Ravencoin payouts to RNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi

Time (UTC)AmountRecipientTransaction
Sep 20, 2019 4:00 AM170.59614181 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dde17b27df5de440c69c28b...
Sep 20, 2019 2:00 AM86.47423826 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8af2c92edec2ba6565264b7...
Sep 20, 2019 12:00 AM87.65997427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83838cf1d78d534183355e29...
Sep 19, 2019 10:00 AM84.54972210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8db12194876926dce453062...
Sep 19, 2019 6:00 AM87.97862014 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d6f8dbbeb8dc152d2e3f172...
Sep 18, 2019 9:00 PM84.07725693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44a20ea31d3fc0cfb4237bce...
Sep 18, 2019 3:00 PM90.30642781 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cc161fe2d161c5fbebf9d19...
Sep 18, 2019 10:00 AM89.81608830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96bb930d4ed8e7b1beac4bf0...
Sep 17, 2019 11:00 PM86.64598717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi615c5d8aca5cdf3bc07fa60e...
Sep 17, 2019 9:00 PM85.51970333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6c0e015c98ee99e7c5c1055...
Sep 16, 2019 9:00 PM84.62805869 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida005381e988b87d8791c1cf...
Sep 16, 2019 8:00 PM83.96074006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c470178ee41ceab616503dd...
Sep 16, 2019 3:00 PM80.85966960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56b918f2648e952752c8bd0c...
Sep 16, 2019 12:00 PM80.88314770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e35b87448232b33697ea4fe...
Sep 16, 2019 3:00 AM78.30238044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc30b1902be484aa1fe81415...
Sep 15, 2019 6:00 AM66.23769957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fef16c3eb0dce1077c1f475...
Sep 15, 2019 12:00 AM78.21698140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec5e12e3dd54406bfd9ab140...
Sep 14, 2019 7:00 PM74.20240560 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b27a26041e943f2ca792755...
Sep 14, 2019 3:00 PM67.24615501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic39b26ffd7c4df9aa26d0dde...
Sep 14, 2019 4:00 AM69.37608005 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d108da80b83380913922169...
Sep 14, 2019 3:00 AM69.37770042 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi069ba231c234f58d1d583b92...
Sep 13, 2019 6:00 PM132.34217142 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi287af57aacb129f7142ddc27...
Sep 13, 2019 2:00 PM70.79944717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia761c0e21ebecfdf82fbbdac...
Sep 13, 2019 11:00 AM149.72242824 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f341b75f0a293ab6c9c3226...
Sep 13, 2019 9:00 AM75.47387578 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied172c9af559996eedb0005a...
Sep 12, 2019 1:00 PM75.68704410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2f7d141dfbbde6bf9ab5ebb...
Sep 12, 2019 10:00 AM77.94390464 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaba32f0b4a346e7ba7d9f7eb...
Sep 12, 2019 8:00 AM78.01690020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie26eba405032ac06a336f798...
Sep 12, 2019 6:00 AM78.92765054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaef1e5bf68cac91d782fec8f...
Sep 12, 2019 2:00 AM80.17905210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5448882e89e9cf5c6bf38ea4...
Sep 11, 2019 11:00 PM77.57386238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi165da98a7db6a847ff9aa6c3...
Sep 11, 2019 2:00 PM76.50922719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ca40b027b100545a0462119...
Sep 11, 2019 1:00 PM76.07708991 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03f0de7c751238206d545a23...
Sep 11, 2019 12:00 PM75.84613640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25c6b66c2a5eea896360e8a9...
Sep 11, 2019 7:00 AM77.13658767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54ecc180c52ac82b8d07fb75...
Sep 11, 2019 5:00 AM77.16458902 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi515b753f54b5cb59191843ca...
Sep 11, 2019 3:00 AM76.16200240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5e7e7ea5ad66ac1ff5d1394...
Sep 11, 2019 12:00 AM72.43941152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40cf061aaf9bcfddb88b68b6...
Sep 10, 2019 8:00 PM69.92048849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8de4174592190d9398dc22b2...
Sep 10, 2019 6:00 PM144.70765161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1502de77694bf86bb0c94aaa...
Sep 10, 2019 1:00 PM74.08810674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b55e6024c529a9b42f360bf...
Sep 10, 2019 11:00 AM74.01587409 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib45b84c3136d35e3199a0553...
Sep 10, 2019 6:00 AM74.39417322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi940774008c1ec0b93f63e431...
Sep 10, 2019 3:00 AM72.77687178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi242c079aea8162f67f3cc603...
Sep 9, 2019 8:00 AM70.90511051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi767d52d1ddc493ee3fc4c15f...
Sep 9, 2019 1:00 AM141.76814334 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe1fd4caf81fe34394a56b76...
Sep 9, 2019 12:00 AM71.45393395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29aa1d430cfcc85d7aa1070a...
Sep 8, 2019 11:00 PM71.37663092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3f309d03769c2fd2cb93dd6...
Sep 8, 2019 10:00 PM70.96118030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61088d8d80350fa700075da1...
Sep 8, 2019 5:00 PM68.20465817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53aa95bde1523203256be0ba...
Sep 8, 2019 4:00 PM68.33432486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ece34e82cc8ff129ab43811...
Sep 8, 2019 1:00 PM67.57277390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e06d3a7accde145bf4fc08d...
Sep 8, 2019 10:00 AM67.51980748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24a499171aa8cbe606843249...
Sep 7, 2019 5:00 PM65.70364335 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb16453cd380b78330bf4998...
Sep 7, 2019 8:01 AM70.00162632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bd3276914d6f1cfe9cfdb49...
Sep 7, 2019 7:01 AM69.43380721 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9b10e3c43a0fbf81f878ac4...
Sep 7, 2019 5:00 AM69.28105287 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif68ef6b0ccf89619e576f9a7...
Sep 6, 2019 11:00 PM67.80563233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a0ac7e4c0ccba97f411b5e2...
Sep 6, 2019 9:01 PM67.86548801 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e183a5aca103eeae59fe2e3...
Sep 6, 2019 8:01 PM67.04854756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi956252876b711ce21911ed19...
Sep 6, 2019 2:00 PM65.40502710 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b887e056ab534285aa416ed...
Sep 6, 2019 12:00 PM61.16739820 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2df4acee9f9bf41bd4d3b1ca...
Sep 6, 2019 11:00 AM60.96552786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc680c0fd3fc4aaee0d60e1b...
Sep 5, 2019 7:00 PM64.18370369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi322d99b07a5109f97c4c401a...
Sep 5, 2019 8:00 AM65.81259518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3728b53017fc47c58be5348c...
Sep 5, 2019 7:00 AM66.11159118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi08bb8b315348b764a8734495...
Sep 4, 2019 11:00 PM65.23952262 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70e1ef10133a847bbee6430b...
Sep 4, 2019 1:00 PM60.95731210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6db072a8a295de7da2e0ae9...
Sep 4, 2019 9:00 AM63.22366905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87320418c36aa04d783504df...
Sep 4, 2019 4:00 AM61.63054494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7497d15dcc0948380be8c830...
Sep 3, 2019 5:00 PM57.07042964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e861731fa09bd8dc4935b8e...
Sep 3, 2019 4:00 PM56.72308844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e1251fef56ae313ac325225...
Sep 3, 2019 8:00 AM56.75997170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib72b07c0be6a596ecc60bf7a...
Sep 3, 2019 6:00 AM57.52022149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fce9b851b2c0501fc2cb02c...
Sep 3, 2019 4:00 AM56.38063446 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44eb0a5398771acf9a83cf18...
Sep 3, 2019 3:00 AM56.87502657 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5d460a92d5fcc8f27f63eef...
Sep 3, 2019 1:00 AM287.94254086 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi279b7639044c4720b9ab2f26...
Sep 2, 2019 11:00 PM56.96768255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia29541df85dd352016219892...
Sep 2, 2019 5:00 PM94.09322318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a424b78ebc7f31495811ce0...
Sep 2, 2019 2:02 PM47.80846966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56d2d32a4e7da368d49b2c02...
Sep 2, 2019 8:00 AM45.27150522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62c339af8a8fb13f4614dbfd...
Sep 2, 2019 3:00 AM46.02423200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic00e7586ad7e7673b4dc4905...
Sep 2, 2019 1:00 AM24.46798766 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif339fa5852114d1eda5d13c5...
Sep 2, 2019 12:00 AM24.72627505 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f2010dfb7cf05ccfd9735fc...
Sep 1, 2019 11:00 PM49.37987893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ac49e94a9da511969078003...
Sep 1, 2019 10:00 PM23.73104596 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49ad5d1aa31b9dba526ecc39...
Sep 1, 2019 9:00 PM23.59826314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi041a01de6979e3b508be9a2b...
Sep 1, 2019 7:00 PM23.26616748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fbc63812f7accbcef82564f...
Sep 1, 2019 5:00 PM23.29493905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16f78e1da755b95ea804489d...
Sep 1, 2019 3:00 PM23.69727608 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic75ca0865d7eb6089b286d9c...
Sep 1, 2019 2:00 PM23.34679449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65c84cf51466ca6bf6d9d0f1...
Sep 1, 2019 1:00 PM23.06431940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaec216e898f3be5e155af40...
Sep 1, 2019 12:00 PM46.26289235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4807174a98d13124adcaf220...
Sep 1, 2019 11:00 AM22.10767072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dbd7eabb3508a562f4aebf3...
Sep 1, 2019 10:00 AM44.21410071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41a638c257fe8c2c8d0f83fc...
Sep 1, 2019 8:00 AM47.30989623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16817c835c1c325f6a5aef76...
Sep 1, 2019 7:00 AM23.17317955 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58530665d968d15df44bd467...
Sep 1, 2019 6:00 AM45.85731475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie712262154079dd6709500d2...
Sep 1, 2019 3:00 AM22.62587731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d4943b677ba419f40c08685...
Sep 1, 2019 12:00 AM47.57676235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f66b64edcb65ded09432667...
Aug 31, 2019 11:00 PM23.91605253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48ee291a092cc338ff9e8424...
Aug 31, 2019 10:00 PM23.84357398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi188e5b6e331beb4baf532770...
Aug 31, 2019 9:00 PM24.17946030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5fa318191e046e4141e89a68...
Aug 31, 2019 8:00 PM22.78192016 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26e382156e3b2b6d7f2f0d63...
Aug 31, 2019 7:00 PM23.61415799 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd761cdb6276f7608595787e...
Aug 31, 2019 5:00 PM71.45937259 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bfad0ed65f10133e689538f...
Aug 31, 2019 3:00 PM45.09481987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibce78003b6b03bd42f5ff750...
Aug 31, 2019 1:00 PM47.38744678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie00520abe8d6e5f986d1a51f...
Aug 31, 2019 10:00 AM23.71827928 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a395afc9fe352931ab69537...
Aug 31, 2019 9:00 AM48.20649028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi797ef6ca8cfaee7df0b7c055...
Aug 31, 2019 6:00 AM23.78252863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7158e15d3e6ee76cb4fe2b8c...
Aug 31, 2019 4:00 AM47.12766524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5ffb11a09a34ae00c97162a...
Aug 31, 2019 3:00 AM23.87819671 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic55a07325257ad0a96d99d35...
Aug 31, 2019 2:00 AM50.44810394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibaa39d7f19648fd76210ef09...
Aug 30, 2019 11:00 PM23.44173937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fc1314c97bce944042da714...
Aug 30, 2019 9:00 PM47.78177421 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9cecf79a2c1ee9c21528de61...
Aug 30, 2019 8:00 PM45.95687899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice17803d1e6e23b53f88360b...
Aug 30, 2019 3:00 PM23.95859213 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9244a6f944b88322c670a5f9...
Aug 30, 2019 2:00 PM47.43037894 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7956e322f4154c0ff03a6cb8...
Aug 30, 2019 12:00 PM46.07419636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8659bcffc145ec9a43376d39...
Aug 30, 2019 11:00 AM46.56953852 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22093b5a640e2e913cb72c0d...
Aug 30, 2019 10:00 AM46.69959356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c9f8baab60f0c46d9eaad27...
Aug 30, 2019 9:00 AM43.79476414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8246f8b57d34fc8f5115d0b4...
Aug 30, 2019 7:00 AM43.05433001 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib015b1db6287a8939a981774...
Aug 30, 2019 6:00 AM22.53040140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySideae5e0d1b0f1f66d3e571b4...
Aug 30, 2019 4:00 AM22.19407968 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie534be3f85210104420cf47c...
Aug 30, 2019 3:00 AM22.54129402 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5dafedfc0da19eb51336167...
Aug 30, 2019 1:00 AM66.28319677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibac03f843d57a7dbda3491a5...
Aug 29, 2019 9:00 PM37.60179260 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20685141bdd480a110b4a268...
Aug 29, 2019 7:00 PM38.77568892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52c2b6a3dfc869109d8ddeb2...
Aug 29, 2019 6:00 PM19.60781056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2748ba1acc5b459c744ef6ab...
Aug 29, 2019 4:00 PM38.28118669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd66f4fa9391d27bea1716f7...
Aug 29, 2019 2:01 PM18.81166295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfc76f3b0e06e7d8e678162b...
Aug 29, 2019 1:00 PM77.68490135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafc1b3df46a9f917d4892324...
Aug 29, 2019 12:00 PM18.67672586 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29d01cf5d2ea1367e30d1233...
Aug 29, 2019 11:00 AM19.07935003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2275dcef40c6029a273065a...
Aug 29, 2019 10:00 AM36.90791781 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4031e18fd5e5a69c569d3c1c...
Aug 29, 2019 8:00 AM38.55478833 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia388881cfe27626912cc2546...
Aug 29, 2019 7:00 AM18.11986668 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic72920c1934928ecfc9fbbb5...
Aug 29, 2019 6:00 AM36.45054817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidacfaac70eac2808c68afde8...
Aug 29, 2019 3:00 AM38.75096680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi636712c9af0718dd07638d68...
Aug 29, 2019 2:00 AM40.47588442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi825549e14e8a9d60aa979ee0...
Aug 29, 2019 12:00 AM37.00789637 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibacc61e7d3bcb49de65384bb...
Aug 28, 2019 10:00 PM19.10660316 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi592dc2f5c956486a1b5846a3...
Aug 28, 2019 9:00 PM37.06871023 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28554e919d958fc7f7562848...
Aug 28, 2019 8:00 PM36.25147924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi896fa78101f85ac49cdd6e43...
Aug 28, 2019 7:00 PM18.67462931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6dbcef7bd43bcd7a2caea1a...
Aug 28, 2019 5:00 PM35.54302447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi496aead13a139adc80fecb9f...
Aug 28, 2019 4:00 PM39.99042459 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi939446f11007bc16d8e34651...
Aug 28, 2019 3:00 PM100.00113842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi726027f8da2b27ce58bb8a77...
Aug 28, 2019 2:00 PM57.61537059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c03e03adef613c6515423ff...
Aug 28, 2019 12:00 PM37.94690301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4dfd971d2ad26870fc8d8bda...
Aug 28, 2019 11:00 AM19.73075988 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8fffe078e37c1df8a659078...
Aug 28, 2019 9:00 AM36.03715693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94997d0d7d6f8c4cb35daf46...
Aug 28, 2019 8:00 AM58.81744773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied84d30cf56258c28539d290...
Aug 28, 2019 7:00 AM58.59527302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6199da7f8a2fb914e866d989...
Aug 28, 2019 6:00 AM60.56438394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbe9bd4673753fa9ce9666e2...
Aug 28, 2019 5:00 AM19.45739440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f310c2958a1394f8a067e1a...
Aug 28, 2019 3:00 AM19.85869062 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0c4be6da619c3a981560bfb...
Aug 28, 2019 2:00 AM36.43882594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68c357bad59fa45b4db00d3d...
Aug 28, 2019 12:00 AM18.94633526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ff4532f96bda1ce3c479702...
Aug 27, 2019 11:00 PM58.46739708 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib61030717fd78625b63f9ed2...
Aug 27, 2019 10:00 PM19.32199556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic673c00171f12d9b7d15651e...
Aug 27, 2019 9:00 PM19.87338533 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57992106361ac5ab6e320243...
Aug 27, 2019 8:00 PM19.05351961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie12440259dce302fbac8edf8...
Aug 27, 2019 7:00 PM35.82996241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad392dd10f84886c16562e6f...
Aug 27, 2019 6:00 PM35.05652239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid630e00a85b2699a7019f342...
Aug 27, 2019 4:00 PM57.68160635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ba60ed4c136e4c5de634270...
Aug 27, 2019 2:00 PM118.44498246 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb887a6762cb373c9e9a06d6...
Aug 27, 2019 9:00 AM36.90838659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e67ecf8e5e5b92347a2b37c...
Aug 27, 2019 8:00 AM19.71069008 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi589bf28a09022dc576cdf11d...
Aug 27, 2019 7:00 AM19.95403867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a127b3af7d7ce7d78af866e...
Aug 27, 2019 5:00 AM20.46781950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9aa1bc5101d7e20d362e43d...
Aug 27, 2019 3:00 AM58.99416568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c9974052db0fbb39891ea12...
Aug 27, 2019 2:00 AM21.10362064 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ec8f359cd9e6c9e39311cfc...
Aug 27, 2019 1:00 AM60.48624676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35cd0e24338da0b17797e801...
Aug 27, 2019 12:00 AM98.45629267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic63f8cab34d52fe0755b1ae6...
Aug 26, 2019 11:00 PM19.25848983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi531ddfc71152bdbbb38215a1...
Aug 26, 2019 10:00 PM39.85390896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85f9424afa8b711ece7f83df...
Aug 26, 2019 9:00 PM19.89283936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbe43e525e1eb0bca77045b5...
Aug 26, 2019 8:00 PM18.95708219 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi628fa37d490717f43b375303...
Aug 26, 2019 7:00 PM39.82094584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1979028321033252bb4de5fb...
Aug 26, 2019 6:00 PM37.76100763 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi056dedc975c4a1ac730d4012...
Aug 26, 2019 5:00 PM40.44335594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia051237326af5c37cf0822bc...
Aug 26, 2019 4:00 PM18.79825904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid463cc7edc8a3c8ed939637c...
Aug 26, 2019 3:00 PM40.24146997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94c966ff57cb349d907ec95e...
Aug 26, 2019 2:00 PM18.76402110 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29a361bdd4efe0049a554888...
Aug 26, 2019 1:00 PM19.39263292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5b8d0545cf5384521a3356e...
Aug 26, 2019 12:00 PM36.86801282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia27addac61883c7ac8e31f49...
Aug 26, 2019 11:01 AM19.11043653 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31fea39fb9e7cbc6074558c1...
Aug 26, 2019 9:00 AM36.34644388 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21ddd775a0819d2106b1d629...
Aug 26, 2019 7:00 AM38.05145599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5af397358909bf0213450380...
Aug 26, 2019 6:00 AM19.46587166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf448fbb19b772fdf49dfe65...
Aug 26, 2019 5:00 AM20.10743431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf99b10256a9f5e4ece332df...
Aug 26, 2019 4:00 AM19.18775434 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45cabf9d8d1f63cb6edf3557...
Aug 26, 2019 3:00 AM40.31040018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi515bdf95d16c61e4c100a75b...
Aug 26, 2019 2:00 AM38.78314303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi373014857e644885adcb6e0a...
Aug 26, 2019 1:00 AM19.26841022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdc58cb3e19b7fd5b1c472a3...
Aug 26, 2019 12:00 AM38.31100203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae8798e33dd0964790278714...
Aug 25, 2019 11:00 PM40.07003669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c8a6209cd32adfe39ec903c...
Aug 25, 2019 9:00 PM79.34025068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25806095c6d8e188a36d8439...
Aug 25, 2019 8:00 PM34.82934578 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12700e69df236bfb52e202c8...
Aug 25, 2019 7:00 PM62.69587646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifde05f3f1a171dd6393cbcb3...
Aug 25, 2019 6:00 PM19.06570344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d18a3d66c0d76446a79d0f6...
Aug 25, 2019 5:00 PM37.58776081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52ec5ef2e15fddcec871f2fb...
Aug 25, 2019 4:00 PM40.46638617 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf40426896bbf6e0edbd2102...
Aug 25, 2019 3:00 PM40.61236438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic39cdb816a27278fefd0c9b7...
Aug 25, 2019 2:00 PM75.65121224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa7b8a9bebb40a0ee2af06cf...
Aug 25, 2019 1:00 PM63.84862233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5022a3ddbf692b95d5319080...
Aug 25, 2019 12:00 PM20.71693248 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f21374cc8e6bb212e9c232f...
Aug 25, 2019 11:00 AM38.62338235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi82049937ae937f4c77158d67...
Aug 25, 2019 10:00 AM21.72419087 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9cdeaf99fadb7cb76e7ded69...
Aug 25, 2019 9:00 AM21.59203379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56c0f6e4c82b0951d232644d...
Aug 25, 2019 8:00 AM40.07376811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5019d31f7d3ecf7dc6fe4093...
Aug 25, 2019 7:00 AM83.14598171 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37ff089da6e5070cefcc2335...
Aug 25, 2019 6:00 AM20.42727636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86d33b97fa38a910c60c4c50...
Aug 25, 2019 5:00 AM67.15958624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f9ffcf0a00302c4a26ab079...
Aug 25, 2019 4:00 AM80.89735766 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96af9f9b4cbbd0bacaa1a016...
Aug 25, 2019 3:00 AM21.26242179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi920daabfb91ad857e12f4ef7...
Aug 25, 2019 12:00 AM42.85395058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5241d90d3a095881c18fe1b6...
Aug 24, 2019 11:00 PM43.34207392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ec79866183a2ecc686bec12...
Aug 24, 2019 10:00 PM22.00096097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida5788fda7820f208fa90652...
Aug 24, 2019 9:00 PM63.47101203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a69902e91b6f551e15d06da...
Aug 24, 2019 8:00 PM62.63972186 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5109ae02944cab5415763668...
Aug 24, 2019 5:00 PM21.65735865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi423b0a9abe66e0ee9ba5ee64...
Aug 24, 2019 4:00 PM21.78525977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif07b3e155e83f3d0de423a78...
Aug 24, 2019 3:01 PM64.26425711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cbf663f8ddd80ffad0d43e3...
Aug 24, 2019 2:01 PM63.41872125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib93189d8161a170fb7d841f4...
Aug 24, 2019 12:00 PM41.18892673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1616aca2cdd8f43e3920877...
Aug 24, 2019 10:00 AM20.13118052 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40c2870cc129b860dc4cf7e9...
Aug 24, 2019 9:00 AM64.01141808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4049521b2ccdd091a5866ac5...
Aug 24, 2019 8:00 AM46.06800515 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5daa1e793f476ae661755ad...
Aug 24, 2019 7:01 AM23.12481811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd0f416f84e6a8014eb3b55e...
Aug 24, 2019 6:00 AM65.03310358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63065eb063e79ee984b1459c...
Aug 24, 2019 5:00 AM22.63248294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11b3e63875ed1eed7f659e1f...
Aug 24, 2019 4:00 AM44.79504954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e8b3335453923df9cee8595...
Aug 24, 2019 3:00 AM93.93825290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5440f373f811f98081adc49f...
Aug 24, 2019 2:00 AM21.59719138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dc58e11a6e2c7284befc24f...
Aug 24, 2019 1:00 AM115.20543897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi682efa039ba2d90673848ffb...
Aug 24, 2019 12:00 AM21.92863566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic696f3cdfa43461e1b9e87fc...
Aug 23, 2019 11:00 PM46.13484380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbca939e790163f6aeada197...
Aug 23, 2019 10:00 PM44.24944917 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c3eadaf0feabecbe3678a03...
Aug 23, 2019 9:00 PM44.26086904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9ca48a2a6d1e5d53cd09aa0...
Aug 23, 2019 8:00 PM46.28700222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2268fa5e8f4661f5b748a2ec...
Aug 23, 2019 6:00 PM47.96443455 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76379f6a80a1d517c8b09846...
Aug 23, 2019 4:00 PM44.61824997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac0c8a87f64b663e418e0485...
Aug 23, 2019 3:00 PM21.56632008 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1fccada101c1573f71b2739...
Aug 23, 2019 2:00 PM100.48329434 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid43a81bb65949e156f44fdf5...
Aug 23, 2019 1:00 PM180.52875366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29d37340d2df27d7085591ff...
Aug 23, 2019 10:01 AM47.50012028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a2e052fddc9f9bc43959f1a...
Aug 23, 2019 9:00 AM21.67653532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ed8b7569d45314c07935924...
Aug 23, 2019 8:00 AM46.05317865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi882a9d3507e42f4f5af9f9f0...
Aug 23, 2019 7:00 AM68.25346706 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69d661877b395b671ae0846e...
Aug 23, 2019 6:00 AM44.16439006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifae47c548ce9253ac382cb61...
Aug 23, 2019 4:00 AM46.15288753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54a45f40a821bc85d5d4b6ab...
Aug 23, 2019 3:00 AM21.18314511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif94aeec83bc569ccde458248...
Aug 23, 2019 2:00 AM69.64856396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie70bab8d015e706c26dcb8be...
Aug 23, 2019 1:00 AM21.48623958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5e43b9d4e83894a8fd6c6ae...
Aug 22, 2019 8:00 PM42.19385122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e429f2bfe23ddd2d9c19092...
Aug 22, 2019 7:00 PM69.03017574 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bde77e67330fdc48b9d2c06...
Aug 22, 2019 5:00 PM23.45837081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia131d2d54f724695d730fd5e...
Aug 22, 2019 4:00 PM63.46934048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d2ab3f123452d9c25e64f1a...
Aug 22, 2019 3:00 PM20.68531157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05ef5bee4d7522d3c863c2f5...
Aug 22, 2019 1:00 PM21.69438330 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi371d885323c1db89cfed5cd1...
Aug 22, 2019 12:00 PM64.59936742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b3a06b8f028afc0bd3e4370...
Aug 22, 2019 11:00 AM21.40463067 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8eedaf72dc1018d57029d549...
Aug 22, 2019 9:00 AM22.12981965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi373649816041c25e53725aa3...
Aug 22, 2019 8:00 AM21.37988259 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20188a03eb08ddd9090e8b43...
Aug 22, 2019 7:00 AM43.81178899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid86cd01874c12ce06d9f78c0...
Aug 22, 2019 6:00 AM43.54195954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi825f4c54c417be483580dff6...
Aug 22, 2019 5:00 AM40.01873298 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e6e0d26d0859da6fe004bd4...
Aug 22, 2019 4:00 AM21.06894195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcd3021caa84740a5d6b8ce5...
Aug 22, 2019 3:00 AM85.57748416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi289c2eb5a3cf5787d573b957...
Aug 22, 2019 12:00 AM44.46257176 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib899bb6816c63f57f0e8cabb...
Aug 21, 2019 11:00 PM21.25160030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17e1fa0357c5d554ccf9e25f...
Aug 21, 2019 8:00 PM41.51353559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc0a9bc79557c77b5b0e4c93...
Aug 21, 2019 7:00 PM86.64522139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia574b1d39bf2f8e3fb4d4df2...
Aug 21, 2019 6:00 PM70.17763287 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid27e42ba3f659803baa4cfb2...
Aug 21, 2019 5:00 PM22.06076570 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0856103b9539b7912f426da...
Aug 21, 2019 4:00 PM63.69919775 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid08da979ccdeebf35a52cd44...
Aug 21, 2019 3:00 PM21.62641269 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16cbf048e5b46fe540223068...
Aug 21, 2019 2:00 PM40.92864275 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f08346dcdd015feef819958...
Aug 21, 2019 1:00 PM21.20527479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7263adfd1906961ac0da8487...
Aug 21, 2019 12:00 PM64.91092061 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41044ca48a2c3178cf6be06d...
Aug 21, 2019 11:00 AM20.95140845 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5e9403d212f75bd61e5612f...
Aug 21, 2019 10:00 AM22.62822445 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d95496767ab4ec406de2d36...
Aug 21, 2019 8:00 AM43.20991686 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1ab51fae1014df4cb7d624f...
Aug 21, 2019 6:00 AM68.01541056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a6eb8af5ed9745bbdbbd9ed...
Aug 21, 2019 5:00 AM21.65121936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12e15ff96cdb7b0475bd5753...
Aug 21, 2019 4:00 AM43.78709066 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3858c0572b2802929d839fec...
Aug 21, 2019 3:00 AM45.16814276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96f47904a0f5c241922a3f63...
Aug 21, 2019 2:01 AM21.49739344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb9532727fbd60cba06ee9e7...
Aug 21, 2019 1:00 AM43.15717607 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7464cd9a5b1f46562eea158f...
Aug 21, 2019 12:00 AM43.47183672 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd5c3ca71c7c7562fa686b81...
Aug 20, 2019 11:00 PM43.32696651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba89a68a30de21c1494b41ae...
Aug 20, 2019 10:00 PM44.40873483 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76593f784c0ffc4a42f3d263...
Aug 20, 2019 9:00 PM40.17965489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b2dbd4cc297e596b6545f17...
Aug 20, 2019 8:00 PM42.99049453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySide04c5fa70bb3a457cc533c0...
Aug 20, 2019 7:00 PM42.70449270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0a48f5b6feaa35b835784cc...
Aug 20, 2019 6:00 PM21.52853723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf1178eb4a13d369208ba5fc...
Aug 20, 2019 5:00 PM21.76710911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica60cc51dd5ee67c1e2b5fcf...
Aug 20, 2019 2:00 PM20.70677364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53005d96906572b97b5c9d0e...
Aug 20, 2019 11:00 AM22.19522541 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib30886ce367767fbff7774bb...
Aug 20, 2019 10:00 AM42.38447224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16c23360d0b129ed14a75317...
Aug 20, 2019 9:00 AM43.64734997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2648b6265954b278dd4ed6a...
Aug 20, 2019 7:00 AM20.97189280 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi633a4420c380aec0202427e5...
Aug 20, 2019 6:00 AM42.31356867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi779ff6df511470f632638f4a...
Aug 20, 2019 5:00 AM45.55807726 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a79837029038fae4ba80935...
Aug 20, 2019 4:00 AM92.56137017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9016d3cf466e50ecd9ae5e4...
Aug 20, 2019 3:00 AM115.29014374 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9701cd38741fd8932b373d30...
Aug 20, 2019 2:00 AM68.89297530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cc9044c1f8bc44682cd1c1e...
Aug 20, 2019 1:00 AM87.55345894 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bb77c79a3b22f861d2155e7...
Aug 19, 2019 11:01 PM22.80847549 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9493651146b3fcf531f963ec...
Aug 19, 2019 10:00 PM22.19328696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8b67d806d97b82f1fb30869...
Aug 19, 2019 9:00 PM23.36289616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif27a450a3b1ae8e62b13f958...
Aug 19, 2019 8:00 PM21.91144241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cc69914a9646c10da8590b7...
Aug 19, 2019 7:00 PM42.35829145 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5fdf0cd2bebb3c0c1cfcc02e...
Aug 19, 2019 6:00 PM43.18266169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7c5fe3062d2f41403ee6d66...
Aug 19, 2019 5:00 PM22.83592018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi396219d7cf2218356773d18d...
Aug 19, 2019 4:00 PM44.42409661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie397de6b7dfe6cf48402c6df...
Aug 19, 2019 3:00 PM89.31548098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42ff81b9097212fbad060f8a...
Aug 19, 2019 2:00 PM22.37006935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cb52bd634c7ecb14fab1df1...
Aug 19, 2019 1:00 PM20.94119325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fad99eae2d0e687e460453c...
Aug 19, 2019 12:00 PM21.30991177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69d9c8eb31611f423a3e26da...
Aug 19, 2019 11:00 AM43.05281811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee508f2461953fb2d60cda77...
Aug 19, 2019 10:01 AM45.64650926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaffb887ea9ae52f5bd28d077...
Aug 19, 2019 9:00 AM86.19967336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f56383c50db6e63be7ff9bd...
Aug 19, 2019 8:00 AM19.89416019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia234901c905e131f70d4b5af...
Aug 19, 2019 7:00 AM42.53364602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a8ef97e40730ccb7974b58a...
Aug 19, 2019 6:00 AM21.37976627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94918f7efb970b7edf167b89...
Aug 19, 2019 5:00 AM43.37354993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e43dfc6edd13512b331d99...
Aug 19, 2019 4:00 AM47.83189815 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54ebd66b4666314e7e55a310...
Aug 19, 2019 3:00 AM22.23912959 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d3d971795fd9c06c67f7c1d...
Aug 19, 2019 2:00 AM44.59052023 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1491cb6d367c047b57c6a85b...
Aug 19, 2019 1:00 AM85.93098046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d86261a8085d67a74629c1a...
Aug 18, 2019 11:00 PM85.90037775 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e92923e83e1c1f95859ca3b...
Aug 18, 2019 10:00 PM21.99882521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1009af3975ec8bbd83a85538...
Aug 18, 2019 9:00 PM21.10954232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78cd9bc6d0fc512f4288d30c...
Aug 18, 2019 8:00 PM21.35482698 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbb9257fb77b1b81e4c28eaf...
Aug 18, 2019 7:00 PM109.08278377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06b69bc4a80efe5fbf243689...
Aug 18, 2019 6:00 PM39.32015967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9aef6858a2a2f2f9e71b05b8...
Aug 18, 2019 4:00 PM39.92777222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2251dbb64849357b6eacb508...
Aug 18, 2019 3:00 PM20.41279723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03e43637f94d7aec41226b90...
Aug 18, 2019 1:00 PM19.22413489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife941abe9a699e952d546af6...
Aug 18, 2019 12:00 PM40.66178345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi235139233d5ebbe9e6eb1640...
Aug 18, 2019 8:00 AM79.81573508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdd8ac2e3c32d754196dd5eb...
Aug 18, 2019 7:00 AM20.12909803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec3d946f00ac7d9be2bbdcde...
Aug 18, 2019 6:00 AM82.29720471 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b536431b80f8c0a34e8c377...
Aug 18, 2019 5:00 AM42.74232451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic86d6e91e3bc2a1bf2448899...
Aug 18, 2019 3:00 AM21.63452896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif836f479911a492336415012...
Aug 18, 2019 2:00 AM45.53212048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifeeae8caa4ab9411131fda2c...
Aug 18, 2019 1:00 AM23.22732314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24a54c24806b89554d881d81...
Aug 18, 2019 12:00 AM22.20823410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi211cc525cf0978aeed94ec81...
Aug 17, 2019 11:00 PM24.42880502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi866b7f6aecef5d5b80b7d94f...
Aug 17, 2019 10:00 PM45.12226865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie17cf4b8d0b22b3577e2d7ec...
Aug 17, 2019 9:00 PM45.20051214 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ccf0bd364ba505032e7fe84...
Aug 17, 2019 8:00 PM27.53365650 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib406e6bc0a8756be0708bef3...
Aug 17, 2019 7:00 PM87.37335971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54fc83149db08c87aef30f10...
Aug 17, 2019 6:00 PM53.71045804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid43badd14e2ac068adee1320...
Aug 17, 2019 5:00 PM43.61586906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72ad328fb49a164163b54c24...
Aug 17, 2019 4:00 PM65.67078034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a872d613b356fe6f7129331...
Aug 17, 2019 3:00 PM41.40526697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi075e0b2ccda08ef496a0921e...
Aug 17, 2019 2:00 PM23.24030631 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ab0612457c51f4f378e2793...
Aug 17, 2019 11:00 AM67.54098729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b985c02af57e06d01f066b9...
Aug 17, 2019 10:00 AM21.21280982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi566062ee00934ab0a965a9f5...
Aug 17, 2019 9:00 AM23.17654810 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid31fda6d812cee8cbea17a87...
Aug 17, 2019 8:00 AM43.52048410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi046df663fbee519e9eb41bdb...
Aug 17, 2019 7:00 AM108.02077843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b2ba82c50b418e48657b9cf...
Aug 17, 2019 6:00 AM20.89057449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7c4e0bd33c7aee471866a8c...
Aug 17, 2019 5:00 AM23.45618864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi224b3178cb96a4abbd9ec9d6...
Aug 17, 2019 4:00 AM114.93298211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ff91895bb716190deb65088...
Aug 17, 2019 3:00 AM22.61805935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi457382378c64f93d0c787dad...
Aug 17, 2019 2:00 AM23.34013550 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5442d75614dd9a6b541bcc65...
Aug 17, 2019 1:00 AM47.04768923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi902a2926d83fd0e7024613e1...
Aug 16, 2019 10:00 PM21.44616410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6ebdc39fe45a40a9974f4a3...
Aug 16, 2019 9:00 PM16.44890266 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid659c535a287cc47c584ae3f...
Aug 16, 2019 8:00 PM21.36046504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37efaa8d0cec88045407f685...
Aug 16, 2019 7:00 PM22.53170680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8add9373101c5c50da0e6ef4...
Aug 16, 2019 6:00 PM23.11331624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid759da33e7c4881cf1567f8e...
Aug 16, 2019 5:00 PM43.92984907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45fda57f6b4755cef35e1d51...
Aug 16, 2019 4:00 PM45.54944284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid769f3d2d4a9ee4df1f5c01d...
Aug 16, 2019 2:00 PM88.53966693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi868c52e301315b664c6a32cc...
Aug 16, 2019 1:00 PM42.01213482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f6cd154ce2285d0394446fe...
Aug 16, 2019 12:00 PM44.07289619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif341f063eb5b2ad9580983c9...
Aug 16, 2019 11:00 AM42.44680964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib154cf1c09a5edba402f33ca...
Aug 16, 2019 10:00 AM42.31580542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie370f500d652ecfb565f88a5...
Aug 16, 2019 9:00 AM43.39924098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a9bb409a5dd52b1ee800d0c...
Aug 16, 2019 8:00 AM21.48755372 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5aed474b811afb2c36d222c1...
Aug 16, 2019 6:00 AM47.17513226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi845c24288b13999258976582...
Aug 16, 2019 5:00 AM49.85855484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySide3027088c4cf59ed3379f65...
Aug 16, 2019 4:00 AM107.99898205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9dd6f3b9cd1231983363fb43...
Aug 16, 2019 2:00 AM50.41732692 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a4f4ef0d007b99d6ed424d2...
Aug 15, 2019 11:00 PM22.66176386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1eecfa7bc08e5924cfc05634...
Aug 15, 2019 8:00 PM23.10255645 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62ebc3f44f4043d99f82c565...
Aug 15, 2019 7:00 PM45.79058346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf4e0eca5e436f6ed44d0dc6...
Aug 15, 2019 6:00 PM64.62253564 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9203733817e67febedd93bf3...
Aug 15, 2019 5:00 PM41.93732041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaadcbf5f4013cb309da6316d...
Aug 15, 2019 4:00 PM20.75616925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cdff8560e3ac43a83e4d8bd...
Aug 15, 2019 3:00 PM41.50973304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ec99b6fc2c5a0b1e0716386...
Aug 15, 2019 2:00 PM63.15203032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6b9d6e489108f30aef4d76f...
Aug 15, 2019 12:00 PM21.64861143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5dcfabadb5151ff02f1af00...
Aug 15, 2019 11:00 AM41.96914420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd8da253d7b36152555708b2...
Aug 15, 2019 10:00 AM44.00654846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi274d967c6c7431798031a504...
Aug 15, 2019 9:00 AM20.96295322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0b8e31e397c58dace964421...
Aug 15, 2019 5:00 AM23.24442665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0ffa7050c8c4c3b8ba0b48e...
Aug 15, 2019 4:00 AM22.43263714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95e9868029c9b6ca19d40e64...
Aug 15, 2019 3:00 AM42.16329596 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7b4459dbcaa2ee4c8e345a4...
Aug 15, 2019 2:00 AM22.32964729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54ff42aed1a9595072d8f69d...
Aug 15, 2019 12:00 AM21.95062217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi772a1282230b7607505d897c...
Aug 14, 2019 11:00 PM21.12371859 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62f4bd35fa8b346a67db3485...
Aug 14, 2019 10:00 PM42.94105853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42923338977d705dac165f35...
Aug 14, 2019 8:00 PM66.16473962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71c3d90eeb744b16b297e29a...
Aug 14, 2019 7:00 PM41.87505851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9263510ca77553278defc8c2...
Aug 14, 2019 5:00 PM22.21515404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b29cd16148186ff508e2ff4...
Aug 14, 2019 3:00 PM64.92506507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b35e3ccb4f1c8eb598efb88...
Aug 14, 2019 2:00 PM22.75324221 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3f8b1f3255b49dffdb2e938...
Aug 14, 2019 1:00 PM43.46575262 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2a4b37c05945a9c1a8c6e77...
Aug 14, 2019 11:00 AM109.18625282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bf0d75ca5dd1dda2b2b19a3...
Aug 14, 2019 9:00 AM44.06368726 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bccd61f0af64be2d0f2f5c0...
Aug 14, 2019 7:00 AM43.05874528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi843e0d1d0030f23c3fd71097...
Aug 14, 2019 6:00 AM20.98488175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80d9b4dca6d73fecebaf044a...
Aug 14, 2019 4:00 AM20.62602008 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0d280b02d39f8a9df522395...
Aug 14, 2019 3:00 AM20.99385702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87b89d2ef925d00d49887a82...
Aug 14, 2019 2:00 AM63.11115166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5daf49d7a79faa0d9257e015...
Aug 14, 2019 1:00 AM21.31933173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic995a5457243e84ac045fe64...
Aug 13, 2019 11:00 PM20.04231431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0957f028427761a3781723c...
Aug 13, 2019 9:00 PM41.67243499 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31bcd38399ee3d3583ecc155...
Aug 13, 2019 8:00 PM20.87799304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicde0339957c86d505c0f54cb...
Aug 13, 2019 7:00 PM40.71072457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0b2f270b72737110ac2803f...
Aug 13, 2019 6:00 PM78.81837964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25848d75634fdd1337fb8eb4...
Aug 13, 2019 4:00 PM79.87828725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi638223742358348f7517b0c8...
Aug 13, 2019 3:00 PM84.81179656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9da0608419c579022ac99ed3...
Aug 13, 2019 2:00 PM20.61416834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi283bd8fbb65d248ae407fc98...
Aug 13, 2019 1:00 PM20.28564091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f93aa3a7eb89b4580df65ab...
Aug 13, 2019 11:00 AM61.40308754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic26a63834ef6afd7d0700e56...
Aug 13, 2019 10:00 AM20.77977045 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd169865293bd74c11834696...
Aug 13, 2019 9:00 AM108.73467930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d80214b6ce443ac8c4ca901...
Aug 13, 2019 8:00 AM20.29574678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65641aee1482d2b1a0ee2d9b...
Aug 13, 2019 7:00 AM45.63178246 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96b0b3143d667a00cb6dc771...
Aug 13, 2019 6:00 AM67.01006017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi767ebb1bb2c137d9696690e3...
Aug 13, 2019 5:00 AM21.14333654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2e62ec92486f10abe5b7ab0...
Aug 13, 2019 4:00 AM43.37556881 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31e112a915d69ae0c25a9c70...
Aug 13, 2019 3:00 AM20.08599591 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib888fc65d19dcea408b8c3c6...
Aug 13, 2019 12:00 AM22.17834446 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica67b229465037815f70af51...
Aug 12, 2019 11:00 PM64.63667418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b449ca5319d9abd4c69719c...
Aug 12, 2019 10:00 PM22.19947365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbd5c511a5694b185d79417e...
Aug 12, 2019 9:00 PM21.29251307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16eac6233c21a11d0a5cd0f7...
Aug 12, 2019 8:00 PM59.60379163 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee285ae22f60d14f7a7f3d34...
Aug 12, 2019 7:00 PM20.21905863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d84dd0da7d4e855f65234e4...
Aug 12, 2019 6:00 PM20.74278393 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7a69a431b26cdbc5082a5d4...
Aug 12, 2019 5:00 PM62.17736944 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySideecf0657c9b84a4af6a1d4e...
Aug 12, 2019 4:00 PM39.98962878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8afe8a9c540b6fcf3b8bd980...
Aug 12, 2019 3:00 PM83.35488383 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ba31aa1e252f0f96e0ce292...
Aug 12, 2019 2:00 PM42.64888848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad8774697edcaff7f3669fc1...
Aug 12, 2019 1:00 PM20.20103202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4226ac3e032fc49fe310545...
Aug 12, 2019 12:00 PM20.52662893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8dc9b4885ae49c5132414324...
Aug 12, 2019 11:00 AM102.46087621 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45b60ae4763305c4b52e2df1...
Aug 12, 2019 9:00 AM134.15271616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2db8b0bdaaab81bd055ab5ae...
Aug 12, 2019 8:00 AM41.63821815 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid24a302bbbc83bc0b8d4bea4...
Aug 12, 2019 7:00 AM64.82861024 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84e9d12412d536d6a68d1716...
Aug 12, 2019 4:00 AM84.26063739 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic89a637a5a3aeb1adb15d670...
Aug 12, 2019 3:00 AM54.84611713 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi750967f9e989037b99830d81...
Aug 12, 2019 2:00 AM19.51243014 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi030e1db5b53cf03c3661d419...
Aug 12, 2019 1:00 AM20.74406422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi341fa78dda78a7d76d11c40c...
Aug 12, 2019 12:00 AM40.28350385 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi531a4ed48fb47b450463fe0e...
Aug 11, 2019 8:00 PM21.00499225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bfb4ff52b0cc8b1a3587104...
Aug 11, 2019 7:00 PM43.59054945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi607bf2e9d9bcdd052290df77...
Aug 11, 2019 6:00 PM42.55643819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18e509a2063dac6bbc06498c...
Aug 11, 2019 5:00 PM21.02717325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9f7f735ec8a2c57bca78830...
Aug 11, 2019 4:00 PM43.73946658 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaaa97e22f3f565fdb72e4251...
Aug 11, 2019 3:00 PM40.09234506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5902ceae04e4333536bd2070...
Aug 11, 2019 2:00 PM39.09520226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiceb7be46acb58bdea907f538...
Aug 11, 2019 1:00 PM20.71518092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif706c80ace2e5202c464bfdf...
Aug 11, 2019 12:00 PM65.63705356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia28f97ec7746ac6f15493a19...
Aug 11, 2019 10:00 AM57.94360641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70f84a6f5b22a0993ba36183...
Aug 11, 2019 9:00 AM19.21751838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6a70a1ef8504ee4c2a9d91a...
Aug 11, 2019 8:00 AM38.89546114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi686373c945f19a48b6f497ac...
Aug 11, 2019 7:00 AM20.59689268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8faa4ef6c52c07aa904744b...
Aug 11, 2019 6:00 AM41.11397492 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi485ce47ababbcccacf0f199a...
Aug 11, 2019 5:00 AM38.56616815 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5451f377406b54c7d92f35f0...
Aug 11, 2019 4:00 AM19.84596713 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9256e8ea18945bb500c7c69...
Aug 11, 2019 2:00 AM40.40517411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi36868b9673d9d756eefb76d1...
Aug 11, 2019 1:00 AM59.29896792 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi447d0729b0b6f9f5eddeb145...
Aug 11, 2019 12:00 AM21.37382650 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80aa62d56ddb03232d0d641d...
Aug 10, 2019 10:00 PM21.30257712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72242259c1c9eeba6eed32fe...
Aug 10, 2019 9:00 PM39.98510523 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4eca3522fab47f59e16b11b...
Aug 10, 2019 8:00 PM20.60530876 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a19c1dfbe529febbc2812d6...
Aug 10, 2019 7:00 PM21.14117468 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ca7cdfc184580e23288498f...
Aug 10, 2019 5:00 PM40.46052626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e2bc4b48cf9d32ad7e3d725...
Aug 10, 2019 3:00 PM35.55887442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif807f68863bbf5113aaa04b2...
Aug 10, 2019 2:00 PM87.18161165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb0a371960e11f5d9541112d...
Aug 10, 2019 1:00 PM62.35127971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9398595b65f632ef1128801...
Aug 10, 2019 11:00 AM69.62616353 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9959a36034ec423cf87526a...
Aug 10, 2019 10:00 AM22.10443510 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib466bf7fa28910b3fbc7a788...
Aug 10, 2019 9:00 AM21.87480482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4011efc613bf8a2ac8ef8c6d...
Aug 10, 2019 8:00 AM22.01331526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaa13a94e9cd06b06fa8454f...
Aug 10, 2019 7:00 AM63.84054699 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbe3711a0d9466bfe58fc277...
Aug 10, 2019 5:00 AM21.22443150 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b2975e10a68892ccb04059d...
Aug 10, 2019 4:00 AM21.83292803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf41934aff50192cae2592bc...
Aug 10, 2019 3:00 AM65.60063678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52a9998547d585c6d948f741...
Aug 10, 2019 2:00 AM86.49138013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi640fb44d90e1c47306c73924...
Aug 10, 2019 1:00 AM42.35133573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi565728ec7eec434119a2294a...
Aug 10, 2019 12:00 AM21.80922187 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6434add8a1d19ce7ccc7818a...
Aug 9, 2019 11:00 PM62.67453813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bd95e1890e63ba689a9a139...
Aug 9, 2019 10:00 PM83.47419419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2027d3d7affc8b892aa683e2...
Aug 9, 2019 9:00 PM44.33676668 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79a023421858de1a25725161...
Aug 9, 2019 8:00 PM23.22637018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85cb3a61a0db75115a4763a9...
Aug 9, 2019 7:00 PM22.32861237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabdfa5aa89ae73c99c6a5049...
Aug 9, 2019 6:00 PM69.35942017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6eae7120d6bc679616dfb66f...
Aug 9, 2019 5:00 PM22.69718788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b0b4814821f2451e10a882e...
Aug 9, 2019 4:01 PM69.17956777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2c1ce375eaad2af978c5e58...
Aug 9, 2019 3:00 PM45.76927539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0abd67d9987a68c207cd446f...
Aug 9, 2019 2:00 PM66.44495857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi440959ae2cdc5cb5fdeb2a15...
Aug 9, 2019 1:00 PM42.47268718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie771836d715726067df584dd...
Aug 9, 2019 12:00 PM20.53155945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cbc70f2e53ffc9c50aa5da9...
Aug 9, 2019 11:00 AM43.62463410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ec7dec43821614cfe2794a7...
Aug 9, 2019 10:00 AM44.26404136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f06ad08a4c7b5bd18d586a2...
Aug 9, 2019 9:00 AM22.39538422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba4832434b21118f6feb6894...
Aug 9, 2019 8:00 AM22.68508195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a64553a7cc24cc857aab1ea...
Aug 9, 2019 7:00 AM42.54030796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2983294be537f425f3b72c81...
Aug 9, 2019 5:00 AM21.26963207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6111cc771bbb06e6b8707f38...
Aug 9, 2019 4:00 AM69.92675140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8e633f8402e9efabe8e969e...
Aug 9, 2019 3:00 AM22.59776098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5aff328c207475c71620cacb...
Aug 9, 2019 2:00 AM65.57886944 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi174a29b0a67e5ad9e1b5f9d5...
Aug 9, 2019 1:00 AM22.24615111 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0447b3427c8ca3fb4102c322...
Aug 8, 2019 11:00 PM22.39920811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi448a6a22f585f4f36cabf082...
Aug 8, 2019 10:00 PM88.36301600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0065fd1851418c69984655b...
Aug 8, 2019 9:00 PM70.77543800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3486c8852ac8a66c7c49f49...
Aug 8, 2019 8:00 PM21.56403041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif81374c38f69d76e08a17783...
Aug 8, 2019 7:00 PM44.24975430 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80b39ee4e8c7776104fdf793...
Aug 8, 2019 6:00 PM88.26141637 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9d4edabb808e67b4f68bbba...
Aug 8, 2019 4:00 PM106.58628060 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi706f766c8f231aaf6406836e...
Aug 8, 2019 3:00 PM42.40940252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6ad18e306805f015045f192...
Aug 8, 2019 2:00 PM21.82557383 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e52bec24c9fc274d428792d...
Aug 8, 2019 1:00 PM110.93517774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0887b2f807395874dbc38713...
Aug 8, 2019 10:00 AM41.84122641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi646ab2462e877dca5eec7d69...
Aug 8, 2019 9:00 AM42.05890682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc8387707d5261e60d5d8f36...
Aug 8, 2019 8:00 AM43.70805953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0743172fc90d89e472937928...
Aug 8, 2019 7:00 AM21.43790630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87a2492b4eefb4e060aa1593...
Aug 8, 2019 6:00 AM43.82710096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5e299582e6ab87c0e8025db...
Aug 8, 2019 5:00 AM65.88174986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c7a2bb9683f7b4e67bd19c2...
Aug 8, 2019 4:00 AM64.72554037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia913e2bb6dc89ba440cca9a3...
Aug 8, 2019 3:00 AM145.00985299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic455fe52acb793f6edc2e82f...
Aug 8, 2019 2:00 AM23.45460540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23ab6f1322094f28176fd2aa...
Aug 8, 2019 1:00 AM23.49504612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif77b2fd57af180336ce4aac7...
Aug 8, 2019 12:00 AM23.44530904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi858013b683b95e34c02c5a47...
