Mynt payouts to yodaminer

Time (UTC)AmountRecipientTransaction
Feb 15, 2020 10:01 AM9291.98916248 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK91053f9b9a4a44616f0271ee...
Feb 15, 2020 8:01 AM8901.49741805 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK60ad22700a7bac0f2b1ac770...
Feb 15, 2020 6:02 AM8467.11482368 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK7d2070440bfe1f786b477f41...
Jan 6, 2020 12:02 PM1035.77557701 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F90c62c171886be46f124e027...
Dec 23, 2019 7:01 AM1577.07565855 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff554559c4fdd92f7bd4a1ba2...
Dec 6, 2019 9:02 AM1259.25449948 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0fec1e625b50589bf27d8046...
Dec 6, 2019 8:01 AM2007.71592090 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F40f1094a5b422185583639f8...
Dec 6, 2019 7:01 AM1955.43944635 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F19000c5512413521fb3c78a4...
Dec 6, 2019 6:01 AM1778.62185241 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcb2ebb916fee32999cc399e2...
Dec 6, 2019 5:01 AM2059.16097554 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3e9fb5b3dafc428f3d8c8f4b...
Dec 6, 2019 4:01 AM1995.70010124 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa399ea8ff679788f2f3e0454...
Dec 6, 2019 3:00 AM1813.81966348 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff1525ef9f6215140edc27bda...
Dec 6, 2019 2:01 AM1879.36598842 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F11a7ba096ef787c077a0b03c...
Dec 6, 2019 1:01 AM2621.51496845 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F023d0abf17a61cd73da1a530...
Nov 8, 2019 11:00 AM2360.33494812 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F69acc75f66a093c0060122af...
Nov 8, 2019 10:00 AM3383.36931252 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdf97f209071c21821fe50951...
Nov 8, 2019 9:01 AM4394.28939404 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F06520b31c0b5ac3fe3c3ba09...
Nov 8, 2019 8:00 AM3031.45614278 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6748477ae4e8535c4665792e...
Nov 8, 2019 7:00 AM5130.79456962 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcfa610a5daa3d1d5fa731a18...
Nov 8, 2019 6:00 AM5765.10641442 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F725f3d56a6b4c86857d1af4b...
Nov 8, 2019 5:02 AM5492.58566521 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F950ed41f789dd79ece2ae67c...
Nov 8, 2019 4:04 AM6357.08648007 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe012d557f14fbdb284b89d61...
Nov 8, 2019 3:04 AM4968.17495829 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1751b2935463b59cf9fc2e99...
Nov 8, 2019 2:01 AM5241.81264374 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5d009e587283c07a8ec34e28...
Nov 8, 2019 1:00 AM5919.56139330 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4cbf70531b414af52e4fb910...
Nov 8, 2019 12:01 AM3391.58125364 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1157d9b152b0c53ee27656ec...
Nov 7, 2019 11:00 PM4687.36278402 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F46c28161edca040aa8d73f29...
Nov 7, 2019 10:00 PM4407.42141837 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fde1464fb4de936f7d82b1222...
Nov 7, 2019 9:01 PM4497.80763156 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcbcb07a5cbe1691a10b688f6...
Nov 7, 2019 8:01 PM4576.69038596 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd9c5ba538374f19dc6188ea...
Nov 7, 2019 7:00 PM5256.79127553 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F829e6561503e10d3eecfad99...
Nov 7, 2019 6:00 PM4584.27716365 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4e38db30b9dfafef281476f9...
Nov 7, 2019 5:00 PM4179.82206943 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6427e8f2eed8f2bf130f476e...
Nov 7, 2019 4:00 PM4845.75004502 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6bd7cc1380b01cd17bfea340...
Nov 7, 2019 3:01 PM4330.39895447 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe8d8df4b8a1b88ddfce854aa...
Nov 7, 2019 2:00 PM4136.03103343 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F329d74ce5e2a9e3223780a78...
Nov 7, 2019 1:01 PM5040.46298071 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F88f0d5e187474a9b7b462c00...
Nov 7, 2019 12:00 PM3950.84772669 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef4d52ebe1176974ceba2d49...
Nov 7, 2019 11:01 AM4379.65603636 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2020623ed68771782022872e...
Nov 7, 2019 10:00 AM4795.33520852 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb18508b2ef06a9d79c1ce842...
Nov 7, 2019 9:00 AM3637.04587930 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd1273c8da89f8a66a110b821...
Nov 7, 2019 8:01 AM4400.16547470 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe170031c73c697e4249705b9...
Nov 7, 2019 7:00 AM3537.38615878 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F34b9309671b6ad86f58d7e37...
Nov 7, 2019 6:00 AM3685.42916125 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7e8e9ef54c757f5decb11c6b...
Nov 7, 2019 5:00 AM3489.29718747 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7d5c046285b9071338e7378a...
Nov 7, 2019 4:00 AM3331.66658527 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbc510433dfa7c94b4ee68610...
Nov 7, 2019 3:00 AM3979.98229224 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0b897eb89775d0937407cb5b...
Nov 7, 2019 2:00 AM3837.74818244 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe6848fbc76442f1bd66d3f3a...
Nov 7, 2019 1:00 AM3756.62439053 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd52231e8d9f54167f91f9b52...
Nov 7, 2019 12:00 AM3604.89394439 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F773771fa22503d9e28b8298a...
Nov 6, 2019 11:01 PM3576.93487664 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F59ddfcd606c0be88fc9bc97d...
Nov 6, 2019 10:00 PM3891.51058798 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc8b4016fb95c888b75401421...
Nov 6, 2019 9:00 PM3768.47200181 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0f1ba956cff0498f42ba3da2...
Nov 6, 2019 8:01 PM4592.96931473 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2d4fdac60860af71eef8fbfe...
Nov 6, 2019 7:00 PM4203.86201629 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2915922abcf72895678907e3...
Nov 6, 2019 6:00 PM5293.13726859 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcfffdc26c5ce6502db331d16...
Nov 6, 2019 5:01 PM4756.01964508 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb478b629043be144f91aa7c7...
Nov 6, 2019 4:00 PM4924.48943055 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb4cd72e33b1de3f44cecf17e...
Nov 6, 2019 3:00 PM4429.24725498 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fae61ffd398f3c4774b6e3cb9...
Nov 6, 2019 2:00 PM6150.18888269 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F55cd722dd8f4fe454e767903...
Nov 6, 2019 1:00 PM3008.47229935 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F07e6e5979a46c7796ca1a497...
Nov 6, 2019 12:05 PM2393.74146147 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2a49cf82fb06279e20707304...
Nov 6, 2019 11:01 AM3927.38637724 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F80b4a342939b2e3ebfa33c38...
Nov 6, 2019 10:01 AM3030.34821352 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3ddae65557ccd5d06ef61470...
Nov 6, 2019 9:00 AM2814.92132697 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4d588a522617fcb6ba9ade97...
Nov 6, 2019 8:00 AM4130.27639178 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6b8735a58f85d3bcf6da37f5...
Nov 6, 2019 7:00 AM2382.96870193 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe5649cd8cc5a96c8153ae0b7...
Nov 6, 2019 6:01 AM3101.74278136 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb22cb8adafe0cdbaf1181cff...
Nov 6, 2019 5:00 AM2928.30785346 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffc1d90473058c0ddb1746e36...
Nov 6, 2019 4:00 AM3178.52471323 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5122b619b5e1b54e905e56ce...
Nov 6, 2019 3:00 AM1772.22479747 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffc505d3785a98a2bae7051ec...
Nov 6, 2019 2:00 AM2211.43844947 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5139a1805640dcc4f41a1eae...
Nov 6, 2019 1:01 AM2148.32693596 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F35372ea6d1530e5a183f4fef...
Nov 6, 2019 12:00 AM3176.56540498 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F76a39ed5fe8a5e606a23fbb6...
Nov 5, 2019 11:00 PM3117.33900472 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F74c0a7a6fadc6fe6c4160054...
Nov 5, 2019 10:01 PM3879.40610397 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4aa521ba031555bd187059a2...
Nov 5, 2019 9:00 PM3745.42312382 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe7d261d1d9b574c3b7b59907...
Nov 5, 2019 8:00 PM2168.27173265 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffad0aae07ed70cd76b58106a...
Nov 5, 2019 7:00 PM3232.10729273 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4910a2d6aeb907d3f2b71591...
Nov 5, 2019 6:00 PM1693.99640716 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F93b7d9e83e621875a440642e...
Nov 5, 2019 5:00 PM2528.07921871 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9b9485ff6db9f07fb3850cee...
Nov 5, 2019 4:00 PM3328.24156638 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc2438c30b0e52892c570969e...
Nov 5, 2019 3:00 PM2560.38853943 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb60b4eb1a3888e22c06f6728...
Nov 5, 2019 2:00 PM3021.52815369 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe0845533d45675fa0de21fd2...
Nov 5, 2019 1:00 PM2770.23600344 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa6d6140e1e6cdab918a2d85b...
Nov 5, 2019 12:01 PM3246.95599539 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa977250d9fb68d4ada7cbee6...
Nov 5, 2019 11:01 AM3552.75931323 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0313bd6e5cb64e7aed5f4d33...
Nov 5, 2019 10:01 AM2997.41034397 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff90663d1466784a1048411fc...
Nov 5, 2019 9:01 AM2414.97057479 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F85eb97e8758ce94652d54eb4...
Nov 5, 2019 8:00 AM2373.73971533 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe789602729e2b2b5ba458cf9...
Nov 5, 2019 7:00 AM2194.19003378 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1f75f44894f113230299a6e4...
Nov 5, 2019 6:00 AM3670.63463996 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9e3a316063065c03714d72eb...
Nov 5, 2019 5:01 AM2594.87157028 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F239cdcf59620a520828e60ac...
Nov 5, 2019 4:01 AM2995.67699615 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa2136fb9a5abf16ac3e82510...
Nov 5, 2019 3:00 AM3680.46464939 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2b76fb0fa82c03067ef125ab...
Nov 5, 2019 2:00 AM3231.12788193 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa2f62baff75bd45594cfd23c...
Nov 5, 2019 1:01 AM3692.41652735 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4d6e16f75a32f506967e62b4...
Nov 5, 2019 12:00 AM3324.67430976 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F79fd2418c3a8ebfa58260884...
Nov 4, 2019 11:01 PM3762.06501716 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F841a616c63debff710f3a755...
Nov 4, 2019 10:00 PM3047.13112622 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fddcb90c057aa52610541e4b2...
Nov 4, 2019 9:01 PM2427.52127340 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fee17f3cfe703938364def316...
Nov 4, 2019 8:01 PM2189.20330181 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7871f88270aeafa3eaefef16...
Nov 4, 2019 7:01 PM2589.93251676 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F22ff78b3e7de95a40d09d51f...
Nov 4, 2019 6:00 PM2868.33537059 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feb6144093de0f398c4883e9c...
Nov 4, 2019 5:00 PM2325.64765644 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1865f7b438f8086d0d35668d...
Nov 4, 2019 4:00 PM2408.59542709 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F837e8ca8af5f2aec4a91ef52...
Nov 4, 2019 3:00 PM2398.33313428 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3d2c516291985fe2db4a30b9...
Nov 4, 2019 2:00 PM2299.31134422 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8ef829607a9b493b8f74ae73...
Nov 4, 2019 1:01 PM2705.19473497 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdbf816e22c75ce40d2035f97...
Nov 4, 2019 12:01 PM2172.00688707 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F60f48c685d6d4c48930dde92...
Nov 4, 2019 11:00 AM3560.64594325 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F17a4fe8b37fcb637532c7c18...
Nov 4, 2019 10:00 AM2083.59178527 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe43d961da0070a563bb2a218...
Nov 4, 2019 9:01 AM3550.09070225 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F40fa41be3537678988c69f7c...
Nov 4, 2019 8:02 AM3317.80927796 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff33ecdf25e1eb9255e950600...
Nov 4, 2019 7:03 AM2388.41038504 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F33d3ac287ab913e5b05b59ea...
Nov 4, 2019 6:01 AM3210.39143175 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F296d84d4832b1a6698af7f72...
Nov 4, 2019 5:01 AM1751.69114357 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5aac08ef7743fc9f5760e04e...
Nov 4, 2019 4:01 AM3298.17170880 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F75bb737cd054928f9dc5fddb...
Nov 4, 2019 3:00 AM2335.94396264 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb33105f365bbea515c9120b2...
Nov 4, 2019 2:00 AM2928.45225133 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1f65250765831ca6a18b6dc1...
Nov 4, 2019 1:01 AM2250.05140144 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3b04c801d5edfccb5a3dc179...
Nov 4, 2019 12:01 AM2170.50027060 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F73267a91c7ae2c48cc71db19...
Nov 3, 2019 11:00 PM1994.69720998 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7e6f454a392f615adfab3170...
Nov 3, 2019 10:00 PM1927.47401547 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffe338c1b4dbb2a08779794fb...
Nov 3, 2019 9:00 PM3284.26994491 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3ff71772b9e1d7a50f1e388f...
Nov 3, 2019 8:01 PM2313.64797669 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fba2ad60469301eeb59d22681...
Nov 3, 2019 7:00 PM2913.22775733 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa3bab4dc13c763dc19f6fab4...
Nov 3, 2019 6:01 PM2556.33072336 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F14411f91e0a3ad8269f32d0a...
Nov 3, 2019 5:00 PM1976.56167643 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F28921eb809695b869ba7416f...
Nov 3, 2019 4:01 PM2773.57646171 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff1a826ac44607fe200d9879d...
Nov 3, 2019 3:01 PM2570.33195149 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F276ab5b3ac14197d88116984...
Nov 3, 2019 2:00 PM2190.52349183 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6dbc75392071540bbf949460...
Nov 3, 2019 1:00 PM2868.96605947 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa278527a091b74e66a361ab7...
Nov 3, 2019 12:01 PM2325.29541685 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb1232829fe11b07bb9107e3...
Nov 3, 2019 11:00 AM3088.86943905 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F142c904adeee093684c38ecc...
Nov 3, 2019 10:00 AM2858.98755737 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa75771e8d4c95e2eff528436...
Nov 3, 2019 9:00 AM2488.88073599 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F111fad779704b7f1fd0482e4...
Nov 3, 2019 8:00 AM2946.52033499 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2eeaacb69e507ca2098e68c0...
Nov 3, 2019 7:00 AM1932.96122484 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8e4b1c0a1bd20dd2ccc4c8a2...
Nov 3, 2019 6:00 AM2109.65049528 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4819544b0a0784a8b5f7f8b2...
Nov 3, 2019 4:00 AM1120.35547811 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffbc654410242727eb9d8b672...
Nov 3, 2019 3:01 AM1098.45340578 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffedafe28b2971f009f72c26c...
Nov 3, 2019 2:01 AM1142.33480619 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5f842bc13659778adbddaea7...
Nov 3, 2019 1:00 AM1621.28494482 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fae6cd0b54737e27c2c659c7b...
Nov 2, 2019 11:01 PM1133.33438473 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd044a3f75c0aa66eee2940f...
Nov 2, 2019 10:00 PM2817.55957366 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2d74cfcd8b2f0f595cf208f8...
Nov 2, 2019 9:01 PM2763.61861175 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F74dbb137ba3ce73238a7df2f...
Nov 2, 2019 8:00 PM3114.28232289 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9b5647bbc3574840f99a3758...
Nov 2, 2019 7:00 PM2684.41356491 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fff8c108151251bb8cb1f7f74...
Nov 2, 2019 6:00 PM2283.47589622 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3626697e2fdcca090f098806...
Nov 2, 2019 5:01 PM2967.17906985 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4f2ec37569d121bcfc055767...
Nov 2, 2019 4:01 PM3200.07842556 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F24a7950f54ff241f4616ab92...
Nov 2, 2019 3:01 PM2120.07536590 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffdb8d2e647f6e6711920377b...
