, 2019 7:00 AM52.91124568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi394921a73d5ec7ee903917fe...
Jan 15, 2019 6:00 AM92.59733436 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cfe080a4932d7b208467dd5...
Jan 15, 2019 4:00 AM96.63344654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56a8284c3eff86f10d33a69f...
Jan 15, 2019 3:00 AM198.78558999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8432de5beef24e0165e2a53e...
Jan 15, 2019 2:00 AM140.36392258 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi707bdb40d44427aa41bba34f...
Jan 15, 2019 12:00 AM43.64430889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4fd4e94e5accf8b65af19f9...
Jan 14, 2019 11:00 PM219.14767175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95d402d49e6a0a8667b1240d...
Jan 14, 2019 10:00 PM148.25970989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9944802d37ddd6bfb05d72ec...
Jan 14, 2019 9:00 PM100.60752953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c89d1bdbb7b7039e21c7162...
Jan 14, 2019 8:00 PM90.21988885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e369d1097b887a41f4cb61c...
Jan 14, 2019 7:00 PM43.98071437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1e08765467bd19c0ac518a3...
Jan 14, 2019 5:00 PM95.91766814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67b56ee67279598d15ddfba2...
Jan 14, 2019 4:00 PM48.92504729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75837287ce20df8d2c1dc2ee...
Jan 14, 2019 1:00 PM141.78464714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14d27a3ebb11e72dd8c2159d...
Jan 14, 2019 12:00 PM142.17138967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0158cc13b4b9acc50820f80c...
Jan 14, 2019 10:00 AM46.22018811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d58e3b3a0296b11bd2bd97a...
Jan 14, 2019 9:00 AM122.37992724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi559a583ed25ec79dcebb499b...
Jan 14, 2019 8:00 AM100.77555028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi623075b022fee0670f580dda...
Jan 14, 2019 7:00 AM92.84568990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fac025feedde702bfc04cc9...
Jan 14, 2019 6:00 AM92.56704133 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc7dd0ae45ec3b38e6df7db5...
Jan 14, 2019 5:00 AM73.00063488 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d247bf157744fc9b139546f...
Jan 14, 2019 4:00 AM97.96236883 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43eff26f22bdf0832e573d2f...
Jan 14, 2019 3:00 AM57.74930241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi728c1a50ff7a9269fc117a22...
Jan 14, 2019 2:00 AM97.57214402 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbfc1ed2c01a37314b7c0978...
Jan 14, 2019 1:00 AM93.30941419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0de176141fd38c44f26d8228...
Jan 14, 2019 12:00 AM101.64065861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a9f63fc6647a30a18e0d95c...
Jan 13, 2019 11:00 PM47.64676667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicaada1c6818060fafa4eff7d...
Jan 13, 2019 9:00 PM212.46213033 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce6e27a319d2b8948cdbb81...
Jan 13, 2019 8:00 PM149.15204034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ebe6fb63ad9950b8c43f5e4...
Jan 13, 2019 7:00 PM49.38666225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b8239ba547aa49906fb4edd...
Jan 13, 2019 6:00 PM50.87753897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57f4afbb0870a9f00d3b9968...
Jan 13, 2019 5:00 PM45.63912515 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif70e4325891b190e78732ad0...
Jan 13, 2019 4:00 PM80.44709305 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidca60752faaee643c7fa58f5...
Jan 13, 2019 3:00 PM80.03670937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6565f89cd8f7aa395bd69894...
Jan 13, 2019 2:00 PM88.10394032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia50dbe1e77c8f77eab2c7e4b...
Jan 13, 2019 1:00 PM52.36543360 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbddb631ed2456f7f30ba4a1...
Jan 13, 2019 12:00 PM134.63007707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2722a1b00937a3d9e44bc504...
Jan 13, 2019 11:00 AM50.69867410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40f9590e81180dfaf60e2866...
Jan 13, 2019 10:00 AM87.26051490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75af082da677f1617cc6c10e...
Jan 13, 2019 9:00 AM44.40325985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicadd52ca457a400a0aa5ab67...
Jan 13, 2019 8:00 AM106.65023632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi502c64ce686b42c02431fe04...
Jan 13, 2019 7:00 AM200.21585506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a8e2df63f31b3ced8521366...
Jan 13, 2019 6:00 AM149.61310361 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e9cc8c5e943e9a9ba14a0d8...
Jan 13, 2019 5:00 AM164.56167051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d2db74b3dc40db5f14f9e73...
Jan 13, 2019 3:00 AM156.64502768 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f2d461a95f55a8edc085297...
Jan 13, 2019 2:00 AM195.54257693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdf6d6a187d351bc04f918de...
Jan 13, 2019 1:00 AM238.70894608 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3cdc443c8028de037b2c7e8...
Jan 13, 2019 12:00 AM170.83320974 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia12684704502ee2353dcbf8e...
Jan 12, 2019 11:28 PM212.23403250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 11:28 PM129.91950786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 11:28 PM147.92973135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 11:28 PM40.07143461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 10:00 PM53.26424932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a1602239ce0d7c9db31cdca...
Jan 12, 2019 9:00 PM138.96100491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c137a11737901adab06e1d1...
Jan 12, 2019 8:00 PM143.94393853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic368464f1cc0c161813def81...
Jan 12, 2019 7:00 PM46.92556337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33b9eed2a377677bcb797dfa...
Jan 12, 2019 6:00 PM47.56596600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a7f09c157a454105e708a1b...
Jan 12, 2019 5:00 PM139.19740367 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e3dabee3254ed2d4c628c2b...
Jan 12, 2019 4:00 PM40.47055622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a2677bd835d2d847f8b1aae...
Jan 12, 2019 3:00 PM196.91880157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc10f30b863c115ddde00e3e...
Jan 12, 2019 2:00 PM96.56233505 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7970c4a0a4ffdeaac651028...
Jan 12, 2019 1:00 PM92.19333954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid52a93783eb0deeffaf1c498...
Jan 12, 2019 12:00 PM46.95802392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf0ae2c0db40f8cef575e78c...
Jan 12, 2019 11:00 AM82.85416815 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice348093f22cd54327ec27bf...
Jan 12, 2019 10:00 AM193.56909469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi388c88c17e481eb9d73a87b7...
Jan 12, 2019 8:00 AM185.04641056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76a25c3dbaca0d9431c88366...
Jan 12, 2019 7:00 AM50.14359729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi671afae5eff5c4e7dd6ca83b...
Jan 12, 2019 6:00 AM41.28513682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7017ddde0944e07b6cd71037...
Jan 12, 2019 5:00 AM151.74381432 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33b5bcc3d184fa8a6ae289c8...
Jan 12, 2019 4:00 AM98.66473428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc30a6509bdb851c01312a97...
Jan 12, 2019 3:00 AM92.55289204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicef16d3b62334cb602c72594...
Jan 12, 2019 2:00 AM34.62659697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb2204e894c02fae4a9d1a51...
Jan 12, 2019 1:00 AM14.10953536 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi422f9cf5a9fe5bad40a8d5a0...
Jan 11, 2019 11:00 PM50.76387609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b6a784952624069a06f9f92...
Jan 11, 2019 10:00 PM86.02837422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41da9f83014d7669905e5626...
Jan 11, 2019 9:00 PM44.39478098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae350971a73d89d0a6d6ed51...
Jan 11, 2019 8:00 PM135.42525118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97c7d781c3f1237f473a0f66...
Jan 11, 2019 7:00 PM40.75792006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2070d1966569b3b6bbb0db9...
Jan 11, 2019 6:00 PM126.00044910 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bd0f395456910d7b663dc06...
Jan 11, 2019 5:00 PM133.77900497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61f9e22a2cba6ce63a77ba24...
Jan 11, 2019 4:00 PM99.00132684 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa6c559dbc91a04c3d0b6370...
Jan 11, 2019 3:00 PM96.32976160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d450992049d9e3d2f0a997d...
Jan 11, 2019 1:00 PM92.18634973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a18bc8938a0423e523dc68c...
Jan 11, 2019 11:00 AM49.88989797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidaad4cf259472dc0c43f8d1d...
Jan 11, 2019 10:00 AM44.04633039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic47b1a1bbc470b21826c4c5b...
Jan 11, 2019 9:00 AM47.49805083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a07262e4cf86121d5a757b6...
Jan 11, 2019 8:00 AM45.71556728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia009ef0b56d04ae19a58ac49...
Jan 11, 2019 7:00 AM153.07309633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdeae9ca2db88c04e5992301...
Jan 11, 2019 6:00 AM102.31224279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2b98b4a1f31a90a5820f2d5...
Jan 11, 2019 4:00 AM43.60384572 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83d7d62505822bfb0e8d3b7d...
Jan 11, 2019 3:00 AM129.30699169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcbf242e500149aea5109f62...
Jan 11, 2019 2:00 AM141.13832967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b3cee838dc6470b993ac643...
Jan 11, 2019 1:00 AM87.85174697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid34fa14acc5e154e6a5524d3...
Jan 11, 2019 12:00 AM232.33710966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf2dcf0b99bd76a0a35b3f6d...
Jan 10, 2019 11:00 PM88.58361921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi070b41c5b2dbdcda5060645a...
Jan 10, 2019 10:00 PM42.77998716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib91c577403cae1698d144cd6...
Jan 10, 2019 9:00 PM135.42856267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie10e2ce01a2530ef807c6969...
Jan 10, 2019 7:00 PM101.18395183 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiced43be5b557583c61abdfed...
Jan 10, 2019 6:00 PM301.39022980 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi565ae8d9667b53fe2e3253f3...
Jan 10, 2019 5:00 PM136.02931019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60e1685f8c020322d94a98c0...
Jan 10, 2019 3:00 PM39.72994352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1866fd0b487f72cf5e0b88d1...
Jan 10, 2019 2:00 PM127.98812043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9381f19d5fd52acf03b658e8...
Jan 10, 2019 1:00 PM133.11568438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d9dd3a5a40f80932282c82c...
Jan 10, 2019 12:00 PM85.77970874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba76c06f3869340f04a929be...
Jan 10, 2019 11:00 AM82.53633091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7caf17715e3febe1264dbc13...
Jan 10, 2019 10:00 AM42.13907394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bd4a35e571ecee8515e32aa...
Jan 10, 2019 9:00 AM94.05351472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi606e6183e3b68628811dcd97...
Jan 10, 2019 8:00 AM182.25918041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ed4136ebbb6b5629d52e642...
Jan 10, 2019 7:00 AM48.52778451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia21a984f138bda59101c59a3...
Jan 10, 2019 6:00 AM193.13219428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi834402f81da218deefacc4ac...
Jan 10, 2019 5:00 AM50.05872626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a664253caea92457d2542ff...
Jan 10, 2019 4:00 AM93.76132508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58087b4bf51b58dff1f57d22...
Jan 10, 2019 3:00 AM89.45367140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi456ed824ad3ee572c5c99b2e...
Jan 10, 2019 1:00 AM45.50772307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7301e0a11fc17939a3f7b451...
Jan 10, 2019 12:00 AM33.40384667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c20532fc7b010f80d5fb9f1...
Jan 9, 2019 11:00 PM240.30779387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2f7c616765f5255b98a0aa5...
Jan 9, 2019 10:00 PM128.20370155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi509b0b2145ca1354a7aacf38...
Jan 9, 2019 9:00 PM185.52062302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35788db9ad9446ffed119874...
Jan 9, 2019 8:00 PM86.11481756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia103f9c6f5425c40209cfe0d...
Jan 9, 2019 7:00 PM103.08513038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif606bc8bbb06a7a782cc2369...
Jan 9, 2019 6:00 PM91.33947962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fa6587bc2bac594863ea750...
Jan 9, 2019 3:00 PM89.59215193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bdaf94b16aab2813c12b33a...
Jan 9, 2019 1:00 PM41.48356765 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi137e3997dbeeafb44836bde3...
Jan 9, 2019 12:00 PM109.42100543 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bfe7b6f4296805c5c7a7c59...
Jan 9, 2019 11:00 AM79.67644054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2524b8819e1e30d37f258a4...
Jan 9, 2019 10:00 AM188.48590074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi573183eb686a9746815f8472...
Jan 9, 2019 9:00 AM98.84446827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi753fdc52b31021cb2c507f40...
Jan 9, 2019 8:00 AM91.53276179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie130577f705b98672362254d...
Jan 9, 2019 6:00 AM92.55608685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcc1acb16569cc42e22ed320...
Jan 9, 2019 5:00 AM151.81483666 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice18402d497e015de7604734...
Jan 9, 2019 4:00 AM128.02720637 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cd524744cfb3a9d455d7755...
Jan 9, 2019 3:00 AM48.75601543 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b50038e1befdf5e3bc1c279...
Jan 9, 2019 2:00 AM129.65964067 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi055c26115841f7c8b3aaaa13...
Jan 9, 2019 1:00 AM138.48100708 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27674590a769a05b6b3edcfc...
Jan 9, 2019 12:00 AM49.76149442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdfd7727ef2401e588f1ad70...
Jan 8, 2019 11:00 PM94.60753915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81b7a8c38e04a124a3d38dd4...
Jan 8, 2019 10:00 PM99.84324645 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic964794ae9975eb28bccc21b...
Jan 8, 2019 9:00 PM37.10024538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17c8f22fbbe5877d4417e728...
Jan 8, 2019 8:00 PM218.16828066 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bd97ee1076b2534603f43f1...
Jan 8, 2019 7:00 PM88.11647988 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie113540eb6b1b2b9a7627924...
Jan 8, 2019 3:00 PM45.51892522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi487cf54b257873753c87c0cd...
Jan 8, 2019 2:00 PM85.02099025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif575f40d6ded9f4ff03b181c...
Jan 8, 2019 1:00 PM37.44865561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0cca833f5a9ad0027e02c70...
Jan 8, 2019 12:00 PM193.66838210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d679685eb4210515deaed15...
Jan 8, 2019 11:00 AM39.74397746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21b27a71bb34111e6a0a5431...
Jan 8, 2019 10:00 AM48.99483187 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e90f4ad8c03eecfd2f705e7...
Jan 8, 2019 9:00 AM47.47885503 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4469c677ff70d657c015cc14...
Jan 8, 2019 8:00 AM40.48162930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdd1d682e7e40267ae51187b...
Jan 8, 2019 7:00 AM46.36149593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac73262beec2eba7401fc720...
Jan 8, 2019 6:00 AM49.18360871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ebb8be10375654d0ef1486e...
Jan 8, 2019 5:00 AM49.72508976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi260b4275ff23a174164ab729...
Jan 8, 2019 3:00 AM83.59089440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a82bf9576d0b3b4853d63d1...
Jan 8, 2019 2:00 AM142.91144391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc6d7f8d2c72f256c69ea77c...
Jan 8, 2019 1:00 AM80.96778531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie51c08ba627641ff1e5b9d31...
Jan 8, 2019 12:00 AM81.41528716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie09ef02dbbf081a20344c701...
Jan 7, 2019 11:00 PM87.95094191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0efcc958a26cbbbf630bc897...
Jan 7, 2019 10:00 PM126.97475785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1bd4118a86f1d3b69564926...
Jan 7, 2019 9:00 PM45.04715213 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75a9001bb7ccb7ea906dc56d...
Jan 7, 2019 7:00 PM88.65895734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4b0db2fb1fda4a2956be407...
Jan 7, 2019 6:00 PM189.62209178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi950362c5ccef42f3b636d766...
Jan 7, 2019 3:00 PM76.78916190 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8401e6bc70588425d022369...
Jan 7, 2019 2:00 PM137.09536217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaec006cb41cb210f25da9a27...
Jan 7, 2019 1:00 PM98.34847644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3b339fde111c27058eecff8...
Jan 7, 2019 12:00 PM137.53469856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11c157b0809c127a304a8b3c...
Jan 7, 2019 11:00 AM45.91350315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ccf84ac8aca57957ebdaeb0...
Jan 7, 2019 9:00 AM42.73030461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf6d1301d6f4d6774023a530...
Jan 7, 2019 8:00 AM41.19444344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ca4dd7ba9c2424323d5357b...
Jan 7, 2019 7:00 AM50.60738169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f122cdbd52384ec99a2d0f6...
Jan 7, 2019 6:00 AM262.31067757 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiefa79b6886727bcba986a016...
Jan 7, 2019 5:00 AM299.52352334 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifff88cff85cae3670dc3e237...
Jan 7, 2019 4:00 AM102.24477833 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb0bdd0065985a78fd937536...
Jan 7, 2019 3:00 AM119.03741539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9da9764f08a128d1acec5e16...
Jan 7, 2019 2:00 AM96.05232044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidde45ec087503add3bd39659...
Jan 7, 2019 1:00 AM82.19461997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibad44feae81aa049432af710...
Jan 7, 2019 12:00 AM84.53328003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83ad68f752cd023254bc67b3...
Jan 6, 2019 11:00 PM44.20331544 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18cac9bbeccb8aefd4b67d21...
Jan 6, 2019 10:00 PM92.69485104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd949bbf0c0ef3672facfbc5...
Jan 6, 2019 9:00 PM137.99549771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi421be8956f47077ddfb5c116...
Jan 6, 2019 8:00 PM42.95107675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11b9a702939a15c2c0bf471c...
Jan 6, 2019 7:00 PM86.20532792 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b1da4054d6a7640cba654d5...
Jan 6, 2019 6:00 PM40.76680513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7772c1eb2795d3072bf410eb...
Jan 6, 2019 5:00 PM46.03144846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8603fff7fef8a70d1826d29c...
Jan 6, 2019 4:00 PM142.43655969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c7c7121a4d9056edb19d4ae...
Jan 6, 2019 3:00 PM47.45281801 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi878d9e7708a9587572124e93...
Jan 6, 2019 1:00 PM51.30812716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01509c6b973709b36f104b73...
Jan 6, 2019 11:00 AM98.06617776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0da936b1d6618a9bb91412cc...
Jan 6, 2019 10:00 AM50.21573831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4d5b0d6b4c1fa1ba415d7c4...
Jan 6, 2019 9:00 AM176.12618593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0876aff1711be67d470c323...
Jan 6, 2019 8:00 AM49.89648074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4dc5b2781125c062da3692a...
Jan 6, 2019 7:00 AM91.88249460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff89a2cabb4123ea638920b2...
Jan 6, 2019 6:00 AM118.41743529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1276181b7e9c2194ee830a0...
Jan 6, 2019 5:00 AM194.27992556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi768ba08b3672f2ed34ad93fb...
Jan 6, 2019 4:00 AM130.06735990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad47784bf731e3f53b251fe9...
Jan 6, 2019 3:00 AM95.32673888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0081e5be84a2fa2547c9870...
Jan 6, 2019 1:00 AM230.43206940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic356dac3d581fedf95280140...
Jan 6, 2019 12:00 AM95.98873058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7628b6cab89f288ab52687d9...
Jan 5, 2019 11:00 PM101.13760598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif31fb3b87844ba1bf2a55fc5...
Jan 5, 2019 9:00 PM136.50294222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia37d5b6682c7df1a6564373f...
Jan 5, 2019 8:00 PM42.18312730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic283bc85556b21753b9efbca...