Aug 7, 2019 11:00 PM65.66914055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5af4d0b48ea05f2dbf1473ae...
Aug 7, 2019 10:00 PM22.74434779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fca31c2126a9bac02a46691...
Aug 7, 2019 9:00 PM43.77361536 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi443e5d75409b33f243dc5b72...
Aug 7, 2019 8:00 PM21.39252872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi112832bc87dca65900d1374f...
Aug 7, 2019 7:00 PM64.61424432 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2eea20f67041ad92703728b...
Aug 7, 2019 5:00 PM21.42433907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi219481ae77c2d900f676b950...
Aug 7, 2019 4:00 PM20.67946428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi575a3a4db5222611a285e880...
Aug 7, 2019 3:00 PM111.11941772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi736cd6b3a6ed3e76abe75193...
Aug 7, 2019 2:00 PM40.15956957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic68bd79fb157605a5b3841fc...
Aug 7, 2019 1:00 PM41.67544667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ef5a6526ab09f87a6d7fee4...
Aug 7, 2019 12:00 PM41.61009855 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac4b3bddb51e0cfda886557a...
Aug 7, 2019 11:00 AM21.33730741 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ab6bc4ccc13f323ae0f16b3...
Aug 7, 2019 10:00 AM65.04168329 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b435b684fb162e0813cde81...
Aug 7, 2019 9:00 AM68.14493995 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf0af04f025d340f486934ab...
Aug 7, 2019 8:00 AM21.14659508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d15eba2628250a692c2b9d1...
Aug 7, 2019 7:00 AM26.38630746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5728aa5abc902b68dd74dab5...
Aug 7, 2019 6:00 AM44.00807544 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia791d03386ce672eec76d85f...
Aug 7, 2019 5:00 AM66.29460546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi130d521f37567e4713e22d41...
Aug 7, 2019 2:00 AM129.61678265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0468bac5773178eacf9f828...
Aug 7, 2019 1:00 AM20.80709707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bae544e4f8f7084c2fa7e0b...
Aug 6, 2019 11:00 PM61.29319097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30d3f0a1ab601463eac7213d...
Aug 6, 2019 10:00 PM42.80574482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38a1b39fe70c32a0b69b4c90...
Aug 6, 2019 9:00 PM44.42395081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16fc629065bef991907942a1...
Aug 6, 2019 8:00 PM64.74695943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45a3a0d6dec4b43ad48e15b9...
Aug 6, 2019 5:00 PM20.91582366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3fdc2386d1702bf3555a299...
Aug 6, 2019 4:00 PM87.87133418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7cb633a2333d2080402b618...
Aug 6, 2019 1:00 PM64.80898696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac43113086974a6fef67dd1f...
Aug 6, 2019 11:00 AM43.25595094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb18f96d8110838d4338d937...
Aug 6, 2019 10:00 AM45.83691905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29e32aa80e6bf92010123b0d...
Aug 6, 2019 9:00 AM43.47489538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidccead93fcebbe9f566a503a...
Aug 6, 2019 8:00 AM21.22892645 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41eee20aa6efafae87c19a34...
Aug 6, 2019 6:00 AM69.79146231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1644f6da761352d32d008736...
Aug 6, 2019 5:00 AM44.92142900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi08fd88dcb340bfca98a2889c...
Aug 6, 2019 4:00 AM88.70967597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95b87d3ffd5286c39e71a180...
Aug 6, 2019 3:00 AM23.96472867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5f958b371a9cb56523fc89b...
Aug 6, 2019 2:00 AM23.07611030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70c4e6adb47fba1daef4c52d...
Aug 6, 2019 1:00 AM21.93263315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26ff2d52c1c422c6a5346785...
Aug 6, 2019 12:00 AM42.19100931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cfa6a0e720e5ee45c0769fe...
Aug 5, 2019 11:00 PM65.22443745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0e17bfe61988658b432eb6d...
Aug 5, 2019 10:00 PM43.34683334 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi549128e620cf5e29abc0f6a0...
Aug 5, 2019 9:00 PM25.01110132 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibfd9ebcd51081f99f18e526e...
Aug 5, 2019 8:00 PM22.62616370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4db73ae684517bc440d59029...
Aug 5, 2019 7:00 PM113.35559053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d877b42cf1b4006d347c51d...
Aug 5, 2019 6:00 PM43.68709843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib96e14c4afe0968d5a0b4919...
Aug 5, 2019 5:00 PM22.51033081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25bdf504d2c7726305358c92...
Aug 5, 2019 4:00 PM21.32720120 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicff67bef61f88a83b4f74d01...
Aug 5, 2019 3:00 PM44.07318550 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3af27f5203f3cbdb179e2c3f...
Aug 5, 2019 2:00 PM107.89203904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi82b7b9b2355f5d4d8239e023...
Aug 5, 2019 1:00 PM23.41380226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c653a4d7c8ec5d76345a1f...
Aug 5, 2019 12:00 PM44.71803322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fdf2bd563f7f6901a45827a...
Aug 5, 2019 11:00 AM46.21547164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57163e70f2b9a5d01c061de2...
Aug 5, 2019 10:00 AM21.96188478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2168165d2db69f2f6c0ac90d...
Aug 5, 2019 9:00 AM65.82905868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6429f66acc0185b064c08f06...
Aug 5, 2019 8:00 AM62.16096796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie73a346ade7cb2ddc4b233d8...
Aug 5, 2019 7:00 AM44.75268386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52937ece4ac9f5bcc3371359...
Aug 5, 2019 5:00 AM22.24385117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3bddd89df714ef0ede28974...
Aug 5, 2019 4:00 AM22.05347208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f3797bedd417a9581cb92c7...
Aug 5, 2019 3:00 AM21.10229704 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8508936e388e8c04be572849...
Aug 5, 2019 2:00 AM22.75026997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi914a5d9e6c640f9e023c21f7...
Aug 5, 2019 1:00 AM22.14938296 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2de66f45238320299017956f...
Aug 5, 2019 12:00 AM20.20786791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c04a7c6f4b7c9f1e833fb37...
Aug 4, 2019 11:00 PM114.88319623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia94a7ecbcba169b7a6d1af54...
Aug 4, 2019 10:00 PM43.39813128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid699ef8bccc56caec4ba92fa...
Aug 4, 2019 9:00 PM21.76708216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c60e76e6691faa07e2a9c81...
Aug 4, 2019 8:00 PM21.34465201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafe5828943745f88dd3bf6e5...
Aug 4, 2019 6:00 PM44.40476169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3d3455d69e815cd9c64b563...
Aug 4, 2019 5:00 PM42.14092710 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29aea4fcc3942796688c8213...
Aug 4, 2019 4:00 PM104.84002117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa4d8c2691156e55b23c60b0...
Aug 4, 2019 3:00 PM43.75737814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicba69da51e836ea4cacdfbce...
Aug 4, 2019 2:00 PM64.91467555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid096a555fdd7b530fc1ef60e...
Aug 4, 2019 1:00 PM22.01491629 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dc286caf16021d3603d93d7...
Aug 4, 2019 12:00 PM20.03005699 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4bb2934aaad7f8fb1d6ac36...
Aug 4, 2019 10:00 AM22.96425386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f96e92fd4aeb416b5ce1435...
Aug 4, 2019 9:00 AM43.57511981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia64ed6066784f606fba389bb...
Aug 4, 2019 8:00 AM84.78233929 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bc10084ff123b911ae90e89...
Aug 4, 2019 7:00 AM43.69546097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84b994e27e29eb692ec87116...
Aug 4, 2019 6:00 AM44.32244999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ad7e721f717da76aea5bb27...
Aug 4, 2019 5:00 AM64.75400964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4101814e9c657b38f4e20001...
Aug 4, 2019 4:00 AM89.55721429 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0f5df5ef462432cb45336ad...
Aug 4, 2019 3:00 AM44.10408943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi303d115e5c90939895702241...
Aug 4, 2019 2:00 AM21.72770696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee6086433ca6afdab49874e2...
Aug 4, 2019 1:00 AM21.96916090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97e566e4d3bfdc15f8a664a6...
Aug 4, 2019 12:00 AM21.27594075 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1929c2fe4aa512fc9aca8486...
Aug 3, 2019 11:00 PM67.43844840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47adb6faaca7c1b51ad32ba9...
Aug 3, 2019 10:00 PM44.63905437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79b66fd146fd42b00d6eee05...
Aug 3, 2019 9:00 PM21.29801530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd4e5294601cbe8578c89499...
Aug 3, 2019 7:00 PM86.31052564 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93161f4744fbdad216a3f54d...
Aug 3, 2019 6:00 PM155.03172984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi173709dc3eadc59bde3e11e9...
Aug 3, 2019 4:00 PM21.32324109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie00359bf094ee5068b7010a3...
Aug 3, 2019 3:00 PM45.88337044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45327fb1273e44366660c36c...
Aug 3, 2019 2:00 PM21.80746720 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bc3782ba8c12a4fdc89f677...
Aug 3, 2019 1:00 PM43.45301463 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7589e933225283ffd616e8fc...
Aug 3, 2019 12:00 PM20.66454168 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05de3966eb275c7902e4beb0...
Aug 3, 2019 11:00 AM20.66011019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91627ea2812e4cf3af02bb30...
Aug 3, 2019 9:00 AM45.34153587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiddd81115d82931d7982d4e56...
Aug 3, 2019 7:00 AM90.85067126 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5aab5088af244b102154e07d...
Aug 3, 2019 6:00 AM21.68087116 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0acd42c6ed1c1ece17af9314...
Aug 3, 2019 5:00 AM46.16692685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc71301ff99e8ef8344d55d5...
Aug 3, 2019 4:00 AM21.07624444 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5228b404549efa6c4339c1be...
Aug 3, 2019 3:00 AM21.88664141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7c34442e4252ff85020c418...
Aug 3, 2019 2:00 AM22.32589000 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib825ef30ad260915eac7678f...
Aug 3, 2019 1:00 AM44.17230451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a4dbd8e24dbebf893e748ab...
Aug 2, 2019 11:00 PM87.91595312 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia64d552e887152fe589d9c5e...
Aug 2, 2019 10:00 PM21.94023512 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8707591629917001c03459a9...
Aug 2, 2019 9:00 PM42.89702375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ec4e94b540a7886c6fc3c91...
Aug 2, 2019 8:00 PM69.76316341 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93e141115d9f4ab7550e5016...
Aug 2, 2019 5:00 PM53.38208535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8858b546097189be09bcd462...
Aug 2, 2019 3:00 PM47.74968065 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a1ce94265b1f6ac8a45aaad...
Aug 2, 2019 2:00 PM74.08842509 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4cf3615892f012a7ee96f550...
Aug 2, 2019 1:00 PM49.20714539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83b384fc119ffba0f30aea7c...
Aug 2, 2019 12:00 PM23.57816354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80dc9bf0e5b01b2f6204c054...
Aug 2, 2019 11:00 AM23.72388827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi463f25a2c4a5fea59f7bb968...
Aug 2, 2019 9:00 AM148.18489262 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58322ac757a408f44b7dd819...
Aug 2, 2019 8:00 AM24.21639388 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5227a8d8f860d48f5fc92a71...
Aug 2, 2019 7:00 AM50.11676699 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13e42598d28cf17b750b5c8b...
Aug 2, 2019 6:00 AM23.68015339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53c8a2460c2f3603540e9881...
Aug 2, 2019 5:00 AM46.29763445 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1089d037bc65d6b482347320...
Aug 2, 2019 4:00 AM44.16414052 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77a4dcbc72513220586cba65...
Aug 2, 2019 3:00 AM21.46168289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3cf15ec017148acbd4c5858...
Aug 2, 2019 2:00 AM64.59773614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd6be4b3ec8efcedcd8f8a8a...
Aug 2, 2019 1:01 AM46.89553096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0eeb2de8bb029c2e4989c45f...
Aug 2, 2019 12:00 AM49.03645901 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi611bc44d62c752f5cfc80d41...
Aug 1, 2019 10:00 PM75.57855218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f6467f7abac18c0a3f7b71a...
Aug 1, 2019 9:00 PM25.07400247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4d596ca33f88a63b663e7f4...
Aug 1, 2019 8:00 PM43.17641371 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa54465a019771266b9f829e...
Aug 1, 2019 7:00 PM24.26323301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d5caeab0273d095acdf564c...
Aug 1, 2019 6:00 PM50.44495733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75ddc118cd2ad069928a5412...
Aug 1, 2019 4:00 PM23.99941274 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f048352e6006f360645d465...
Aug 1, 2019 3:00 PM24.82064841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbf21c43e26a35c1b3a8f6cf...
Aug 1, 2019 2:00 PM24.70840795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8540eecfc58a2de29bf83e9...
Aug 1, 2019 12:00 PM24.42236774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90d4953efb54cf3b8012c097...
Aug 1, 2019 11:00 AM74.26341832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69260c4d182b17a7ed710f94...
Aug 1, 2019 10:00 AM74.26073226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77cc00cd4303517873ac7817...
Aug 1, 2019 9:00 AM24.43355562 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c155380b9ca7da8d7825fce...
Aug 1, 2019 8:00 AM52.39150256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6742ddc5535739f80bafe9f0...
Aug 1, 2019 6:00 AM52.79983453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dc812b1d11bd1754396fdce...
Aug 1, 2019 4:00 AM51.43831480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33645a62374899a7e9873a36...
Aug 1, 2019 3:00 AM78.68615980 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibcf956ef4c04a36485d930c2...
Aug 1, 2019 12:00 AM54.35010369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec9aef65ce943784f1ac69af...
Jul 31, 2019 11:00 PM78.29661283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a9495aade986d1532708c98...
Jul 31, 2019 9:00 PM49.92314486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d55a8eb936a6169816187fe...
Jul 31, 2019 8:00 PM76.97818810 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9dd405bffad00f213e00065a...
Jul 31, 2019 7:00 PM52.44619585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid01facc51baff0a94e48e238...
Jul 31, 2019 6:00 PM52.79240173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dcaa451038d1b12c887943d...
Jul 31, 2019 5:00 PM82.35013947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d9b3a3081c2a7157de07a8e...
Jul 31, 2019 4:00 PM75.09368832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb24d46992da15096e379888...
Jul 31, 2019 3:00 PM50.64195946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec55a6e166557368637e380d...
Jul 31, 2019 2:00 PM51.91461541 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi279cca1fb0abc6ad68e0797d...
Jul 31, 2019 12:00 PM52.04595349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8e7b8967e0258626b5a80a1...
Jul 31, 2019 10:00 AM25.77117696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0d3c7f3a1709797d766fd38...
Jul 31, 2019 9:00 AM74.55423917 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie60d9149c3d1b603b0374684...
Jul 31, 2019 8:00 AM25.16139323 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21ef362b9de659a688d6d331...
Jul 31, 2019 7:00 AM52.92707176 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ab64cc2b30be0bdcae1d579...
Jul 31, 2019 6:00 AM27.77450770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibcf6f63749a40d72842ed930...
Jul 31, 2019 5:00 AM27.51731166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1470aafd8c366c55a4ca09ae...
Jul 31, 2019 3:00 AM128.94221804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi337f3e56ad32917a629ae1cb...
Jul 31, 2019 2:00 AM53.47734953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f08cd23416b9cc6249fb210...
Jul 31, 2019 1:00 AM54.58270975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi044b1a959eaf75c6e63c79de...
Jul 31, 2019 12:00 AM27.85952801 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie39da56637fe316a8e0f9e6e...
Jul 30, 2019 11:00 PM27.12875199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb5b71102579dcbd597186af...
Jul 30, 2019 10:00 PM25.75318666 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaae708d7a9e117757ee13a95...
Jul 30, 2019 9:00 PM105.42027757 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb9c1f9393c9d2c8d200c626...
Jul 30, 2019 7:00 PM54.06064571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b87da446f98a8818241fcb0...
Jul 30, 2019 6:00 PM25.50348017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83ff6c7c8dcf89985aaf58cd...
Jul 30, 2019 5:00 PM51.91222104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ec09430e843cd386206d4bf...
Jul 30, 2019 4:00 PM28.08477285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi255ab5fcb6fa35d236e01503...
Jul 30, 2019 3:00 PM26.82049210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fac48ea93b576bcf43b8439...
Jul 30, 2019 1:00 PM26.35157266 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdc2a2ec44627546495a9df4...
Jul 30, 2019 12:00 PM50.57211469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53f7933f1f386be24a206ac9...
Jul 30, 2019 11:00 AM80.60316167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0408ac6b6c0a6cf69a2daf94...
Jul 30, 2019 10:00 AM25.65496094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi964aecba9d69a5dce8f2c444...
Jul 30, 2019 9:00 AM78.60456288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ff9788c8b2600ddaacc7042...
Jul 30, 2019 8:00 AM52.58596472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid56ace73e3a5b8e9d8bfa071...
Jul 30, 2019 6:00 AM53.07557615 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9daa8891a40d98936f60990...
Jul 30, 2019 5:00 AM53.56057681 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61c46df4fde4c0a70f0c2e36...
Jul 30, 2019 4:00 AM54.77160823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d9f196c0ce4e6f783bb6a07...
Jul 30, 2019 3:00 AM82.96288738 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7de7850fb1bb678dfccfcba9...
Jul 30, 2019 2:00 AM105.24187450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e718b28cbe05a9adc507925...
Jul 30, 2019 1:00 AM27.68112370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi830aedab8122909f6a19e17c...
Jul 29, 2019 11:00 PM26.74743517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a13e46a24327638a9fd26be...
Jul 29, 2019 9:00 PM52.55360575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e5a8b22e7eced0bf78d10f9...
Jul 29, 2019 7:00 PM51.90880593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c4e203387f62d5503ae1406...
Jul 29, 2019 6:00 PM75.36375687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65570bfee2f697696561fdda...
Jul 29, 2019 5:00 PM26.53183591 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa405604100cd165536e4de5...
Jul 29, 2019 4:00 PM54.43997881 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidae2583e594f3a3ae6fad435...
Jul 29, 2019 2:00 PM56.61385807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2591aacf35f0b1dbca6161fb...
Jul 29, 2019 1:00 PM27.76274574 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieaa6c1b43c8c615f34a94be0...
Jul 29, 2019 12:00 PM100.47776950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7449bacb213abfcb911fef7...
Jul 29, 2019 11:00 AM26.54435595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15e85cad030445182ad49c0e...
Jul 29, 2019 10:00 AM77.95311110 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b1cde907ee3aa53ee39a261...
Jul 29, 2019 9:00 AM107.04741712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa981929b4288e120e51664d...
Jul 29, 2019 7:00 AM26.89172261 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b37825f22af92be22fa4798...
Jul 29, 2019 5:00 AM80.38756475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac2feffa00456dbb9f4292e1...
Jul 29, 2019 4:00 AM106.29424734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48079d757edf1aa086c5fe25...
Jul 29, 2019 1:00 AM27.10166622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46c3c14a9ad519c69cfa1bfc...
Jul 29, 2019 12:00 AM58.73736757 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3879da07a6a21a4b622cf393...
Jul 28, 2019 11:00 PM31.81688669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0b80cf9645e33a4203dea14...
Jul 28, 2019 10:00 PM93.81911047 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97085a1e0a295df104b53351...
Jul 28, 2019 9:00 PM31.64875735 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47032eec350afc7f7f0f921a...
Jul 28, 2019 8:00 PM121.58368136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b07766adfbd56834835e048...
Jul 28, 2019 7:00 PM95.09187531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cf301c17d2a2b426e363727...
Jul 28, 2019 3:00 PM32.59455192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic96c47a961cc10a09c4a5a58...
Jul 28, 2019 2:00 PM28.80179751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32bd31ee082043ce9a90cdf4...
Jul 28, 2019 1:00 PM88.69281733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac3162c74c6259de58982909...
Jul 28, 2019 12:00 PM119.34968674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1ae94332f3ce668382ed86d...
Jul 28, 2019 11:00 AM29.49885714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9545821d799b54d7533e06d...
Jul 28, 2019 8:00 AM93.65009603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b8f0956f0186d96e5fc70e1...
Jul 28, 2019 7:00 AM31.59051437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia489fd29e34798f41253e90e...
Jul 28, 2019 5:00 AM30.39262612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi51232eaf13a7e1dade121849...
Jul 28, 2019 4:00 AM30.78306989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fac533f43bd141d2ca3a170...
Jul 28, 2019 3:00 AM55.03060874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic39a20df51333eb2e6e74903...
Jul 28, 2019 2:00 AM26.32781217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5366292ff23c29c4a044e147...
Jul 28, 2019 1:00 AM27.72238304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ee40411e8c5fccc3afef15c...
Jul 27, 2019 9:00 PM76.15435393 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1d623855a8ed0607a257789...
Jul 27, 2019 6:00 PM52.23427495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c42ec836dcaceb19aa3063a...
Jul 27, 2019 5:00 PM26.12688431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi626d0ca07f8e2f5bf9abc3bd...
Jul 27, 2019 4:00 PM51.59693051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0707c1de9d09148004b8fb13...
Jul 27, 2019 2:00 PM27.69504965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi066a0ca41dcad85a944f8e99...
Jul 27, 2019 1:00 PM26.72844265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi209a1b6693739a71cb6ba7ca...
Jul 27, 2019 12:00 PM51.38674234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f66b39af8497087b548bb2f...
Jul 27, 2019 11:00 AM52.34538892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a75c2a4ce338cdcbc1288c5...
Jul 27, 2019 10:00 AM50.10041956 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia31f74d1f326541133d4ce5c...
Jul 27, 2019 9:00 AM51.88952492 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia78eb029d67f70a217f81c58...
Jul 27, 2019 8:00 AM80.58512823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d855ffc7e05965c2ec7c36a...
Jul 27, 2019 7:00 AM26.92925352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief66c3da52600c9bef7fff12...
Jul 27, 2019 6:00 AM26.86389315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78d0a2d7a0eb0ed61c0172cb...
Jul 27, 2019 5:00 AM27.96744539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3593912c4d8adf73cffd2e4...
Jul 27, 2019 4:00 AM26.98833416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e6cb58b5457be3e898c3ec9...
Jul 27, 2019 2:00 AM26.99735106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c00f410773d8f5b40cb586c...
Jul 27, 2019 1:00 AM85.03273292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7279743587792f29d4a8f3ad...
Jul 27, 2019 12:00 AM52.35468631 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d9b926d52730eab367b5be2...
Jul 26, 2019 11:00 PM25.12242704 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99e85fa8af4903791f32c401...
Jul 26, 2019 10:00 PM27.67697419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b3e08e10ec0b69b8ab5da6c...
Jul 26, 2019 7:00 PM25.30010180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e59e94039eb1d32df62f602...
Jul 26, 2019 5:00 PM52.63582606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65c22cfb6c6ba6a9c4ea1d48...
Jul 26, 2019 4:00 PM49.88022209 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2393bc29e6c69e07edbfce91...
Jul 26, 2019 3:00 PM53.19710595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01a4462d0e7c6b3c4714211e...
Jul 26, 2019 1:00 PM24.23940633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3d2764a632414184eaf89a8...
Jul 26, 2019 12:00 PM75.67362540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1b2e2b4cdb68e898030e280...
Jul 26, 2019 11:00 AM24.58370629 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief7efb11f5a18a1b874bae4e...
Jul 26, 2019 10:00 AM79.69021560 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi662f370d6282c34c90744502...
Jul 26, 2019 9:00 AM51.74307325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid35cb069c9e3d553af4e356c...
Jul 26, 2019 7:00 AM60.73630820 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi456a07d9c31971126890b7d1...
Jul 26, 2019 6:00 AM59.30552897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e446dfde4c1ed53b8d2bfc5...
Jul 26, 2019 5:00 AM85.81087858 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5599ae399daf9fde24803ebe...
Jul 26, 2019 4:00 AM29.36436648 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi025e797b74b62d645f4f8e38...
Jul 26, 2019 3:00 AM112.04052435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d067f9dc480d2b4f5496a97...
Jul 26, 2019 2:00 AM28.24143773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3804a73a78b20cf86f72c372...
Jul 26, 2019 12:00 AM55.80077444 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45f07fd0678d6b42fa2bbd00...
Jul 25, 2019 11:00 PM141.34248546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ace6df29f9e3575cdaaeeb7...
Jul 25, 2019 10:00 PM28.04692556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbf87806e71ad9331e1dcc5f...
Jul 25, 2019 9:00 PM50.17631384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11f1eb6a5bc2fa37bd79981f...
Jul 25, 2019 8:00 PM26.89887361 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4e5ad19968566bc7af2c1f4...
Jul 25, 2019 7:00 PM102.89924449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e8c0a5aeeb70df124d3fac1...
Jul 25, 2019 6:00 PM51.73070674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04ff4e66188a43c7a26d7e6e...
Jul 25, 2019 4:00 PM26.75328745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e9a820cc316928f9ff12c74...
Jul 25, 2019 3:00 PM126.14186936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5dffe4acf96112b7d3cf743...
Jul 25, 2019 2:00 PM79.41865225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5588833286bd06d4aca5c6c...
Jul 25, 2019 12:00 PM102.53955885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4df9aba3f039c71f991eea6...
Jul 25, 2019 11:00 AM25.93361842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61475c65856bf266644f7381...
Jul 25, 2019 10:00 AM26.53266723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67a0496d4f08f7452cf1f7be...
Jul 25, 2019 9:00 AM74.40220572 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a0d11b93f60f3fed4865681...
Jul 25, 2019 8:00 AM76.89423957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6434b13bb9f6b802add84257...
Jul 25, 2019 7:00 AM51.36008916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd4e2adf96c7586583bf3f6d...
Jul 25, 2019 6:00 AM104.97745876 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b59166cc8993f624d2e09d7...
Jul 25, 2019 5:00 AM25.47475537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8959a63e52a7eecad49a5365...
Jul 25, 2019 4:00 AM51.25679093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi176961739e09447aeba4a615...
Jul 25, 2019 2:00 AM56.98679435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0276b9ad64c8308a5675b946...
Jul 25, 2019 1:00 AM86.89589012 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17e2653c1a2e176536fe51ff...
Jul 25, 2019 12:00 AM56.47321191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia68d6f092636cda3b262960f...
Jul 24, 2019 11:00 PM24.59472156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic253162c808b0a96fee82e4e...
Jul 24, 2019 9:00 PM28.57549364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbd0759c74d02be8b05e1fbc...
Jul 24, 2019 8:00 PM56.49586033 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5626cff6635fa7348197994...
Jul 24, 2019 7:00 PM26.87918773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f78e6baca48ffa778edf387...
Jul 24, 2019 6:00 PM24.60641282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04a5126f6b47ed3a22dd512a...
Jul 24, 2019 5:00 PM25.43814508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaea2c99186e8c81e95fae8a8...
Jul 24, 2019 4:00 PM25.47229518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58afee0c2435f9d5aacdfc90...
Jul 24, 2019 3:00 PM131.91974294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe538944d4fbd14b001774f4...
Jul 24, 2019 2:00 PM80.16414788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac08a7eebab9dbdd5cc74543...
Jul 24, 2019 12:00 PM52.20520219 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6973a715dbb7ed0d972a1776...
Jul 24, 2019 10:00 AM26.81246736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bc61c68d717e5f654fc5d70...
Jul 24, 2019 9:01 AM51.64072481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e55023b0c3d468f9f326cba...
Jul 24, 2019 8:00 AM79.71962760 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f166672529a04c5274b9f84...
Jul 24, 2019 7:00 AM26.41121314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif29441e6cc3d4360987305e4...
Jul 24, 2019 5:00 AM27.05885958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif6b87f35a069ad4b46d25351...
Jul 24, 2019 4:00 AM51.92696777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1ffae86cd7da9fb7b77c943...
Jul 24, 2019 3:00 AM26.94911595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifce08afca6bc3400d0bb568f...
Jul 24, 2019 12:00 AM25.87146935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec27f522bfa23c41a3804ce2...
Jul 23, 2019 11:00 PM26.69495539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d84d033af177f29535d34d3...
Jul 23, 2019 10:00 PM53.04498232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6839117542d1c8a0ce8613fb...
Jul 23, 2019 9:00 PM25.36669555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif39c5eccc94c4cd293bd2a5c...
Jul 23, 2019 8:00 PM127.78331598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b3489c37bf497598f908fe4...
Jul 23, 2019 6:00 PM26.42273168 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ed4ea6cd6ac7d718f7b4fe2...
Jul 23, 2019 5:00 PM49.84013554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif6d3f41adbfadd7f9fecb614...
Jul 23, 2019 4:00 PM77.00509227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3aadb67fc0d3bf393a4bb3b7...
Jul 23, 2019 3:00 PM27.16898014 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fad10a19f37ecd51140a871...
Jul 23, 2019 2:00 PM10.81738335 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89fd0d1b59da6768629f7611...
Jul 23, 2019 1:00 PM76.23027377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30914174ddf38850d43f180a...
Jul 23, 2019 12:00 PM19.97249665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb4efad17fbb1a85706ad6b3...
Jul 23, 2019 11:00 AM50.05449752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica98738fd437ddf82b6ff51b...
Jul 23, 2019 10:00 AM74.63918162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi431279f6bbbe61f1ca990521...
Jul 23, 2019 9:00 AM99.15879685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab0eefaac6a77f29e0d43917...
Jul 23, 2019 8:00 AM52.43371669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi139a1111a2a83b62dc231768...
Jul 23, 2019 7:00 AM49.53121448 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4479559d8b36e7deefcbd753...
Jul 23, 2019 6:00 AM24.43099897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7b9351b9d066ed08b01c7e9...
Jul 23, 2019 5:00 AM29.29325039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi061667acbfdd875351fa0dcf...
Jul 23, 2019 4:00 AM27.41393261 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4cd6b69a106384841545ba08...
Jul 23, 2019 3:00 AM113.15802568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie48bb1e1763849e61999a9c9...
Jul 23, 2019 2:00 AM28.54626103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7996c7d0869bfa2ceb092164...
Jul 23, 2019 12:00 AM52.53764336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabd74a26ceb52d403bfee247...
Jul 22, 2019 11:00 PM77.71153547 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb0628d8f32bc87dd0a65e75...
Jul 22, 2019 10:00 PM26.49884548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16f553ba3027b886dee1cc89...
Jul 22, 2019 9:00 PM25.97961504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16fa6bb52147b65b9f7edaa2...
Jul 22, 2019 7:00 PM48.36760612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa8fad90d1daba05cf70f8c3...
Jul 22, 2019 5:00 PM40.92557041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi382c7ad81750cd7a4a3e3730...
Jul 22, 2019 3:00 PM25.74655748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi219a32727815cb028be962dd...
Jul 22, 2019 2:00 PM18.18848088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3063b83b3b73975fa2c59a7...
Jul 22, 2019 12:00 PM15.42805094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8f506e20d5be4732e2a0a2e...
Jul 22, 2019 11:00 AM16.69452031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f4e0f27a096cb8c352d3df1...
Jul 22, 2019 9:00 AM33.05262718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi552b1b07bbedaf567fefd3f4...
Jul 22, 2019 7:00 AM17.53974870 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi408da0e28712cfc57fa984f0...
Jul 22, 2019 6:00 AM33.12810596 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6aebc47467f5749c8b807494...
Jul 22, 2019 4:00 AM33.54914299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d6628a6e337f4de531fc020...
Jul 22, 2019 3:00 AM16.20686311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica8e764d9403bdf57c989ca8...
Jul 22, 2019 2:00 AM16.30246708 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9814659d178fc107b389c2c...
Jul 22, 2019 1:00 AM16.56943965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba59844b7197cab7f427698c...
Jul 22, 2019 12:00 AM66.04139724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi106cbf01917254e4c822355f...
Jul 21, 2019 10:00 PM33.61499389 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9fe5f7c84795c9c2876c179...
Jul 21, 2019 9:00 PM33.88814190 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58324fdc9327a92daf11b52a...
Jul 21, 2019 8:00 PM17.61131390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29a0ad53c644c3192ba86d3b...
Jul 21, 2019 6:00 PM38.90251899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9b4a953b77d366e059c59d7...
Jul 21, 2019 5:00 PM19.87092990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9564c680c9971ef78314637f...
Jul 21, 2019 4:00 PM20.43854093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94a722fb241c28401c327905...
Jul 21, 2019 2:00 PM19.02630911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1952f688d66b8a2350c135ea...
Jul 21, 2019 12:00 PM19.75543197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dd9a4fdf7ab6c515a9a593e...
Jul 21, 2019 10:00 AM90.34285350 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie966a947554c9095b8097814...
Jul 21, 2019 9:00 AM45.46140466 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi311540f71dc6ff2640f26fad...
Jul 21, 2019 8:00 AM23.19385782 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49eeb33717a3acc2bf305803...
Jul 21, 2019 7:00 AM25.28799342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi869b3ea632fb5886c215071c...
Jul 21, 2019 6:00 AM47.55659704 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieed4766742531c04c0c16d8a...
Jul 21, 2019 4:00 AM48.43593544 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a2dc580d015e5d4f5dce837...
Jul 21, 2019 3:00 AM49.45520318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dd8b3df992b43a207e121d4...
Jul 21, 2019 2:00 AM24.94541058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e08ee3b41784882bc6b369d...
Jul 21, 2019 1:00 AM120.10596491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d4f9fa0aa74fca9260bd84b...
Jul 21, 2019 12:00 AM24.79650546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f7c1db56ad921046def5cfc...
Jul 20, 2019 11:00 PM49.58777197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi592bd9f144ce23b692c4dbdc...
Jul 20, 2019 10:00 PM72.88657470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31c3c778e287702eebe6ec36...
Jul 20, 2019 9:00 PM25.11139742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi744c854908bd82fbbdd787e1...
Jul 20, 2019 8:00 PM23.39544626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia016b645b0c2eca56070cd48...
Jul 20, 2019 7:00 PM23.65879145 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib379dc3743735c04e203f740...
Jul 20, 2019 6:00 PM21.91030560 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid145e818c332b24fd6ca52a1...
Jul 20, 2019 5:00 PM44.98618516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib095052ccfc8d82ba86e1446...
Jul 20, 2019 4:00 PM46.15751031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7941e0e228f4c1d3418d635a...
Jul 20, 2019 2:00 PM92.31984418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc25ffc035efb5df22a0d529...
Jul 20, 2019 1:00 PM22.75694238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi888b00a77af76651f735381e...
Jul 20, 2019 12:00 PM46.66878816 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0a82950899ab7ea8941be5e...
Jul 20, 2019 11:00 AM69.65574249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi510958ebf0adb87fdc29d04e...
Jul 20, 2019 10:00 AM43.63950347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffa6df7b68f2cd56d000c633...
Jul 20, 2019 9:00 AM43.39070828 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e50ca131a24ee23432a3b56...
Jul 20, 2019 8:00 AM112.30983218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fdfcbe6bdbf719d0efadb17...
Jul 20, 2019 7:00 AM51.47585255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f6dffa9881f521612a01c88...
Jul 20, 2019 6:00 AM56.61708809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia841fca6edcde2c9b74fa4bb...
Jul 20, 2019 5:00 AM28.50287797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a5f9c26aa98e53895a2cb46...
Jul 20, 2019 4:00 AM55.74015428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14a1384a5f9d8ab22bdcf0d1...
Jul 20, 2019 3:01 AM82.77312479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi114236ad9d202ea09de19a0c...
Jul 20, 2019 2:00 AM80.97394444 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi36fe41730eb83a520b247d78...
Jul 20, 2019 1:00 AM83.70472135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia302d9cdeb8c04e4795417ad...
Jul 19, 2019 11:00 PM26.63103263 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1429d226f68d45675a08b1ba...
Jul 19, 2019 10:00 PM51.63418580 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8fcaed10f88af488453b152...
Jul 19, 2019 9:00 PM74.50123539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibca753defc46c1eab584247e...
Jul 19, 2019 7:00 PM27.13746295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8d0e857c2f588c044c25192...
Jul 19, 2019 6:00 PM26.43859274 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia61ea69c8396f0e62be31721...
Jul 19, 2019 3:00 PM28.18547210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc2bf2a5b6921427eda541a5...
Jul 19, 2019 2:00 PM52.39186220 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d9507341fe8dd3e9f77e0d1...
Jul 19, 2019 1:00 PM24.70626621 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14b871c7d2f1b6bebf275cdb...
Jul 19, 2019 12:00 PM51.79595995 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia476e6d031a8854dfc31dca6...
Jul 19, 2019 10:00 AM27.22973012 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi610bf73d445c7f14b6fd8dd3...
Jul 19, 2019 9:00 AM28.09768222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1336130fcec02b245765984c...
Jul 19, 2019 8:00 AM51.71981359 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9402b5ac6bf51a4bdfb8a7f0...
Jul 19, 2019 7:00 AM27.96250985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif693e0114d003cbbfa447d8f...
Jul 19, 2019 5:00 AM53.31843160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb4985b61a76dbe4d54f4690...
Jul 19, 2019 2:00 AM52.20857824 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b295f2dc06615b3a277092d...
Jul 19, 2019 1:00 AM29.68410107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f88da751c8be48df40490b1...
Jul 19, 2019 12:00 AM26.93296102 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff91d1014ce717263be3b41e...
Jul 18, 2019 10:00 PM48.35054376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif09a684cb118800e1f4a2910...
Jul 18, 2019 9:00 PM23.73417019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8fb66addfd68a250eb134b06...
Jul 18, 2019 7:00 PM23.74297568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8305fe5295d9e85d4c806f05...
Jul 18, 2019 6:00 PM46.94803786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7809b3f01a5a81759f0a76d...
Jul 18, 2019 5:00 PM47.44521089 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi956f3a108dc063dd965fef3f...
Jul 18, 2019 3:00 PM24.52015498 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi287ba0d99006d9f9ecc8db18...
Jul 18, 2019 2:00 PM48.28166277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1df71bffdbfaa22d94030939...
Jul 18, 2019 1:00 PM50.15278969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1e8e0750a4890b3b2bdd86d...
Jul 18, 2019 11:00 AM26.28878013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi852e1765fab64cef6181b1d6...
Jul 18, 2019 10:00 AM51.50748035 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5461278bbf329044db944da3...
Jul 18, 2019 8:00 AM23.48164594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab2eaa10f4268036b17ae154...
Jul 18, 2019 7:00 AM73.92976172 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb30ca0f10bc3d9ddbfdbe78...
Jul 18, 2019 6:00 AM75.82368584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75d8a8e910c1347abbf8d434...
Jul 18, 2019 5:00 AM81.12868117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif6194812463a02044cea2efb...
Jul 18, 2019 4:00 AM57.53859373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a45ea4cdcdb1968101163bd...
Jul 18, 2019 3:00 AM26.80534890 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ce0df7e9ca62f8a25a95605...
Jul 18, 2019 2:00 AM26.02963144 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6607b9ad3cb2c7a67547a3d7...
Jul 18, 2019 1:00 AM27.31442951 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c6a3bc8880b8faefb8ce4e5...
Jul 18, 2019 12:00 AM105.65976936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid10a19ffbf19550482f7f02c...
Jul 17, 2019 10:00 PM54.61311087 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ada57b530b1c92bd054cf62...
Jul 17, 2019 9:00 PM85.81911979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi953d0a950a5d8467c987250e...
Jul 17, 2019 8:00 PM78.96623540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi730c2d2401069c288610eeff...
Jul 17, 2019 7:00 PM54.06400211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85487033642f086e0b05abc1...
Jul 17, 2019 6:00 PM75.44778103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie06349780dc7a31e7020733c...
Jul 17, 2019 5:00 PM26.52715017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi841fe2cb49510242ccdc1dfd...
Jul 17, 2019 4:00 PM79.24179589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicee79affd3e5ab6fb569e2dd...
Jul 17, 2019 3:01 PM52.00015149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60d36f8f38ea8ff6ac48e61d...
Jul 17, 2019 1:00 PM27.16285670 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a61cb4ec514a36f06a0162f...
Jul 17, 2019 12:00 PM159.27890697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3340efb3eef60b1c225fe1f2...
Jul 17, 2019 11:00 AM28.75652665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61caf6a585f6df1ccce4f12d...
Jul 17, 2019 10:00 AM52.91523620 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28e392964122f6c3aaaa6f64...
Jul 17, 2019 8:00 AM84.05368242 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a292b19656dabf842453dbe...
Jul 17, 2019 7:00 AM27.88964252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bd636c2938ed8ef8d5ff5b7...
Jul 17, 2019 5:00 AM26.44372701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74bba14d4a11fceab78da395...
Jul 17, 2019 4:00 AM105.30998095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d75382e7c866b23d4722157...
Jul 17, 2019 3:00 AM38.71036630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8abdb10bcac3c4f20e3a4785...
Jul 17, 2019 2:00 AM64.64130412 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1aa3a7b2db0fde1a610be6ad...
Jul 17, 2019 1:00 AM29.65070633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif09211155cd7cdb5514cf066...
Jul 17, 2019 12:00 AM25.59105590 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98cbb99ba219090872f1bc7c...
Jul 16, 2019 11:00 PM103.73624830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi406492233580a512bc330f04...
Jul 16, 2019 9:00 PM26.18002673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi835157e922c2e051c1b571eb...
Jul 16, 2019 8:00 PM52.03590521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifca299a13f05af0390a36f0a...
Jul 16, 2019 7:00 PM51.73636457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9aa83d4f1667af3dcbd43e8...
Jul 16, 2019 6:00 PM26.33380748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bbfda9417fbca95a04a6c60...
Jul 16, 2019 5:00 PM51.71864709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a85a5475028843a26fecb63...
Jul 16, 2019 4:00 PM50.69627059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7aaab3ebccaf217593b18a88...
Jul 16, 2019 3:00 PM27.10591432 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58cb1071a5e60af3ca4cc7e4...
Jul 16, 2019 2:00 PM51.91688203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib454a2736f6f5218e1e52917...
Jul 16, 2019 1:00 PM27.73878654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieee7b317c3eb35e6d3b5602a...
Jul 16, 2019 11:00 AM52.27946994 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8f6f8cf44275ae2dbb5473c...
Jul 16, 2019 10:00 AM53.85827423 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif11cb1c6474cfe2baf9f2488...
Jul 16, 2019 9:00 AM104.08748769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi08d0da21e2409f9d8ee525ea...
Jul 16, 2019 8:00 AM77.43979957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd092df3f9931d503fed90f3...
Jul 16, 2019 7:00 AM24.57203560 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi347d6159141e7a85949b470b...
Jul 16, 2019 5:00 AM80.82444207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidce46e532d5cf59bcd4e4b82...
Jul 16, 2019 4:00 AM51.96093101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi590ad7eb602507d9103f454f...
Jul 16, 2019 3:00 AM53.37352914 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi272efa2907eef91980514860...
Jul 16, 2019 2:00 AM24.84414022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cad31c44badaf2cf1ca1e6c...
Jul 16, 2019 1:00 AM77.50869998 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b888821ca4b7e9b423c0327...
Jul 16, 2019 12:00 AM27.08953552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ff1c4f70c32b480a96269d7...
Jul 15, 2019 11:00 PM103.74835447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55a4384d7586724e75a7b736...
Jul 15, 2019 9:00 PM25.31350939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi475c8cc7a0378ab1a6f55446...
Jul 15, 2019 8:00 PM79.58045986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4832b27e22f9b15069ca4ee...
Jul 15, 2019 7:00 PM51.37773561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04b886a940765ca864af3668...
Jul 15, 2019 6:00 PM49.14536626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f680c0154530dba879e7d14...
Jul 15, 2019 5:00 PM52.89544195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbbb54f6192f29803802a9a1...
Jul 15, 2019 4:00 PM80.81925080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ec94f91a96ba5bf4bc80ba9...
Jul 15, 2019 3:00 PM50.43257291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi479e5c59c190b06e296177d7...
Jul 15, 2019 2:00 PM51.12035915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98898920e5eb98c720cea2ac...
Jul 15, 2019 1:00 PM79.28891947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22ee54735498a32eda376e6b...
Jul 15, 2019 12:00 PM79.51307694 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4141427e9abe97d53ab39713...
Jul 15, 2019 11:00 AM77.00485336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4c9896efba875bf68d958ec...
Jul 15, 2019 10:00 AM24.84626496 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi944513a66ff6b84b25d63a3c...
Jul 15, 2019 9:00 AM25.83590103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec84e40d9e919588720daa81...
Jul 15, 2019 8:00 AM25.91240527 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic26c0b6224dce3f004aa18c3...
Jul 15, 2019 7:00 AM52.71321217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dbabdff73f798370a0f335c...
Jul 15, 2019 5:00 AM52.37492744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi124618cc5c56474c549a3296...
Jul 15, 2019 4:00 AM24.73526616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3064f92c86563f9c80d52290...
Jul 15, 2019 3:00 AM25.61929075 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97bedd170315cd8bcce03da5...
Jul 15, 2019 2:00 AM26.23075790 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6a816ccf249cb6580ae8a02...
Jul 15, 2019 1:00 AM29.03714332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79aa389d7591ef449aaaa887...
Jul 15, 2019 12:00 AM28.66922792 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0408a04a3fcc6d6c4ff7130b...
Jul 14, 2019 11:00 PM54.35720141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0051bfade3e064fc5ba17158...
Jul 14, 2019 10:00 PM25.90753343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d8c15ae90d3ea25b6e68945...
Jul 14, 2019 8:00 PM79.09164787 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00007841ba38044f3a96b0f7...
Jul 14, 2019 7:00 PM79.75551913 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi864b42264fb94a0d32180db9...
Jul 14, 2019 6:00 PM55.12083664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ced93641c14f29d97eee38c...
Jul 14, 2019 5:00 PM80.78511175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c133938f0ba2a7ba8708768...
Jul 14, 2019 4:00 PM79.35966944 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ced7cf61dc30f08114102c3...
Jul 14, 2019 3:00 PM27.14340595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic88373a97038f8e2b019f6c1...
Jul 14, 2019 2:00 PM83.01597341 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bcbab9ce0951cc43aee8ce6...
Jul 14, 2019 12:00 PM26.11183148 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ac086694db0ab5cea3df4a5...
Jul 14, 2019 10:00 AM52.42258287 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c94d14597d54fd72e9950ea...
Jul 14, 2019 9:00 AM80.46353438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdbbf42acf07b5decf83bcb7...
Jul 14, 2019 8:00 AM26.49555923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadb79b4509b07cbd48316058...
Jul 14, 2019 7:00 AM136.95839074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9fb7b2d6228f64682002e60...
Jul 14, 2019 5:00 AM27.14367822 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6501f55b9de9028f613710e6...
Jul 14, 2019 3:00 AM84.59467989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e768b8d8c6082a3fecd3765...
Jul 14, 2019 1:00 AM82.97484331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28a91c28440d21e4a3777458...
Jul 13, 2019 11:00 PM25.62174033 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67653455390fa50d7f4fcc87...
Jul 13, 2019 10:00 PM55.05977826 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieff5ae246940f3c7129ae3af...
Jul 13, 2019 9:00 PM56.55400023 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif85caf5b4f2766599a07d91a...
Jul 13, 2019 8:00 PM55.72605104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi111404e0209b5ddcd7247f8b...
Jul 13, 2019 5:00 PM26.11133278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic69f67ea7f4e04d3037b9258...
Jul 13, 2019 4:00 PM26.11034375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46fbb681bb5db2e179a3f813...
Jul 13, 2019 3:00 PM54.25764184 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic59a6a4178d9645676c0209b...
Jul 13, 2019 2:00 PM25.53354609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c7f84cdcd3f77d65305c47f...
Jul 13, 2019 1:00 PM106.73870042 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5d0c971f6ce433a5bdfbb00...
Jul 13, 2019 12:00 PM52.27667909 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi917cc909612d23f751514d09...
Jul 13, 2019 11:00 AM79.77228956 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi058cd80888f808f4cbf5d1be...
Jul 13, 2019 10:00 AM132.06903404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e8bbd050b3942bad5bd59b6...
Jul 13, 2019 9:00 AM53.38412611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57452121fadd7986b10dead5...
Jul 13, 2019 8:00 AM26.86319127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie37846bb71c88db22929f1d0...
Jul 13, 2019 7:00 AM56.08201609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif21813d60641ae178327c2fe...
Jul 13, 2019 6:00 AM80.36315925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56d51022ffbdf26bd7605d30...
Jul 13, 2019 5:00 AM56.78105528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibac2e99504ac55a0f49a82fd...
Jul 13, 2019 4:00 AM28.92199337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibcdd0b0db2eac5660ac46087...
Jul 13, 2019 2:00 AM28.99048730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0baf1366ce6750a356d3b42c...
Jul 13, 2019 1:00 AM59.06552278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7409feab97f5e1a9c13cad9e...
Jul 12, 2019 9:00 PM27.91359732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab6ea36225c25eaeda6037f1...
Jul 12, 2019 8:00 PM28.45158243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5aff7f29178660f54662604f...
Jul 12, 2019 7:00 PM112.57195425 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib34c2e656301e2316e6d5fb4...
Jul 12, 2019 5:00 PM52.19799313 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff87418828b5265b6b2688bd...
Jul 12, 2019 4:00 PM54.98084455 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0157f305a2603a54315b517a...
Jul 12, 2019 3:00 PM83.14900288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39d58493ae994cae34ee5a09...
Jul 12, 2019 2:00 PM26.78256069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi467476a94818e961e0205a1f...
Jul 12, 2019 1:00 PM28.22274980 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic018d8bb4dfcd7cc2e75dd4e...
Jul 12, 2019 12:00 PM27.87142070 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4ea02637a313d3cdee00468...
Jul 12, 2019 11:00 AM83.72933571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib537efde0e311ba3ef883374...
Jul 12, 2019 9:00 AM84.39254161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3be25a88e7f787f6985ba68...
Jul 12, 2019 7:00 AM82.41051084 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8600b2b855d439de8da06b4a...
Jul 12, 2019 4:00 AM57.10469856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c3eddc832dd5953b2846f00...
Jul 12, 2019 2:00 AM27.80976084 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58132b8cc22e7f86ba45daa8...
Jul 12, 2019 12:00 AM87.17719223 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi849cb9e0b651f9e54d3b5229...
Jul 11, 2019 10:00 PM56.62845558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f0e3f4cc29063f5fa7d2530...
Jul 11, 2019 8:00 PM57.16541648 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f71874218ac59930b443bad...
Jul 11, 2019 7:00 PM81.79950193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06d9754fdf282388c222edc2...
Jul 11, 2019 6:00 PM57.39695478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3958e7adff5d9be0b7468c5...
Jul 11, 2019 5:00 PM83.77879796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4291a414f25291d3a73b4af6...
Jul 11, 2019 4:00 PM27.14948328 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie53bf6be6a55ba59612d0286...
Jul 11, 2019 3:00 PM28.65417331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi116fa87dc48dcb81a0a14447...
Jul 11, 2019 2:00 PM27.76784741 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4f3f0392e3f759067c690c3...
Jul 11, 2019 1:00 PM83.03819234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48cbb4c053f4c335c116efb1...
Jul 11, 2019 12:00 PM14.04154874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6267057b5366ba8d97c97ee...
Jul 10, 2019 6:00 PM16.83473192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia80e2d0575c9d814479655cc...
Jul 10, 2019 4:00 PM114.22395548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4aca8ea172c7d8e92e55021...
Jul 10, 2019 2:00 PM77.95312422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24056f37551c7d6a4889e2b2...
Jul 10, 2019 1:00 PM99.35171342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25b6ecd5953aee86a3172b50...
Jul 10, 2019 12:00 PM127.13197514 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56723256afd51fe088f56689...
Jul 10, 2019 11:00 AM24.26411887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid392f1e79fcc3fb13f917dc5...
Jul 10, 2019 9:00 AM24.70999007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi615c001cdc4c2d30f155e2fc...
Jul 10, 2019 7:00 AM51.35539016 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d49547372eaa076f188be29...
Jul 10, 2019 5:00 AM24.47148254 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9531e7df05737daa6aa48c4d...
Jul 10, 2019 4:00 AM77.75679411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a53db861dd9583b93fa6eab...
Jul 10, 2019 3:00 AM56.20842097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a22c93343ec4fe54aeb217b...
Jul 10, 2019 2:00 AM26.14861308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif560e596166bb104ed914adf...
Jul 10, 2019 1:00 AM52.79285494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8c52c6d1d481d28a492912f...
Jul 10, 2019 12:00 AM24.25186148 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0042f774859c15f146d95e57...
Jul 9, 2019 11:00 PM52.25228640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi574f0eb83c617b60ba13d39b...
Jul 9, 2019 10:00 PM24.44092934 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9524b804c4057ffffe07317d...
Jul 9, 2019 9:00 PM24.55919187 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi265be7f4a1a0a30d162b2e12...
Jul 9, 2019 8:00 PM126.50085983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b7d5873748d38d44e66b95e...
Jul 9, 2019 7:00 PM74.16990903 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92dffb6b2b840efc18f32cac...
Jul 9, 2019 6:00 PM97.67237930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0af713f79997ac8808144a8...
Jul 9, 2019 5:00 PM50.72575680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi151858a14ae6845b2132d85c...