Nov 2, 2019 2:01 PM1654.55128188 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6165ea23eb316f52d9a7f913...
Nov 2, 2019 1:00 PM1477.61596537 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F623644f60d9a921f1c7a6a9e...
Nov 2, 2019 12:01 PM1247.09257262 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb0d02da6962c48ad0c5f6d38...
Nov 2, 2019 11:01 AM1283.14258229 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5eb8adbf3eb58626070df27f...
Nov 2, 2019 10:00 AM1704.48492779 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F795a7118fd3cfadd8502b31e...
Nov 2, 2019 9:00 AM1679.42177206 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F075834c020b3316e348d2e2f...
Nov 2, 2019 8:00 AM1663.02520671 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F456f876de4de1309cebcdd1b...
Nov 2, 2019 7:00 AM1611.85118618 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa56e6b91b548b7228f99b9ee...
Nov 2, 2019 6:00 AM1317.39659647 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F52658c28cc3f48d9b8a0ea1b...
Nov 2, 2019 5:00 AM1968.99945119 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb74af916065a673979e8958f...
Nov 2, 2019 4:01 AM1455.39110311 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcabc027630021710665f0f17...
Nov 2, 2019 3:01 AM1476.52780379 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7e8e88292d248a8977d97845...
Nov 2, 2019 2:03 AM1580.62699141 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9e54a78409e210cc7a0eef6b...
Nov 2, 2019 12:01 AM1757.51489325 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe1f7f0ffd5fb41aad74adee7...
Nov 1, 2019 10:00 PM1192.45411744 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff1ced949f13244d9c255a25b...
Nov 1, 2019 9:00 PM2069.85381835 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc3a284776e818fe13fdf0c12...
Nov 1, 2019 7:01 PM1875.95524318 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fda88b610320bccbb3483419b...
Nov 1, 2019 6:00 PM2071.69543131 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F259e3546583627fbb2c671a6...
Nov 1, 2019 4:00 PM1661.60052423 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F46f69917bba86d4a18d989c1...
Nov 1, 2019 3:01 PM1519.89579240 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb4a3fb8201942ae206747262...
Nov 1, 2019 2:00 PM1498.42566062 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6a75797aa674fff0bda64eec...
Nov 1, 2019 1:00 PM1361.42992737 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa0c396b830c8144a5486e8ce...
Nov 1, 2019 12:00 PM1309.37314579 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F29f528e7ef04ab4098d1d072...
Nov 1, 2019 11:01 AM1344.15782963 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F366dd93f15cd25220e2ab21e...
Nov 1, 2019 10:00 AM1497.44919014 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6a985185aaf1f4dbc17a80ba...
Nov 1, 2019 9:01 AM1433.96404490 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5149dd3ed8107d1d2d018a98...
Nov 1, 2019 8:01 AM1336.42438387 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa873759daaa4d9bc353ee46e...
Nov 1, 2019 7:00 AM1285.02944859 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0a4836ba5145919cbec28be7...
Nov 1, 2019 6:00 AM1324.75754149 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff4d17033f068d67ef91c59fa...
Nov 1, 2019 5:00 AM1380.57558832 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbfd8d07bac8318a8823004ae...
Nov 1, 2019 4:00 AM1393.85660945 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F81f79443a5ebfc1c7c58c6ec...
Nov 1, 2019 3:00 AM1452.29620762 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F147a86dd022ba5e54a655338...
Nov 1, 2019 2:01 AM1282.02694975 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7d3bb4a01ed5d3729e4e8039...
Nov 1, 2019 1:00 AM1161.96744277 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7e2443b953b023fc5b157b8c...
Nov 1, 2019 12:00 AM1184.57686828 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F17c1490f9d10b7a99473ab69...
Oct 31, 2019 11:00 PM1535.97681667 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6d50fa4a677679625b1e6d7f...
Oct 31, 2019 10:00 PM1384.90731318 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F055519cad0e7f38be78f7c5e...
Oct 31, 2019 9:00 PM1300.61269290 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F040dacbaeaa900e38828de20...
Oct 31, 2019 8:01 PM1158.55255397 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8cc60a940b319101b6ec8598...
Oct 31, 2019 7:00 PM1238.15250646 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fac8d03b89385cdc2874d4f97...
Oct 31, 2019 6:00 PM1494.73550621 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F896a7ccdc71d8977284ff207...
Oct 31, 2019 5:00 PM1022.32411263 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe41e30826c0df34fd5fa6fd0...
Oct 31, 2019 4:00 PM2374.11864714 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F230510fc2523c6fde9af1ba7...
Oct 31, 2019 2:00 PM1309.25724265 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4c512b5ef534f80c67a959c8...
Oct 31, 2019 1:00 PM1505.82275561 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F49a33adf91ceb6370e584327...
Oct 31, 2019 12:00 PM1273.98746637 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F685bf413e475c7c8f250da11...
Oct 31, 2019 11:01 AM1014.31483062 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F30566915dbdb96660dfce8ac...
Oct 31, 2019 10:00 AM1326.03287342 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffdb63aa53e2d5dd4f26b9484...
Oct 31, 2019 9:01 AM1526.17700249 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdfc665f8b589f6af8b12cdb8...
Oct 31, 2019 8:00 AM1517.81091117 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F992aace1e08218ebdcc92bb6...
Oct 31, 2019 7:00 AM1209.51175738 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faaa12acfedac78cd853ba89c...
Oct 31, 2019 6:00 AM1292.84597268 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fedb5218ddf777f8850b97a48...
Oct 31, 2019 5:00 AM1315.85513746 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F647491e17a3ac060bf0d0fdf...
Oct 31, 2019 4:01 AM1423.11696999 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F10bba9af1eb80996d10b4d45...
Oct 31, 2019 3:00 AM1114.67581245 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F383fd823e99be6fd0e17cef9...
Oct 31, 2019 2:00 AM1540.20394963 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1868e17020c038293d2bac76...
Oct 31, 2019 1:00 AM1106.74460430 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1225fdceac0b2a82c0663cf4...
Oct 31, 2019 12:00 AM1346.55658653 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbc50f44fde6d6f85e2535c55...
Oct 30, 2019 11:00 PM1505.08521984 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6c5216997cd858220aa02d1c...
Oct 30, 2019 10:00 PM1383.51211401 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef2fde1e6bee5493d0bb5bf9...
Oct 30, 2019 9:00 PM1264.94880281 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F567ac8a45a5d63731e408986...
Oct 30, 2019 8:00 PM1564.61457500 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F21562e6f2ce9420ef81b036c...
Oct 30, 2019 7:00 PM1816.20932992 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdf323550377afe43af097e95...
Oct 30, 2019 6:02 PM1344.56084733 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F084ad4287079f2ae24e20885...
Oct 30, 2019 5:04 PM1593.64281772 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7c109bd96fdef01e0a5e9495...
Oct 30, 2019 4:04 PM1452.87720700 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe7e8eed06e8ca3ba8c1795c8...
Oct 30, 2019 3:02 PM1501.19209969 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fee92df67927a720a05075572...
Oct 30, 2019 2:01 PM1568.14309864 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F523dc94077b76cffe00d749f...
Oct 30, 2019 1:00 PM1660.01800998 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F52837fd87f17dee223ddd698...
Oct 30, 2019 12:00 PM1604.16593149 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef1d564baf231cf81168ad1d...
Oct 30, 2019 11:00 AM1672.94596704 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6b25d88b295ae918831ee689...
Oct 30, 2019 10:00 AM1438.81691016 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdbc81d3dac8ac11031aaa9b9...
Oct 30, 2019 9:00 AM1722.41349379 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5cd953c45e98c04193b3b120...
Oct 30, 2019 8:00 AM1585.56000971 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc652a981355c80bcf1538638...
Oct 30, 2019 7:01 AM1637.74137662 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa7c92b0106b07893aa2ee403...
Oct 30, 2019 6:00 AM1524.51251155 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F08a645ff9867b8a448de3702...
Oct 30, 2019 5:01 AM1849.99052010 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0d0598e9ec58c956aca73c7c...
Oct 30, 2019 4:01 AM1406.02810008 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F229d6c0659eac315a1feb40f...
Oct 30, 2019 3:00 AM1738.08840371 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe17a8528af15790fb28a656d...
Oct 30, 2019 2:00 AM2277.27749549 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6d9041800dfec7eaf9e872d6...
Oct 30, 2019 1:00 AM2512.75726970 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F361be2f125e17910b67e2694...
Oct 30, 2019 12:00 AM2632.00684293 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fca68bf1460a54f56efe6c5f2...
Oct 29, 2019 11:00 PM1979.92054083 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe0d5c2c70f8ec8fba9539f33...
Oct 29, 2019 10:00 PM1785.98412478 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F52b8f6f63fa5cdb22cdda48e...
Oct 29, 2019 9:00 PM1979.08148181 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff713a695c07a8ede6a9c3f55...
Oct 29, 2019 8:00 PM2143.00464786 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcf51072a511e12ee7f2c3925...
Oct 29, 2019 7:00 PM2414.96109775 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F670c2f9126c304be2bbc37fe...
Oct 29, 2019 6:00 PM2348.37119063 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9cbbf2285078247a51ddbc67...
Oct 29, 2019 5:00 PM2273.56562190 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6f09f6eed4a16647147f0fa4...
Oct 29, 2019 4:00 PM2316.77950906 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2a800669570658c68ff7ceca...
Oct 29, 2019 3:00 PM1382.60556471 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F821751bd544a8b367643cc84...
Oct 29, 2019 2:00 PM1295.95512769 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef22319f1c6b4c8ac8c9166f...
Oct 29, 2019 1:00 PM1262.17947681 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe9ef9bb7cd7e3b4f9f9f8af4...
Oct 29, 2019 12:01 PM1238.53356834 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb3b19972e4f90260e26d7cb4...
Oct 29, 2019 11:00 AM1407.12091352 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa0fa550ff86a92a9e90ca812...
Oct 29, 2019 10:00 AM1101.16006173 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2ee2da57aadf8d4d2dc2bbc4...
Oct 29, 2019 9:00 AM1460.37385642 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4d60336df464e5fa36b17a1d...
Oct 29, 2019 8:00 AM1179.60110122 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe3098eeab46578cce686f0bf...
Oct 29, 2019 7:00 AM1140.23020945 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2b78f825a28eccfcedfdfb02...
Oct 29, 2019 6:00 AM1299.92089323 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcbb36437003dd70402115db5...
Oct 29, 2019 5:00 AM1283.26640098 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3040a7d02e52c7bca785335f...
Oct 29, 2019 4:00 AM1337.69792978 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc65e8bcc3a780e37e6440c18...
Oct 29, 2019 3:00 AM1433.27030751 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc9cc54798f12bce8e6c10989...
Oct 29, 2019 2:00 AM2459.04936677 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8ada23b63fabb31454ae62c3...
Oct 29, 2019 1:00 AM2271.82121035 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb1f22cf564ad518a946ac9e...
Oct 29, 2019 12:00 AM1232.50419087 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe5d95615369d8f12bb8d8713...
Oct 28, 2019 11:00 PM1307.63516410 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa78ef8867adc450acb62b87b...
Oct 28, 2019 10:00 PM1890.51139998 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F08bd40f420d9140e03322a3a...
Oct 28, 2019 9:02 PM3820.42473905 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe5ce68ceba5854896df53045...
Oct 28, 2019 8:04 PM3590.36133939 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4a21f63967b7e190ffe9e488...
Oct 28, 2019 7:03 PM4640.60450822 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F712808d099a82e5bd84277a0...
Oct 28, 2019 6:03 PM4712.13864649 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe0560121a8591f6d9d01940a...
Oct 28, 2019 5:02 PM3109.88696401 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F93381de43250f72e89c63bda...
Oct 28, 2019 4:01 PM6531.49036127 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0d596a6e26ef9d76dce4cb3c...
Oct 28, 2019 3:01 PM4544.55107762 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feb95e72544400716611149c8...
Oct 28, 2019 2:01 PM5075.91826102 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4b9b1556fbef4197c0da8abc...
Oct 28, 2019 1:00 PM4591.28600493 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc28ae9c92e1eaa819e3c3833...
Oct 28, 2019 12:00 PM4772.23588192 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F599bdcba8ddd882b4eb12a43...
Oct 28, 2019 11:00 AM5754.70855660 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fefa161d29f7e485473ad38bb...
Oct 28, 2019 10:00 AM4875.67875832 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffc04bf69a1ed3ab977204b11...
Oct 28, 2019 9:00 AM5263.58821650 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F38abd6e5ca6358c67c00d361...
Oct 28, 2019 8:00 AM3540.06129911 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fac3fb7316352694070ce0d53...
Oct 28, 2019 7:00 AM4002.86140398 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F600f049b298f14a98bd2a557...
Oct 28, 2019 6:00 AM4245.84566909 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff7b45acc5905fd76ae369137...
Oct 28, 2019 5:00 AM4108.74873615 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffd8ed45a0f8ea1ed485638eb...
Oct 28, 2019 4:00 AM5103.71251931 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F37518a3365f10b139cea6122...
Oct 28, 2019 3:00 AM4393.88160667 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2954d81447b5b83a0bcdfa40...
Oct 28, 2019 2:00 AM5119.26336389 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F281626e6472679fbd696fa94...
Oct 28, 2019 1:00 AM4315.01147273 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F02305f44c17e9fd81adde3ed...
Oct 28, 2019 12:00 AM4339.21116578 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d25dded1bec6e8fd1bfcd30...
Oct 27, 2019 11:00 PM4287.68695732 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbdf9bb864eb2fdfdddfdf550...
Oct 27, 2019 10:00 PM3873.98468862 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc051736cf6bf5667d5c52740...
Oct 27, 2019 9:00 PM4890.30945633 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0ca2f26302e28735713a3216...
Oct 27, 2019 8:00 PM3754.01991379 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd6eba6228ebd739020d5bde1...
Oct 27, 2019 7:00 PM3926.31730548 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa8085cf8294dcc765c3f7f22...
Oct 27, 2019 6:00 PM3745.93053548 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F40efe7a7d9e604fea9272978...
Oct 27, 2019 5:00 PM6678.36455054 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6c1d7c6788363af001c49079...
Oct 27, 2019 4:00 PM6016.32462673 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feffc47c5620c0c40038f1509...
Oct 27, 2019 3:00 PM6766.43912731 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa81b4620b36beb1358014f69...
Oct 27, 2019 2:01 PM5958.30160187 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F68a780198d294d3e17f86d4b...
Oct 27, 2019 1:01 PM6576.16488343 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3f11b4ce149c5824490f6adc...
Oct 27, 2019 12:00 PM6841.96724274 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F251c20ce6ab7248e76b92b4b...
Oct 27, 2019 11:00 AM5894.39343664 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5f7a70c74dc2dc9ce8dbea65...
Oct 27, 2019 10:00 AM6638.04231245 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3a441da5ce5ec766d51089d1...
Oct 27, 2019 9:00 AM6085.32402596 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2164c10c11c7975df58f697c...
Oct 27, 2019 8:00 AM7511.59416423 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F315b43be8db9b028b0951258...
Oct 27, 2019 7:00 AM5379.54780156 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3d5211a9efd42ae15348f18a...
Oct 27, 2019 6:00 AM5585.72392546 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff5da31720d9abd8c671d4e7d...
Oct 27, 2019 5:00 AM9209.20027862 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6c4747460376b8654f6cca45...
Oct 27, 2019 4:00 AM9436.93651208 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0a7da25cfda59228e4ee245b...
Oct 27, 2019 3:00 AM19724.44879144 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feeb91fc94f37543f2901d2b3...
Oct 27, 2019 2:00 AM18764.17470593 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F77eb64f289988764d983a773...
Oct 27, 2019 1:00 AM20270.71309570 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8f64c4046fc89ec77fcb4897...
Oct 27, 2019 12:00 AM21287.66518723 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5962ad00c6691d9951706ed0...
Oct 26, 2019 11:00 PM19728.25041945 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F328ca6dc7294ec5e5d5d73ab...