Jan 5, 2019 7:00 PM188.30383396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9388b2fbdfe39d9718eaa1a...
Jan 5, 2019 6:00 PM178.91166529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac68eb6efa7423f1c3b6699f...
Jan 5, 2019 5:00 PM80.25315420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8a36bcb6357550ffcf276e1...
Jan 5, 2019 5:00 PM85.53512598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ead56f068bec9c3d43f7c39...
Jan 5, 2019 3:00 PM46.84900559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b39e9b41e950fd91777b8f4...
Jan 5, 2019 1:00 PM132.36729292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi012c71cff69afdc48631e9a4...
Jan 5, 2019 12:00 PM210.44860906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1724a7145f05b14cbe2ad9e...
Jan 5, 2019 11:00 AM44.27843829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia16e1baaf6db52000d84aeed...
Jan 5, 2019 10:00 AM85.85987038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99f1b387a2f8c455a4fc03eb...
Jan 5, 2019 9:00 AM261.59256807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e1d583290e1de3a237f1d4...
Jan 5, 2019 8:00 AM45.11333213 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1fdcf75ab6b28e6adfa86371...
Jan 5, 2019 7:00 AM142.84594641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c5a3e829fd7fe0dc63efeee...
Jan 5, 2019 6:00 AM133.34218474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd545967f7e303e3c8f95290...
Jan 5, 2019 5:00 AM138.77539555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi702b4c0d6661094e41ba75e5...
Jan 5, 2019 4:00 AM93.40364007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi686f143db80d52bcbb7ad34b...
Jan 5, 2019 3:00 AM132.90920958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2167a474080d8494d2e3e5c5...
Jan 5, 2019 2:00 AM137.80140599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26cb5435a85d2b56427bd3c8...
Jan 5, 2019 1:00 AM213.19629743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0254473afd6edd49ee85de3...
Jan 5, 2019 12:00 AM93.33088217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b5400b6f4b69bc792414d05...
Jan 4, 2019 11:00 PM231.94303290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7b7b27a799ac0871a41f8d4...
Jan 4, 2019 9:00 PM146.03769346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid980fd1f108d5df947a3a39d...
Jan 4, 2019 8:00 PM97.98589105 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31ec70035209727f520350bf...
Jan 4, 2019 7:00 PM92.22974827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce54443d9c2280154a12439...
Jan 4, 2019 6:00 PM144.51739146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi477d791f4cc7bbea286581eb...
Jan 4, 2019 5:00 PM49.53426707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49dcb07af20ba2442eb1e5b2...
Jan 4, 2019 4:00 PM49.28752594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b067ec89c4ba6593ff6b350...
Jan 4, 2019 3:00 PM97.07214915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5d7945aa02d4b54e9b73b27...
Jan 4, 2019 2:00 PM45.86240545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie198066fca733830d7495512...
Jan 4, 2019 12:00 PM97.98094113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1ce86860f6eca7da5cbcf0e...
Jan 4, 2019 11:00 AM90.68181778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid406f25daec9e7c978823ff5...
Jan 4, 2019 10:00 AM159.07541252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf278d5de9487c2028d60988...
Jan 4, 2019 9:00 AM189.89298019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff2806cc9207461bf0bfa784...
Jan 4, 2019 8:00 AM47.72550777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65d6804b42f9efbf8a70a7d2...
Jan 4, 2019 7:00 AM140.33200093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4da9f041c971438bcdf91aa...
Jan 4, 2019 6:00 AM103.39124454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25b04f943021026984299d5f...
Jan 4, 2019 5:00 AM102.81495173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d46c923430262e7ccecb071...
Jan 4, 2019 4:00 AM99.43665789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf5ba31c9eecb8fee876b45b...
Jan 4, 2019 3:00 AM103.64385507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba47b593db911be983de1eaf...
Jan 4, 2019 12:00 AM86.00976847 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiede8f48719d18093d40ce191...
Jan 3, 2019 11:00 PM47.73515345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35c1fa16abd7d249018c2fbb...
Jan 3, 2019 10:00 PM161.93503386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2854b4db05f986e770e25ce2...
Jan 3, 2019 9:00 PM79.69163321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3222e1e879a073da1a21a046...
Jan 3, 2019 8:00 PM42.15894029 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaab43bd7cd8565ea70da3dd1...
Jan 3, 2019 7:00 PM96.50422673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91d8507556936274e9c3bb35...
Jan 3, 2019 6:00 PM145.13459551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf6256a45019c8b51a452f68...
Jan 3, 2019 5:00 PM96.88352120 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabef408e984fda63d3b59f71...
Jan 3, 2019 4:00 PM39.80411192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5dbe71d7c574ebec83db9ebb...
Jan 3, 2019 3:00 PM235.80514929 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi335b37bc5aa5cce2492ab485...
Jan 3, 2019 2:00 PM132.36408703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9ef710f9fdf36a9220c1cc5...
Jan 3, 2019 12:00 PM197.57582453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid62bf8fe8946dd190aa19c98...
Jan 3, 2019 11:00 AM131.10893199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabdeac958fcee91ac97efd21...
Jan 3, 2019 9:00 AM213.05390862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5dc2a91ee24762f7c4fe380c...
Jan 3, 2019 8:00 AM90.15617724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4951f68560415b6a27ac877c...
Jan 3, 2019 7:00 AM140.44770169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cc4c3d8f97435af4350c757...
Jan 3, 2019 6:00 AM181.03780583 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi995ade889a489d20f25fb734...
Jan 3, 2019 5:00 AM199.80479734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7dbe65a27ec7550dff2a6c1...
Jan 3, 2019 4:00 AM93.79206400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi309aedd023ac96367cb4dee4...
Jan 3, 2019 3:00 AM154.41960728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20baa68ac245ed4c6d6c8db2...
Jan 3, 2019 2:00 AM50.41506370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d4f49b9efa34bfe187b455f...
Jan 3, 2019 1:00 AM96.74765504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2dad7cb70697f5714b5df31...
Jan 3, 2019 12:00 AM137.93442759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia353aabd644b537a0b4beee0...
Jan 2, 2019 11:00 PM49.53554013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28ff377126804f638c931a2a...
Jan 2, 2019 10:00 PM209.69291475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad68e8e37c54aa0d996c77c2...
Jan 2, 2019 9:00 PM46.44146948 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b3464231c3771e7bc66d5f1...
Jan 2, 2019 8:00 PM131.52445558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c95d35921fd2f8dc5a45404...
Jan 2, 2019 7:00 PM118.98721081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b20215f4b85327a431b4a7e...
Jan 2, 2019 6:00 PM96.18039197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0abd89f6b784ce8b67c2e8cf...
Jan 2, 2019 5:00 PM8.76597659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d0b66dfa41b91b83ec1be7d...
Jan 2, 2019 4:00 PM86.45629294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2677658dd31e4004745ba9e...
Jan 2, 2019 3:00 PM135.63906384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif52e2b3bcd35c868d334783e...
Jan 2, 2019 2:00 PM173.32295769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib35eda9836918aad06d47a1f...
Jan 2, 2019 12:00 PM47.60847745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7f991e9e6c10c27567f62ab...
Jan 2, 2019 9:00 AM241.81698804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf799e52e5207c6d6b132129...
Jan 2, 2019 8:00 AM48.62445906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0b833b911655e7f71cf2945...
Jan 2, 2019 7:00 AM48.41472055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi905a2cfd1a7662e88db3d0d3...
Jan 2, 2019 5:00 AM43.98300494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif493a538706b32e5637d4ace...
Jan 2, 2019 4:00 AM129.99722208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b8912c275ebfcf1bedc7828...
Jan 2, 2019 3:00 AM119.46364474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib73eccc13c06560caa028662...
Jan 2, 2019 2:00 AM230.31489782 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2b8aa90c2e35ba7a71ce0f2...
Jan 2, 2019 1:00 AM201.07410752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7b6aeb71daa7d5c03fe4727...
Jan 2, 2019 12:00 AM98.67541966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7a5f38887668ee4975e27f7...
Jan 1, 2019 11:00 PM95.79569993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia10a0c89de27350899228958...
Jan 1, 2019 9:00 PM180.95990596 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21e1827e073c6389cf86eac2...
Jan 1, 2019 8:00 PM190.35271231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa9aee8faca687395589eff8...
Jan 1, 2019 7:00 PM49.54675579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c3ceace5155f7e48f372c24...
Jan 1, 2019 6:00 PM129.53319731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d8a8fb6393ab16e3db36aad...
Jan 1, 2019 5:00 PM44.86266177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8347f0caca421ddbed0901b...
Jan 1, 2019 4:00 PM133.91957216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f045794b4793b5f40a0e7d7...
Jan 1, 2019 3:00 PM40.48487414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebc22f6e1ca00da9e6b0ccd8...
Jan 1, 2019 2:00 PM135.70512546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06d47be7077d0eac2168f993...
Jan 1, 2019 1:00 PM45.51216369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia30768cccf9199b27646dd91...
Jan 1, 2019 12:00 PM38.80804364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb99a1560bf8fdcd81666a8a...
Jan 1, 2019 11:00 AM43.84335450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b5dcd50070c6615757facaf...
Jan 1, 2019 10:00 AM163.94143660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1df1abd63834abc7c07a9e1d...
Jan 1, 2019 9:00 AM43.57771030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5abd4f777a24d42da33b391...
Jan 1, 2019 8:00 AM47.57748707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa7c04cac47a318e671da3ae...
Jan 1, 2019 7:00 AM92.83225918 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2582837a0104abdab3041a64...
Jan 1, 2019 6:00 AM215.64287238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi08f30321fbae5bfcbe251da8...
Jan 1, 2019 4:00 AM88.11738612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi758a097e24ced81392b53f86...
Jan 1, 2019 3:00 AM91.13550725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0f1396cb9d105c927663ec3...
Jan 1, 2019 2:00 AM41.58168495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic14d79d592f3b39adc01086f...
Jan 1, 2019 1:00 AM87.22924250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f4a49c20426053555a4bba5...
Jan 1, 2019 12:00 AM38.52734819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64a77f6d0aaab0fa9dda93f9...
Dec 31, 2018 11:00 PM169.61909622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia43bda86fda447959ce72329...
Dec 31, 2018 10:00 PM44.94366200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b8f1aeafc6a97fb0d818ac0...
Dec 31, 2018 8:00 PM46.95202891 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi331202a5a7a3cdb4b6ed5bf9...
Dec 31, 2018 7:00 PM45.73067257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40a765dd01951403efd54803...
Dec 31, 2018 6:00 PM24.00112534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidff93ae0ea46bb34303f9739...
Dec 31, 2018 5:00 PM60.62145750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9961ef5fe82bf8ed5628554...
Dec 31, 2018 4:00 PM44.22520807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi290be21c84fc9210d44c4c61...
Dec 31, 2018 3:00 PM90.86527427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31264ca0d9c9b5abfc1e4456...
Dec 31, 2018 2:00 PM125.94098407 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42ce9765f96154c6de4253dd...
Dec 31, 2018 1:00 PM125.48727934 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2df9a08b3b8a07b69110181...
Dec 31, 2018 12:00 PM94.69717036 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24cad25c57722bbf0d1e63f9...
Dec 31, 2018 10:00 AM49.14746284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9c38736f567191a917e53ad...
Dec 31, 2018 8:00 AM197.01259468 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fe1d31c71597eb9677aa5ae...
Dec 31, 2018 7:00 AM140.73126871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ebd8ed8c14bfa94ebf4bdbd...
Dec 31, 2018 6:00 AM42.65926012 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8767b9b6344018f79e7e9c5...
Dec 31, 2018 5:00 AM196.16872400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05ea20473d421d364cc64432...
Dec 31, 2018 4:00 AM129.78865473 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15eae195158d4871257c37af...
Dec 31, 2018 3:00 AM174.53841222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif928a28def9a1db6c1a25c8a...
Dec 31, 2018 2:00 AM48.09445740 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi849f1f3fbc96167fe81c19e2...
Dec 31, 2018 1:00 AM99.82840356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f4b57176eba0e596d9dad93...
Dec 31, 2018 12:00 AM160.77137989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ecfbb73a3120afa2ab78890...
Dec 30, 2018 11:00 PM101.45608395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65523fafa8e75b5ce0bb9420...
Dec 30, 2018 10:00 PM85.62969352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi191ce30d99f0d3cb910d1006...
Dec 30, 2018 9:00 PM139.49240623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d588acf7fae3eb157997775...
Dec 30, 2018 6:00 PM51.94186047 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75e8cc52df6b485e95c7918e...
Dec 30, 2018 5:00 PM46.39005446 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic364cd7620d7374bbeb51b16...
Dec 30, 2018 4:00 PM120.14354635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60cb9013fa2f73c6bb6dd7ba...
Dec 30, 2018 3:00 PM91.97352538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi352c427a9b313e1a1ba0475c...
Dec 30, 2018 2:00 PM43.09043618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifda18396ac54cf7abbf67e6f...
Dec 30, 2018 1:00 PM175.83664275 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif6a49e54662760359b2e57c8...
Dec 30, 2018 12:00 PM165.28513943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f73f23bdeb0816785ebbf52...
Dec 30, 2018 11:00 AM41.26222659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47d917f27f831fcc4bf0bcb7...
Dec 30, 2018 8:00 AM93.52329061 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc04a7f3beb5da692b8a4952...
Dec 30, 2018 7:00 AM33.86145456 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10308f560e49164ba7de640c...
Dec 30, 2018 6:00 AM121.82610208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySide5cfb3ea53f399c51c646d1...
Dec 30, 2018 5:00 AM127.76699235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8663262b3fab713afcd87cf8...
Dec 30, 2018 4:00 AM129.26436898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5d317fa866bf0c413925c46...
Dec 30, 2018 3:00 AM84.99391631 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2c819841aeabe04ffe00491...
Dec 30, 2018 2:00 AM84.68999458 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi794e38a3d10a34ad22547061...
Dec 30, 2018 1:00 AM85.92037971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7947bf5e3c90f118e301ea8...
Dec 30, 2018 12:00 AM42.17353563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bf4f1e14621307b68a34431...
Dec 29, 2018 11:00 PM46.01605387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi045d9ce226116eac68374b5b...
Dec 29, 2018 10:00 PM130.98976608 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d32ec891b6c0512cecb1b8c...
Dec 29, 2018 9:00 PM128.26722057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi501c2fd9ab90c15601e26f42...
Dec 29, 2018 8:00 PM154.05672809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58a75a292ea0e4f6c275fa9b...
Dec 29, 2018 7:00 PM170.29174993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72e37dbb6d5f79a76b1eab3c...
Dec 29, 2018 6:00 PM46.68643920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4da1833443051c23843cd9e1...
Dec 29, 2018 5:00 PM54.01004874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6897c1914e3db19486015802...
Dec 29, 2018 4:00 PM132.80779940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1893053849c67fec9cbb8383...
Dec 29, 2018 2:00 PM42.82861029 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia20f550e71a4b97357475596...
Dec 29, 2018 1:00 PM45.07205644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f10282025eacab04e8384f7...
Dec 29, 2018 11:00 AM154.87869492 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2b5bf57f301a7cdab2ccc53...
Dec 29, 2018 10:00 AM83.68754352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa93635b1597d47138df1c11...
Dec 29, 2018 9:00 AM83.18197325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi677ebfcb2fd70989fdbd1e80...
Dec 29, 2018 8:00 AM83.26707240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41c7a76ffc4f36ae455c84ed...
Dec 29, 2018 7:00 AM68.44954415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dbed3348712a2203028836a...
Dec 29, 2018 6:00 AM197.18571096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi434b508d586984c029961132...
Dec 29, 2018 5:00 AM136.34388230 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi117c84f8cb6eb613f35e59c3...
Dec 29, 2018 4:00 AM75.04603005 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bb957221e6877d05263b775...
Dec 29, 2018 3:00 AM31.97591343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic37528a2bd5e293067e05542...
Dec 29, 2018 2:00 AM368.12388568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi590cccf0784de56b93c652e1...
Dec 29, 2018 1:00 AM77.98177017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bd15fef11aa21240cdfe5b0...
Dec 29, 2018 12:00 AM170.58461895 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52f63b3d67d275ff53772e85...
Dec 28, 2018 11:00 PM45.01928113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ff3f3ef8003802d709119b7...
Dec 28, 2018 10:00 PM35.38572944 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81c16c80ee5c6ffa2a91fc74...
Dec 28, 2018 9:00 PM42.88914221 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiceeccd9e7fc8f29398eab9fb...
Dec 28, 2018 8:00 PM37.46338211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58805daeaa5eac85e7a78699...
Dec 28, 2018 7:00 PM81.92218563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi775df7488cde93926cf2d68c...
Dec 28, 2018 6:00 PM88.41080107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4db77395330d0d2436f01c61...
Dec 28, 2018 5:00 PM89.54915640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi192aeffdc2bd76a12f42e841...
Dec 28, 2018 4:00 PM121.44532299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi042ef5a0a66c6a349ec5b154...
Dec 28, 2018 3:00 PM166.22614508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi007c20b48b9842d5da60b2d4...
Dec 28, 2018 2:00 PM40.75533271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cc67dba2e1dc82389cfd3ac...
Dec 28, 2018 1:00 PM80.30160961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3018a974bbdd5f9c66a46c7d...
Dec 28, 2018 12:00 PM85.82108589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2db629c09826765080990032...
Dec 28, 2018 11:00 AM43.62337512 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie32c90b695997aebeda2e73f...
Dec 28, 2018 10:00 AM42.54599695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89a2349d3151b5ae304d367b...
Dec 28, 2018 9:00 AM37.67000784 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5118e0f788423b5ff70c698a...
Dec 28, 2018 8:00 AM122.80270398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee797bca400102361a1a44dd...
Dec 28, 2018 7:00 AM101.43126175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic290e2e9eed0b1638ee08021...
Dec 28, 2018 6:00 AM41.50590603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd52de4bcdfd87f8b456cb59...
Dec 28, 2018 5:00 AM41.67290377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a3874546003e56fba1d4cc5...
Dec 28, 2018 4:00 AM219.97284733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94b1e9227709c29de28e7fba...
Dec 28, 2018 3:00 AM122.19623018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi067be6483a8e1a757859a72d...
Dec 28, 2018 2:00 AM201.33865141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia268b0e26e1d3439db3a5b44...
Dec 28, 2018 1:00 AM37.94100795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d34da8bfe6af23461b0dae3...
Dec 28, 2018 12:00 AM123.26480280 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43c4675980f4e8c795f6ba78...
Dec 27, 2018 11:00 PM76.64652075 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8c1ac4c4c701c7e05095c35...
Dec 27, 2018 10:00 PM71.57665619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06975ac9208852ca40afa273...
Dec 27, 2018 9:00 PM161.42232915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79ac97bcf232ebcead101fb8...
Dec 27, 2018 8:00 PM143.27675039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41e4725bf2ef662812e18c95...
Dec 27, 2018 7:00 PM35.90995391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8afe751f39e799df6e7580a2...
Dec 27, 2018 6:00 PM116.45264428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidfbf417febe8e7bb0c3f5438...