Jul 9, 2019 4:00 PM24.75690229 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf7ed5630ba695c2443ee223...
Jul 9, 2019 2:00 PM52.24623532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0519b431a18874c9fccb7616...
Jul 9, 2019 1:00 PM104.04031091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif32b4eb654b1778cef2af46a...
Jul 9, 2019 12:00 PM24.10980292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b0a28119d81b4d1885c1c22...
Jul 9, 2019 10:00 AM23.96434354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3de2984aa0024dde80337a80...
Jul 9, 2019 9:00 AM26.01320448 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23717f4228ac10a53fa97e4f...
Jul 9, 2019 8:00 AM98.91544081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae3e8e09a961ab2ebf3ed065...
Jul 9, 2019 6:00 AM26.06712493 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib78bd23c67c81ad8a4a40089...
Jul 9, 2019 5:00 AM149.28811339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid12a22cbed5ab5eca265ec1a...
Jul 9, 2019 4:00 AM97.48944821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi052801cb3fb9d22362bdeb44...
Jul 9, 2019 3:00 AM51.99882062 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64b343ad311bdaf0f536bf8e...
Jul 9, 2019 2:00 AM76.11448643 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86d467732d750ecfbbd8457c...
Jul 9, 2019 1:00 AM47.90055177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied420112e247f84029e79067...
Jul 9, 2019 12:00 AM25.96988047 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9509e1b9ef0fc6ed30708b58...
Jul 8, 2019 11:00 PM108.53878702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif709c808ec1ee91b22211509...
Jul 8, 2019 10:00 PM26.26935629 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a24fa1c525d93bc165cb1a7...
Jul 8, 2019 8:00 PM25.02601464 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi51b127dc387d01bccb2c065d...
Jul 8, 2019 7:00 PM50.95450194 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5ca252a100e2928c25bfa3c...
Jul 8, 2019 6:00 PM117.39286714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida839486913778f88aea3bde...
Jul 8, 2019 5:00 PM69.44664035 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib379f1d3fb3e7456cc7fbecc...
Jul 8, 2019 3:00 PM50.23353112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9dcb0b96b68e94466b675ac7...
Jul 8, 2019 2:00 PM24.43566504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia71c3e5331f0da92f28aa1cf...
Jul 8, 2019 1:00 PM47.30607462 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f145783fad853db17a031d3...
Jul 8, 2019 12:00 PM24.11110669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85f1af9b9091f590e9a853aa...
Jul 8, 2019 11:00 AM68.57977081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bc76c60cca3af8d1c867e42...
Jul 8, 2019 10:00 AM93.99360194 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e9cb613c9b8cce774f1a44d...
Jul 8, 2019 9:00 AM71.31144602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi545a56890e152d9dfaa8a3d3...
Jul 8, 2019 8:00 AM23.33202424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3088709ceb3c3f531b648ae...
Jul 8, 2019 5:00 AM70.39236858 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa42dcf4962c7f5200d850d2...
Jul 8, 2019 4:00 AM23.24755579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7278c3493ec1e6604bfa85f...
Jul 8, 2019 3:00 AM51.34721627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4638bee1beee387d9457402e...
Jul 8, 2019 1:00 AM24.33072991 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi853410225c61daa158aa8484...
Jul 8, 2019 12:00 AM23.86772600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacfca1453409f86d2531ee15...
Jul 7, 2019 10:00 PM117.86508896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb37fd603d545a361a10b1ae...
Jul 7, 2019 9:00 PM46.24045315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba2d6780d4f7f82c2364f49e...
Jul 7, 2019 8:00 PM47.00940497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid650de70d258ad05a4d40ce9...
Jul 7, 2019 7:00 PM21.77127302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85c9760f86591a8c97417029...
Jul 7, 2019 5:00 PM68.31740148 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi581dae9bd2a6ba8743505ac9...
Jul 7, 2019 4:00 PM92.73696270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicff9c6c5095cf27680c90c9c...
Jul 7, 2019 3:00 PM90.12155401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a3c6a82b21a34b8b573c2d7...
Jul 7, 2019 1:00 PM44.82122530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c74d84d2ec5168ca5b651d5...
Jul 7, 2019 12:00 PM93.13991473 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29ca45ccc62a03eadd92af3a...
Jul 7, 2019 11:00 AM67.73025039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06016c8769c025abe4f72fa6...
Jul 7, 2019 10:00 AM22.33651324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd3cc51d8ee7b8472e02a6ba...
Jul 7, 2019 9:00 AM24.61082145 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7df411a88a758d4276488fdf...
Jul 7, 2019 8:00 AM23.08599616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80e7060575b67b79ac036ed3...
Jul 7, 2019 7:00 AM22.69752530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e0535c0668ca8a58fb034e6...
Jul 7, 2019 6:00 AM87.94031740 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi066c0fd1b71ffc3f9e2d905c...
Jul 7, 2019 5:00 AM23.29690801 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34addf25f3eac95555ef716b...
Jul 7, 2019 3:00 AM23.57073135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5fa52ac8951acf7582c3c8c0...
Jul 7, 2019 1:00 AM70.94568325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi893084915cf3fe62d513ea1b...
Jul 7, 2019 12:00 AM48.13045764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c6458cbd2797350c9d2adde...
Jul 6, 2019 11:00 PM86.02394477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib69de88145e4cf4f45e6c095...
Jul 6, 2019 8:00 PM25.18298722 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25678c617e194e03ee59c527...
Jul 6, 2019 7:00 PM47.30307823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13c3c308e62f57eab3753ec0...
Jul 6, 2019 5:00 PM23.48030419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29bcc0b6958c839ef1ef26d1...
Jul 6, 2019 4:00 PM23.36386531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia976b1de5434aa6b9531c01a...
Jul 6, 2019 3:00 PM21.01304972 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a22a19c8b6f3c8260919fae...
Jul 6, 2019 2:00 PM91.48255685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic097b20d6d91598d01b8e052...
Jul 6, 2019 1:00 PM23.38220393 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib11cc75c4d1a92d87bce51f9...
Jul 6, 2019 12:00 PM44.97667522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f5f74a675c5a695c132e85b...
Jul 6, 2019 11:00 AM22.72095815 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58a42e413468bde9f74fc126...
Jul 6, 2019 10:00 AM68.14103254 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8da1a304a6522f453fb11ee...
Jul 6, 2019 7:00 AM21.89684000 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2d1c9b5dd9b0211851cb5b9...
Jul 6, 2019 6:00 AM66.46254153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia22dbe41aa554e7c09fe9765...
Jul 6, 2019 5:00 AM64.80902451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi451e6614ef7b6a0aefbbd4d1...
Jul 6, 2019 3:00 AM46.29453326 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83d1825422811685a40baf5c...
Jul 6, 2019 1:00 AM47.18817288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6052cfaed19b4e71dbdec27...
Jul 6, 2019 12:00 AM48.72370249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c08e841c18d1858cf4a85d7...
Jul 5, 2019 11:00 PM45.77960821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8dbe919e74196d1f830d4023...
Jul 5, 2019 10:00 PM43.72456121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd529e9975639837825b4fa4...
Jul 5, 2019 9:00 PM44.24521829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22c6361dfc99257ec349a5cb...
Jul 5, 2019 8:00 PM21.00825051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi615f116f680abe52b207b46e...
Jul 5, 2019 7:00 PM42.85950623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd8c7bba9bab18c6685bdd35...
Jul 5, 2019 6:00 PM21.37581693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31fdd8b9f3278ebe7615b77f...
Jul 5, 2019 5:00 PM45.79639220 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbc2d43f9b6d3370b76d9723...
Jul 5, 2019 4:00 PM23.16567462 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae0ebfd71cd8dd9e7b14445d...
Jul 5, 2019 3:00 PM21.83713291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid13c46fa6cb4e5cb15bca73c...
Jul 5, 2019 2:00 PM68.19902162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80280c581e18b395c81e0dc6...
Jul 5, 2019 1:00 PM42.39344860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2026f8901e43f2d4ee89b5ae...
Jul 5, 2019 12:00 PM87.43661799 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi972e624ddf2faf2c5487d3ed...
Jul 5, 2019 11:00 AM42.62670236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi647ebfc9fba3de8783f94f93...
Jul 5, 2019 10:00 AM65.41357036 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif064d6bf08e33108e10695f1...
Jul 5, 2019 9:00 AM65.83172604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibfa5b807b6c46abbe6654b6e...
Jul 5, 2019 8:00 AM134.64284022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17edfc39988f940d77a77b40...
Jul 5, 2019 7:00 AM45.00329530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d2cf9d6e7ddd968a5a388b5...
Jul 5, 2019 6:00 AM67.01561908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi191111a9b6c1bd2b14e8117c...
Jul 5, 2019 5:00 AM22.30821039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf17e652baf4c3fbbc5d349d...
Jul 5, 2019 4:00 AM41.69871770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d4a644b69a0d509a7bdedec...
Jul 5, 2019 3:00 AM45.71970091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib44cb0118c93b3e909095b8a...
Jul 5, 2019 1:00 AM88.30433718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia86a9a9e8017a1532ebe04f4...
Jul 5, 2019 12:00 AM110.06628750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a0a8201cf304efcde201a5b...
Jul 4, 2019 11:00 PM21.11193703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi955a4dc336195886ffde407a...
Jul 4, 2019 10:00 PM24.18689173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5650a0d0ece7dee13bee817c...
Jul 4, 2019 9:00 PM68.58407501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia782a6d9356c053d3a9de1f5...
Jul 4, 2019 8:00 PM23.49127774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic73ce4d96d02cb6f2cbdd4e6...
Jul 4, 2019 7:00 PM26.59931791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd39b91ee858e472073094a4...
Jul 4, 2019 6:00 PM46.47534072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia651edeb9bbc2777a4d01599...
Jul 4, 2019 5:00 PM23.28575953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ad7f3311bda2230b99f3c3b...
Jul 4, 2019 4:00 PM21.78722165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12bc3bb6800dc5b8d1192cfa...
Jul 4, 2019 3:00 PM67.71012321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc40f4d0a10b0fd2e2bcae6f...
Jul 4, 2019 2:00 PM66.44975214 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi110c1814a8535031ad55e62e...
Jul 4, 2019 12:00 PM23.17863877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6b771b3dd6d90de9ac96078...
Jul 4, 2019 11:00 AM22.84908739 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ff44063aa611da7d8bde094...
Jul 4, 2019 10:00 AM46.36115344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6913467e2289460ade4d18f8...
Jul 4, 2019 9:00 AM21.43376762 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23d34e7afd1ba291541f43a4...
Jul 4, 2019 8:00 AM23.69521431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi139ce2daa7da275ad10c4c5f...
Jul 4, 2019 7:00 AM67.42547361 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41e514c21cf9d56784450c80...
Jul 4, 2019 5:00 AM23.52023614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69c94cd4a374daeb6eee988d...
Jul 4, 2019 2:00 AM44.35240332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6112621c6d4f6b705fc276b...
Jul 4, 2019 1:00 AM69.11653677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34b7886eaee50a743516ce9f...
Jul 4, 2019 12:00 AM23.30475759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22ac98128cbb74ab10e1e79e...
Jul 3, 2019 11:00 PM47.65012150 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62f7e525c88d5a9770e33099...
Jul 3, 2019 10:00 PM61.31194003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic533e0946e3d78bba4338419...
Jul 3, 2019 8:00 PM23.37737643 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58d7d8d5da8a495e740fd36d...
Jul 3, 2019 7:00 PM22.77268295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d2da7f9257907d51841fe09...
Jul 3, 2019 5:00 PM22.19767139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18d9876b61656068ce3de932...
Jul 3, 2019 4:00 PM45.61914777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid24a5a6e552b870f693645f4...
Jul 3, 2019 3:00 PM45.77808686 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0b4610fde80421ca4c7388f...
Jul 3, 2019 2:00 PM20.42086552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi105232fa4e9e02ee0c832c46...
Jul 3, 2019 1:00 PM44.51428099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ce62cc7ee153dccf1133e24...
Jul 3, 2019 12:00 PM43.66785201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09d28390e94c619c6f231691...
Jul 3, 2019 11:00 AM68.14726245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ce9fbe661cd8feaa4b9bb5f...
Jul 3, 2019 10:00 AM70.28926993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cd24cc337d05fb22b35e3ad...
Jul 3, 2019 9:00 AM21.13975982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34f00782136bfa4f4ab51c78...
Jul 3, 2019 8:00 AM46.17904176 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50f7484346c4a10beb57359d...
Jul 3, 2019 7:00 AM45.89754708 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1e166a121ea7e09dd07dc77...
Jul 3, 2019 6:00 AM70.97475950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc5db2c6a21bd0a830ada986...
Jul 3, 2019 5:00 AM47.78414607 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1cacd3e286da22b46e06651...
Jul 3, 2019 4:00 AM23.09076370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi142ac7c309a5a72d5674ae2d...
Jul 3, 2019 2:00 AM47.32327723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif40331a2de9eb0f0fff7a8c0...
Jul 3, 2019 1:00 AM24.60947581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2857fc5b3545e1b04319f3f6...
Jul 3, 2019 12:00 AM100.07318555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad565ccad9a59b4037f061bf...
Jul 2, 2019 9:00 PM123.59907633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3fb330895b80c55828a777e...
Jul 2, 2019 8:00 PM25.05412523 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55e944bd3d6a48ab8dc92bcd...
Jul 2, 2019 7:00 PM74.40730041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6aeb7e4382bd1779b14c9ab...
Jul 2, 2019 6:00 PM24.07906440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91c87459a3a3302b7747ad16...
Jul 2, 2019 5:00 PM48.12485426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f4eb6f4b6277ea78b306346...
Jul 2, 2019 4:00 PM125.59113900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55062d85c623b1d7954f5332...
Jul 2, 2019 1:00 PM24.65545441 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44eadc7735e2195ce3a4fc09...
Jul 2, 2019 12:00 PM25.09818868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabafb0a765aa1d4da028f6ab...
Jul 2, 2019 11:00 AM24.33234203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi874ffece5de1e8516e58d590...
Jul 2, 2019 9:00 AM24.90805694 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia476aaa13d66975181d29e52...
Jul 2, 2019 8:00 AM48.75532778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d20de637e28153cd0a17c76...
Jul 2, 2019 6:00 AM24.16165626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53a04e6217ddd93bd202ba11...
Jul 2, 2019 5:00 AM25.58321092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib943f129db427c4db4344267...
Jul 2, 2019 4:00 AM49.13428104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28c7aa45567ef14ceb6a6c13...
Jul 2, 2019 3:00 AM25.49702175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96dfebf45d67001332f86ee7...
Jul 2, 2019 2:00 AM47.03489154 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66b1a449f2f6cefb1af0dfe2...
Jul 2, 2019 1:00 AM24.99507919 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c82233ab79a0e83760a4c5b...
Jul 2, 2019 12:00 AM25.67835757 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57dd569137093bc7b496d4da...
Jul 1, 2019 9:00 PM24.25361321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f7790646658deedd2e73bcc...
Jul 1, 2019 8:00 PM48.07940913 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8a1805092b121b4be8902b8...
Jul 1, 2019 7:00 PM23.86407135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf32e3010272891226464843...
Jul 1, 2019 6:00 PM23.53049098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5e458eabb19f1d3ef67b91e...
Jul 1, 2019 3:00 PM70.63132121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7ef24736a86f13c280a0c37...
Jul 1, 2019 12:00 PM23.54440455 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife2db50162db05f041910078...
Jul 1, 2019 10:00 AM96.62477076 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie911706500ccaf049cd7f74f...
Jul 1, 2019 9:00 AM71.20680057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi007618512e628c6b8d1641a2...
Jul 1, 2019 8:00 AM94.24308328 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0845594ca2193898eae8cb7f...
Jul 1, 2019 7:00 AM48.02709411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi278c0c4ef71976f1773a809b...
Jul 1, 2019 6:00 AM26.42995943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66143ac919ac17f00e842121...
Jul 1, 2019 4:00 AM24.38676073 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4babcdce3aaf763caa676612...
Jul 1, 2019 3:00 AM24.83126561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54a305ed60a9944db7501011...
Jul 1, 2019 1:00 AM23.87861092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41bae530de30ad7b798b1d04...
Jul 1, 2019 12:00 AM28.86529551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42511fdc3ac804b16e440c1e...
Jun 30, 2019 11:00 PM24.65704474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcd3927014fc1211c94fb8d0...
Jun 30, 2019 9:00 PM126.27718879 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54c609ec980d173dd0ed4309...
Jun 30, 2019 8:00 PM48.50520294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib30725fab31c0cdc609e9310...
Jun 30, 2019 7:00 PM48.01615324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi616ba865d2b25028a6ba868c...
Jun 30, 2019 6:00 PM48.24982358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib039e5def570a8deab706720...
Jun 30, 2019 5:00 PM25.98280678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf24fb0d962aa37e1e5db150...
Jun 30, 2019 4:00 PM49.97022886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f18d87fd091f7199d0aa095...
Jun 30, 2019 3:00 PM24.81517390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09b5ac04b8a476e22fa7f9cb...
Jun 30, 2019 2:00 PM25.09524403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib386b1c8920eeab27a489d53...
Jun 30, 2019 1:00 PM123.24530142 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic12e183b3096f0e7dac09b45...
Jun 30, 2019 12:00 PM72.58570611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49001eb0cf1c2dccf0106a4c...
Jun 30, 2019 10:00 AM25.20480343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaee5371ad68f9cbd74b4c942...
Jun 30, 2019 9:00 AM49.17526695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55ebcdfba0928c3dbf6bbbb7...
Jun 30, 2019 8:00 AM99.75770954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d41a85be56e6ce96bbc7dda...
Jun 30, 2019 5:00 AM24.15211920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi048d7156499d1a19cc995e8e...
Jun 30, 2019 4:00 AM25.01702921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi327b7d46357c67d913a51a39...
Jun 30, 2019 3:00 AM103.75355085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e596add5088cb1017f7cd94...
Jun 30, 2019 2:00 AM51.49009675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi001099f355741e9d607f33e2...
Jun 30, 2019 1:00 AM24.76991046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27d02f359ade39850e62c06b...
Jun 29, 2019 11:00 PM24.98270079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69cb497c67e5f9e577caf8f9...
Jun 29, 2019 10:00 PM23.70281633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83059fc2be5ea9ccafdce2e4...
Jun 29, 2019 6:00 PM25.20716962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2020acb8d784d9e708ed29ea...
Jun 29, 2019 5:00 PM73.31651486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffed0de0b8bec032e87ee034...
Jun 29, 2019 4:00 PM72.63521643 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c082f1a5c22748537be2894...
Jun 29, 2019 3:00 PM72.32049349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cee2973c61f8eeab7f249ca...
Jun 29, 2019 2:00 PM73.60286177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28166017735933bf44c88dc0...
Jun 29, 2019 11:00 AM24.26769243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3abbdff0a59f57d2c32beb20...
Jun 29, 2019 10:00 AM49.14099294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6d427c62b0fad19eed31a1b...
Jun 29, 2019 9:00 AM49.60429234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b9b3d19e825fd7fd38676b7...
Jun 29, 2019 8:00 AM23.81096014 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia43ede8049147e3649373179...
Jun 29, 2019 7:00 AM73.77140900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95b6b5d9662535f3ce32d43a...
Jun 29, 2019 6:00 AM24.07758701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi739f995f99418c6476cd0b60...
Jun 29, 2019 5:00 AM96.93319860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73c56f70127a0e1e8b8a5c2d...
Jun 29, 2019 4:00 AM72.18808337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e202c7ad01ef99db07fb596...
Jun 29, 2019 2:00 AM48.65287974 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50cc78f0d0e36d389863396f...
Jun 29, 2019 1:00 AM73.07418948 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic54f1018886f45a338b268a8...
Jun 29, 2019 12:00 AM74.25175914 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e87b621fa46465c5e024d4d...
Jun 28, 2019 9:00 PM48.84695417 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7715563609e929cc0e8a4e88...
Jun 28, 2019 8:00 PM25.36238408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d6dc91db8d33cee5593e8e4...
Jun 28, 2019 7:00 PM24.47926697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi189d48209e7a7e2f528d0ac0...
Jun 28, 2019 11:00 AM10.05149248 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi628449c7388c11df12604d32...
Jun 28, 2019 10:00 AM47.38310426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ecad8c9b79d63641e9e84a6...
Jun 28, 2019 9:00 AM23.67221198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d556a2d7e93b4fddbf49956...
Jun 28, 2019 8:00 AM46.81081292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65c98aacd09a0aab25519208...
Jun 28, 2019 7:00 AM24.48047032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91921b0ce76e3a2043b046bc...
Jun 28, 2019 5:00 AM72.73528604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5060efe20753a036e6e30fb8...
Jun 28, 2019 4:00 AM49.25472717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice9d21148ef4edf7d719d55d...
Jun 28, 2019 3:00 AM74.52371583 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8df56433065bf7e1e203a12...
Jun 28, 2019 2:00 AM49.00425694 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif182bb3d568744b7551ae635...
Jun 28, 2019 12:00 AM97.14288073 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21c9ffb2ed5845e7aa548ec1...
Jun 27, 2019 11:00 PM47.32432395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3194bb24ef3df7a8c1afb8e5...
Jun 27, 2019 10:00 PM43.90864634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28d1d4e81dbfe315e7c692c1...
Jun 27, 2019 9:00 PM25.63955887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75055910023932b16532bd32...
Jun 27, 2019 8:00 PM77.55647457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaeb2e6809088172fc14961e6...
Jun 27, 2019 7:00 PM73.73412235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f394c2fc40fdd84ce391522...
Jun 27, 2019 6:00 PM70.40433655 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1a75a2bc217267b90e73a0e...
Jun 27, 2019 5:00 PM24.61544678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a01a665970446e97c51f420...
Jun 27, 2019 3:00 PM40.39396484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi877511928bb5629ce236a7e7...
Jun 27, 2019 2:00 PM71.07340905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2363e62dcb6789bb4373bb02...
Jun 27, 2019 12:00 PM55.12702993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbf0f1bdda258983e60a16c8...
Jun 27, 2019 9:00 AM26.57262408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic45f52f12e75c0c685b52528...
Jun 27, 2019 8:00 AM23.75935637 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi907dc28eeb7b1af229a0c0c1...
Jun 27, 2019 6:00 AM46.18938005 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59ec73509eba4a40af99c032...
Jun 27, 2019 3:00 AM23.99755418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94c3e38507f8cc98cb06192d...
Jun 27, 2019 2:00 AM48.43197203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e94fc13683dd3e3678fe0c0...
Jun 27, 2019 1:00 AM24.46037293 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b408d0a317250fb924d770f...
Jun 26, 2019 11:00 PM72.90829480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d520fb26aff6bf8760ab8d4...
Jun 26, 2019 9:00 PM24.65870286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa468d89b978ec6f1ddc17b2...
Jun 26, 2019 8:00 PM46.35331104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1ec5336d35a4ce2b5f4ea44...
Jun 26, 2019 7:00 PM23.12827935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40cc018bb82ca77df5fa4fea...
Jun 26, 2019 6:00 PM23.54584725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4a3c25dc6de12d3a79babae...
Jun 26, 2019 5:00 PM73.60159815 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07ab880fde4d0353c8988a75...
Jun 26, 2019 4:00 PM69.85666183 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30a6be71dea0b0f47efdf535...
Jun 26, 2019 2:00 PM21.80896101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63a635a0e09b47ea30bf78b7...
Jun 26, 2019 12:00 PM44.24008360 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf1ec5c220b8c38a26baca75...
Jun 26, 2019 10:00 AM22.09131271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d0a6709cb79f73a1b31dc32...
Jun 26, 2019 8:00 AM42.72746188 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59cbd9dbe338857feef7d5f6...
Jun 26, 2019 7:00 AM43.87290642 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9580877804b545ca6e54e686...
Jun 26, 2019 5:00 AM43.97770984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e890924fc550148de82b0bc...
Jun 26, 2019 2:00 AM69.96533746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e13ef030af8f92f6178ec14...
Jun 26, 2019 1:00 AM91.09647742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e87685c4e4d6941e7642d5f...
Jun 26, 2019 12:00 AM46.41939385 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bf30521f7ffbd43f8816ec5...
Jun 25, 2019 11:00 PM45.26046899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ff1bc30cdd2abcacb774187...
Jun 25, 2019 10:00 PM44.05668692 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5109d7cd5c2fdb81075ed036...
Jun 25, 2019 9:00 PM14.78368258 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35d376b511bce1debb93b891...
Jun 25, 2019 8:00 PM45.40510578 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b087f1c36f1ad6dca550921...
Jun 25, 2019 7:00 PM23.03745184 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e546ef67b929085788cb4ea...
Jun 25, 2019 5:00 PM43.22774345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03b9cdd3e29e56ebf1179fe4...
Jun 25, 2019 3:00 PM21.24602734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8041221d86b272ed9649f9c9...
Jun 25, 2019 2:00 PM45.14386345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1a7242cc8afc97906f66115...
Jun 25, 2019 12:00 PM42.57463241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic14f950eaac67d4eaeef46b4...
Jun 25, 2019 11:00 AM23.04609257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc11c7088907aa552bbef0e6...
Jun 25, 2019 10:00 AM109.78468315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e3421bbb446efad4d66d22e...
Jun 25, 2019 9:00 AM43.17520738 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60281071e852eb565d1f034f...
Jun 25, 2019 8:00 AM64.92847640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibab09d6d582703f3fcc63340...
Jun 25, 2019 7:00 AM64.39185479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bedb590e6b8d1868c19bf9a...
Jun 25, 2019 6:00 AM44.36142068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bff56a34d9025cad90d0d58...
Jun 25, 2019 5:00 AM113.64304524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi535433d98f709e752da7d31f...
Jun 25, 2019 4:00 AM63.84620915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied71228b5d906b4f9284619a...
Jun 25, 2019 3:00 AM68.27690182 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi062821b9b17d7f9563fe8ab3...
Jun 25, 2019 2:00 AM46.08311121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f1d92552fc262af9167b678...
Jun 25, 2019 1:00 AM22.87563112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89c056bbe4202f42528b030c...
Jun 25, 2019 12:00 AM89.42809149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a61d2da1005ae5544aac9d5...
Jun 24, 2019 11:00 PM63.36384677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif01a7af6b7da4d2245230a19...
Jun 24, 2019 10:00 PM62.77310747 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife9dad3381d9ea0d912e7361...
Jun 24, 2019 9:00 PM20.87695684 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0989a13b4ac0b0ec9f18e730...
Jun 24, 2019 7:00 PM67.05936785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi446bb9a7c824a061b88a55dc...
Jun 24, 2019 6:00 PM20.85312171 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica7e08428b43be43daed28b3...
Jun 24, 2019 5:00 PM83.83075063 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22648c41ec6134fdb0567ee3...
Jun 24, 2019 3:00 PM40.71355101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e21055af182c57cd70a2c7c...
Jun 24, 2019 2:00 PM21.38543790 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi258bc5a290cee66de3ed791b...
Jun 24, 2019 11:00 AM19.90303233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif145da8f6759110ed13611eb...
Jun 24, 2019 10:00 AM22.20277565 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78ec7633dcfb0a62f4fab54a...
Jun 24, 2019 8:00 AM20.11951394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02a7e9f23a681a05da94321f...
Jun 24, 2019 7:00 AM20.80271156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe1012875e224aac66e065ef...
Jun 24, 2019 5:00 AM45.60094829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dd279f30985d3a3b25de53d...
Jun 24, 2019 3:00 AM22.95198245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7b8063d0ca28690876d33cc...
Jun 24, 2019 2:00 AM45.98724083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid57d65468d4229347c8274f5...
Jun 24, 2019 1:00 AM71.58538905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib457aff246e5521d91ccc014...
Jun 24, 2019 12:00 AM23.18112155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a87ffe9bba4fcab51724be3...
Jun 23, 2019 11:00 PM23.10706182 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafbafa168055bafc2dcdfa2d...
Jun 23, 2019 10:00 PM44.62346787 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e9abe5a4f1eb701bb0cd725...
Jun 23, 2019 8:00 PM67.69580887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi964508321234c1b5cc158896...
Jun 23, 2019 7:00 PM44.53190601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c2df0b0a24c04027911a092...
Jun 23, 2019 5:00 PM22.98947954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5de875af94b788c35ce86149...
Jun 23, 2019 4:00 PM43.65615531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bcafeb8f9eb40696e61fd6e...
Jun 23, 2019 3:00 PM45.52964093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bea5a802b12d9ef694af749...
Jun 23, 2019 11:00 AM65.24803445 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29b429978c0630943cf3aa65...
Jun 23, 2019 10:00 AM106.15735273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bd43422b88caffe716e7f9f...
Jun 23, 2019 9:00 AM66.52016271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8b566f3aa0f0a7179465c98...
Jun 23, 2019 8:00 AM193.75682007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38343c9ae05463fa7d1852a7...
Jun 23, 2019 7:00 AM47.09141010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc859b041c1996aceced8845...
Jun 23, 2019 6:00 AM45.56893353 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41f01e895da16650b71ab8b9...
Jun 23, 2019 4:00 AM20.78361788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif68113fb00afd6d71bd1aeae...
Jun 23, 2019 3:00 AM22.63079290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi795a862eea1f3f5210b516d3...
Jun 23, 2019 2:00 AM22.95292476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8267278a72f4046b8f4c712...
Jun 23, 2019 1:00 AM21.61008928 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4cac0aa89a5e0698978ccde...
Jun 23, 2019 12:00 AM65.73749497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f9cb343862064b75adbac00...
Jun 22, 2019 10:00 PM21.73893107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8e80a9dc0f5ed8501e0e5f6...
Jun 22, 2019 9:00 PM65.50074967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif315eb8c40a48497128b3fa2...
Jun 22, 2019 7:00 PM22.42405984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf45ded5d6d8629b001ddc6b...
Jun 22, 2019 6:00 PM23.27958702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43a1ad2500ce7c1106f5810d...
Jun 22, 2019 5:00 PM135.68664491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b6071a8947b12b4a8198ac8...
Jun 22, 2019 4:00 PM21.71851205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice260dde694179aabfac7f88...
Jun 22, 2019 3:00 PM66.18113537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3409f35189e50fc743069a11...
Jun 22, 2019 2:00 PM20.94851524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dd44a5635c754403317d138...
Jun 22, 2019 1:00 PM64.47572643 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c7c6a8f0c68237695baf02c...
Jun 22, 2019 12:00 PM20.16414554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifeeea1d5b3ef72119385a199...
Jun 22, 2019 11:00 AM44.15686025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e0fa9f81a97c9af963741a3...
Jun 22, 2019 10:00 AM42.40495575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d0ae6d8e201e4081fe3c30f...
Jun 22, 2019 9:00 AM86.21831229 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b219916d33cf486319ab638...
Jun 22, 2019 8:00 AM21.84605082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib41c3af31b96e3886dfe4f36...
Jun 22, 2019 7:00 AM21.12479127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi45766014df5139baee7f2b19...
Jun 22, 2019 6:00 AM23.63036175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2703f409e51a58ba3497ee9e...
Jun 22, 2019 3:00 AM26.78958408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05f42779b2d77eb2e00b4fa1...
Jun 22, 2019 2:00 AM26.05461528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e96d4949ac84b06d21c58d0...
Jun 22, 2019 1:00 AM105.77542192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4789b778eff9ba9c0333a2e9...
Jun 22, 2019 12:00 AM27.11032040 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ac898216066402518980ac9...
Jun 21, 2019 11:00 PM27.66105165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif41b402065b880544cff76c0...
Jun 21, 2019 10:00 PM50.61637292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb20e0168316ecee310711d7...
Jun 21, 2019 8:00 PM25.84269134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi234a0c94046b052adc9da1ac...
Jun 21, 2019 6:00 PM53.95813091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5eea391da501568480a1683...
Jun 21, 2019 2:00 PM68.73527172 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74cd1269dc4701d7a642f8fb...
Jun 21, 2019 12:00 PM43.71505546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42e73444f064d7430234e3f8...
Jun 21, 2019 11:00 AM61.85451242 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib286cafa421002dd734a177c...
Jun 21, 2019 10:00 AM50.11648315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia24e23567c1d4e8b807820ab...
Jun 21, 2019 7:00 AM30.13360595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e683d813c215a0f29f225f1...
Jun 21, 2019 6:00 AM30.38811749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ab6eb57c3884581cf9cb4d6...
Jun 21, 2019 3:00 AM61.11962428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fddd73c7b4a6d7c54083e67...
Jun 21, 2019 2:00 AM29.13032538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ea777bb94fd320578241770...
Jun 21, 2019 12:00 AM28.80339209 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiccdc0de4582efa5a7f2dbdce...
Jun 20, 2019 11:00 PM24.51366314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc30ebf3fcec003a2308ba62...
Jun 20, 2019 10:00 PM41.31187077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94b31092cca3713f4d71504a...
Jun 20, 2019 9:00 PM16.78025838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13e00e2d6073d0669bf4fad1...
Jun 20, 2019 8:00 PM50.51550303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaacc15ffa3dd7f23f18589de...
Jun 20, 2019 5:00 PM16.38112088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdc7058fe78a4b411f8c095a...
Jun 20, 2019 4:00 PM17.97911478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0bf4a569410251d3e5ad1b0...
Jun 20, 2019 11:00 AM51.93876551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47d1025c290f272686808056...
Jun 20, 2019 10:00 AM26.51643188 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia174f413c60b3ab5034ec50b...
Jun 20, 2019 9:00 AM30.62555162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6c3160e65cc8edaff3e25a4...
Jun 20, 2019 6:00 AM41.30595074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae44c02e5567b520e7aee3b9...
Jun 20, 2019 3:00 AM39.99021603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f6c5aa7d13d5c85623f1173...
Jun 20, 2019 2:00 AM121.93087629 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibfdd4a31e112c28979797f58...
Jun 20, 2019 1:00 AM40.70936920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bbddc6c54464ee478a954fd...
Jun 20, 2019 12:00 AM41.47448303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib84bf714b04d8c33cf1395c1...
Jun 19, 2019 11:00 PM41.41625136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife8b368af8fe914d0383b925...
Jun 19, 2019 9:00 PM169.12662834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a38b9e5ccc0dc23dd5866a4...
Jun 19, 2019 7:00 PM40.34351058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c366c7d69d3f7de2deadaee...
Jun 19, 2019 5:00 PM162.68870507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec859f3a327885b4593c1fc5...
Jun 19, 2019 3:00 PM38.86161230 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a2d7cadaad47d8a350572f6...
Jun 19, 2019 2:00 PM119.01252375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi287633a2d0cea2958bc91a7c...
Jun 19, 2019 12:00 PM41.20228733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie80f390725fb959aba7bb8f0...
Jun 19, 2019 10:00 AM82.85361940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffa654f27af195c6b6697cf6...
Jun 19, 2019 9:00 AM39.09518318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3b14ba872ddf4eec7ed6763...
Jun 19, 2019 8:00 AM42.71175770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65d97c4de6e6427c6cb599b5...
Jun 19, 2019 6:00 AM42.88473200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71b12ea252a8c25b86b31a1c...
Jun 19, 2019 5:00 AM41.62380510 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e113c7b19aacc5555dd7175...
Jun 19, 2019 4:00 AM42.31619198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3f380964c7971d681dfd356...
Jun 19, 2019 2:00 AM79.00223983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56a7eed090e63934cd14a237...
Jun 19, 2019 1:00 AM41.74097167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiecb4a5f4cf81cfb4fb3e6a65...
Jun 19, 2019 12:00 AM42.30720860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c5f6b4882b4e6b93f7c428...
Jun 18, 2019 11:00 PM83.14494107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi970e1b0fa3aefa8a6cdc35e9...
Jun 18, 2019 10:00 PM169.92993192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69dad8336d3ff4037d686bed...
Jun 18, 2019 9:00 PM42.36758637 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid47a7d168bebbd917b656135...
Jun 18, 2019 7:00 PM41.34664823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42296eb1746390ed049b688f...
Jun 18, 2019 5:00 PM40.71046142 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic677f16b5d70556f75c38ba1...
Jun 18, 2019 4:00 PM41.23598321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi308f723cbfff18885b362c46...
Jun 18, 2019 1:00 PM43.31729553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b25c11e903feb77d2a3bf26...
Jun 18, 2019 12:00 PM43.10257908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f7eb991a1d83cc6b0763564...
Jun 18, 2019 11:00 AM41.06870431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ebb7150b9062c46a1d02f40...
Jun 18, 2019 10:00 AM82.06183055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c9e8bf9d66bbe83d099be13...
Jun 18, 2019 9:00 AM81.82725605 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib13f11108225a27dbdacc0cc...
Jun 18, 2019 8:00 AM40.28934620 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4decf1e859dc16daebf6623e...
Jun 18, 2019 6:00 AM160.63776978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9e6bc9c56ad155b2200bf57...
Jun 18, 2019 1:00 AM122.14070754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49892155398f8442c54d75e8...
Jun 17, 2019 9:00 PM40.28487101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9f68baa1ae430bedbaaa094...
Jun 17, 2019 8:00 PM42.10707403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi434c565a3b7ea69602280920...
Jun 17, 2019 7:00 PM175.86698391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi194ea9c40b888c841034e315...
Jun 17, 2019 4:00 PM40.49933843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b610c7cf14c2e874b2c3c5c...
Jun 17, 2019 3:00 PM79.49782191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b42c30893c57409b46f6a78...
Jun 17, 2019 2:00 PM41.48729284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic14fa18f8a318cc207ad5a14...
Jun 17, 2019 12:00 PM39.44385247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi322e4de4be2e9c1e987cbc5b...
Jun 17, 2019 10:00 AM82.82958281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84541b61a1df4ade37abb916...
Jun 17, 2019 9:00 AM40.80720529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1e266e44cba352f2068ed64...
Jun 17, 2019 8:00 AM40.05903656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03389627c94fb64e13bf5ddd...
Jun 17, 2019 7:00 AM40.64460198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f75cedb56c98b61cbb9fa77...
Jun 17, 2019 6:00 AM40.13278953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fa245a7fb5ddc8c6bdeab94...
Jun 17, 2019 5:00 AM82.59047540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01d6dbaeb35b6d2c40f975ea...
Jun 17, 2019 3:00 AM39.71814397 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9dade91bf45eddedbd6498d1...
Jun 17, 2019 2:00 AM39.45373967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi808ab47870fa006d5249d8e7...
Jun 17, 2019 1:00 AM119.59166716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9254936703fefd8261a96fc9...
Jun 17, 2019 12:00 AM77.15609817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi319431b15d0e75190b6d291f...
Jun 16, 2019 10:00 PM116.52262647 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fda8567ab58a443f1df2377...
Jun 16, 2019 8:00 PM30.10267274 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b2a5307a6572ad8029bc0e1...
Jun 16, 2019 7:00 PM29.37422373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fc74544211bbee618e7480c...
Jun 16, 2019 6:00 PM28.27741516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43f1c87f36f04d7db5c84a71...
Jun 16, 2019 4:00 PM28.44861342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76bcb96d38a4337b8586ff28...
Jun 16, 2019 3:00 PM27.71801506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02f970c6341dc8d7972ab4a8...
Jun 16, 2019 2:00 PM27.86446996 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi333d393c1887ec4fe1d30c65...
Jun 16, 2019 11:00 AM27.58811924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb5206b3fc807dc1d3130c6c...
Jun 16, 2019 9:00 AM58.26341333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia81a7190b261873908144ed1...
Jun 16, 2019 6:00 AM27.94363386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2628699c8936096062fba501...
Jun 16, 2019 5:00 AM55.84467835 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3442c7da7843e59db96842c...
Jun 16, 2019 3:00 AM27.30770542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493687310cc1c39783fb93c5...
Jun 16, 2019 1:00 AM28.20750031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic44b7adae3a8479a61e0b6e2...
Jun 16, 2019 12:00 AM56.76306293 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0779a5fec21c721e1dca471...
Jun 15, 2019 10:00 PM53.98971556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60006bc3605b8d6369513b73...
Jun 15, 2019 9:00 PM23.18541854 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55f0f78bbd2eac22b6bccf29...
Jun 15, 2019 7:00 PM21.22818608 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fda29982c20a9f9cfc89067...
Jun 15, 2019 6:00 PM27.56606548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7edf4f4270af1bae9afb5ffa...
Jun 15, 2019 5:00 PM27.11773074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd5195b70cca446503c151cc...
Jun 15, 2019 4:00 PM59.11844781 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab68abb09669803240e433a4...
Jun 15, 2019 3:00 PM28.20818169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8044f41b66b1d93ea88a0540...
Jun 15, 2019 1:00 PM27.21530618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91aa1bcf4ebca4b8425c8ea1...
Jun 15, 2019 12:00 PM54.46147987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38a2b58286ec6d324b3ddb22...
Jun 15, 2019 10:00 AM81.95985249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f767ee8b497c83a4fe15289...
Jun 15, 2019 7:00 AM55.32839632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiedb801147f03997309bfbbd7...
Jun 15, 2019 6:00 AM26.88442787 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96bddaf7074bebd0335aaa05...
Jun 15, 2019 5:00 AM28.31062503 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e804bf8cef5c6c57d90f62f...
Jun 14, 2019 10:00 PM83.06140563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fea9f62fd2f5074ca79bf59...
Jun 14, 2019 9:00 PM27.46893518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi152720c6bcc5cc78947c22bb...
Jun 14, 2019 4:00 PM57.55063102 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5d57155d2429d672cd7fbb9...
Jun 14, 2019 3:00 PM53.69310693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi858acbb8b9851262f575a0cb...
Jun 14, 2019 2:00 PM84.98330961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi870cad3750d27f9be8ca87aa...
Jun 14, 2019 12:00 PM53.94868035 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida29b7b34b8524154f1da875...
Jun 14, 2019 10:00 AM50.66327419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf885de416df75ef98e8a7d0...
Jun 14, 2019 9:00 AM41.54843276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95c96e6589df3b0896c5d4d5...
Jun 14, 2019 8:00 AM27.66134969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70f78d32916eec36381fc166...
Jun 14, 2019 6:00 AM28.59023525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4b96b0179bf0e0ef4e6e12d...
Jun 14, 2019 5:00 AM27.90499924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7591c22ded04e83135359a3d...
Jun 14, 2019 2:00 AM27.86180673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieec6997f52b0d6b3e6e39a49...
Jun 14, 2019 1:00 AM25.64811339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8f26cb9cd820c77039e5e8e...
Jun 13, 2019 10:00 PM79.78010509 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01df26c79e464e2598bb2f8e...
Jun 13, 2019 8:00 PM85.68007920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06ab8a22d7eb13610e03ca42...
Jun 13, 2019 7:00 PM56.33405814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43d566b78aec625e10f8436c...
Jun 13, 2019 6:00 PM55.27125122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcfbaefda1b86e7fbd9868d4...
Jun 13, 2019 3:00 PM65.19325261 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi947fbf4f6d19bdced4794151...
Jun 13, 2019 2:00 PM62.97075770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib13e90515e6add19588a1300...
Jun 13, 2019 1:00 PM32.52400426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi364fa959e7adcf42a993c1be...
Jun 13, 2019 12:00 PM33.01256125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31bdc89b703a75470ebac8b6...
Jun 13, 2019 11:00 AM66.59678478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif40a44cfe82bfcb89992b931...
Jun 13, 2019 10:00 AM34.83562211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifca9d2ccebd4f44cf0d53448...
Jun 13, 2019 9:00 AM31.46599970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd790294980d752e4dd3fbfc...
Jun 13, 2019 7:00 AM35.00240215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9822fa8fdf81522502977d1...
Jun 13, 2019 4:00 AM35.28108813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42823fcfe2700d7a9e3bbabb...
Jun 13, 2019 3:00 AM35.21293535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi926f024907cf18d72bec7c03...
Jun 12, 2019 11:00 PM36.86604058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b5df0a24e0f79108c0c4f0f...
Jun 12, 2019 10:00 PM73.60350051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70bd64d445e1818655fb8f59...
Jun 12, 2019 9:00 PM38.74677770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e5c4c7b0ba628d46b3bd7c2...
Jun 12, 2019 8:00 PM78.34783767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ba193598ba8e9cc48d592e7...
Jun 12, 2019 7:00 PM61.12382181 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic65a5c8d5bf1309c7d4a2331...
Jun 12, 2019 6:00 PM25.43007066 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia96fb39bc4f8746eef29f606...
Jun 12, 2019 5:00 PM59.27712661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71f90629bc86cd8d7f7638e0...
Jun 12, 2019 3:00 PM36.59481227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d7ad41820f85cdf6b35c9cc...
Jun 12, 2019 2:00 PM0.61107839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bb98f0248b3574e5a5f69c5...
Jun 12, 2019 11:00 AM26.17299450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab614a4d0258c36faf7291c8...
Jun 12, 2019 9:00 AM35.34647390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a3148437a7cd341a85224e1...
Jun 12, 2019 6:00 AM104.97156640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7ad6ba617995fba0fbc7c0d...
Jun 12, 2019 5:00 AM35.43777096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79e8423f159c150368dc1e57...
Jun 12, 2019 1:00 AM36.26663055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3859b9f853c26d9bc583cce...
Jun 11, 2019 11:00 PM103.84941204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie08baee08f1f48ca3d7aa501...
Jun 11, 2019 10:00 PM33.40467947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ca4503015f5bcf864c1c711...
Jun 11, 2019 7:00 PM35.35704245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic459e61d52a5e2041e4a1049...
Jun 11, 2019 6:00 PM35.93949904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4910fa145c51bbcfd0c50fba...
Jun 11, 2019 5:00 PM77.72286658 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0797bea3ca3f5e1870fadb8...
Jun 11, 2019 4:00 PM37.44450286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ba02341be9dfbc901ee8a2f...
Jun 11, 2019 3:00 PM34.75199977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie47f46f842b6915c3d0d8e02...
Jun 11, 2019 2:00 PM66.94952449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc70d24e7a777e85b4e2e842...
Jun 11, 2019 12:00 PM103.58543215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi832578f63ffd2867699424e4...
Jun 11, 2019 8:00 AM70.88467435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e8755ea64667f8f2827e40a...
Jun 11, 2019 7:00 AM70.44800268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib095fe23ecf98af1a61e7a44...
Jun 11, 2019 6:00 AM71.73124495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b0ec339aa0ee0918c9bf630...
Jun 11, 2019 5:00 AM67.98999055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57c110f06ad085ad6d4644bb...
Jun 11, 2019 4:00 AM36.44043290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia59a9218c565fd07bf25a0e1...
Jun 11, 2019 3:00 AM34.67382244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ebc74355b582f1a5447a3fb...
Jun 11, 2019 1:00 AM34.92405408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifffad02e4ced7f4b5149f7bd...
Jun 11, 2019 12:00 AM34.08494328 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia898641aa9608d6176e2ec70...
Jun 10, 2019 11:00 PM68.50403582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3f77c6fb2402598ad36a146...
Jun 10, 2019 9:00 PM103.58266107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27982e739914b15c92053d79...
Jun 10, 2019 7:00 PM35.39473006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73df27bd008a4005b51b6d4b...
Jun 10, 2019 6:00 PM27.13441618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib36feeb4e51014689754c1d8...
Jun 10, 2019 5:00 PM26.39443618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c5e0fdc66db74e100845ab7...
Jun 10, 2019 4:00 PM80.90119563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia55e2f5def62874606caeab4...
Jun 10, 2019 2:00 PM27.69448113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62657b63fc6034c3d8a4f6f1...
Jun 10, 2019 1:00 PM100.05629566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib511f7b5acd32bd5db6e0539...
Jun 10, 2019 9:00 AM33.93096510 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e20fa718e380b374fc3924d...
Jun 10, 2019 6:00 AM33.61851840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi777a946e70d0685352bdc73d...
Jun 10, 2019 3:00 AM52.26639482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01fda739dfddc591d39723a4...
Jun 10, 2019 2:00 AM24.81012592 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7178a3223ab816ca4ea64231...
Jun 10, 2019 1:00 AM25.45801596 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi932689a75ec69c8e58dab498...
Jun 10, 2019 12:00 AM26.22108880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4dbd12ac430d230cf37c2876...
Jun 9, 2019 11:00 PM76.76574208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7837b52171b213dd15a48f2...
Jun 9, 2019 9:00 PM23.19567301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57f8671e386f5a10eff84021...
Jun 9, 2019 7:00 PM24.78893211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2f80a240a335e6f9f429bc8...
Jun 9, 2019 6:00 PM23.38037027 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid550695363f4708458d595ad...
Jun 9, 2019 1:00 PM48.34113018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88fc6d80b97055a7e2db51aa...
Jun 9, 2019 12:00 PM23.64008996 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8aaf3c3eb1378af751925b87...
Jun 9, 2019 10:00 AM43.82157987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib72160e9918446bd5a683812...
Jun 9, 2019 9:00 AM18.98486271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1767cb2584de97fe98f2abb8...
Jun 9, 2019 6:00 AM19.83545157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi323932ceff887d4c247afa29...
Jun 9, 2019 5:00 AM19.43982003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77664a1109aec6365f388054...
Jun 9, 2019 3:00 AM20.86764642 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic152c32419437e1e54bc848a...
Jun 9, 2019 2:00 AM19.94232976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid38a37655847b2caeed1b746...
Jun 9, 2019 1:00 AM18.36482516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e17daaebd8122b5eaf2ad92...
Jun 8, 2019 11:00 PM40.86812755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7c4a7c4f32c3616a99270f0...
Jun 8, 2019 10:00 PM20.76066099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi137a9d5b3a78318020bd9acb...
Jun 8, 2019 9:00 PM23.29290486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a69f4514f7a669fc7ce9f95...
Jun 8, 2019 5:00 PM50.62785291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3cf26d7e26521e18169ece2...
Jun 8, 2019 4:00 PM26.18925208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5868cc76491c299a8142eba...
Jun 8, 2019 3:00 PM26.24397748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice90b7b8e42bd1362375c3d9...
Jun 8, 2019 12:00 PM24.47940392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1864994fdcc7ad41930cff26...
Jun 8, 2019 11:00 AM25.93574840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d2e8aafe4f251a8fcc38b2e...
Jun 8, 2019 10:00 AM75.61842537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7da1d389474b4ccc550b070...
Jun 8, 2019 9:00 AM24.99902612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2a40543a2d4ab1f682a006a...
Jun 8, 2019 8:00 AM26.09200569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24f37ec36b41f193339c2ce4...
Jun 8, 2019 7:00 AM24.70112650 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie32d16a891a34a96229964dd...
Jun 8, 2019 6:00 AM24.87966428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi355bc6644987143136a0ca70...
Jun 8, 2019 5:00 AM77.19057106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcd9bbb3af71a73da9191b15...
Jun 8, 2019 4:00 AM24.94137259 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi707cd64e1d93792b33fd2653...
Jun 8, 2019 3:00 AM27.23594756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4df554941e446303f7b5c9c8...
Jun 8, 2019 2:00 AM26.24313345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92f0683c4c8b506c7886b954...
Jun 8, 2019 12:00 AM130.39865961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bc52887c1abdb1bb9b134af...
Jun 7, 2019 11:00 PM32.53281932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ea7743a4ce15b6fab2298de...
Jun 7, 2019 10:00 PM69.50992277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4161a3054da2e9d3e4a0f0c2...
Jun 7, 2019 8:00 PM33.67331018 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4eb1fa1f0bb62314fe04ea9...
Jun 7, 2019 7:00 PM32.16307945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1e7e6339c09b05ad231752a...
Jun 7, 2019 6:00 PM32.17368280 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib104342731c8859a0a4d0732...
Jun 7, 2019 5:00 PM31.54712827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a8ae17a672833b95039917b...
Jun 7, 2019 4:00 PM33.50613192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9330761ce50fc5d401031183...
Jun 7, 2019 3:00 PM32.88400703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc5aa2ed7290b321d9c0e6cc...
Jun 7, 2019 2:00 PM33.60110484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50751c87b9113e41577c58a3...
Jun 7, 2019 1:00 PM65.32150900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40a009a22508eb275a9c3bb7...
Jun 7, 2019 12:00 PM32.24495636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic08a49a5fdf8dbc7a7935516...
Jun 7, 2019 11:00 AM64.74262465 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid06bf2b6d6825ee4a2e29be8...
Jun 7, 2019 10:00 AM62.19734807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f838ca0338a30880a1e2e84...
Jun 7, 2019 9:00 AM62.22152962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe7b05634afbfe60086f3fe6...
Jun 7, 2019 7:00 AM66.17709037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6505786945d7e7962153e4d...
Jun 7, 2019 6:00 AM65.79623949 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1361f927da8acbd6dbd6f31e...
Jun 7, 2019 4:00 AM96.03604347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied1fe111c585926a21cf0131...
Jun 7, 2019 3:00 AM32.47940989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9faf820fcee67305bf1b4263...
Jun 7, 2019 2:00 AM32.86302756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi399710f1f94d33a933c32889...
Jun 7, 2019 12:00 AM65.83775370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi295dc86289a20ceb5fbd07ed...