Oct 26, 2019 10:00 PM16139.98494369 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F977f8a6d1dedcf633d716ab7...
Oct 26, 2019 9:00 PM16696.58540724 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F389c04bc136ca1820022cc2d...
Oct 26, 2019 8:00 PM14092.99221078 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd7bb95df31d925f0204c0aa6...
Oct 26, 2019 7:00 PM15502.24851190 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8212c2421b8fa414895a1e78...
Oct 26, 2019 6:01 PM15609.75187994 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff28261eebfae0c6cde087d11...
Oct 26, 2019 5:00 PM21062.76392753 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef2e97a2fb5185349b834d61...
Oct 26, 2019 4:00 PM21240.68394714 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F23ae0f66ab31373b8f3b76c7...
Oct 26, 2019 3:00 PM5747.25356046 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F41fab9836debfda10851beec...
Oct 26, 2019 2:00 PM10749.78765409 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F65c8c4bd91eb9876ee371a3b...
Oct 26, 2019 1:00 PM15583.36325609 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5e24585b18476138b040de13...
Oct 26, 2019 12:00 PM17939.61244339 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fea8532c7b4742caab11b58cb...
Oct 26, 2019 11:04 AM16494.61245031 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F848fa2bd0cdf782d2a4595c9...
Oct 26, 2019 10:04 AM19924.21615424 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4312a9618971cffb2b9f1807...
Oct 26, 2019 9:00 AM10782.41212398 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F679eaf5f02964b6807bd09d3...
Oct 26, 2019 8:01 AM4511.98448142 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7baaa829e15576c0613fe7c2...
Oct 26, 2019 7:00 AM4044.81994847 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F595cb53cefd7cc3f9b8c87af...
Oct 26, 2019 6:00 AM5494.86636498 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd2223f53586d70dcfe0d355b...
Oct 26, 2019 5:00 AM4826.83975336 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F26744fec59dd6cd7b0a0731b...
Oct 26, 2019 4:01 AM5048.79059553 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F180cbce715585a186f2f9e67...
Oct 26, 2019 3:00 AM5152.60114724 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8b9424bc5268497db021484a...
Oct 26, 2019 2:00 AM5475.66725904 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F562d1fa8f111a8d3d050471c...
Oct 26, 2019 1:00 AM4280.93361462 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff9e5e74454d663d1e77b2779...
Oct 26, 2019 12:00 AM6110.88220848 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F38bb1a925cca1dfe55ebffc4...
Oct 25, 2019 11:00 PM4608.91411039 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3cd190f561d551cabff1ec20...
Oct 25, 2019 10:00 PM4560.83368517 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa571030e4bb414d816c4763f...
Oct 25, 2019 9:00 PM6228.55977920 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4ce8775014bd56eb23f83549...
Oct 25, 2019 8:00 PM4365.38951895 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff3cf6cbd60ead6f2dd0280d4...
Oct 25, 2019 7:00 PM4853.84222891 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcb0dc0a8d08fc2a571e64851...
Oct 25, 2019 6:01 PM3436.76157258 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F295f08200b2adc5ffae04111...
Oct 25, 2019 5:00 PM2190.58885790 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F384a2020cb045919ecefcfa9...
Oct 25, 2019 4:01 PM2152.92911612 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F28839d92c12dcfc901db1a29...
Oct 25, 2019 3:00 PM2266.23318992 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2f374806a6966366da32a07d...
Oct 25, 2019 2:00 PM1596.90343609 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8b310e68f06935081ba14955...
Oct 25, 2019 1:00 PM2311.67417386 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2db1e9fd20a8250c105710dc...
Oct 25, 2019 12:00 PM2915.00187251 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdaae5447a3cda3258bd5210e...
Oct 25, 2019 11:00 AM2111.47843194 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe54e63a4d77c0171fca75d7b...
Oct 25, 2019 10:00 AM2253.92565666 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa28361914c512f90d8463ae9...
Oct 25, 2019 9:00 AM2172.97768215 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc802ab197bfc3414cbd1df7b...
Oct 25, 2019 8:00 AM2479.32590665 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F814a16dcd41dcc63f6c384d1...
Oct 25, 2019 7:00 AM2308.66798955 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcb97b40406c6e9f455b4f80c...
Oct 25, 2019 6:01 AM3104.64452360 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef9879dbb7c1168b55ea8f5f...
Oct 25, 2019 5:00 AM3756.59282073 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F63416be852a995141c17417a...
Oct 25, 2019 4:00 AM2391.53451631 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F71ead3732c1299583869a6c4...
Oct 25, 2019 3:01 AM2212.15900759 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d60931fcef5b0058bcfa6f6...
Oct 25, 2019 2:01 AM2942.70665820 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbe206f4787a6c36b178e70a2...
Oct 25, 2019 1:00 AM6286.41735553 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe751574269de4cbdb14c9867...
Oct 25, 2019 12:00 AM5575.85222274 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F72bd910f98309055771a5f8b...
Oct 24, 2019 11:00 PM5728.42511275 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe262d39ea333f3678e884b89...
Oct 24, 2019 10:00 PM5798.01782793 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9f801187e79eb2e9e7c73965...
Oct 24, 2019 9:00 PM5200.80030929 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4a423cbcb71b873ebf74e43b...
Oct 24, 2019 8:00 PM4803.85107747 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8fe1d9e82b7fddda18d57158...
Oct 24, 2019 7:00 PM4622.75442066 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9130a7c54ff8c05aa01da195...
Oct 24, 2019 6:00 PM4014.52810212 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F70af1cafd69d5a9737cf2899...
Oct 24, 2019 5:00 PM4877.96114640 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb64aca9d5cf2d272e660078c...
Oct 24, 2019 4:00 PM4672.07490093 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5fd2919f36d6739077f309c4...
Oct 24, 2019 3:00 PM3421.51269796 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd9e31dd6e7e01613e4f6995c...
Oct 24, 2019 2:00 PM3742.59066504 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd13c47bb04c135171e478efa...
Oct 24, 2019 1:00 PM3982.14470164 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd964dde1001407abc648a6bc...
Oct 24, 2019 12:00 PM4454.44819833 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5c87a0e84d2c4909acb122fd...
Oct 24, 2019 11:00 AM3049.46922421 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F68d57341c5cc83a3f5bd3665...
Oct 24, 2019 10:00 AM4062.22415293 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F678ed238260fd722acbfb00e...
Oct 24, 2019 9:04 AM3982.44979136 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe1467447b5679b7d2ddb57a6...
Oct 24, 2019 8:03 AM3269.19793083 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fca96f2df4a0e76641368e5af...
Oct 24, 2019 7:03 AM3408.72350284 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0a3c1c8040bb708b24383b51...
Oct 24, 2019 6:01 AM2788.59207213 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F08efb27ae569ccfc3bafed4f...
Oct 24, 2019 5:01 AM3486.66932688 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe51d192d3a4c07ed64e013c4...
Oct 24, 2019 4:00 AM4556.02497611 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F12f4be7fa00015c582755386...
Oct 24, 2019 3:00 AM3366.71900204 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc6354414ad20112fe45d0fdd...
Oct 24, 2019 2:01 AM4499.92932949 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F355be28a9ee47bc22f87c6c8...
Oct 24, 2019 1:00 AM4574.32068797 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6721cb9ea5504451c2fed908...
Oct 24, 2019 12:00 AM2888.58080841 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0daffdaf467ced7b2ff9bd3f...
Oct 23, 2019 11:01 PM3896.78368663 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa28cae86f499209733b16054...
Oct 23, 2019 10:01 PM2571.98707945 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa2420727b16ae35dd8e5b8bf...
Oct 23, 2019 9:01 PM2958.92690552 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F003d1df4d4a95e3f955ca8e5...
Oct 23, 2019 8:00 PM2743.99895532 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffdbe3654d55c28ba8d09f7c1...
Oct 23, 2019 7:01 PM3898.81399277 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F36f7327265a5b3d77c2b82d4...
Oct 23, 2019 6:00 PM3281.11836720 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F60a9bf96c5aa05064421423e...
Oct 23, 2019 5:00 PM2707.28515910 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb3f98aba88561c3ab5658ed9...
Oct 23, 2019 4:00 PM2700.11568602 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8c99c3a2af108571b72f68bd...
Oct 23, 2019 3:01 PM3783.22747162 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe27fcc5d639ebc6d57656c88...
Oct 23, 2019 2:01 PM3039.74350091 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe9e93d8a06ba8dad2c2dbdef...
Oct 23, 2019 1:00 PM3083.82571954 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0b49db8f97e908882bc36d75...
Oct 23, 2019 12:00 PM3634.82198163 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faae129845a05593448f2473e...
Oct 23, 2019 11:00 AM2819.69067147 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0ed85f9abd3116a10745e80c...
Oct 23, 2019 10:00 AM3564.36621172 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F689eda10f9afdafb1e8f785e...
Oct 23, 2019 9:00 AM3535.44279947 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F950852be07988fd4c4490c18...
Oct 23, 2019 8:00 AM3902.00759482 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc96e33241b92ed99d2962171...
Oct 23, 2019 7:00 AM3715.87065187 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6100f2996467fe5cd17009bc...
Oct 23, 2019 6:00 AM3353.56500796 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa2a65f2ae0be02c39d0c62e7...
Oct 23, 2019 5:00 AM2952.83380243 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe27128fb9db827fbf6d36fb9...
Oct 23, 2019 4:00 AM1930.32352212 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdca9d187bfefec00981dd697...
Oct 23, 2019 3:00 AM1860.98602674 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6cf0884e93190805a8ff35d6...
Oct 23, 2019 2:00 AM1832.72955618 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F45adc1ea44f6693de3ad9a2c...
Oct 23, 2019 1:00 AM3176.10898214 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1219b11453c032a0d5cf818b...
Oct 23, 2019 12:00 AM2182.92375729 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbb570d91fb33e5e7f39f8f2c...
Oct 22, 2019 11:00 PM2522.18740076 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F07d5fcd498920cbe8dca215d...
Oct 22, 2019 10:00 PM3484.29205267 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff7f6d17720a1cb8340867580...
Oct 22, 2019 9:00 PM2277.48831692 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6da357307661e776986ecb60...
Oct 22, 2019 8:00 PM2730.09133613 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F51bf0fcb3f745afbbffcca9f...
Oct 22, 2019 7:00 PM4245.63990950 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1eadb71c4b0df0ab4cd7dd8d...
Oct 22, 2019 6:00 PM4319.67232123 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F228136235408f401cf1ba920...
Oct 22, 2019 5:01 PM2338.31893458 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa0e20f354312ac047f005799...
Oct 22, 2019 4:00 PM3023.22500812 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb62e161e29bd3df8c923ba0d...
Oct 22, 2019 3:00 PM2785.90630111 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8cd1310efd0d38f37a0df33f...
Oct 22, 2019 2:00 PM2098.68162117 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa341aaede930325229289fa8...
Oct 22, 2019 1:00 PM2348.56143238 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcbe0185ee87c32fcfb0d4ed7...
Oct 22, 2019 12:00 PM2260.44232270 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcf4c37a86328af573e1a5554...
Oct 22, 2019 11:00 AM2908.40998237 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F19dc6cae1cc35147759b3cba...
Oct 22, 2019 10:00 AM3025.24818562 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F862b93eb30c888e3e2491623...
Oct 22, 2019 9:00 AM3201.63462903 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9a9f236603baf504fc8bc108...
Oct 22, 2019 8:00 AM2372.17953921 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc657edca7ef4a65f6bae0df4...
Oct 22, 2019 7:03 AM2369.20639274 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F03621e03495e773fe290e67e...
Oct 22, 2019 6:03 AM8146.73744935 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffa3e437aff3a9a35d91e21d1...
Oct 22, 2019 5:02 AM4083.12405317 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F57f41d88ca15dbdd9210e4bb...
Oct 22, 2019 3:05 AM5964.85070147 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F605ff96fd4c1d66cd734bc4a...
Oct 22, 2019 2:00 AM5089.62759689 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0adeb0a260d657c5c62276ad...
Oct 22, 2019 1:05 AM4445.56075258 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe0b9bbef1c44ec49b954614a...
Oct 22, 2019 12:01 AM4294.20011119 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F60e4c1414c3ada0cb3576a6f...
Oct 21, 2019 11:03 PM3063.39002821 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa2559170ebcb9f05e2dce692...
Oct 21, 2019 10:02 PM4134.00529869 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb25c5c6b0484db8d9f4f5e2e...
Oct 21, 2019 9:00 PM4209.23482590 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2e69b27428e1dcdca44a791d...
Oct 21, 2019 8:05 PM2077.63430324 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd4656c2a4c21fd0bcb1c768...
Oct 21, 2019 7:00 PM3357.16684021 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0e223aae69480ad6ea30964f...
Oct 21, 2019 6:05 PM1990.00366529 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F94e39ce19e002d89dadcd2a7...
Oct 21, 2019 5:00 PM2337.04017689 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F30c70852e35d49191d86781d...
Oct 21, 2019 4:09 PM2212.89585551 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F126698032a792a83cd7cffe7...
Oct 21, 2019 3:00 PM2386.46445673 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8965a1a825dc8dd2ed4019fb...
Oct 21, 2019 2:00 PM2649.63338671 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F641b0498479b5c1795564c31...
Oct 21, 2019 1:00 PM2243.33011076 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F31b8073eb08b57250ba04e24...
Oct 21, 2019 12:00 PM2358.91786635 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe7a2bdbcc05b18681f548af3...
Oct 21, 2019 11:00 AM2499.44112582 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1b0cf05c0ad40c294bfc28ef...
Oct 21, 2019 10:01 AM2851.86613393 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3ac927eba7c5da608e9ad6d0...
Oct 21, 2019 9:00 AM2907.15133873 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F12d237e7bff156714cc3d425...
Oct 21, 2019 8:00 AM2515.62449765 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2a8a73e1543d55de3c90a661...
Oct 21, 2019 7:00 AM2516.83959622 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F077ec4020c563b65cafea336...
Oct 21, 2019 6:00 AM2811.45076357 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6bbe6548798f3cd9b0a912a3...
Oct 21, 2019 5:00 AM1446.15913337 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2f5c1aa4998b05074f050f96...
Oct 21, 2019 4:00 AM1968.98122951 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d4350337a71a5cba9ed8eb5...
Oct 21, 2019 3:00 AM2582.82014563 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd0c0121b88b5636a79bf0dca...
Oct 21, 2019 2:00 AM3061.25937020 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9e7801047f31061509b0cbcf...
Oct 21, 2019 1:00 AM1950.64419285 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F64a28d6b2c5416c9ccaf5ea6...
Oct 21, 2019 12:00 AM2554.08967690 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd995d27fa259d154cf84130b...
Oct 20, 2019 11:00 PM2360.19938787 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7b8214255af797b8f0d2e9a1...
Oct 20, 2019 10:00 PM2370.16393824 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2fa44ea0cf259d25f781e3e0...
Oct 20, 2019 9:00 PM3412.17389156 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F496928bafba9086f23abe1eb...
Oct 20, 2019 8:00 PM2903.95783972 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff50cc5b8305fb9cfe284c1b6...
Oct 20, 2019 7:05 PM3086.32648643 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9934286fb0519f1e91a0678e...
Oct 20, 2019 6:03 PM2939.09377219 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F359021052e8fe03d3920666e...
Oct 20, 2019 5:02 PM2882.36889303 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3347c21c3ffbac37dc0e9b0a...
Oct 20, 2019 4:02 PM3001.56647879 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fff472f9cd52a42d6bb614b5a...
Oct 20, 2019 3:02 PM2545.69384474 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0f43f97a38a87fa5b2352ca2...
Oct 20, 2019 2:01 PM2125.76654205 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fac19e9ae2b5d30dcfbeda3e7...
Oct 20, 2019 1:00 PM2742.26526955 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F409b7c31b86e53c3d14e918e...