Dec 27, 2018 5:00 PM122.47737777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8ee5e2f61e941b981a75ba9...
Dec 27, 2018 4:00 PM35.27373758 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b96ced5b6d57ce8a2afc4b7...
Dec 27, 2018 3:00 PM117.27196393 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0523882d90c00d6a5ecee401...
Dec 27, 2018 1:00 PM42.52981329 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0c7abb80391912aa7453e45...
Dec 27, 2018 11:00 AM79.32477613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50a5d7be0f8b68a5b6f33ecd...
Dec 27, 2018 10:00 AM68.75968299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2358c20e567501abb6ba8ad2...
Dec 27, 2018 9:00 AM49.72470945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi810c40f3341961e6d8f5e4ef...
Dec 27, 2018 8:00 AM185.31676210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f9d7696cfb1331245a52730...
Dec 27, 2018 7:00 AM118.05223064 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4782bd5129bf5ebb938c4b75...
Dec 27, 2018 6:00 AM141.80041160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi428df99857be53a8342f5b8b...
Dec 27, 2018 5:00 AM38.08184899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7dc375dd605e9476db4399d0...
Dec 27, 2018 4:00 AM161.21136326 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8cfa0f5c3239f430774d346...
Dec 27, 2018 2:00 AM85.40668538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46710f59b67ce05d42ab6275...
Dec 27, 2018 1:00 AM109.94503380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi028d2a832f23da8fdefb0bbd...
Dec 27, 2018 12:00 AM38.04462618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcb59d6e87f910336d935c20...
Dec 26, 2018 11:00 PM75.90922697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0493bf4ed690de8753b32242...
Dec 26, 2018 10:00 PM78.57981472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibfde87ee471c59bb384bd6c4...
Dec 26, 2018 9:00 PM147.63574147 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac6d15895f8e11bedf548474...
Dec 26, 2018 8:00 PM114.21935485 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6e12c52536a6caec7a72e63...
Dec 26, 2018 6:00 PM40.49776341 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi309f121c2797779383c31735...
Dec 26, 2018 4:00 PM168.35361774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c27c4990e983ef7162e8119...
Dec 26, 2018 3:00 PM71.59304143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ef62a7f13b6410d05ae0426...
Dec 26, 2018 2:00 PM42.35002983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88e059e8541fb263fc72bc0f...
Dec 26, 2018 1:00 PM73.50204820 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b31002769a0f163b2e23bc7...
Dec 26, 2018 12:00 PM74.01576148 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8d99fafb818517645b2b905...
Dec 26, 2018 11:00 AM37.22341869 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi976039c707d46ebb19f4d18c...
Dec 26, 2018 9:00 AM40.32985650 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66c83389ed35f528bf4330e3...
Dec 26, 2018 8:00 AM87.95381880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8df870c9323b788cefa9a3d9...
Dec 26, 2018 7:00 AM123.88319458 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9cd52e19889a959c077f8fc4...
Dec 26, 2018 6:00 AM42.89948222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb8967cb9c093ae913bc7aa8...
Dec 26, 2018 5:00 AM41.09907015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf73e9116280b5460efbb370...
Dec 26, 2018 4:00 AM153.47975317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cfce21522b1506969c5cbc5...
Dec 26, 2018 3:00 AM74.52020094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi053d5b566409ce052e0a6b18...
Dec 26, 2018 2:00 AM109.31264603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief571128e6099788fc8d1bc8...
Dec 26, 2018 1:00 AM212.62628473 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9eeb138d0705179500e1963...
Dec 26, 2018 12:00 AM77.62024419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2407330a477b80bda9d5560b...
Dec 25, 2018 11:00 PM102.19493051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie809927fde8f5f389b996785...
Dec 25, 2018 10:00 PM39.37157521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied2efddf1a20232a32645687...
Dec 25, 2018 9:00 PM74.10189919 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi058ba489c4f533d16fd55c7e...
Dec 25, 2018 8:00 PM274.81739925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6025ef3706931f41f026c52...
Dec 25, 2018 7:00 PM117.86799811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi364b742656b9b252ac041ebb...
Dec 25, 2018 6:00 PM35.52448513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28dc8b6bda98c3bfdbc2ed43...
Dec 25, 2018 5:00 PM150.28250391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1cbf1bc2a689fb3e4cdd4e3...
Dec 25, 2018 4:00 PM106.01535804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid84a292ad9718bd9158a537b...
Dec 25, 2018 3:00 PM121.49415041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifccedb80f0096e4ae43e87b1...
Dec 25, 2018 2:00 PM84.59089762 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi949a98776966ce2c82c3ba38...
Dec 25, 2018 1:00 PM146.51696265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c75f39e01dc18aa15ea9492...
Dec 25, 2018 12:00 PM130.18749325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c9f88ad74b9c2370bff78a8...
Dec 25, 2018 10:00 AM111.99609784 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3fe6da83eea8f1ba431c6be...
Dec 25, 2018 9:00 AM145.73632541 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib18e71c4a6118e985ee83ee1...
Dec 25, 2018 8:00 AM85.88933650 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2851cc987e6a36e48d777dc...
Dec 25, 2018 7:00 AM80.11122724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c656a50dd1783ff44d50edb...
Dec 25, 2018 6:00 AM75.67871236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ff623f0cb34a359d20d5ad7...
Dec 25, 2018 5:00 AM233.04649425 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi998586d4cd2097052bf79beb...
Dec 25, 2018 4:00 AM229.69582531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9390ab7a0ffd928b3bd6758e...
Dec 25, 2018 3:00 AM157.04845363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi987ff8af28494e0abe0a1cde...
Dec 25, 2018 2:00 AM39.80308862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi126c2daa552f51da3da4c30f...
Dec 25, 2018 1:00 AM37.29315701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifce62398bffcb65afebd4e36...
Dec 25, 2018 12:00 AM110.06718019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf5d1fca892e4d2f0c0bee17...
Dec 24, 2018 11:00 PM157.49930610 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi511364cb685ff0298e16394f...
Dec 24, 2018 10:00 PM186.26611078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4affb997320653e368435f54...
Dec 24, 2018 9:00 PM74.59669276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92f57d24415137330382fab0...
Dec 24, 2018 8:00 PM38.50999890 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3785708a71dbd6344d012b4...
Dec 24, 2018 7:00 PM75.43036996 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e4da4ce41d08cb2a00ab2bf...
Dec 24, 2018 6:00 PM78.43306950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid13da48680ee0e26e04181e5...
Dec 24, 2018 5:00 PM42.84762660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief5266fb731649c8f3cd43eb...
Dec 24, 2018 4:00 PM76.79202239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi096f9e6e5f036f57e5c67d4e...
Dec 24, 2018 3:00 PM174.08470439 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e316f27c270ce6637b0f236...
Dec 24, 2018 2:00 PM110.45528789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e8d54a1d24b8f2454d1ca3b...
Dec 24, 2018 1:00 PM40.54115226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5100d31aaec49c688c0e71b...
Dec 24, 2018 11:00 AM88.67919550 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50a6a89869f889787efb053e...
Dec 24, 2018 9:00 AM160.80226231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ac64e8648bbc069cc2cf517...
Dec 24, 2018 7:00 AM153.43597348 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3624a21ba59f797a1d540b0d...
Dec 24, 2018 6:00 AM120.92089922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi781a61e1063c44f888473931...
Dec 24, 2018 5:00 AM134.64229242 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba4f537cbb43a1dae80f561c...
Dec 24, 2018 4:00 AM83.57548779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96321f8fa200a311bbaeb16e...
Dec 24, 2018 3:00 AM44.51458487 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4af0f689713119717ea7094...
Dec 24, 2018 2:00 AM248.70273503 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7150ba490d5b1879a7ad19d1...
Dec 24, 2018 1:00 AM251.98602772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d87ba95d201c9a5203ecd16...
Dec 24, 2018 12:00 AM112.82135839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia307dd77ea2aa93e3b7e8026...
Dec 23, 2018 11:00 PM79.38496888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4968a7c3f9a35f415a440e98...
Dec 23, 2018 10:00 PM38.82628372 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cd302f70d5a4550cd70731a...
Dec 23, 2018 9:00 PM157.25953077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48c67b7793176b3d8f36273c...
Dec 23, 2018 8:00 PM82.23935424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfea3b982245dd43718732e4...
Dec 23, 2018 7:00 PM74.50602362 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e27afe96973d6a659e4bb88...
Dec 23, 2018 6:00 PM258.47535238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib59b921c9943c8ad72372594...
Dec 23, 2018 5:00 PM78.06554608 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76dfda3228bb3dd172f71c51...
Dec 23, 2018 3:00 PM75.30051576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e6ae27c3de69a5f1d6ae087...
Dec 23, 2018 2:00 PM41.30357098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib32500f180f33371d212a864...
Dec 23, 2018 1:00 PM125.52971186 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3840d4107a4a3feb50e96900...
Dec 23, 2018 12:00 PM80.96870419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0b668b0140a0b73342c1c38...
Dec 23, 2018 11:00 AM125.20000832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9548f7069da18acbe99c1987...
Dec 23, 2018 10:00 AM158.67386773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid984c078d40888ad9b6c79fe...
Dec 23, 2018 8:00 AM42.54295774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ae80bd5d2eee370f235b921...
Dec 23, 2018 7:00 AM39.99099534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46131dc8f40432f15c6e3644...
Dec 23, 2018 6:00 AM76.37870266 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi720ba226fcebd288643d0d8d...
Dec 23, 2018 5:00 AM172.18962584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi770b24770474fb565acb251c...
Dec 23, 2018 4:00 AM141.70562303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid21d512e0459fac65d9e367c...
Dec 23, 2018 3:00 AM73.29711366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fc6d816b49675172835cb79...
Dec 23, 2018 2:00 AM158.00054782 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi260d80388781278375eb024f...
Dec 23, 2018 1:00 AM75.48201850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8154c481ed2edf8b69cc981e...
Dec 23, 2018 12:00 AM88.41112230 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibddfd07f50980c5059ce5bc9...
Dec 22, 2018 11:00 PM36.01580504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88d62c23e6ccec2845513aea...
Dec 22, 2018 10:00 PM45.41593065 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75af4be7e0f76e9e33361bae...
Dec 22, 2018 9:00 PM45.55256520 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a023ba5058d0a364bf51915...
Dec 22, 2018 8:00 PM218.52643394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04bd2d14506c67983aff9e17...
Dec 22, 2018 7:00 PM126.20291766 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec77c8f2afa13ec21086fa9d...
Dec 22, 2018 6:00 PM80.68126088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia053e387e3d89874c63958d2...
Dec 22, 2018 5:00 PM82.14841259 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a978c666c01ad1c445db9f1...
Dec 22, 2018 4:00 PM177.25619938 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c4f423427a8a09f540cd5d...
Dec 22, 2018 3:00 PM109.33472940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb7d439c8c1850d6618b5443...
Dec 22, 2018 2:00 PM92.07971517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1694803eb084524201a1d834...
Dec 22, 2018 1:00 PM131.58688395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1601aed3f8681fd08bf78d3d...
Dec 22, 2018 12:00 PM124.92430997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0616064e121c7d902f52510...
Dec 22, 2018 11:00 AM132.77839323 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52bcc46828debf3ec5a127ce...
Dec 22, 2018 9:00 AM107.71503069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75dc9ff72552da9411b0e6d7...
Dec 22, 2018 8:00 AM47.52361943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cdbcf30e69ad2ce59c556e3...
Dec 22, 2018 7:00 AM45.66628169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi115a30243339fcfc7f6956a4...
Dec 22, 2018 6:00 AM84.54377952 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ea6f8b08d8a87b27b64d23e...
Dec 22, 2018 5:00 AM169.13045745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5dd2ed8524b4d537455f5584...
Dec 22, 2018 4:00 AM167.13146118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95a62d329b4b14c2c6e4ce22...
Dec 22, 2018 3:00 AM205.92201239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ee4e05a470e079420425900...
Dec 22, 2018 2:00 AM118.75852124 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e0f1df2012e0aa8242f045c...
Dec 22, 2018 1:00 AM51.65144331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib55e6a589cc854f776351e2b...
Dec 21, 2018 10:00 PM48.58303761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1609ce2d1e603a81e23a3196...
Dec 21, 2018 9:00 PM93.23224646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bdb1f0f78fe6e4463646942...
Dec 21, 2018 8:00 PM81.87477325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbd7c4b5621775295a4da5ef...
Dec 21, 2018 7:00 PM42.57289231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74d8628d76e248127d3928ea...
Dec 21, 2018 6:00 PM94.65677867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d5630b58517f305860bfefe...
Dec 21, 2018 5:00 PM218.33003321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7831f104c884c9ff62750403...
Dec 21, 2018 4:00 PM85.05755128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23256fdd156e6071aed32563...
Dec 21, 2018 3:00 PM134.43727056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96f607f8aeb799e3807a2132...
Dec 21, 2018 2:00 PM127.95451981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi761cfb163770a88fbf91316c...
Dec 21, 2018 12:00 PM40.94251292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c98b616f4875e25dad48a6a...
Dec 21, 2018 11:00 AM46.10271561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ba2b1b6b3302a869012de26...
Dec 21, 2018 9:00 AM72.39597089 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4fe911273849ded050f7cc0...
Dec 21, 2018 8:00 AM111.32391811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f8f879be76c7893ca520443...
Dec 21, 2018 7:00 AM44.57416782 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f68fb14a39a7551b30a2361...
Dec 21, 2018 6:00 AM101.77345644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01efe76d01f208e7ab4551db...
Dec 21, 2018 5:00 AM79.14584622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1ab76ed245d44855e8a089c...
Dec 21, 2018 4:00 AM166.14071898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib374dd198cdd131a3ce27b7c...
Dec 21, 2018 3:00 AM81.81417280 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e79df368074a32603cb63e0...
Dec 21, 2018 1:00 AM124.88568640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c5fe09e41b04bc302d28f14...
Dec 21, 2018 12:00 AM45.85867727 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi281de2e4f68f768c79f668a5...
Dec 20, 2018 11:00 PM44.57134352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffc8c83624e073c7f54dd9f8...
Dec 20, 2018 10:00 PM141.08827032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie98ac94f39cf68ce1e7f035c...
Dec 20, 2018 9:00 PM135.11121628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4902d1c67111ef62669f192f...
Dec 20, 2018 8:00 PM129.87816888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi961e807d98542ab8dd40bce2...
Dec 20, 2018 6:00 PM81.12464163 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia13b2f8d330f3173c120ea98...
Dec 20, 2018 5:00 PM212.20363068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4d15c891ec226981108efbf...
Dec 20, 2018 4:00 PM93.46068883 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid34e42ee617f14a7c62012e1...
Dec 20, 2018 3:00 PM37.25694661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2259bbb20ffe114afe19e362...
Dec 20, 2018 2:00 PM201.93170206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi927d6e67d3778f98070f3d53...
Dec 20, 2018 1:00 PM42.67928453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28711901b62ceaa24f33f2ba...
Dec 20, 2018 11:00 AM85.56959449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13c06817e0f4c6686feaa3ee...
Dec 20, 2018 10:00 AM80.03433276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiead184a74ec171a37e856f2a...
Dec 20, 2018 9:00 AM121.42297818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d4f2afc282442491d73cc0e...
Dec 20, 2018 8:00 AM126.18127440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57aea11d392534673136e5bd...
Dec 20, 2018 6:00 AM44.49046123 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicace5b3fc16113b0543180c2...
Dec 20, 2018 5:00 AM82.19223848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63cf61eae7e1c2aa83f56a41...
Dec 20, 2018 4:00 AM43.66792979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7447e394e0946e571cc3f7b8...
Dec 20, 2018 3:00 AM88.85553539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ea878cd3932b189cd72ceb3...
Dec 20, 2018 2:00 AM41.37750716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi486949a0f5b589a1a9f900ff...
Dec 20, 2018 1:00 AM83.25293011 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia90212911956561f75053b5b...
Dec 20, 2018 12:00 AM44.04784084 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c3776d7af1165a869f054a3...
Dec 19, 2018 11:00 PM127.02630991 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic71a506f2c6779d1ebf8aa28...
Dec 19, 2018 9:00 PM82.85648969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2a6d6aa02ab1db1947f0322...
Dec 19, 2018 8:00 PM244.83165477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61c5313750885ca8c0757760...
Dec 19, 2018 7:00 PM36.22581606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d05ba8d53a00154c675fdac...
Dec 19, 2018 6:00 PM127.63093884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcd18b4b49ebdfe8871389f1...
Dec 19, 2018 4:00 PM131.06916154 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b623db195acf0aa049891d1...
Dec 19, 2018 3:00 PM133.50441031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42ebb1420ecf87707a9ce26f...
Dec 19, 2018 2:00 PM90.92334742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbacde392075699e14b961aa...
Dec 19, 2018 1:00 PM121.09973459 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6beebfb37604f81d40c4cc7...
Dec 19, 2018 12:00 PM90.38764098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03b53d8c39d89c9c3d955bad...
Dec 19, 2018 11:00 AM173.46841419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50a03c08a72a252084665dfd...
Dec 19, 2018 9:00 AM79.95866209 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35fbda7e4f98bea4b467d545...
Dec 19, 2018 8:00 AM41.10816808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4df1104217f043d88a9cb54...
Dec 19, 2018 7:00 AM86.12231748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b287c375bf89329c37af99d...
Dec 19, 2018 6:00 AM40.57839115 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d924a0cad57f8b97dfd978d...
Dec 19, 2018 5:00 AM40.80307687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f258354cf05693ed037e660...
Dec 19, 2018 4:00 AM89.59272861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9898605fa31a483714a47352...
Dec 19, 2018 2:00 AM40.92958714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14b233800429885a7b718630...
Dec 19, 2018 1:00 AM43.73503664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8564e23d9b0a258ccfd6801e...
Dec 18, 2018 11:00 PM125.93696330 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bac64aa60d8e87a94dba7ae...
Dec 18, 2018 10:00 PM156.11683633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c593d477a8883ab7ea0ca04...
Dec 18, 2018 9:00 PM51.41355289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cd75ee92af8c99850616587...
Dec 18, 2018 8:00 PM125.77245379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia45a47eedceaafe7b7ff5df9...
Dec 18, 2018 7:00 PM154.08563861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic751d6ad516caa311619c902...
Dec 18, 2018 6:00 PM38.05729857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi753139f831c8e5e66ef7c76d...
Dec 18, 2018 5:00 PM115.63931395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea0b5b880e996231ab41f684...
Dec 18, 2018 3:00 PM111.54733398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid095aebfb53548849801a6c1...
Dec 18, 2018 2:00 PM122.16032214 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic70cdfebead1b09f3baa1037...
Dec 18, 2018 1:00 PM43.51353723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4ad00f26852e36f427fe062...
Dec 18, 2018 12:00 PM36.09463884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi101c5e7abed04277e9943642...
Dec 18, 2018 11:00 AM80.20890461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2db192f1feb08ff15b89ad8b...
Dec 18, 2018 9:00 AM72.44834071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ee9ed44d04b52681f0d5315...
Dec 18, 2018 8:00 AM88.58516260 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46866034d8d9968412dbd300...