Jun 6, 2019 11:00 PM30.86252398 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88b6a50834a762ac9ce3feed...
Jun 6, 2019 9:00 PM31.98949623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2941cbdf61ecde25115e4ec...
Jun 6, 2019 7:00 PM31.92654526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie92d66b3c197414a6962a013...
Jun 6, 2019 4:00 PM64.57237332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7802ab6d585012480482065d...
Jun 6, 2019 1:00 PM59.26525773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2d984c81d16a9f3bec5ec90...
Jun 6, 2019 12:00 PM22.91710382 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72341abbeaf3145fa8ca3f50...
Jun 6, 2019 10:00 AM22.64857343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6061e20b36a3a0abf7f85df...
Jun 6, 2019 9:00 AM121.41605410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33d8d7a4d58724c01ae51bf0...
Jun 6, 2019 5:00 AM27.66090164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cc9f62bddb9fe1bf7814250...
Jun 6, 2019 4:00 AM85.22485003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71922e52fdaabbe560ad5947...
Jun 6, 2019 12:00 AM28.57094241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4200db1414f4da41232e0382...
Jun 5, 2019 11:00 PM79.99108185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9dedfe1595e15dcee4b7e96a...
Jun 5, 2019 7:00 PM23.39532725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f6b3f723770d1c11069e074...
Jun 5, 2019 5:00 PM68.22101822 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5b36a4aba5d6bf0ad9c6efe...
Jun 5, 2019 4:00 PM22.81064177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib402add61976b92e28d5fae0...
Jun 5, 2019 3:00 PM26.15760118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi449ed22b262626344fe4198e...
Jun 5, 2019 2:00 PM23.10365906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3338b971a6c8e3572519e01...
Jun 5, 2019 12:00 PM23.78899667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d0c1319f6451839cb84df43...
Jun 5, 2019 10:00 AM27.88681545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c886233eb049cecc3388779...
Jun 5, 2019 9:00 AM57.83826997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99d8febbac52b468009009ac...
Jun 5, 2019 8:00 AM58.87697985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72de001042a171ea175f1c9f...
Jun 5, 2019 3:00 AM29.19952422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ddbf49fffb8fc718f118eb5...
Jun 5, 2019 2:00 AM62.85376395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1aae380dd16c6ebcc00b2378...
Jun 5, 2019 12:00 AM60.87903022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb213f425690910ae1f89793...
Jun 4, 2019 11:00 PM60.47036952 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicadd63ed00c5bf1ec1c80687...
Jun 4, 2019 10:00 PM28.11821810 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif19cd5be30f189977caba1a9...
Jun 4, 2019 9:00 PM26.49366358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dd132165842c9a4ed38e7a2...
Jun 4, 2019 7:00 PM44.56025341 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib263aa83bed1cce55abc90bf...
Jun 4, 2019 5:00 PM24.97593017 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic94bcab50854316245c99412...
Jun 4, 2019 4:00 PM23.67855537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbcdb6342b837953d97a5338...
Jun 4, 2019 3:00 PM101.08514532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5149e57f330508ab0c37f4b5...
Jun 4, 2019 1:00 PM27.90580030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f98f5fe0a3c60e10cb01e97...
Jun 4, 2019 10:00 AM31.49725044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c9c7c13e955bd62e5d3ccd...
Jun 4, 2019 9:00 AM94.64162265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3552781e3f0278650f98b84...
Jun 4, 2019 5:00 AM62.55566346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7dc6607a9f2f1eb86bd47250...
Jun 4, 2019 4:00 AM31.55268162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c9d039136af8063040eca86...
Jun 4, 2019 3:00 AM31.76421096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi037f48836f491139642d15db...
Jun 4, 2019 1:00 AM63.58333399 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10d07a6b8df001cee37e444d...
Jun 4, 2019 12:00 AM32.59890589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida3dd9a964af0b066023aedc...
Jun 3, 2019 11:00 PM32.79669731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c9c968cae4c71462bc09af1...
Jun 3, 2019 9:00 PM62.07312997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi579f5e130f5df659d144f661...
Jun 3, 2019 7:00 PM63.75509150 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a6c02a1364e02b28afd8acc...
Jun 3, 2019 6:00 PM84.77981884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3d995d48cde89004cd297a2...
Jun 3, 2019 3:00 PM33.49593208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia38cc7839aafd23be52769f7...
Jun 3, 2019 1:00 PM98.64354109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81fda20e5e98f78e8a8b33ac...
Jun 3, 2019 12:00 PM31.21548105 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6516d9ef91bb7771ce65ef43...
Jun 3, 2019 11:00 AM64.70801891 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a7106aec376441a3ac5170c...
Jun 3, 2019 10:00 AM94.87955431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia38274d6de6d057e473cfcce...
Jun 3, 2019 7:00 AM31.85369497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib952aa8d16137b8348e422a3...
Jun 3, 2019 6:00 AM28.54559164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie40dd144f6ef2a985122d9a1...
Jun 3, 2019 4:00 AM28.35306315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16ca7f76eb0f0cc55925c5a5...
Jun 3, 2019 3:00 AM32.46576322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6de51c60f0377fd3fa225c33...
Jun 3, 2019 2:00 AM63.39986709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidecdf95fa9582e9d01b399ee...
Jun 3, 2019 1:00 AM31.25821771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9785abd1a76a6cfe19f32411...
Jun 3, 2019 12:00 AM31.55509268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib68026dff6cc9423081996c4...
Jun 2, 2019 11:00 PM31.18480251 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a08bd62a19d779ad01743b0...
Jun 2, 2019 10:00 PM31.33385216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6190532ad37bf815acfd36a8...
Jun 2, 2019 9:00 PM97.65719619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38c00d60ed2791a7d69dc1b9...
Jun 2, 2019 8:00 PM32.24377548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ae019d8c98db18cf6d33368...
Jun 2, 2019 7:00 PM94.96240479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7326fbb78137953952b80262...
Jun 2, 2019 5:00 PM33.35523536 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdd1dfa3a3488d463c439cb7...
Jun 2, 2019 4:00 PM34.44472557 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi915ecbb503887da54956ea9b...
Jun 2, 2019 2:00 PM32.84184150 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0331eb059afad24fea297d8c...
Jun 2, 2019 12:00 PM64.98128667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ce0d63f2243501322463bcb...
Jun 2, 2019 11:00 AM66.98115726 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib16cbc154ad6fea9b9ea5ac6...
Jun 2, 2019 10:00 AM32.15444685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bf61019a4b68ea0523d4cdc...
Jun 2, 2019 9:00 AM105.21574866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f6ac751ed76d3cbd0adac94...
Jun 2, 2019 8:00 AM32.87848170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7901acedeb3a30b071979694...
Jun 2, 2019 7:00 AM68.47281170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf99bc41396fb6c03f3baf1b...
Jun 2, 2019 5:00 AM131.11369786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68befb4ec3827bacafbd3851...
Jun 2, 2019 2:00 AM35.74404775 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec7f94e3c1917e5dfe33c1a2...
Jun 2, 2019 1:00 AM34.56461711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d8eed1e94408cabb2a8b31d...
Jun 1, 2019 11:00 PM34.47108942 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49dfc2f0da533252767b733b...
Jun 1, 2019 9:00 PM34.10322789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25b66a88831a0278c1aeb623...
Jun 1, 2019 8:00 PM33.29526235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1544855ff17f2db8d69dace...
Jun 1, 2019 7:00 PM34.07311759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f02037050199913512d6a73...
Jun 1, 2019 6:00 PM33.98228966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibea5692c0ddd7425cf3f7b58...
Jun 1, 2019 5:00 PM34.19739505 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi216eba94db9c8faec5c64a53...
Jun 1, 2019 4:00 PM104.30863756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a5040cc78298ac59dbb3f30...
Jun 1, 2019 2:00 PM73.38070811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia58d8243f96972237f80aeeb...
Jun 1, 2019 1:00 PM36.37994558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cf75c9b6e214d1ca25b26e0...
Jun 1, 2019 12:00 PM36.41042415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7125ad4d8a8b800ec89ec6ec...
Jun 1, 2019 11:00 AM35.71201884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77716d0583fea23472dbd892...
Jun 1, 2019 9:00 AM74.31971378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21c1535c0e398c5bbe5b4d27...
Jun 1, 2019 8:00 AM144.45529469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc569715244b5dc03f7e9a74...
Jun 1, 2019 7:00 AM72.80273339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74809cfb626be5cc329bfe08...
Jun 1, 2019 6:00 AM73.03841579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21a39167fce1839da5bcddfd...
Jun 1, 2019 5:00 AM36.88186841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13ac8f8ceef20c874db22530...
Jun 1, 2019 3:00 AM75.79665472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd58d1efc96c89f0d1171eae...
Jun 1, 2019 2:00 AM37.47127294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73ff64464ae0644fd4775360...
Jun 1, 2019 1:00 AM37.52805894 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi703fc3f821b8b7935d151322...
May 31, 2019 11:00 PM36.27389579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5779ec65b4d892b0d2736d74...
May 31, 2019 6:00 PM36.91265122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8bf15021ca4582ff3d544f9...
May 31, 2019 4:00 PM33.58977324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi709935e1f090f3c43996d92c...
May 31, 2019 3:00 PM36.07672950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie564a8b1516e345147e59a8d...
May 31, 2019 1:00 PM39.18700615 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1d61c071c57fd6c03222a52...
May 31, 2019 12:00 PM69.59144333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif672d60b7f3d5a184c18be29...
May 31, 2019 10:00 AM32.78981032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a24cf6988341c4a35c5e0fb...
May 31, 2019 9:00 AM33.71350717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37177eb3a1ae592f6563e798...
May 31, 2019 8:00 AM34.81460793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27e289ffea67c23882a327ea...
May 31, 2019 7:00 AM71.43850979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi331ad339bacc220dffcba6a0...
May 31, 2019 6:00 AM34.98475090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie380c7310be52bdc6648aa01...
May 31, 2019 5:00 AM37.42616190 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96ec615c93743709054f72f0...
May 31, 2019 3:00 AM34.32001803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fbb23d6f6153b058a4d2e11...
May 31, 2019 2:00 AM111.76749813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57fd9dcb50c854444b06e1bb...
May 31, 2019 12:00 AM147.39187799 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi758e13191b1555aac8a6b688...
May 30, 2019 10:00 PM72.98434317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e3c6322631505e8c0262663...
May 30, 2019 9:00 PM37.17985491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif68b712ecc43867bd16d6353...
May 30, 2019 7:00 PM34.05622431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84e30ba5af234e1898d872c9...
May 30, 2019 6:00 PM34.83248215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58007f5f425b9446ca38e698...
May 30, 2019 5:00 PM70.67074292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c2e3fc314774ea9ac5d91fa...
May 30, 2019 3:00 PM35.36166416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03d39afe9921d0c5698fcf14...
May 30, 2019 2:00 PM36.08202789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib813869a73caa78c456a876d...
May 30, 2019 1:00 PM77.43678193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56dc47f904a80b46c4787de8...
May 30, 2019 12:00 PM80.05609576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24b2a3a05a041c4c622d435a...
May 30, 2019 9:00 AM40.82133588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50e50f150539a062bd23cc9a...
May 30, 2019 8:00 AM38.65159407 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64be888f86bdd957df2e2bfe...
May 30, 2019 7:00 AM39.34492581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60ff7ee7880533a34a7468bb...
May 30, 2019 6:00 AM40.87582834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia188621320c529286576c2c8...
May 30, 2019 5:00 AM71.74367539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad053a6e685a7a58f30178d6...
May 30, 2019 4:00 AM138.03725734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib767c8a1f8060c4fa0adc66b...
May 30, 2019 3:00 AM34.27936639 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a7bed4edaa7f0236b5f7238...
May 29, 2019 11:00 PM74.55349236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2907fef2b3ca61603682ec77...
May 29, 2019 10:00 PM71.85564875 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiecd52de1ce04a8ca1f29dfed...
May 29, 2019 9:00 PM72.23991776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77ccda7394506d9de4b5dc69...
May 29, 2019 8:00 PM38.60903224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee59347c52c599c3d1f5e032...
May 29, 2019 7:00 PM37.02518246 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8f6669d4411fb61e13b5af2...
May 29, 2019 6:00 PM36.67668912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cf2b35c397bf1663d14d118...
May 29, 2019 4:00 PM83.45908907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bacfb67379ba91d0c9ff6b7...
May 29, 2019 3:00 PM85.28115743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif89fc6f622f9352a98c5433e...
May 29, 2019 12:00 PM49.37497963 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie90ce633166b342f146dd822...
May 29, 2019 10:00 AM86.13515297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c2cb06ca0d2aea86feefc2b...
May 29, 2019 8:00 AM35.37004340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10199021e895efa83bcf915a...
May 29, 2019 6:00 AM34.75340989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7c403bd8247663188b90eef...
May 29, 2019 5:00 AM109.47035102 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic80cddc06fb9359a5126c893...
May 29, 2019 3:00 AM33.08846048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7aed043d785af6e41e8603d...
May 29, 2019 1:00 AM103.56369817 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5c8187d744f5bf036e0e288...
May 29, 2019 12:00 AM34.59115778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia454679491605bb96081e79c...
May 28, 2019 10:00 PM37.13923818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif6af1d57e7f744f910245947...
May 28, 2019 9:00 PM36.66597494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c4e578ae91a04d9ec339919...
May 28, 2019 8:00 PM35.40030220 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi270fd519a28237ae56dd97f5...
May 28, 2019 7:00 PM69.74460324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bbb05bf739fe1be0818e3b4...
May 28, 2019 6:00 PM70.69092754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibda7d49a094c10ba2de48251...
May 28, 2019 5:00 PM68.48766281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0e9a0e85e91c93628d04e26...
May 28, 2019 4:00 PM33.50309378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2158593305eef320361bc915...
May 28, 2019 3:00 PM72.34997945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib96967955e0d80356e345e66...
May 28, 2019 2:00 PM37.31336715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1400449ead3ae7315b0fd519...
May 28, 2019 12:00 PM34.54410165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1c532b7dd6408fabcb6a636...
May 28, 2019 11:00 AM36.07808994 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1f3c4c5c8922b7411174cdf...
May 28, 2019 10:00 AM67.08154247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f5f456c87b2976baf6fb018...
May 28, 2019 8:00 AM35.65801762 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bc0cfd07347386071369ca6...
May 28, 2019 6:00 AM34.77488904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88f7b221f3ef8d15e9b66716...
May 28, 2019 4:00 AM35.05196369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44dffe7e51051582059a9712...
May 28, 2019 3:00 AM105.14378598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ff3a4840495ecfc16d79f36...
May 28, 2019 1:00 AM69.05353085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc373aaf302fe25790aa77ea...
May 27, 2019 9:00 PM33.56058881 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb08719fbb5a383435c5e195...
May 27, 2019 6:00 PM32.59427569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43e2f7e5bd10182f5a0415a3...
May 27, 2019 4:00 PM71.27670291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie84eb37af42025d4422e599d...
May 27, 2019 3:00 PM34.69539583 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a0fc1fa34b4227577822aca...
May 27, 2019 2:00 PM142.88700682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi741056e06abcdb9f8fc73627...
May 27, 2019 12:00 PM106.55996109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26d349bb737818db623e02a5...
May 27, 2019 10:00 AM34.94574985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b9e6d8314a2bb9ff14c95fe...
May 27, 2019 8:00 AM69.75286571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic66025de242922713b84dc66...
May 27, 2019 5:00 AM34.83207965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8977fe4b5b0fb2b5094e7aad...
May 27, 2019 4:00 AM108.41758673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia94fc67dbecb908b3fc080d3...
May 27, 2019 3:00 AM35.46207606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c34a885a0d1c445e1b54825...
May 27, 2019 2:00 AM72.51483662 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4138c55914924d23e3b85042...
May 27, 2019 1:00 AM71.30421249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi563bc54872147d9d6221ccd3...
May 26, 2019 10:00 PM36.65878749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib84ad585cc96ec347a4d6398...
May 26, 2019 8:00 PM34.96769700 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bee938f3e1fa7e518095db6...
May 26, 2019 7:00 PM70.44223521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid40e62e889c58b48ea3a1ae6...
May 26, 2019 4:00 PM35.89653861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic196fd4cf1fb78b261c7e317...
May 26, 2019 11:00 AM35.47196294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi133ee252ecffc6be2181900b...
May 26, 2019 8:00 AM136.50244762 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493457d9fc0fd841c21789ec...
May 26, 2019 6:00 AM36.76254612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2df719807ec0a4dd86368c68...
May 26, 2019 5:00 AM103.09216715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14dcbd7e3d8ae11db86236c3...
May 26, 2019 4:00 AM34.11051803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9528f121c0bc3f41013452ab...
May 26, 2019 3:00 AM143.60884717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7498e220c45d5b47ab99e5cf...
May 26, 2019 1:00 AM104.42449209 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59f394bb54850744cb3ee229...
May 25, 2019 11:00 PM34.36536589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1ec2a74fc60d30cf7cfe64c...
May 25, 2019 8:00 PM35.76280841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0739083d970ce505380aa5b3...
May 25, 2019 7:00 PM103.86429108 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid18efd34eb0ead966d094e2d...
May 25, 2019 5:00 PM35.44701573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib003b0dd31f53efb6b873333...
May 25, 2019 4:00 PM120.18721410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b4fb70e49b1f153349a6ae5...
May 25, 2019 3:00 PM72.82081016 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77aa9bbf33f04de93e8be716...
May 25, 2019 2:00 PM72.56073818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b22cbb018d30f8708510d1f...
May 25, 2019 1:00 PM35.80253088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7d8326f3a522132cadda2d7...
May 25, 2019 12:00 PM74.26148598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1863f8ed52eeb397e4085f1c...
May 25, 2019 11:00 AM149.81689155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85fd697e5ceeea112d2e805a...
May 25, 2019 9:00 AM70.68693904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4375d795573666dfda6f830f...
May 25, 2019 7:00 AM35.77137265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi524fa987dfcad43114a39ca2...
May 25, 2019 6:00 AM33.60653790 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi298d2e1a2b986015c85fd89a...
May 25, 2019 5:00 AM141.78208235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e284d21b3d382fe2c0b1308...
May 25, 2019 3:00 AM69.46143788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8003f5abdc62521742780835...
May 25, 2019 1:00 AM73.46784038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc7ef245be24d78ca982cd9a...
May 25, 2019 12:00 AM69.78935695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5f54836ec5a3a0a2528f915...
May 24, 2019 9:00 PM34.55399146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6613824c43a1e91ac4a94a1a...
May 24, 2019 8:00 PM34.74247627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ab4148e0b39f323a928964a...
May 24, 2019 7:00 PM33.95733332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bf338960511fb33ff9166d2...
May 24, 2019 4:00 PM59.27308860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd96a6c729bed1e92493806b...
May 24, 2019 3:00 PM122.64196870 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0baa7e99f7164fadbcd3672...
May 24, 2019 2:00 PM35.29923286 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1924f6412ac5509bbfff5ec4...
May 24, 2019 1:00 PM33.09377823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f5f087bb2529019bf27085f...
May 24, 2019 12:00 PM66.39604697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec97b8409155b7a8d98d06ff...
May 24, 2019 11:00 AM70.40066772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a661c7c9573fb8a9805ad75...
May 24, 2019 10:00 AM35.24776800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie99d0e31c3bdb01ebb4e46f0...
May 24, 2019 9:00 AM33.17625659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia730799f73f32a956be62aaf...
May 24, 2019 7:00 AM69.69200501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia184fcf9014f309b2c5545e2...
May 24, 2019 6:00 AM35.59541640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7d9bf05d6ee689668fb1dda...
May 24, 2019 5:00 AM106.64134859 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib28239b1089e1ab8a7bee15f...
May 24, 2019 4:00 AM73.24598761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8714adf6fd8a0b290745eea1...
May 24, 2019 2:00 AM35.37511278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b32418835f1921ef670ca6c...
May 23, 2019 10:00 PM72.34577222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafe4c6e8069d97f2e7fa70cf...
May 23, 2019 9:00 PM69.37558904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9e41168f50b2cb0d75c986e...
May 23, 2019 7:00 PM102.57178742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf0e607c1555315d1e032da8...
May 23, 2019 5:00 PM35.54320306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f046ee53c32df70dc132589...
May 23, 2019 4:00 PM107.22222240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie587043728c573f1ef615b93...
May 23, 2019 3:00 PM39.62483201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2fefec66096c2abc6c174eb...
May 23, 2019 1:00 PM35.75759118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc0453c6c785bc0bb466ce70...
May 23, 2019 12:00 PM33.84235843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84248c4ab081471895e76877...
May 23, 2019 10:00 AM34.57358349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief6b985d4af280d08547ac64...
May 23, 2019 9:00 AM36.33534872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39ed553f5492dc5194361fd0...
May 23, 2019 8:00 AM35.95708103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia69d99067fd789e25574b241...
May 23, 2019 4:00 AM83.01721731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi079d840f6c378ffdb512774c...
May 23, 2019 3:00 AM85.24870153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a4478ee946217fda4607742...
May 23, 2019 2:00 AM42.56425904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8edda8acadbe646acc1d43fe...
May 22, 2019 11:00 PM86.32259920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf0b427889b61b05f484e595...
May 22, 2019 7:00 PM28.75011373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1dcf25cc1d425547ef8f6066...
May 22, 2019 6:00 PM54.44564804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a2466cca0c6b7503e449c24...
May 22, 2019 5:00 PM108.82812271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9c14f94c86f2d7430187eb8...
May 22, 2019 2:00 PM86.13570737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi309e843af0a3167d47ba951d...
May 22, 2019 12:00 PM147.99157210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29f663b1d4e6fa6bba5dd2c0...
May 22, 2019 10:00 AM38.40056365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2bea9b423eaee7a75ac95e2...
May 22, 2019 9:00 AM31.39896039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb76d37f738d34c7764c8e00...
May 22, 2019 8:00 AM66.85726484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29ae475de89239b8b2c8c847...
May 22, 2019 5:00 AM65.10260050 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacff1ab172ee994b4ba07fb4...
May 22, 2019 3:00 AM35.16577088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid78568080a2e7b051dbf1a7f...
May 22, 2019 1:00 AM35.49045678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi08ba6a1b9f178655b0bf376b...
May 21, 2019 8:00 PM26.57048704 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24c0dce5b22556902f7def55...
May 21, 2019 7:00 PM23.93351374 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2fcdd804128ec6431d5fba1...
May 21, 2019 6:00 PM48.41750523 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c24a732ede20b9702e66e79...
May 21, 2019 3:00 PM22.84859127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46bb45efac9e7f56e7b1624b...
May 21, 2019 12:00 PM31.68541151 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84ba6877cdd8625654957375...
May 21, 2019 9:00 AM34.15642206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56b076077902c2d1fae44e54...
May 21, 2019 6:00 AM136.55155604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie15056bb9bbd610076cf53c5...
May 21, 2019 5:00 AM67.65327979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9d31b2bfad9d397ba15da8c...
May 21, 2019 4:00 AM65.49537967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi157243a10fe133d7cdfa8ca5...
May 21, 2019 1:00 AM48.91201153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie02a45e6d4565d22df577b3c...
May 21, 2019 12:00 AM24.35786338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia89fda88ab133616f1f7c8a1...
May 20, 2019 11:00 PM24.82576303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic53684d1193a313380e1df32...
May 20, 2019 9:00 PM24.79065511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief4950967a933c44f016b3f3...
May 20, 2019 8:00 PM23.66204614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi477e6ffe3e01fd175e1df367...
May 20, 2019 7:00 PM20.67042921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48f3d1c46f81bf07e8c1b038...
May 20, 2019 5:00 PM38.69028216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia847621eaecc3847acd3d878...
May 20, 2019 4:00 PM38.95211245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d7bbbdcff649c66e3c2e0c4...
May 20, 2019 3:00 PM22.19137028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie56d11e70b37cf8ef03c0fe2...
May 20, 2019 2:00 PM23.84942545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a0397aa43bdabf45f7b6a59...
May 20, 2019 11:00 AM31.80527034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf6b3307ad1b2f4b21f6b566...
May 20, 2019 7:00 AM66.78659037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49904557bdd0bb53f1bab7dd...
May 20, 2019 5:00 AM95.67739318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d10f1c50803281784fe36e1...
May 20, 2019 3:00 AM33.24055073 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33a2f31e01f82e25654e8489...
May 20, 2019 1:00 AM31.75146473 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d0da29409d9703d17e87f8a...
May 20, 2019 12:00 AM32.56675366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi186d57463249e3e597ba8d1d...
May 19, 2019 11:00 PM96.15546963 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0785a2c9f2a2ab9099046a00...
May 19, 2019 10:00 PM32.37952291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9649e202645ecc0c6410605b...
May 19, 2019 9:00 PM32.82617695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e54d6c1febedaea49e02e73...
May 19, 2019 8:00 PM29.93169195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cfbeb3bb59b9f1802d6a15d...
May 19, 2019 7:00 PM26.98541553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc2b3a7dbfd86cae07cfb487...
May 19, 2019 6:00 PM48.49482803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdf783bafb2927ac95ca2fd6...
May 19, 2019 5:00 PM27.31300169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1710490c675318347dac052...
May 19, 2019 3:00 PM24.00780377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6c74b1ccc0986811d3c934f...
May 19, 2019 2:00 PM48.27303493 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25f5930922b07a72eb97c489...
May 19, 2019 12:00 PM55.25665975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f2e8a86e897541986857251...
May 19, 2019 10:00 AM31.16201178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17b0cb59e2a61890a779c116...
May 19, 2019 9:00 AM64.67844205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5f290ebd31b2ed37cec7f3c...
May 19, 2019 8:00 AM31.88607682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib128f1117a8ff819c0ab597b...
May 19, 2019 6:00 AM31.50159763 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1589b951f15bf76aa86877c9...
May 19, 2019 5:00 AM32.99371774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e0652066358593f38201221...
May 19, 2019 4:00 AM63.66649978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia914b052126bb49d68db9ed9...
May 19, 2019 3:00 AM65.41506427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4605eb1534522486c04c70a3...
May 19, 2019 2:00 AM32.51126282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77a8644e23c3e851122aafea...
May 18, 2019 10:00 PM31.61999803 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi198226c12017d5e047f7d3e5...
May 18, 2019 4:00 PM29.21890742 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi508bc6979d7a9779764f1263...
May 18, 2019 2:00 PM30.62520547 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi891cd962fec0aee219648c4e...
May 18, 2019 12:00 PM90.85363413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67fe48732162d5dbfdac8092...
May 18, 2019 11:00 AM92.64437172 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32f2ed068e53d951d42ae4b2...
May 18, 2019 9:00 AM29.30785379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d455acee2db8a1de06d9d58...
May 18, 2019 8:00 AM30.91642347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb9b1e48d060fd8701288c57...
May 18, 2019 7:00 AM31.14891691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e6ef757a278fdbcdbab87a7...
May 18, 2019 6:00 AM31.77310479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi030c00da98acde77801a4428...
May 18, 2019 5:00 AM31.22868576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13004881591245931ad0c456...
May 18, 2019 12:00 AM75.63716839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8731dc99fc89751afd434e2...
May 17, 2019 11:00 PM30.77816043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10f4309fbe10fd381824c358...
May 17, 2019 9:00 PM32.10302705 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid85fa9d0c2225bff7862eabc...
May 17, 2019 8:00 PM31.67835118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91772bb3f2632224392ef179...
May 17, 2019 7:00 PM31.61898043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80d3415d0d2739129c96331c...
May 17, 2019 5:00 PM98.58966442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56655e91bfbb368ffab1321e...
May 17, 2019 1:00 PM30.93729367 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb30a809b934e3f9782df388...
May 17, 2019 12:00 PM65.15742960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8356837d2443a8608e560de5...
May 17, 2019 11:00 AM31.07761141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6046cb468121ed708fdb08ab...
May 17, 2019 10:00 AM62.72154506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a80151ce9a855d1e0abac06...
May 17, 2019 8:00 AM33.90347165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4022721d785ade26cd1861fa...
May 17, 2019 6:00 AM65.52244005 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00bbc5abe238d1b6061fc60c...
May 17, 2019 5:00 AM64.17851513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice4f664ccab3cbd3d3ed2527...
May 17, 2019 2:00 AM32.19144321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7825bfe1c1933e2126893b62...
May 17, 2019 12:00 AM32.39777927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dfdf8f88ac1575cdb88aaf2...
May 16, 2019 10:00 PM31.29226912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia385c7d7a1037dbb80db552c...
May 16, 2019 8:00 PM30.46577158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d177e7a7859ce913574a924...
May 16, 2019 7:00 PM123.91391100 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57cc41f92068060a6e62bac9...
May 16, 2019 6:00 PM30.83729365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1088ea28cb8144b28cb360c...
May 16, 2019 5:00 PM30.77904575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibae3ca421d1e35620991e645...
May 16, 2019 4:00 PM34.10606649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7decf3330bbb752f1a9488c5...
May 16, 2019 3:00 PM34.94777078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b69835154190b0d519fbe98...
May 16, 2019 2:00 PM101.52766185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fbd7aa9958426027ccd3e54...
May 16, 2019 1:00 PM34.48887085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46ec2e5412c5ae54d6dc36c6...
May 16, 2019 12:00 PM34.33384842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63169e0dc1b2af6e538b7a4c...
May 16, 2019 11:00 AM33.34802672 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02b0feb0ab5f4c32cba8b30f...
May 16, 2019 9:00 AM67.81623210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief6acc72521eff32a5316cf2...
May 16, 2019 8:00 AM101.17963695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16edf20a74b1f64aa6b27d77...
May 16, 2019 6:00 AM32.23133028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc588dfde327543eedc9a45e...
May 15, 2019 11:00 PM61.87555577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySide406cd9ac855d808cf9d24e...
May 15, 2019 10:00 PM30.66810147 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief111558edc52227fc0f4564...
May 15, 2019 9:00 PM63.77417613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29b91173d49c5f9614d3d0db...
May 15, 2019 7:00 PM32.50782587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib034062b479a9db3344bc343...
May 15, 2019 5:00 PM31.02270176 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93842b66827bbb42072c0354...
May 15, 2019 1:00 PM31.61118774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi729b8b7c328aa38a41ff2f35...
May 15, 2019 12:00 PM31.56601202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee2d9b11c84be85bbaa630a4...
May 15, 2019 10:00 AM64.53901729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc936e2b15a00ef7f4a27b97...
May 15, 2019 8:00 AM31.10899530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4900fb4f64ef822b960af65f...
May 15, 2019 6:00 AM32.57566354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi355833ff8eea606355151171...
May 15, 2019 5:00 AM66.73356467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fae25bbd04fe4e45fb2ad84...
May 15, 2019 4:00 AM32.69598414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cc8b173088ffd1d7877d791...
May 15, 2019 3:00 AM65.83813609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04f567fd8e4b9c2c7cfe8b9d...
May 14, 2019 11:00 PM34.28718165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85ab9c974e81e9485b088111...
May 14, 2019 10:00 PM31.60305105 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif39b40c5a0e40c4e620a3a23...
May 14, 2019 9:00 PM31.63610391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi077fd48ea78736c82baf8302...
May 14, 2019 7:00 PM63.08444162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd0163636a6343b6612d6f9a...
May 14, 2019 6:00 PM82.94651689 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0801ade01b1ce3625c4f13fc...
May 14, 2019 3:38 PM29.89929573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySica5a92006855b0066fc248e2...
May 14, 2019 2:42 PM89.46714235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb55e8bab5465579fd5b41f8...
May 14, 2019 12:00 PM63.26822602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi722715cf8f174825e0d9fa1e...
May 14, 2019 10:00 AM29.21775986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi521864d3d77e6cc74e72cd55...
May 14, 2019 8:00 AM28.03620228 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5b1e42aec6ad8fe13370b75...
May 14, 2019 7:00 AM31.26288135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc3e09c63708f2119002217f...
May 14, 2019 3:00 AM30.46432155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24447f91a350d8b133efd0c1...
May 14, 2019 1:00 AM58.80118485 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86ee9c7e1c35dc21f1a317cd...
May 14, 2019 12:00 AM30.25620584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ec1ea1c6009ca4f18d33b6b...
May 13, 2019 11:00 PM57.37499349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif38497f101d6d1a399816435...
May 13, 2019 10:00 PM29.53409753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16a1b564974864de49ec0d1c...
May 13, 2019 9:00 PM27.46244275 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03fe245d5b43c9573ccaf2fe...
May 13, 2019 6:00 PM28.37873999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cd2ad793135d8cd1d08f3b0...
May 13, 2019 4:00 PM27.59895911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2cbacf6b27f59eea28049e8...
May 13, 2019 3:00 PM28.05378459 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiefe7b0ee70acf18ff5f0a6b0...
May 13, 2019 2:00 PM28.03606039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bd8bac3cd919824dcfd3d59...
May 13, 2019 1:00 PM83.84289317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiecefa69fc0f73cd879a58500...
May 13, 2019 12:00 PM84.33708307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf80c12f742566ebe1e801a6...
May 13, 2019 11:00 AM53.83789769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1f12d183a1cb5198606bd8f...
May 13, 2019 9:00 AM26.97404717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0028e3632ef59e211f4cddc...
May 13, 2019 7:00 AM136.82982004 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12a3a6803b8ee59c6395e6d6...
May 13, 2019 6:00 AM28.86416571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18757aa2f762fed3ed35fbab...
May 13, 2019 5:00 AM28.75286288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffff9ad6e28d2664fd7dbb32...
May 13, 2019 3:00 AM57.69668515 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0c539983fad90a5895c0735...
May 13, 2019 1:00 AM28.64502241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58bf29b031822ec0b5407de5...
May 13, 2019 12:00 AM27.02644841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9213bb080b601c597e6a9634...
May 12, 2019 11:00 PM27.55903819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c7d5d037fab8a73a511b4a...
May 12, 2019 10:00 PM55.34661080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a559c75b3835e25aa7b2584...
May 12, 2019 9:00 PM54.67464744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27bc386cb6bbcc51cecfc7c8...
May 12, 2019 8:00 PM26.96388712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc91d117524a2b195c432714...
May 12, 2019 7:00 PM52.89557243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd940555638825ed174c751e...
May 12, 2019 5:00 PM55.25824426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66c126d02d3dcae8460b8064...
May 12, 2019 4:00 PM26.84018971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a605a99c8345526453c3758...
May 12, 2019 3:00 PM82.71883727 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif50c6d960e9af6468f836935...
May 12, 2019 2:00 PM84.13744925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3017987f69b3b2e417858687...
May 12, 2019 1:00 PM55.72808811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67980bdcb25980294adf7248...
May 12, 2019 12:00 PM26.77919837 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi781656906bf5953b15a3991e...
May 12, 2019 11:00 AM26.02547223 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib17e2bc0d85ca95aa874d2de...
May 12, 2019 9:00 AM79.57672511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3ca8c7877a9fabf23962037...
May 12, 2019 8:00 AM49.12700167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b38542798b29ba332318f76...
May 12, 2019 7:00 AM27.58557218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5a8ea7c32163b2e212e5b92...
May 12, 2019 6:00 AM53.82856545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80463a8ecf7378a0a67f6e43...
May 12, 2019 5:00 AM50.74218237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63868ffaf1de9121c18e1bcd...
May 12, 2019 4:00 AM51.96324497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9de86dee063ccd904f281ed0...
May 12, 2019 3:00 AM25.79560376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c1681d9b904df1b017a90d6...
May 12, 2019 2:00 AM53.56124687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifacf1ecfef5a8fd9af6def2e...
May 12, 2019 1:00 AM52.92608553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3c4f649adf6eecbc901b793...
May 12, 2019 12:00 AM54.21183879 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15baa65fae87704bc59317bb...
May 11, 2019 11:00 PM52.81858255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4f80fa8709bc15efdd128d6...
May 11, 2019 10:00 PM49.85410294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba8869c69823c2482c880247...
May 11, 2019 9:00 PM24.56207830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fe8ac00ae4e886df484024c...
May 11, 2019 6:00 PM52.91094180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d9ff7f894aa298ad9978beb...
May 11, 2019 5:00 PM54.57642748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7ed54e87015fedc40c90ddb...
May 11, 2019 4:00 PM80.74081031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi111dddab9ca9f0b908dbe35f...
May 11, 2019 3:00 PM51.55054587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21826fb1e8f16f133f3452a8...
May 11, 2019 2:00 PM52.85145933 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e08b53d849b15f19caf7410...
May 11, 2019 1:00 PM77.18722122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e701485e46c0481c5419ed2...
May 11, 2019 11:00 AM25.69724932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e83d945f9243a2b1350c39d...
May 11, 2019 10:00 AM25.54083239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf29c296c18bc00cc1b94154...
May 11, 2019 8:00 AM26.18742116 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e18e5f5c808469972cace...
May 11, 2019 7:00 AM25.50880685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibae5ec1fe7e432adaa057aed...
May 11, 2019 6:00 AM51.16360192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a12d45ce3a6b6e7ab816c53...
May 11, 2019 4:00 AM51.50668006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fa2e171007fa9e7d51e30e0...
May 11, 2019 3:00 AM49.72625167 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93bd2d94994b35ecc7e4a47b...
May 11, 2019 2:00 AM27.23081310 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi855c0950f3986e1d8b8a3f0b...
May 11, 2019 12:00 AM26.55755032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3a60b9df8e62008894415e0...
May 10, 2019 11:00 PM26.18029314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffe72d3140f6cdc15ab89b2a...
May 10, 2019 10:00 PM27.10016935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb0c671d94bdd0afbc06e535...
May 10, 2019 9:00 PM53.71296761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9931140566e35c5a4179707a...
May 10, 2019 8:00 PM50.44894308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi857a03e294828e4165944b4f...
May 10, 2019 6:00 PM25.95272387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a62c4ecd10a4f82e33232d0...
May 10, 2019 5:00 PM28.12985661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21124775a032bc203bd71418...
May 10, 2019 4:00 PM54.02368625 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1d4d7c003d19a3636f9d3eb...
May 10, 2019 12:00 PM26.57554380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7aa2d163538c048a4eecd57...
May 10, 2019 11:00 AM28.51632396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1536ae13bdb8133de740f99...
May 10, 2019 10:00 AM28.19456670 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi212b766746fb543579439491...
May 10, 2019 9:00 AM30.06455331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1de6228aa6996dbae7557e21...
May 10, 2019 8:00 AM29.35516789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi533453e8f1872e82e754cf6b...
May 10, 2019 7:00 AM27.45810644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49d73a98ed6301e435eb6d99...
May 10, 2019 6:00 AM112.86778628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8acef49cb56c530ebc9b5e47...
May 10, 2019 5:00 AM50.72940230 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03f631882c68f4ad4205d5f5...
May 10, 2019 4:00 AM27.67499872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e50816873e7890129201fb0...
May 10, 2019 3:00 AM26.16243754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4bff94187b7e554f1c998d0...
May 10, 2019 2:00 AM51.47202366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22cddd19647a62a366395fd1...
May 9, 2019 10:00 PM78.80653336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1feecb1c8108941301ba95c5...
May 9, 2019 9:00 PM26.88176730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ab54ca7a776009a7356cd4c...
May 9, 2019 8:00 PM26.74364301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi211f528a86027535906175aa...
May 9, 2019 6:00 PM80.54416696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib58b1c9ab5bda1b65981d483...
May 9, 2019 5:00 PM85.13588576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6a531dcbabb3d07d431db7a...
May 9, 2019 4:00 PM27.77787198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99c92ed18b9fe899fdde3d71...
May 9, 2019 2:00 PM26.68046816 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c07faa420e090b82bcbfeed...
May 9, 2019 1:00 PM52.35463200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85a3402c91e1c9ea2134c6d5...
May 9, 2019 12:00 PM23.01484716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8b534bec31dc127681c704e...
May 9, 2019 11:00 AM23.47137283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3714513e54eb9fb4059d87fe...
May 9, 2019 10:00 AM25.25970356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78fe6908d3ccdab7a1471d15...
May 9, 2019 9:00 AM132.28218386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c38aceabc0f234087b7f713...
May 9, 2019 7:00 AM25.52587551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44a5aa366d3e9bc88210af68...
May 9, 2019 6:00 AM26.97664277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi380f0a8dd43c69d544048900...
May 9, 2019 5:00 AM26.07720812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0c26e5060e2dfce992214e7...
May 9, 2019 4:00 AM28.14685902 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi729d22978514e89b09442bc0...
May 9, 2019 3:00 AM27.87370050 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif22fc61936141a433f631c04...
May 9, 2019 1:00 AM102.94252312 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1960519fc2fa35ffa876f32...
May 9, 2019 12:00 AM27.56324568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f4dfb8338a263f4b8d2ae6c...
May 8, 2019 11:00 PM50.61691082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1f5520a1979be955199fb38...
May 8, 2019 10:00 PM25.67084582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c14d88735863b94acfe4008...
May 8, 2019 9:00 PM52.52218831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2381e2b8cf10fd9fcaaf9628...
May 8, 2019 8:00 PM26.47030924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b9e32ffc54d637cbdb7e7a3...
May 8, 2019 7:00 PM51.86895110 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi351648658ec6c4d43cb3b071...
May 8, 2019 4:00 PM52.54098733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe6bb7645db6d24bb0b8f9eb...
May 8, 2019 2:00 PM52.86490772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f1c60b918e2ebe6c2561b95...
May 8, 2019 1:00 PM71.17738102 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27d5f0daa0a0d3ea447bb7a2...
May 8, 2019 12:00 PM45.97265764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif097ad2099ec7b0a35006e7d...
May 8, 2019 11:00 AM24.19801941 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a962ae3cb2741fc09051888...
May 8, 2019 9:00 AM26.94005885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a07dfa480c0c1a8a5919959...
May 8, 2019 7:00 AM26.29895923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e5e19d4937b4f4d4d8894ef...
May 8, 2019 6:00 AM52.16701689 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15971a2515ad1e24009d7687...
May 8, 2019 5:00 AM75.94500601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi228c5b1f534f6ac6de5f834e...
May 8, 2019 4:00 AM25.12790703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5421f5dca85c3e3a3f684352...
May 8, 2019 3:00 AM76.17067751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi608fde8f7f92406df091d309...
May 8, 2019 2:00 AM49.87235678 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c8d38557f37b07cd77f3599...
May 8, 2019 12:00 AM24.09460345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b13d7eb90534ff168b2f373...
May 7, 2019 11:00 PM25.49877331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75198badb8a58b09741407e5...
May 7, 2019 9:00 PM23.83813556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid764803e478f6064f5d1e30a...
May 7, 2019 8:00 PM48.99641522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b749c4cf82f32ad752624b7...
May 7, 2019 7:00 PM25.42820226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid54cccedc0212d6eaa725b5b...
May 7, 2019 6:00 PM25.53995538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad7f7c77c2ef590633035192...
May 7, 2019 3:00 PM24.54261425 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi885ca5edca13c06aa0389bcb...
May 7, 2019 2:00 PM22.79418379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi520b2e0559505e193afcdbe9...
May 7, 2019 1:00 PM44.93662872 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi011dc18033cacf93f8fbd8e2...
May 7, 2019 11:00 AM23.81437193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1c129df82c0b69826c466b3...
May 7, 2019 10:00 AM50.48422481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe4d2b26c30dd4ebfc848e2d...
May 7, 2019 9:00 AM46.99825363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3b810f44f186def55386544...
May 7, 2019 6:00 AM23.40847007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif573ab359bdd15005f33fb20...
May 7, 2019 5:00 AM45.92505332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieba97b7de81f1711db6b6306...
May 7, 2019 4:00 AM70.05705413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid97bfe0c0d3ff795a8564303...
May 7, 2019 1:00 AM23.78447855 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c5d5752f87459306803017...
May 6, 2019 10:00 PM48.18542122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia56a12b301b954270b604058...
May 6, 2019 9:00 PM23.36376032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92fee90d78fba4593a0f0808...
May 6, 2019 6:00 PM46.61447520 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6400585093796161c934dde9...
May 6, 2019 5:00 PM23.73360489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0453d4b74173b6cde203d8b6...
May 6, 2019 4:00 PM67.76034874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7a72177ea38e382459e8e61...
May 6, 2019 3:00 PM68.53776547 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b0d2d5c1c2a68fa45111cfa...
May 6, 2019 2:00 PM70.62687735 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife797322266116d30ae4c551...
May 6, 2019 1:00 PM96.73705029 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi510a8a9f926f085998031878...
May 6, 2019 12:00 PM24.05347899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi071cc4c79fdcf44ca6069f4e...
May 6, 2019 11:00 AM94.49009033 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9e24e9c0361a81142774d1e...
May 6, 2019 10:00 AM23.45662920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcc588b8956cbad81d688c1b...
May 6, 2019 9:00 AM22.30921020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid140d822d608fada0f72b028...
May 6, 2019 8:00 AM22.82875652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f6a3664415065730cf9c92a...
May 6, 2019 7:00 AM23.80165802 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7959e147705c8a88c4478bc3...
May 6, 2019 5:00 AM69.15529690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11778efc3bba4f039e670501...
May 6, 2019 4:00 AM47.97197565 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb7bed585ac776a8a9bce317...
May 6, 2019 3:00 AM48.00798907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacda5147e7f636229b2a7f32...
May 6, 2019 2:00 AM22.59609982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie05eb0452019dd34f465af06...
May 6, 2019 1:00 AM22.92662095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2521b5a8bd3e7fedc78a712a...
May 6, 2019 12:00 AM46.82273987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b28089d920e37cacd43a299...
May 5, 2019 11:00 PM47.27424125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4c84c4b14e9bfc165934ed4...
May 5, 2019 9:00 PM22.15964115 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d19706ae5c071831cd6f2f9...
May 5, 2019 8:00 PM21.86482743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f27a44b4a6e92e37f279a2b...
May 5, 2019 6:00 PM20.40556649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieffb0772193740ebb9d2d73e...
May 5, 2019 4:00 PM59.54713499 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd4d35ce391b2756de35859d...
May 5, 2019 3:00 PM23.36206769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57ea277056dfdf188b71fd81...
May 5, 2019 2:00 PM23.20503274 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b970b422e3c7494d66dd365...
May 5, 2019 1:00 PM22.83124124 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6efad847dc0ca1dce7bd8f73...
May 5, 2019 12:00 PM24.12623071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic211260cbe31e8c83289f60a...
May 5, 2019 11:00 AM24.11821511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c5b2a0eb6536bb7e1fe4128...
May 5, 2019 10:00 AM47.81953616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6c1e9b9dad138a727acb071...
May 5, 2019 9:00 AM23.60885973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce23dcfd01c4ee88363b207...
May 5, 2019 8:00 AM46.29767704 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e69081c751e465dc1d3b87d...
May 5, 2019 6:00 AM51.69390623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dd3a257760f5a7b171a08c8...
May 5, 2019 3:00 AM74.41701688 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9faa11bbc9a0a8f8f2d2c67...
May 5, 2019 2:00 AM62.82509022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi333c55e412243854fce8dc93...
May 5, 2019 1:00 AM18.84180978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4467405c0327f8c91f455c4...
May 4, 2019 9:00 PM61.43975383 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42d4043e249591661d93cbf7...
May 4, 2019 8:00 PM21.68403534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi208cb9c71e115d2a586a5ef1...
May 4, 2019 5:00 PM71.39610369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd20c8bae9dbcbd4072326b5...
May 4, 2019 4:00 PM68.15989490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67a8b4d14cfaa4681f5c5988...
May 4, 2019 2:00 PM56.94072998 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfa1ad2008b65c26234ff21c...
May 4, 2019 11:00 AM68.12111401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfc7d7e04aa63159422529ae...
May 4, 2019 8:00 AM22.93305597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48f08d75f3a0266e4c3514b8...
May 4, 2019 7:00 AM23.64297475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0f2a8378b341217373438c9...
May 4, 2019 4:00 AM47.14556170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91a8b165957cadb6b9037b1b...
May 4, 2019 2:00 AM45.70529853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55c0fb09b9cc5499a85891cb...
May 4, 2019 12:00 AM47.59760706 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6ce6a3053c974e7ef17e022...
May 3, 2019 11:00 PM22.52647898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi902b366ebb85c56c4727e5c5...
May 3, 2019 9:00 PM45.83717931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91807629fe19addba170cf77...
May 3, 2019 8:00 PM23.26538721 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5f04bba760d0671889f4f6d...
May 3, 2019 7:00 PM72.00473561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7569d2d2c879aa2c7de5db7...
May 3, 2019 4:00 PM24.16824080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6af3242dd816add5e0e0869a...
May 3, 2019 3:00 PM71.66120519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea67c836803c6acf2f67f525...
May 3, 2019 2:00 PM45.97316842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic85e2c06bb55ee151fd1705e...
May 3, 2019 1:00 PM23.31537069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7083d8fcbbdb975b26a9b078...
May 3, 2019 12:00 PM43.04140818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6664cf0cb53d89884532688...
May 3, 2019 10:00 AM41.21073591 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12c6f98082b8444164b8d5c0...
May 3, 2019 9:00 AM21.77803758 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f7a7242c2455105096293d1...
May 3, 2019 8:00 AM44.31840531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid37a7bf6b42ef4e314e578ed...
May 3, 2019 7:00 AM23.67874573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa33bf1157ebb2a378a564f9...
May 3, 2019 5:00 AM68.76112053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ee6b05c8195a4d7cea99ed7...
May 3, 2019 4:00 AM68.30618059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dcb284f0398259b30c7e5ba...
May 3, 2019 3:00 AM21.85311265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae8b8e957107f3b7a779c493...
May 3, 2019 1:00 AM45.30867498 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9391b570f23002e6d4e5a217...
May 2, 2019 11:00 PM22.81949814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie66d8fb5b35bac41260fa03f...
May 2, 2019 10:00 PM22.22263611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicceded86fc04da1f4641268d...
May 2, 2019 9:00 PM22.84917828 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib59e1f1bf2a747328f2d9b9d...
May 2, 2019 8:00 PM21.18001200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4eedd04aac9ee18fef6d4b5e...
May 2, 2019 7:00 PM58.17136323 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cb19f87370d8f89cd0ae505...
May 2, 2019 5:00 PM48.22302308 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5bf74e889800783e2e90b68...
May 2, 2019 4:00 PM24.03001122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd2563630edd54ef49fe1ffb...
May 2, 2019 3:00 PM71.59496432 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic82278c9a9117e3e6fb063f6...
May 2, 2019 2:00 PM24.16201796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7acdf6b234bec915f6cec56...
May 2, 2019 1:00 PM94.74436306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2be2c3562a3b48898ec71f0f...
May 2, 2019 12:00 PM23.94495634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6da9e0b237eff826a66da5e1...
May 2, 2019 11:00 AM23.31132038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie38df26259d88f929f63ce09...
May 2, 2019 10:00 AM47.45478156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93247c1d915275abb7b1463a...
May 2, 2019 8:00 AM21.95218402 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiace36498241203566b15d91e...
May 2, 2019 7:00 AM23.45925998 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77f3746a46461468956b1d01...
May 2, 2019 6:00 AM23.10642667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid99b2579a2e9a8162724ef71...
May 2, 2019 5:00 AM23.82546112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi107cb58f219940bb2066e39b...
May 2, 2019 4:00 AM24.64623158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySided7c524fa3c6f8c10205ab6...
May 2, 2019 3:00 AM48.50783358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec2a8ac9f6fa85ea56c0ec5d...
May 2, 2019 2:00 AM69.56005868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi871384d186cdfc5eaab2a836...
May 2, 2019 1:00 AM23.78987219 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07d57ef2a1f47a95dd975ef4...
May 2, 2019 12:00 AM46.39666026 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcf9cc8c54d9ee0f4a606cc5...
May 1, 2019 11:00 PM23.72253085 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaedeef4e08e4c08d31124a5c...
May 1, 2019 10:00 PM23.53403871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib36007c2d5eb38677ef3edae...
May 1, 2019 9:00 PM47.55785841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3be2f111f70e22315ab14d1d...
May 1, 2019 7:00 PM25.00847284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8cca650e9196a26c412286e...
May 1, 2019 5:38 PM23.72231839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi293b439e904d2ec66dfd9583...
May 1, 2019 3:00 PM54.66183939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8ea92a22b7c1fe9f0db0fa4...
May 1, 2019 1:00 PM75.96997337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3afc26cad463ca4a5dd26d5d...
May 1, 2019 11:00 AM48.12350362 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi134b5dd5b39c56d451ec33b9...
May 1, 2019 7:00 AM57.69172317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22041887e8be595da6947b69...
May 1, 2019 5:00 AM27.13647703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi848a2b66845b5083d4cd9e86...
May 1, 2019 4:00 AM109.13988192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fdd23d461f9b14b408c1bc6...
May 1, 2019 3:00 AM53.55638331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fa13171daa523014672db10...
May 1, 2019 1:00 AM27.40276121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29412a446ab0bace395126dc...
May 1, 2019 12:00 AM27.35204920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1cec9bb7757638e867658b2...