Oct 20, 2019 12:01 PM2937.52850936 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd395f9cd06dea570858e3754...
Oct 20, 2019 11:00 AM2267.45571467 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F79ba7cdaa0b3bf01d4b81181...
Oct 20, 2019 10:00 AM2380.89032822 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd05db8137a4c4d91fde853b5...
Oct 20, 2019 9:00 AM2126.16787946 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe02bed9deb01094b4dfb2eb6...
Oct 20, 2019 8:01 AM2566.16516462 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F905fcaff0d0e40eb537dfc13...
Oct 20, 2019 7:01 AM2520.44863237 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F045394f7ff81dd7e1538e0bf...
Oct 20, 2019 6:00 AM3141.36623966 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd6606b40e27ca5e2d89ac93c...
Oct 20, 2019 5:01 AM3343.81030446 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd87c2253fe90c1cdc01eda54...
Oct 20, 2019 4:00 AM2518.05699994 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1bdbb68d51dc3e765c3d2a7e...
Oct 20, 2019 3:00 AM4058.62551166 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3d9c4179f7f3d27568a06da2...
Oct 20, 2019 2:00 AM6269.54392261 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F81bce11faf3445b6ca8f1f9e...
Oct 20, 2019 1:00 AM5626.84733629 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb3416fb6f08e36adfc1d7537...
Oct 20, 2019 12:00 AM7627.56915425 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fda26243a34a7dbe77edfd603...
Oct 19, 2019 11:01 PM6143.78320070 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F27ec03860a11d08539277ade...
Oct 19, 2019 10:00 PM10443.85390354 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6045a1d6a9eaca3374057afd...
Oct 19, 2019 9:00 PM13628.27954731 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F761f3aaa9b9a17801b8a68f9...
Oct 19, 2019 8:00 PM14430.35188356 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0cfbad69b89aee58fb133e44...
Oct 19, 2019 7:01 PM13023.63088527 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff05b5486851ae70606515018...
Oct 19, 2019 6:00 PM13776.39776776 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc41c989cac4f7d429f40f401...
Oct 19, 2019 5:01 PM13517.84861213 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb830aaaf21987870664a165...
Oct 19, 2019 4:00 PM11294.66833059 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7846326d8a95f4c7986ac9f5...
Oct 19, 2019 3:00 PM12078.74002676 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F895c2e161113578ecf0f4ab0...
Oct 19, 2019 2:00 PM11946.44190990 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe8603ddd0791fc0d96912d1b...
Oct 19, 2019 1:00 PM7198.45890416 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcc23c53d10dacd6460b535e7...
Oct 19, 2019 12:00 PM2535.51425833 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F00116b02fa93a2d1960b79d1...
Oct 19, 2019 11:00 AM1528.92534348 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F43b541d7d5f6bf77124364f8...
Oct 19, 2019 10:00 AM1977.46650101 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6d0a1de951f5407179ba2344...
Oct 19, 2019 8:00 AM1414.01960559 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd63921b1c1301bd180c5d836...
Oct 19, 2019 7:00 AM2644.11945157 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fed3c171fb81814ec2ad99641...
Oct 19, 2019 5:01 AM1488.72147444 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3497f44205cc73e0784e4896...
Oct 19, 2019 4:03 AM3514.35274707 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7356a93a72ead674ee1ea12e...
Oct 19, 2019 3:03 AM1833.98756660 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F10632b691e3975cc0420d7e3...
Oct 19, 2019 2:02 AM2346.03118048 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4344453324d9e74698f2175d...
Oct 19, 2019 1:03 AM1428.92781300 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcdf5aab08d8288313597a82b...
Oct 19, 2019 12:01 AM2730.66723350 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0ea9804849190f6231a8bbfa...
Oct 18, 2019 11:00 PM1453.29785839 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F96be907f0db74d2c2a9fae4d...
Oct 18, 2019 10:00 PM1749.05680960 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2dfdace97eb628e81062e071...
Oct 18, 2019 9:00 PM2280.50249138 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F16d6c09b3f5a1fda46910a50...
Oct 18, 2019 8:00 PM1815.82373395 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F48ffa1ccd26fdd6d08fb5df7...
Oct 18, 2019 7:00 PM1442.88345572 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F46652ac40bddec89d0a87fec...
Oct 18, 2019 6:00 PM1400.72631590 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4720c7411602193f901c90f1...
Oct 18, 2019 5:00 PM1629.76484719 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8dbfc112145cc2c3ceede528...
Oct 18, 2019 4:00 PM2142.29440097 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0278985baa3e89a15af5a303...
Oct 18, 2019 3:00 PM2674.50969585 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F62ee4a2d3820b46815e48743...
Oct 18, 2019 1:00 PM1050.82614771 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa848f49db1848a5f1f84debc...
Oct 18, 2019 12:00 PM1469.14916202 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fae3f52cab826625d4edc4928...
Oct 18, 2019 11:00 AM3126.25436484 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F87edfe150219e213e929685c...
Oct 18, 2019 10:00 AM2203.76469645 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2a1129a72e0bd725235a9263...
Oct 18, 2019 9:00 AM1828.82470717 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F782fc382d8e0c225ad6cb6fb...
Oct 18, 2019 8:00 AM1094.59768571 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8122ecea20a441244518f937...
Oct 18, 2019 7:00 AM1437.81773229 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5295853fa4e43e14e556eaed...
Oct 18, 2019 6:00 AM1697.40461697 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2f732bce5b8c9212a9784238...
Oct 18, 2019 5:00 AM3832.07194991 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F957ef9442145b7366b60e4e4...
Oct 18, 2019 4:00 AM2294.80232130 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3137e52895b01abd1a811a4b...
Oct 18, 2019 3:00 AM1286.34120591 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2507be9073d0c121db9145e0...
Oct 18, 2019 2:00 AM3901.31161521 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F16ee4c47d7a688ebefa3bdec...
Oct 18, 2019 1:00 AM1350.72078169 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa7d401b9b99d8205e093025c...
Oct 18, 2019 12:00 AM3024.16461949 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F97c8449ba87821ed6aca2212...
Oct 17, 2019 11:00 PM3600.24188678 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F365c5b7e44a9af7ca26d03dc...
Oct 17, 2019 10:00 PM1500.31838239 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb7b80f1014738eb95e9c8002...
Oct 17, 2019 9:00 PM1257.63597239 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff63d15382099a69a5a037dcd...
Oct 17, 2019 8:00 PM2514.88166959 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F914804b38dc789db9d650c47...
Oct 17, 2019 7:00 PM3199.83110198 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0793f9100ff3ae12423850ee...
Oct 17, 2019 6:00 PM3978.69791310 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe231486ccb88653cda646806...
Oct 17, 2019 5:00 PM3386.58014416 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb5ebc31083c66e67ab4414b2...
Oct 17, 2019 4:00 PM3943.51487838 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F301572a17a97603594aac1db...
Oct 17, 2019 3:00 PM3545.65467368 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4fc0839d54c9d327478f6cc7...
Oct 17, 2019 2:00 PM2956.88526201 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F971de8eb2e61484b8198d80c...
Oct 17, 2019 1:00 PM3557.88844626 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd729a0d6c8ad28d7af78aedd...
Oct 17, 2019 12:00 PM3230.26503410 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd4701c2eda534420c1af8737...
Oct 17, 2019 11:00 AM2704.60853693 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa8954d8de53078dcfbc73d49...
Oct 17, 2019 10:00 AM2759.89881236 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffaabfc9d711cf481fc5885c6...
Oct 17, 2019 9:00 AM3560.72162219 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1b2e8218ff4cfb0cedc8471c...
Oct 17, 2019 8:00 AM2385.58511721 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F24b6e58569a457bc91788e33...
Oct 17, 2019 7:00 AM2326.60243840 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc1ace493732d58f3eb459b2a...
Oct 17, 2019 6:00 AM1985.58774697 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F575186b5192a9537c4ef5f23...
Oct 17, 2019 5:00 AM2537.98645437 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5b961eee9f141e89ad0800ea...
Oct 17, 2019 4:00 AM1788.16571669 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7c77287b20183c7cccd22e14...
Oct 17, 2019 3:02 AM2073.27939272 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F93f494c476198e8873f4ae03...
Oct 17, 2019 2:01 AM2565.23226994 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faca559bdce3180421d02ed3e...
Oct 17, 2019 1:01 AM2228.61915862 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F148f033ab2420c118bcebb9f...
Oct 17, 2019 12:00 AM1580.71802043 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb236f096aa1aeef2ebccb76e...
Oct 16, 2019 11:00 PM2543.48221048 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fed0b199626d340b2178142f7...
Oct 16, 2019 10:00 PM2702.68040215 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fde20e24f30fceded57763996...
Oct 16, 2019 9:00 PM2674.16847596 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdeb4fb94bf173299a9445a20...
Oct 16, 2019 8:00 PM2932.54033778 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F71bb5383e4a4f6a6295555df...
Oct 16, 2019 7:00 PM2745.33863174 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F04ef8df52918d16761acfd07...
Oct 16, 2019 6:00 PM2597.59547897 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc5e6a1364d68f6970a69c753...
Oct 16, 2019 5:00 PM2491.75511803 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fba071cbd1614c5ed24d6bf4b...
Oct 16, 2019 4:00 PM2846.12444472 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F84ccfb79e8825f5c19adb331...
Oct 16, 2019 3:00 PM2303.59258830 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd92ca1be9db9ed64bbf31483...
Oct 16, 2019 2:00 PM2310.78816236 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F96b618cf054c0a19030c3b80...
Oct 16, 2019 1:00 PM2065.81352395 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F68af4172fabdf8857564ab4b...
Oct 16, 2019 12:00 PM2110.81701876 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F78cceb5447518ac9d4eac833...
Oct 16, 2019 11:00 AM2370.91890325 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe7377d4aa9b754e0cbfc63f9...
Oct 16, 2019 10:00 AM2203.80353434 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3fe0c514ea010840e493ab24...
Oct 16, 2019 9:00 AM2739.55875330 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fac5de8837fd8751935d9c3b3...
Oct 16, 2019 8:00 AM1780.09966274 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef5cb1ec8da6cdd2f70fc3f0...
Oct 16, 2019 7:00 AM1803.04623579 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9552eecd69dddcccbafd867e...
Oct 16, 2019 6:00 AM2503.92158851 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F99260fa5c29c4bd7e31914a7...
Oct 16, 2019 5:00 AM2579.77170376 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7061cf93befc73896ce6b9c5...
Oct 16, 2019 4:00 AM2406.88292251 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F39cecccb32f8b12a7e0edbcf...
Oct 16, 2019 3:00 AM2252.95432801 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3c85e1bbd0e2e193c90c60c9...
Oct 16, 2019 2:00 AM2260.47627380 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feb0395ddd7f7d7a6633e9771...
Oct 16, 2019 1:00 AM1949.23190729 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef1ca26fd6fb5d4e72181f5e...
Oct 16, 2019 12:00 AM1891.07781429 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9a7abe33877ccf280200815a...
Oct 15, 2019 11:00 PM2237.91604192 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa1b62c2010303b1e3211988f...
Oct 14, 2019 6:19 PM8636.42823679 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbdf0e982e9c68578558a5967...
Oct 14, 2019 5:59 AM2794.57599105 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb87caf8fc3d4afac4a0f43b7...
Oct 14, 2019 5:02 AM2561.73438333 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2508a7a54ffc19913434d851...
Oct 14, 2019 3:16 AM2675.42440233 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6b989c5376a1656f61701172...
Oct 14, 2019 2:00 AM3185.51711810 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbbdba6a73461118128410382...
Oct 14, 2019 1:00 AM3449.58950728 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb7ddfc8d3fb4c262647abb85...
Oct 14, 2019 12:00 AM6186.31441612 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F11fe6e9ad0fbc81fd92ba001...
Oct 13, 2019 11:00 PM3231.02208397 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd016c21c6b81643f0ac349e8...
Oct 13, 2019 10:00 PM5954.76327855 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9a0fb63e4263a0b3f6eb6963...
Oct 13, 2019 9:00 PM3603.03269732 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa6ad1702d85ee88fdc6f6168...
Oct 13, 2019 8:00 PM2193.83270021 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F238a743851bd4b09233369ab...
Oct 13, 2019 7:00 PM2913.17777719 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd410488c5f62ae2d0503696f...
Oct 13, 2019 6:00 PM2368.78260715 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F42c4cad71066bfff602ed64c...
Oct 13, 2019 5:00 PM3806.29834578 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F266c5d0b4b62ed18447a6e82...
Oct 13, 2019 4:00 PM2555.04742261 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9565af2d41fb299e5aebb6ea...
Oct 13, 2019 3:00 PM2613.85236751 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F42c77b9aa4a369cbe8a2cadf...
Oct 13, 2019 2:00 PM2212.85004406 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F07d8702bf0d155bce1831ac4...
Oct 13, 2019 1:00 PM2922.40343416 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faddce6a4f9beed9ed9ce8a0c...
Oct 13, 2019 12:00 PM3146.43426329 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd6a1c28d08618925ca0abf84...
Oct 13, 2019 7:00 AM4142.29748813 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F090d7ada10bb3cd3b8c667da...
Oct 13, 2019 6:00 AM4427.80250810 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc96ae7e3df1afc20411e3890...
Oct 13, 2019 5:00 AM4230.43763169 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5fd601197d553250cf907e10...
Oct 13, 2019 4:00 AM3662.74147649 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Febfcd278c7c39332ae49957e...
Oct 13, 2019 3:00 AM3015.19778437 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe3a7a205b20d4a0e9999b457...
Oct 13, 2019 2:00 AM4696.95262484 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcdee8fa5e504c16b00792100...
Oct 13, 2019 1:00 AM3919.95790109 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd4ec2bc39584b6d141a5110c...
Oct 13, 2019 12:00 AM3697.96949006 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2839f742292eee084eeeb9ff...
Oct 12, 2019 11:00 PM3577.92877086 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4368aa4323c93a27bf3eb95a...
Oct 12, 2019 10:00 PM4281.34321131 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe252e0a8e26f3ab9785d0ee8...
Oct 12, 2019 9:04 PM3630.54302293 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcda6c877cf3a04ff5b6baed5...
Oct 12, 2019 8:02 PM3621.83838545 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffad146836ac5fda01fef2f7f...
Oct 12, 2019 7:01 PM2806.66466974 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe57976b815ecb0474180b565...
Oct 12, 2019 6:01 PM3774.69597783 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0b2c5c1718222c6a8434d1c4...
Oct 12, 2019 5:00 PM5323.37164283 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb12332fb1313ffa052725fae...
Oct 12, 2019 4:00 PM4111.68214951 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F930ac59fbe9d2817c549a82e...
Oct 12, 2019 3:00 PM4012.44377817 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd4b7ae490c275fd4f942a74c...
Oct 12, 2019 2:00 PM4237.18104761 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fecc9262b9553dd89804ff6a1...
Oct 12, 2019 1:00 PM3436.76095521 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F17cfd97704ccf0b10640f3d7...
Oct 12, 2019 12:00 PM4454.52691365 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fad5c3e33e34564c8a7266b13...
Oct 12, 2019 11:00 AM3590.60582381 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2d24e5d5b5b8589708ad872a...
Oct 12, 2019 10:00 AM2260.68928608 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9a576767b460c89dd0bdb24e...
Oct 12, 2019 9:00 AM3728.46186423 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2740330ec64fd74b450d35d5...
Oct 12, 2019 8:00 AM3134.86447053 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff42b920d81b39141c01f7cb3...
Oct 12, 2019 7:00 AM2086.27318637 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4cc18e22f827f47333637929...
Oct 12, 2019 6:00 AM3846.23689979 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Facd740d97c57117bafcd62c6...
Oct 12, 2019 5:00 AM2713.04087798 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6fb0ced4428cc3f1511512b1...
Oct 12, 2019 4:00 AM4337.79608668 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8b89685151516bf8979b59ab...