Dec 18, 2018 7:00 AM133.24776160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4840d1e3220328832bddec59...
Dec 18, 2018 6:00 AM76.11859555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e15d5c80f55b4efe028446e...
Dec 18, 2018 5:00 AM178.56326995 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39afa02728c854b5086fde5c...
Dec 18, 2018 4:00 AM43.12425137 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifad6db7c3db530b781539c74...
Dec 18, 2018 3:00 AM158.86791774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia45e1b9747f0d6178775a712...
Dec 18, 2018 1:00 AM44.31814526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif151f9be9ccab1ad7bc81b43...
Dec 18, 2018 12:00 AM85.02193202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdeb8c2a382ee7c1eb68029a...
Dec 17, 2018 11:00 PM46.70063285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice115006936573f0d1d36bbc...
Dec 17, 2018 10:00 PM43.75483518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1332ceb88899fd42efcd1c56...
Dec 17, 2018 9:00 PM177.51783164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a63625c8ed377da48e66599...
Dec 17, 2018 8:00 PM91.44601357 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66180468400174861107c350...
Dec 17, 2018 7:00 PM84.79726338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi933ba5214566987e94f1a2f3...
Dec 17, 2018 6:00 PM40.20528897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5e9a8b5257ffb42d4591391...
Dec 17, 2018 5:00 PM93.76489516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb4a1ecf87860d12bcdbf068...
Dec 17, 2018 4:00 PM44.26115758 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi213b21ee4243a340c3cfe4c7...
Dec 17, 2018 3:00 PM82.09225025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26ca418bd6d7d5409ab34f17...
Dec 17, 2018 2:00 PM141.17607555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fafb62a62ccad072915fb2f...
Dec 17, 2018 1:00 PM85.40902960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6216ea2432d59a5502a3747f...
Dec 17, 2018 12:00 PM85.88399074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5a5f837676d85cfea810dbd...
Dec 17, 2018 11:00 AM80.61038597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20255c09c52f7ed4a26c4bdf...
Dec 17, 2018 10:00 AM87.31385247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89f208c6a92c2c8cec6c70fd...
Dec 17, 2018 8:00 AM154.85041617 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi001039a1f4d44a33329a1692...
Dec 17, 2018 7:00 AM102.32545398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38281784359603e54560ab19...
Dec 17, 2018 6:00 AM76.13665134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70ab0e5cd40c9b246fbf9c4c...
Dec 17, 2018 5:00 AM47.65513302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bc3886d4d6dcd0899f67a53...
Dec 17, 2018 4:00 AM47.78466297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1297fa9e08a2b4838d1c035a...
Dec 17, 2018 3:00 AM143.74256136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e58a8c2b5146b368404ab1c...
Dec 17, 2018 2:00 AM131.20309634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5e54ac7531818dfb04fdc7a...
Dec 17, 2018 1:00 AM168.87919452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifce0425e6c926f98c8be708c...
Dec 17, 2018 12:00 AM44.18771718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b2b37a1daf9df9d209d450d...
Dec 16, 2018 11:00 PM94.35064809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a9e7d3357ddc85abc8efb0c...
Dec 16, 2018 10:00 PM98.95908842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85f77e3454eef2d5d7b07df8...
Dec 16, 2018 8:00 PM106.82054055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi933b8fbac5cd9e632abb4cc2...
Dec 16, 2018 7:00 PM147.57131490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi668db77d94a2d8749dbb373f...
Dec 16, 2018 6:00 PM128.39403520 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21a245db285417baf71b3692...
Dec 16, 2018 5:00 PM106.20929742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d395ffb3960dc604d5e9acb...
Dec 16, 2018 4:00 PM39.80672975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c404f20102516c3b72c4dea...
Dec 16, 2018 3:00 PM202.00834495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6c665b036273e06d780deff...
Dec 16, 2018 12:00 PM40.58132642 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67f0be1ee965855a21479211...
Dec 16, 2018 11:00 AM99.23146590 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8257b2fd86fdfc9d278d21ea...
Dec 16, 2018 10:00 AM141.96263104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib0208513610675e45f60ea68...
Dec 16, 2018 9:00 AM143.66563444 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea62cb07494e9089c3c56163...
Dec 16, 2018 8:00 AM84.92633775 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65a74ecaba4f128807ef6e37...
Dec 16, 2018 7:00 AM71.99949949 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi949d365f965ad0a2b18e46ff...
Dec 16, 2018 6:00 AM35.63011799 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92b7024159fbc481303550b5...
Dec 16, 2018 5:00 AM263.61250041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac8cb999d4920d11e94d4f6c...
Dec 16, 2018 4:00 AM81.55023053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi504a4fc82c7f231d586b37ef...
Dec 16, 2018 3:00 AM153.31974142 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a104e1732abb31d90a60191...
Dec 16, 2018 2:00 AM204.90103507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif69119bd39fd54da16b940e1...
Dec 16, 2018 1:00 AM38.11799792 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34c21064462738eb1b820f07...
Dec 15, 2018 11:00 PM122.07451944 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b24a9070dd1c1a2df81e94e...
Dec 15, 2018 10:00 PM89.82369935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaa7aa7362e7faff921007d2...
Dec 15, 2018 9:00 PM119.49364056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic86bc28f8651eb7a5815af7d...
Dec 15, 2018 8:00 PM154.82444054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice98d4e43b7db103cb5d1881...
Dec 15, 2018 7:00 PM78.00700964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi416e407c7bf4418bf6aa62cf...
Dec 15, 2018 6:00 PM36.30373113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafffba7948fe0de1d7a0c624...
Dec 15, 2018 5:00 PM82.81108616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi729162d0232727bd77955fe9...
Dec 15, 2018 3:00 PM81.78911685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91f0c73822973bde0c8d8228...
Dec 15, 2018 2:00 PM52.79522075 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93b75f06862d28dfa70e0fa0...
Dec 15, 2018 1:00 PM163.71074756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5fdc39fd48c17ab26938fd3...
Dec 15, 2018 12:00 PM41.34678225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e4b855acb2d4e6c5fc220e8...
Dec 15, 2018 11:00 AM87.01850786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi121e39d404c6aa7328e7c4f1...
Dec 15, 2018 10:00 AM44.26672660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4658ae839bea717fad447c19...
Dec 15, 2018 9:00 AM43.76456564 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02527bba78ade9eb9144743d...
Dec 15, 2018 8:00 AM84.10430654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi303defa91810e041d0bb8cf0...
Dec 15, 2018 7:00 AM90.92704327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84c225ed69e8d9c68f779227...
Dec 15, 2018 6:00 AM139.58818559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi183a84b11f500ef89d229676...
Dec 15, 2018 5:00 AM106.37969077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi897bb451896bcfb2c2748bc6...
Dec 15, 2018 4:00 AM90.39194982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c2ff80c5a5cbb41bea110db...
Dec 15, 2018 3:00 AM86.70246100 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2880493e84a8a495cb2de8e2...
Dec 15, 2018 2:00 AM59.02034993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid024a4096ee4efef7e7aa5b6...
Dec 15, 2018 1:00 AM66.36286073 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e3acbdeedba654c178fb62e...
Dec 15, 2018 12:00 AM39.44083467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ce73ab3f45535434483c6c3...
Dec 14, 2018 11:00 PM108.82808521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9cb2a3eb37a21f158fbec41e...
Dec 14, 2018 10:00 PM20.24307887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f84fd948a7788ecbfbf8291...
Dec 14, 2018 8:00 PM86.19368148 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d7cc55bf1cb247931e4e613...
Dec 14, 2018 7:00 PM39.89572561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3e7fc53dbab78dbb00f30ef...
Dec 14, 2018 6:00 PM76.42981693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2213aef826cd23b39775e425...
Dec 14, 2018 5:00 PM164.18229295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22626d91d1be5f0627fa6357...
Dec 14, 2018 4:00 PM44.36494217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi563e26553570f0657b6106b6...
Dec 14, 2018 3:00 PM36.25705765 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6549cb9ce91c5c4660fbb45...
Dec 14, 2018 2:00 PM93.20420797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6aca7365ab27884a91be11e...
Dec 14, 2018 1:00 PM48.23371921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17439bae9b352f1d87576255...
Dec 14, 2018 12:00 PM191.99985020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c4c03089389aff6866d4159...
Dec 14, 2018 11:00 AM80.48225622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9f7551d64978bcf89fccd7a...
Dec 14, 2018 10:00 AM82.45524995 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi557fc6d830607dead578b2f2...
Dec 14, 2018 9:00 AM39.29508042 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc1ac5a468665e8f86269e9d...
Dec 14, 2018 8:00 AM106.69445357 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi931cb83a90b525426f4c8ae2...
Dec 14, 2018 7:00 AM36.52720601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22feeb066d270c279daf073e...
Dec 14, 2018 6:00 AM63.79240973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83d82db2fd66a4dc4184a89d...
Dec 14, 2018 5:00 AM85.67798845 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif00008168a7a0472d30292da...
Dec 14, 2018 4:00 AM40.05612709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid84c4958ddbe0daa8747ba57...
Dec 14, 2018 3:00 AM134.87112154 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief546d834b71e6a4ffcd5b5a...
Dec 14, 2018 2:00 AM150.80560201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42bd59ef12cf7c7bfe5c8c27...
Dec 14, 2018 1:00 AM136.76685892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidaea2f09a6582c49e6be723f...
Dec 14, 2018 12:00 AM121.21762728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8c74beb4efe8fbba233ef3c...
Dec 13, 2018 11:00 PM222.32488806 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3839b35d96d041ab5083f841...
Dec 13, 2018 9:00 PM39.98876581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8820db44b00bdefebfff5a9...
Dec 13, 2018 8:00 PM82.69205416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi238357b03e07b00024976b59...
Dec 13, 2018 7:00 PM38.94715222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05381c1f9aa65b7d9a63fe78...
Dec 13, 2018 6:00 PM143.93120615 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3e0a3c95b9d8f83fc745bff...
Dec 13, 2018 5:00 PM77.78807227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi426a235dfde3195617fb20b6...
Dec 13, 2018 4:00 PM37.54054412 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi290bc2f19045641915ec33f8...
Dec 13, 2018 3:00 PM43.48757697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia557b633d7409740056f605c...
Dec 13, 2018 2:00 PM83.94780022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid54d877f97dc21fce1ff2c84...
Dec 13, 2018 1:00 PM39.28735186 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33090ac0b0956fac0c94da29...
Dec 13, 2018 12:00 PM42.29504577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2abe8b1a4c3924ea26aba5aa...
Dec 13, 2018 11:00 AM83.89175826 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53a919f5025c48a7aac45be1...
Dec 13, 2018 10:00 AM35.96123288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2052185059af9677add86db...
Dec 13, 2018 9:00 AM39.68672835 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b9c1b4936026a1a84d85f37...
Dec 13, 2018 8:00 AM43.02966559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d292bb68e73c4c23371eb33...
Dec 13, 2018 7:00 AM133.68086832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14e8ad08c84e946c7f164e1a...
Dec 13, 2018 6:00 AM43.19598808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7065e2bc421850ded274d0e7...
Dec 13, 2018 5:00 AM152.68964609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica164b0e232037e6754f4b51...
Dec 13, 2018 4:00 AM40.76668098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78991f3777ffbb22e91e51ed...
Dec 13, 2018 2:00 AM42.51664048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7817d3908c246dea75ad3cf5...
Dec 13, 2018 1:00 AM80.23565060 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea339e352e7bf4ade7fc0a2d...
Dec 13, 2018 12:00 AM38.84009864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d96f2ec240b1c47e746bbb0...
Dec 12, 2018 11:00 PM148.13556828 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22a81c787c36c55d76be716e...
Dec 12, 2018 9:00 PM35.50708829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62d092d1727ad3b6fffdc384...
Dec 12, 2018 8:00 PM110.48182973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibaba1daa520550916a622595...
Dec 12, 2018 7:00 PM36.26658772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9664db642d1113b302b5a79...
Dec 12, 2018 6:00 PM110.66512281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6d5d06a63044a32d0abccdc...
Dec 12, 2018 5:00 PM34.76074201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47eaea456efb230f23b5bd24...
Dec 12, 2018 4:00 PM36.82671399 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi375c838bd9b0525ff546fe9a...
Dec 12, 2018 3:00 PM83.18886514 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0ff240b3659d5d761622ab6...
Dec 12, 2018 2:00 PM27.00344136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9693e4e3f069610bd69160a6...
Dec 12, 2018 1:00 PM117.20388339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01f21306e027bb95c3d9912b...
Dec 12, 2018 12:00 PM36.99455658 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e534afd91cd37bacef43590...
Dec 12, 2018 11:00 AM79.84786651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24c86aa6346dab6d785950c7...
Dec 12, 2018 10:00 AM75.37409928 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c4192e77fb9ce9520c79b54...
Dec 12, 2018 9:00 AM131.08657161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2a8e826a24dfc7d5b59c487...
Dec 12, 2018 8:00 AM45.11411846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5852e43fa2c54f1cf9f8b292...
Dec 12, 2018 7:00 AM42.05300350 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee82f82c35b7a7435609afb1...
Dec 12, 2018 6:00 AM42.32905522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6564c78083066dc519f684f8...
Dec 12, 2018 5:00 AM81.33683498 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1cfbc9a1950331e600d8c38a...
Dec 12, 2018 4:00 AM92.56594690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiddd6e2769831f225553360f6...
Dec 12, 2018 3:00 AM43.47275861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a201e3a5ef91e7fd288de5b...
Dec 12, 2018 2:00 AM124.68247207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96f998cc411bd1799d382eb7...
Dec 12, 2018 1:00 AM129.45525127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95c7d093c506a8243d2cfb67...
Dec 12, 2018 12:00 AM81.60339254 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb6805bd07166ef7513339d5...
Dec 11, 2018 10:00 PM106.99847106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77892cf49f7cff8db5a608c0...
Dec 11, 2018 9:00 PM41.67544759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57568fb41087aadba6c4fde8...
Dec 11, 2018 8:00 PM42.32836214 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fd486c93bb2af4bb0bd287f...
Dec 11, 2018 7:00 PM108.00861576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76cb887730ce0e44757c9bce...
Dec 11, 2018 6:00 PM116.22738791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9a53866439fc6c137d13bb9...
Dec 11, 2018 5:00 PM84.65262567 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a38d8cbb5e3fcf35ebacaf9...
Dec 11, 2018 4:00 PM110.60515938 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a74a640a5b69cb3562733d9...
Dec 11, 2018 3:00 PM146.69035819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5d10eea35e255106fe62a9f...
Dec 11, 2018 2:00 PM116.56495228 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5683600c7aa69b8dd9c04c3...
Dec 11, 2018 1:00 PM103.97031065 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4b57f71a585b12d96f8a795...
Dec 11, 2018 12:00 PM73.64294939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a57e77f86f4e21c1f1916df...
Dec 11, 2018 11:00 AM228.68263250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40ca6c042837877d833bf058...
Dec 11, 2018 10:00 AM124.73510133 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35863f958879b8f4e93a36ff...
Dec 11, 2018 9:00 AM43.29574266 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid034849b6cc453d500abbb94...
Dec 11, 2018 8:00 AM43.63938020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif924ab417c77c376da2d5d18...
Dec 11, 2018 7:00 AM63.73308807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d65a5965433f65fa46b12e0...
Dec 11, 2018 6:00 AM199.20102285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01aa31a6ee93a7fa8f83266d...
Dec 11, 2018 3:00 AM85.22519437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5fb78dbc86b354b4878d3e7...
Dec 11, 2018 2:00 AM40.70131566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac08797c2586ac47319f8ee3...
Dec 11, 2018 1:00 AM85.20957221 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb033b007ee713e52c8d4a0c...
Dec 11, 2018 12:00 AM37.79820279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22ca2b809cc3ddfda9847f67...
Dec 10, 2018 11:00 PM38.11659138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1157a87c0a29acfffc88d2ad...
Dec 10, 2018 10:00 PM113.78375171 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1c726a16c5fc5d92fac5357...
Dec 10, 2018 9:00 PM39.20924164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7ed2c34ada93a3308d19e05...
Dec 10, 2018 8:00 PM117.68278530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib76204a64546720e4a4f171b...
Dec 10, 2018 7:00 PM78.70936556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5329b570e97bf0b61a354b84...
Dec 10, 2018 6:00 PM120.32154677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi158a81f0fb6b8574989a2791...
Dec 10, 2018 5:00 PM82.30285750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7bb9d9dc094ce3e5d66bdac...
Dec 10, 2018 4:00 PM154.52055951 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e44b8e80a6006dd90ba6b61...
Dec 10, 2018 2:00 PM142.54478193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi604ff652db84c496c5d69c28...
Dec 10, 2018 12:00 PM103.85802934 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib31cf94ca193095419e5c85b...
Dec 10, 2018 11:00 AM72.44483149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e09a42604960d25930ede44...
Dec 10, 2018 10:00 AM82.06819417 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc09076cf0515579eb1f7c72...
Dec 10, 2018 9:00 AM74.55801265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba4f02f976aef1aa36090fab...
Dec 10, 2018 8:00 AM37.92775886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4aa1f1c7ffd01bd76478964...
Dec 10, 2018 7:00 AM83.99463660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f51937dc94aee4d546d609b...
Dec 10, 2018 6:00 AM161.34904688 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie618c9e17368efafedd74c6c...
Dec 10, 2018 5:00 AM173.13471130 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22d4ce11f162583da472165b...
Dec 10, 2018 4:00 AM77.92799986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi221ab81691b0c23a67673d72...
Dec 10, 2018 3:00 AM39.54403655 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a8b98b93fcef65c5960246c...
Dec 10, 2018 2:00 AM36.21937888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8f707c493bc75e4d5997820...
Dec 10, 2018 1:00 AM122.93224254 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0eae855d2dbaf6c2a2628b22...
Dec 10, 2018 12:00 AM45.67428987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c929a3db2093ab344717ab9...
Dec 9, 2018 11:00 PM116.53437023 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18b5aa3fc4ac1e56c53c3f48...
Dec 9, 2018 10:00 PM178.14796510 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85094b3f5ff22239c62f1dcc...
Dec 9, 2018 8:00 PM69.10960830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid89475134bd4688b7c6a8c7e...
Dec 9, 2018 7:00 PM42.31065740 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfe552bc6e7e6cd013f4033f...
Dec 9, 2018 6:00 PM81.50764581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96f582aa563ca008a28ca4c4...
Dec 9, 2018 5:00 PM157.02492594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32427bed29f42e63c99e3ff9...
Dec 9, 2018 2:00 PM42.05936206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia72e5d181b3ff85c4adf5bba...
Dec 9, 2018 1:00 PM115.84916717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f7f65f51b30e51143402f3d...
Dec 9, 2018 12:00 PM127.88784113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa095fe67eac7ec55a66085f...
Dec 9, 2018 11:00 AM45.10957285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d17433231b6a35348b23903...
Dec 9, 2018 10:00 AM42.26659410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d0286627bec8101ff76665b...
Dec 9, 2018 9:00 AM178.78383015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8600f7bae8b54a40305523ac...