Apr 30, 2019 11:00 PM55.48061090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic33df212d90b97f16c466e3c...
Apr 30, 2019 9:00 PM51.77746131 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7e8169f6faab4d7adb80432...
Apr 30, 2019 5:00 PM25.79313015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba9331c1b54a1977f0a6b9e3...
Apr 30, 2019 4:00 PM81.90741601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83a6abd92007de543be40feb...
Apr 30, 2019 3:00 PM24.81407314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia02716ca1cef16ac61b401ee...
Apr 30, 2019 2:00 PM25.52446156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b83789123e45b7730fba7da...
Apr 30, 2019 12:00 PM51.67597107 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bf5c55a701e7a9cb0be98de...
Apr 30, 2019 11:00 AM23.19568180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd6ab6c2be86171d2179e10c...
Apr 30, 2019 10:00 AM26.04998225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ec6f2a48ca59322221733da...
Apr 30, 2019 9:00 AM26.41833430 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf83fc26bec4f167d0574754...
Apr 30, 2019 7:00 AM108.26786687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidad202f5ed607550df8e0a27...
Apr 30, 2019 5:00 AM53.71953307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbcd327fd29e5d1d3dce3c9a...
Apr 30, 2019 4:00 AM25.32238832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi544c24d7fcfea2b16d3fa4fb...
Apr 30, 2019 2:00 AM24.55054617 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49bb2658158645dd3d3825a9...
Apr 30, 2019 1:00 AM49.61423046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi613250271a34ea12969406e1...
Apr 30, 2019 12:00 AM50.92668721 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia03a687c9211ef6b227c5bc6...
Apr 29, 2019 9:00 PM50.44542879 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b654759a6a3242a8e17a105...
Apr 29, 2019 8:00 PM65.43058006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif549b9f4c82f4ad6627f0156...
Apr 29, 2019 4:00 PM73.46991188 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4483900b1b0f67220a2d495e...
Apr 29, 2019 2:00 PM35.36220119 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f33bb093781c389c4eb305a...
Apr 29, 2019 12:00 PM80.52754804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi559a5d8c218d9a61527f40a0...
Apr 29, 2019 11:00 AM109.38552452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c755624aa92f2abd4aec2b0...
Apr 29, 2019 10:00 AM26.76764891 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18400c8718bd161e01f6b3bc...
Apr 29, 2019 7:00 AM50.66057347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64749b91be1f23855faa33ac...
Apr 29, 2019 6:00 AM26.97240594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec3ba493b0842b183dea28bc...
Apr 29, 2019 5:00 AM52.94079039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83c62e8382f67d2d189bd65a...
Apr 29, 2019 1:00 AM26.44580804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi076ed451bf31e0bc8dd39b3a...
Apr 29, 2019 12:00 AM50.01945245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7126c30cabb75cc7868e4b64...
Apr 28, 2019 10:00 PM25.52982728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10b27049d2a095ae4d169e0f...
Apr 28, 2019 9:00 PM23.84148099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6dce140701ab68d425a7623...
Apr 28, 2019 8:00 PM23.14265544 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a69b28b53efbb4e4c327cfd...
Apr 28, 2019 7:00 PM23.91071619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb3ae89505eb502f940c56da...
Apr 28, 2019 6:00 PM46.89594563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cb243e5c7b065baa5f641f5...
Apr 28, 2019 5:00 PM101.29256383 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d4a52b8f8c82697f90b0f37...
Apr 28, 2019 4:00 PM75.17086243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi458a8282f4d118cc4fc86a21...
Apr 28, 2019 2:00 PM51.78294106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87f1e428029bfc710b46ac7c...
Apr 28, 2019 11:00 AM24.90235970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid63f8a97ddae5f0a14725ea4...
Apr 28, 2019 10:00 AM47.92170497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaee5610d20ed9f1ed2e03665...
Apr 28, 2019 3:00 AM49.45032793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcef580d88b701e89881fed5...
Apr 28, 2019 2:00 AM72.97459764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0592280ea4d078835641f9aa...
Apr 28, 2019 1:00 AM47.68845119 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi044b2a44c2b486f791e60ddf...
Apr 28, 2019 12:00 AM24.66915366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6b0989592fa75aaa04d189a...
Apr 27, 2019 11:00 PM24.53049327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi268b2fe2b7f2175d4f181cb4...
Apr 27, 2019 8:00 PM24.97564928 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0b756b1a8d3ed1b44affc75...
Apr 27, 2019 7:00 PM22.29468470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09dad7519023dde049ebcc73...
Apr 27, 2019 5:00 PM23.04723187 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8d481f0bdc384d4c44f872c...
Apr 27, 2019 3:00 PM45.76194133 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04acace78a9ef40fe1584eac...
Apr 27, 2019 2:00 PM49.53249593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5de2b81fbd83e69de9af28de...
Apr 27, 2019 1:00 PM51.72382143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi013244ddce675a63389530ac...
Apr 27, 2019 10:00 AM24.06385690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d80737c0e89b499be576b8f...
Apr 27, 2019 7:00 AM97.68511796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85143c2a10f1c458545727fe...
Apr 27, 2019 6:00 AM51.93483267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8dcc1d54dc829e21e3836f89...
Apr 27, 2019 5:00 AM25.18335231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff1a7b2c639c2452b4392752...
Apr 27, 2019 3:00 AM25.57384715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d9c4414b227db43716bba8e...
Apr 27, 2019 2:00 AM75.17790597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a8dfa8506051d7d4ba7b79c...
Apr 27, 2019 1:00 AM25.61908212 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dc04376aa3d624c1ed3c3b1...
Apr 27, 2019 12:00 AM49.25545224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0217cf081e33a9f4067c7cb8...
Apr 26, 2019 9:00 PM19.89380877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee29d93470d5bc1adb5d66b9...
Apr 26, 2019 6:00 PM18.15146831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0342f184d183dbd5769709d...
Apr 26, 2019 5:00 PM35.39793953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd21ade0ad0b129c0b0bc995...
Apr 26, 2019 4:00 PM37.63279987 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7950741764fd60e805b6b607...
Apr 26, 2019 3:00 PM54.76173168 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd450e47dd0503bc323558a8...
Apr 26, 2019 2:00 PM19.01577109 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife1151d97ebda8fa9185482f...
Apr 26, 2019 12:00 PM50.26797390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif64956c5e25ccf434ddd0fff...
Apr 26, 2019 11:00 AM72.40209691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicab739eae0345322c79a9a2a...
Apr 26, 2019 10:00 AM72.59142395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdd6bdd3f68456211945fdda...
Apr 26, 2019 9:00 AM98.58086227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie309a565eac43a240a161593...
Apr 26, 2019 8:00 AM23.73149406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4dd91bc7a8c5acd3ba0b1123...
Apr 26, 2019 7:00 AM25.02657467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c6729be64cb4c9d381e5eaa...
Apr 26, 2019 6:00 AM23.60123104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcc07ee6779b9296e5a4963b...
Apr 26, 2019 5:00 AM23.40938248 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5722ae654b544513caa1a1a...
Apr 26, 2019 4:00 AM25.25900314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4054ae25a0a50eb902c02a50...
Apr 26, 2019 3:00 AM25.78004865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c1ffd046ac0c924af59ddf9...
Apr 26, 2019 2:00 AM50.12465866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid95422e17d456a43a5fd3b79...
Apr 26, 2019 1:00 AM74.33314998 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa1cc47add5c7a3ad50c474e...
Apr 25, 2019 11:00 PM24.61017690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a947170753469b6ec35e068...
Apr 25, 2019 10:00 PM78.39090281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice48f1a70ad99c56b0d2276c...
Apr 25, 2019 9:00 PM27.30549106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cced5a77a4d825a6bd5fdf1...
Apr 25, 2019 8:00 PM102.06176028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif347829ea7c130a814c7eed3...
Apr 25, 2019 7:00 PM22.55156562 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33ec6946e681fc80f242928b...
Apr 25, 2019 6:00 PM21.35061978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi134c309413ea7cf70f7b3cb9...
Apr 25, 2019 3:00 PM20.65789593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie760c886126d92ac9991fdcc...
Apr 25, 2019 12:00 PM44.50631083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffdc29383dc124fe5ff0bd8b...
Apr 25, 2019 11:00 AM23.90179573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d0149062d164da14c7e7a0f...
Apr 25, 2019 8:00 AM47.61606606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b35094c67fe93b86642c6f6...
Apr 25, 2019 6:00 AM44.77477633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi878817ebb189c8637599780c...
Apr 25, 2019 5:00 AM23.73657719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b858b7d10c513cd25419008...
Apr 25, 2019 3:00 AM24.44926414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi343c6df768d44ce39aa76b58...
Apr 25, 2019 1:00 AM76.37525866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b5ac240368abe90894ac13a...
Apr 25, 2019 12:00 AM23.92621523 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi293cb0e8acd667e367435055...
Apr 24, 2019 11:00 PM22.87791751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3beabbc5b001cd8d82d5cee5...
Apr 24, 2019 7:00 PM22.57163457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi022b771b6e981f2d88832c7c...
Apr 24, 2019 2:00 PM46.31960840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif544678d1d4d0bafa66be59d...
Apr 24, 2019 1:00 PM25.05006051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a2806427ec63559ed3e51de...
Apr 24, 2019 11:00 AM71.31103363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90e01c7618cb2748e98e12ff...
Apr 24, 2019 9:00 AM25.02289065 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68119e1c9008bec37bfbd80f...
Apr 24, 2019 8:00 AM49.22340362 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifef450aa922a644ab860168f...
Apr 24, 2019 6:00 AM24.28639656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0ba16be3e5f2a86c03b2ee5...
Apr 24, 2019 5:00 AM74.91708069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c22e5612ee01ad8232d14d4...
Apr 24, 2019 4:00 AM72.17816364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0894acac3dc4219349296001...
Apr 24, 2019 2:00 AM23.83657495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicabda25cc5c1b87356ea9875...
Apr 24, 2019 1:00 AM47.74837396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b6e9ac10869cee8b1347505...
Apr 23, 2019 11:00 PM47.42170635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b75ab4f5f91892a284c8237...
Apr 23, 2019 7:00 PM72.70864449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf4ed867514f2434d36908b6...
Apr 23, 2019 6:00 PM48.68522472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58c08d175e555e70181cc12d...
Apr 23, 2019 5:00 PM24.28373099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ab8469cb00a12afabe29199...
Apr 23, 2019 3:00 PM24.86049097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2f95f2cc935b6453efe0b66...
Apr 23, 2019 1:00 PM102.49270457 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9866f3f63ba83044c51a4b10...
Apr 23, 2019 12:00 PM24.70024741 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47f81ad01c854ceb1eb1726f...
Apr 23, 2019 11:00 AM122.65456936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f98d54b2311500dce292705...
Apr 23, 2019 10:00 AM24.48038707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid37d844bd8cac47bed989697...
Apr 23, 2019 9:00 AM48.00364518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15f32323363b695c5f44d475...
Apr 23, 2019 8:00 AM47.15893316 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie827c98895c4419060a201bd...
Apr 23, 2019 7:00 AM118.66518622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80fc7f663255ec99a5165490...
Apr 23, 2019 5:00 AM46.12840477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6077fd8bbb2be926693f3dfe...
Apr 23, 2019 4:00 AM23.60427990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2176e1673eb92e23b2806307...
Apr 23, 2019 3:00 AM45.63660725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91df5746ebd8d88d45a98581...
Apr 23, 2019 2:00 AM67.59390837 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi003747b37dbb66649c1ac197...
Apr 23, 2019 1:00 AM47.17820604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaba02778f1f61f668d142c95...
Apr 23, 2019 12:00 AM24.07726177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi027d5121887befeacfa39114...
Apr 22, 2019 11:00 PM48.19815984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15483360954ffe5436b2e811...
Apr 22, 2019 9:00 PM24.82290160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f5e435f7e47f5b999089045...
Apr 22, 2019 8:00 PM24.62045380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie51cbda71e108945693f0e3f...
Apr 22, 2019 6:00 PM24.93852777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie12965a46c3892dc130e91ec...
Apr 22, 2019 5:00 PM48.95490861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb43fd5705a3ab726097d390...
Apr 22, 2019 4:00 PM24.25058311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31dbb5ee4fea445b7642b2a8...
Apr 22, 2019 3:00 PM25.34474592 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi837ec8cdb06d8fcb3189e120...
Apr 22, 2019 2:00 PM48.22007106 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi293d57eca053544b90904472...
Apr 22, 2019 1:00 PM23.66174808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e39ddcb7cbe75e43b92853a...
Apr 22, 2019 9:00 AM75.30486862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3b8244991e6d79392ade19e...
Apr 22, 2019 8:00 AM122.41659025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e2af9d86f3f9788be10a681...
Apr 22, 2019 7:00 AM73.14463725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88ce5810d0066331bf4dddd4...
Apr 22, 2019 5:00 AM49.82599703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0b943be3c8f689db26afd10...
Apr 22, 2019 4:00 AM47.65068270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c979dd7faa4a0b59ab52179...
Apr 22, 2019 3:00 AM23.72174733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14762056129d06028301a32b...
Apr 21, 2019 9:00 PM23.74459821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77efc631231fbd24c573f193...
Apr 21, 2019 8:00 PM49.01438460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f22b8a278869b8e3045a450...
Apr 21, 2019 7:00 PM24.61195679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf321c303d6f4bbe3f47e7bb...
Apr 21, 2019 6:00 PM50.68301595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4329161f6ad5af060d6ccfc4...
Apr 21, 2019 5:00 PM99.77321283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ac2cd7e0f3e38f7b8e4f142...
Apr 21, 2019 4:00 PM74.96612052 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieffa6dd963edd1e0724033ec...
Apr 21, 2019 2:00 PM52.41192990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21dc39d2add5af8dc92d448f...
Apr 21, 2019 12:00 PM50.08577558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi140319dc66a34e979363ed04...
Apr 21, 2019 11:00 AM24.87480703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7183491f48d8f612b668422f...
Apr 21, 2019 10:00 AM25.15339415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea7d3516ced15c9323203353...
Apr 21, 2019 9:00 AM50.12422588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifba69eed6ac2dda9f6b9fba5...
Apr 21, 2019 7:00 AM52.42701849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif996f82cd9a3431682968023...
Apr 21, 2019 6:00 AM76.04602024 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f247c30b1387de8989df90d...
Apr 21, 2019 5:00 AM51.95236724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f628b33f6ac818718426bf0...
Apr 21, 2019 4:00 AM49.92574392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi736733f0f934436c71b3689e...
Apr 21, 2019 2:00 AM73.35899752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic44bd0842178ddcf83b728bb...
Apr 21, 2019 12:00 AM24.08019916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa362a6e09922cf6cdaaa376...
Apr 20, 2019 11:00 PM152.79260725 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9677877f4e4265e2a883e036...
Apr 20, 2019 7:00 PM24.92901381 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98e04923da32d91701e4c2f8...
Apr 20, 2019 6:00 PM25.62900065 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c508f663033b3f0c3206563...
Apr 20, 2019 4:00 PM49.65496173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4ae0dd42c7ecbe22c8663a5...
Apr 20, 2019 3:00 PM50.25949836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b69a60407a8da6a3e5a7d4d...
Apr 20, 2019 1:00 PM25.26839554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie75b18b5c560ddce98a6bc3d...
Apr 20, 2019 12:00 PM104.02999621 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c8b9bcf88c75d123b7c9183...
Apr 20, 2019 11:00 AM25.85232125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid45f8832fca836228368aad5...
Apr 20, 2019 10:00 AM26.43850850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b86858bedcdaee5e62f4ce0...
Apr 20, 2019 9:00 AM25.80575210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi722b100ddcf32f0407334224...
Apr 20, 2019 8:00 AM102.03409739 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24fc5da4a1f5492b993f5cdf...
Apr 20, 2019 7:00 AM23.39891162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b8f03171c7e18ffaf00db48...
Apr 20, 2019 6:00 AM23.70565709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib83b4b29017b366f319fff4c...
Apr 20, 2019 5:00 AM25.50209250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c5e769f76915530f2fb1b98...
Apr 20, 2019 4:00 AM25.89977491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi052bc5e56038fa194efd19b5...
Apr 20, 2019 2:00 AM49.29044992 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97c7ac619925784c928de8fd...
Apr 20, 2019 12:00 AM26.70322893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a39dd936be98578fd087f28...
Apr 19, 2019 11:00 PM22.87414494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb735227c92b519ebc1b8460...
Apr 19, 2019 10:00 PM77.57032571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4deb910df5f9f629a82e7b94...
Apr 19, 2019 8:00 PM52.71820161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f2f3dcf20596c2986eabf77...
Apr 19, 2019 7:00 PM81.36708096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9ac232a1fa56e94c5a3fb82...
Apr 19, 2019 5:00 PM26.97812207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a16536e4c40e2e36f58675d...
Apr 19, 2019 4:00 PM27.43704114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab0ecba660ea8af8cd056ec8...
Apr 19, 2019 3:00 PM27.63029736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi685382b7573033a79e70b7b9...
Apr 19, 2019 2:00 PM27.32021862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib40bfd76cdb0515a9f20f158...
Apr 19, 2019 1:00 PM57.01687595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a40a1372368f214ea114dc5...
Apr 19, 2019 12:00 PM27.57560235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a51f5a58371a8a433a4e42c...
Apr 19, 2019 10:00 AM27.78118182 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e7d24558d07b4f571b15b80...
Apr 19, 2019 9:00 AM53.50764597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d62682fdab7c76f051e14f2...
Apr 19, 2019 8:00 AM80.00278824 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife41c54b316dc3f10ab207e6...
Apr 19, 2019 6:00 AM105.36718283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47bc020c7c469189d6be75cf...
Apr 19, 2019 5:00 AM76.27761170 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3fcfe2618083a8279b1292c...
Apr 19, 2019 3:00 AM25.22467048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bba7bc92dd0b9ae4b8dac72...
Apr 19, 2019 2:00 AM25.17020206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e816cb6301f25018d993512...
Apr 19, 2019 1:00 AM51.04881780 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78180131c63c53bec2cd5067...
Apr 18, 2019 10:00 PM78.43769317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c4088a9afd592c65044ec4e...
Apr 18, 2019 9:00 PM26.96724830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia651a0b267aece177e644969...
Apr 18, 2019 8:00 PM23.86056709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c4141c6ebd9ab80897b524e...
Apr 18, 2019 7:00 PM51.70334433 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2c445a323cc6c915e99127b...
Apr 18, 2019 6:00 PM27.14747435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3ce7f413cdb8a1153ac041f...
Apr 18, 2019 4:00 PM53.19483614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib36fa3bf7109b0b368ba9c43...
Apr 18, 2019 2:00 PM26.85398212 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa54a59e2f8cd1ac723af494...
Apr 18, 2019 1:00 PM51.28837885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3af456b0432db7f136cea5ca...
Apr 18, 2019 12:00 PM25.96684245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7596c289dab21c0f843c59f...
Apr 18, 2019 11:00 AM26.13482240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife9f01d5c0be2cee702cfbf3...
Apr 18, 2019 10:00 AM21.67615513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc9d7fc3dea79f087690359c...
Apr 18, 2019 9:00 AM22.73927738 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9176e283ab02992aac93c3e6...
Apr 18, 2019 7:00 AM51.03319980 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34eaa56a4fcc09923636cd12...
Apr 18, 2019 5:00 AM73.63355530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4041044f88fdbf6b4f74ccea...
Apr 18, 2019 4:00 AM50.23978530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib61e2fc9beb53b30bd7cbfa9...
Apr 18, 2019 3:00 AM25.27138978 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab19a51d7081c9d7b8577695...
Apr 18, 2019 2:00 AM74.52818013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b1ab695b721de94dcce9be7...
Apr 18, 2019 1:00 AM24.15927169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3a4505a3c8b87153e9107fb...
Apr 18, 2019 12:00 AM47.22144542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e68a355f9ec4982bcdcf3c5...
Apr 17, 2019 11:00 PM24.91650467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi050eda363fe4060e81f79b93...
Apr 17, 2019 9:00 PM47.76989467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbe4c5957993661fb1dd8024...
Apr 17, 2019 8:00 PM22.08269973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59d0137106d55f2a12f92f5a...
Apr 17, 2019 7:00 PM21.13085666 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3683371d1b13e01029ffe9f...
Apr 17, 2019 6:00 PM44.31105961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a2b6cb8750acfba50c09572...
Apr 17, 2019 5:00 PM44.85961024 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibefc6a82e0b0c1f4a063f867...
Apr 17, 2019 4:00 PM23.78471021 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e0e919b081f83c3097b8947...
Apr 17, 2019 3:00 PM157.36366558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec96b2ab376c58dbdfab761e...
Apr 17, 2019 2:00 PM46.22762741 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f16f2e57737ea0282ae098e...
Apr 17, 2019 1:00 PM47.45241297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33b91e826a3315302832e330...
Apr 17, 2019 12:00 PM22.60677617 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae8d9828a88efa6ed8eea2f9...
Apr 17, 2019 11:00 AM26.53815460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9a4fc1d00ac786e94e8cab9...
Apr 17, 2019 10:00 AM20.30520326 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3b67c53dd4a200f8c191bf7...
Apr 17, 2019 9:00 AM48.72007433 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2153a378168e15ebe175620b...
Apr 17, 2019 5:00 AM85.21211878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea779ca4d21177b4e9624483...
Apr 17, 2019 4:00 AM54.27878453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi012c763b2afe96525b460dce...
Apr 17, 2019 2:00 AM24.56765157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8810efcb1788be287fa45de...
Apr 17, 2019 1:00 AM50.25475906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi835659cc6d28c3443123146b...
Apr 17, 2019 12:00 AM74.88341768 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia787f10f99aae4f368edd0c4...
Apr 16, 2019 11:00 PM41.26336676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9f35afe485a278f185730b9...
Apr 16, 2019 10:00 PM43.39335215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia877d6249144e612c3970b61...
Apr 16, 2019 9:00 PM24.33860746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c737183b40e3c6f58f34ea1...
Apr 16, 2019 8:00 PM24.71841104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68aa582a008a8a77d8507765...
Apr 16, 2019 7:00 PM46.07936046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5cfa512500dfe5006f8421b...
Apr 16, 2019 6:00 PM12.75635726 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbb341e7c8442cfdf842ed41...
Apr 16, 2019 5:00 PM84.69153446 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6152624350389e769a8e8df7...
Apr 16, 2019 3:00 PM87.15504826 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif78bc8bcc928abdc358bff9a...
Apr 16, 2019 1:00 PM19.60049770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42225f3d17dd0ea6792a7302...
Apr 16, 2019 12:00 PM47.00530020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78d00316c03874fbb4449f0f...
Apr 16, 2019 11:00 AM49.94101380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c665b51039e2242db55f819...
Apr 16, 2019 9:00 AM73.76055219 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fef1d88ed5794b65e4290c7...
Apr 16, 2019 8:00 AM42.50979055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4156ad5aa488e7624c2bbb76...
Apr 16, 2019 7:00 AM40.33303553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7852e3b505728a37ff4b2afd...
Apr 16, 2019 6:00 AM24.95967525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b207d965c7a674729ee4340...
Apr 16, 2019 4:00 AM24.21059310 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2e3676904eacefe1412e349...
Apr 16, 2019 3:00 AM24.09617422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfff099438148923d6789a8a...
Apr 16, 2019 2:00 AM50.48212844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3452ee8feade0aad1299ebb5...
Apr 16, 2019 1:00 AM49.76606378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi109795e337c00916e8b3f276...
Apr 16, 2019 12:00 AM48.26636952 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2790c1803aadac73caa68751...
Apr 15, 2019 11:00 PM47.52849242 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b34e5d183c017db38d1339f...
Apr 15, 2019 10:00 PM24.60594392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc05d37617458ab60cd20279...
Apr 15, 2019 7:00 PM47.62874551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e6bbb6fc5ff07dbb1676663...
Apr 15, 2019 6:00 PM22.82466607 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid848498dc00fa9f040d8400b...
Apr 15, 2019 4:00 PM25.44160867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8029c85522bcc334577a8e99...
Apr 15, 2019 3:00 PM47.92932776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65fc359e4b89adfad8f4d5a3...
Apr 15, 2019 2:00 PM23.73167840 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi818d53159eadea936059b609...
Apr 15, 2019 1:00 PM101.23886841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f25050957f1089a0ff6f82a...
Apr 15, 2019 12:00 PM24.76675569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6959d133515c0ba5f1cf4f96...
Apr 15, 2019 11:00 AM22.80227162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi880482c8b5e7cef974fe6966...
Apr 15, 2019 10:00 AM45.29298309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb14fbfda66a65e52fd31e2b...
Apr 15, 2019 8:00 AM25.92752733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4256cf76d54150db8defddc2...
Apr 15, 2019 7:00 AM51.59305614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadb3d75b3259b62b595c052d...
Apr 15, 2019 4:00 AM26.24706979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieab0f1da02257b4364dac3fd...
Apr 15, 2019 2:00 AM24.11396771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10e8f72b1fe233f15e1489bc...
Apr 15, 2019 1:00 AM46.16990366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4a538027366d8812900a257...
Apr 14, 2019 10:00 PM47.66451691 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0738fe8e344de7df2253e487...
Apr 14, 2019 9:00 PM23.34412700 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cbd2519bc504056a198cb9c...
Apr 14, 2019 8:00 PM48.24919751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65f48b21a8677a426d2f4387...
Apr 14, 2019 6:00 PM97.27095028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1d7ff2090de01a5422b7a53...
Apr 14, 2019 5:00 PM71.12538524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58fcdbf909e112f880df1ad6...
Apr 14, 2019 3:00 PM23.11006555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0aacdd4322f5f0886dafcec0...
Apr 14, 2019 2:00 PM43.43468961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi474be32ed02c8502cd30df0e...
Apr 14, 2019 1:00 PM43.69222820 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi356c9580f38d37c2f0ea1d15...
Apr 14, 2019 11:00 AM45.54044346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cecf114fb215c3a8d1e38eb...
Apr 14, 2019 10:00 AM47.16171660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic47b0709a010dd4b7d76af65...
Apr 14, 2019 9:00 AM97.41790950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd700be2a9358077576a4a51...
Apr 14, 2019 8:00 AM26.04823666 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcfd507e2cec27e2d70b6590...
Apr 14, 2019 7:00 AM24.10451449 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2563a03a39404f6e6795f3d...
Apr 14, 2019 6:00 AM52.76860531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi173226a779fbf368f4a30c9d...
Apr 14, 2019 5:00 AM76.97269749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3965e386a36676185d399b56...
Apr 14, 2019 4:00 AM51.35541475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cb68bf98f61fdb4eb046a78...
Apr 14, 2019 3:00 AM25.44872749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2c9cab46021d1ca842b6eb9...
Apr 14, 2019 2:00 AM50.89735621 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1832e67ffd3fd6964c57132b...
Apr 13, 2019 11:00 PM52.79986552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic42ada720e94c5f778d85150...
Apr 13, 2019 10:00 PM23.78590376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi452c8f197bf61078ffb1224d...
Apr 13, 2019 9:00 PM76.92023125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d68ee815dab3ff096271267...
Apr 13, 2019 8:00 PM51.39450055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06019cd412ffd08a5ba6acf4...
Apr 13, 2019 7:00 PM76.47809019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi206b2bdedf30e1dd8e5a8f59...
Apr 13, 2019 6:00 PM50.00886908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid49b0698769ae6f1e1a7654c...
Apr 13, 2019 5:00 PM24.03835537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi566121c9fd338ba3008f76ab...
Apr 13, 2019 3:00 PM25.56218369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi302a54bb96f8bf55e325c7ed...
Apr 13, 2019 1:00 PM48.88642037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib010b7451bc933cda8659f88...
Apr 13, 2019 11:00 AM48.35696609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50a7b922c9046c5d5f583dc3...
Apr 13, 2019 7:00 AM46.31232845 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5cc5d656e920f34dde5dc3f9...
Apr 13, 2019 6:00 AM23.67108437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi865923c357f5c58bea742e3b...
Apr 13, 2019 5:00 AM24.65971320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifef68c94cb05f94e1e8cae7a...
Apr 13, 2019 4:00 AM24.63446911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd6b9001c45d9fbaa7fa3e72...
Apr 13, 2019 3:00 AM24.78266935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5f6b806a4ebbf42a9fee864...
Apr 13, 2019 2:00 AM49.24938532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc25696946057fcd8187fc75...
Apr 13, 2019 1:00 AM25.83069897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi384f085d882f8f825ad0cc70...
Apr 12, 2019 11:00 PM49.48088788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71b83c75183be160e8266357...
Apr 12, 2019 10:00 PM49.18104693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f2ba0ce95ea4a41cf081b1a...
Apr 12, 2019 9:00 PM75.62212912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e2a2aec1978527a88cd8273...
Apr 12, 2019 8:00 PM25.06348466 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02ef298e5df3c874ea78014f...
Apr 12, 2019 7:00 PM45.06189774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fa760678e937f4d540865ac...
Apr 12, 2019 6:00 PM48.55779222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c8c2d598a7faef4d88f7477...
Apr 12, 2019 5:00 PM49.74488620 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif09d1d52a44e1337bc16f0df...
Apr 12, 2019 4:00 PM46.73384761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10e2b2c16c977a1d2048070c...
Apr 12, 2019 3:00 PM47.57151459 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31757a55d73f94bcb8ed9822...
Apr 12, 2019 2:00 PM90.21604408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d4916b9136bc58c49f65060...
Apr 12, 2019 1:00 PM61.51433720 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e0b65bdcd842cf500162451...
Apr 12, 2019 12:00 PM51.82757580 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fabd406965284efb2a0b4d8...
Apr 12, 2019 10:00 AM48.43543713 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fd216cfc3299bfd6db1b4b9...
Apr 12, 2019 9:00 AM23.68129166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22107618e4c4183b6dbb15d2...
Apr 12, 2019 8:00 AM26.20458447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46b08a2b0c0ee7280f9358d1...
Apr 12, 2019 7:00 AM49.70197204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15a33fe55d4b49153217a9c7...
Apr 12, 2019 6:00 AM46.39452798 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23140f4e9651af42e6f2e56f...
Apr 12, 2019 5:00 AM87.86591264 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6eb8f8582250086c493b6d70...
Apr 12, 2019 4:00 AM25.27332356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8b05468027885b577d0d346...
Apr 12, 2019 2:00 AM25.86429311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35f4169f46d5d3ba13ce72ca...
Apr 12, 2019 1:00 AM26.34824480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59315e786072c798760f5fce...
Apr 11, 2019 11:00 PM80.31384848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi198ade6c66460b59ffddec6c...
Apr 11, 2019 9:00 PM50.13144015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc6a0d1049db5fbb4031f56a...
Apr 11, 2019 8:00 PM49.15937461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif60cbed1468b473e190a0bf4...
Apr 11, 2019 7:00 PM46.03631088 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5dc389afb68c4201c72d864...
Apr 11, 2019 6:00 PM22.99793751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5edf1e2270e0205cf9bd40a...
Apr 11, 2019 5:00 PM69.63200841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi398b58e74a36ad4d597ea9db...
Apr 11, 2019 3:00 PM54.88795786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b3f65263c5eefd746f146c4...
Apr 11, 2019 11:00 AM22.80470057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89e2c3ae47d58fac6d151157...
Apr 11, 2019 7:00 AM53.89049112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi457bccf7c56fcf2db92511b3...
Apr 11, 2019 3:00 AM24.62614373 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf461e23132d2e3feafd5bde...
Apr 11, 2019 2:00 AM52.45040177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid56b7b08758fb917bce66f32...
Apr 11, 2019 12:00 AM45.87845042 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4428408ef51c7e41a2facc98...
Apr 10, 2019 11:00 PM24.34223217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb9b8bfbc0aabd60e3f08d51...
Apr 10, 2019 10:00 PM26.10374896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi736339019316c25fa413d41b...
Apr 10, 2019 8:00 PM124.93368159 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif458dbb85f73bfe836ec2ca7...
Apr 10, 2019 7:00 PM49.00450435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6029bdcab0e0f140063ddc5...
Apr 10, 2019 3:00 PM50.72903625 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib29b86171e357d685228f345...
Apr 10, 2019 1:00 PM26.09067614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f8e51bbbed46026e8a881a9...
Apr 10, 2019 10:00 AM25.70601059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4117ea6638400a550a40dfbd...
Apr 10, 2019 7:00 AM76.21803287 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79ca8f02d95ec6919e1c7614...
Apr 10, 2019 6:00 AM17.55517597 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab1e654368aef01f24b74850...
Apr 10, 2019 5:00 AM106.52446257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90c3d1ed5924fa33a816e998...
Apr 10, 2019 4:00 AM99.62181687 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1dfd876322587447b8185da...
Apr 10, 2019 3:00 AM25.20969381 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14c518aee3554c571c3fa5cf...
Apr 10, 2019 2:00 AM24.85509316 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7b8eaece8e6d3fffede9aec...
Apr 10, 2019 1:00 AM51.27012835 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicea29dffbe26870902085a6e...
Apr 9, 2019 11:00 PM24.38044634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dfb737d6e01e14ebc672582...
Apr 9, 2019 10:00 PM47.86243424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98e83f25c308b2d40be79044...
Apr 9, 2019 8:00 PM25.57443701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72972cf345ace624f9e01a45...
Apr 9, 2019 7:00 PM52.45581702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a5892855a8003195e17a01a...
Apr 9, 2019 6:00 PM21.07708927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3293df261dc0680adfd5b486...
Apr 9, 2019 5:00 PM25.64725340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid298156f7f615c620dfb5a76...
Apr 9, 2019 4:00 PM25.64311070 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bb985a4bd7002b4928dfd4f...
Apr 9, 2019 3:00 PM50.15765776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid46f03a260658f5ed134da39...
Apr 9, 2019 2:00 PM26.02725943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14f9db67ed5beb9ab6dc26d5...
Apr 9, 2019 11:00 AM25.33607349 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf59a04f38445887a7043389...
Apr 9, 2019 10:00 AM51.16942406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61d3da3bc8912ffa36ceaaa7...
Apr 9, 2019 9:00 AM25.25777257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe7fa28cedbd91c16ba88906...
Apr 9, 2019 8:00 AM51.05401322 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb0afddec013f957e9fc82bb...
Apr 9, 2019 7:00 AM24.84670723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9dedc5b24aaa809b008ba47...
Apr 9, 2019 5:00 AM79.71819895 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20d331712d1645742842817d...
Apr 9, 2019 4:00 AM26.00370652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi215dc0b415a10ef5d41b00de...
Apr 9, 2019 3:00 AM26.29092487 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba35b71959822a1fb0c1b4c3...
Apr 9, 2019 1:00 AM27.96325844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi756e77cf6317b8f3602f0e3b...
Apr 9, 2019 12:00 AM55.29648880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4dc9f38e24dd1838cb4bbf7...
Apr 8, 2019 11:00 PM26.28743406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a1b14487193592ccabfeb12...
Apr 8, 2019 10:00 PM80.62039195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi196a677aa2042bda2535b9c9...
Apr 8, 2019 9:00 PM26.77858933 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05cb4fca2efd8ab6072dcb6b...
Apr 8, 2019 8:00 PM73.88224527 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia767653dc63353460ce54396...
Apr 8, 2019 7:00 PM26.22583887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9089d09057f825ba22c3bc6...
Apr 8, 2019 5:00 PM77.24438834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi476d9d945b903687ac0b8425...
Apr 8, 2019 4:00 PM26.94802830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib04ff1a226fa9019efbb05e3...
Apr 8, 2019 3:00 PM26.73945245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice7df6f1fbac384755556bb6...
Apr 8, 2019 2:00 PM38.73007964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d1dbf30ace45026d5813320...
Apr 8, 2019 1:00 PM74.33333563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40ec90ac0e3e27d32609a47e...
Apr 8, 2019 12:00 PM26.54627125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56fbe95b383efade42166f89...
Apr 8, 2019 10:00 AM53.39474878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43280b4df893e0a90902e285...
Apr 8, 2019 8:00 AM23.25584714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2853f9ec42d47e6fe7f56f76...
Apr 8, 2019 7:00 AM74.50320850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6947904c2199b31c1b75e5fe...
Apr 8, 2019 6:00 AM27.30843340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64072f6a9910d532fe46ba4c...
Apr 8, 2019 4:00 AM52.98390099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1391321e32561272718fc26...
Apr 8, 2019 2:00 AM54.86953849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1faf56ea21efbc466992505c...
Apr 8, 2019 1:00 AM27.49271842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e5ca010a12856e118a7e82e...
Apr 7, 2019 11:00 PM52.62104011 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a8bb424f5c769f285fc6bc8...
Apr 7, 2019 9:00 PM26.72476788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fe71d2923a563958bf2cd3e...
Apr 7, 2019 8:00 PM52.63100791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0dd1cce8550206d69613775...
Apr 7, 2019 7:00 PM68.61215496 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68264f068bfe9cbbdcfd5491...
Apr 7, 2019 6:00 PM26.40082226 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3964af65a1ca9fe8c89b227e...
Apr 7, 2019 3:00 PM76.83434770 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a5015657ff2073179d11b61...
Apr 7, 2019 1:00 PM53.83175171 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80db84b7dfedc469ae1455d7...
Apr 7, 2019 12:00 PM46.03137157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia46216caa735141128732f95...
Apr 7, 2019 11:00 AM47.48640887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34a66d9e2494bc8fdbe5e9b4...
Apr 7, 2019 9:00 AM95.03771313 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8122281bfc2fa432561fd52...
Apr 7, 2019 8:00 AM26.49007583 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbc88e9f670ab016332460b5...
Apr 7, 2019 7:00 AM52.07800775 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ef1fb53756080a9cafcd729...
Apr 7, 2019 6:00 AM78.21932712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaec73394430ce509e700a266...
Apr 7, 2019 4:00 AM27.28640135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie83e2f1d7c81fd7afdc2734f...
Apr 7, 2019 2:00 AM54.13214010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ef6ef1ace694bd30d5b0702...
Apr 7, 2019 12:00 AM27.15934600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d24c6e28ce85df6d2909b8d...
Apr 6, 2019 10:00 PM80.98451575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1475e2e573b46b97b96ebac1...
Apr 6, 2019 9:00 PM25.80775791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96a258b7a6bcbf6509e93585...
Apr 6, 2019 5:00 PM47.34134299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia871ee6ea659e0adf44354f1...
Apr 6, 2019 2:00 PM46.92016652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f5a7e0e8d19a4740200bbde...
Apr 6, 2019 1:00 PM48.92241068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a8b16c7016d94ff101c5dbc...
Apr 6, 2019 12:00 PM23.64314193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi281e553b3fab92ea127e2ae9...
Apr 6, 2019 10:00 AM24.69808790 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4c5385d7bd36f5a02185ffd...
Apr 6, 2019 9:00 AM74.33991269 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e1b6ee463ab72b2897723e...
Apr 6, 2019 8:00 AM24.93355664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic4f449d93008a1d33e2f4615...
Apr 6, 2019 7:00 AM23.77869703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bbef3fb1475f462cec6c05f...
Apr 6, 2019 5:00 AM25.60947885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif78d16d7b48a153f20034ea6...
Apr 6, 2019 4:00 AM24.43176482 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1e4c67b562a33c9c7f215e7...
Apr 6, 2019 3:00 AM46.77549765 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55fd5171afc1fd71bf4336f2...
Apr 6, 2019 2:00 AM29.73966911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89a939ede83abdf044df2136...
Apr 6, 2019 12:00 AM25.48621526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48def68e6a3829e946f70083...
Apr 5, 2019 10:00 PM56.09360233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi571db50c02954a21b79f3fac...
Apr 5, 2019 9:00 PM77.15654966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid36f9e3937f45fc007726932...
Apr 5, 2019 8:00 PM51.34667211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0715e0f38a76c43d9be1ae1a...
Apr 5, 2019 6:00 PM26.23538864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi762d30914d6048ffbd3b6ad2...
Apr 5, 2019 5:00 PM26.09481841 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia758f9dfb0cd887d2cfbbca2...
Apr 5, 2019 4:00 PM25.40115069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3de9cd50dec0312c91f42d3...
Apr 5, 2019 3:00 PM25.52976812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi853cd685b6325a37842cc9bb...
Apr 5, 2019 1:00 PM52.28645929 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi165da87b50fe693df3ffcec5...
Apr 5, 2019 12:00 PM19.02560773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidfc0104e3845d80e9db00488...
Apr 5, 2019 11:00 AM16.20916912 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76cedddb0837a8e6c5729517...
Apr 4, 2019 11:00 PM29.03957581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7483e42228f4ec5a6bc9ab15...
Apr 4, 2019 9:00 PM61.43717237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ba1d23a8bbddd6714fc0e92...
Apr 4, 2019 8:00 PM27.77913093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17c09333efca862e7ff243e4...
Apr 4, 2019 6:00 PM57.10737719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif95296fdd4392d4e8bb6d927...
Apr 4, 2019 5:00 PM29.04535285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7e3fa98b0e59c7eaa42d2ca...
Apr 4, 2019 12:00 PM26.39338535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05a09b13f2f127f8f9a4379b...
Apr 4, 2019 11:00 AM85.05937543 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b519211b774b228218136de...
Apr 4, 2019 9:00 AM27.80179267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3f3301bd6986f202ad718f8...
Apr 4, 2019 7:00 AM49.70531976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1244f2478ae7a22c459c5b46...
Apr 4, 2019 6:00 AM30.23289836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7992e947ac51daeed580b711...
Apr 4, 2019 5:00 AM28.56718577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83302972ea44ed060be4abef...
Apr 4, 2019 4:00 AM58.25860479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7fc08c257e88fb7e49b7c715...
Apr 4, 2019 2:00 AM57.51079437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5cfaeba1644148885e09085...
Apr 4, 2019 1:00 AM28.00473907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ed29a38ade5683071f6dd20...
Apr 3, 2019 11:00 PM86.98600489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c9a731bd994d5cd4a4887b9...
Apr 3, 2019 10:00 PM29.86207723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba905886d8ebaa93dc6a086d...
Apr 3, 2019 9:00 PM58.15823623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37755aa2ff75b30c42b60bec...
Apr 3, 2019 8:00 PM30.78159401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89ea391318428b662ada57a1...
Apr 3, 2019 7:00 PM56.50809861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d34bbfb579203e0cd578559...
Apr 3, 2019 6:00 PM29.15732764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd7aa79ca666bc79c8cbb770...
Apr 3, 2019 2:00 PM27.92756418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie985ae9f8234941248f8565b...
Apr 3, 2019 1:00 PM26.50276069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi10860d5363e4a1802f8f4a9d...
Apr 3, 2019 12:00 PM30.34089667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi594c69ed8b2ce2206ba95357...
Apr 3, 2019 10:00 AM55.42246771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9768f8031922a68685e79047...
Apr 3, 2019 5:00 AM36.86669003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi117db7444d21cc8b3839e094...
Apr 3, 2019 4:00 AM45.97860261 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13781a5251bf0cd136b26fe4...
Apr 3, 2019 3:00 AM48.30312592 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76b383463cbff9e834c19b4f...
Apr 3, 2019 2:00 AM70.18584732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi71ca44ded9e0b2a6674410e1...
Apr 3, 2019 1:00 AM23.52037095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicda5b42220c1d6177cc95792...
Apr 3, 2019 12:00 AM45.65705892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15c4b707955e1ee2d41e172c...
Apr 2, 2019 11:00 PM22.85998257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3efeb6a6c75db88621c3cec9...
Apr 2, 2019 10:00 PM23.80228521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9acace6f8660ec16a36f29be...
Apr 2, 2019 8:00 PM40.57501711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi985270bab6cae3772e05634b...
Apr 2, 2019 7:00 PM38.91245168 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a8de3928f3c164939d91f38...
Apr 2, 2019 6:00 PM67.74619964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0c2522034a67abfdce3d04b...
Apr 2, 2019 5:00 PM73.46977901 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12a667ce9cf0f4242d9c9727...
Apr 2, 2019 2:00 PM48.08294679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi564edf3456ae818050ba9d2d...
Apr 2, 2019 1:00 PM44.89460325 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi357f031cf34e01940e815c9b...
Apr 2, 2019 12:00 PM20.29492056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6835d9146209c6eed7f9444a...
Apr 2, 2019 11:00 AM45.95765494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia99735b45260de66bce33ecf...
Apr 2, 2019 10:00 AM26.36852427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87ed561fff8333c54b6e7271...
Apr 2, 2019 9:00 AM22.65332937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif24eb838e5f80d57636eceb3...
Apr 2, 2019 8:00 AM24.39961518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83f8f0432c647efc178644b1...
Apr 2, 2019 7:00 AM25.75779936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35cdab007bdf7dcb392fc684...
Apr 2, 2019 5:00 AM22.94151285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi351dd5d4b61fe65183dc21df...
Apr 2, 2019 4:00 AM46.96799743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b8453987232c820da15be8f...
Apr 2, 2019 3:00 AM44.60408237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35c17bd2c7c88b6b6d2139fe...
Apr 2, 2019 2:00 AM66.68183094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24454d84d8971f5ab275bece...
Apr 2, 2019 1:00 AM21.78060866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi822a7c28ec4b941d77b15470...
Apr 2, 2019 12:00 AM72.11382210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75191d495b2377362fb5186e...
Apr 1, 2019 11:00 PM22.72969320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic07a3530e5c1fe01f41337c2...
Apr 1, 2019 10:00 PM22.42399548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41fb4e8076fbf5aac9beb88d...
Apr 1, 2019 9:00 PM22.97331128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi082eb76a4ab053ebf02752f8...
Apr 1, 2019 8:00 PM23.33211922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38c723ac4c7b93f7a0af35b5...
Apr 1, 2019 5:00 PM50.22488744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b035facb2d606cb8631fbec...
Apr 1, 2019 4:00 PM26.86978690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a01c2f365165d5810a7c0b5...
Apr 1, 2019 1:00 PM22.28991367 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f28e243ca62f1eb5f9313c9...
Apr 1, 2019 12:00 PM92.81015566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8c32d69b30b3f2aa4ef7d35...
Apr 1, 2019 11:00 AM25.86949454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia10805de4019db32ce97a3b7...
Apr 1, 2019 10:00 AM25.83858141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8455eb1564ac5bf060391c14...
Apr 1, 2019 9:00 AM51.71027324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic868a16b01ba528efc4a501a...
Apr 1, 2019 7:00 AM23.25151641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59ebcefd571b1689c1218e12...
Apr 1, 2019 6:00 AM54.61438774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6475feea386bb1927fa6efe...
Apr 1, 2019 4:00 AM26.26178675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e5c846f524f46f1bbfd9539...
Apr 1, 2019 3:00 AM48.51222723 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9d7d535f3ecc7f8fae9c016...
Apr 1, 2019 2:00 AM23.87444648 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia501629471ecc5b7b2891a02...
Apr 1, 2019 12:00 AM115.40788371 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f957bbcfc45c9fa460bb364...
Mar 31, 2019 11:00 PM97.20739812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1c7b5d5d4c18d708aef55fb...
Mar 31, 2019 9:00 PM45.62996200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bcb11c8bc59e07a4b150dc2...
Mar 31, 2019 8:00 PM48.43598090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf76e33d4619fb4f84fd7abc...
Mar 31, 2019 4:00 PM47.17342612 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6abe4ebf32bc92995cf1c09...
Mar 31, 2019 3:00 PM68.27638284 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi173971aff3a944672ea2c7f5...
Mar 31, 2019 1:00 PM24.35671604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5eceb5286353571a37b7b27a...
Mar 31, 2019 12:00 PM89.72905416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5980a874e5e9528427355549...
Mar 31, 2019 11:00 AM23.93778993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba2426b955f76467d30ccabb...
Mar 31, 2019 10:00 AM95.64906318 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32635d7c2e3be0f1f4ca11e3...
Mar 31, 2019 8:00 AM46.88196127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib89bf9fcf53f07587a126d87...
Mar 31, 2019 7:00 AM46.07981540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia442c1642476cd329bd7b03f...
Mar 31, 2019 2:00 AM46.69713495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2e0a5523093d6e80cc26dbd...
Mar 31, 2019 1:00 AM23.11897132 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d9b75de42f7d143047dafe6...
Mar 31, 2019 12:00 AM23.28135551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie93d3fea0ccfad76db970ae3...
Mar 30, 2019 11:00 PM76.00303665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95a88f9615f66d052857a6fe...
Mar 30, 2019 10:00 PM52.63852959 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5e981b1d9132931a48c97ca...
Mar 30, 2019 7:00 PM22.82662734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55cc633303ff49a05adf2315...
Mar 30, 2019 6:00 PM24.34606853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3b81f19566d2c8b2da55ee5...
Mar 30, 2019 4:00 PM68.60625243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd9ab821f8e29f0d99dd3746...
Mar 30, 2019 3:00 PM67.08568644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid209322ba393b88dd9e08aeb...
Mar 30, 2019 2:00 PM83.44889400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7743ee290e9c8b5303a1beb...
Mar 30, 2019 1:00 PM22.66703668 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e65c2b3cb92266ab9f47d94...
Mar 30, 2019 11:00 AM21.07080573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a908f7488d9425fe5c1f735...
Mar 30, 2019 9:00 AM43.60864497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4865de0be6e5e8d0e73169ea...
Mar 30, 2019 8:00 AM21.45144887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4591effcfddf0f6e61f16694...
Mar 30, 2019 7:00 AM41.49471313 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ec2aa8ba2731fa3f6ec6515...
Mar 30, 2019 6:00 AM21.98830785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6c0945a12399acf505eed04d...
Mar 30, 2019 5:00 AM21.68672477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68ea3d8e21e051b41258dbf1...
Mar 30, 2019 4:00 AM22.11422674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi609fe7b145ec0f97714f312a...
Mar 30, 2019 3:00 AM44.07005403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic50ff90a4fce5e462f8172d8...
Mar 30, 2019 2:00 AM22.04534728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5f9212644ba5328790438cc...
Mar 30, 2019 1:00 AM21.84970401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e44cb78ea2363c281cfbedd...
Mar 29, 2019 11:00 PM46.69339253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84c3ef6b9df3dba039d944a7...
Mar 29, 2019 10:00 PM74.41605588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebac25afcca0b290ba7f5497...
Mar 29, 2019 8:00 PM118.12209297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi530a587bc24902632c1358bc...
Mar 29, 2019 3:00 PM24.66926887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a7e690d1c7928d9a9c3bd60...
Mar 29, 2019 2:00 PM43.52275489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43f87abc33791613dc344af9...
Mar 29, 2019 1:00 PM24.63811143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c15bd05c37b4e0a9a5b23b8...
Mar 29, 2019 12:00 PM46.09783520 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae52e1f1a11d4d4f81c06d29...
Mar 29, 2019 11:00 AM23.63643719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76e44b9fa51ea450a563f0c5...
Mar 29, 2019 9:00 AM23.63433575 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3eff4d0b52e02cc17bb394b3...
Mar 29, 2019 8:00 AM44.55903672 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7e54ecc55e2eb257e9e0291...
Mar 29, 2019 7:00 AM24.09985178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic59c392ad76bbd2b24ba193d...
Mar 29, 2019 6:00 AM69.02380830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8fdfb1b76c95865d5f7761b...
Mar 29, 2019 3:00 AM23.04722452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89623284d329b320c773bc64...
Mar 29, 2019 2:00 AM66.37340117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15ba4226f273b403fb992f32...
Mar 29, 2019 1:00 AM66.43249877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3769be62dd39e6e65be18152...
Mar 28, 2019 11:00 PM45.09881663 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi451f27c2796c6623558406ec...
Mar 28, 2019 10:00 PM70.74372375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54004afe16522d9c5b86f974...
Mar 28, 2019 9:00 PM19.82646940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySide4813dcea8889039cd6100b...
Mar 28, 2019 8:00 PM64.23054755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia742c9aff006dd7ca76a4eb0...
Mar 28, 2019 6:00 PM26.49584282 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif74f017c58a29211ec42d7ab...
Mar 28, 2019 4:00 PM23.91092696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf7ae73759f09640724f5d9d...
Mar 28, 2019 2:00 PM22.94765096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7cede1e352106cd21bb13f0...
Mar 28, 2019 1:00 PM47.54857631 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95b8a7b6db8cc987f5adcf62...
Mar 28, 2019 12:00 PM68.60456984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi754f52af9190a90fd0526a84...
Mar 28, 2019 11:00 AM25.13764204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie42c331729f38cdfffb5b983...
Mar 28, 2019 10:00 AM24.02392551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie04bc9a3bdb43dafa2fe523a...
Mar 28, 2019 8:00 AM49.43037095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicce98b9a6065e72f181f1b56...
Mar 28, 2019 6:00 AM24.53112855 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi106744e8704bbc1a04f5507d...
Mar 28, 2019 3:00 AM28.68599844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia1c247e8e182634f429e98c1...
Mar 28, 2019 1:00 AM29.02494360 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif17733f9886cb33969dbf5d9...
Mar 28, 2019 12:00 AM29.24473764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi708e7d35f97cef416ac195f8...