Oct 12, 2019 3:00 AM3553.79559499 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff8f67098d9756919c00fd185...
Oct 12, 2019 2:00 AM3387.74739206 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F994abf01381b732b75602f55...
Oct 12, 2019 1:00 AM4599.18921271 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4e91161fcc974caf2108716b...
Oct 12, 2019 12:00 AM5481.81314509 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc1f4031714ec6b58a933b5dc...
Oct 11, 2019 11:00 PM4830.78906139 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbaa7560c704231931c82fdbb...
Oct 11, 2019 10:00 PM3167.80728655 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff7337d57bc9baf960646fbc4...
Oct 11, 2019 9:00 PM5618.80010575 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd939b2ec64925f4557fe4c59...
Oct 11, 2019 8:00 PM4601.01422252 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1c280065341cdfcb5980085a...
Oct 11, 2019 7:00 PM2759.11961903 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5393df486e6ff4f44700d609...
Oct 11, 2019 6:00 PM4944.22388067 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F79f15ce34a836fdab5c1ccdc...
Oct 11, 2019 5:00 PM2752.99176602 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F888f4b92effff48cda7ee043...
Oct 11, 2019 4:00 PM4040.70612765 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2834deabd9d2ecf5659e582c...
Oct 11, 2019 3:00 PM6698.55160950 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faa32488306a423b08212e3f0...
Oct 11, 2019 2:00 PM6002.80599273 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F945e4bf9985ab820586459c8...
Oct 11, 2019 1:00 PM5927.27822921 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc4c4ed5d5191b45352308fa9...
Oct 11, 2019 12:00 PM3383.61051572 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbdbcadd0a544b22197e1ce70...
Oct 11, 2019 11:00 AM5172.04347655 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc33e3a10f66b807603a6a0cf...
Oct 11, 2019 10:00 AM3853.57829052 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9df95786d448b103b2ebc874...
Oct 11, 2019 9:00 AM3725.88006974 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdcf229df281f6e98ab88fa5c...
Oct 11, 2019 8:00 AM2951.45629748 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2b9da233cb151f8fd51f1a08...
Oct 11, 2019 7:00 AM4111.81983074 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F24c5fa4b2db3e99bd43a7c57...
Oct 11, 2019 6:00 AM4475.70899716 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F984c733eb90290b33845592c...
Oct 11, 2019 5:00 AM3992.20515086 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3e9476818d9aeefb3ab22dd3...
Oct 11, 2019 4:00 AM2541.98547817 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff05808d2aced01b89b6e7448...
Oct 11, 2019 3:00 AM3711.92254245 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4498803c4ac117ba68c3b9ee...
Oct 11, 2019 2:00 AM5392.54291101 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6412426cd9d706be958a1458...
Oct 11, 2019 1:00 AM3325.95829477 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5cde5ff9bcfc586c99e2016f...
Oct 11, 2019 12:00 AM4016.11211510 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6bc44b07f4e5911615251dc6...
Oct 10, 2019 11:00 PM6139.16160050 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Facfcfb49ae4cf0faf884adc2...
Oct 10, 2019 10:00 PM4827.12886007 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb004a31a5f94cbb6dcee7716...
Oct 10, 2019 9:00 PM4919.34119392 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F79f34f315c7c93169a28870a...
Oct 10, 2019 8:04 PM3425.72580195 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9e61a13f0484492dd0c37e53...
Oct 10, 2019 7:01 PM4201.64184715 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F84c546409bf6e7efbb7a07d4...
Oct 10, 2019 6:01 PM4003.95888758 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F38c5cd748c276f6e8f896d98...
Oct 10, 2019 5:00 PM3333.44126388 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F04a1fff3da224be90d8642f9...
Oct 10, 2019 4:00 PM4740.61264223 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F222bbfd1b5c7b7cd72456d12...
Oct 10, 2019 3:00 PM6044.58612451 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb2dec1ac75c89b734243a87...
Oct 10, 2019 2:01 PM3838.21523095 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F51ebb00b579083bb42d1efc3...
Oct 10, 2019 1:01 PM4558.71247900 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5d949e5dc1b4baa016c3d5fd...
Oct 10, 2019 12:00 PM4846.71384489 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7ddf74f85dfe23de26bd559b...
Oct 10, 2019 11:01 AM4404.90899577 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F90df9deb204c9398074aff34...
Oct 10, 2019 10:00 AM6276.38110438 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F92e96658f0f8fcb7a3ce1bcf...
Oct 10, 2019 9:01 AM4269.19427308 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff8a69da033ec029a3a3cdb84...
Oct 10, 2019 8:00 AM4279.67040819 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3a918430a4b93b44510d90b9...
Oct 10, 2019 7:00 AM4671.98728807 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbe46a4fe2f161ebe632d30b5...
Oct 10, 2019 6:00 AM3904.07291177 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4321217e7f567f8df80ee05e...
Oct 10, 2019 5:00 AM2333.47297991 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2e5078d8b5efec7d45c4a94b...
Oct 10, 2019 4:00 AM2598.91654004 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff6ce7610d918c4af7fd58671...
Oct 10, 2019 3:00 AM2123.12434187 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5e6045d16d47ffa2f9284efa...
Oct 10, 2019 2:01 AM3927.08507692 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5b584cbc7886ff3bc648506c...
Oct 9, 2019 4:04 AM2076.03643706 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdfeb1915da56b86b362b7bce...
Oct 9, 2019 3:04 AM1941.23208447 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd0967124fc41d4bd96dae2e7...
Oct 9, 2019 2:04 AM2214.25660912 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9f9df824345a7af4728f323d...
Oct 9, 2019 1:04 AM2313.23397079 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb0ad01f0ba9fd9170702056...
Oct 9, 2019 12:02 AM1798.48675230 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9041fcfacf520fb3e4b231a3...
Oct 8, 2019 11:02 PM2469.96819078 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcb2fb8d5da953da7867f6595...
Oct 8, 2019 10:00 PM2203.75547708 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff9a950345cdd667da5ab9ff6...
Oct 8, 2019 9:00 PM2686.36710406 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F823a0c6a27c83025ea37330c...
Oct 8, 2019 8:00 PM1809.53798844 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff5a32fc1ebe28f1af4446803...
Oct 8, 2019 7:00 PM1619.02447810 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd6fab26e699122d5568df58a...
Oct 8, 2019 6:00 PM1937.24176245 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8be322f5064dffcf88646421...
Oct 8, 2019 5:00 PM2709.02438258 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F82cdb029eb8d43246c10aa85...
Oct 8, 2019 4:00 PM4817.89874504 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F671d4925226aaaa75856246c...
Oct 8, 2019 3:00 PM2979.14839909 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb204edc6548da6508a5a3b5e...
Oct 8, 2019 2:00 PM3318.83993157 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7aff44adea4d3b2b900cd0e1...
Oct 8, 2019 1:00 PM4433.89289449 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3f3ce4c4e014da3bdb198c07...
Oct 8, 2019 12:00 PM4208.44070040 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7d2cab294eaaa1a5312f319a...
Oct 8, 2019 11:00 AM3008.67725746 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdd02b629501798cbf0feb035...
Oct 8, 2019 10:00 AM4138.24439733 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F98ea1688a80339a3611d4283...
Oct 8, 2019 9:00 AM3812.73586507 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff3dec8a051125206b2757643...
Oct 8, 2019 8:00 AM3093.72057781 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe62f8e9a3ae73fd91dae7cc6...
Oct 8, 2019 7:00 AM1930.63430463 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6cbd529f6ee7ed83b498b7ac...
Oct 8, 2019 6:00 AM3309.04136618 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F942d9b5d8f2ed662827bfbff...
Oct 8, 2019 5:00 AM3179.38620877 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8189d4c2e80bfaaf052da131...
Oct 8, 2019 4:00 AM2483.49154560 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F92a99d2961e698460117086e...
Oct 8, 2019 3:00 AM2231.70511130 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F130deb24091cb3a254113661...
Oct 8, 2019 2:00 AM2887.32959255 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F389956859dae682f4f0ff61d...
Oct 8, 2019 1:00 AM3119.18590472 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff0f2e6e86eecd6bee59987ba...
Oct 8, 2019 12:00 AM2227.14209755 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdcf838dea3c28f16f8b71996...
Oct 7, 2019 11:00 PM2386.80056426 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F29d7975ca5ebb2ef053c05d8...
Oct 7, 2019 10:00 PM2849.53598139 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4b5af9cdf40fea4fabf5dfb6...
Oct 7, 2019 9:00 PM2085.84556102 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F067f38cd896c9f714dbd0f48...
Oct 7, 2019 8:00 PM2520.14207317 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc6a35e9db642aa84bec51e76...
Oct 7, 2019 7:00 PM2416.04811383 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F84924cb758a72bc6daf8798a...
Oct 7, 2019 6:00 PM2297.84917612 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F897d6adc19905c79ccea001b...
Oct 7, 2019 5:00 PM2779.73480190 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0ee1b89866b6025b3d5f72c4...
Oct 7, 2019 4:00 PM2900.93446658 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5c22d87beabd795fb2f5c316...
Oct 7, 2019 3:00 PM3233.30972727 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffe4e2593bfa06ed881cf659a...
Oct 7, 2019 2:00 PM2361.16235319 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F57566a6682976a8965daf752...
Oct 7, 2019 1:00 PM2275.89273841 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc01be947c1104913673254d5...
Oct 7, 2019 12:00 PM2710.29653498 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7142e0d64c7241021d73dd17...
Oct 7, 2019 11:00 AM2354.77101474 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F769c355eac7615d665c357b9...
Oct 7, 2019 9:00 AM1093.67730629 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2fe34570bf060db9b90afc06...
Oct 7, 2019 8:00 AM1105.81652773 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa05a9d1c703894ac3a2393ea...
Oct 7, 2019 7:00 AM1202.13654821 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F91cd709f3480055247efb570...
Oct 7, 2019 6:00 AM1528.75321618 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd98a2a5ef6b90e5dc0ee9aa3...
Oct 7, 2019 5:00 AM1007.53299573 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2127bf212774374207230092...
Oct 7, 2019 4:00 AM2359.76793298 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9e3d6c2787007184fb350ad3...
Oct 7, 2019 2:00 AM1254.35654962 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3b1527b8bf9b292d5a831cbd...
Oct 7, 2019 1:00 AM1094.67755395 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6d323a75c661050c3fb00fc9...
Oct 7, 2019 12:02 AM1325.71837948 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F087b0940a42432308be5bd40...
Oct 6, 2019 11:00 PM1420.37210214 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fad1ec0d27798ee110c802be8...
Oct 6, 2019 10:00 PM1650.54931015 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4d38187d7601bb32cd79280f...
Oct 6, 2019 8:00 PM1491.30808454 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc8ce46c63db2a64be93dcfdd...
Oct 6, 2019 7:00 PM1128.66940592 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1652597ef21b34432fe78903...
Oct 6, 2019 6:00 PM1224.61033272 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb5e050c12fc287df690962b5...
Oct 6, 2019 5:00 PM2060.44959756 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5e843284f498122b130872e3...
Oct 6, 2019 4:01 PM1481.45324450 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F734bf758ab5cae799c8f6c34...
Oct 6, 2019 3:01 PM1200.21862756 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6aed28dc4ce71667b5fc4671...
Oct 6, 2019 2:01 PM1418.37143370 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7e9678f097aeadf845d87e71...
Oct 6, 2019 1:00 PM1826.42695835 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F240465c54f54cb3c3a1659e7...
Oct 6, 2019 11:00 AM1296.10664720 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7fdc01623607e17bfa5613e3...
Oct 6, 2019 10:00 AM1108.89264694 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F226213f3fc831cd44b66ee47...
Oct 6, 2019 9:00 AM1173.16639952 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9948e351febebe8809435bb2...
Oct 6, 2019 8:00 AM1035.81416016 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7420959bbd15a0050d1c9dde...
Oct 6, 2019 7:00 AM1767.72140559 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa6cfc4d40c9f5ad7e54a7171...
Oct 6, 2019 6:00 AM1569.32100197 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd41b2324147d8e0e0a5b36f3...
Oct 6, 2019 5:00 AM1643.44226530 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F494aeeac849715fa7ac66b15...
Oct 6, 2019 4:00 AM1361.68611658 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fddaacd8c299f6934012d8382...
Oct 6, 2019 3:00 AM1255.32440712 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa5617ca6eac663942f05e5aa...
Oct 6, 2019 2:00 AM1865.99598138 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8a94835207463bd2c4f1ba3d...
Oct 6, 2019 1:00 AM1358.18557255 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc4d5640771747ce9af3e25c1...
Oct 6, 2019 12:00 AM1317.82098179 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8ca6b50c7078d3236414181f...
Oct 5, 2019 11:00 PM1990.81949790 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2611ece689dcc9aa22c4c92b...
Oct 5, 2019 10:00 PM1707.00617126 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F58b9d23d5d025b0c3485952c...
Oct 5, 2019 9:00 PM2386.85490617 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff0275ea30f3fa4504538f528...
Oct 5, 2019 8:00 PM2029.71010688 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc6f5e49a14e2e9088755ae2f...
Oct 5, 2019 7:00 PM2134.39691999 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe7bcdcdb09e1f52be2390d1b...
Oct 5, 2019 6:00 PM1789.95769936 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fad76e2e7d47f533c53c87c47...
Oct 5, 2019 5:00 PM1160.69067533 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2e626b003a675caa0a0979a6...
Oct 5, 2019 4:00 PM1617.45449978 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff2414ccda7a54e8773bb5fab...
Oct 5, 2019 3:00 PM1188.84874794 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F710ff62192a44627c938dae1...
Oct 5, 2019 2:00 PM1204.24650120 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7903768ba094ce30425485df...
Oct 5, 2019 1:00 PM1592.99140366 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3fab1d3190084ae01c753ae6...
Oct 5, 2019 12:00 PM1580.83644235 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F94f7d5948c2eca9625bfe62d...
Oct 5, 2019 11:00 AM2299.29697519 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F52725cf1177669943f66e008...
Oct 5, 2019 9:00 AM2027.29503127 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F94e819b9ab66889e1e44c703...
Oct 5, 2019 7:00 AM1713.46464573 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fed4a7b86d9bc4020bf9b455c...
Oct 5, 2019 6:00 AM1812.94100141 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff6c47287fce205cdf9c78051...
Oct 5, 2019 5:00 AM1455.43716389 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5fd2666227d210707a3d9842...
Oct 5, 2019 4:00 AM1914.30563810 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb00c34a41337690b93bce97...
Oct 5, 2019 3:03 AM2299.25072720 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb50306e81b913be16a3789b1...
Oct 5, 2019 2:00 AM1952.67546714 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbd3bce7486363d860cca898a...
Oct 5, 2019 1:00 AM2251.82434862 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb541943b76a73e956a6dcd11...
Oct 5, 2019 12:00 AM2536.04742077 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc7d00e1c3ffa759ae2821de0...
Oct 4, 2019 11:00 PM1990.35950906 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd9603eacb88a2014bcacca1a...
Oct 4, 2019 10:00 PM2691.65479759 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd8ff09aef2f9f3254ea11836...
Oct 4, 2019 9:00 PM1743.04751236 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcfabdb2aed481eb8e8c7425d...
Oct 4, 2019 8:00 PM2323.55763058 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F560f938d9290b539eff38c2b...
Oct 4, 2019 7:00 PM2231.06820981 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe9d812c296a3b6830313bb33...
Oct 4, 2019 6:00 PM2451.53667430 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feda7635be3866be425787cc0...
Oct 4, 2019 5:00 PM2883.35481663 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff7e7cfbf9fa478c16207c222...
Oct 4, 2019 4:00 PM2731.91349039 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F159f51cc88dc221f9addd530...
Oct 4, 2019 3:00 PM2746.09627253 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2262ab870d115619d02db70a...
Oct 4, 2019 2:00 PM4705.54202359 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdeed6e5940672da7d28da31d...