Dec 9, 2018 8:00 AM116.56443118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94bae8f280fb45eacd219f1f...
Dec 9, 2018 7:00 AM71.44647319 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf887b6e3583bc661e6f1ba3...
Dec 9, 2018 6:00 AM40.60107167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ff86e6d6a86fe634398740c...
Dec 9, 2018 5:00 AM24.88891452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f15b0d19d9c59b0267354c1...
Dec 9, 2018 4:00 AM39.12835922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiede425c0e1537bf964040561...
Dec 9, 2018 2:00 AM175.49798397 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a76c66203c4f7097f3d29cf...
Dec 9, 2018 1:00 AM36.43412048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77a1f59465a9de73565bd637...
Dec 9, 2018 12:00 AM77.82664945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab94c01dbe552ac5ee4fc8e0...
Dec 8, 2018 11:00 PM43.91707287 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01f91de501e0f8606ba5110f...
Dec 8, 2018 10:00 PM114.70710256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic22184d5ace9778040d4cb2a...
Dec 8, 2018 9:00 PM86.74194470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1ff51a399b0494637fbdf79...
Dec 8, 2018 7:00 PM145.27527390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f5afe7bbd7a341cda08a38a...
Dec 8, 2018 6:00 PM85.76107129 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi916499f5226b1418e5cde0bf...
Dec 8, 2018 5:00 PM157.25186052 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3edfbe52e18d038b87a0e435...
Dec 8, 2018 4:00 PM111.00600445 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75a8cf77e1a9b5fac7017703...
Dec 8, 2018 3:00 PM153.34452261 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi414e4da91a71c92c3f543380...
Dec 8, 2018 2:00 PM115.40131221 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6400c171d0880847a307bba...
Dec 8, 2018 1:00 PM175.54629286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dda1ad89dd829ca78abbab8...
Dec 8, 2018 12:00 PM195.54817816 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifefb47959b39a0f2404e18e5...
Dec 8, 2018 11:00 AM127.27315237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19f4ebb279952d7ead34dd80...
Dec 8, 2018 8:00 AM114.03449190 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f764dec0811c93d383085dd...
Dec 8, 2018 7:00 AM48.04702562 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi329274e95b5891dcb0103084...
Dec 8, 2018 6:00 AM40.28195278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi617d878caf001e56d359c7c7...
Dec 8, 2018 5:00 AM191.81822581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0df77359a322b9c0c8de33c0...
Dec 8, 2018 4:00 AM123.02797019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bf618d51d40fac348fd68e9...
Dec 8, 2018 3:00 AM41.19567122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi355e0bfff003266a8c300949...
Dec 8, 2018 2:00 AM86.48979358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi918b891e1b0ecc7f93ac709d...
Dec 8, 2018 1:00 AM125.72970338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic65fb2526f106bf886441a28...
Dec 8, 2018 12:00 AM39.11921646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc5e61ebdd4f70d9b9a5fabf...
Dec 7, 2018 11:00 PM34.60596817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0450e859425006a5f7f757a0...
Dec 7, 2018 10:00 PM89.79651004 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic248929816be1156936868c5...
Dec 7, 2018 9:00 PM137.26169472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58abe48b03736cdc7a342ce0...
Dec 7, 2018 8:00 PM115.89844139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1e404e6678acf5cb8d36a96...
Dec 7, 2018 7:00 PM73.72656880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5ba2dd4bacc0d0b1be7a1b9...
Dec 7, 2018 6:00 PM71.98661553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid680d84ee091bcac8927a8a4...
Dec 7, 2018 4:00 PM78.79474373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22147ee8c4dfc7d8c0a76a4a...
Dec 7, 2018 3:00 PM40.70768152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d7c103ad682c0a45f3e2509...
Dec 7, 2018 2:00 PM39.31433924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi697f2f33c13c7dc36c011fb4...
Dec 7, 2018 1:00 PM136.22257909 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a7b58d4b984985fa0c1d1ec...
Dec 7, 2018 12:00 PM107.75605962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif304a8c1eec1026f39754d67...
Dec 7, 2018 11:00 AM170.52410093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi126298a7b2b48d8ca1b2bc3e...
Dec 7, 2018 10:00 AM88.04193824 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4c0a031ea5185b38bf62e3b...
Dec 7, 2018 9:00 AM45.07175585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81f80bf119310d74f1a490cd...
Dec 7, 2018 8:00 AM65.76881462 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b8f0c6ba53552a82c9382ad...
Dec 7, 2018 7:00 AM37.72774995 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65e19a24b288ae9fc87173f8...
Dec 7, 2018 6:00 AM44.06054551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e5626b148d7482267d0e87e...
Dec 7, 2018 5:00 AM40.29431451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib225cd5d9d4f0ffa70859ef6...
Dec 7, 2018 4:00 AM45.86630316 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bc708172cafe80b59b8de18...
Dec 7, 2018 3:00 AM87.53945889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b939831d9f9dd309786b21c...
Dec 7, 2018 2:00 AM76.56039590 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica362739ea135df5eaa26c06...
Dec 7, 2018 1:00 AM36.84510370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8613a60aa0f4e9ca30956f8e...
Dec 6, 2018 11:00 PM42.83212904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib982bee6f232fa2279abb2b5...
Dec 6, 2018 10:00 PM125.72330449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47911bb0f815e71e711d46fc...
Dec 6, 2018 9:00 PM41.27006988 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi920a831d49b7c5e132be89d1...
Dec 6, 2018 8:00 PM96.71721160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84634962ecfd6a501b17b823...
Dec 6, 2018 7:00 PM243.17780283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8fc5ef755dde07abfd5a4cd8...
Dec 6, 2018 6:00 PM42.36085846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida27223cb93ad11fc1e0e19e...
Dec 6, 2018 5:00 PM163.65263461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif12939dd8e7337ddf3a70b0d...
Dec 6, 2018 3:00 PM120.87744555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi750f676f57982e1bef749025...
Dec 6, 2018 2:00 PM172.42686150 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58a807e3f403be417fe8afde...
Dec 6, 2018 12:00 PM46.15118327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi517f514d7bdb84040204de44...
Dec 6, 2018 10:00 AM41.72464560 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9a49e766d2aa5088e7bbfa8...
Dec 6, 2018 9:00 AM117.95486855 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77f2e56c07b7a8e927cefbde...
Dec 6, 2018 8:00 AM74.34536109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi400a76f0ab93c19a643e2db8...
Dec 6, 2018 7:00 AM43.73373484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi788eec92e78956a646443893...
Dec 6, 2018 5:00 AM126.26709677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb6045e9b80294ee3a1be607...
Dec 6, 2018 3:00 AM142.04688078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70f90565aad73de7868311af...
Dec 6, 2018 2:00 AM42.53538824 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f56fd1ee7c0a4a941fb8b3f...
Dec 6, 2018 1:00 AM36.60699077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib62e36e429efc90238a1b3ad...
Dec 6, 2018 12:00 AM113.95675069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f74e93889c4539c3fa82f8b...
Dec 5, 2018 11:00 PM131.60408781 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi502cc83b1c8deb5b55fe5122...
Dec 5, 2018 9:00 PM113.54003718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0025e24a9d8fd555249585d...
Dec 5, 2018 8:00 PM84.75914079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ca551f70bbe33457ffd8eaa...
Dec 5, 2018 7:00 PM111.98999421 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiccb6a78b5896cf3d44d07a1d...
Dec 5, 2018 6:00 PM156.10557941 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8831ed6e82352b7a0b489be3...
Dec 5, 2018 5:00 PM140.81251857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3323f3c7c77cbc0c7c35df7...
Dec 5, 2018 4:00 PM73.93583349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c6dc2e561136a766a6a9e72...
Dec 5, 2018 2:00 PM82.24506613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9ae9d21b360f5b592bf6c96...
Dec 5, 2018 12:00 PM73.09452792 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic819269f3608dce14d188f90...
Dec 5, 2018 11:00 AM43.88740555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48603f64a56fdc99b27bb554...
Dec 5, 2018 9:00 AM86.08383281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f4b3ecda02d0283dfe861a5...
Dec 5, 2018 8:00 AM33.29832983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie49578047bfd81f9deec532b...
Dec 5, 2018 7:00 AM42.35079915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi870ef338f3736a3cda4d30c0...
Dec 5, 2018 6:00 AM39.93145099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic11cfe714b6f56bf465bd04e...
Dec 5, 2018 4:00 AM205.20505236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif267ce1a7d2c977adf438cb6...
Dec 5, 2018 3:00 AM38.02031872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi666880d4b08550eb7dc2b4ad...
Dec 5, 2018 1:00 AM33.36161093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9ec76cae6ce568d08f6e482...
Dec 5, 2018 12:00 AM72.22549481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif6bc99d03ef67957074b6095...
Dec 4, 2018 10:00 PM38.00924054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf22acb4b8ea1ae94b492ebf...
Dec 4, 2018 9:00 PM86.61664007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79af2ba5ef79fb078a6403fa...
Dec 4, 2018 8:00 PM68.93758422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e67630b280b6e0db5a68bc3...
Dec 4, 2018 7:00 PM116.17908949 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4457401cb9d6b1198f63800...
Dec 4, 2018 6:00 PM44.01053806 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd0bf00260ae79904dd75f62...
Dec 4, 2018 5:00 PM42.75704506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1a85db1e988c900b1d5d6e0...
Dec 4, 2018 4:00 PM41.10978628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief5aaede6e976dbce9ca65a3...
Dec 4, 2018 3:00 PM108.35279255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a4564c1be9ae33f1d356c7f...
Dec 4, 2018 2:00 PM40.62832838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97e5f2787ea4a6d6b3043c31...
Dec 4, 2018 1:00 PM106.06596953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83064ecdf04978f2e3ea1952...
Dec 4, 2018 12:00 PM72.82408705 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi258ffae9849bfb4fb79834af...
Dec 4, 2018 11:00 AM109.71732016 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03bd1d77ee45098ff357f983...
Dec 4, 2018 10:00 AM37.90211647 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd918df43173f4b1c848b843...
Dec 4, 2018 9:00 AM98.29419053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8493a10c49a017495bec8e0...
Dec 4, 2018 8:00 AM79.21290237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99f71fff6a6c8c85593788c6...
Dec 4, 2018 7:00 AM69.71407632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28a848309fc0b98778f7fc72...
Dec 4, 2018 5:00 AM72.42638108 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86095f285bb85e0234027e7c...
Dec 4, 2018 4:00 AM76.08372794 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi136a08c289e9c424fe6ba099...
Dec 4, 2018 3:00 AM77.90671720 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi345ece64f7f968c06ea1215b...
Dec 4, 2018 2:00 AM121.47053871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8304ac526db991c302d00a43...
Dec 4, 2018 1:00 AM40.09919007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ddff2c4bfb3358e3a65d056...
Dec 4, 2018 12:00 AM116.58521735 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi372a0679b0393291ff8bdf0e...
Dec 3, 2018 11:00 PM71.10724132 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fb6bc7b8718083cfe332a9b...
Dec 3, 2018 10:00 PM250.15665298 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib81a663e9afd122c5edb7fae...
Dec 3, 2018 8:00 PM44.14295836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dbf123aa4ab5a1143ec59d3...
Dec 3, 2018 7:00 PM89.47835104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5e2c4eb18948c6b5ddd4ff1...
Dec 3, 2018 6:00 PM96.60005842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie04e64f22a465425b87585a7...
Dec 3, 2018 5:00 PM149.90657982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54370ad96604778cbcc30492...
Dec 3, 2018 4:00 PM119.68254056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9246c9c225042d141d55ab9b...
Dec 3, 2018 3:00 PM70.97062648 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi263956ff7a3a0b1c35d82b18...
Dec 3, 2018 2:00 PM89.62738267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid83e7843d2e46b6899e231ec...
Dec 3, 2018 1:00 PM72.52717294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1a693b16a12b2c87ea6ed71...
Dec 3, 2018 12:00 PM33.83553870 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a5e635d1874b13c945db780...
Dec 3, 2018 11:00 AM39.66189801 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi841b2cd41b639dc98034abd8...
Dec 3, 2018 10:00 AM37.87063614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8fa2628a87a0bc30d217a6aa...
Dec 3, 2018 9:00 AM154.17115930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi82a9facd2fed670d401aec16...
Dec 3, 2018 8:00 AM142.99545219 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3284bb9b41b4bfc1a4a693e5...
Dec 3, 2018 7:00 AM138.69306848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3382f8bf538b832dd5cfb586...
Dec 3, 2018 6:00 AM68.38329615 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi216c2a18cf5c422458b7ac4a...
Dec 3, 2018 5:00 AM43.22265380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa1bce7d6d7340e05e7f8a8e...
Dec 3, 2018 4:00 AM83.52540590 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66a1a5c8b719128340fcba52...
Dec 3, 2018 2:00 AM37.46622354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4ed030d9215f481ed51f229...
Dec 3, 2018 1:00 AM90.61672490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif89cd75384a9323543c118d9...
Dec 3, 2018 12:00 AM78.13437322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac3bc03ffdfb70dc02ec9442...
Dec 2, 2018 11:00 PM151.79046811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17c6f4e84575fce83f98b83c...
Dec 2, 2018 9:00 PM42.50287384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61a2748fd5d87360d7a43ad0...
Dec 2, 2018 8:00 PM25.96281836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi050ffebb59c907e89e647346...
Dec 2, 2018 7:00 PM215.37414772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea1de3f270f51ec718909f5b...
Dec 2, 2018 6:00 PM119.95141478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi553ccab62d461cd98dd3ee42...
Dec 2, 2018 5:00 PM85.88203729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5205069c5ca772dd6d9e1cf3...
Dec 2, 2018 4:00 PM90.61352675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8ab016fc123d4ac79fc8a13...
Dec 2, 2018 3:00 PM101.28571951 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7663b04d2806e64fa89aebd3...
Dec 2, 2018 12:00 PM81.04598455 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi730f734c920e1f3bd709aef5...
Dec 2, 2018 11:00 AM47.12207388 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee66565f69cf7692739af914...
Dec 2, 2018 10:00 AM50.44806948 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid59de8ba4b7aa4ad58efd9b1...
Dec 2, 2018 9:00 AM104.58448144 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb8a42dfe98c4aba6d6e5fb9...
Dec 2, 2018 8:00 AM91.99144152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f452f0d147d242e944a5116...
Dec 2, 2018 7:00 AM73.60248564 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23ada650f62f920bf958f781...
Dec 2, 2018 6:00 AM41.83310300 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidab929804d823d0aff7712f9...
Dec 2, 2018 5:00 AM164.47342858 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd1ab87211535aafcbf3fb5a...
Dec 2, 2018 4:00 AM88.03892320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d28ac8292c4a37942ba2ed1...
Dec 2, 2018 3:00 AM191.95880604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44c334a78c24959ad7a19754...
Dec 2, 2018 2:00 AM83.87802632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7aa6341687f6f6a380fbb5e7...
Dec 2, 2018 12:00 AM42.12506777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30d9e8a7676eb7ec19066b8a...
Dec 1, 2018 11:00 PM152.68257468 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0603703943a0a674fc7b5e52...
Dec 1, 2018 10:00 PM44.75880964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4cce462dac461d129480d23f...
Dec 1, 2018 8:00 PM205.06211502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi113b0bad425e8dda755407c7...
Dec 1, 2018 7:00 PM36.43059767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif046b07857620b0a984d2efe...
Dec 1, 2018 6:00 PM43.33387703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f7c8deb08fc14ec3652429a...
Dec 1, 2018 5:00 PM117.39222465 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98e03a56583e3af8f3092603...
Dec 1, 2018 4:00 PM36.62023299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ecb3792433555120482100a...
Dec 1, 2018 3:00 PM118.20020210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic343318a0cef2a5852f92975...
Dec 1, 2018 2:00 PM34.39774956 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f921f677bc129bd1fe95e9b...
Dec 1, 2018 1:00 PM85.66686543 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi351e647cafda2f0ce81d4f63...
Dec 1, 2018 12:00 PM119.26281216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b69baa718f0025dbc4736b0...
Dec 1, 2018 11:00 AM38.15356387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3b7eaf3452b973168e1d3a0...
Dec 1, 2018 10:00 AM45.23938032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi216df5522916be48a2e729cf...
Dec 1, 2018 9:00 AM41.43194763 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd87d28e9e4fb9702531a6bb...
Dec 1, 2018 8:00 AM65.79239115 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi830de721996fd25a835b5c3a...
Dec 1, 2018 7:00 AM74.49176776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f51c16432e02b75bcd69180...
Dec 1, 2018 6:00 AM38.33106153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42871fb1222529d41ec4a06b...
Dec 1, 2018 4:00 AM43.42075409 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8a7dd0e031361f179b9d1a2...
Dec 1, 2018 3:00 AM131.99102105 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a1f8ce2367927f4cf5cc990...
Dec 1, 2018 2:00 AM39.05147565 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibcfc22dbc67d6e80612edf60...
Dec 1, 2018 1:00 AM196.29513780 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40216852e972758626b07ef3...
Nov 30, 2018 11:00 PM123.93021043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia414ed9196317645a8e0e7f4...
Nov 30, 2018 10:00 PM38.74002605 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70e744db0bb739e15d90a850...
Nov 30, 2018 9:00 PM154.25344175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie64b4078bb9e09600217f51d...
Nov 30, 2018 7:34 PM113.74153309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bf9fd7f76e45aa4e200ef28...
Nov 30, 2018 7:10 PM73.56680695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi912a88e6180196403a41a66b...
Nov 30, 2018 7:01 PM100.28927511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3afb5930df6d86544a0c776e...
Nov 30, 2018 6:00 PM23.39138508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi160e08b3793273d1d9afbda7...
Nov 30, 2018 5:00 PM115.35342665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi050a3f87c046fba581f3f131...
Nov 30, 2018 4:00 PM35.77800101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fd4f80d728a7d3666e46598...
Nov 30, 2018 3:00 PM38.58695220 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a624fa176aae4815d59005d...
Nov 30, 2018 2:00 PM135.69837744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif982e1b72b6347c8f5cdc7f9...
Nov 30, 2018 1:00 PM66.28275469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1f33cbeca31f18c52ae58e7...
Nov 30, 2018 12:00 PM96.86458535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c48cd6d07436771f595420b...
Nov 30, 2018 11:00 AM125.86029685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7a240bf5ee71ce0a9b62522...
Nov 30, 2018 10:00 AM39.62982868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43210e282ff3449a62d0bbb1...
Nov 30, 2018 9:00 AM95.88757332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib11d533f5ef1ef0aca65c195...
Nov 30, 2018 8:00 AM94.75898342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d7446bbc3477b3cde24486d...
Nov 30, 2018 7:00 AM89.71591183 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1632d8502bd1458eb90f43db...
Nov 30, 2018 6:00 AM177.56267958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9357a1c913306493032a26f1...
Nov 30, 2018 5:00 AM37.27647375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib01af28a9b8393c745fc7662...
Nov 30, 2018 4:00 AM96.88048867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4acecb5e1da3e7216df09e86...
Nov 30, 2018 2:00 AM37.29477464 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d3702b58e6cdf86ec62aae5...