Mar 27, 2019 9:00 PM60.65350508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2795dec6b67b19ae33392848...
Mar 27, 2019 8:00 PM31.61181802 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2bd664d9df3507ee6b6ed57e...
Mar 27, 2019 5:00 PM34.07444981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5329d85bfaa54be38d52fe5...
Mar 27, 2019 3:00 PM57.45169283 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif93ba885a2a7a008c981725d...
Mar 27, 2019 2:00 PM32.43550681 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi069b2295c767b1f87494a43e...
Mar 27, 2019 1:00 PM36.02928238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaccb534663290ba34731340...
Mar 27, 2019 9:00 AM65.00852516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b875ec37c3681d128664bff...
Mar 27, 2019 7:00 AM32.40541254 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8f5b9f075044d83c7f73821...
Mar 27, 2019 4:00 AM30.58264152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fb8ee2f6d5e60fc4aa89294...
Mar 27, 2019 3:00 AM31.08809161 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi139b3061398618c92735a104...
Mar 26, 2019 11:00 PM31.52319130 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5db7514601dc71c8156033df...
Mar 26, 2019 8:00 PM54.52201664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic05b301736dbadf267e01b74...
Mar 26, 2019 7:00 PM23.90201594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie638320a7e456dc4ae8cdd12...
Mar 26, 2019 6:00 PM55.71192240 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90a00f7bdbeda87fa3218ed7...
Mar 26, 2019 4:00 PM27.54879863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12d3ea71b07df67bdc99ed73...
Mar 26, 2019 12:00 PM79.42498165 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49a0261c4df578102824bba0...
Mar 26, 2019 10:00 AM26.83760701 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0f651b2d0c2af979496a28d...
Mar 26, 2019 5:00 AM23.75513890 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi378e3dfb15c48ac9044dd7d2...
Mar 26, 2019 4:00 AM73.37402921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ec2744d63d55d233aa94376...
Mar 26, 2019 3:00 AM22.44976595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fcf0def6056c4dc9c2f2de0...
Mar 26, 2019 2:00 AM48.37755031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfb95f7e4705840e34fcc6a5...
Mar 26, 2019 1:00 AM23.05485867 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi021b2d5dfd6984582c5ef919...
Mar 26, 2019 12:00 AM24.51861614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ea8814e3e415147550d9086...
Mar 25, 2019 11:00 PM50.30127166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a84cc228e9710dbbad50a77...
Mar 25, 2019 8:00 PM70.40895699 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d9dce577bbf20160ffd91b2...
Mar 25, 2019 7:00 PM24.95915943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f0e793e087a6530f49b0787...
Mar 25, 2019 6:00 PM25.04577206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid04689be3e2936ce56b8a4b4...
Mar 25, 2019 5:00 PM26.51125270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43279c0a8a81a7a3fa11848d...
Mar 25, 2019 4:00 PM24.76693292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d7fd3b49dfe7d7969b1b7b2...
Mar 25, 2019 3:00 PM25.05788551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif767c7aadd79e201932e6dfc...
Mar 25, 2019 2:00 PM25.28003579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a281860cb0e14a692fba8c2...
Mar 25, 2019 1:00 PM50.60576960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d33d0628d3c871fd3ee8f6c...
Mar 25, 2019 11:00 AM55.38250659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic23bb1a0a2d882e5a77c1bc1...
Mar 25, 2019 10:00 AM24.32626936 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif875c95ff49683b412e81469...
Mar 25, 2019 9:00 AM23.99077889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia85dd00c23fb975b2a410afb...
Mar 25, 2019 7:00 AM27.38782380 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42e09e5e7b95c88b3548da2f...
Mar 25, 2019 6:00 AM75.31687312 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi700f8937ad3ef1b54386c492...
Mar 25, 2019 5:00 AM48.92095235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf497daea45d8ee1e631c0aa...
Mar 25, 2019 4:00 AM44.88747197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi485cd334f549c974432dc1c9...
Mar 25, 2019 3:00 AM66.65342309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi264bf5a1b1a866ccfa60210e...
Mar 25, 2019 2:00 AM68.77123036 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b2c76c75207768ddb04cdfd...
Mar 25, 2019 1:00 AM94.20138778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4fa2df43065753a545edbeb...
Mar 25, 2019 12:00 AM45.99794412 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19acc10ba53c471c8e3edcfa...
Mar 24, 2019 10:00 PM73.90916502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi430961a0aa08d79756a8e893...
Mar 24, 2019 9:00 PM50.17639884 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98ee003e147837b2a9a05e5d...
Mar 24, 2019 7:00 PM23.34235773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1656e9911aa1cb7bae646fcb...
Mar 24, 2019 6:00 PM65.09420000 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7271b8c6f5acbdbda7c8e7c6...
Mar 24, 2019 4:00 PM24.32827467 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib946bfce054cbd1cdf819e4f...
Mar 24, 2019 2:00 PM110.66269965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid125e24d1479bbb4683ec0c1...
Mar 24, 2019 1:00 PM21.51582893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c66d5dabe05082dec6d1816...
Mar 24, 2019 11:00 AM49.26908642 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b4fbe5499a02ce21ed9700c...
Mar 24, 2019 10:00 AM23.71550138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75ff12b7ca78e4b23bbbd867...
Mar 24, 2019 8:00 AM66.30254091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi36e0a8599671886bca7fb557...
Mar 24, 2019 7:00 AM64.96030327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06aeb3da03bc2795b770579b...
Mar 24, 2019 6:00 AM67.24074811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8961af4640ba6b6fb71486cb...
Mar 24, 2019 5:00 AM22.84315737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9096a8d9d8db5bd4cc393c88...
Mar 24, 2019 4:00 AM22.39175902 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f0da7a26ff59118329a6263...
Mar 24, 2019 2:00 AM23.39959567 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi849c7850cad84eaa1a11f6fb...
Mar 24, 2019 1:00 AM25.32161909 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81f9cce7ecd1d8f291c0ad72...
Mar 23, 2019 10:00 PM49.18677796 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieaac53af7305f0b9f503b88b...
Mar 23, 2019 9:00 PM43.46001818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a2a22924b7b5328ac7aeec6...
Mar 23, 2019 8:00 PM22.38804273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4a7064375335057c5f52ec4...
Mar 23, 2019 7:00 PM21.45117446 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicac5a2ca9f7af5981b657b05...
Mar 23, 2019 6:00 PM24.09127767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia61583eebb03b563e546fb9b...
Mar 23, 2019 5:00 PM41.42969429 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e4d5d3260dc065bdce9aba9...
Mar 23, 2019 4:00 PM44.45306862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid28c17926afd7759500b8489...
Mar 23, 2019 2:00 PM92.03054049 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi145236531bdac77b4dd05cad...
Mar 23, 2019 1:00 PM45.16053470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6ac7ceb4f426622046e31d2...
Mar 23, 2019 12:00 PM24.37319539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61b0dcaf7338d16c8cedc62d...
Mar 23, 2019 11:00 AM21.74299368 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a89593f729e247b348b8233...
Mar 23, 2019 10:00 AM63.98317789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi170c4121f3320eeb3d0bc61a...
Mar 23, 2019 9:00 AM20.85248794 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifdc096da8a6447d4311ec005...
Mar 23, 2019 8:00 AM43.72690028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65d8f6c49583365e5c07af1c...
Mar 23, 2019 7:00 AM44.15268039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61abcb109a8c94daefb1c5a8...
Mar 23, 2019 5:00 AM23.97574568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48e38b1f2d1195b272e3469b...
Mar 23, 2019 4:00 AM47.92672577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e2eeca18af962faf8bfcccd...
Mar 23, 2019 3:00 AM47.52116239 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia360371c6c7c670fd1324237...
Mar 23, 2019 2:00 AM22.74594418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9b432a36b80537ada7a68a3...
Mar 23, 2019 1:00 AM24.50157453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif22444f374dba9023781e49a...
Mar 23, 2019 12:00 AM46.63756890 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d1a9dc63634fe5a9bea3296...
Mar 22, 2019 11:00 PM43.69869392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91d95481b96a0aa2e115d84c...
Mar 22, 2019 10:00 PM44.56797972 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69524e4eff3b96bdfbe0e82d...
Mar 22, 2019 7:00 PM49.51467507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid837a552625598ec14069454...
Mar 22, 2019 5:00 PM73.32362795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia500cc076fc877ccab3b82b8...
Mar 22, 2019 3:00 PM47.25247619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb2d0d14acc6734fe830f78e...
Mar 22, 2019 2:00 PM51.51669649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41456ca915801b4e6b93e794...
Mar 22, 2019 1:00 PM22.48347590 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a01cf2b8d2609d1105e20c3...
Mar 22, 2019 12:00 PM22.14052010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia03c6d81a231bcd01d7a1924...
Mar 22, 2019 11:00 AM22.80488233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib907f6861498b3d37bdae0de...
Mar 22, 2019 10:00 AM23.18152504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3818d0226e0c3e64d9c1784...
Mar 22, 2019 9:00 AM86.15010513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi680274be006f4779b77750de...
Mar 22, 2019 8:00 AM74.92387049 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi354c6d83d932f9c2a67becc5...
Mar 22, 2019 7:00 AM48.19260200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2327f0d26d2cbe04079890d4...
Mar 22, 2019 6:00 AM48.88234079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2562a7c2bbe99cbb5c38a4e...
Mar 22, 2019 5:00 AM45.88280437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad8b8044ef372d1a142b9b46...
Mar 22, 2019 4:00 AM114.18052627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4b2a87cb86289dc6661d7bf...
Mar 22, 2019 2:00 AM99.57336837 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi677cfb76098322573d9e9c3a...
Mar 22, 2019 1:00 AM22.54384204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40a7021424887827f4ee0679...
Mar 22, 2019 12:00 AM22.61408578 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bd8b0c5edcd286cce3ec244...
Mar 21, 2019 11:00 PM44.79731234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4edcf8b480341614b18356d...
Mar 21, 2019 10:00 PM46.68003046 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18e61544390b32fbe94553b6...
Mar 21, 2019 9:00 PM23.80475685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi785ed0084a361ec41cac0206...
Mar 21, 2019 8:00 PM46.70380949 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibde8d3032efbcf220a443ead...
Mar 21, 2019 7:00 PM22.22347516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffe4a3f44adbf19ccf1c0d7a...
Mar 21, 2019 6:00 PM21.27991401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e0b0b9a7664488d9a8f45ae...
Mar 21, 2019 5:00 PM25.65691977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4be06e962bb52a578d214ea...
Mar 21, 2019 4:00 PM23.85032082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi360398498b1e6ef7c311cce5...
Mar 21, 2019 3:00 PM26.03196215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2da83e57cd72dccd1edf1f1d...
Mar 21, 2019 2:00 PM103.33539972 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbda544b2a93e9d365660aeb...
Mar 21, 2019 1:00 PM26.55471856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e0789288494dbfee107fd21...
Mar 21, 2019 11:00 AM28.11467961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b3d7b49a49ccaea608b2d7c...
Mar 21, 2019 10:00 AM117.41284090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b439a7737eefabfdb923e02...
Mar 21, 2019 9:00 AM30.35139981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06acebacb7adaf2706171d38...
Mar 21, 2019 7:00 AM27.92619665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1708b01adf8fccd30f0837a1...
Mar 21, 2019 6:00 AM28.87230624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1768caf910a030a880179dd4...
Mar 21, 2019 5:00 AM51.85445352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ba87d1a16fa5554e908427d...
Mar 21, 2019 4:00 AM53.18371311 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi818350642bc9fcb0336c10c7...
Mar 21, 2019 3:00 AM75.38991788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62c4a025e10f16bcb46ca967...
Mar 21, 2019 1:00 AM25.31795341 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia794be84c6bf44b21af00ce9...
Mar 20, 2019 9:00 PM23.79222052 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58f77dd01c2ce7a16547e679...
Mar 20, 2019 8:00 PM109.35010292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c413539db35d730e7a342a5...
Mar 20, 2019 7:00 PM68.01420779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80a4904c46652537c217bd55...
Mar 20, 2019 4:00 PM27.94786483 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25f0517fa68ad5aa08a1936c...
Mar 20, 2019 3:00 PM57.26279103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic700a07a079ac96c05eddf21...
Mar 20, 2019 2:00 PM58.76731155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c5b8aaf39b098e245a18943...
Mar 20, 2019 12:00 PM27.77676764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ef73804df3b69b45de11ec5...
Mar 20, 2019 10:00 AM107.35295828 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c1f437b34b8ebd8e84f11b4...
Mar 20, 2019 9:00 AM29.99575818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02ad2e57fb9a0ec826b6c631...
Mar 20, 2019 8:00 AM83.09908655 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid21e77b724fe2e06c0b8cd0d...
Mar 20, 2019 7:00 AM28.81542786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1d3bb07f8344a6c1900a5fe...
Mar 20, 2019 6:00 AM52.34809960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72c2e15ac6e4587235678cd3...
Mar 20, 2019 5:00 AM27.90565735 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi606d936bd2a548db6c13b02e...
Mar 20, 2019 4:00 AM56.19680534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi716d4c1a3c10fc59677eda8f...
Mar 20, 2019 3:00 AM51.62382542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7429ecaeee9ff7eca6a180b9...
Mar 20, 2019 2:00 AM73.37546911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05c88abe914da429fb01d549...
Mar 20, 2019 1:00 AM23.60998090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif174b4d5bca2e19dd59e6009...
Mar 20, 2019 12:00 AM55.26849461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae5693da7490ea41179206d6...
Mar 19, 2019 11:00 PM28.15027616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8bc072950d3485988b5fa57...
Mar 19, 2019 10:00 PM79.57688294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1921166b2ce2ae1c2a37a52a...
Mar 19, 2019 9:00 PM103.32159121 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0e5b92b8d354f15a4e7baf41...
Mar 19, 2019 8:00 PM52.42905736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf3eb88748a5f14d3912a09e...
Mar 19, 2019 7:00 PM109.77763401 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90916d25ebd14d036e70a28c...
Mar 19, 2019 6:00 PM33.54462587 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00c1a1b7114302782f115781...
Mar 19, 2019 4:00 PM28.78770755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice05c53895fa652ff57b35e9...
Mar 19, 2019 3:00 PM60.08842636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c20804e81e4616599e08a91...
Mar 19, 2019 2:00 PM55.18739677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie71722191987fa019b967f64...
Mar 19, 2019 1:00 PM134.12671074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa45aef688d513a1221a2926...
Mar 19, 2019 12:00 PM90.20777649 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bd293593a9d72755738f8d7...
Mar 19, 2019 11:00 AM126.48218299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17ea911da05ef14e2e8eea33...
Mar 19, 2019 9:00 AM115.69726868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5038d4bb53a28ba0bcfd887...
Mar 19, 2019 6:00 AM29.15173235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid62a036c006a5b4639b25179...
Mar 19, 2019 5:00 AM54.72563129 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi398977c7ef7fc7270f94cf19...
Mar 19, 2019 4:00 AM54.22248302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi79caa33ec85fe57117e9b20f...
Mar 19, 2019 3:00 AM140.80724379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b6a4f7f89dad6c8c04677b5...
Mar 19, 2019 2:00 AM28.26552874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32f4d94b38e78eda2c086b82...
Mar 19, 2019 1:00 AM66.15082502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f6171559666724b85f055ab...
Mar 19, 2019 12:00 AM98.85760676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6aab60286f5c4cc4c2acfbfd...
Mar 18, 2019 11:00 PM34.07533986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc9eb8197763827cdab0f01a...
Mar 18, 2019 10:00 PM139.16498309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88e0ce5ed3a7ae4c1c487acb...
Mar 18, 2019 8:00 PM71.89232068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57e6323545c380aa2c1b0811...
Mar 18, 2019 4:00 PM37.55665758 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic068982798e0540f033bb9f2...
Mar 18, 2019 3:00 PM147.52149697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife4185c46c0b1afdab29912e...
Mar 18, 2019 1:00 PM113.78649806 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3645aa28a7de7c4249589c2c...
Mar 18, 2019 12:00 PM35.87945475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d78056fd1b8b415620ce81b...
Mar 18, 2019 11:00 AM37.45934149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic90c53078f84b946cda7a883...
Mar 18, 2019 10:00 AM74.86294579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7092234e208d7d6b6533cb8e...
Mar 18, 2019 9:00 AM40.11010127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib59823d4a489cf8e56cd53d7...
Mar 18, 2019 8:00 AM170.79289285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi624180106a644bdc63ee226b...
Mar 18, 2019 7:00 AM110.46458420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5de10b99ecdb0f37460d7f4...
Mar 18, 2019 6:00 AM113.06291660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifae9dddf52bb84bb5261b43e...
Mar 18, 2019 5:00 AM74.38430679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied6cd5ba8224a3af0d7971d6...
Mar 18, 2019 4:00 AM67.56900123 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi157ca0ecd486dc7954191797...
Mar 18, 2019 3:00 AM34.80075946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3145882c553c246c5e62cac...
Mar 18, 2019 2:00 AM36.58977922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a40227f186e0cb526ebf144...
Mar 18, 2019 1:00 AM34.92269716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b8f5104e5ad856c19a88dd5...
Mar 18, 2019 12:00 AM32.74881253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20692390841a542e7c8e0cad...
Mar 17, 2019 11:00 PM37.26583946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi88cf3d44726764bb2dc1d3a4...
Mar 17, 2019 10:00 PM38.59439662 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64e1446aac090b806dd9ffa2...
Mar 17, 2019 9:00 PM39.74406809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c6f08458f3cef7a051d74a5...
Mar 17, 2019 8:00 PM96.63104531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief260bfe0a59816fb18fc9a4...
Mar 17, 2019 7:00 PM30.03260421 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a7e37bc3f5b5e8391d6301c...
Mar 17, 2019 6:00 PM61.78318058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70b725fb7aac7cea2df20b82...
Mar 17, 2019 5:00 PM64.92410139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia91bb35b67cb589bf1b623ee...
Mar 17, 2019 4:00 PM122.93366477 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0cb71dd20798558c8dc331c...
Mar 17, 2019 3:00 PM71.35233300 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie572de7ee6f928b1c8910022...
Mar 17, 2019 2:00 PM69.52598180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1036a8881151b893d0cb710...
Mar 17, 2019 1:00 PM138.66201001 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ac8b12e194c109a9d20161a...
Mar 17, 2019 12:00 PM34.24909968 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4ab1602630663e0b7ba737e...
Mar 17, 2019 10:00 AM34.32667791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60af82b7f4af0f87897f3e92...
Mar 17, 2019 9:00 AM60.67279744 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7ba6f99cb579b2fc84985a7...
Mar 17, 2019 8:00 AM29.36935047 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic80ffd6b77446e5ce57fddcf...
Mar 17, 2019 5:00 AM32.71980343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi008e0524c1f65b7120ce1c6d...
Mar 17, 2019 4:00 AM125.97781478 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf7e3db726f890068a859b70...
Mar 17, 2019 3:00 AM30.91526851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi710a46b403a9704cb8703136...
Mar 17, 2019 2:00 AM136.62916300 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a5ec938dbf65cd319111b21...
Mar 17, 2019 12:00 AM32.80308657 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi478deea6b54ce20ba1ce1123...
Mar 16, 2019 11:00 PM135.59195777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ca5fbb790542c3b976239dd...
Mar 16, 2019 10:00 PM105.50026521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie6caada69f9c1e2e510bec91...
Mar 16, 2019 7:00 PM103.26374878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e2dd562f45c71c9360ba634...
Mar 16, 2019 6:00 PM31.95398146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie5b3cacae5597a01f0fb98ba...
Mar 16, 2019 5:00 PM72.74958304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8fb7f79e1b021012423b338...
Mar 16, 2019 4:00 PM36.17939556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1a16a5244ada95138d433a6...
Mar 16, 2019 2:00 PM112.74294728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi599c461a7722fedf68477076...
Mar 16, 2019 1:00 PM191.12888630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8cfba815837c5730eb3f849...
Mar 16, 2019 12:00 PM111.62604101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43896cd52b82f04e001b09e7...
Mar 16, 2019 9:00 AM106.78049924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c631706f2b29df23088e98a...
Mar 16, 2019 8:00 AM192.14573054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42fdd016a360c7afe04f4331...
Mar 16, 2019 6:00 AM74.89949750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid086fd152785bbd614ba7a6a...
Mar 16, 2019 5:00 AM74.34784488 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cef0e09c2885ed2eb4c696b...
Mar 16, 2019 3:00 AM37.12821356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic535c71efaccc4115a5f33d7...
Mar 16, 2019 2:00 AM36.82620797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c2d46f0299b76f6751b00b8...
Mar 16, 2019 12:00 AM38.69808527 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75a2b169b66636563a373cfa...
Mar 15, 2019 11:00 PM116.97225166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee87cf6102ddbe082afbc857...
Mar 15, 2019 10:00 PM77.69790720 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8412dc23caaf55ebcbab37c1...
Mar 15, 2019 6:00 PM127.05609893 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ceaa775c92e8d6dc6d5779f...
Mar 15, 2019 5:00 PM43.78339800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacac5e2fb257c7fc24e583bf...
Mar 15, 2019 4:00 PM45.64896899 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia013c5f1195c6ed052329d6c...
Mar 15, 2019 2:00 PM90.94737733 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc43b46568e62a77ef028b16...
Mar 15, 2019 1:00 PM93.26513089 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1be3b7324da13796e6faea61...
Mar 15, 2019 12:00 PM46.86675101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c913a3d44436e5063e67409...
Mar 15, 2019 11:00 AM145.33940215 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0926c60a7ccbb88e4d40682e...
Mar 15, 2019 10:00 AM44.68245731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib039fe0ad5f760c37e0c02cb...
Mar 15, 2019 9:00 AM43.81098154 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi222c8e8b270455d9abe4d85a...
Mar 15, 2019 8:00 AM46.04619485 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd213a4ed9991ffc73c863e0...
Mar 15, 2019 5:00 AM37.94079303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7d2a334d65b53a8241c08cb...
Mar 15, 2019 4:00 AM38.45203517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi00d2d258a7c80c36edf30ecc...
Mar 15, 2019 3:00 AM37.56409009 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad05c0993d0fcd47c36cd874...
Mar 15, 2019 2:00 AM86.91228267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f94a0103d38663ce8f7270c...
Mar 14, 2019 11:00 PM43.13583917 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi813f3f163aab1b6d8f704700...
Mar 14, 2019 10:00 PM82.19999481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0cb09cc939b7fb9e1cef6a66...
Mar 14, 2019 9:00 PM80.28159223 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia32457dbcdbdeb6409c06675...
Mar 14, 2019 8:00 PM39.70094452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabb7b72de807f2de15640c2b...
Mar 14, 2019 7:00 PM38.67049939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic102d61b4496a6bfcfb601e0...
Mar 14, 2019 6:00 PM121.17094408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8a62967e15537703e269373...
Mar 14, 2019 5:00 PM89.11056593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc5a173ce77b58a308c4e414...
Mar 14, 2019 3:00 PM45.17565440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d9113b6c85cdd939323c835...
Mar 14, 2019 2:00 PM88.95686117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a043eff2c8225a08976b644...
Mar 14, 2019 12:00 PM119.55829021 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif78822148f47ded6740fdfe1...
Mar 14, 2019 11:00 AM81.39997481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d6d6389bd52b62f1401009e...
Mar 14, 2019 10:00 AM46.78846640 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5766c51fd4436e1e2c4d3c82...
Mar 14, 2019 8:00 AM85.96745717 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi692a14b651b07c6114a8b779...
Mar 14, 2019 7:00 AM123.84294718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1547e74ef55379b40af7e789...
Mar 14, 2019 6:00 AM89.35251989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi77c2a86da233391b04e50926...
Mar 14, 2019 5:00 AM70.39812162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8976ca86b6f9433baa6d9cd7...
Mar 14, 2019 4:00 AM38.99710873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi364e02a14e7fc6c38af2d776...
Mar 14, 2019 3:00 AM78.80775976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49d479a346409a03b17eef33...
Mar 14, 2019 1:00 AM41.98512697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib063b23ea75a1b2f92a92e53...
Mar 14, 2019 12:00 AM40.96451696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bee38d9d5f9c74bdd46fe01...
Mar 13, 2019 11:00 PM41.04578715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi092b2b7b87e86a9019df7967...
Mar 13, 2019 9:00 PM118.59002564 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e329ead37422719ca608044...
Mar 13, 2019 7:00 PM80.17731961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2a5d0b2657bf8c73637de4b...
Mar 13, 2019 5:00 PM40.77102263 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib120ee6c01813ea2f8c12e39...
Mar 13, 2019 4:00 PM45.70250271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4429b0336e85373b35d44a7d...
Mar 13, 2019 3:00 PM76.53881985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6d07cd1e6e75d743951f17b...
Mar 13, 2019 2:00 PM103.23649337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b1d2eb928cc04a3c1d0dac5...
Mar 13, 2019 1:00 PM130.66149746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40e1f81d5acf6aabe6253fe4...
Mar 13, 2019 10:00 AM48.02918337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a2dee1ac10585725855501f...
Mar 13, 2019 9:00 AM190.00149961 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7b2a3475cc79284038dbd3b...
Mar 13, 2019 8:00 AM45.28427224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic64d3ebb44a88e3116bd9106...
Mar 13, 2019 7:00 AM42.95470365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia86190d2e1372b7d7787280b...
Mar 13, 2019 5:00 AM45.51667379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3dfb70a82e494c8e12f7e4c8...
Mar 13, 2019 4:00 AM167.08920904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie64883d160efa5b88f6fbe5c...
Mar 13, 2019 3:00 AM121.19955531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi137f96ae04d6e524243e4dbe...
Mar 13, 2019 2:00 AM42.48381384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7f5f7e0b2d58856c71e7188...
Mar 13, 2019 12:00 AM42.16348508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib915399d1836dc5049f711e3...
Mar 12, 2019 11:00 PM82.36219357 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01f4fb5f332ffa93c62fc99e...
Mar 12, 2019 10:00 PM162.79388686 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiffd48bda91cdc25485bbe6f7...
Mar 12, 2019 9:00 PM42.26062683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi186317dc51490b35cc905bbd...
Mar 12, 2019 8:00 PM80.51992425 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi934b19cb83570809fbb2d7b3...
Mar 12, 2019 7:00 PM39.37324960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ddff4017c928214a2a0c893...
Mar 12, 2019 6:00 PM44.49088352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24231506174fddcd3b8c3774...
Mar 12, 2019 2:00 PM82.12209753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1cfd4fed64d69a51aa695ba1...
Mar 12, 2019 1:00 PM64.09452097 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3721d9ef489b50cd4e76c881...
Mar 12, 2019 12:00 PM84.73133614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4762c7e2cc71a525afb422c4...
Mar 12, 2019 11:00 AM41.01208809 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61fe0122b37f3416a724407c...
Mar 12, 2019 10:00 AM157.08612070 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie351a749347e736df06f6474...
Mar 12, 2019 8:00 AM82.62755549 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicba973fb04c88b077631ebdd...
Mar 12, 2019 7:00 AM42.58557851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4938fe46b966c287dd263c0c...
Mar 12, 2019 5:00 AM76.81747807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib962863326ef44c456fc9a32...
Mar 12, 2019 3:00 AM37.26473857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48bfe6e6b0b013ec3691094a...
Mar 12, 2019 2:00 AM78.57305975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib79dd3cdbc7a425f79424017...
Mar 12, 2019 1:00 AM125.20454669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibda7a2de700fa2f8b2105649...
Mar 12, 2019 12:00 AM38.61381916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi086ab38a17a4183305bc3b2d...
Mar 11, 2019 11:00 PM75.02890124 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5357b79e398841a79584c8ed...
Mar 11, 2019 10:00 PM38.05397321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1a89c76132785a4eb28d0a5...
Mar 11, 2019 9:00 PM75.48424665 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4e71e738eb4d1b5aff01858e...
Mar 11, 2019 8:00 PM98.51111754 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d4880123fa07d36d027f9eb...
Mar 11, 2019 7:00 PM146.48481982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5d6d7a94ce2126bf2e2b282...
Mar 11, 2019 6:00 PM126.89156138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiddbbae65333ebd669ff34694...
Mar 11, 2019 5:00 PM41.47237218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89d7b260787c85b8a2ad6740...
Mar 11, 2019 4:00 PM40.96664595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5275a8735c58b53833808f32...
Mar 11, 2019 3:00 PM34.96911641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib61568c93457e1f2cbe6bf6f...
Mar 11, 2019 2:00 PM34.21948706 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9af0a22ba4f689d3933558f...
Mar 11, 2019 1:00 PM83.41440094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57817a6746d4eaffe0e86123...
Mar 11, 2019 12:00 PM42.39102198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7740afaaf6a54239e9368121...
Mar 11, 2019 11:00 AM40.25904435 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46cecbda5a94545a069e0016...
Mar 11, 2019 10:00 AM41.02884683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9c580a1512c2e426360017d...
Mar 11, 2019 9:00 AM81.13812562 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi085f263c5424a1385e9afab4...
Mar 11, 2019 6:00 AM160.15164095 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69c78d44602679d846f89ce6...
Mar 11, 2019 4:00 AM40.16188426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e0f8ef6aff2c4d8ab123bb1...
Mar 11, 2019 2:00 AM38.18942363 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0de102bd550ed85e6499175e...
Mar 11, 2019 1:00 AM35.70813202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b7b4df0b1102d5c40590997...
Mar 11, 2019 12:00 AM36.18921630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi02e8c1694e34613a692299b5...
Mar 10, 2019 11:00 PM37.30969177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bc10160a415607dfe7b3f5a...
Mar 10, 2019 10:00 PM37.38269184 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84271e0d9d0a8f0b6616de3f...
Mar 10, 2019 9:00 PM81.39326343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72d0b1d41cb94c82e1386707...
Mar 10, 2019 7:00 PM42.87497916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib70901ea2213b64168db8996...
Mar 10, 2019 6:00 PM39.55478306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41279ecf68ced54edb12894c...
Mar 10, 2019 5:00 PM41.47934404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ef46998e64d12ffecb21fcd...
Mar 10, 2019 4:00 PM39.34184880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi298c67a5f167731f50641675...
Mar 10, 2019 3:00 PM38.87387032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ba9e1a1aba37d866e8fff98...
Mar 10, 2019 2:00 PM80.40064169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff75aa43a0889d8a14ee2e25...
Mar 10, 2019 1:00 PM123.38531127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8890ef6342916a342c0563fd...
Mar 10, 2019 12:00 PM79.83535690 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic94c29780460d6d405e639fc...
Mar 10, 2019 11:00 AM83.63353877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib72da94c83055ff60a23c8a6...
Mar 10, 2019 9:00 AM80.76528572 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31d919040e77a8a4f0ad001d...
Mar 10, 2019 8:00 AM42.44792712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic918e29c40749aa1fec15c76...
Mar 10, 2019 7:00 AM85.36905447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie73d53bac9e0fd7f741e1292...
Mar 10, 2019 6:00 AM124.43189452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab32c593008899ad05bedad2...
Mar 10, 2019 5:00 AM45.80420625 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie665151b9a52413fd2959c28...
Mar 10, 2019 3:00 AM41.43905103 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8cb29f1ed1c5f700382ed2f...
Mar 10, 2019 2:00 AM85.62698834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cc39b9dbc37ba89c650ba96...
Mar 10, 2019 1:00 AM126.35261789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9335816d3faeb07511ed9b0...
Mar 10, 2019 12:00 AM40.06846537 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21dd840a83735418a00d6d19...
Mar 9, 2019 10:00 PM42.43837858 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi023d83ffd75508b38ab0e4a5...
Mar 9, 2019 8:00 PM85.46592149 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f290ec74059ca96096ecfcc...
Mar 9, 2019 7:00 PM68.44667927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5b6acf969a823a394e1d14c...
Mar 9, 2019 6:00 PM106.85372519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09ae648da5545ef3fbdebefa...
Mar 9, 2019 5:00 PM41.45110378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfb63cc238ef3ce505b02826...
Mar 9, 2019 3:00 PM135.83355546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1580d1009415a0edfe2471d...
Mar 9, 2019 2:00 PM37.63349892 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3005e13943ee2ed68ccbddef...
Mar 9, 2019 1:00 PM55.02639337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibff4c0fc64a41c4829662c19...
Mar 9, 2019 11:00 AM51.19160760 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi812aed64dc5ee0dfd976e4de...
Mar 9, 2019 10:00 AM57.55307038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ea38da9a170e3212173f529...
Mar 9, 2019 9:00 AM42.89851129 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d39a9d3b11eda5db6840073...
Mar 9, 2019 8:00 AM50.68379528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife4b62c60c0d1816a2c27c24...
Mar 9, 2019 6:00 AM52.22674946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic27f04bbe9c1e6566f6bada1...
Mar 9, 2019 5:00 AM47.91164235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi658925ee35f94de7f6648854...
Mar 9, 2019 3:00 AM51.68798848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0bc2e64a6ce2e757799d11b...
Mar 9, 2019 2:00 AM146.92584661 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif86022f6a3c1e727feb6fad3...
Mar 9, 2019 12:00 AM45.82738022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f69f31a7dd324e241f44385...
Mar 8, 2019 11:00 PM98.67414671 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3923a1f128f3325ed394998e...
Mar 8, 2019 10:00 PM47.00444709 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37fd2d07c911ccc7c57b1cdb...
Mar 8, 2019 9:00 PM50.21378055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a0497a2abb4a6ce1b7c43fb...
Mar 8, 2019 8:00 PM77.03356453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi065dfa388b6dd985a1f25714...
Mar 8, 2019 7:00 PM43.70598096 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb4041e2464656c4fa63aa58...
Mar 8, 2019 6:00 PM53.56716542 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi967c30f5cb3a92697b068812...
Mar 8, 2019 4:00 PM88.28797755 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie19124ed7123c52ad742afc7...
Mar 8, 2019 3:00 PM37.75594743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi490b7a636824124fa24ceb18...
Mar 8, 2019 2:00 PM148.01784719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2cc88f7af6014c3aa8930f3...
Mar 8, 2019 1:00 PM98.72766309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi609212a94cf1958e959b8be8...
Mar 8, 2019 12:00 PM44.14728753 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi871c30a78463903a6ccba7f3...
Mar 8, 2019 11:00 AM49.71722191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi841e45b33b38a5eec3ae0785...
Mar 8, 2019 9:00 AM49.87551937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28d3d16e618f678525780666...
Mar 8, 2019 7:00 AM51.32690386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic0d0763dc50be0a9a09f6406...
Mar 8, 2019 6:00 AM33.51860908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb12abdeda0b277dcb761ea4...
Mar 8, 2019 5:00 AM240.42914342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida7505661177117bbe869dc1...
Mar 8, 2019 3:00 AM49.17965868 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi015273a24aa4a6de1264bd0c...
Mar 8, 2019 2:00 AM55.64530285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19177e6d467639e2dc8a18c4...
Mar 7, 2019 10:00 PM96.66993351 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d65a1cedeb41e81ab305d19...
Mar 7, 2019 9:00 PM56.52678976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d7bd780565ebe4c260bdf3c...
Mar 7, 2019 7:00 PM167.98156080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce3582fb82d880466f1e011...
Mar 7, 2019 6:00 PM53.71948354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic13751d4482de9bb9f26b0cb...
Mar 7, 2019 4:00 PM99.71640821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif71ea3c615531bdf1bd2cd53...
Mar 7, 2019 3:00 PM101.83489072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia55f060dbe5ec67a94b9fe63...
Mar 6, 2019 2:00 AM10.78055372 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70ea5ec0ddb991ffca88be24...
Mar 6, 2019 1:00 AM52.50667301 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif99730a7a1b94d435d6f9eef...
Mar 6, 2019 12:00 AM56.59984273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff46e98502af9551a014499b...
Mar 5, 2019 11:00 PM82.57121879 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b00255d2d1387fb2ef96563...
Mar 5, 2019 10:00 PM78.97348624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif76710d974ebf104ea8a8de7...
Mar 5, 2019 9:00 PM52.94337137 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2de4aeb15d565ca8ca79e6d1...
Mar 5, 2019 8:00 PM26.12329262 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21e707f7ddcd96b17cefa51e...
Mar 5, 2019 7:00 PM59.12109516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f7ca9c82da9c4b7c610670b...
Mar 5, 2019 5:00 PM28.02136441 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d18da51a50dac36143c7473...
Mar 5, 2019 3:00 PM40.54172136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5392876d5f74579df78ad86e...
Mar 5, 2019 2:00 PM42.09528138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9b13f8b5202397a96dff4ee...
Mar 5, 2019 11:00 AM38.90405849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6cf398ae3b74a86bc51a769...
Mar 5, 2019 7:00 AM64.17494603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic47b18a23c98af3862bf0c68...
Mar 5, 2019 6:00 AM82.39918795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie77ebc08c4b5b1a290cffd67...
Mar 5, 2019 5:00 AM115.76132078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi87e0066b9c239ee76acd71f5...
Mar 5, 2019 4:00 AM141.67231658 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi627c26a69a7cad8ff77669f9...
Mar 5, 2019 3:00 AM67.71286600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0f9e1330903807d110186db...
Mar 5, 2019 2:00 AM26.71526920 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1241fb86bcb78aff73b36518...
Mar 5, 2019 1:00 AM59.37248299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb5f7d0923a5f7d12ea85251...
Mar 5, 2019 12:00 AM64.45941232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2988b0c64bb40e664e419073...
Mar 4, 2019 11:00 PM59.05385379 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c7544dbde535287b751951c...
Mar 4, 2019 10:00 PM61.81463898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie281dd83d5c33fea5f1c0ce6...
Mar 4, 2019 8:00 PM122.06068604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ccdd8b6bec159869750dc3c...
Mar 4, 2019 6:00 PM94.07035831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a803c54834cf87cd88aef8a...
Mar 4, 2019 5:00 PM21.66970732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6814d28b1d7422f9654865e...
Mar 4, 2019 2:00 PM62.56028521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d403af7ff83459f2a1d6f24...
Mar 4, 2019 1:00 PM64.28057552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaf7249dc1ebe89cb71c0abe...
Mar 4, 2019 12:00 PM46.89953439 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied8248db931abc9cf0db722c...
Mar 4, 2019 11:00 AM30.45734584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cbc65a761fefb37452b1689...
Mar 4, 2019 10:00 AM30.81933269 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8e3edab799eed51977d165b9...
Mar 4, 2019 9:00 AM59.45948462 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3f1be21a1d4542433e6296c...
Mar 4, 2019 8:00 AM32.10953306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa25097cb57f25aa001c0330...
Mar 4, 2019 7:00 AM31.80438866 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3c9e08a5e6a0101fa564561...
Mar 4, 2019 6:00 AM60.02317347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28e1dbe049a48e20185e914d...
Mar 4, 2019 5:00 AM81.21901632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f499cc930ee0c0b1dbec449...
Mar 4, 2019 4:00 AM73.89886003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb36b0fc8f429ef5723789c5...
Mar 4, 2019 3:00 AM29.54012886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a742669d33b1436ffe6e6bf...
Mar 4, 2019 2:00 AM64.26228672 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec62d36c34b4ce1f266621c9...
Mar 4, 2019 1:00 AM32.60083253 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi009492f0eaf784110e5dcdfd...
Mar 4, 2019 12:00 AM67.76015702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic05dd575a21627f3532fae3d...
Mar 3, 2019 11:00 PM32.87974079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a25b95f2357fa9f1cf18a78...
Mar 3, 2019 10:00 PM14.59296387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a8ce2d31e93ed6d2889cfc0...
Mar 3, 2019 9:00 PM27.16065972 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd9fe52c3f2d35777c412b46...
Mar 3, 2019 8:00 PM46.53348549 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid236f082f8ae7481cb5ae944...
Mar 3, 2019 7:00 PM60.33369179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid820cc801f373f625406b481...
Mar 3, 2019 6:00 PM85.09817800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8df7cbce7715711efea4a2cb...
Mar 3, 2019 5:00 PM27.67352252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi579b1efd320bc13397d6b4e7...
Mar 3, 2019 4:00 PM113.37476937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f2a0645ef7ed7b51c853e26...
Mar 3, 2019 3:00 PM63.08962585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi900164e77ca73416bb1057b9...
Mar 3, 2019 2:00 PM48.71222548 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief96b592bd0af5f19a87ef84...
Mar 3, 2019 1:00 PM81.48831272 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6e7e1b05e75715057423f17...
Mar 3, 2019 12:00 PM29.37321737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16901c0e49f39efe277fe085...
Mar 3, 2019 11:00 AM66.44422585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50ab5ed8ff665cb2b58349da...
Mar 3, 2019 9:00 AM31.83625793 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi797c080ab905565d10a7cbc4...
Mar 3, 2019 8:00 AM91.88620898 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7134abf4d0cb49dfd33daefa...
Mar 3, 2019 7:00 AM77.81886644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7ab9d8cd2cbb6ca49cb07c97...
Mar 3, 2019 6:00 AM84.24937122 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif50256d14ec7a992b3f1b99d...
Mar 3, 2019 2:00 AM23.95245878 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ec4a7c95873879610311ba9...
Mar 3, 2019 1:00 AM30.96036210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80a6b60ebf4d8f1201268b3c...
Mar 3, 2019 12:00 AM65.80776574 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid578a0bfd38ce8b38222fd09...
Mar 2, 2019 11:00 PM63.88858411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b02f9f8c02ed40b5ae03873...
Mar 2, 2019 10:00 PM186.44869676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi829707b5449e1263c9c27a42...
Mar 2, 2019 9:00 PM150.10045437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice3def5d5d8e4dd1f6e7e68c...
Mar 2, 2019 8:00 PM52.40715843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi500e9bae732537d7f357d064...
Mar 2, 2019 7:00 PM32.34732992 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi243025ef9bab2f97a76834de...
Mar 2, 2019 5:00 PM95.17420317 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b5172b369c82774ba1cd3e0...
Mar 2, 2019 4:00 PM63.05692865 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi049af832df74df738e50e595...
Mar 2, 2019 2:00 PM110.81887896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c32d2d0ca05bbb93cd0dbad...
Mar 2, 2019 1:00 PM64.78787490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98d984188686dcd20838d2c9...
Mar 2, 2019 11:00 AM35.32397654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21fea374fc8885642aee49fd...
Mar 2, 2019 10:00 AM32.68926631 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5bb878fcfcf77058472a8a2...
Mar 2, 2019 8:00 AM65.21710651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9b11455ff9531dff918f34f...
Mar 2, 2019 7:00 AM216.82241536 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93cb61fc69533bb932c2e8bb...
Mar 2, 2019 6:00 AM65.80774863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb722a110cf967444293f881...
Mar 2, 2019 5:00 AM70.00890767 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie53993745088691000de1522...
Mar 2, 2019 4:00 AM136.49240479 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6131724eee3ca6d993fa745...
Mar 2, 2019 3:00 AM98.56813476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63d48e8cd39166482dbfd944...
Mar 2, 2019 2:00 AM29.56055610 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18ff5ea320eab137bfa45a48...
Mar 2, 2019 12:00 AM35.67308427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7153fa646d63d6133bf1b182...
Mar 1, 2019 11:00 PM34.23342336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7b9477324d03c2c05400de5...
Mar 1, 2019 10:00 PM95.97171646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e922128a7b71f313c47cc11...
Mar 1, 2019 9:00 PM37.48142871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fe8dfbb5b2571a2910970a5...
Mar 1, 2019 7:00 PM117.47958076 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie398cc9f1d54f2bd19061efa...
Mar 1, 2019 6:00 PM72.79163581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d1ba42ae11a0dd84b82bb9c...
Mar 1, 2019 5:00 PM78.21955896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cd40f0ff3038ad9a132aceb...
Mar 1, 2019 4:00 PM42.05542895 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35102be4f777bf0055c061cc...
Mar 1, 2019 3:00 PM80.51873602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d28d6e06af9b33173c46b3c...
Mar 1, 2019 2:00 PM132.21302582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib859ed7f0d606f410637875a...
Mar 1, 2019 1:00 PM47.98549622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff89093c5220d7e39aef7445...
Mar 1, 2019 12:00 PM42.85058092 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc47fb9c525937e305385847...
Mar 1, 2019 11:00 AM166.12715405 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42414830d26c23a1bb4d51c0...
Mar 1, 2019 10:00 AM118.22783908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi331a223c2924a941b000cc77...
Mar 1, 2019 9:00 AM83.12413546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi075b6ab8afc27d9ee449197e...
Mar 1, 2019 8:00 AM184.70746619 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01c60262dc23d36e5673d23e...
Mar 1, 2019 7:00 AM164.18095359 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi72da449d3aa0bc4e885e91ba...
Mar 1, 2019 6:00 AM81.93405703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif128b4d7470fbc2ae057678c...
Mar 1, 2019 5:00 AM111.13058844 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi15a22de4dfeb43655beb4bfd...
Mar 1, 2019 4:00 AM56.85303850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f194bfd6c3407441ebc4f82...
Mar 1, 2019 3:00 AM186.25004764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3c3be35ad6f5b49831c14d9...
Mar 1, 2019 2:00 AM60.92959579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d6adfaa4160d8edcee29db6...
Mar 1, 2019 1:00 AM179.61223654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia31c8e6a232075894742bc73...
Mar 1, 2019 12:00 AM172.07654889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi724b987590026b39aa5ab78c...
Feb 28, 2019 11:00 PM106.08528582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb1811c29481c77be2d6663d...
Feb 28, 2019 10:00 PM282.67965294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b44d84e3ffd317c2926f97f...
Feb 28, 2019 9:00 PM121.13796164 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi114b2a5995afe48a515e2e1c...
Feb 28, 2019 8:00 PM108.87666245 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d2a77cf2793394549cb4171...
Feb 28, 2019 7:00 PM244.21298288 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie61077ba57908cb8239d59ca...
Feb 28, 2019 4:00 PM120.02162719 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58d84f34e146a18c60a62a3f...
Feb 28, 2019 2:00 PM239.39016487 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4cc3319f81f260868441ba6...
Feb 28, 2019 1:00 PM57.42544351 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi757d39afb920bfbed1adbafa...
Feb 28, 2019 12:00 PM103.86255504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c20ce40be99ff8ba291ddd1...
Feb 28, 2019 10:00 AM119.80588873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b3ed63db849580aad3f6fbd...
Feb 28, 2019 9:00 AM182.10377900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi677181ddc7d4ddabdd56929c...
Feb 28, 2019 8:00 AM118.47661695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi984934648df73378a0f5c4f6...
Feb 28, 2019 7:00 AM125.38044693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic07640d7818b8df34ceb2d2a...
Feb 28, 2019 6:00 AM292.57852495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae08452a41c737b269e06d8b...
Feb 28, 2019 4:00 AM204.54801295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe15f6c1170c7a50fdbb2304...
Feb 28, 2019 3:00 AM64.08092217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83cb90a98777395ecf3e35e6...
Feb 28, 2019 2:00 AM62.73318571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4fa0834bf4731e100414b4a3...
Feb 28, 2019 1:00 AM120.31010846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41dc10e6859618bf4601ae42...
Feb 27, 2019 11:00 PM253.53106408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8965b0d43057082a1a8b6847...
Feb 27, 2019 10:00 PM179.55264272 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6fbdcdf3e9c93ff5024667f...
Feb 27, 2019 9:00 PM185.82321032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34bc4e0fbfd7035cd6b32dd5...
Feb 27, 2019 8:00 PM245.91958851 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9ce2791d724b1cb5c0d4361...
Feb 27, 2019 7:00 PM123.78320752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif2734193860191abc73aaf89...
Feb 27, 2019 6:00 PM61.03372926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb10145a2c992731b0ebc747...
Feb 27, 2019 4:00 PM128.98791395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5bfde430760df3195004a26...
Feb 27, 2019 3:00 PM252.64464128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43db961b8389509edbb16191...
Feb 27, 2019 2:00 PM128.94143529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a9ac6e54d6934ddb6f39c73...
Feb 27, 2019 1:00 PM121.59527869 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib25e0a2e2833fd742c734c83...
Feb 27, 2019 12:00 PM27.85811950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a8a4d18c9c67b6501d8099a...
Feb 27, 2019 9:00 AM67.50258919 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibd7838884e68fd220771e537...
Feb 27, 2019 8:00 AM41.05446235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e383a122a93a61245aa1325...
Feb 27, 2019 7:00 AM123.32448616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0721d322d02a267586bf221c...
Feb 27, 2019 6:00 AM211.80073635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid06ed37b8c5b6bc5a09e1b82...
Feb 27, 2019 5:00 AM78.16828628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac883d6165d5ebdb94bd1d3f...
Feb 27, 2019 3:00 AM203.48046977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31249d3d8f048f0543607eee...
Feb 27, 2019 2:00 AM62.91398926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic08018d7ae124ed6096396c6...
Feb 27, 2019 12:00 AM128.00972772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b22dde0843ba05a35f5cf1e...
Feb 26, 2019 11:00 PM283.59472595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia637a3dd53d6a74c88e5fcae...
Feb 26, 2019 10:00 PM135.49927411 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493e298fad8816533e4247e4...
Feb 26, 2019 9:00 PM63.96619304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia25c249d7bd725ebf80b48ce...
Feb 26, 2019 8:00 PM69.57970058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32e4e0f86a462e583da29c8d...
Feb 26, 2019 7:00 PM70.18206307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi290fa6fc65bdd24bbad9012d...
Feb 26, 2019 4:00 PM64.94269664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif42fd7bde0e14f5a8c247d30...
Feb 26, 2019 3:00 PM65.16001563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi184e62ae1aad36a785d0e439...
Feb 26, 2019 2:00 PM123.65990860 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi414bffab78c069d89d9a63a0...
Feb 26, 2019 1:00 PM171.94490982 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid96271fb0028e27f85da8863...
Feb 26, 2019 11:00 AM182.78304814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7eff7451dc8388fc53343346...
Feb 26, 2019 10:00 AM71.96740153 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69f5f0ee21c0f81561d581f9...
Feb 26, 2019 7:00 AM199.82671043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe43ebbbd4b9275d040cd051...
Feb 26, 2019 5:00 AM189.39632111 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ee8ba86bc60f2c55786d105...
Feb 26, 2019 4:00 AM199.82296528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi852dc48836265b61a51b4e8c...
Feb 26, 2019 3:00 AM67.84175410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi715e61ba1cee953e2dff164b...
Feb 26, 2019 2:00 AM131.55462599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif25a7fc2eacfd1c3ac34742a...
Feb 26, 2019 12:00 AM70.42700873 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibef60a4e090f2bcb0b508141...
Feb 25, 2019 11:00 PM131.87710888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2ed4f906c34e4400916c367...
Feb 25, 2019 10:00 PM203.03022403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78d1cca61b78706953b39ec7...
Feb 25, 2019 9:00 PM182.51875375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2fe3077e84ef1eb75c6ac4d...
Feb 25, 2019 8:00 PM62.93886921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib691061d990aa1d5a0c8f2ef...
Feb 25, 2019 6:00 PM132.25195406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68ba28b00e460eef4656140c...
Feb 25, 2019 5:00 PM63.89874918 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30faf609435039fb7f0c01ee...
Feb 25, 2019 4:00 PM62.90999749 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13001e739aee4ff7e8cd4dae...
Feb 25, 2019 2:00 PM70.18407729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bff05fa18eea8b361beb979...
Feb 25, 2019 12:00 PM64.31959517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi208fdebc3eb9ef5229efdb44...
Feb 25, 2019 11:00 AM5.19916534 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c6ab7e5ba5941672b3a238a...
Feb 25, 2019 10:00 AM69.67371474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi434628cc1eb4aa45d795d062...
Feb 25, 2019 9:00 AM198.53200823 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib44612c493a9b614e73f25d9...
Feb 25, 2019 8:00 AM231.72570154 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ee30664a2a6805c8275407e...
Feb 25, 2019 6:00 AM74.27833256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd3476097c6a7e687d63826c...
Feb 25, 2019 5:00 AM191.49404450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic93958a77175c1ab8a673963...
Feb 25, 2019 4:00 AM196.79708321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifba07c02863f9cd4407b5b6f...
Feb 25, 2019 3:00 AM64.87145454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif5e0c1009e0c030346fd2d7d...
Feb 25, 2019 2:00 AM140.33827218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiedd62039920798a41171dfc2...
Feb 25, 2019 1:00 AM154.75854576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1131112eb3cbffe0567659a7...
Feb 25, 2019 12:00 AM74.40213013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad58cf5c203f9f2f8bb783d5...
Feb 24, 2019 11:00 PM68.48638916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi908b0812e112091e636873cb...
Feb 24, 2019 8:00 PM140.22732461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a34bd6e4b3e57a32839e669...
Feb 24, 2019 7:00 PM145.41522205 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52779481d6b0752b4d029672...
Feb 24, 2019 6:00 PM68.69469686 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e67a0a2ce8d19fb9c8e420e...
Feb 24, 2019 4:00 PM72.79303158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi16a918c7399ed09030486ba8...