Oct 4, 2019 1:00 PM5523.08073468 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe676d5b46821f0a20780bba1...
Oct 4, 2019 12:00 PM6290.78127811 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F084934e33b77ab9f6cbdf9c2...
Oct 4, 2019 11:00 AM5657.16340768 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F88987432bc99ddae27d36324...
Oct 4, 2019 10:00 AM6071.06252539 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F755a01ddde498f1996770ea6...
Oct 4, 2019 9:00 AM7978.97359028 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0e2393f0ad0d5937f3f5df2b...
Oct 4, 2019 8:00 AM5866.73403435 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe2f66e8f949632155eee789e...
Oct 4, 2019 7:00 AM5596.33282936 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbd6a2dd88831bd80370a3bd8...
Oct 4, 2019 6:00 AM6955.60562423 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F619605326dd366580765f033...
Oct 4, 2019 5:00 AM5150.89853343 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F066480156feb1a1347dbc800...
Oct 4, 2019 4:00 AM6250.71116752 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd0a260937cba4a074731c9aa...
Oct 4, 2019 3:00 AM3611.56295721 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F37e684c3ce2e67d56597047c...
Oct 4, 2019 2:00 AM6947.37732866 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fadae91c6ac09306f28a3f8bd...
Oct 4, 2019 1:00 AM7088.08202315 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5c7c1264c53849f0677ddb13...
Oct 4, 2019 12:00 AM4679.92674533 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1529a235eec4ccbd12d413bb...
Oct 3, 2019 11:00 PM6383.01374275 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F36aef34855e388b4e582b5c5...
Oct 3, 2019 10:00 PM6251.61254964 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F089db41ec5350da4b5a06175...
Oct 3, 2019 9:00 PM6457.91357093 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2dacfee88be7a85baa75308e...
Oct 3, 2019 8:00 PM6063.93757123 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fee98bf5bbdd0d6af00946716...
Oct 3, 2019 7:00 PM5361.88147003 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1a0458de48030d0ef3e6c754...
Oct 3, 2019 6:00 PM5756.76403345 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F692daa16af8faa76256e44fb...
Oct 3, 2019 5:00 PM6224.04841679 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0db9597425e3ae33ae3fbea1...
Oct 3, 2019 4:00 PM6376.03262414 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcad8531ae11e9e90f0f49df5...
Oct 3, 2019 3:00 PM5800.27325800 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9304bf67b4353728d8e2efbc...
Oct 3, 2019 2:00 PM7944.42461685 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1226f3c4b8777a8b4e313ccb...
Oct 3, 2019 1:00 PM8744.22259001 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdf13da6aece7dd3c1e1293b1...
Oct 3, 2019 12:00 PM7712.60852743 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7de66f8917f4175e4364868c...
Oct 3, 2019 11:00 AM8045.13353396 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6a336e865cbe6f941f65bda3...
Oct 3, 2019 10:00 AM7706.98628656 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc398f00987673e5e0d4ef29d...
Oct 3, 2019 9:00 AM4798.18401388 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2f04c80813be5ddcb5135316...
Oct 3, 2019 8:00 AM5173.36801038 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4418f05e3d38913aa696c820...
Oct 3, 2019 7:00 AM5015.56394690 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc90b9f5f978525102a914d71...
Oct 3, 2019 6:00 AM6177.15986287 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0f128f236bdb6235ab2f7b0c...
Oct 3, 2019 5:00 AM4104.72581523 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5e26ccaed8d90c345654e87b...
Oct 3, 2019 4:00 AM1902.25325386 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb1f2ca69b65448a7e996e213...
Oct 3, 2019 3:00 AM2479.56111588 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb287c3062192cb82fee4aaec...
Oct 3, 2019 2:00 AM2413.22579536 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2f506954dab29f4e1eb5cf6b...
Oct 3, 2019 1:00 AM2183.63611181 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4e2b0ee33afb377bdf8e4a91...
Oct 3, 2019 12:00 AM2211.88833367 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2fbabdd52c0cbc0921374101...
Oct 2, 2019 11:00 PM2342.37562805 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbaaa1f00c75e32f6d9aa6fb7...
Oct 2, 2019 10:00 PM2151.16697788 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F19cbbd4e1a5a4584bd49c8a1...
Oct 2, 2019 9:00 PM1386.61793375 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F47477df668bfc9a4b1af516b...
Oct 2, 2019 8:00 PM1598.00723324 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4e9368864ee1a56e33197e34...
Oct 2, 2019 7:02 PM1314.86450636 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F61d28b333df97feb6181bf8b...
Oct 2, 2019 6:02 PM1459.05487556 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F29294379338789733e696375...
Oct 2, 2019 5:02 PM2219.32719154 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4aa04a9e693c9a33d66f5b30...
Oct 2, 2019 4:01 PM1564.25714666 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8ce4f2fcf9bc2214dcf66890...
Oct 2, 2019 3:00 PM1114.39731710 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F475912e9b0b1672254f89a44...
Oct 2, 2019 2:00 PM2019.49515893 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F58d38cc4517bb3f42c4c79a2...
Oct 2, 2019 1:00 PM1861.03928180 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9a17064d08cb456b62c82caa...
Oct 2, 2019 12:00 PM1779.84752190 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8cca9299ac2162e4b5570a65...
Oct 2, 2019 11:00 AM1644.56913521 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3c2b2e94a31bb6ed9013835f...
Oct 2, 2019 10:00 AM1637.86652432 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4d27e466e053ef46e17e0099...
Oct 2, 2019 9:00 AM1582.56372708 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feb1eb7c238c891aef73be5f7...
Oct 2, 2019 8:00 AM1525.00486164 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd8380e9e28b36a559a6d3b4a...
Oct 2, 2019 7:00 AM1550.88016381 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcaa566d709f2b67b1f6821ca...
Oct 2, 2019 6:00 AM1702.75282798 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7ba907e6ab06cb3cebba602b...
Oct 2, 2019 5:00 AM1521.80728480 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F30f3422626f80844b4fd5135...
Oct 2, 2019 4:00 AM1635.10770346 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fad6264f4519ee1dcc14cac3d...
Oct 2, 2019 3:01 AM1546.53268205 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F68a430e421c58cc8f9741a35...
Oct 2, 2019 2:00 AM1574.67072090 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9aa3ab479354be1f27a6d68b...
Oct 2, 2019 1:00 AM1318.08070804 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa3b8d22b6d5ece7b281ffd27...
Oct 2, 2019 12:00 AM1474.53867691 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff8844d943142008258959a1e...
Oct 1, 2019 11:00 PM1150.08816144 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd1f0eba0e2fbd168bdc8633...
Oct 1, 2019 10:00 PM1565.92123914 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9fbad70c0dbf372e67a1cf71...
Oct 1, 2019 9:00 PM1516.69696159 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd760e32c1913d16d47445417...
Oct 1, 2019 8:00 PM1435.61333143 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d80dc092c1cde97a6b7ab22...
Oct 1, 2019 7:00 PM1515.60142157 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F83b8624c185330eca6842d14...
Oct 1, 2019 6:00 PM1263.60250391 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4c700b73ebd12dcc08ebb1f6...
Oct 1, 2019 5:00 PM2089.36018206 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fec7916d5fadaba406457dd6f...
Oct 1, 2019 12:00 AM1914.96724447 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffe5b51f07f54efd75bc66271...
Sep 30, 2019 10:00 PM1039.05521694 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8f9e58a33036f8a3f95d258b...
Sep 30, 2019 9:00 PM1894.87973743 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feaf23a3e65d8c9a0e5fdd54a...
Sep 30, 2019 7:00 PM1236.85501142 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffb032e414958bc81560f49c5...
Sep 30, 2019 11:00 AM2048.86668302 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F86bac08e49f81b70306a750c...
Sep 30, 2019 9:00 AM1265.09721074 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F98d235ee8cb49dfaca12f2c6...
Sep 30, 2019 8:00 AM1038.18108100 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa30228391c28ae0744a7904c...
Sep 30, 2019 7:00 AM1051.93113151 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9f62569c72304ef4848c74d2...
Sep 30, 2019 6:00 AM1043.66947040 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4a0969460ef7365f63ae1699...
Sep 30, 2019 5:00 AM1148.26278827 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd4cef0b57ff03b9ce38bc55...
Sep 30, 2019 4:00 AM1111.06367661 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4d2a6c83fc1d60c0e1075d28...
Sep 30, 2019 3:00 AM5730.86654208 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd8ddca06a315d099ec71a258...
Sep 30, 2019 2:00 AM8080.27771736 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe6046429be5214162c89484c...
Sep 30, 2019 1:00 AM7502.79029135 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2685ce341043325e9afd63df...
Sep 30, 2019 12:00 AM8207.29148082 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F094d4e1925410905999b0693...
Sep 29, 2019 11:00 PM7305.04066571 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd52b8cdf12de219774b4ae12...
Sep 29, 2019 10:00 PM9058.82099522 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc202baa31aadc62063aa3cc5...
Sep 29, 2019 9:00 PM6510.97979787 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc61f3f1924c90c9255f30d21...
Sep 29, 2019 8:00 PM5355.83449215 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F12c7037c419c9535df90f072...
Sep 29, 2019 7:00 PM7180.16888311 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe9f4b12e91d3c407edc52183...
Sep 29, 2019 6:00 PM8172.35613923 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0edc22c39e0ddeb266fe5d8b...
Sep 29, 2019 5:00 PM6037.17357521 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7316c07fc5d566a83d8ea5e2...
Sep 29, 2019 4:00 PM6932.22672198 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F044f8258bde6601d2aa8e96e...
Sep 29, 2019 2:00 PM1090.63295479 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc5bebb59f5392e44f6e8006e...
Sep 29, 2019 1:00 PM2711.73712078 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F97e68d4c62066dd4ab0b6391...
Sep 29, 2019 12:00 PM3053.45540271 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F344b7e8b83a10f8d0da94d02...
Sep 29, 2019 11:00 AM2598.69012061 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcee187ab730042d67f9be9af...
Sep 29, 2019 10:00 AM2886.50976147 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3cf07a7050b676128f6e07e6...
Sep 29, 2019 9:00 AM2380.29544095 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9aeddd785aaa66c97eed0a42...
Sep 29, 2019 8:00 AM2275.14427939 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8c701be6c8644fb968f0248e...
Sep 29, 2019 7:00 AM2955.45049974 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4875b2ce9cf7bc1671fdd858...
Sep 29, 2019 6:00 AM2123.63332762 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F96f0d551ba127fcd905b18b6...
Sep 29, 2019 5:00 AM2925.51351396 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9479ab4364c05f9889667dd7...
Sep 29, 2019 4:01 AM3429.99541283 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F60589e3b7f02f09bcb1e54c8...
Sep 29, 2019 3:01 AM4345.29876494 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe4b618a2f218280566825723...
Sep 29, 2019 2:00 AM3444.94141412 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F33de1618292820b7fdff2d91...
Sep 29, 2019 1:00 AM6865.20080952 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8e906556d3908483e0ce692d...
Sep 29, 2019 12:00 AM5498.27038357 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb87693ab8bd4fce5adee1957...
Sep 28, 2019 11:00 PM5309.20822909 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc11a16b39202d130b06b2f81...
Sep 28, 2019 10:00 PM7714.81037854 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6181aa1e6d6296a0f901f385...
Sep 28, 2019 9:00 PM7797.94423655 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe013452b7d10c4b9a5562e6f...
Sep 28, 2019 8:00 PM7530.97066027 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb4e5886b00571501fbf1a165...
Sep 28, 2019 7:00 PM3550.75290148 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3ab19b79c015bb746855a530...
Sep 28, 2019 6:00 PM3489.26195944 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F90f683f525f42bc4b3c1fb60...
Sep 28, 2019 5:00 PM4432.83769077 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0fd9120cb03cc0265331af95...
Sep 28, 2019 4:00 PM3555.46328667 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc1be97591b5509f30b6a3920...
Sep 28, 2019 3:00 PM3583.98565342 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9eb27a6d79a6b2818cb405e3...
Sep 28, 2019 2:00 PM3817.49558105 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fee6f62c6e0f37971fe9de448...
Sep 28, 2019 1:00 PM4012.96659703 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcec360d77cedd95ca7ea3768...
Sep 28, 2019 12:03 PM4349.52376594 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff4ab059025873947c3a82b9d...
Sep 28, 2019 11:03 AM3329.51223653 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff2f5ebf197eff0385f5a98ad...
Sep 28, 2019 10:00 AM2503.86044863 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb4c0f4f92bb855c7bb151735...
Sep 28, 2019 9:00 AM3583.35876342 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd41a6c8709837be19933efef...
Sep 28, 2019 8:00 AM3519.64416626 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F194bb4b0284aba98435b4dde...
Sep 28, 2019 7:00 AM3274.42494422 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa0876226d96a0fc833b78d64...
Sep 28, 2019 6:00 AM2875.12025552 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc657cc9bc82234fda4fee746...
Sep 28, 2019 5:00 AM3824.64804687 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3e115f3600f8024b1c7bff48...
Sep 28, 2019 4:00 AM3218.53919580 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F11fe3d0a86927530e0737809...
Sep 28, 2019 3:00 AM2981.93607441 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4d4abe7cb10b690ec63418ca...
Sep 28, 2019 2:00 AM4498.54688064 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1fdcf601c8986549da13a621...
Sep 28, 2019 1:00 AM3682.36188756 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F37e7191e5ab35bc001bac7b0...
Sep 28, 2019 12:00 AM3231.25960689 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb4b6ab977f021b3cd4c366f0...
Sep 27, 2019 11:00 PM5069.88602496 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faa8a311af0034becad0aad0e...
Sep 27, 2019 10:00 PM6561.43785463 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa52c04c583d8888dffb5adf8...
Sep 27, 2019 9:00 PM4890.02578267 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdd438bfb73b45cf1e28a1c84...
Sep 27, 2019 8:00 PM3879.67000093 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0a0ece9ce40f7ad7314901a6...
Sep 27, 2019 7:00 PM4508.65263377 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff9cce7a0ac1ff1e69dc40145...
Sep 27, 2019 6:00 PM4332.37182768 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F36d59d6bc3a572f897c60166...
Sep 27, 2019 5:00 PM5437.46167604 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2144c96c4e85293f0439b205...
Sep 27, 2019 4:00 PM5618.63246071 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa96f64bda45cad23ffe77236...
Sep 27, 2019 3:00 PM6417.92037543 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5f95a2998a8e200c6d68dc65...
Sep 27, 2019 2:00 PM4517.86855449 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe8d949e07cc26c9b9aa00a1a...
Sep 27, 2019 1:00 PM4526.17484015 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F79312b03e410b3996506ab06...
Sep 27, 2019 12:00 PM6154.95224468 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0c043dd1891bc46fb718402c...
Sep 27, 2019 11:00 AM6841.30008365 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb5b3bba7d41252f91558f645...
Sep 27, 2019 10:00 AM7284.45973156 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fae03f8e739ca37b7babcc5e3...
Sep 27, 2019 9:00 AM5373.47112752 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa941e4bc238dccc277685e84...
Sep 27, 2019 8:00 AM7221.64486327 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fccdcd48c0c63b956763e9154...
Sep 27, 2019 7:00 AM6766.72054903 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7527622a331360354253e59d...
Sep 27, 2019 6:00 AM6778.98039070 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd4d5faa9d0fee839fdd9dfee...
Sep 27, 2019 5:00 AM7231.14034608 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8fc69cce5dd427ad292868c7...
Sep 27, 2019 4:02 AM9318.40975808 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F92bddb307061cffe1747b010...
Sep 27, 2019 3:01 AM6423.82750976 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6b7fa0f70e15545f37aa9372...
Sep 27, 2019 2:01 AM7289.65125117 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6a3c93858c76abf3d70ee068...
Sep 27, 2019 1:00 AM6650.46658762 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2fa77ecf45fb07de80e5faf6...
Sep 27, 2019 12:00 AM5989.98213508 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F59292f744e93dc400b8f5954...