Nov 30, 2018 1:00 AM38.54046366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiefb7c9c0efd1bb51fdd532bd...
Nov 30, 2018 12:00 AM39.09715776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d8f74424cf1b154f719506f...
Nov 29, 2018 11:00 PM38.54771913 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid61a19fba34fd92cd462d556...
Nov 29, 2018 10:00 PM73.09571982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73f56203c1aae88d20d4864d...
Nov 29, 2018 9:00 PM42.27033323 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7e7e96e76733d0df2ee69c0...
Nov 29, 2018 8:00 PM201.17530778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f7fc103f5f376717bdb6e06...
Nov 29, 2018 7:00 PM41.67137235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14f54f19ae528f7abb6e7bde...
Nov 29, 2018 6:00 PM30.00117948 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d3869fe8c41bacb3c4c42d3...
Nov 29, 2018 5:00 PM33.85975357 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec9799b3ca3ccdec8ee38c8d...
Nov 29, 2018 4:00 PM125.29353905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38a13257f26ff37e05b3f492...
Nov 29, 2018 3:00 PM96.44197223 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie41ca11af8f80eabc292dfc1...
Nov 29, 2018 2:00 PM31.70940934 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5942e91bab326580d46654dc...
Nov 29, 2018 11:00 AM35.41856067 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bd291b71a29c2c45fa34785...
Nov 29, 2018 10:00 AM99.16580711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e40bb6b4d792d6ce98d5ce8...
Nov 29, 2018 9:00 AM58.61851626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd29299cfc41ac8e612b3b4a...
Nov 29, 2018 8:00 AM31.03363386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d51468c8bada644abd5fb8c...
Nov 29, 2018 5:00 AM30.82825306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi557e317a33d169cd7905b43c...
Nov 29, 2018 4:00 AM93.00257320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c7fdf667243ff68675a83d4...
Nov 29, 2018 2:00 AM150.66471889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab728ee2400a2dc9e548bfc7...
Nov 29, 2018 1:00 AM67.10638634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d6006875db36627a299dd22...
Nov 29, 2018 12:00 AM32.30299114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0442761240ff467cc93bab6e...
Nov 28, 2018 11:00 PM32.23918018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7bfc003cc80fccdca0a22f1...
Nov 28, 2018 10:00 PM36.09076576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d119a436649dc63a3ba83d6...
Nov 28, 2018 9:00 PM65.73381729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d2e495986f2256fbc59a1ec...
Nov 28, 2018 8:00 PM65.19728750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8e0a5a3330d1f66f9f6c4bb...
Nov 28, 2018 7:00 PM105.16080125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4aa0c0c90e3fa4ebbb3bae0...
Nov 28, 2018 6:00 PM64.66661047 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40b444f66df7140b453952a3...
Nov 28, 2018 5:00 PM57.11311907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8f1c9c982d6e3c4cade9567...
Nov 28, 2018 4:00 PM43.75842255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34222bbfef48080e7bd36e23...
Nov 28, 2018 3:00 PM102.08693926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid80b80b8beec9009421840bd...
Nov 28, 2018 2:00 PM68.45668730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bba6a0898916db155fd6335...
Nov 28, 2018 1:00 PM64.69027152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie322e38cd817d0f549b9fca1...
Nov 28, 2018 12:00 PM162.41920364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia86c3e9e697159cd7aafa629...
Nov 28, 2018 11:00 AM37.03620968 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie32549a9c95c242d8c208e0e...
Nov 28, 2018 10:00 AM69.80732688 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0abba2052e13c537486a9fae...
Nov 28, 2018 8:00 AM101.95840604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11b032fad6253854a504d9f5...
Nov 28, 2018 7:00 AM105.93415584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93c5e31bf05810769e87b7bf...
Nov 28, 2018 6:00 AM263.68782616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadd5c4bdd206bce96820740c...
Nov 28, 2018 5:00 AM33.96993297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac4cde06e552027462f97bde...
Nov 28, 2018 4:00 AM61.19777997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi115c1e9b6ca8c06f74939396...
Nov 28, 2018 3:00 AM107.56851671 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia09ee65d806eeb405501af7f...
Nov 28, 2018 2:00 AM88.60669824 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb2309f76cc3be65de0d06d9...
Nov 28, 2018 1:00 AM91.42992812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8855bba3178eb9460d100ab4...
Nov 28, 2018 12:00 AM122.25470015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7646cf7a058cfff423418a3...
Nov 27, 2018 11:00 PM89.56348542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbbf6ba7cd0cc79c6569d477...
Nov 27, 2018 9:00 PM151.14671848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib924084a98174a71521ec617...
Nov 27, 2018 8:00 PM121.73461864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicae6bb661ae9559c7ce75f3d...
Nov 27, 2018 7:00 PM166.00305565 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1df1aeef893566785fd52bc4...
Nov 27, 2018 6:00 PM44.68388348 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9897382a1c3edf1bcc296f6...
Nov 27, 2018 5:00 PM92.90337466 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie66d4f670252ed6072667c41...
Nov 27, 2018 4:00 PM129.38402220 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ad4111257471b9eb233f78c...
Nov 27, 2018 2:00 PM104.55775333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5397734539bdc81eba33b9b3...
Nov 27, 2018 1:00 PM75.67194139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd1a9170f26aa10116fc418c...
Nov 27, 2018 12:00 PM88.31025861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47f5a19dd1fb95fd5effd7b0...
Nov 27, 2018 11:00 AM91.47635289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e917816ee019b303bd1f0b5...
Nov 27, 2018 10:00 AM94.04416922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi657ec2c20d11f5c9fbb390c2...
Nov 27, 2018 9:00 AM95.29647377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43b2527927314275104ce71b...
Nov 27, 2018 8:00 AM80.41399658 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5de10635e4f0bd399df3b29...
Nov 27, 2018 7:00 AM218.37462652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi105a02ac2ae2fd39bd8dc2ca...
Nov 27, 2018 6:00 AM49.04936584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06302e1cb5095b038c069836...
Nov 27, 2018 4:00 AM44.85092293 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafd90941472dc9a6997e80ca...
Nov 27, 2018 3:00 AM215.79585680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3c56fe8304e7a74cc8075b1...
Nov 27, 2018 2:00 AM86.57763328 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7011daae55b4808f4ed4476c...
Nov 27, 2018 12:00 AM84.00640591 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi51b512427c47b5772826924f...
Nov 26, 2018 11:00 PM134.89737013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3510de588797b1c8f5472004...
Nov 26, 2018 10:00 PM44.67131197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica46915e999ce61e5bf2f2f3...
Nov 26, 2018 9:00 PM46.60137531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf6fad708a231452213d0891...
Nov 26, 2018 8:00 PM81.78173882 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi490671b582ba714843ee629c...
Nov 26, 2018 7:00 PM93.36692584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1c256f44bb8a24c0bb81d1d...
Nov 26, 2018 6:00 PM41.62635090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi590ec72e0aae0b36e7cb8791...
Nov 26, 2018 5:00 PM94.39931476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20d10857273b698c89f7f749...
Nov 26, 2018 4:00 PM44.99316873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29bb44aed0483a87b3858580...
Nov 26, 2018 3:00 PM84.48082435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7eb11b6b0cc59e2672854480...
Nov 26, 2018 2:00 PM51.64439527 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e2ae953f93ca3fef5e9f1c3...
Nov 26, 2018 1:00 PM33.88409090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40b10122e1ea775292a76d95...
Nov 26, 2018 12:00 PM75.03485649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73627afa3ac0bbea0a82b1b0...
Nov 26, 2018 11:00 AM88.32781931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ab81dab0b967c81875f33a3...
Nov 26, 2018 10:00 AM83.20623741 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1da2c27bd31a6476aea8e58c...
Nov 26, 2018 9:00 AM83.22108490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi537c094ec772c499a0f1c113...
Nov 26, 2018 6:00 AM59.17302060 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95108b8614f83c4a82fc4452...
Nov 26, 2018 5:00 AM53.33063830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c2c07f28b456bd8e8307c35...
Nov 26, 2018 3:00 AM85.12268062 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e6ab4ad99fc9874c9725059...
Nov 26, 2018 2:00 AM36.86307916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7669e90a302d83227bb2de4d...
Nov 26, 2018 1:00 AM154.98754037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07a09fa8b5a05fa821cee0e3...
Nov 26, 2018 12:00 AM34.29163270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0e4fafb3ef8eddcd41079a5...
Nov 25, 2018 11:00 PM194.66630732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf8d8ff01b53afd25825bfe5...
Nov 25, 2018 10:00 PM91.53600218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16bad1cc6bd28ee2d20a21d7...
Nov 25, 2018 9:00 PM33.94929724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid91de99f4a45084a598e1c2f...
Nov 25, 2018 8:00 PM129.69627223 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi08c23189d2fe5029823f45ff...
Nov 25, 2018 7:00 PM76.27636364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f2a4b63dddecc5055409f38...
Nov 25, 2018 6:00 PM89.17674970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22314382251226c3f857926d...
Nov 25, 2018 5:00 PM28.12458797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieedf4538253786f74e04ac86...
Nov 25, 2018 3:00 PM260.38219007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dd9667934426fc507388fb9...
Nov 25, 2018 2:00 PM55.28563318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7a010de5b619429c96ba2da...
Nov 25, 2018 1:00 PM52.04704344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52f0c3b28c72261afe2c714c...
Nov 25, 2018 12:00 PM90.01001221 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a02ea0c91966db7990c4f13...
Nov 25, 2018 11:00 AM182.52689501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e9397e47fd9694881613987...
Nov 25, 2018 10:00 AM44.26547155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae6e4e38eea7bc744b595d18...
Nov 25, 2018 7:00 AM78.05339346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c03a1c84426e5d76f2acf3a...
Nov 25, 2018 5:00 AM75.51037518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97add8fabdbbd641d60feb42...
Nov 25, 2018 4:00 AM32.82942766 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibaa5df979718b3a2e5ed2d1d...
Nov 25, 2018 3:00 AM102.79988232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb24ab69de71b5b05afde9dd...
Nov 25, 2018 2:00 AM111.27894937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2270d82292625abebbd415c...
Nov 25, 2018 1:00 AM42.38195503 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1198de9c942534b1cd104cb5...
Nov 25, 2018 12:00 AM83.09312793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e388c83ac59d0a29d41fceb...
Nov 24, 2018 11:00 PM32.52668286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea110cbd7a2c5cb866eff4b6...
Nov 24, 2018 10:00 PM149.22555519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ace2a26374907c18ed2dc4f...
Nov 24, 2018 9:00 PM141.04292411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif36b0c30c9f23082e748c708...
Nov 24, 2018 8:00 PM30.56468097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ada2e2b7990b8011130c955...
Nov 24, 2018 7:00 PM32.95247977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid91bff092280783e166dba22...
Nov 24, 2018 6:00 PM38.63441728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44a1ef9c32990fb6a9e788aa...
Nov 24, 2018 5:00 PM27.14029090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3f099308e1708bbddd04c71...
Nov 24, 2018 4:00 PM137.27350387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ccdc8c17be7bb6becf1f5db...
Nov 24, 2018 3:00 PM45.15550278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia79162b6d3bf8eeaa12adc53...
Nov 24, 2018 1:00 PM32.94460556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a8bf4b33d40c161dcd0a144...
Nov 24, 2018 12:00 PM92.74225736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib88268d166a2c671585db879...
Nov 24, 2018 11:00 AM28.46093562 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi137b259a8986555ad39d1a86...
Nov 24, 2018 10:00 AM35.01690753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9387d0e988832e9ac85176f...
Nov 24, 2018 9:00 AM96.21750213 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d9779dc440af8996aea30ae...
Nov 24, 2018 8:00 AM69.54413112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13cded711da0e7980f63ac9c...
Nov 24, 2018 7:00 AM97.16500377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif05f069a627279f7f92e1d63...
Nov 24, 2018 6:00 AM145.00230356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5fab9c5f1e60ed3dc11e878...
Nov 24, 2018 5:00 AM130.50086688 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8fa7b63916a8300ba738e1c6...
Nov 24, 2018 4:00 AM33.90034771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi495e86e06b95b6bebe47e744...
Nov 24, 2018 3:00 AM100.17077519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60a5d01aa0afafca81b1e556...
Nov 24, 2018 2:00 AM39.61127467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10738098174bdb5cd29ab659...
Nov 24, 2018 1:00 AM168.24360381 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d16d7e38633918c352c90b0...
Nov 24, 2018 12:00 AM160.65104896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0350cca81a61d6633b31bb57...
Nov 23, 2018 11:00 PM96.56014920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4368054305d51cf4a632326d...
Nov 23, 2018 10:00 PM138.68821538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88256613b60557b4c2421982...
Nov 23, 2018 8:00 PM141.94103526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibcad1437823ac5d5c4bc0e8a...
Nov 23, 2018 7:00 PM75.21591664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cfde4972c5c48e810d06d98...
Nov 23, 2018 6:00 PM161.36252612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie15a794ee713624e8dd0f3ff...
Nov 23, 2018 5:00 PM35.80506250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85a2b5de48ec677b1b2c1883...
Nov 23, 2018 4:00 PM105.64370593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3af55f22c48cff454af03b59...
Nov 23, 2018 3:00 PM149.36582809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi691be8ff44043e8df52e8719...
Nov 23, 2018 2:00 PM106.96469727 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a23f5d16328babab1e8dc53...
Nov 23, 2018 12:00 PM197.44971882 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2462a3296d1dca1b79d80699...
Nov 23, 2018 11:00 AM33.42372454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidad12d4fe8877a0890e6dfa3...
Nov 23, 2018 10:00 AM135.17020973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia61910c676ead886efe92830...
Nov 23, 2018 9:00 AM74.96780292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi481f8fdc98e8326a608628dd...
Nov 23, 2018 8:00 AM77.80695185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic598820c7e2970613f31ac21...
Nov 23, 2018 7:00 AM77.93088075 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi992f16bd67891dad8456885d...
Nov 23, 2018 6:00 AM190.02798730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b58874c590f672cb03a77c7...
Nov 23, 2018 5:00 AM73.68574627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22cfd733478095b875cc1bce...
Nov 23, 2018 4:00 AM33.34860157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8be2fa0de8102c1c53f29dfd...
Nov 23, 2018 3:00 AM141.55339994 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c8e30c8859833be2287d8cd...
Nov 23, 2018 2:00 AM34.90930961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b5e5f3ff32d2495d8c19edb...
Nov 23, 2018 1:00 AM73.14638559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi556f5206d0ca03a6c92143a6...
Nov 23, 2018 12:00 AM70.70791997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ec72d79146dba693f5557ca...
Nov 22, 2018 11:00 PM78.39598727 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8913a2c38000a69e99714dcc...
Nov 22, 2018 10:00 PM40.38480201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3777b0f733a4d6928244f140...
Nov 22, 2018 9:00 PM36.39356960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic68280d42a5c9d7fe9498231...
Nov 22, 2018 8:00 PM32.17809899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe89c86a4dcd3844e69bad70...
Nov 22, 2018 7:00 PM35.40816388 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cbbb3db1cf1d840c2e11cef...
Nov 22, 2018 6:00 PM232.77599964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi686b4468948d92b76a3a6bd2...
Nov 22, 2018 5:00 PM46.42504919 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi531ecf66eb604710011c95b4...
Nov 22, 2018 4:00 PM12.96132001 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a1cfe61b240d18f57500685...
Nov 22, 2018 3:00 PM47.44124438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7002f56d96cfe3ccd11a14bb...
Nov 22, 2018 2:00 PM23.91189970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f58a3c154d4dd4cfaca1b0d...
Nov 22, 2018 1:00 PM12.61272630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifca4fee80dc45dbc663dd4a8...
Nov 22, 2018 11:00 AM27.50996557 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidad9b18046249c850991df88...
Nov 22, 2018 10:00 AM59.12708780 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic79d44c7b789fc7841b4bad5...
Nov 22, 2018 8:00 AM4.70137390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e01ee71f6d7b2eb6bb65a5f...
Nov 22, 2018 7:00 AM84.95676404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic214816d70933a8885d8038a...
Nov 22, 2018 6:00 AM42.94003577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi283f816228f20d4ae04016cc...
Nov 22, 2018 4:00 AM129.71840638 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4ef8794062c3a2caeabaf14...
Nov 22, 2018 3:00 AM84.19986986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14e6231127b1593069e51c4e...
Nov 22, 2018 2:00 AM81.54806295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98887ec21ecf386af3138a2a...
Nov 22, 2018 1:00 AM114.72126499 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9519bff571d19c9ad59cfdd5...
Nov 22, 2018 12:00 AM48.80456286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f78b0ec0d17bbcd56b6d49e...
Nov 21, 2018 11:00 PM41.03878164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9e392ccf4343c800ecabdff...
Nov 21, 2018 10:00 PM76.04290624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd7e2b4a4b5b9b70f5c248fe...
Nov 21, 2018 9:00 PM78.41638513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4570614632429e03ee09d8d2...
Nov 21, 2018 7:00 PM187.50374976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8c722ab6651a97db98b90eb...
Nov 21, 2018 6:00 PM75.12901670 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia27706450d95e461e5c0e7af...
Nov 21, 2018 4:00 PM36.96046306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32e2c20579a38db3d4afaf76...
Nov 21, 2018 3:00 PM40.15140557 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e848bba5f9a292d3f8b39dc...
Nov 21, 2018 2:00 PM43.07900924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a0ba55859a81435da68a535...
Nov 21, 2018 1:00 PM137.38430929 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ab3dd81efa581f52a23d49f...
Nov 21, 2018 12:00 PM26.96077411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f7347b81632078b1cabf287...
Nov 21, 2018 11:00 AM103.58137326 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16593baed40f2906fac91ca4...
Nov 21, 2018 10:00 AM34.28035274 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3642954cf38db5a633fd7dc7...
Nov 21, 2018 8:00 AM117.54039222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi934d745102578ada88fb2bf6...
Nov 21, 2018 7:00 AM40.84423453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi82f8ad4989268a23bb3e0aa2...
Nov 21, 2018 6:00 AM81.54236317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89747c68d4e16fb22c9105d6...
Nov 21, 2018 5:00 AM37.93669172 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc87f2c3d43bb42665a569ec...
Nov 21, 2018 3:00 AM82.98357348 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81aedfe49504605059b6885d...
Nov 21, 2018 2:00 AM80.08190507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a7787ae2df2a062e2f7cc44...
Nov 21, 2018 1:00 AM35.69552841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f4e6a9a6dcea70b938e8042...
Nov 21, 2018 12:00 AM82.87467175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3aa80c7493d51654fb51773b...
Nov 20, 2018 11:00 PM268.65670308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidecd79a966fdfea17204e7e2...
Nov 20, 2018 9:00 PM175.77171025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46eadb8e94829645b75ff3c2...
Nov 20, 2018 8:00 PM87.30691373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8886985c9e2f74a916377bc...
Nov 20, 2018 7:00 PM90.32680961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi442fc097a01dace0dfc59268...
Nov 20, 2018 6:00 PM98.73899964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ebd7c152c2819a61fa47a41...