Feb 24, 2019 3:00 PM73.04516307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid63952ade1f47ba015b34288...
Feb 24, 2019 1:00 PM60.96940134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi236bcdd4b27e720b12aabc55...
Feb 24, 2019 12:00 PM170.16615712 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi967118d52e1407e91a9428b7...
Feb 24, 2019 11:00 AM72.70981685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi129874b7020db1ded6f925cb...
Feb 24, 2019 9:00 AM130.50330930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1204a07df6d8eecc25382cb8...
Feb 24, 2019 8:00 AM130.91720607 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37be0579581143c80ebaabae...
Feb 24, 2019 6:00 AM211.57546006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4794f75a9a6af1f93b164d8...
Feb 24, 2019 5:00 AM210.32791989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi860e30ccd6b7eea5258fe64a...
Feb 24, 2019 2:00 AM213.70628464 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3db77fce37ff360b8f5f857f...
Feb 24, 2019 1:00 AM226.45988247 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa6540e6b8584cf76cc1032f...
Feb 23, 2019 11:00 PM146.46447573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9533c3adc9dfb85ae4141421...
Feb 23, 2019 10:00 PM130.96176235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9352ae93e811a10c3035b1bc...
Feb 23, 2019 9:00 PM175.05472442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid76632e9119dc5bfefa74a01...
Feb 23, 2019 7:00 PM70.30129774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib30a614fb341972c2aefb232...
Feb 23, 2019 6:00 PM66.54459342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49ca70de957f3cddd284faa0...
Feb 23, 2019 5:00 PM131.83172808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1ad64f92abd8fc77bd2ebd0d...
Feb 23, 2019 4:00 PM162.35249609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9288dc3a3a1ee24e29978d7...
Feb 23, 2019 3:00 PM232.45625228 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi47120dba5bb1ca2ee80f9ce6...
Feb 23, 2019 1:00 PM164.00146602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3fb4f7015f731bbd0fce695...
Feb 23, 2019 12:00 PM64.22380795 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fd6791807c53540d7aeff0c...
Feb 23, 2019 11:00 AM161.65357077 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi593513a913cfd0c6997501b0...
Feb 23, 2019 10:00 AM61.47332874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib4e5d0822f2244abe687ecf3...
Feb 23, 2019 9:00 AM66.92634297 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b74527c84c2ebff3ba6c3ed...
Feb 23, 2019 8:00 AM68.99665298 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3877f931731bd250e1fcee6...
Feb 23, 2019 7:00 AM156.12944152 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9b58fc84a2022ffe9380306...
Feb 23, 2019 5:00 AM128.12137675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab652cccc15e029f9945893f...
Feb 23, 2019 4:00 AM143.90288423 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif56dfa1fc9996d7da2acbcda...
Feb 23, 2019 3:00 AM116.33363101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadcb8d0dff151069a198a12d...
Feb 23, 2019 2:00 AM139.54778415 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe767df0c1d61fdedc5daf60...
Feb 23, 2019 12:00 AM140.01516822 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9199a2786323d5816c55fec...
Feb 22, 2019 11:00 PM52.00563426 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie22555e90c5477d2b0b9d5e1...
Feb 22, 2019 10:00 PM459.90702048 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi54ab10ccfb5443011f0c3ee9...
Feb 22, 2019 9:00 PM69.31643938 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e65d681246bcdca6ef59532...
Feb 22, 2019 8:00 PM192.30593332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3665040f7edf176c6c274ac7...
Feb 22, 2019 7:00 PM62.74030843 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi732ea040a166352f6ec16c78...
Feb 22, 2019 5:00 PM175.69323022 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ca20a73ae7f7897223427df...
Feb 22, 2019 4:00 PM184.39540329 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5a22bf442fc5b1306560668...
Feb 22, 2019 3:00 PM64.04756148 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17606904675e4e4f82ae26a6...
Feb 22, 2019 2:00 PM73.59933340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3133dab74b56d9d1cbf3d241...
Feb 22, 2019 1:00 PM235.11362364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi588a550b195714305a57d0a7...
Feb 22, 2019 12:00 PM67.07854789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif49440044162f9b0cc16349d...
Feb 22, 2019 11:00 AM58.73365679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi032efe27e96a524a13b5ade0...
Feb 22, 2019 9:00 AM70.66782973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6d7ee0a7e37e07bc208f1e1...
Feb 22, 2019 7:00 AM176.91082025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa7828b45965277bcbde876b...
Feb 22, 2019 5:00 AM140.30981916 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a0fcfe502a6541a43b53920...
Feb 22, 2019 4:00 AM126.43979887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d9700ad7857a4ec9cc383a2...
Feb 22, 2019 2:00 AM198.01366839 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f702430cc9d3b67b5c46cde...
Feb 22, 2019 1:00 AM207.91089774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5f142f8f8fd2c7dd5c2f04c...
Feb 22, 2019 12:00 AM70.75742871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi944585965073d756fe7800c8...
Feb 21, 2019 11:00 PM142.35021365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4aca13c46dfb48c03f6f5557...
Feb 21, 2019 10:00 PM196.44150692 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3124c3936dfcf7bf03d18ac5...
Feb 21, 2019 9:00 PM69.04886166 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e4303f667d4301e7dbb841b...
Feb 21, 2019 8:00 PM68.44237820 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c258fbcfaaf6618cea25f84...
Feb 21, 2019 7:00 PM58.89332906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabe59c162dfb53b933e9686e...
Feb 21, 2019 6:00 PM54.58337218 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3194902327285827420d7276...
Feb 21, 2019 3:00 PM255.38028494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5432777d1f0017ed96e1700...
Feb 21, 2019 1:00 PM198.46241069 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea9bf1b0be395f53834951a4...
Feb 21, 2019 12:00 PM128.83147511 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi807d654c182301299966657b...
Feb 21, 2019 11:00 AM195.05916093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2928b92e7730f1c285f5519e...
Feb 21, 2019 10:00 AM198.53849222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76e97b4ea605e33631645c20...
Feb 21, 2019 9:00 AM127.46863923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69e62a3c153e9eda405d86a7...
Feb 21, 2019 8:00 AM253.59208624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib370530e6323b820d46ca956...
Feb 21, 2019 6:00 AM177.25549859 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ef462e5c06052fa3edb0340...
Feb 21, 2019 5:00 AM68.07908357 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3ed0fb3b829444ebdcd8110...
Feb 21, 2019 4:00 AM133.57287344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1bf7674f73fceba00bfe564...
Feb 21, 2019 3:00 AM39.49533315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi868cffa5d5bb5f900170986e...
Feb 21, 2019 1:00 AM70.41157285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6b7fee5eb05630cfd4fffb68...
Feb 21, 2019 12:00 AM196.90081265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7e5fe7a5536139486303f46...
Feb 20, 2019 10:00 PM70.81846474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi566b9248eab6699765e66f19...
Feb 20, 2019 9:00 PM67.56286416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b2b58cc2a7e4e9aab1bfe99...
Feb 20, 2019 8:00 PM132.68999371 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi80e4b4087efedcae36c25e99...
Feb 20, 2019 7:00 PM74.23467278 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28559bdfa04ce5d44673c1a6...
Feb 20, 2019 6:00 PM74.76681791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a560ec8ce3c5ef9dea0def9...
Feb 20, 2019 4:00 PM65.54677657 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f3070507b651ee7e03dd985...
Feb 20, 2019 3:00 PM138.55636993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4125f0857277bc2a286b9c61...
Feb 20, 2019 2:00 PM133.66236616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib30e2193017e8cb54e8ada03...
Feb 20, 2019 1:00 PM138.48288779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi03c5cb69f964c842b9b3b40a...
Feb 20, 2019 11:00 AM126.28492117 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05a1a999d266e970d20e6c3d...
Feb 20, 2019 8:00 AM204.95793406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi670ac46b74fe1b82b8b23856...
Feb 20, 2019 7:00 AM138.56567783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3ff0418704d9160b2f2cd87...
Feb 20, 2019 5:00 AM284.86599979 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3891c163a2a0e660619ba872...
Feb 20, 2019 4:00 AM215.95923447 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic655838a732153ede2d86bbb...
Feb 20, 2019 3:00 AM64.80317551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea85478e0b77b4da08e7233c...
Feb 20, 2019 2:00 AM210.23217516 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fc3905beddd25a1323c9bfb...
Feb 20, 2019 1:00 AM66.77665243 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebdbae9f4a2b4646d0adec6f...
Feb 20, 2019 12:00 AM65.17188469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7df8b163685e55090c09960d...
Feb 19, 2019 11:00 PM60.26941732 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief862e76df1f137abd04d771...
Feb 19, 2019 10:00 PM137.88920927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0323880c259563bc9a4fafe8...
Feb 19, 2019 9:00 PM143.54370521 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57e7b424b6e2be47c0d18cc7...
Feb 19, 2019 7:00 PM64.39044031 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib43728512bd8ba5110e2e839...
Feb 19, 2019 6:00 PM200.20618294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a2cf294516077f26332d2c2...
Feb 19, 2019 5:00 PM67.25128783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9d764c802f137096d45d6888...
Feb 19, 2019 4:00 PM61.85144174 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic768f280100b8eeaddba6547...
Feb 19, 2019 2:00 PM204.50331481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9700a4af091ce3910f39a961...
Feb 19, 2019 1:00 PM207.00213875 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi885926312083fd7e89a3f2bc...
Feb 19, 2019 10:00 AM113.34144125 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06116d0fc387c7eb731cdb7d...
Feb 19, 2019 8:00 AM66.44644324 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifebd1e89bcc536660e19c8b4...
Feb 19, 2019 7:00 AM68.90056289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9aa5d671682bcc34d7a87c8...
Feb 19, 2019 6:00 AM139.58335773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e243f8d1492b046a715c3e...
Feb 19, 2019 5:00 AM225.91386667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied4d694509b1e9ad730c43b1...
Feb 19, 2019 4:00 AM136.89434942 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ceb8432bfb9394888568e3d...
Feb 19, 2019 3:00 AM69.45654551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bde72f96cbbc81f06bbafac...
Feb 19, 2019 1:00 AM64.19237390 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi212011ffe37b4c70602abaf1...
Feb 19, 2019 12:00 AM71.18545618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69b4e8fea65863aef849bbc3...
Feb 18, 2019 11:00 PM327.95307833 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi557b846a88d9da847a79c1bf...
Feb 18, 2019 10:00 PM64.55122783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid77dd7b84bc0ac9ac35892d5...
Feb 18, 2019 9:00 PM138.94616244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7451e4207c93927f2d59e924...
Feb 18, 2019 8:00 PM70.67479244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbe237104e921c7be9eb2aa8...
Feb 18, 2019 7:00 PM71.56482352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07b537ad59c57de0c172af67...
Feb 18, 2019 6:00 PM65.44521114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie27e4a4300fe9b7b294c3bec...
Feb 18, 2019 5:00 PM271.82027376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6d83e2597af43350c1cbb84...
Feb 18, 2019 3:00 PM195.14342412 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic8d95beca065f716ff941b12...
Feb 18, 2019 2:00 PM181.18490455 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi767497eac5d918d5ac371149...
Feb 18, 2019 1:00 PM259.15327585 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19bba20b65243fa8e8b54694...
Feb 18, 2019 11:00 AM64.41430977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bffd5498e751494c8bc17bb...
Feb 18, 2019 10:00 AM66.05234319 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdc46ab155ca2dfb86ec88cb...
Feb 18, 2019 9:00 AM128.49420897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi465d0d1901f71a1b1bb61415...
Feb 18, 2019 8:00 AM255.03773551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e4e36422b840dc067f00f18...
Feb 18, 2019 7:00 AM65.97807528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi067f3b456c8bf0c4f325f974...
Feb 18, 2019 6:00 AM62.51882772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi216d60cca693ac956e390c11...
Feb 18, 2019 5:00 AM68.16720819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43096e6af964f59f8e0a5de2...
Feb 18, 2019 4:00 AM131.98388174 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0319e821a966bf40c644d10e...
Feb 18, 2019 3:00 AM135.49562595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a64494ed3b63363ba0759e4...
Feb 18, 2019 2:00 AM72.76994418 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi942b8d87c792f6cbd6e7a992...
Feb 18, 2019 1:00 AM129.85700416 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf829fb61d885264f008dd51...
Feb 17, 2019 10:00 PM68.32595175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7975a2b73be4551f4ae6c8d5...
Feb 17, 2019 9:00 PM135.96557977 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9a1c98245646621ca83f649...
Feb 17, 2019 8:00 PM125.82246761 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi12bad94b4c3ddafc294cc3a3...
Feb 17, 2019 7:00 PM68.12103827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7434efb77779af07d1234198...
Feb 17, 2019 6:00 PM51.15872430 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5f1da43e9f83ec3b5522a8af...
Feb 17, 2019 5:00 PM113.90648582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi454c40fdc15db2e10f8b0b98...
Feb 17, 2019 4:00 PM66.94740339 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ad5cdea286ff8340b3edc14...
Feb 17, 2019 3:00 PM258.61179689 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d0ff797be0f32b23d3654da...
Feb 17, 2019 2:00 PM115.42960976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8d8ae124362855de49e723e8...
Feb 17, 2019 1:00 PM56.08966404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief29778bfe649c2281fcce24...
Feb 17, 2019 12:00 PM136.41377627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2504f92061fc408ae2a70e8c...
Feb 17, 2019 10:00 AM183.70624651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0e8a35c9684ad6fbdc9b47b...
Feb 17, 2019 9:00 AM185.32880206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27a3cacf74471990500bf9ca...
Feb 17, 2019 8:00 AM205.92911734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f0e09dc94cb4b970f49fa3d...
Feb 17, 2019 7:00 AM220.47167495 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8eb341f59e367b5f4f524dc...
Feb 17, 2019 6:00 AM133.69717639 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib72f51e43e4eff1ea2ae83b5...
Feb 17, 2019 5:00 AM73.52743505 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d53f4424597644491af5be4...
Feb 17, 2019 4:00 AM145.63476237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi895a8f84ccf6219cfb3c3bf6...
Feb 17, 2019 3:00 AM194.44742203 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi55aff313dce7aa09134ad29b...
Feb 17, 2019 2:00 AM170.61809236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi786af5584de953bdac6a9446...
Feb 17, 2019 1:00 AM142.45189634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5b2289b3135a34d069b69391...
Feb 17, 2019 12:00 AM68.78572346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14d140fbabf59748de8bb2eb...
Feb 16, 2019 11:00 PM72.78583486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91ef7b15ca1cf88728f9f70e...
Feb 16, 2019 10:00 PM127.30657535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a88f7387129ed40277cdc23...
Feb 16, 2019 9:00 PM227.63094922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a27ebad335d5d5ad6e6ddda...
Feb 16, 2019 8:00 PM147.56902015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia4cfa33f94e827d7b2ebcf0f...
Feb 16, 2019 7:00 PM69.71792746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife5f8405dbbb9b51348c96cb...
Feb 16, 2019 6:00 PM64.92888517 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia0896a40880cce02d42dd912...
Feb 16, 2019 5:00 PM64.90498674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid849efa611483113af148cb2...
Feb 16, 2019 3:00 PM131.19947599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi78bf78c4daf415bc85464d05...
Feb 16, 2019 1:00 PM345.48373616 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia619b1a6dea2e7d45a2e38b7...
Feb 16, 2019 12:00 PM68.48999602 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c6ce3edf0d4b27c149746dd...
Feb 16, 2019 11:00 AM66.86253473 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9c8faec1d192ce3ee38e0c5...
Feb 16, 2019 10:00 AM65.91919641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid99c410b279129c8ae6a28c5...
Feb 16, 2019 9:00 AM61.30170850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi898838fbf840e0b60b5bb509...
Feb 16, 2019 8:00 AM69.51234400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie103cf08b6af2916059c3b75...
Feb 16, 2019 6:00 AM68.65663630 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibfcf31a75129a718fe5f203e...
Feb 16, 2019 5:00 AM69.99169763 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa9e5acebfe23b496cdafe31...
Feb 16, 2019 4:00 AM73.91349224 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b6383e3300b0782fdac1378...
Feb 16, 2019 3:00 AM69.34652856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie68b8e5d8c4d1a5205a428fc...
Feb 16, 2019 2:00 AM135.08433546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib0a153b91c4cce3582b3ba91...
Feb 16, 2019 1:00 AM269.88776004 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib60c4cb7456cc6dddcd48130...
Feb 15, 2019 11:00 PM199.77420647 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7af8d184d74ee80c9958db96...
Feb 15, 2019 9:00 PM67.85971786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifaba567116a4e8d342522a89...
Feb 15, 2019 8:00 PM70.67981679 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi262f269b15a89efd987d40b5...
Feb 15, 2019 7:00 PM134.77768791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68fbb55e8f9680533c595158...
Feb 15, 2019 5:00 PM63.02390603 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3df9f96d5c8f33d509cf53b6...
Feb 15, 2019 4:00 PM65.05448736 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd28a2ab65bade8f7fd040a5...
Feb 15, 2019 1:00 PM182.66078881 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0c164cf51f8d190eb672c270...
Feb 15, 2019 12:00 PM124.22739162 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadcae35e5183428502173179...
Feb 15, 2019 10:00 AM130.47402381 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25b1623fe3cb8b3f2ac7945c...
Feb 15, 2019 9:00 AM199.29590198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8973c721da3a893c13146be7...
Feb 15, 2019 8:00 AM65.81029014 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd2dd0d02aabb7939444c841...
Feb 15, 2019 7:00 AM139.29619114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb3e8b5e4b6781aeb170deb8...
Feb 15, 2019 6:00 AM339.90902533 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0b9b3640854312231a41dc3...
Feb 15, 2019 4:00 AM54.62578875 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94bf75fb17929ab64ec1a992...
Feb 15, 2019 3:00 AM135.32717577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi998d9593f88eae241354b609...
Feb 15, 2019 2:00 AM136.24255140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi231c018cf7f1f65076238264...
Feb 15, 2019 12:00 AM131.83257200 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5114227353910d2467ff2e63...
Feb 14, 2019 11:00 PM205.30260098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2055ae897f6e81d873ec6daf...
Feb 14, 2019 8:00 PM69.68226054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8564ce7b621f75ad508e209e...
Feb 14, 2019 6:00 PM194.30344514 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie73f895ce8f23b094973fcc6...
Feb 14, 2019 5:00 PM134.72998751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50c9136fb3b2a0fbe73c264a...
Feb 14, 2019 4:00 PM128.53713333 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi05b06d4b74d902f51dfe00fc...
Feb 14, 2019 2:00 PM129.92924662 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice0288121eae3979b3673187...
Feb 14, 2019 11:00 AM67.33366783 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid086f2e7e0681506920828bf...
Feb 14, 2019 10:00 AM181.92156707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e796145e10080373b356e54...
Feb 14, 2019 9:00 AM65.41068856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi94ce08af0ccc16750238d8fb...
Feb 14, 2019 8:00 AM117.85816984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1094d859e1782b37fabf09ef...
Feb 14, 2019 7:00 AM68.91552711 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi38cc4afcce91bd2a2a8e5504...
Feb 14, 2019 6:00 AM202.34998822 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif90b13821f183e072755c2cf...
Feb 14, 2019 4:00 AM64.48797540 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76fba14de64ad10bfec6d5cd...
Feb 14, 2019 2:00 AM59.50886932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1178f083f057b1728a385113...
Feb 14, 2019 1:00 AM189.55037268 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif399c0fa8075baf44ef67eae...
Feb 14, 2019 12:00 AM128.30085896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93d226bc07ec0d316755ac3d...
Feb 13, 2019 11:00 PM129.87485695 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bc806d0c924fb84f1a143ba...
Feb 13, 2019 10:00 PM319.73498112 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie327a3da5e008c61bf453816...
Feb 13, 2019 9:00 PM62.51343571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74d1cd983505060d6ec5a9c2...
Feb 13, 2019 8:00 PM67.43171935 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c94bc1445711d1b9107b00...
Feb 13, 2019 7:00 PM127.97254020 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83f5a33da5878466bad25860...
Feb 13, 2019 5:00 PM57.80469600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b755c755f00ce47560b84a4...
Feb 13, 2019 4:00 PM61.36348002 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfc415a41fe5fd4d9a565a12...
Feb 13, 2019 3:00 PM60.64410547 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaed7c2449fe61914b721a13b...
Feb 13, 2019 2:00 PM64.80921144 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc527404841fa6a024a7ddfd...
Feb 13, 2019 1:00 PM64.30622524 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib8ee85a1356923513ad899d5...
Feb 13, 2019 11:00 AM55.10929852 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6aed066c89b742b92552dbd0...
Feb 13, 2019 10:00 AM63.32324158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6843e727ff41fbc42fd60840...
Feb 13, 2019 9:00 AM124.87054676 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ca56f3b4bb687aaafb040bd...
Feb 13, 2019 8:00 AM265.86857628 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b0d903e8b1f8251dae46292...
Feb 13, 2019 7:00 AM128.82624506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9aa1f1d17f66cd283196768...
Feb 13, 2019 6:00 AM323.84115094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5a93c1fe60e6f7e5413ab5ef...
Feb 13, 2019 5:00 AM127.31368906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42bb3e24ead31fe448469560...
Feb 13, 2019 4:00 AM64.78148785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaba6138bffe4dc33b57ddb37...
Feb 13, 2019 2:00 AM190.33618799 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40b120e6397c0f713aa8105b...
Feb 13, 2019 1:00 AM122.90300244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebe473ce5e4c4fbf0295662b...
Feb 13, 2019 12:00 AM113.04563962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19c236680b86e7712bc26d3c...
Feb 12, 2019 11:00 PM172.60009501 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi916a7d433fd85b751eace225...
Feb 12, 2019 10:00 PM56.29674100 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia6f9bb221b761b97dd5e72bc...
Feb 12, 2019 9:00 PM171.13872748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid472e9299e2ecf76b0c866fa...
Feb 12, 2019 8:00 PM131.16243813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ae642e4b31538f60c0943e1...
Feb 12, 2019 7:00 PM122.52872195 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiddea6074e32c14e4cfe19a9c...
Feb 12, 2019 6:00 PM181.86355249 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie91f0821f9db0ae5ca33ea62...
Feb 12, 2019 5:00 PM163.75021246 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9608846eaff744fd54628950...
Feb 12, 2019 4:00 PM54.76142391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e2203593f5452cc56d76878...
Feb 12, 2019 2:00 PM180.96618964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84fdf6624c66f198ad7eed46...
Feb 12, 2019 1:00 PM52.26005198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2089d8eb2bb53c9f1741b4ae...
Feb 12, 2019 11:00 AM109.59673114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49725872247c66f0c07f07bb...
Feb 12, 2019 10:00 AM56.62785832 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6442ce1ea823370545bad707...
Feb 12, 2019 9:00 AM110.60569331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi377f6f3c8dc11d10d6e3c597...
Feb 12, 2019 6:00 AM60.14587309 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiefc9dc3af9a9bac79fd40e2f...
Feb 12, 2019 5:00 AM167.43594791 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi912f22bbff8f7305f721b468...
Feb 12, 2019 4:00 AM116.60415340 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid71f4a608350e8b3142c7342...
Feb 12, 2019 3:00 AM188.33230584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid3427a2e21423956a95081e4...
Feb 12, 2019 1:00 AM57.57760850 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi68e7e6f964db232d7cdb95ef...
Feb 12, 2019 12:00 AM170.76184552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb3f501c0196999e52cd1e52...
Feb 11, 2019 11:00 PM54.31107156 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3bfd9e0a05b389d86af4593d...
Feb 11, 2019 10:00 PM55.27838091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb15fddb8a8bc77d9d8c40b8...
Feb 11, 2019 9:00 PM115.82145847 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2fbd6080aa40512452b5adf...
Feb 11, 2019 8:00 PM98.91740413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a27ff6c6364312ded0a9318...
Feb 11, 2019 7:00 PM51.06591434 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5e77c610910b6af9c00a543...
Feb 11, 2019 6:00 PM52.43731114 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ec248a7311fe65b6586c3f6...
Feb 11, 2019 5:00 PM55.54128960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi593fe35234d52aa6abfdf31a...
Feb 11, 2019 3:00 PM97.66440573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90551eda2ceb9d579a6cce4f...
Feb 11, 2019 2:00 PM48.87753227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f3ba5e86b75d395cc0f919f...
Feb 11, 2019 1:00 PM91.53089206 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d09ecef8e6e9d4f229bdb73...
Feb 11, 2019 10:00 AM197.16563926 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia52d87c36b14da6e4ef550d9...
Feb 11, 2019 9:00 AM96.37590568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20ab19bcf6fbf187d3e3cafc...
Feb 11, 2019 8:00 AM211.10000636 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacc3b1b2e7b8b3c690008621...
Feb 11, 2019 7:00 AM142.68945475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb6e360e814dfd51cdad3cc7...
Feb 11, 2019 6:00 AM233.77812849 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi349799923c42dcc9a2e7078f...
Feb 11, 2019 5:00 AM142.49188566 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a6c3b2db160a4c20a2da3f9...
Feb 11, 2019 4:00 AM44.93559057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c41b416beb24e04a84d7593...
Feb 11, 2019 2:00 AM98.07088451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi493e951cf39184a1d76244b1...
Feb 11, 2019 1:00 AM142.07730468 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3d5bd30dbf88e05e9f1c31c...
Feb 11, 2019 12:00 AM98.17634211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid16b851110109ec1943dcc46...
Feb 10, 2019 11:00 PM95.58455539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi368e6c98e3e8549bbd0b7e3e...
Feb 10, 2019 10:00 PM127.88288991 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi46e4b33033f378fc6b97dd25...
Feb 10, 2019 9:00 PM55.65505413 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi291c41b35d8fbb1d1883b292...
Feb 10, 2019 8:00 PM103.75060598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab83980c188aee62632b2cf5...
Feb 10, 2019 7:00 PM166.18015508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie3fd0fd422d8390773e67c2a...
Feb 10, 2019 6:00 PM156.78535327 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d9bf6fc4e3ee04ddc5431f6...
Feb 10, 2019 5:00 PM123.84340582 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e7106a477ca96ba4bc4d825...
Feb 10, 2019 4:00 PM294.35962682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0b8aa41da4c744fded691e66...
Feb 10, 2019 3:00 PM111.86767338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf00429084670e6724af9686...
Feb 10, 2019 2:00 PM231.32358211 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9c40618d51bce6fa2cde271...
Feb 10, 2019 1:00 PM56.51120983 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic13e684310503759940b50df...
Feb 10, 2019 12:00 PM55.47024182 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5c0c4c3da7bde30cf5c03ff...
Feb 10, 2019 11:00 AM55.53326830 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6298eacb839d6c919afeade5...
Feb 10, 2019 9:00 AM55.76522238 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic5fd2b375d03f40eb6359587...
Feb 10, 2019 8:00 AM115.47465068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a08a3c0daaa06c747fb97ec...
Feb 10, 2019 7:00 AM55.73611034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi607da1498f1d6a25e5808deb...
Feb 10, 2019 6:00 AM118.46783715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif882c4384adb84b977817f35...
Feb 10, 2019 5:00 AM176.17583507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia518b318322dd620162a6dd2...
Feb 10, 2019 4:00 AM104.66302794 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62b6ec32b399fc8ba53644ba...
Feb 10, 2019 3:00 AM115.58441570 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacb8583d13d67652ca9258bc...
Feb 10, 2019 2:00 AM296.82267886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4f97b3e199a28131816b37ad...
Feb 10, 2019 1:00 AM61.81041614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c7e73c9d6390c5ea41d5567...
Feb 10, 2019 12:00 AM281.28445836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif45eb72b8db0d3dddf7220da...
Feb 9, 2019 11:00 PM59.66005007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32aa2189c85fd9e48debe2c4...
Feb 9, 2019 10:00 PM126.18864954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3ff6d6052523e3285e54d19c...
Feb 9, 2019 9:00 PM109.51406273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi34d1e68f99b5c08a4ddafee1...
Feb 9, 2019 8:00 PM60.12212407 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi619a825a8c9684319a7229b0...
Feb 9, 2019 7:00 PM238.17989434 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39e2af1e9f15ab5871ffbada...
Feb 9, 2019 6:00 PM115.76923387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21e30e59b681be2c6c9b6216...
Feb 9, 2019 5:00 PM76.05989155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b9d8b6f93c509a114450a09...
Feb 9, 2019 4:00 PM50.29936888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafdf8dd8406bfc59cf8d83c7...
Feb 9, 2019 3:00 PM117.96414138 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd89487bc80a5882698d5122...
Feb 9, 2019 2:00 PM108.39928606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21fbddbf200cd90341738fc1...
Feb 9, 2019 1:00 PM121.46214781 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic9a51f7732d0fc043e86f2d1...
Feb 9, 2019 11:00 AM116.85407769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi535602a62575e647c6f0e05e...
Feb 9, 2019 10:00 AM105.74500907 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa977a816b7c969192c62e59...
Feb 9, 2019 9:00 AM56.02942185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiace09d9bdcf057fc39cba9c9...
Feb 9, 2019 8:00 AM57.31809683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi53f630a6e07fc8e2db4db475...
Feb 9, 2019 7:00 AM249.88163256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a29b66cb5946376fc0d930b...
Feb 9, 2019 6:00 AM56.69037191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7208c23b6f0b45cdc751d19...
Feb 9, 2019 5:00 AM55.60700986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64b298b72fefa0345b8cba49...
Feb 9, 2019 4:00 AM64.30765273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic3e73d1be9e4201adeca3c13...
Feb 9, 2019 3:00 AM209.33890176 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi400d406901d66e8c20dd3fa5...
Feb 9, 2019 2:00 AM125.28614082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifb2b017887727fe1ebd03f31...
Feb 9, 2019 1:00 AM58.24716113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bad37d4cfe3cde926fde941...
Feb 9, 2019 12:00 AM284.37908580 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1cf010fc7f6f383d6d74ec7...
Feb 8, 2019 11:00 PM62.44189233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi13a7a7b9fed567ae4e6a2b7e...
Feb 8, 2019 10:00 PM235.58559366 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0247b75a55adb32ba25fe19...
Feb 8, 2019 7:00 PM168.74271900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d7b717745855917f4d7111d...
Feb 8, 2019 6:00 PM160.78173044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7323458bb1eca98d0c517edb...
Feb 8, 2019 5:00 PM58.32055056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi475550a53c5aa15c4217f21d...
Feb 8, 2019 4:00 PM103.84599611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi786aaf058ed37c9b6ec4a947...
Feb 8, 2019 3:00 PM55.38546427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ec23e755c196a4fb62db324...
Feb 8, 2019 2:00 PM283.87041746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia3e7e74b0433e69410838cfe...
Feb 8, 2019 1:00 PM123.76331486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c840ad0b7c2d1778f8e5a6a...
Feb 8, 2019 12:00 PM229.85247144 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic961e64f38a6a7a4e334c3bb...
Feb 8, 2019 11:00 AM114.58238601 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43cd867374065a2056dcef09...
Feb 8, 2019 10:00 AM168.68691035 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf9e26021a0b8648cb21fd8d...
Feb 8, 2019 9:00 AM57.98948722 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaaff24bc18bc663a65edfd55...
Feb 8, 2019 7:00 AM185.24096082 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb77c7e9daf50778684c8b11...
Feb 8, 2019 6:00 AM171.18548116 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35fefe6c846e4c4ea3eb8db3...
Feb 8, 2019 4:00 AM62.37059779 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9cda72e3e6d3599149154012...
Feb 8, 2019 2:00 AM107.84746040 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c1351dc3ff0d906cebcbbd0...
Feb 8, 2019 1:00 AM179.08103281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bafca3a0cdd856893c799bc...
Feb 8, 2019 12:00 AM111.00406378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06c6f7d34bf3c3996f0e4944...
Feb 7, 2019 11:00 PM172.49531452 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic49129f3399fb807e0dc41c7...
Feb 7, 2019 10:00 PM56.61909420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69863cd24f84d5894da8cec8...
Feb 7, 2019 9:00 PM75.65678469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie275cb13595c6f2bec44be1d...
Feb 7, 2019 8:00 PM174.25183098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe22a18d8b62c1ca863c0969...
Feb 7, 2019 7:00 PM56.36199908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab45c25baed13913aff8fd9f...
Feb 7, 2019 6:00 PM65.49171951 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8555597a1de021070c272e3a...
Feb 7, 2019 5:00 PM174.12757588 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0a9574a8a784e315ef63eb3d...
Feb 7, 2019 4:00 PM166.88445061 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6f78dd9ba26d6921c323d29d...
Feb 7, 2019 3:00 PM58.19387198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb86bdccfb32784c0d755ecd...
Feb 7, 2019 2:00 PM61.88207314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif7a6eaa7563d7a66a57da913...
Feb 7, 2019 1:00 PM60.94149734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c1ff560e2fa2170c7626a92...
Feb 7, 2019 12:00 PM174.17904403 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi22a4e2533a1e222afffd54fb...
Feb 7, 2019 11:00 AM56.73775819 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie17ee5ef091b8a9ae9c56ae8...
Feb 7, 2019 10:00 AM122.49011199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi670465b1a9bf629059606ec1...
Feb 7, 2019 9:00 AM232.39682427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec0d22f0157e7db2c223943e...
Feb 7, 2019 8:00 AM117.04394703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi627e6b49d8d9fc7113ed0a69...
Feb 7, 2019 7:00 AM56.16407677 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi756ffc2338208b4d1e9bb199...
Feb 7, 2019 6:00 AM175.07244232 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26352ed0936bd2f23f2a1a36...
Feb 7, 2019 5:00 AM62.70781385 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied2af95ba25e269b86bee885...
Feb 7, 2019 4:00 AM125.61048235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96d8d52d9d8c39d6b04faea7...
Feb 7, 2019 3:00 AM276.73259996 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa885fac9ad908ba599d957c...
Feb 7, 2019 2:00 AM110.04007314 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie98fd8b0ea0e16d79cf5e5db...
Feb 7, 2019 1:00 AM42.84674336 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d4d6e88b7ac8e65eddc14a4...
Feb 7, 2019 12:00 AM115.22780124 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e97c930fe62e2adcfac673a...
Feb 6, 2019 10:00 PM197.63988271 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1f313356280eaf44a087468...
Feb 6, 2019 9:00 PM59.84222062 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1461fcbd1b4be88a984076d...
Feb 6, 2019 8:00 PM104.36609581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21593b27cd10f1f5e1c93b66...
Feb 6, 2019 6:00 PM55.71821724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6de0272506b22868dda88b33...
Feb 6, 2019 4:00 PM180.62519436 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ea2252c5e44612eb851fd10...
Feb 6, 2019 3:00 PM61.03483384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73ee1380fa7d5b3e7f0eb2c5...
Feb 6, 2019 2:00 PM232.30575889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi780da3f40d679de64bc9d473...
Feb 6, 2019 1:00 PM169.96862016 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0983891d0c8002f51afed362...
Feb 6, 2019 12:00 PM109.11137863 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid21ac4e6c3a199d350f19e16...
Feb 6, 2019 11:00 AM130.16892525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi679a5f70c2a31d88c263354d...
Feb 6, 2019 10:00 AM68.31153533 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf329c79b13c86aff7a38ecf...
Feb 6, 2019 9:00 AM124.25830848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d8e773329bdc4056b6ed7bc...
Feb 6, 2019 8:00 AM68.16685569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96801441fc39c8ee8d0c51f5...
Feb 6, 2019 7:00 AM305.10739706 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bd7f6bc1d8986d94d08fa85...
Feb 6, 2019 6:00 AM123.51208688 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie978bbe77b386606a833f2c9...
Feb 6, 2019 5:00 AM312.00005957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi804a43f9281187bcd57269a0...
Feb 6, 2019 4:00 AM118.28246552 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3777369b4ce5370eb221d775...
Feb 6, 2019 2:00 AM177.55108532 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48ed0a8218d1661a64ef04c5...
Feb 6, 2019 12:00 AM121.86294746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62221ad85725739082572495...
Feb 5, 2019 11:00 PM122.85563946 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9791faf466e1c84bfc283b6c...
Feb 5, 2019 10:00 PM119.28645969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6648673950549e04c5b57d72...
Feb 5, 2019 9:00 PM110.70700964 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1afd47d44b7c541d727ed218...
Feb 5, 2019 8:00 PM339.86566995 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2efde521416f6d73b7d9847a...
Feb 5, 2019 6:00 PM368.93144507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc4354d1bfb8880d54714bd0...
Feb 5, 2019 5:00 PM262.22640256 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi591915c5c0f7b0d7d92d4dee...
Feb 5, 2019 3:00 PM401.32432299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif03aa5b0adf17426ea5ebb19...
Feb 5, 2019 2:00 PM169.48865484 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65e6c7e96bda765e92dd77fd...
Feb 5, 2019 1:00 PM57.99456235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc7c05f8d2023740d83656ad...
Feb 5, 2019 11:00 AM272.14544811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8a0e58bf8aae1efc14f83c4...
Feb 5, 2019 10:00 AM112.71595059 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5aa2c8b2a72f3902988254c7...
Feb 5, 2019 9:00 AM99.99331857 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic12885c36c715eea8615cc52...
Feb 5, 2019 8:00 AM217.68428119 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d4da72d51f817ca7748e38e...
Feb 5, 2019 7:00 AM59.28163496 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39928b3c68b03ab6fb1c234a...
Feb 5, 2019 6:00 AM117.48683618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b204519cf338b1333504df0...
Feb 5, 2019 4:00 AM117.98873777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7e682c1f0a80d6d278983ab...
Feb 5, 2019 3:00 AM162.89651634 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69b819d52cdb750d7e822d74...
Feb 5, 2019 12:00 AM103.35727244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6908f4dfe240343d039ec5fa...
Feb 4, 2019 11:00 PM48.53479248 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi853ea085ff3a792e96fd5e99...
Feb 4, 2019 9:00 PM110.47115279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9869ed552d598c2cd7bb5df6...
Feb 4, 2019 8:00 PM196.67983086 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76c2b3d141a116080dc0bb4b...
Feb 4, 2019 7:00 PM59.78857155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a7e1bfcadbccd7c05abadd0...
Feb 4, 2019 6:00 PM232.09443072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c19a84a5ddfd6908d4acf31...
Feb 4, 2019 5:00 PM124.52324737 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiacdcc17bc582aa63259e5546...
Feb 4, 2019 4:00 PM62.59883512 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62e77f1c5162a31459f5f63a...
Feb 4, 2019 3:00 PM70.90016519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi549fe9ce50e2a56f8b600e04...
Feb 4, 2019 2:00 PM176.77302345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi86509b15a1df97006f43c7bb...
Feb 4, 2019 1:00 PM59.69835911 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieeacd562e423d657efb9e676...
Feb 4, 2019 12:00 PM111.35669950 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic769a53bb3300ff2f8bcbb4c...
Feb 4, 2019 11:00 AM103.09875591 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif71fe3e3653a4d4f2907e154...
Feb 4, 2019 10:00 AM55.58048043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3b0afbb4f0d6d1925324154...
Feb 4, 2019 9:00 AM110.77689727 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi482157ee657c7b12fa9a941b...
Feb 4, 2019 8:00 AM59.67125970 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi892f55cd825e1ea2cb3ec30e...
Feb 4, 2019 7:00 AM62.57660897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5df332a34ee52b5d075583a7...
Feb 4, 2019 6:00 AM62.98103438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56f5e094d2b95ce7030f481e...
Feb 4, 2019 5:00 AM247.78699530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi952d8f626b11960c7ba5a8c9...
Feb 4, 2019 4:00 AM113.47105999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi51c6c8ac8636d03300c129a9...
Feb 4, 2019 2:00 AM52.70440290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9df363242cb45843c859e44...
Feb 4, 2019 1:00 AM179.46295454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ecd6baf8c8438aecc082c83...
Feb 4, 2019 12:00 AM60.59651118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6839220180e2a85af8c0ebcc...
Feb 3, 2019 11:00 PM128.39837386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi96cf23107e620c39d95d251b...
Feb 3, 2019 10:00 PM249.02794025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89d2f6ad274498d65406a9a2...
Feb 3, 2019 9:00 PM123.68411199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27941c2ce358683a8b20c328...
Feb 3, 2019 6:00 PM175.27725127 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif63624e1b003e48aa5ed2e2e...
Feb 3, 2019 5:00 PM113.77370595 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17df96adc31849c37e855cb1...
Feb 3, 2019 4:00 PM115.26871759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi976c6801a86cec9965cb0245...
Feb 3, 2019 3:00 PM52.57393160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi24d428460d9ee9482b5183c8...
Feb 3, 2019 2:00 PM164.17832396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib50556a188ad26ff310da09f...
Feb 3, 2019 1:00 PM114.94622802 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic21cd0a059bcc9f42166157c...
Feb 3, 2019 12:00 PM59.51014800 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic248f7de6b2ec97dc053858e...
Feb 3, 2019 10:00 AM103.95975118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0dcf45032a0db6264f1cc17d...
Feb 3, 2019 9:00 AM122.31832519 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib05338aa6294b53daa840635...
Feb 3, 2019 8:00 AM152.42378718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4118be0f6d3b8310b99b9aa3...
Feb 3, 2019 7:00 AM121.09747431 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi260d8cbefb03fb7c23bbac73...
Feb 3, 2019 6:00 AM119.11101464 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e07a16547f241ded8e31cbb...
Feb 3, 2019 5:00 AM188.19828486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi726a1cd415356ec9ab69d39d...
Feb 3, 2019 4:00 AM134.11129576 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi73df368899d4c6896b89c150...
Feb 3, 2019 3:00 AM64.90645921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiab893cb353a4fda9891afeb4...
Feb 3, 2019 2:00 AM58.82805086 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4095f5cae75f13baf937cbe7...
Feb 3, 2019 1:00 AM61.51442321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif36b995f54711f0d881d28aa...
Feb 3, 2019 12:00 AM63.99909655 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c1ed3db22c950366805f1d2...
Feb 2, 2019 11:00 PM179.41175910 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie896647e346f6edc7565e3f5...
Feb 2, 2019 10:00 PM174.54870229 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fdd8e912b3788d7cb895916...
Feb 2, 2019 8:00 PM54.78890626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67d1244fb1ce37c0ec6d40c9...
Feb 2, 2019 7:00 PM186.91650465 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e087a021f0974158ed76585...
Feb 2, 2019 6:00 PM166.88082299 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ecd162d68ebcf5a69bd20cd...
Feb 2, 2019 5:00 PM63.77398633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9ab520ba37fbe366d069c4a3...
Feb 2, 2019 2:00 PM58.88479871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb209378169c75355dec92e6...
Feb 2, 2019 1:00 PM108.57704808 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaca942bb7fa1b903fe9f92f1...
Feb 2, 2019 12:00 PM358.76546291 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi347ef09af7b4683737d43fc5...
Feb 2, 2019 11:00 AM62.68221939 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fca8d32afc76ba1d2b0183a...
Feb 2, 2019 10:00 AM63.74663460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f6b25939bc5006297644029...
Feb 2, 2019 9:00 AM276.25445068 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi238c9a25e95eaf8823f087cb...
Feb 2, 2019 8:00 AM117.75557111 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia33959d9d331864d0af0d74d...
Feb 2, 2019 7:00 AM52.89183702 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi36704c47fe0a7c47e45667a0...
Feb 2, 2019 6:00 AM144.98714480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi527de995c709eecbef7deeb6...
Feb 2, 2019 5:00 AM194.16898772 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37b00dbe94d36eae2d4061be...
Feb 2, 2019 4:00 AM164.66573848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi52bc999a3451ca4a2b113cc6...
Feb 2, 2019 3:00 AM123.27398037 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi049add4cacf68aafe917292f...
Feb 2, 2019 2:00 AM52.75662930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi037479b3c9982b7a2817cb5e...
Feb 2, 2019 1:00 AM212.18837179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec031c32105eae5201e0daa2...
Feb 2, 2019 12:00 AM53.40577306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7747d5879e89fbcb7d231f21...
Feb 1, 2019 11:00 PM177.11243838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84a903eafda4788382121c39...
Feb 1, 2019 9:00 PM184.39257481 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid906c832564b918e077643d5...
Feb 1, 2019 8:00 PM114.73183199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e4f1c39f033c3218ab78d10...
Feb 1, 2019 7:00 PM115.14080975 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi50986965c712c328776dd7ec...
Feb 1, 2019 6:00 PM60.07321925 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi475199a01b3b9fd7cfa4ea69...
Feb 1, 2019 5:00 PM58.38725255 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief6d3c85816dc1b4d5fa7dfa...
Feb 1, 2019 2:00 PM56.03210244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59d3c9710c185156ba374aff...
Feb 1, 2019 1:00 PM118.83552553 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6290689e84b33326ff7d21ec...
Feb 1, 2019 12:00 PM107.02355396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4938662c78915e7bf4471f16...
Feb 1, 2019 11:00 AM58.66188545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi74d756a55c5faaede8945e17...
Feb 1, 2019 10:00 AM57.24738231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2323a82afd421f8fb02fb107...
Feb 1, 2019 8:00 AM55.80674958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia5ba78ace7ad26f8f0a68bae...
Feb 1, 2019 6:00 AM115.57267039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic711888553780d4590a24187...
Feb 1, 2019 5:00 AM243.06087128 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5fc6d0632fc7bc983ba13e2...
Feb 1, 2019 4:00 AM238.01950545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi314f24f744058b38b0f84d90...
Feb 1, 2019 3:00 AM54.21341072 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi263426c2a2a51d44ee52dd99...
Feb 1, 2019 2:00 AM47.45321338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2f025d8f7ef1e82c9d76c00...
Jan 31, 2019 11:00 PM51.37983391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ee08108220ede0d67594b93...
Jan 31, 2019 9:00 PM62.62615696 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif107851e38d15bf114da85fa...
Jan 31, 2019 7:00 PM114.60380573 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe5f6c1fdc18fa684fc87069...
Jan 31, 2019 6:00 PM170.19932376 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif82c5626ee2ef00ee5bb3651...
Jan 31, 2019 5:00 PM59.53127053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57ecfc61d27c107360e8e219...
Jan 31, 2019 4:00 PM59.19891960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySied450a008505091334f8d965...
Jan 31, 2019 3:00 PM57.48644470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f294e5bf36f960414e7de48...
Jan 31, 2019 2:00 PM98.85104584 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidf6b993d75e0a6222ac76c11...
Jan 31, 2019 1:00 PM186.66674764 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi597bd1ac11976d55534332b0...
Jan 31, 2019 12:00 PM141.63557669 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibc9987d4e4829da4d086c821...
Jan 31, 2019 11:00 AM95.50029526 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi84281277c662cdc3b59df638...
Jan 31, 2019 10:00 AM111.23106715 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic896c45706bb709b35dbdd54...
Jan 31, 2019 8:00 AM120.31007752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89d4d708ad3ccf1da580e8af...
Jan 31, 2019 7:00 AM176.98898623 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bbc7842b664cc35ef70559e...
Jan 31, 2019 6:00 AM61.58808652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7c6930a91a4cfe54834398e5...
Jan 31, 2019 5:00 AM60.59657551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid86e054416026027f27fda70...
Jan 31, 2019 4:00 AM198.21162067 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic460b10ff57306724920b1c4...
Jan 31, 2019 3:00 AM64.02635480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8f90fd31b652e459d9adcccc...
Jan 31, 2019 2:00 AM54.23674947 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6d6012cb9d8c8ebb681ec176...
Jan 31, 2019 12:00 AM308.43314485 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c5ba0f6044b7547cc98062a...
Jan 30, 2019 11:00 PM53.81297476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92ab9f0b8d5e7cdcbea7a8d3...
Jan 30, 2019 10:00 PM178.18146944 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic20388e98f978a9451cf7f3a...
Jan 30, 2019 5:00 PM62.99291682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9978a97a0644cfc59ffec9bf...
Jan 30, 2019 4:00 PM168.67946378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06b10e8ab982b98957f878e1...
Jan 30, 2019 2:00 PM124.66469545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicfedf685457a224da39dee3c...
Jan 30, 2019 1:00 PM61.20589024 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1f7c5e6f633b9111dfc439e...
Jan 30, 2019 12:00 PM414.08829429 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6768e5ccbbb248cad36f82be...
Jan 30, 2019 10:00 AM148.11071440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf17a2689b470ee7858fbeef...
Jan 30, 2019 7:00 AM130.45993158 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi63eeb556f660dc0d186a8683...
Jan 30, 2019 6:00 AM122.45938981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiea7438eea62b8b9a270fd29d...
Jan 30, 2019 5:01 AM167.64535098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiee430bc5aaf1108ba9ebc652...
Jan 30, 2019 4:01 AM118.24434531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4bdbb320fc3b04a929421a3a...
Jan 30, 2019 3:01 AM52.94988821 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61506d5bbd587a433b370311...
Jan 30, 2019 2:00 AM109.24911722 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi050b8cfd4e9543c3cf7e1a69...
Jan 29, 2019 11:01 PM272.28385728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi39af41bc4b91c92fd0a48efe...
Jan 29, 2019 10:00 PM52.75109577 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d28c9c74ce9ea846475219c...
Jan 29, 2019 9:00 PM160.01057015 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f26a50e63dc8a1eab256fd7...
Jan 29, 2019 8:00 PM120.91564489 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi89fcfe504add8c141c4eb4cb...
Jan 29, 2019 7:00 PM222.62769569 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c44fd431e6ed1ddb1ca7bc...
Jan 29, 2019 6:00 PM159.10188159 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58ab4725901ca4bb62bf6c7b...
Jan 29, 2019 4:00 PM138.48773664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibb042e7b7c331888b1896e55...
Jan 29, 2019 3:00 PM49.40213320 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7323ad61327079164d8da45...
Jan 29, 2019 2:00 PM53.06625924 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09a0f69ede9330e11c68965b...
Jan 29, 2019 11:00 AM112.96044296 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidab71f6f5a2bf7ad1b1798fd...
Jan 29, 2019 10:00 AM98.91095358 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib128fd4342609fb80c8d3d10...
Jan 29, 2019 9:00 AM154.83278887 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64c39cedcbfe99581cf55154...
Jan 29, 2019 7:00 AM50.44568394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fa2717b6a3b2c7174737afb...
Jan 29, 2019 6:00 AM109.74327486 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e0ef0ee4b365f7446424fc3...
Jan 29, 2019 5:00 AM53.47376323 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7fb38245da39cbd52fb21d9...
Jan 29, 2019 4:00 AM115.38775285 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bfb0fe2e181056ad41df85d...
Jan 29, 2019 3:00 AM173.76710141 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60522596291ad49d41b49b15...
Jan 29, 2019 2:00 AM49.23751462 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8b15257204f062328d2c084...
Jan 29, 2019 1:00 AM115.61536214 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61dbf67750cb45407294466f...
Jan 29, 2019 12:00 AM50.09234328 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5d303528d7f65b266ec5f8b4...
Jan 28, 2019 10:00 PM110.93869496 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70b7e7630128940f79fca97b...
Jan 28, 2019 9:00 PM52.12732604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidad40dddfd7f2f7c8a607770...
Jan 28, 2019 8:00 PM114.81645680 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29ed7db9681465f7aa5abae5...
Jan 28, 2019 7:00 PM52.62581265 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi346ff12fba2c23aca02cdb62...
Jan 28, 2019 6:00 PM54.38357252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8841e7052732155dfb98c3f9...
Jan 28, 2019 4:00 PM157.79989632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf074178e8f31bc9283a8d92...
Jan 28, 2019 3:00 PM109.33787657 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ce299e566cbe98505eca2eb...
Jan 28, 2019 2:00 PM53.14295480 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4f08e0b3c7ebe1550dda11b...
Jan 28, 2019 1:00 PM94.16150646 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid8ec11995109f8b716d199df...
Jan 28, 2019 12:00 PM55.67461419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif024194123309de77e85a8f0...
Jan 28, 2019 11:00 AM145.76742877 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicc42f147fb5a36e4e69b5f96...
Jan 28, 2019 10:00 AM159.44038613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75c8e5d1bc379420ea393f63...
Jan 28, 2019 8:00 AM160.07544518 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2c971a08f6851456c083004...
Jan 28, 2019 6:00 AM169.07901183 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4232562f9fd8f636e3ea4798...
Jan 28, 2019 5:00 AM53.93390922 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibef43f8ce2b103021a485eda...
Jan 28, 2019 4:00 AM237.17870094 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c6f225f86e7c5e0924db4a0...
Jan 28, 2019 3:00 AM174.72355181 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi377ba694b25f38ef31327ed9...
Jan 28, 2019 1:00 AM54.45084864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1898f68cd38b070fac6c87e1...
Jan 27, 2019 11:00 PM126.66168353 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6bf3abbd1a366dc038fb0be2...
Jan 27, 2019 10:00 PM121.13419986 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi48919307f8125e941772b27a...
Jan 27, 2019 9:00 PM111.58907101 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5dbb6a9f0e49647eb61eb748...
Jan 27, 2019 8:00 PM54.97135356 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a3c5d5fe06a5cf9d1d05d4b...