Sep 26, 2019 11:00 PM5834.17063212 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0a56779f7fdde1189071f5c6...
Sep 26, 2019 10:00 PM5042.40838462 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Febe286b4b958e7ddcc791a70...
Sep 26, 2019 9:00 PM6743.16922963 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2c55955d808d7b3e17a85671...
Sep 26, 2019 8:00 PM6655.04805121 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F10fb62f6067f368ad400eb33...
Sep 26, 2019 7:00 PM6177.79832381 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F41ba351132efafd394b2410d...
Sep 26, 2019 6:00 PM6166.64799828 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6d71db1b7474581689194561...
Sep 26, 2019 5:00 PM4799.95691666 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbacf218b0f757f808fb76f0b...
Sep 26, 2019 4:00 PM9971.06016715 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa2bfa08c3bb42e41aa003f58...
Sep 26, 2019 3:00 PM3305.10439854 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2fe81c8b231985926fcb14f3...
Sep 26, 2019 2:01 PM2992.55752406 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fce14f3336b7b5639e7b9dc33...
Sep 26, 2019 1:00 PM4415.37888449 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0edf4ab52ccde3d6cf13d2db...
Sep 26, 2019 12:00 PM4557.55464663 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe2720bbefb48018e61c35ccd...
Sep 26, 2019 11:00 AM4187.36326480 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fedffca1470fd6ff17e6aaab1...
Sep 25, 2019 11:00 PM1663.87098018 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef6102488f61f665cc532f70...
Sep 25, 2019 10:00 PM2754.53217464 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F92c30739f6810f857208a208...
Sep 25, 2019 9:00 PM2280.68552860 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5ef40eb1bdb94801a6ed41aa...
Sep 25, 2019 8:00 PM2715.07729217 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F95981620734e2942321f4d87...
Sep 25, 2019 7:00 PM2487.43619537 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2ff76c8347fc0d04812db130...
Sep 25, 2019 6:00 PM1239.46545635 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9ed72af2febb224f5bfc1450...
Sep 25, 2019 5:00 PM6123.85189937 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F75812e93833bef38586023db...
Sep 25, 2019 4:00 PM2143.10951486 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1cc730a284b030a66c1b353d...
Sep 25, 2019 3:00 PM3323.09378428 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4f567a7918ddc420a22bda77...
Sep 25, 2019 2:00 PM3000.11299873 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe57885cfdab2abfbe9090a24...
Sep 25, 2019 1:00 PM2683.58522295 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F05e007de115b20b64323d204...
Sep 25, 2019 12:00 PM2896.13056757 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F41d059e550db7a56ce0b4291...
Sep 25, 2019 11:00 AM2468.02099821 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffc9651a8c0c841d0488aefd5...
Sep 25, 2019 10:00 AM5986.27188231 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9b7102ce0a3a97516efbaa5b...
Sep 25, 2019 9:00 AM4912.90733985 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd78f19575d9a7661be726cab...
Sep 25, 2019 8:00 AM3725.38200390 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6bad6e2c2f7275bf09dbeba1...
Sep 25, 2019 7:00 AM2773.74257243 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7b32353ca98b8d80a857c478...
Sep 25, 2019 6:00 AM2466.55490953 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbf0a4e87b78864c142b70204...
Sep 25, 2019 5:00 AM2139.17304845 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd61b7af698269dce7dfe848a...
Sep 25, 2019 4:00 AM2370.14863719 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4f5998c489c0f36c8e0df363...
Sep 25, 2019 3:00 AM2225.28058639 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F737f56cbe7bb8b02b2e5eeb9...
Sep 25, 2019 12:00 AM1126.94371830 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F48802b6ff8691f5ce5a7a51c...
Sep 24, 2019 10:00 PM2003.26861310 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9952244de6d483cc216f53e9...
Sep 24, 2019 8:00 PM1841.01304895 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd95ef29f3f47e5da27f4f1ea...
Sep 24, 2019 6:03 PM1086.11443838 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe445fca6835bbd0189939753...
Sep 24, 2019 5:00 PM1028.12704980 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffdabf92f61d2fa015df4a21b...
Sep 24, 2019 4:00 PM1201.70967932 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0a4b640dc972fa715144a9d1...
Sep 24, 2019 3:00 PM2587.18302697 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F04a7b1158864aa879d3468cf...
Sep 24, 2019 2:00 PM1281.73388933 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7db0bb86f9789a25b0340cd4...
Sep 24, 2019 1:00 PM1462.07885086 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F835ad64f55c84d7732c620d1...
Sep 24, 2019 12:00 PM2986.70638359 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc8159b0c7e21a9dbd3113807...
Sep 24, 2019 11:00 AM2401.81763179 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F912aef48c7cc99cb9ae4fb64...
Sep 24, 2019 10:00 AM2108.22894261 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3d6d8d4c5892bb5364adac0c...
Sep 24, 2019 9:00 AM2446.80340834 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F219c08019fe761d70638c7d3...
Sep 24, 2019 8:00 AM2614.55498889 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0ffdf91ad5ed8eb675a20534...
Sep 24, 2019 7:00 AM2424.34168043 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd6829ffb48862ef5fe94c9c4...
Sep 24, 2019 6:00 AM1970.27189630 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0ccf6628527c389589937259...
Sep 24, 2019 5:00 AM2943.37828610 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F22951dfd90adc22aec8c89a5...
Sep 24, 2019 4:00 AM2176.80956781 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F644042f52436f62d1dddd465...
Sep 24, 2019 3:00 AM1956.79149978 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6ccce73587bf9ab1b4c8f772...
Sep 24, 2019 2:00 AM2155.61575802 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faa0c015965c84262aa790ad1...
Sep 24, 2019 1:00 AM2300.56186950 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3604e56bb73a90e2b9bf82c3...
Sep 24, 2019 12:00 AM2059.47835951 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe9f6420e93b34fc11be44f3f...
Sep 23, 2019 11:00 PM1751.68122651 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F47ba4518b15449c1bfdc6aed...
Sep 23, 2019 10:00 PM1663.16301195 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7a3725a41aa26e3d42a5134d...
Sep 23, 2019 9:00 PM1843.66299679 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0f798c6015000aa7554bc85c...
Sep 23, 2019 8:00 PM1515.41873854 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe5d139269154c07be3b7e35f...
Sep 23, 2019 7:00 PM1966.99175241 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F63f84f668c987b4860120fb1...
Sep 23, 2019 6:00 PM1841.79640726 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd9e45770d1b33d9ff148ecf7...
Sep 23, 2019 5:00 PM2123.33943391 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0f10c5306ffcc30306a411b5...
Sep 23, 2019 4:00 PM2118.23620826 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff69c6b2f05fa00f3272d5345...
Sep 23, 2019 3:00 PM2249.70199058 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faaef4eb81780ff053a7ecba3...
Sep 23, 2019 2:00 PM2441.15205822 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F73f90ede8651881e3b9e16c5...
Sep 23, 2019 1:00 PM2323.69918042 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F16326a869ab78c7fb0f3e1ce...
Sep 23, 2019 12:00 PM2934.74539286 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5c9e7a621f41b1a139aed280...
Sep 23, 2019 11:00 AM1909.69690400 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F96c35b813e763d21a7c6cdbb...
Sep 23, 2019 10:00 AM3267.52185265 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6f963a470a5f818f6877b313...
Sep 23, 2019 9:00 AM2261.73110565 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe5fb1552253d068bf2a15089...
Sep 23, 2019 8:00 AM3156.38322371 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F370076c5ada6dcf6c26b226b...
Sep 23, 2019 7:00 AM2061.34735318 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F483801b3721be50bceadd5ea...
Sep 23, 2019 6:00 AM3115.06907125 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdc4336bafd76d24773486f9c...
Sep 23, 2019 5:00 AM2400.56485755 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7b46d45766a8284fa9444ac7...
Sep 23, 2019 4:00 AM2819.51298760 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff7d038a05891e50528f9d251...
Sep 23, 2019 3:00 AM1442.00010259 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feac6354aded177b977539413...
Sep 23, 2019 2:00 AM1116.62877804 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb0492cd500525374ddc3bd3e...
Sep 23, 2019 1:00 AM1933.83429458 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F58352574c225d2b4d935afaa...
Sep 23, 2019 12:00 AM1807.84598362 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F95e5a0670864fa9538960157...
Sep 22, 2019 11:00 PM1388.07526894 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc1be7dc8104deb9bc6aa3456...
Sep 22, 2019 10:00 PM1630.92842642 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8c6b98a76ae21ddfe10a01a0...
Sep 22, 2019 9:00 PM1702.38570610 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F76508195ae99f35cd81c4c20...
Sep 22, 2019 8:00 PM1463.75047384 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1bd8b99ec06346948414cefa...
Sep 22, 2019 7:00 PM2262.44858173 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd5e81b63848891219d39529e...
Sep 22, 2019 6:00 PM2420.98118654 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa766fa1a8c141da7c69877f4...
Sep 22, 2019 5:00 PM2284.59910380 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9358efe3c24e0001be72d448...
Sep 22, 2019 4:00 PM2008.59026404 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4f1a19f704275be41b7c17de...
Sep 22, 2019 2:00 PM1075.06772540 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5338140f6a08c26e868c05b6...
Sep 22, 2019 1:00 PM1227.45504170 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff2cc600ce52dbdceac9d9a06...
Sep 22, 2019 12:00 PM1129.78653666 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3f8e1613bc3188c5c69c7333...
Sep 22, 2019 11:00 AM2251.61516372 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffccddc9a35b172e285b2e5fa...
Sep 22, 2019 9:00 AM1160.36441565 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F53802cdc413c7655bdecc8cf...
Sep 22, 2019 8:00 AM1297.48677560 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe5c22e805f681a84d12c185b...
Sep 22, 2019 7:00 AM1052.73756192 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4e5b2bb6053a7a68a8207a88...
Sep 22, 2019 6:00 AM1016.55277437 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd4ebbc405496667ec1e19a3...
Sep 22, 2019 5:00 AM1065.36735531 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcc9be29d41f5b2d40039144b...
Sep 22, 2019 4:00 AM1267.62428465 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F04f650e73ca69fa3c727ea19...
Sep 22, 2019 3:00 AM1126.41532875 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8a1987cb1d0c26eda744410d...
Sep 22, 2019 2:00 AM2068.24075312 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F07db4bef794356f01e4d2db9...
Sep 22, 2019 1:00 AM2499.95958440 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F64be0ec3253aae03fa9f2b27...
Sep 22, 2019 12:00 AM1846.51506652 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F558ba3139f7844f6e632949d...
Sep 21, 2019 11:00 PM2115.16804996 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2fc1af95f60c47a4170b05d5...
Sep 21, 2019 10:00 PM2541.22048815 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb90b3c489442fb700685c85c...
Sep 21, 2019 9:00 PM1508.42769519 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffee2198db9409059c869763e...
Sep 21, 2019 8:00 PM2383.96567706 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F88e154be6165853ca1ccd497...
Sep 21, 2019 7:00 PM2674.26792178 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9c467099c0ad5ed77f8cd89f...
Sep 21, 2019 6:00 PM2854.97720873 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7c5d2c32439572faf4aeefa9...
Sep 21, 2019 5:00 PM2731.58881429 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4e2681d1767585e36b3f9fb9...
Sep 21, 2019 4:00 PM2575.38238667 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4fc5a30c1ca3dfd554da6f0c...
Sep 21, 2019 3:00 PM2252.91372479 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F01d8b3bd4e3f0326c30675ee...
Sep 21, 2019 2:00 PM2307.19724642 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1047d70eed43e7896e2e853b...
Sep 21, 2019 1:00 PM2421.76972755 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F46943056412970a05e606d0f...
Sep 21, 2019 12:00 PM2616.12468889 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7855419afaf4a286ef0bf707...
Sep 21, 2019 11:00 AM2577.37033414 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb32c6e0810247558e0ce443...
Sep 21, 2019 10:00 AM2307.90689147 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F330e73b8a52c08d0d9e6304f...
Sep 21, 2019 9:00 AM2645.42751769 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F63d1b031768fa953a43756e0...
Sep 21, 2019 8:00 AM2235.96468267 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F75b4fdd72934304c0d7f399a...
Sep 21, 2019 7:00 AM2248.29209502 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcf7f693884a20f67fac993ec...
Sep 21, 2019 6:00 AM2445.06110898 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb632ca7a045e863eb0f1bf31...
Sep 21, 2019 5:00 AM1896.14171739 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1361484a6b92b3205cb2d840...
Sep 21, 2019 4:00 AM2336.76646898 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe7278409de5463b4c092ca4a...
Sep 21, 2019 3:00 AM2142.55033749 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F390f5e745cb85b2c784700ba...
Sep 21, 2019 2:00 AM1449.90545560 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6ff4f45da2d36735ccdd4c08...
Sep 21, 2019 1:00 AM1589.67079641 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0dc283f242f6fd34ae965e6f...
Sep 21, 2019 12:00 AM1152.17942007 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F13bbd45f21a89f697934a865...
Sep 20, 2019 11:00 PM1460.70053425 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F92ee98d285eff6d209e01f56...
Sep 20, 2019 10:00 PM1592.57906383 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa0ec22e778d27348584d818d...
Sep 20, 2019 9:00 PM1281.53756276 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc3a9c649ae91083e161e938f...
Sep 20, 2019 8:00 PM1199.23552039 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe162eb852274864b1b55aa5e...
Sep 20, 2019 7:00 PM1376.55457663 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6b83b3873948f3eac47835fb...
Sep 20, 2019 6:00 PM1491.47492932 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F76a2549d1df6eb85c7ea4ee1...
Sep 20, 2019 5:01 PM1836.64079619 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd9cc0095c652afbfc247e986...
Sep 20, 2019 4:01 PM1428.24685615 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe111c1178ef3b1e4fa5e0dee...
Sep 20, 2019 3:00 PM1592.62186341 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F444c2110b59b521603f8ed9c...
Sep 20, 2019 2:01 PM1567.35069942 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F58e3c8a0d74077f672e4f0a2...
Sep 20, 2019 1:00 PM1555.40303608 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcce93a05e2a795b599875546...
Sep 20, 2019 12:00 PM2458.15175609 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1112ff1f67793e0965fa0500...
Sep 20, 2019 11:00 AM2477.48070650 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8a99cc9b6acb95847d34d7f9...
Sep 20, 2019 10:00 AM1463.03043301 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F24c91d50905479106d2d16a5...
Sep 20, 2019 9:00 AM2080.21107898 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7e8aa4abc7a84a438766869b...
Sep 20, 2019 8:00 AM2175.90955842 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feff0f1dcb6d1dfd0ef7895d8...
Sep 20, 2019 7:00 AM2441.62302972 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1910bdb5b4d3f490bc47eb59...
Sep 20, 2019 6:00 AM2144.48265883 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F43a196279aed126948684d30...
Sep 20, 2019 5:00 AM2150.40037641 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F45aab6eaa9aa5cf8f36da160...
Sep 20, 2019 4:00 AM1981.78819177 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fefe4031d4d776aac34375c39...
Sep 20, 2019 3:00 AM2766.76916944 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5789c4dc43a513686b046074...
Sep 20, 2019 2:00 AM2040.25069607 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F43283aba039fa44bae2bb03a...
Sep 20, 2019 1:00 AM3175.26660656 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2aa2644d51c18b68b6548d31...
Sep 20, 2019 12:00 AM3066.17326490 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbdb94e598181ec404cffb33b...
Sep 19, 2019 11:00 PM2089.53441157 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9533d5172faee507afbb2cfd...
Sep 19, 2019 10:00 PM2634.41591796 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff90e7a3abaeccbecd29fce89...
Sep 19, 2019 9:00 PM2964.59364872 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F040cc1f35058799d50fe2a4d...
Sep 19, 2019 8:00 PM2353.33135087 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F77fdbb5cd967f829f3c253bf...