Nov 20, 2018 5:00 PM126.07031224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17611ea673eb765ccae30fbb...
Nov 20, 2018 4:00 PM47.28389481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicce45065d5a9e0c554fcc511...
Nov 20, 2018 3:00 PM161.01513288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcf578bfb99ad8286b25ec9e...
Nov 20, 2018 2:00 PM36.49587391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a67acc76b5d41116e7bd7e2...
Nov 20, 2018 1:00 PM48.88160251 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5880d160c5243caa7ccf0a6...
Nov 20, 2018 12:00 PM36.72113479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07b00b0f0b8473f0c2ee6c1a...
Nov 20, 2018 11:00 AM169.66426372 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi386ac81e3ca65a5c4ee338ba...
Nov 20, 2018 10:00 AM135.29772363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38385922ac6f2d43a1fb096f...
Nov 20, 2018 9:00 AM42.14190398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc88c6312eaf710c6dd4ed1f...
Nov 20, 2018 8:00 AM90.24139234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69440d05b2cf9db256890a88...
Nov 20, 2018 7:00 AM66.91366128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0398cc34df4e7c3633a0117...
Nov 20, 2018 6:00 AM99.45390738 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7fae88d0a9de530e3e8bbf8...
Nov 20, 2018 4:00 AM47.42224866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibff1a4bcc30922bd69167d57...
Nov 20, 2018 3:00 AM39.91903659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicddca9e14cf82b1c1b69d967...
Nov 20, 2018 2:00 AM35.94549226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi680efde43fddbc1a70a393c5...
Nov 20, 2018 1:00 AM33.12614042 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92fabead712478b61241e57f...
Nov 20, 2018 12:00 AM35.22826112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc0def7cd9cbb0e1d34f8d4c...
Nov 19, 2018 10:00 PM120.08468083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a2473b8e7dc89d02416478e...
Nov 19, 2018 9:00 PM135.49470279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7ccd9932bb6b9d4269f3814...
Nov 19, 2018 8:00 PM81.40637363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9e1dde3ece66612a9e52d6a...
Nov 19, 2018 7:00 PM41.77302726 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic805fe19e8e5406551e2ea78...
Nov 19, 2018 5:00 PM75.33097522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidab4a71288fb384115de93aa...
Nov 19, 2018 4:00 PM81.73122797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e3693101e6d57e4d1f43c63...
Nov 19, 2018 3:00 PM34.16746579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif738dc43f9c705c3a5347014...
Nov 19, 2018 2:00 PM74.72888265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5e41f988e21025feabb719d...
Nov 19, 2018 1:00 PM75.09732564 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi552cf400a5a17308aa1f90fc...
Nov 19, 2018 12:00 PM32.92571450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0174c67f9b10869e2ca3aaab...
Nov 19, 2018 11:00 AM81.14816331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39def55784056140aaed7ff1...
Nov 19, 2018 10:00 AM73.74837038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic11bf2f2b6f5a0d6038dcce0...
Nov 19, 2018 9:00 AM137.22394037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c385fade422ba9c6581a955...
Nov 19, 2018 8:00 AM130.74083874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35453f3724d543bf5865d49b...
Nov 19, 2018 7:00 AM49.74870456 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi997a2b9d2e7c9cfe77bca5f1...
Nov 19, 2018 6:00 AM115.05577651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e304fe2bc4753195333e4a6...
Nov 19, 2018 5:00 AM126.65758225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ccf7cd2b71b3b4207bed654...
Nov 19, 2018 4:00 AM48.74780701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dd777204f6114f55e068183...
Nov 19, 2018 3:00 AM196.70542729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi729b7fb29dd1a491e4120111...
Nov 19, 2018 2:00 AM149.43073364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62df3f1471a6c391342c942e...
Nov 19, 2018 1:00 AM44.97059153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f031cf7ba8b6ea1cf1af816...
Nov 19, 2018 12:00 AM107.95964253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi143bdeff24a29886ec53473d...
Nov 18, 2018 11:00 PM84.72630519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6718269446b4882952b1b422...
Nov 18, 2018 7:00 PM40.59581195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2345a6aaed2160e4d0f5d5c...
Nov 18, 2018 5:00 PM71.02074847 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc5225610f7387457151396d...
Nov 18, 2018 4:00 PM94.81283764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic343d54ab343525ca5df11a4...
Nov 18, 2018 3:00 PM68.84121275 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0490ae7a51e3e34f8cd8935e...
Nov 18, 2018 2:00 PM74.93321946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid17d60d58b49f31cf28f1bc8...
Nov 18, 2018 11:00 AM75.41333235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5552d315fde90c919e075e53...
Nov 18, 2018 10:00 AM35.37394514 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi571d8e184ac569d6863c6816...
Nov 18, 2018 9:00 AM107.20727377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1aa7fb87296825159331dbfd...
Nov 18, 2018 8:00 AM78.46501958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3e79f86752d1d4a6caef674...
Nov 18, 2018 4:00 AM43.78154358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14c9c55fe0bad4b146d4f1b9...
Nov 18, 2018 3:00 AM40.26184697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi641d27fec0fa6cc76ffeb26d...
Nov 18, 2018 2:00 AM37.12675937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi305f50881811bd9f85a01bc4...
Nov 18, 2018 1:00 AM36.95322753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2b22c95a7aa2c5d2e727379...
Nov 18, 2018 12:00 AM166.21824553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25efe3d593e110d4bbe29db6...
Nov 17, 2018 10:00 PM62.66868268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi559237956f99bf46a98e97c1...
Nov 17, 2018 9:00 PM82.53243301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8eed585ef7f7356e9711f641...
Nov 17, 2018 7:00 PM83.37652875 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea7c0fbada90c7ed111ef14c...
Nov 17, 2018 6:00 PM36.95508413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidfaf3e558d62c3968c161bdf...
Nov 17, 2018 5:00 PM82.43617192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10a1aeae3dcb4ee4a18d6b69...
Nov 17, 2018 2:00 PM137.69788134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic96f77d73bbbf5ae5d555519...
Nov 17, 2018 1:00 PM78.83757015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0856c9b8d0fd4368c74a1e77...
Nov 17, 2018 11:00 AM85.46253117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8c25b0f84e8b283dc19738e...
Nov 17, 2018 10:00 AM36.32953743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b71a9a00fcf00d9e5559ec0...
Nov 17, 2018 9:00 AM187.03021801 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22634a7b2dc277a3416802f3...
Nov 17, 2018 5:00 AM78.13711203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi827aa58abfffae5af393af4d...
Nov 17, 2018 3:00 AM30.30541431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8f8d9128eb19b0249284541...
Nov 17, 2018 1:00 AM45.40155034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77ab05b4deecc1776178d262...
Nov 17, 2018 12:00 AM155.40621014 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi181f51dec6bf8ef7bac6cab0...
Nov 16, 2018 11:00 PM74.81956457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ed194e05086a4bb7d4886c4...
Nov 16, 2018 9:00 PM39.95292371 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif708a2dbe7042fcfba010ac0...
Nov 16, 2018 8:00 PM37.44620312 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicec2ca29b915872a48f59876...
Nov 16, 2018 7:00 PM58.42099966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida6698a34921cdaf91e1548a...
Nov 16, 2018 6:00 PM39.59039213 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c0b255b1517566438606470...
Nov 16, 2018 5:00 PM71.03661817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10a16503ad9a8448e9c84548...
Nov 16, 2018 4:00 PM103.45763920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic39e23d07050692772167574...
Nov 16, 2018 3:00 PM73.03024174 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic75f3c6d6bbc8a604b20128a...
Nov 16, 2018 1:00 PM39.84020796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4422454fa011772a7c648ce...
Nov 16, 2018 12:00 PM45.30945942 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdfb55bf124aac29696cbe1b...
Nov 16, 2018 11:00 AM78.08339249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07791f74ab7e058f2decf36c...
Nov 16, 2018 10:00 AM113.34168027 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73a90c52849c393beadf147f...
Nov 16, 2018 9:00 AM37.02571696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi140f46d7aed0183940a3c6ba...
Nov 16, 2018 5:00 AM74.08119762 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b56a8c012ad2698635e7726...
Nov 16, 2018 4:00 AM39.17462766 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0449e70909bc54172ff7376...
Nov 16, 2018 3:00 AM112.07847717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8135e452272bba2f75e9e5d...
Nov 16, 2018 2:00 AM42.87825755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif53557c9cd47c1b27ce63c01...
Nov 16, 2018 1:00 AM78.82195008 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e12421d6ea0a86281ecc225...
Nov 15, 2018 11:00 PM39.91562738 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1595838e657f93d4faa0f432...
Nov 15, 2018 10:00 PM157.99874682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib751fd1d4e5df0b08a6a8e33...
Nov 15, 2018 9:00 PM40.72305091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi069d71c742aa2134933da928...
Nov 15, 2018 8:00 PM69.79368589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi400c964f81546b477cb379c2...
Nov 15, 2018 6:00 PM36.48965616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiecf9e8d407da884125b0fe37...
Nov 15, 2018 5:00 PM107.18499320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76c0e39a30ac64269b3037d9...
Nov 15, 2018 4:00 PM74.01542169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi464b07b5b406f7bd3102e2d3...
Nov 15, 2018 3:00 PM136.35491947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a8b853752989b4d3adf46d9...
Nov 15, 2018 12:00 PM34.75901891 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida5beeb9a33aacfe8498c8cc...
Nov 15, 2018 11:00 AM29.83140930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi074df05c167caf3c55141267...
Nov 15, 2018 10:00 AM157.18901943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic79430a152e0aa683ea8e411...
Nov 15, 2018 9:00 AM104.18786322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia716877feef17bab8b09a3f4...
Nov 15, 2018 8:00 AM119.74689250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic75597b6c7dd2cc22a8dab6a...
Nov 15, 2018 7:00 AM38.60231718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06af031d76f6064932cc701e...
Nov 15, 2018 6:00 AM34.59044966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20da91a4969013aa95e46516...
Nov 15, 2018 4:00 AM71.68397774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ba1398168cf9bb2b8017f65...
Nov 15, 2018 2:00 AM74.68835645 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee361ffc4af6f7504b86c1ea...
Nov 15, 2018 1:00 AM37.59551313 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92c49da8e97f1f5c3f2e4cb8...
Nov 15, 2018 12:00 AM103.79786127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2aabbc4542c99dddc5729f08...
Nov 14, 2018 11:00 PM35.91855814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c466fce5a0560a379ffcfa2...
Nov 14, 2018 10:00 PM98.32051542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi119c8bf2e356e532e312cf4d...
Nov 14, 2018 8:00 PM64.64340308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi292048c2853c66a4a1eb2e15...
Nov 14, 2018 7:00 PM34.46467798 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc5ec61732040e57462164af...
Nov 14, 2018 6:00 PM37.62888527 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicafbca7f5a4257d866339f8d...
Nov 14, 2018 5:00 PM90.11924395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52da3ace9438759a8cb3a064...
Nov 14, 2018 4:00 PM104.56807077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27bea0f1de75be0faf1261d2...
Nov 14, 2018 2:00 PM135.71550302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54e39f0a01f6382354d79ac7...
Nov 14, 2018 1:00 PM96.12460376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38831d88327b6436496db9a6...
Nov 14, 2018 12:00 PM140.58280093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a84d2b07804bffffd2bc140...
Nov 14, 2018 11:00 AM65.99209832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b2773a27a0aff0a6f81b2d2...
Nov 14, 2018 10:00 AM141.90179173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida61a88824dd5867819b7beb...
Nov 14, 2018 9:00 AM124.88095050 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33da14cab5b3d09a21e2e862...
Nov 14, 2018 8:00 AM32.21834617 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7993bdb7a61da0a490d043f0...
Nov 14, 2018 7:00 AM62.41260607 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac4cdb7d7f15bd416dc320bd...
Nov 14, 2018 6:00 AM131.24274285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d4a3e6f97752035ae9bcb0d...
Nov 14, 2018 5:00 AM134.59317155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e8af607c4457be557a07a0...
Nov 14, 2018 4:00 AM127.39809552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38d7651c383d179cd6d14e0a...
Nov 14, 2018 3:00 AM61.66415352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif05e95024717b8e724f0309c...
Nov 14, 2018 2:00 AM122.97774680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4888e21ae2a964fe4d012ed...
Nov 14, 2018 1:00 AM105.81210490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb6077a3779f216d95ea1d5e...
Nov 14, 2018 12:00 AM98.25109516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41e6c56611e6a9c9c350bbd1...
Nov 13, 2018 10:38 PM71.35961053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4702fe07087b2420c459bed...
Nov 13, 2018 10:00 PM101.55829226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ddacbbf0832be71a4f3a627...
Nov 13, 2018 9:00 PM44.77591825 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9822ce1c60128fc259315f4d...
Nov 13, 2018 8:00 PM42.77008601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15bcea17674467943ce6492f...
Nov 13, 2018 7:00 PM180.86524866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3fc082e268ddd27dc8499cf...
Nov 13, 2018 6:00 PM38.55229239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8a8016f95a5aa27f46b5891...
Nov 13, 2018 4:00 PM189.84408638 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi503ce9d2ae1f14d1e4829372...
Nov 13, 2018 3:00 PM38.20573510 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi971a8bac46f4b2238d2a008e...
Nov 13, 2018 2:00 PM73.27832313 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi212a7639a762d1380366d04f...
Nov 13, 2018 1:00 PM69.56915646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04a08669e59d3c923172d100...
Nov 13, 2018 12:00 PM36.08518539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63086bc9c45fcacd2b28b016...
Nov 13, 2018 9:00 AM35.22556718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02ef38db21a5e8466ac52df4...
Nov 13, 2018 8:00 AM35.28201511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59fbded0e83fe45cba139ed4...
Nov 13, 2018 6:00 AM39.90893198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77d8311288c1fe0862ff8f99...
Nov 13, 2018 5:00 AM72.88110460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb83c81eeffe093ec8b23c6f...
Nov 13, 2018 3:00 AM39.15608764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi863961198e0f0cf276892233...
Nov 13, 2018 2:00 AM38.58139676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a6bd1d614e0c9fbf110b1a5...
Nov 13, 2018 12:00 AM74.59432609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32ae4f0f091dcac990e90610...
Nov 12, 2018 11:00 PM33.44630598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif70f616abc52f9216ff484ba...
Nov 12, 2018 9:00 PM33.47855643 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid315d34beb6e03d1fd571e06...
Nov 12, 2018 8:00 PM30.56438104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice44964b8fd5bea76fe3253e...
Nov 12, 2018 7:00 PM33.41226497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi869c9c8a2672b36e4db73632...
Nov 12, 2018 6:00 PM98.54447671 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7286e085b29499e812450e86...
Nov 12, 2018 4:00 PM71.64910394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d4ee4b41b548847dd457834...
Nov 12, 2018 3:00 PM65.33203929 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3589394129d055600c87bb3a...
Nov 12, 2018 2:00 PM171.35059764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3dca118dcac60ecce671eeb...
Nov 12, 2018 1:00 PM63.56907232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi741589bf135e2d3290217fd2...
Nov 12, 2018 12:00 PM34.32508529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86f1a5b8e3cf4020321db5bd...
Nov 12, 2018 11:00 AM32.73901244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicaf41ebb7219376883f418ae...
Nov 12, 2018 10:00 AM95.69299719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica254c18f3e4d3871b9a6cc4...
Nov 12, 2018 9:00 AM65.53864364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi263b56045bc3308217789348...
Nov 12, 2018 8:00 AM62.20056260 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4d37607edfdcf8755103b98...
Nov 12, 2018 6:00 AM102.79841246 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c079af09c180af28a70dabf...
Nov 12, 2018 5:00 AM99.67776298 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib03a7bb2e3b7fda96c894db3...
Nov 12, 2018 4:00 AM70.14705365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1336c8459defc05d7e300118...
Nov 12, 2018 3:00 AM103.04476947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62292f46b4ccea39654b9e98...
Nov 12, 2018 2:00 AM37.16449322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi896cf67442c71e1d70fc6117...
Nov 12, 2018 1:00 AM109.18440857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6d423622c06677379a9e6c4...
Nov 12, 2018 12:00 AM32.21661902 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5edc89d59a8dd93a9a4ea25e...
Nov 11, 2018 11:00 PM37.93310038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid30d945fe66496cb131b99ef...
Nov 11, 2018 10:00 PM105.31300047 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ae6d3ca7bb5644e15b3a664...
Nov 11, 2018 9:00 PM75.37149971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bec4f54dfa5de63744c30a8...
Nov 11, 2018 7:00 PM36.22556470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1257ae4dda3a73dbd82758fe...
Nov 11, 2018 5:00 PM109.96770922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11ceab1eccf619a5c971e088...
Nov 11, 2018 2:00 PM135.36043179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd5f3ba43beb891b4616ea8a...
Nov 11, 2018 1:00 PM36.90079916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49a381d6bf58fa0fd5b1ba60...
Nov 11, 2018 12:00 PM37.11653396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1452ffd05081f4398124f5fa...
Nov 11, 2018 11:00 AM102.09554501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi456decc460444bd8e0537a0f...
Nov 11, 2018 10:00 AM37.72424887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4dd3eb2c8ecc790216e0a60d...
Nov 11, 2018 9:00 AM36.11661061 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ba86fab89e4e3ecff896f21...
Nov 11, 2018 8:00 AM72.17398840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ee0cc2f0c0219a58d0a700e...
Nov 11, 2018 5:00 AM58.47504848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1c8811ff1005afe65b5dc5e...
Nov 11, 2018 4:00 AM74.01536439 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi583d5b451dd74fd9be3b958b...
Nov 11, 2018 3:00 AM39.09732161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5992c5996baf70437bd2dbb...
Nov 11, 2018 2:00 AM118.03313018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi235a78f38f92e42f8709f1bf...
Nov 11, 2018 1:00 AM39.34954635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46eed567abcbe856dbd00de5...
Nov 11, 2018 12:00 AM32.24576537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42e8565c083a0fe23a9ea26d...
Nov 10, 2018 11:00 PM74.71302380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38744b423aa9da6539314cae...
Nov 10, 2018 9:00 PM106.64809682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi155d41afe408d3465da7e1ac...
Nov 10, 2018 8:00 PM149.83032419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6a69aa3284dfaf98013a3f2...
Nov 10, 2018 5:00 PM41.55656109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1afcc542165098bcb24f3e1...
Nov 10, 2018 3:00 PM118.53274245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida3a8c9adac2fd26188c3b0a...
Nov 10, 2018 2:43 PM537.12148260 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie97b1a8055a3dda84bafad64...
Nov 10, 2018 9:06 AM36.46728903 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi959bc60f22d8519556b9e6c8...
Nov 10, 2018 5:00 AM37.17249334 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79cf4ea17cb1470920604f77...
Nov 10, 2018 4:00 AM71.35584128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0d5ea382aebca6e6888fcbb...
Nov 10, 2018 3:00 AM37.20265680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid38043efc313fe0cd4c562c7...
Nov 10, 2018 1:00 AM82.00242282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dff5a0340928d0b3c82947b...
Nov 10, 2018 12:00 AM37.42451311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdb975a3317ee6024b5b5ad3...