Jan 27, 2019 6:00 PM278.35499279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicaa35c6ea28fde5fdbd99434...
Jan 27, 2019 3:00 PM114.37651673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf50216a9d11b781e15a8ee2...
Jan 27, 2019 11:00 AM85.01287740 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad37d6017f66fc418e89ab2e...
Jan 27, 2019 10:00 AM114.43995652 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi913836a6b8047c9c61dda497...
Jan 27, 2019 9:00 AM45.69602407 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice6f4403e424303eda89888c...
Jan 27, 2019 8:00 AM104.80699945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc21a2f779c22d0bd0d8ccda...
Jan 27, 2019 7:00 AM51.95153751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7cc8d968b0a0e34975810e22...
Jan 27, 2019 6:00 AM101.33709780 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9ca2e17dd34d84c10226b8f...
Jan 27, 2019 5:00 AM53.32252864 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bab7b6f8be9287cec09c8ac...
Jan 27, 2019 4:00 AM53.45717818 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa2203fb68c12b40bcaf318e...
Jan 27, 2019 3:00 AM112.23708078 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia98aad7b9ed5c5b5b5b57aef...
Jan 27, 2019 2:00 AM54.40308499 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d902099d0dcc4ac7a21a59d...
Jan 27, 2019 1:00 AM57.27110663 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid277827a0b9be8082c6fef8e...
Jan 27, 2019 12:00 AM156.67035307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib218a34cc505369cb620c479...
Jan 26, 2019 11:00 PM105.86551350 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie89ef7adc0d18606e432f0aa...
Jan 26, 2019 10:00 PM208.60300611 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93df584fefbfab0520e1337e...
Jan 26, 2019 9:00 PM105.94764075 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cbe99f647928b31b093cb4c...
Jan 26, 2019 8:00 PM94.08474115 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi837ad5b0e905d0a4a2d00493...
Jan 26, 2019 7:00 PM197.91357836 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi934e5f5ae36b99a967ce76cf...
Jan 26, 2019 6:00 PM182.81325614 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi66b75e37860a04fc8ab75789...
Jan 26, 2019 5:00 PM97.36313718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d83ad7e80e635723b56bde9...
Jan 26, 2019 4:00 PM55.60079606 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi777fa0528e8043fe03579379...
Jan 26, 2019 3:00 PM49.35666918 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia9d74936883d326f1eb6a68c...
Jan 26, 2019 2:00 PM52.17015589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi30542faecc3adcad2a472119...
Jan 26, 2019 1:00 PM114.19232580 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fb91f279700b04491645a5c...
Jan 26, 2019 12:00 PM96.11591010 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0183656ad040b3b2ec807a81...
Jan 26, 2019 11:00 AM105.75525131 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf57b62a0139ef447b91cd3b...
Jan 26, 2019 10:00 AM55.04497159 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9b3ce42a1676e2bad32b101...
Jan 26, 2019 9:00 AM95.08326104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9278b8df35a9ed40b21bc35b...
Jan 26, 2019 8:00 AM57.02244656 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e89d582917ec5468432bb19...
Jan 26, 2019 7:00 AM101.89022277 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e67ef4961f098878d54d48c...
Jan 26, 2019 6:00 AM135.42011406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidcfd93b3ffd77ac8fb7688b9...
Jan 26, 2019 4:00 AM187.37504604 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib58cbe2f80b9849d0f838a70...
Jan 26, 2019 3:00 AM128.73087185 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a2a33d62d880ec4714e86d6...
Jan 26, 2019 1:00 AM50.17457342 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a1bd7441752e8df7d566932...
Jan 26, 2019 12:00 AM50.86684508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi42a493c20e9b80c877b8b2ff...
Jan 25, 2019 11:00 PM114.43188774 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11edbc1d7c263e2c550c4b89...
Jan 25, 2019 10:00 PM58.30350378 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi823dab6b6ac3b841841e0d6e...
Jan 25, 2019 9:00 PM51.29848074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7075d9bab7c5a918877b9fa...
Jan 25, 2019 8:00 PM225.37310041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1598c8694afeb8b94025a5a...
Jan 25, 2019 7:00 PM50.18584525 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7dfb1e7fa2c05069f352ea1a...
Jan 25, 2019 6:00 PM291.99362927 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07c5016c8128406d1cab9e3b...
Jan 25, 2019 5:00 PM50.05799395 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib977fb10a4da18460f38867b...
Jan 25, 2019 2:00 PM159.17334326 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi172a9d73f897faaf169ce13f...
Jan 25, 2019 1:00 PM419.42418905 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdcafc489c0dc0756c868098...
Jan 25, 2019 11:00 AM53.65399563 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi640cac5b05acee9c9d83f2c5...
Jan 25, 2019 10:00 AM163.06830146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi707f52aec77ac96c2592043a...
Jan 25, 2019 9:00 AM148.76147110 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3eeb28b297388c6f7031e83b...
Jan 25, 2019 7:00 AM103.11179745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic18b9a67ec24ffe6885c2acd...
Jan 25, 2019 5:00 AM316.36514034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi93d2494d80d7a0fc0602a067...
Jan 25, 2019 4:00 AM48.45217963 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b9541d3b837a8ef0c1458c5...
Jan 25, 2019 3:00 AM136.48921417 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie53196702883fb10c26d9725...
Jan 25, 2019 2:00 AM110.20667731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibab873ceea4b4ba256982f07...
Jan 25, 2019 1:00 AM54.96081834 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie26378c06bc1dcaf7647c8f8...
Jan 25, 2019 12:00 AM174.40687782 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ee6b82114d8bc02a4e08821...
Jan 24, 2019 11:00 PM214.40012304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a1d2adaa4d5a86d9d906939...
Jan 24, 2019 8:00 PM120.87611528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5957b4c65fa235fee1ec9062...
Jan 24, 2019 7:00 PM113.61808993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic65ff51d4b23735933cd67b3...
Jan 24, 2019 2:00 PM187.89012813 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidfbd14dba9bf81bf822e0f75...
Jan 24, 2019 12:00 PM103.72804108 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic731ac9bcac21d0fac5054ea...
Jan 24, 2019 11:00 AM105.93300627 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic6951ec45fd57729945144b4...
Jan 24, 2019 10:00 AM132.16128438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie9dd15343980d2e86f9d65d0...
Jan 24, 2019 9:00 AM50.56304080 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fc5d6a0e9389ffc0cd19488...
Jan 24, 2019 8:00 AM45.43058981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14f00ca70a65bde3660d6612...
Jan 24, 2019 7:00 AM46.38497465 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifd0fb1b42cb61981d967d559...
Jan 24, 2019 5:00 AM49.39680233 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiec6f29c35e2046523b7e198f...
Jan 24, 2019 4:00 AM52.57165408 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid836ddad752ac31637d8c58e...
Jan 24, 2019 3:00 AM50.58704718 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d72c939d39ba8e03d5c7828...
Jan 24, 2019 2:00 AM48.98154305 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaf6c1e9e2882f0e4cde02454...
Jan 24, 2019 1:00 AM42.50746334 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibbc9f0a1c95b29d5731ee734...
Jan 23, 2019 11:00 PM222.14881848 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi37aba53eb0cfdd0ca1ed8287...
Jan 23, 2019 10:00 PM150.90273559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicbef44eb3af138738c7c47b1...
Jan 23, 2019 9:00 PM143.12957512 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic10c8252e3723ccb690f6a6f...
Jan 23, 2019 8:00 PM51.65989969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e99bdb5d9c919eeff97a96a...
Jan 23, 2019 7:00 PM96.67776276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieddc837bc15d965bc802d71d...
Jan 23, 2019 6:00 PM47.50704724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia59b2754399c91e6734dc497...
Jan 23, 2019 5:00 PM94.65004173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 5:00 PM42.36563198 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 5:00 PM44.22226263 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 5:00 PM53.36871748 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi90479d21da0da146f0491b48...
Jan 23, 2019 1:00 PM54.80941554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic33183a4aa0ebca71a277def...
Jan 23, 2019 12:00 PM53.25827207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2f6701e7724a7819ae5aa0e5...
Jan 23, 2019 11:00 AM89.70266605 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1395fc3a7b49fc16a6b2b11d...
Jan 23, 2019 10:00 AM92.99174798 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi85efe7cab786593a348c5387...
Jan 23, 2019 9:00 AM92.09825528 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4a96d617f54adc3785049ce7...
Jan 23, 2019 8:00 AM49.71917683 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi44e53e349a5f5b74e71b1e65...
Jan 23, 2019 7:00 AM47.07818331 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidd1ba6cecc611bc7e9280cf3...
Jan 23, 2019 6:00 AM124.31939179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi305849b8f57801b073308495...
Jan 23, 2019 5:00 AM260.43235140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3faa9be88bf67b080f1f8e6...
Jan 23, 2019 4:00 AM132.37427343 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi182eeaee34fbfb710e2225ca...
Jan 23, 2019 3:00 AM288.77943743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b45687f69825a0178dc00f7...
Jan 23, 2019 2:00 AM53.24722057 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4fab730e6b37a7b4af627da...
Jan 23, 2019 12:00 AM145.55508554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9dcd8b7890760c72b09c33b...
Jan 22, 2019 11:00 PM145.16691427 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaac5150369e1e833d2930fee...
Jan 22, 2019 10:00 PM80.24497470 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b6af1dd771f9e13994bdb6a...
Jan 22, 2019 9:00 PM48.37784419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e352bfa58cb7d285e902ee8...
Jan 22, 2019 8:00 PM91.72140853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3192b4b4cef361b09f34379d...
Jan 22, 2019 6:00 PM182.61923579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69f56d8a88d180471a70ff56...
Jan 22, 2019 4:00 PM50.74569530 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33d8dc0240f22802401d57ed...
Jan 22, 2019 3:00 PM138.92428900 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif67e0b3267f9fdda2bb8ab48...
Jan 22, 2019 2:00 PM82.53265207 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib2916f0373e5979f300426db...
Jan 22, 2019 12:00 PM173.09064618 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb6d22587830fc95f8d6108e...
Jan 22, 2019 11:00 AM91.31622303 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f8122c51e895e5364f1ab60...
Jan 22, 2019 10:00 AM87.73261674 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76695fe0b5af527a2b36528b...
Jan 22, 2019 9:00 AM91.11244414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi226f71e54b4f6480fd652ad2...
Jan 22, 2019 7:00 AM84.58318681 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58ef4f3224a33ca3fc37c72f...
Jan 22, 2019 6:00 AM86.45803404 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2beef2b2058447d316865c5c...
Jan 22, 2019 5:00 AM93.07181502 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9fc7a1c955f238db5728fc88...
Jan 22, 2019 4:00 AM46.26753571 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibefc5b880e3789a28dd57aff...
Jan 22, 2019 3:00 AM135.35042931 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6fc3fddb01ee5a4ec06d74b...
Jan 22, 2019 2:00 AM139.36679197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2dcc4e6b8ec68c048fc4d586...
Jan 22, 2019 1:00 AM126.89192044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0f4b5c92bd59e0fd3393e631...
Jan 22, 2019 12:00 AM46.98193295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2c0099a62de73ee20ee7c2c9...
Jan 21, 2019 11:00 PM52.45644842 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cac27775d325bd38296c5d8...
Jan 21, 2019 10:00 PM50.45540838 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi152263e691e8019ac88a70a6...
Jan 21, 2019 8:00 PM108.67866295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie96b230cc435a078f39ebfd3...
Jan 21, 2019 6:00 PM98.87095448 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c25d17850f0752169a519d2...
Jan 21, 2019 5:00 PM90.72020825 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib6abe2079fba4bddcdac5d03...
Jan 21, 2019 4:00 PM154.88146143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi877a56bad4f35ccdd51398ef...
Jan 21, 2019 3:00 PM163.83356133 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc8f47eb7afc832e1bc4abb8...
Jan 21, 2019 2:00 PM97.03673043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76a67b158b68b25d4b39c168...
Jan 21, 2019 12:00 PM55.48529030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04ab8378dab30f549b772371...
Jan 21, 2019 11:00 AM46.78843335 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib3e19cc8c2beedcfc36774eb...
Jan 21, 2019 10:00 AM92.59598586 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif55f2b04c041d850cb26d7ca...
Jan 21, 2019 9:00 AM91.40319923 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8a5149873cb31fc141aa87af...
Jan 21, 2019 8:00 AM201.44282201 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi643e0881e8ecec0439ede4f3...
Jan 21, 2019 7:00 AM194.27332350 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib0af637a45baedf4a23305ce...
Jan 21, 2019 6:00 AM113.59439971 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi559b4a37c79da4695b762156...
Jan 21, 2019 5:00 AM99.15291624 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi59e8cc0b9f9003196e215e74...
Jan 21, 2019 4:00 AM71.96724968 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0ef9cf175b1e51517786855...
Jan 21, 2019 3:00 AM196.10121988 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi19b27e4211362f19156164db...
Jan 21, 2019 2:00 AM103.37104377 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65c67f6504f882474e6a4b82...
Jan 20, 2019 11:00 PM139.22029053 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicea05675037f5dcb91e0a882...
Jan 20, 2019 8:00 PM102.53070235 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7eaeb0673df780aa957ffff...
Jan 20, 2019 7:00 PM233.87226237 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic64e0d778226aa7034ea6a01...
Jan 20, 2019 6:00 PM103.45751943 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4614bcbae7631e0504cb7233...
Jan 20, 2019 5:00 PM34.77772354 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7368c2a59d752964d7964a22...
Jan 20, 2019 4:00 PM60.70429375 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7692a393edd92b121faf7b38...
Jan 20, 2019 3:06 PM33.95013750 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia076870d0bcb3b684c5e0375...
Jan 20, 2019 3:00 PM33.68004436 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7e36f9c2277976d9ec1e71a2...
Jan 20, 2019 2:00 PM68.32620788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20cfc6954431961fe32c5795...
Jan 20, 2019 1:00 PM74.33696664 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySief2577f68b4d0b78486740ff...
Jan 20, 2019 11:00 AM73.55274651 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3fbd71238d3907f76c8ed553...
Jan 20, 2019 10:00 AM107.13224280 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5c778f6fae7252f549beedfe...
Jan 20, 2019 9:00 AM39.54828934 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43b4045dc3546c9c78e98fb3...
Jan 20, 2019 7:00 AM70.95916535 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi98e1532a8e2ce6dc73b3ff57...
Jan 20, 2019 6:00 AM170.02899965 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3cf2ef17d11a3c73688c5fba...
Jan 20, 2019 5:00 AM36.97229420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi062dbf5349b643fc357be414...
Jan 20, 2019 4:00 AM176.04973406 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57190c52ac50ecd9f3d117aa...
Jan 20, 2019 3:00 AM39.77538257 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifecc24e673889e9d0cb2d4ca...
Jan 20, 2019 2:00 AM83.51707236 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi690f47a8128ec6a5f59e18a7...
Jan 20, 2019 1:00 AM77.09712476 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi62f9db4ecbcefe4a8b6a351a...
Jan 20, 2019 12:00 AM106.26813509 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0572c7076d3773b3af7681e0...
Jan 19, 2019 10:00 PM200.81323613 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif954e86d5e6fda4d2c72a65b...
Jan 19, 2019 9:00 PM38.55236134 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c418f7f41d161904a249f84...
Jan 19, 2019 6:00 PM35.71322234 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3e6f0a9b6fcf531627e761b8...
Jan 19, 2019 5:00 PM104.56990041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid6ba0e22b07c0c85f2452a9d...
Jan 19, 2019 4:00 PM64.92351904 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5e4247aa4a666fdcf94db4a4...
Jan 19, 2019 3:27 PM40.50581347 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:27 PM34.13020216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:27 PM34.77255773 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:27 PM30.81832886 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7dc76643768149ba61f1329...
Jan 19, 2019 3:00 PM35.34672221 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d01a61e1846bdf554cad778...
Jan 19, 2019 2:00 PM111.61598930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi474bd5dd1cb93990ec99caf1...
Jan 19, 2019 1:00 PM138.68100273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01cdc6e81f9eb132ebd4e605...
Jan 19, 2019 11:00 AM67.43234745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi32bcacccaf77633207fff4b6...
Jan 19, 2019 10:00 AM38.02088945 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib0f3321ff5a05938969cef94...
Jan 19, 2019 9:00 AM36.30386270 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySida18bd6f6037308c896a3258...
Jan 19, 2019 8:00 AM40.13548752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83538970388dcecec5209827...
Jan 19, 2019 6:00 AM117.97625730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20fd479e14ff10b6077e612b...
Jan 19, 2019 5:00 AM102.61121136 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib38a45234a32a035af4be1bd...
Jan 19, 2019 4:00 AM131.23695227 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic1136302dccf4cc6e1cd2fcb...
Jan 19, 2019 3:00 AM37.81326295 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e40dd99c3c2df895bc2dfb8...
Jan 19, 2019 2:00 AM27.37751281 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c9175d951fa5b79b26cfb8...
Jan 19, 2019 1:00 AM67.45469812 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3db3d4e8d680156f9aae2e80...
Jan 19, 2019 12:00 AM33.96612609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ff6b1338a6dbafa81d753c7...
Jan 18, 2019 11:00 PM135.28435071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi990251841f6b5fc8ebc051f9...
Jan 18, 2019 10:00 PM30.74473829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid626bb81f76ff5326e90a8ed...
Jan 18, 2019 6:00 PM29.68214635 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafb2218ed73e0f93e6c0f99b...
Jan 18, 2019 5:00 PM33.26895306 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi69aa1ad3856165446ea8d70d...
Jan 18, 2019 4:00 PM65.51789751 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5292660e0aae59d76fdefd9f...
Jan 18, 2019 3:00 PM95.03519497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8b30adb7d4b87bacae1663c...
Jan 18, 2019 2:00 PM36.44833441 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7a16c6dd459616017e78d90...
Jan 18, 2019 1:00 PM113.78251244 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi049602245de8a41c37e24eac...
Jan 18, 2019 12:00 PM38.21697188 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi29142e31132759c6c5da2a91...
Jan 18, 2019 11:00 AM168.97088697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi997a59125b6f5ecc9ac864d7...
Jan 18, 2019 8:00 AM31.06575561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi07dd7eae4695be3628198d58...
Jan 18, 2019 7:00 AM70.27580332 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi04468764405b05054286babf...
Jan 18, 2019 6:00 AM37.87054202 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd77f43893aa10faaf67803d...
Jan 18, 2019 5:00 AM66.77728050 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiadfa2dcb5bf42b5015ea173d...
Jan 18, 2019 4:00 AM66.48672252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi506459756b8d1def80ff47db...
Jan 18, 2019 3:00 AM37.31255788 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi211974783f5c0b29ff659761...
Jan 18, 2019 2:00 AM32.30403007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49ed594178453ba7808985de...
Jan 17, 2019 10:00 PM81.87145083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97e14f95815e06e438cbe217...
Jan 17, 2019 9:00 PM176.43461993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiedd47e73267001ee89a0bc70...
Jan 17, 2019 6:00 PM104.93383846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97ba5b1cfed3692775423f5c...
Jan 17, 2019 5:00 PM48.26843099 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c0b2e59e6b03083a1cf34d7...
Jan 17, 2019 4:00 PM141.36327079 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiafb686a51fb097bda1c42c81...
Jan 17, 2019 3:00 PM52.46109389 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0fb8878a64b78514680d0313...
Jan 17, 2019 2:00 PM48.02601273 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3f52f224cc9fb6cbe2652718...
Jan 17, 2019 1:00 PM77.44017279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi09c1e11df19636be738e6083...
Jan 17, 2019 12:00 PM137.15612424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia65bf66e9f3c51791acc223f...
Jan 17, 2019 10:00 AM97.91357044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi92e2dc6e3f52d8f504f16e74...
Jan 17, 2019 9:00 AM101.38401071 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27240bc42eed65713da44442...
Jan 17, 2019 8:00 AM65.59956093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib454ca81b45deeac01e52736...
Jan 17, 2019 7:00 AM105.72876894 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic64f1276d480e43a6948abfb...
Jan 17, 2019 6:00 AM140.26119554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61d791396179132428cef41c...
Jan 17, 2019 5:00 AM131.85292276 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi768a9e528294d29ea1d7e013...
Jan 17, 2019 4:00 AM84.66324984 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1bc8d8caeb2223753dbab16...
Jan 17, 2019 3:00 AM88.34901554 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidde8046171ef68786c43d398...
Jan 17, 2019 2:00 AM82.62196400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySife6dd2362caafd0c129ca516...
Jan 17, 2019 1:00 AM44.45811981 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidea7b58d87d0faf45616ddca...
Jan 17, 2019 12:00 AM88.02489960 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e322523a948fe325c8e4d8c...
Jan 16, 2019 11:00 PM142.60143599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8b1bcb271667464f78279ab...
Jan 16, 2019 10:00 PM41.46060365 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a628f243cb8fde5721d13da...
Jan 16, 2019 9:00 PM42.50160880 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ed58194ffc632264c16bafd...
Jan 16, 2019 8:00 PM136.80517304 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi64840b4a701ce1806050becd...
Jan 16, 2019 7:00 PM121.12057697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie28979e582994a4c39941423...
Jan 16, 2019 6:00 PM44.66083957 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid80c21ee9c0e9019630bed74...
Jan 16, 2019 5:00 PM49.17041967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83ecb36e6405f9cd2a23a2ca...
Jan 16, 2019 3:00 PM30.29096908 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib15adaee959d37adfebb63e4...
Jan 16, 2019 2:00 PM147.20122424 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d0745ada52a968cf0988f37...
Jan 16, 2019 1:00 PM96.23503581 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe299402ca6027afc0b374a4...
Jan 16, 2019 12:00 PM46.06222896 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibe6668785c3ec183ffc7c2ac...
Jan 16, 2019 10:00 AM109.38463804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57f416fd001e9873108a7beb...
Jan 16, 2019 8:00 AM162.96735090 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a7f4cfc5eb0ddfbf9bda968...
Jan 16, 2019 6:00 AM130.14826494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6ff2e1c3a6d245f5e7a4108a...
Jan 16, 2019 4:00 AM39.22903143 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6dfe7eee1089d19e8c3ff3be...
Jan 16, 2019 2:00 AM249.05123139 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi996fd781c26687fddb858f72...
Jan 16, 2019 12:00 AM47.02863338 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4fd638587b2090a7a168143...
Jan 15, 2019 11:00 PM101.22789184 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c8eba5e9ff903d7bc247a81...
Jan 15, 2019 10:00 PM150.59880289 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b825bdd72fdc087964b727a...
Jan 15, 2019 9:00 PM43.06462488 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia29d7989814aca1b073df85d...
Jan 15, 2019 8:00 PM96.41570716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b756d97b6fe69cf88cc2743...
Jan 15, 2019 7:00 PM45.34851028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi709196d4b33178a3e360a13d...
Jan 15, 2019 6:00 PM196.49369622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4d71afd51a5c2549510981a6...
Jan 15, 2019 5:00 PM96.47751589 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ff981c590881e5911765a1f...
Jan 15, 2019 4:20 PM144.06157013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41cc000e3858cc9e46debb16...
Jan 15, 2019 4:00 PM95.25551372 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9592060e75dd4e1723cbc31c...
Jan 15, 2019 3:00 PM252.69883555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi23c0666d5ffe72e7938dae79...
Jan 15, 2019 1:00 PM96.55708941 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3223b6473ca95972b227d44...
Jan 15, 2019 12:00 PM25.84917494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid53dd81b19264181a5b507bd...
Jan 15, 2019 11:00 AM88.54207217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb6ff8e3e5a4023a1760ceb7...
Jan 15, 2019 9:00 AM146.69888180 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi70c3b878d94b11421b88746e...
Jan 15, 2019 8:00 AM48.08477804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5bb359c9f4bb991affdef600...
Jan 15, 2019 7:00 AM52.91124568 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi394921a73d5ec7ee903917fe...
Jan 15, 2019 6:00 AM92.59733436 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6cfe080a4932d7b208467dd5...
Jan 15, 2019 4:00 AM96.63344654 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi56a8284c3eff86f10d33a69f...
Jan 15, 2019 3:00 AM198.78558999 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8432de5beef24e0165e2a53e...
Jan 15, 2019 2:00 AM140.36392258 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi707bdb40d44427aa41bba34f...
Jan 15, 2019 12:00 AM43.64430889 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4fd4e94e5accf8b65af19f9...
Jan 14, 2019 11:00 PM219.14767175 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi95d402d49e6a0a8667b1240d...
Jan 14, 2019 10:00 PM148.25970989 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9944802d37ddd6bfb05d72ec...
Jan 14, 2019 9:00 PM100.60752953 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c89d1bdbb7b7039e21c7162...
Jan 14, 2019 8:00 PM90.21988885 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1e369d1097b887a41f4cb61c...
Jan 14, 2019 7:00 PM43.98071437 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1e08765467bd19c0ac518a3...
Jan 14, 2019 5:00 PM95.91766814 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi67b56ee67279598d15ddfba2...
Jan 14, 2019 4:00 PM48.92504729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75837287ce20df8d2c1dc2ee...
Jan 14, 2019 1:00 PM141.78464714 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi14d27a3ebb11e72dd8c2159d...
Jan 14, 2019 12:00 PM142.17138967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0158cc13b4b9acc50820f80c...
Jan 14, 2019 10:00 AM46.22018811 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d58e3b3a0296b11bd2bd97a...
Jan 14, 2019 9:00 AM122.37992724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi559a583ed25ec79dcebb499b...
Jan 14, 2019 8:00 AM100.77555028 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi623075b022fee0670f580dda...
Jan 14, 2019 7:00 AM92.84568990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2fac025feedde702bfc04cc9...
Jan 14, 2019 6:00 AM92.56704133 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidc7dd0ae45ec3b38e6df7db5...
Jan 14, 2019 5:00 AM73.00063488 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d247bf157744fc9b139546f...
Jan 14, 2019 4:00 AM97.96236883 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi43eff26f22bdf0832e573d2f...
Jan 14, 2019 3:00 AM57.74930241 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi728c1a50ff7a9269fc117a22...
Jan 14, 2019 2:00 AM97.57214402 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidbfc1ed2c01a37314b7c0978...
Jan 14, 2019 1:00 AM93.30941419 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0de176141fd38c44f26d8228...
Jan 14, 2019 12:00 AM101.64065861 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7a9f63fc6647a30a18e0d95c...
Jan 13, 2019 11:00 PM47.64676667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicaada1c6818060fafa4eff7d...
Jan 13, 2019 9:00 PM212.46213033 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce6e27a319d2b8948cdbb81...
Jan 13, 2019 8:00 PM149.15204034 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ebe6fb63ad9950b8c43f5e4...
Jan 13, 2019 7:00 PM49.38666225 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8b8239ba547aa49906fb4edd...
Jan 13, 2019 6:00 PM50.87753897 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi57f4afbb0870a9f00d3b9968...
Jan 13, 2019 5:00 PM45.63912515 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif70e4325891b190e78732ad0...
Jan 13, 2019 4:00 PM80.44709305 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidca60752faaee643c7fa58f5...
Jan 13, 2019 3:00 PM80.03670937 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6565f89cd8f7aa395bd69894...
Jan 13, 2019 2:00 PM88.10394032 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia50dbe1e77c8f77eab2c7e4b...
Jan 13, 2019 1:00 PM52.36543360 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifbddb631ed2456f7f30ba4a1...
Jan 13, 2019 12:00 PM134.63007707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2722a1b00937a3d9e44bc504...
Jan 13, 2019 11:00 AM50.69867410 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi40f9590e81180dfaf60e2866...
Jan 13, 2019 10:00 AM87.26051490 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75af082da677f1617cc6c10e...
Jan 13, 2019 9:00 AM44.40325985 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicadd52ca457a400a0aa5ab67...
Jan 13, 2019 8:00 AM106.65023632 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi502c64ce686b42c02431fe04...
Jan 13, 2019 7:00 AM200.21585506 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9a8e2df63f31b3ced8521366...
Jan 13, 2019 6:00 AM149.61310361 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6e9cc8c5e943e9a9ba14a0d8...
Jan 13, 2019 5:00 AM164.56167051 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d2db74b3dc40db5f14f9e73...
Jan 13, 2019 3:00 AM156.64502768 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7f2d461a95f55a8edc085297...
Jan 13, 2019 2:00 AM195.54257693 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdf6d6a187d351bc04f918de...
Jan 13, 2019 1:00 AM238.70894608 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3cdc443c8028de037b2c7e8...
Jan 13, 2019 12:00 AM170.83320974 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia12684704502ee2353dcbf8e...
Jan 12, 2019 11:28 PM212.23403250 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 11:28 PM129.91950786 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 11:28 PM147.92973135 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 11:28 PM40.07143461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa4e654eb7e36cc8f6cb8b6e...
Jan 12, 2019 10:00 PM53.26424932 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a1602239ce0d7c9db31cdca...
Jan 12, 2019 9:00 PM138.96100491 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1c137a11737901adab06e1d1...
Jan 12, 2019 8:00 PM143.94393853 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic368464f1cc0c161813def81...
Jan 12, 2019 7:00 PM46.92556337 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33b9eed2a377677bcb797dfa...
Jan 12, 2019 6:00 PM47.56596600 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a7f09c157a454105e708a1b...
Jan 12, 2019 5:00 PM139.19740367 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2e3dabee3254ed2d4c628c2b...
Jan 12, 2019 4:00 PM40.47055622 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2a2677bd835d2d847f8b1aae...
Jan 12, 2019 3:00 PM196.91880157 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc10f30b863c115ddde00e3e...
Jan 12, 2019 2:00 PM96.56233505 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7970c4a0a4ffdeaac651028...
Jan 12, 2019 1:00 PM92.19333954 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid52a93783eb0deeffaf1c498...
Jan 12, 2019 12:00 PM46.95802392 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf0ae2c0db40f8cef575e78c...
Jan 12, 2019 11:00 AM82.85416815 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice348093f22cd54327ec27bf...
Jan 12, 2019 10:00 AM193.56909469 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi388c88c17e481eb9d73a87b7...
Jan 12, 2019 8:00 AM185.04641056 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi76a25c3dbaca0d9431c88366...
Jan 12, 2019 7:00 AM50.14359729 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi671afae5eff5c4e7dd6ca83b...
Jan 12, 2019 6:00 AM41.28513682 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7017ddde0944e07b6cd71037...
Jan 12, 2019 5:00 AM151.74381432 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi33b5bcc3d184fa8a6ae289c8...
Jan 12, 2019 4:00 AM98.66473428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc30a6509bdb851c01312a97...
Jan 12, 2019 3:00 AM92.55289204 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicef16d3b62334cb602c72594...
Jan 12, 2019 2:00 AM34.62659697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicb2204e894c02fae4a9d1a51...
Jan 12, 2019 1:00 AM14.10953536 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi422f9cf5a9fe5bad40a8d5a0...
Jan 11, 2019 11:00 PM50.76387609 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b6a784952624069a06f9f92...
Jan 11, 2019 10:00 PM86.02837422 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi41da9f83014d7669905e5626...
Jan 11, 2019 9:00 PM44.39478098 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiae350971a73d89d0a6d6ed51...
Jan 11, 2019 8:00 PM135.42525118 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi97c7d781c3f1237f473a0f66...
Jan 11, 2019 7:00 PM40.75792006 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2070d1966569b3b6bbb0db9...
Jan 11, 2019 6:00 PM126.00044910 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8bd0f395456910d7b663dc06...
Jan 11, 2019 5:00 PM133.77900497 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi61f9e22a2cba6ce63a77ba24...
Jan 11, 2019 4:00 PM99.00132684 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa6c559dbc91a04c3d0b6370...
Jan 11, 2019 3:00 PM96.32976160 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d450992049d9e3d2f0a997d...
Jan 11, 2019 1:00 PM92.18634973 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1a18bc8938a0423e523dc68c...
Jan 11, 2019 11:00 AM49.88989797 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidaad4cf259472dc0c43f8d1d...
Jan 11, 2019 10:00 AM44.04633039 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic47b1a1bbc470b21826c4c5b...
Jan 11, 2019 9:00 AM47.49805083 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a07262e4cf86121d5a757b6...
Jan 11, 2019 8:00 AM45.71556728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia009ef0b56d04ae19a58ac49...
Jan 11, 2019 7:00 AM153.07309633 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicdeae9ca2db88c04e5992301...
Jan 11, 2019 6:00 AM102.31224279 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie2b98b4a1f31a90a5820f2d5...
Jan 11, 2019 4:00 AM43.60384572 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83d7d62505822bfb0e8d3b7d...
Jan 11, 2019 3:00 AM129.30699169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcbf242e500149aea5109f62...
Jan 11, 2019 2:00 AM141.13832967 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b3cee838dc6470b993ac643...
Jan 11, 2019 1:00 AM87.85174697 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid34fa14acc5e154e6a5524d3...
Jan 11, 2019 12:00 AM232.33710966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf2dcf0b99bd76a0a35b3f6d...
Jan 10, 2019 11:00 PM88.58361921 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi070b41c5b2dbdcda5060645a...
Jan 10, 2019 10:00 PM42.77998716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib91c577403cae1698d144cd6...
Jan 10, 2019 9:00 PM135.42856267 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie10e2ce01a2530ef807c6969...
Jan 10, 2019 7:00 PM101.18395183 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiced43be5b557583c61abdfed...
Jan 10, 2019 6:00 PM301.39022980 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi565ae8d9667b53fe2e3253f3...
Jan 10, 2019 5:00 PM136.02931019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi60e1685f8c020322d94a98c0...
Jan 10, 2019 3:00 PM39.72994352 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1866fd0b487f72cf5e0b88d1...
Jan 10, 2019 2:00 PM127.98812043 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9381f19d5fd52acf03b658e8...
Jan 10, 2019 1:00 PM133.11568438 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7d9dd3a5a40f80932282c82c...
Jan 10, 2019 12:00 PM85.77970874 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba76c06f3869340f04a929be...
Jan 10, 2019 11:00 AM82.53633091 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7caf17715e3febe1264dbc13...
Jan 10, 2019 10:00 AM42.13907394 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1bd4a35e571ecee8515e32aa...
Jan 10, 2019 9:00 AM94.05351472 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi606e6183e3b68628811dcd97...
Jan 10, 2019 8:00 AM182.25918041 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ed4136ebbb6b5629d52e642...
Jan 10, 2019 7:00 AM48.52778451 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia21a984f138bda59101c59a3...
Jan 10, 2019 6:00 AM193.13219428 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi834402f81da218deefacc4ac...
Jan 10, 2019 5:00 AM50.05872626 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3a664253caea92457d2542ff...
Jan 10, 2019 4:00 AM93.76132508 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi58087b4bf51b58dff1f57d22...
Jan 10, 2019 3:00 AM89.45367140 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi456ed824ad3ee572c5c99b2e...
Jan 10, 2019 1:00 AM45.50772307 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7301e0a11fc17939a3f7b451...
Jan 10, 2019 12:00 AM33.40384667 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4c20532fc7b010f80d5fb9f1...
Jan 9, 2019 11:00 PM240.30779387 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2f7c616765f5255b98a0aa5...
Jan 9, 2019 10:00 PM128.20370155 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi509b0b2145ca1354a7aacf38...
Jan 9, 2019 9:00 PM185.52062302 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35788db9ad9446ffed119874...
Jan 9, 2019 8:00 PM86.11481756 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia103f9c6f5425c40209cfe0d...
Jan 9, 2019 7:00 PM103.08513038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif606bc8bbb06a7a782cc2369...
Jan 9, 2019 6:00 PM91.33947962 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6fa6587bc2bac594863ea750...
Jan 9, 2019 3:00 PM89.59215193 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0bdaf94b16aab2813c12b33a...
Jan 9, 2019 1:00 PM41.48356765 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi137e3997dbeeafb44836bde3...
Jan 9, 2019 12:00 PM109.42100543 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9bfe7b6f4296805c5c7a7c59...
Jan 9, 2019 11:00 AM79.67644054 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia2524b8819e1e30d37f258a4...
Jan 9, 2019 10:00 AM188.48590074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi573183eb686a9746815f8472...
Jan 9, 2019 9:00 AM98.84446827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi753fdc52b31021cb2c507f40...
Jan 9, 2019 8:00 AM91.53276179 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie130577f705b98672362254d...
Jan 9, 2019 6:00 AM92.55608685 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifcc1acb16569cc42e22ed320...
Jan 9, 2019 5:00 AM151.81483666 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySice18402d497e015de7604734...
Jan 9, 2019 4:00 AM128.02720637 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2cd524744cfb3a9d455d7755...
Jan 9, 2019 3:00 AM48.75601543 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7b50038e1befdf5e3bc1c279...
Jan 9, 2019 2:00 AM129.65964067 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi055c26115841f7c8b3aaaa13...
Jan 9, 2019 1:00 AM138.48100708 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi27674590a769a05b6b3edcfc...
Jan 9, 2019 12:00 AM49.76149442 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdfd7727ef2401e588f1ad70...
Jan 8, 2019 11:00 PM94.60753915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi81b7a8c38e04a124a3d38dd4...
Jan 8, 2019 10:00 PM99.84324645 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic964794ae9975eb28bccc21b...
Jan 8, 2019 9:00 PM37.10024538 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi17c8f22fbbe5877d4417e728...
Jan 8, 2019 8:00 PM218.16828066 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7bd97ee1076b2534603f43f1...
Jan 8, 2019 7:00 PM88.11647988 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie113540eb6b1b2b9a7627924...
Jan 8, 2019 3:00 PM45.51892522 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi487cf54b257873753c87c0cd...
Jan 8, 2019 2:00 PM85.02099025 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif575f40d6ded9f4ff03b181c...
Jan 8, 2019 1:00 PM37.44865561 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0cca833f5a9ad0027e02c70...
Jan 8, 2019 12:00 PM193.66838210 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0d679685eb4210515deaed15...
Jan 8, 2019 11:00 AM39.74397746 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21b27a71bb34111e6a0a5431...
Jan 8, 2019 10:00 AM48.99483187 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9e90f4ad8c03eecfd2f705e7...
Jan 8, 2019 9:00 AM47.47885503 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4469c677ff70d657c015cc14...
Jan 8, 2019 8:00 AM40.48162930 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibdd1d682e7e40267ae51187b...
Jan 8, 2019 7:00 AM46.36149593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac73262beec2eba7401fc720...
Jan 8, 2019 6:00 AM49.18360871 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4ebb8be10375654d0ef1486e...
Jan 8, 2019 5:00 AM49.72508976 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi260b4275ff23a174164ab729...
Jan 8, 2019 3:00 AM83.59089440 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi6a82bf9576d0b3b4853d63d1...
Jan 8, 2019 2:00 AM142.91144391 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifc6d7f8d2c72f256c69ea77c...
Jan 8, 2019 1:00 AM80.96778531 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie51c08ba627641ff1e5b9d31...
Jan 8, 2019 12:00 AM81.41528716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie09ef02dbbf081a20344c701...
Jan 7, 2019 11:00 PM87.95094191 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0efcc958a26cbbbf630bc897...
Jan 7, 2019 10:00 PM126.97475785 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif1bd4118a86f1d3b69564926...
Jan 7, 2019 9:00 PM45.04715213 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi75a9001bb7ccb7ea906dc56d...
Jan 7, 2019 7:00 PM88.65895734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4b0db2fb1fda4a2956be407...
Jan 7, 2019 6:00 PM189.62209178 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi950362c5ccef42f3b636d766...
Jan 7, 2019 3:00 PM76.78916190 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif8401e6bc70588425d022369...
Jan 7, 2019 2:00 PM137.09536217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaec006cb41cb210f25da9a27...
Jan 7, 2019 1:00 PM98.34847644 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif3b339fde111c27058eecff8...
Jan 7, 2019 12:00 PM137.53469856 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11c157b0809c127a304a8b3c...
Jan 7, 2019 11:00 AM45.91350315 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5ccf84ac8aca57957ebdaeb0...
Jan 7, 2019 9:00 AM42.73030461 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf6d1301d6f4d6774023a530...
Jan 7, 2019 8:00 AM41.19444344 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8ca4dd7ba9c2424323d5357b...
Jan 7, 2019 7:00 AM50.60738169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1f122cdbd52384ec99a2d0f6...
Jan 7, 2019 6:00 AM262.31067757 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiefa79b6886727bcba986a016...
Jan 7, 2019 5:00 AM299.52352334 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifff88cff85cae3670dc3e237...
Jan 7, 2019 4:00 AM102.24477833 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySieb0bdd0065985a78fd937536...
Jan 7, 2019 3:00 AM119.03741539 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9da9764f08a128d1acec5e16...
Jan 7, 2019 2:00 AM96.05232044 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidde45ec087503add3bd39659...
Jan 7, 2019 1:00 AM82.19461997 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibad44feae81aa049432af710...
Jan 7, 2019 12:00 AM84.53328003 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi83ad68f752cd023254bc67b3...
Jan 6, 2019 11:00 PM44.20331544 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi18cac9bbeccb8aefd4b67d21...
Jan 6, 2019 10:00 PM92.69485104 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd949bbf0c0ef3672facfbc5...
Jan 6, 2019 9:00 PM137.99549771 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi421be8956f47077ddfb5c116...
Jan 6, 2019 8:00 PM42.95107675 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi11b9a702939a15c2c0bf471c...
Jan 6, 2019 7:00 PM86.20532792 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b1da4054d6a7640cba654d5...
Jan 6, 2019 6:00 PM40.76680513 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7772c1eb2795d3072bf410eb...
Jan 6, 2019 5:00 PM46.03144846 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8603fff7fef8a70d1826d29c...
Jan 6, 2019 4:00 PM142.43655969 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8c7c7121a4d9056edb19d4ae...
Jan 6, 2019 3:00 PM47.45281801 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi878d9e7708a9587572124e93...
Jan 6, 2019 1:00 PM51.30812716 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi01509c6b973709b36f104b73...
Jan 6, 2019 11:00 AM98.06617776 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0da936b1d6618a9bb91412cc...
Jan 6, 2019 10:00 AM50.21573831 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif4d5b0d6b4c1fa1ba415d7c4...
Jan 6, 2019 9:00 AM176.12618593 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid0876aff1711be67d470c323...
Jan 6, 2019 8:00 AM49.89648074 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie4dc5b2781125c062da3692a...
Jan 6, 2019 7:00 AM91.88249460 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff89a2cabb4123ea638920b2...
Jan 6, 2019 6:00 AM118.41743529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid1276181b7e9c2194ee830a0...
Jan 6, 2019 5:00 AM194.27992556 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi768ba08b3672f2ed34ad93fb...
Jan 6, 2019 4:00 AM130.06735990 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad47784bf731e3f53b251fe9...
Jan 6, 2019 3:00 AM95.32673888 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0081e5be84a2fa2547c9870...
Jan 6, 2019 1:00 AM230.43206940 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic356dac3d581fedf95280140...
Jan 6, 2019 12:00 AM95.98873058 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi7628b6cab89f288ab52687d9...
Jan 5, 2019 11:00 PM101.13760598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif31fb3b87844ba1bf2a55fc5...
Jan 5, 2019 9:00 PM136.50294222 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia37d5b6682c7df1a6564373f...
Jan 5, 2019 8:00 PM42.18312730 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic283bc85556b21753b9efbca...
Jan 5, 2019 7:00 PM188.30383396 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib9388b2fbdfe39d9718eaa1a...
Jan 5, 2019 6:00 PM178.91166529 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiac68eb6efa7423f1c3b6699f...
Jan 5, 2019 5:00 PM80.25315420 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie8a36bcb6357550ffcf276e1...
Jan 5, 2019 5:00 PM85.53512598 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0ead56f068bec9c3d43f7c39...
Jan 5, 2019 3:00 PM46.84900559 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b39e9b41e950fd91777b8f4...
Jan 5, 2019 1:00 PM132.36729292 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi012c71cff69afdc48631e9a4...
Jan 5, 2019 12:00 PM210.44860906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib1724a7145f05b14cbe2ad9e...
Jan 5, 2019 11:00 AM44.27843829 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia16e1baaf6db52000d84aeed...
Jan 5, 2019 10:00 AM85.85987038 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi99f1b387a2f8c455a4fc03eb...
Jan 5, 2019 9:00 AM261.59256807 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif9e1d583290e1de3a237f1d4...
Jan 5, 2019 8:00 AM45.11333213 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1fdcf75ab6b28e6adfa86371...
Jan 5, 2019 7:00 AM142.84594641 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c5a3e829fd7fe0dc63efeee...
Jan 5, 2019 6:00 AM133.34218474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicd545967f7e303e3c8f95290...
Jan 5, 2019 5:00 AM138.77539555 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi702b4c0d6661094e41ba75e5...
Jan 5, 2019 4:00 AM93.40364007 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi686f143db80d52bcbb7ad34b...
Jan 5, 2019 3:00 AM132.90920958 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2167a474080d8494d2e3e5c5...
Jan 5, 2019 2:00 AM137.80140599 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi26cb5435a85d2b56427bd3c8...
Jan 5, 2019 1:00 AM213.19629743 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie0254473afd6edd49ee85de3...
Jan 5, 2019 12:00 AM93.33088217 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b5400b6f4b69bc792414d05...
Jan 4, 2019 11:00 PM231.94303290 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia7b7b27a799ac0871a41f8d4...
Jan 4, 2019 9:00 PM146.03769346 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid980fd1f108d5df947a3a39d...
Jan 4, 2019 8:00 PM97.98589105 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi31ec70035209727f520350bf...
Jan 4, 2019 7:00 PM92.22974827 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2ce54443d9c2280154a12439...
Jan 4, 2019 6:00 PM144.51739146 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi477d791f4cc7bbea286581eb...
Jan 4, 2019 5:00 PM49.53426707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi49dcb07af20ba2442eb1e5b2...
Jan 4, 2019 4:00 PM49.28752594 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9b067ec89c4ba6593ff6b350...
Jan 4, 2019 3:00 PM97.07214915 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid5d7945aa02d4b54e9b73b27...
Jan 4, 2019 2:00 PM45.86240545 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie198066fca733830d7495512...
Jan 4, 2019 12:00 PM97.98094113 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie1ce86860f6eca7da5cbcf0e...
Jan 4, 2019 11:00 AM90.68181778 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid406f25daec9e7c978823ff5...
Jan 4, 2019 10:00 AM159.07541252 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf278d5de9487c2028d60988...
Jan 4, 2019 9:00 AM189.89298019 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiff2806cc9207461bf0bfa784...
Jan 4, 2019 8:00 AM47.72550777 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi65d6804b42f9efbf8a70a7d2...
Jan 4, 2019 7:00 AM140.33200093 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid4da9f041c971438bcdf91aa...
Jan 4, 2019 6:00 AM103.39124454 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi25b04f943021026984299d5f...
Jan 4, 2019 5:00 AM102.81495173 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1d46c923430262e7ccecb071...
Jan 4, 2019 4:00 AM99.43665789 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf5ba31c9eecb8fee876b45b...
Jan 4, 2019 3:00 AM103.64385507 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiba47b593db911be983de1eaf...
Jan 4, 2019 12:00 AM86.00976847 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiede8f48719d18093d40ce191...
Jan 3, 2019 11:00 PM47.73515345 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi35c1fa16abd7d249018c2fbb...
Jan 3, 2019 10:00 PM161.93503386 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2854b4db05f986e770e25ce2...
Jan 3, 2019 9:00 PM79.69163321 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3222e1e879a073da1a21a046...
Jan 3, 2019 8:00 PM42.15894029 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaab43bd7cd8565ea70da3dd1...
Jan 3, 2019 7:00 PM96.50422673 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi91d8507556936274e9c3bb35...
Jan 3, 2019 6:00 PM145.13459551 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySicf6256a45019c8b51a452f68...
Jan 3, 2019 5:00 PM96.88352120 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabef408e984fda63d3b59f71...
Jan 3, 2019 4:00 PM39.80411192 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5dbe71d7c574ebec83db9ebb...
Jan 3, 2019 3:00 PM235.80514929 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi335b37bc5aa5cce2492ab485...
Jan 3, 2019 2:00 PM132.36408703 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid9ef710f9fdf36a9220c1cc5...
Jan 3, 2019 12:00 PM197.57582453 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid62bf8fe8946dd190aa19c98...
Jan 3, 2019 11:00 AM131.10893199 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiabdeac958fcee91ac97efd21...
Jan 3, 2019 9:00 AM213.05390862 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi5dc2a91ee24762f7c4fe380c...
Jan 3, 2019 8:00 AM90.15617724 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4951f68560415b6a27ac877c...
Jan 3, 2019 7:00 AM140.44770169 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi8cc4c3d8f97435af4350c757...
Jan 3, 2019 6:00 AM181.03780583 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi995ade889a489d20f25fb734...
Jan 3, 2019 5:00 AM199.80479734 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic7dbe65a27ec7550dff2a6c1...
Jan 3, 2019 4:00 AM93.79206400 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi309aedd023ac96367cb4dee4...
Jan 3, 2019 3:00 AM154.41960728 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi20baa68ac245ed4c6d6c8db2...
Jan 3, 2019 2:00 AM50.41506370 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d4f49b9efa34bfe187b455f...
Jan 3, 2019 1:00 AM96.74765504 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid2dad7cb70697f5714b5df31...
Jan 3, 2019 12:00 AM137.93442759 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia353aabd644b537a0b4beee0...
Jan 2, 2019 11:00 PM49.53554013 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi28ff377126804f638c931a2a...
Jan 2, 2019 10:00 PM209.69291475 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiad68e8e37c54aa0d996c77c2...
Jan 2, 2019 9:00 PM46.44146948 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi4b3464231c3771e7bc66d5f1...
Jan 2, 2019 8:00 PM131.52445558 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3c95d35921fd2f8dc5a45404...
Jan 2, 2019 7:00 PM118.98721081 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3b20215f4b85327a431b4a7e...
Jan 2, 2019 6:00 PM96.18039197 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi0abd89f6b784ce8b67c2e8cf...
Jan 2, 2019 5:00 PM8.76597659 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2d0b66dfa41b91b83ec1be7d...
Jan 2, 2019 4:00 PM86.45629294 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2677658dd31e4004745ba9e...
Jan 2, 2019 3:00 PM135.63906384 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif52e2b3bcd35c868d334783e...
Jan 2, 2019 2:00 PM173.32295769 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib35eda9836918aad06d47a1f...
Jan 2, 2019 12:00 PM47.60847745 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib7f991e9e6c10c27567f62ab...
Jan 2, 2019 9:00 AM241.81698804 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySibf799e52e5207c6d6b132129...
Jan 2, 2019 8:00 AM48.62445906 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif0b833b911655e7f71cf2945...
Jan 2, 2019 7:00 AM48.41472055 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi905a2cfd1a7662e88db3d0d3...
Jan 2, 2019 5:00 AM43.98300494 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySif493a538706b32e5637d4ace...
Jan 2, 2019 4:00 AM129.99722208 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi2b8912c275ebfcf1bedc7828...
Jan 2, 2019 3:00 AM119.46364474 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib73eccc13c06560caa028662...
Jan 2, 2019 2:00 AM230.31489782 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySic2b8aa90c2e35ba7a71ce0f2...
Jan 2, 2019 1:00 AM201.07410752 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySie7b6aeb71daa7d5c03fe4727...
Jan 2, 2019 12:00 AM98.67541966 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySid7a5f38887668ee4975e27f7...
Jan 1, 2019 11:00 PM95.79569993 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia10a0c89de27350899228958...
Jan 1, 2019 9:00 PM180.95990596 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi21e1827e073c6389cf86eac2...
Jan 1, 2019 8:00 PM190.35271231 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySifa9aee8faca687395589eff8...
Jan 1, 2019 7:00 PM49.54675579 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9c3ceace5155f7e48f372c24...
Jan 1, 2019 6:00 PM129.53319731 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi3d8a8fb6393ab16e3db36aad...
Jan 1, 2019 5:00 PM44.86266177 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia8347f0caca421ddbed0901b...
Jan 1, 2019 4:00 PM133.91957216 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi9f045794b4793b5f40a0e7d7...
Jan 1, 2019 3:00 PM40.48487414 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiebc22f6e1ca00da9e6b0ccd8...
Jan 1, 2019 2:00 PM135.70512546 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi06d47be7077d0eac2168f993...
Jan 1, 2019 1:00 PM45.51216369 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySia30768cccf9199b27646dd91...
Jan 1, 2019 12:00 PM38.80804364 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySidb99a1560bf8fdcd81666a8a...
Jan 1, 2019 11:00 AM43.84335450 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1b5dcd50070c6615757facaf...
Jan 1, 2019 10:00 AM163.94143660 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySi1df1abd63834abc7c07a9e1d...
Jan 1, 2019 9:00 AM43.57771030 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySib5abd4f777a24d42da33b391...
Jan 1, 2019 8:00 AM47.57748707 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEpbditxjCpstfySiaa7c04cac47a318e671da3ae...
Jan 1, 2019 7:00 AM92.83225918 RVNRNcSjApvqSn2mbqAEdEp