Nov 9, 2018 11:00 PM36.49436516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fb84c417369ace826ec940c...
Nov 9, 2018 10:00 PM42.70060169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bc5ad1a8c0881e5846da2b2...
Nov 9, 2018 9:00 PM40.88520873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0baa56e6ef7f796d3bcd0bba...
Nov 9, 2018 8:00 PM73.32182999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi987d47f4944df64ad4801728...
Nov 9, 2018 7:00 PM31.55164930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifddc56d41321f6eca48911b7...
Nov 9, 2018 6:00 PM127.37382222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bab3a47ad0102428774b9e6...
Nov 9, 2018 5:00 PM108.21140700 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83241cfed69fd3d9e61b995c...
Nov 9, 2018 4:00 PM35.57556582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70f6b73bc6ed05598f2f751e...
Nov 9, 2018 3:00 PM152.18214502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid70db372e7f26da3165ca429...
Nov 9, 2018 2:00 PM98.12095802 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3ff365507b78174d38c1629...
Nov 9, 2018 1:00 PM35.35397504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1cf6c68ffca2f6604042807...
Nov 9, 2018 12:00 PM100.20136971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi611db713ab2b1499e33cb65a...
Nov 9, 2018 11:00 AM102.04424164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7c6c0baccda76512465cc3b...
Nov 9, 2018 10:00 AM69.91131317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72a7e612d18aa96e8487bcd5...
Nov 9, 2018 9:00 AM35.59680997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib07e908f947b5e68b30fe557...
Nov 9, 2018 7:00 AM114.30648869 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94b6569f9e716210b0ff3d6a...
Nov 9, 2018 5:00 AM135.59926279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f23822b81398a1922238996...
Nov 9, 2018 3:00 AM36.27888670 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida3fc88cf9aeed3c5207d9df...
Nov 9, 2018 2:00 AM37.90633202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff54673f7d2c5d11707bc5e1...
Nov 9, 2018 1:00 AM100.08043858 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd2acab121aa531ff241f347...
Nov 9, 2018 12:00 AM66.94399232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2b9d0b937fded1d380d687c...
Nov 8, 2018 10:00 PM102.80610683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd4b880aa717655985cec542...
Nov 8, 2018 9:00 PM23.22612277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7d99f376302d8c1c8bfc83d...
Nov 8, 2018 7:00 PM92.16628072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25977e80269ff6a232d81aef...
Nov 8, 2018 4:00 PM69.87499747 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia861d442ac81f78304f73d40...
Nov 8, 2018 2:00 PM134.86416482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6f8226c8bfaf956b113a956...
Nov 8, 2018 1:00 PM40.40423308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e8e6100c9089a9c53226eed...
Nov 8, 2018 12:00 PM77.40696092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif31e40dc36c519a17b535e51...
Nov 8, 2018 11:00 AM98.47662994 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73979e25ad10d653297d0db5...
Nov 8, 2018 9:00 AM81.27561415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1eab6fb7e91ccfae56221bb3...
Nov 8, 2018 8:00 AM68.37091554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05cfdf7472983c9283c76aba...
Nov 8, 2018 7:00 AM39.95473955 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40f754b02b615d7178bffd9f...
Nov 8, 2018 6:00 AM93.33079599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie35564d92d4a78c47256f1e6...
Nov 8, 2018 5:00 AM86.93187528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf4707cb30d2dbcf1ef3504b...
Nov 8, 2018 4:00 AM42.40675851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi264e5a735d93f89b4366b4c8...
Nov 8, 2018 3:00 AM80.56653885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f2c00742f88eb1c89d5cac2...
Nov 8, 2018 12:00 AM45.84655546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi846bf4cc4348795c173f635f...
Nov 7, 2018 11:00 PM188.09203902 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b316c357ac68c296b509f36...
Nov 7, 2018 10:00 PM51.28479042 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b8a1ba920162a6bcb4de4a4...
Nov 7, 2018 9:00 PM41.70185729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi684ad7f356ac94c048f007d4...
Nov 7, 2018 8:00 PM154.21420600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb771487dc6e6b234e068686...
Nov 7, 2018 7:00 PM45.88895088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi36a99bf89bd43524edd475c4...
Nov 7, 2018 6:00 PM67.17807989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif68b5fc8065ab3d871ab4e35...
Nov 7, 2018 5:00 PM120.61461691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4dcc326e73ac8825720973e8...
Nov 7, 2018 4:00 PM45.92950587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi614ce682cc2a07d3375bb00b...
Nov 7, 2018 3:00 PM30.68631971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif75677c355ede01e1fa460a7...
Nov 7, 2018 2:00 PM117.12198549 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi184a8d78d01b82836c3ec33e...
Nov 7, 2018 1:00 PM111.89868971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9171dc064cec0565836ec48d...
Nov 7, 2018 11:00 AM38.99896656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cec1e6f56a5040d2a309ead...
Nov 7, 2018 10:00 AM34.25580621 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief878d3f09d9e2b5267a38c0...
Nov 7, 2018 9:00 AM144.89237501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0290a2445a171e8d193595c...
Nov 7, 2018 8:00 AM68.44007452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5072cc578c3a173649658f34...
Nov 7, 2018 7:00 AM72.55993450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dc816fa26a582f8d0e56f73...
Nov 7, 2018 6:00 AM203.11491934 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c592a778156938e56eaf3e1...
Nov 7, 2018 5:00 AM48.35061260 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1568ffb622fdb1e301445443...
Nov 7, 2018 4:00 AM45.87465838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f9c0ea80cbccee8dc8e3bbb...
Nov 7, 2018 2:00 AM79.85882865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2b787bca4296a43ca86913a...
Nov 6, 2018 11:03 PM98.97653453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09451fbd5c0f3f7b0a85c4ae...
Nov 6, 2018 8:09 PM123.56911895 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibaa16f6d3dbd93045dce8343...
Nov 6, 2018 8:01 PM41.97773231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi82bc536d29778c4c2ab03a10...
Nov 6, 2018 4:06 PM122.61752297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0753cc0c990e5bf4ebb8b4d...
Nov 6, 2018 2:05 PM111.28637954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidfceffe194e922ed0cc18ba3...
Nov 6, 2018 12:05 PM247.37863922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dfa7743a475a0c9fdbcb95b...
Nov 6, 2018 10:05 AM80.80462665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieda59b4bf8abb70ad21cb8b5...
Nov 6, 2018 8:05 AM195.37289119 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc4f2199a465ca46f44a61f2...
Nov 6, 2018 6:06 AM251.73418610 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd3908d938aa8489ba43b805...
Nov 6, 2018 2:06 AM100.65566770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1dddf3342b0a60940471310e...
Nov 6, 2018 12:05 AM127.47276208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68160de54dc7d8f0437e707a...
Nov 5, 2018 8:55 PM74.63435022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15583b2325647ee48ca58c68...
Nov 5, 2018 7:25 PM71.00895739 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieea818a4baa29778b2267e5b...
Nov 5, 2018 4:05 PM37.87034467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59abc583d3e35e1df5dca0d8...
Nov 5, 2018 2:05 PM73.65776183 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif313d8e046f001b44f5b703d...
Nov 5, 2018 1:05 PM72.92452409 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96ca94ce549503facf052bcb...
Nov 5, 2018 12:05 PM36.76211331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0694edbe834e3adf46414789...
Nov 5, 2018 11:05 AM34.84846687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33460d67cb9faf8245d10ded...
Nov 5, 2018 10:05 AM31.93918085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a1349c6584183c79c771040...
Nov 5, 2018 9:05 AM156.66070518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d2e0aacde4fe18b9d9ae708...
Nov 5, 2018 8:05 AM36.25134074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida0c2324ae1319b9b1d5b8ee...
Nov 5, 2018 7:05 AM77.66104677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia187adecad6a853988d042e1...
Nov 5, 2018 5:05 AM41.57285400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35dae1cdb6ad949b25afe81c...
Nov 5, 2018 4:05 AM77.77495209 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1eeae2796bed35072ee8995...
Nov 5, 2018 3:01 AM173.41457118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0768aae16d63b8e76e7a9644...
Nov 5, 2018 12:06 AM74.58947938 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif01c555493c56cd68e2209ed...
Nov 4, 2018 11:08 PM78.25403894 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a60fa24148af8c1620d785f...
Nov 4, 2018 11:00 PM43.20411205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05970a3b98ea7bf1d0a1ea6c...
Nov 4, 2018 10:05 PM70.54167125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac6f6fabda8f9c1d9c611f5d...
Nov 3, 2018 8:33 PM5.05311980 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59e880fa881bc0ef8937db43...
Nov 3, 2018 8:23 PM7.62705584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac610973f522d9e7ee3819b4...
Nov 3, 2018 8:18 PM2.66011990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief910fd4a53a6c7a46a03943...
Nov 3, 2018 4:38 PM2.39794011 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ca3dec156b0939c55ba4566...
Nov 3, 2018 4:33 PM3.88160038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbaf5025c00e93f9b2ca685d...
Nov 3, 2018 3:48 PM20.82052793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi879a3696798b5beb085598f9...
Nov 3, 2018 1:18 PM29.64154903 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0496a7384a55369e15cba242...
Nov 3, 2018 1:08 PM22.63734691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbbe691a9561178f836a26e8...
Nov 3, 2018 12:54 PM44.84114931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie69cc848e0947cd0f3c5c724...
Nov 3, 2018 12:48 PM27.69283734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14f2108a1e0a3b88f20c2f98...
Nov 3, 2018 12:43 PM27.50773447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00c1cad5628f9872f39d1c07...
Nov 3, 2018 12:28 PM37.93589831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e8604c36b6a79f70292ed35...
Nov 3, 2018 12:18 PM41.74633094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief14192da99102eee697c1ba...
Nov 3, 2018 11:13 AM32.08935344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi641d9a1d27064ba04042f411...
Nov 3, 2018 11:03 AM78.51910841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e9d2ac9f1ec41a09b8f3cc8...
Nov 3, 2018 10:58 AM41.59426542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi997ad71adb557aa23e9717d8...
Nov 3, 2018 9:58 AM38.61021634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi578baeb36f841a6956355073...
Nov 3, 2018 9:33 AM40.27933005 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1788d5aa0085302f8de96b17...
Nov 3, 2018 9:23 AM43.16770520 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5108761b32fbf19b720faff2...
Nov 3, 2018 8:28 AM40.33990398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f19faec2a2fd98d8db27519...
Nov 3, 2018 7:13 AM34.54682362 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibef7b70d77c64f89f1a8363f...
Nov 3, 2018 6:43 AM77.50168420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54847bc68f44695774d2ad97...
Nov 3, 2018 6:18 AM44.08734858 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabe98f2075470e04e88ccb3f...
Nov 3, 2018 4:53 AM43.82064449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5ba5c242eefdece4a88dc31...
Nov 3, 2018 4:48 AM43.75314613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi132c79fc222bcf47a89d1f6d...
Nov 3, 2018 4:23 AM45.32599226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica5e76f18c2cbf99bb4d69b6...
Nov 3, 2018 4:03 AM46.31993461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8be88e45b7f14752ce3e2f0d...
Nov 3, 2018 2:33 AM38.43302989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2220816c214667caf8c2971...
Nov 3, 2018 1:23 AM49.94198943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f3c1e7a1c9e6b35ada6c162...
Nov 3, 2018 1:03 AM53.25571121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif417ef8601c98dff176d1105...
Nov 3, 2018 12:58 AM53.63335545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf17d9fe81f3b20d4eb4ecac...
Nov 2, 2018 11:08 PM55.02509299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e926ad0fe6c7478d43760c3...
Nov 2, 2018 10:43 PM55.09039584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f835271116d03f1713080bc...
Nov 2, 2018 10:28 PM54.42581178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93fc04104164a82f252a707a...
Nov 2, 2018 9:28 PM55.91430623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd9a3169f09d5d645376461c...
Nov 2, 2018 9:13 PM55.88325174 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f6ecd9bbbfb7467f72c33c4...
Nov 2, 2018 9:03 PM48.75155268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ca3260de9f79eecb213acb1...
Nov 2, 2018 7:53 PM50.96539413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifeb97917e5f1719ec735c632...
Nov 2, 2018 7:48 PM55.55372437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd50a0619421ac8dce8495aa...
Nov 2, 2018 4:53 PM5.69958778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1c43b4b4c3fecadb26b1976...
Nov 2, 2018 2:43 PM56.13045552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb9268966022f4e6ef0baf16...
Nov 2, 2018 2:08 PM58.65266406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7dc7e875e0c066738c395c2...
Nov 2, 2018 12:38 PM57.52303813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibcca84bd7fef44eec47c2f37...
Nov 2, 2018 11:03 AM62.93998298 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4214359a558a1e6f732f0c57...
Nov 2, 2018 10:23 AM62.06941863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a280302882568f24cdfe7fa...
Nov 2, 2018 10:18 AM62.91193892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76dcf063f62846bbbd8f8f79...
Nov 2, 2018 7:07 AM50.38569077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd188f241b8a8cc80b7f9f05...
Nov 2, 2018 6:47 AM59.44531925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c17f5f7ec69b7c5e5ac68fe...
Nov 2, 2018 5:12 AM62.12351817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi075799c6191cad88facb7dd8...
Nov 2, 2018 3:23 AM58.94248720 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi660db1cae531a9a1a640c367...
Nov 2, 2018 2:08 AM59.19588945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea9e6c964cf0fdc1b2793b81...
Nov 2, 2018 2:03 AM118.19880225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53045dd2c07e2818e8361848...
Nov 2, 2018 12:32 AM65.06548058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bbfcfdc22febf3a2922932b...
Nov 2, 2018 12:12 AM63.53064665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafb57c79712d3f99b6ff4215...
Nov 2, 2018 12:02 AM64.21197800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf0c5d9f0c6517e8453b073f...
Nov 1, 2018 10:57 PM65.84648431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41a5469b16f58b1d7fc6f6d4...
Nov 1, 2018 10:17 PM64.05036054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2700836ed498d58bedf59ec8...
Nov 1, 2018 9:32 PM65.29876502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b1f43d7e635da75cd291912...
Nov 1, 2018 8:53 PM64.32723691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7e2973b7d9e7bd8bcb99951...
Nov 1, 2018 5:57 PM65.99326110 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04ae968f516fafb9ed60cb20...
Nov 1, 2018 5:47 PM65.88787921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie396a2c01cf8741f39e8b535...
Nov 1, 2018 4:12 PM58.95102594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c096955bd3b71cba7bbfbfc...
Nov 1, 2018 4:07 PM59.12840861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a0b77334f754c544e1486e2...
Nov 1, 2018 3:12 PM72.45676628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57596e1bd6dde25eed9d119a...
Nov 1, 2018 12:57 PM70.15237424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi077b68ebbfbef160ecd4ef0f...
Nov 1, 2018 12:32 PM66.29902397 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1e46baa033df1abd9849c8c...
Nov 1, 2018 11:42 AM70.03144863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb9270d87cd31c1d4e65086c...
Nov 1, 2018 10:27 AM67.26042960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8779fbee1c90ce95bdb7b627...
Nov 1, 2018 9:32 AM73.07493911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7066aff14ac6dde3c46b7be8...
Nov 1, 2018 8:07 AM70.44557546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25bd186dd0ae0e6ec62820b5...
Nov 1, 2018 6:37 AM62.56132101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49e12e7ac1770ddd57a663f2...
Nov 1, 2018 6:27 AM64.54484205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb9d4b719f9f7cf55d144761...
Nov 1, 2018 5:12 AM62.09692220 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5569162f745356d9c5f7ab55...
Nov 1, 2018 4:22 AM53.79195848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie252c407d21ca3e559b6030d...
Nov 1, 2018 4:07 AM51.29602565 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9df4054aea89fcaa86c8ecac...
Nov 1, 2018 2:57 AM44.83159216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42c77f0c5e0a7cb2777ea68f...
Nov 1, 2018 2:47 AM59.00137675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi956b934d2977826b770c718e...
Nov 1, 2018 1:47 AM59.96024269 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a8e5dac73e8b3aaac0488b9...
Nov 1, 2018 12:52 AM65.14316370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica955c2feaa0100bf0d0e40a...
Oct 31, 2018 11:57 PM71.11200214 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1df524fa1cacab5fd0560f64...
Oct 31, 2018 10:57 PM78.90906186 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi784ecc2d54386232aeb26948...
Oct 31, 2018 10:52 PM80.86798198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fdab9b79c128e0431452dd7...
Oct 31, 2018 10:32 PM82.49333744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d7df4e9f5a04505d13502e3...
Oct 31, 2018 10:27 PM81.88979968 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e6f00c47e060ae009dab064...
Oct 31, 2018 9:47 PM80.40147955 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5d1998a8c9dc21f4ab54fce...
Oct 31, 2018 8:02 PM67.49744595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi626d6ee04b430c2e80fd1661...
Oct 31, 2018 7:27 PM74.68124273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3b6dc5d72a4b59956298f46...
Oct 31, 2018 6:12 PM73.81948394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03f9746bdb92a56b6ba675f8...
Oct 31, 2018 4:12 PM71.57791311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29e872dc5451f08d6c077796...
Oct 31, 2018 2:47 PM120.03343293 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f5a14949631da17dc2273c3...
Oct 31, 2018 1:37 PM68.40952064 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97ed1a2f2ba1d348f9b76205...
Oct 31, 2018 11:42 AM54.40058899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc904f2ec0c390e3afb1bf47...
Oct 31, 2018 10:37 AM53.41388620 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2677a65c9b31580b9f0ccb18...
Oct 31, 2018 10:32 AM63.21637752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec584b135c91c37280028020...
Oct 31, 2018 9:57 AM68.81996784 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife4e3b080b646ece08019552...
Oct 31, 2018 8:17 AM61.37358545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98be536ee0b1f439127b3918...
Oct 31, 2018 7:37 AM63.41763208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5919165747cc4d08f5305d0...
Oct 31, 2018 6:52 AM68.63159276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia752219aeeece530f28579bc...
Oct 31, 2018 5:22 AM69.91770474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb6338d082d7b7e5d339eeb9...
Oct 31, 2018 2:37 AM69.42311206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0eff3e3f55dc98207799fdda...
Oct 31, 2018 2:02 AM71.45645335 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi180c474203399b22e0e63a31...
Oct 31, 2018 1:37 AM74.00290044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f6f1d5f53f30c737f1f1c30...
Oct 30, 2018 11:27 PM73.95641140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif95364d81214979f73112d40...
Oct 30, 2018 11:02 PM73.09995842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7119a8a1929571b79b6951e...
Oct 30, 2018 10:47 PM73.00070092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb627511b1a781e004bbdda0...
Oct 30, 2018 10:37 PM146.53158425 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifda0af0e4e73a67c5dfbeb02...
Oct 30, 2018 10:07 PM73.11369211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9a84abfff80863d715fb56e...
Oct 30, 2018 8:27 PM70.46178289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi523b1f2e5d3d93268506ca5e...
Oct 30, 2018 6:52 PM82.46189033 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92409f1fd3de7dbb9eb4fc64...
« Back to this wallet dashboard