Sep 19, 2019 7:00 PM2585.64012793 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe24c34e55556f70c32a38697...
Sep 19, 2019 6:00 PM1865.10168110 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F05934615b0485b4e247fc3ab...
Sep 19, 2019 5:00 PM1257.76394951 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2139f90cfe18a4f24019e4ce...
Sep 19, 2019 4:00 PM1276.60602595 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb8aca55c34008d87572f9177...
Sep 19, 2019 3:00 PM1223.54903463 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa5192cc31c0ffa5b0bb9aef3...
Sep 19, 2019 2:00 PM1002.94748164 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb7e9596e4965d1226cbb32cd...
Sep 17, 2019 9:00 AM1155.16506405 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8c5d271bb6fea0bccb99120a...
Sep 17, 2019 8:00 AM1537.28205590 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff5a344fe8a5f5f8ebeb0b97b...
Sep 17, 2019 7:00 AM1502.19325768 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe3b20a4eeb9f95d6b6cc0faa...
Sep 17, 2019 6:00 AM1479.93037403 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F78345ee0e643353404775c58...
Sep 17, 2019 5:00 AM1157.89440115 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F012ddc814469de1d13ea8d84...
Sep 17, 2019 4:00 AM1820.19076165 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd143362d8f54d1bf7a550061...
Sep 17, 2019 3:00 AM1617.40045014 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc3f8cc381be383b6c80797ad...
Sep 17, 2019 2:00 AM1611.56877611 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F64be0d52ad227d37f79e9f01...
Sep 17, 2019 1:00 AM1469.55466722 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fecb781608a7e36c988597018...
Sep 17, 2019 12:00 AM1433.21822700 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd67a7b3829fed21f64b79799...
Sep 16, 2019 11:00 PM1271.80353138 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F31954d38919f27de41794cdd...
Sep 16, 2019 10:00 PM1496.61653759 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F388da3c43e35ca6c71e3a55b...
Sep 16, 2019 9:00 PM1776.81171455 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1a08f9d065e4ff2ec27abec7...
Sep 16, 2019 8:00 PM2357.71480695 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff9e1a50885405aac20ce30d9...
Sep 13, 2019 5:00 AM2911.95731268 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe5d7ae4708e7a531793232db...
Sep 13, 2019 4:00 AM3647.23642711 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F967dcc8f083fb9d2513f9487...
Sep 13, 2019 3:00 AM2942.48262518 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F33713602ddfe7c6cdf20b06f...
Sep 13, 2019 2:00 AM2970.48713008 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F67f98ca0a1960eba7571e6e4...
Sep 13, 2019 1:00 AM2540.56856012 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faa992ba815e790067fea6f4c...
Sep 13, 2019 12:00 AM3032.01552915 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fab1b866d5e191ea84447705c...
Sep 12, 2019 11:00 PM3955.60296525 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F68029b190ae11f2a956ebd4f...
Sep 12, 2019 10:00 PM4876.28920832 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3ca706d90427222a7e560c6e...
Sep 12, 2019 9:00 PM3197.07339199 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0027203a21975300eefd22b0...
Sep 12, 2019 8:00 PM3213.17228341 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8648aebdf9a85e438419a65e...
Sep 12, 2019 7:00 PM3522.41970650 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4426d8f41203eaac99197e62...
Sep 12, 2019 6:00 PM4211.54684909 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F11144f1568e04cb2890a4f49...
Sep 12, 2019 5:00 PM2465.90891599 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F28b8ad48a6a6bfa0c7e1f417...
Sep 12, 2019 4:00 PM4453.95108031 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fad442968bd651ea2fe4942ce...
Sep 12, 2019 3:00 PM3853.64586687 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F87f6990827a734f9ae1d9cab...
Sep 12, 2019 2:00 PM2682.56459584 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcdb5af35bb320cf2661d04e8...
Sep 12, 2019 1:00 PM3203.65950964 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feae386a76ee156fc61fa447b...
Sep 12, 2019 12:00 PM3781.79123728 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F977c1f05f0d6871fa2277f28...
Sep 12, 2019 11:00 AM2086.16750077 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4bcf28ec7af45f43fe6d0300...
Sep 12, 2019 10:00 AM3984.73252354 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feae80216ba9b1295af25ac89...
Sep 12, 2019 9:00 AM2863.65436185 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F75c6edf4ee3328e3098076d0...
Sep 12, 2019 8:00 AM1943.46837434 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F33277e5dfd0ee7caaa2c8c8f...
Sep 12, 2019 7:00 AM1784.76618046 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F15322ea3783d1b37dc092343...
Sep 12, 2019 6:00 AM1364.80129413 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fea69604ca3fbbbe5298513ea...
Sep 12, 2019 5:00 AM1727.28753967 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdc8da58df398a1d6ff51a543...
Sep 12, 2019 4:00 AM1915.97284304 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa51ef919da1f217c2c1b9887...
Sep 12, 2019 3:00 AM2286.93784700 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fda6d1ff24b3a4e04f819026e...
Sep 12, 2019 2:00 AM1518.23514055 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff8eaf386f0e528e551379138...
Sep 11, 2019 2:00 AM1285.74470946 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd5f3d57d0a610fc0bc31b039...
Sep 11, 2019 1:00 AM1617.37999614 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fada00fc2d61c0ebaeb0ab993...
Sep 11, 2019 12:00 AM1415.81273689 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8d6621fa8ca61d2396165089...
Sep 10, 2019 11:00 PM1786.61496933 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5da5ca4989ad7c963d7a46e7...
Sep 10, 2019 10:00 PM1845.13074619 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F10bf9e814c3d60f81dc6f439...
Sep 10, 2019 9:00 PM1612.87474347 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F19ca08fc2d51cf4651bb101b...
Sep 10, 2019 8:00 PM1710.57841182 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F73e4c9640050d1022560b2f0...
Sep 10, 2019 7:00 PM1011.50150962 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd1044bbc688d8a5b796468b...
Sep 10, 2019 6:00 PM1067.84511312 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2ce7801a5dcc26504985d434...
Sep 10, 2019 5:00 PM1652.30265467 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa15c7b60cc414092ebac3280...
Sep 10, 2019 4:00 PM1704.90366573 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F41e7d5d6c4b13d17617001be...
Sep 10, 2019 3:00 PM1141.38620547 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F870e50c871217150f07df80e...
Sep 10, 2019 2:00 PM1564.50718660 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F14775d2752b12869282bb7f6...
Sep 10, 2019 1:00 PM1578.46009133 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F073cb71ba9735eb35885c84b...
Sep 10, 2019 12:00 PM1286.12540162 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9eae3103baba7ecf79e08324...
Sep 10, 2019 11:00 AM1203.02191824 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1da44f04f853075cd9136985...
Sep 10, 2019 10:00 AM1490.51646568 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F37666d7a61c780918333cfae...
Sep 10, 2019 9:00 AM1235.49200245 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F41f386e9f60864a31ea0876b...
Sep 10, 2019 8:00 AM1210.78088481 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5c5e77a1737e42376817af71...
Sep 10, 2019 7:00 AM1214.51253004 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb11f0dab3242a05b802cd154...
Sep 10, 2019 6:00 AM1300.76759989 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0046537c229cc6a3363e0b0a...
Sep 10, 2019 5:00 AM1449.07201850 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff4ca9f586bce74dbb146a65b...
Sep 10, 2019 4:00 AM1518.22467439 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd1a880e94456726ad4aa1746...
Sep 10, 2019 2:00 AM1763.06009807 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd19c0464a34d92c5d18dac06...
Sep 10, 2019 12:00 AM1885.81475611 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffd290230bfc75db76a56771e...
Sep 9, 2019 9:00 PM1157.46781322 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb7ff569c34bd6629042adb4a...
Sep 9, 2019 4:00 PM1130.03614541 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F5fc1ca12ae49e8819de6d732...
Sep 9, 2019 3:00 PM1323.53871326 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F335b35d44a1b4c9caaba641a...
Sep 9, 2019 2:01 PM1405.15294514 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d0daade28b1a93a372349d4...
Sep 9, 2019 1:01 PM1480.47394462 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faa44488150d17b764db73fca...
Sep 9, 2019 12:00 PM1205.94359637 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F31d468a8952a06d9e210198c...
Sep 9, 2019 11:02 AM1202.00110816 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff0cf3a178b537380985faa86...
Sep 9, 2019 10:01 AM1371.43488134 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb5b166812e060f7f53fad85b...
Sep 9, 2019 9:01 AM1094.24561351 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F034d665507a9f374c685e01f...
Sep 9, 2019 8:00 AM2326.53170555 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F6a2ccea28dc05fda63e92e7f...
Sep 9, 2019 6:00 AM1538.15598540 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7124e8a055bad60a6aa1ff5d...
Sep 9, 2019 5:00 AM1546.21499236 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc55829fc718973f4e13a477b...
Sep 9, 2019 4:00 AM1394.95068007 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc1504fa07ab96bec30b50297...
Sep 9, 2019 3:00 AM1465.10318208 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F89477cc7c3a71c7404c30f30...
Sep 9, 2019 2:00 AM1525.47535598 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc16d33160c8956c6bfcae58e...
Sep 9, 2019 1:00 AM1355.72603266 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F298b948d1f2f7ce2009ec01e...
Sep 9, 2019 12:00 AM1611.40422797 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0a8e5477ad5138b879987238...
Sep 8, 2019 11:00 PM1278.24197522 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcd0a19ff4084da0a5568a415...
Sep 8, 2019 10:00 PM1427.30357795 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F25bff002379b34c7e0091262...
Sep 8, 2019 9:00 PM1397.40391885 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd91a37782d2f15a0d19bd706...
Sep 8, 2019 8:00 PM1313.89415334 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdfafb3bd7e10178e39c3939b...
Sep 8, 2019 7:00 PM1462.50399778 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7f8564992d67fe45d9f211dc...
Sep 8, 2019 6:00 PM1489.73565047 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F059aa2c50afa05d4a3247ff3...
Sep 8, 2019 5:00 PM1505.53712622 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb121c0cb63f5e7a4d75b397c...
Sep 8, 2019 4:00 PM1741.70495577 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F42cf1a8e3a7a968f383fae4e...
Sep 8, 2019 3:00 PM1543.90918969 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F537f3248756ee187bf4d80b9...
Sep 8, 2019 2:00 PM1229.79568586 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdb31099676632f817547d0d3...
Sep 8, 2019 1:00 PM1520.59776333 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F57fe0985c36e8c216e53641c...
Sep 8, 2019 12:00 PM1422.85879009 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0d33eefce480de606711aa9a...
Sep 8, 2019 11:00 AM1345.61016340 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F145b46304f8990283588f7e1...
Sep 8, 2019 10:00 AM1470.90669044 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffbc262fbea6d4152761101ca...
Sep 8, 2019 9:00 AM1367.29172145 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F665070c1b70ac2a17317ff53...
Sep 8, 2019 8:00 AM1320.37444834 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ffc0d933f70b7d3ba45c5a4c9...
Sep 8, 2019 7:00 AM1463.39983520 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9ff4e6a637dfbd29e5be4a11...
Sep 8, 2019 6:00 AM1285.45119329 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F93eb7910b239a1fc6a364352...
Sep 8, 2019 5:00 AM1583.14000182 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdc657354addf20b43d1ee3c3...
Sep 8, 2019 4:00 AM1173.00887555 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9fef9d11791b374b0d27911f...
Sep 8, 2019 3:00 AM1346.05255119 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc930b3402097fe5af4eb92d9...
Sep 8, 2019 2:00 AM1199.43146851 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff28aefcf3096d806946344df...
Sep 8, 2019 1:00 AM1551.35572833 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9a0b523ef589be5f37335222...
Sep 8, 2019 12:00 AM1634.29914893 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F56f6c618e2fe3f198d9a61c2...
Sep 7, 2019 11:00 PM1491.51834808 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9161dcb108a37430a3093747...
Sep 7, 2019 10:00 PM1210.67320335 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3658f0a958cf58a469d7c560...
Sep 7, 2019 9:00 PM1411.61674426 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F3855c2021a88bda5a74e43f6...
Sep 7, 2019 8:00 PM1861.02698042 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc2365b621bc00d4ff4af6961...
Sep 7, 2019 7:00 PM1332.95500008 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fbda30d9f33a0f55877f3627f...
Sep 7, 2019 6:00 PM1578.55115346 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F808417325eb15da84f9367da...
Sep 7, 2019 5:00 PM1549.22992965 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff1446764cc484dec8547ce23...
Sep 7, 2019 4:00 PM1758.15745332 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff25b7800d516061f7c2d2623...
Sep 7, 2019 3:00 PM1236.70664164 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fccd9106606a91b8a6f1fa253...
Sep 7, 2019 2:00 PM1289.29620812 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fab1f8dedd34a123c5b6bccc9...
Sep 7, 2019 1:00 PM1373.41270613 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F21164b805f8e43bf1a664f78...
Sep 7, 2019 12:00 PM1510.84625959 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9aed5c747a9e2c0b56626691...
Sep 7, 2019 11:00 AM1406.86712797 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1f69a8e94d0d4c297891011e...
Sep 7, 2019 10:00 AM1088.44406218 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F591c0c747d6bddb987aacd1e...
Sep 7, 2019 9:00 AM1420.67817640 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2024d7ec2a3e5b64d15dceef...
Sep 7, 2019 8:01 AM2083.10492950 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F65e2981c03b29ebd2a50f5fd...
Sep 6, 2019 7:00 PM1314.59425468 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8d3396aadcec10010f2c07a0...
Sep 6, 2019 5:00 PM1189.77007939 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F47f8bef288e8491c9642a411...
Sep 6, 2019 3:00 PM1413.02311810 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feac49f9da4c8f26b596a3f7f...
Sep 6, 2019 1:00 PM1486.73125545 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7d34dde87d7119f8309f77f1...
Sep 6, 2019 11:00 AM1821.03776775 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa63a70ab5f4930a0ed24cc2a...
Sep 6, 2019 9:00 AM1314.16126942 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F04f026e801ecbe862782f914...
Sep 6, 2019 8:00 AM1611.64432800 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb370e6b29e89bc495e9ca1f7...
Sep 6, 2019 7:00 AM1061.07631872 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc2b4b7ea0ff56e0d194ea55d...
Sep 6, 2019 6:00 AM1582.33785629 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F49a180f84df6cada41de4b47...
Sep 6, 2019 5:00 AM1036.96628288 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F24857c5d60b97145dda94b68...
Sep 6, 2019 4:00 AM1196.11375711 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7d55c4053357d12cfa37efe1...
Sep 6, 2019 3:00 AM1576.53411067 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F04b7efe7370adffef5eddb46...
Sep 6, 2019 2:00 AM1896.84771549 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd21c0b434eaf4fac17fe9dd7...
Sep 6, 2019 1:00 AM1875.64436875 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb5ac88f2a3e2c15eea2e8e74...
Sep 6, 2019 12:00 AM2367.22933374 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fca8cdfad3dc6f6902c773196...
Sep 5, 2019 11:00 PM1790.89737806 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F49550ba91e5a983afe0f2485...
Sep 5, 2019 10:00 PM1392.84253809 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa8b76d429e58e5c14e49f241...
Sep 5, 2019 9:00 PM1124.69172792 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa59a28b0f46759e39ad59753...
Sep 5, 2019 8:00 PM1419.44590643 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F7cc88fd6e870343dc4c69104...
Sep 5, 2019 7:00 PM1619.03193921 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F555de5b9b3a4a749d075b624...
Sep 5, 2019 6:00 PM1165.89504195 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d536c87cb02a337ac22a908...
Sep 5, 2019 5:00 PM1144.56851655 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d1cad9eecfd48b4b2715bcf...
Sep 5, 2019 4:00 PM1489.40472890 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc0221d41984d59b258eb1593...
Sep 5, 2019 3:00 PM1124.53730679 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1a9116418d92ed8ec65683c6...
Sep 5, 2019 2:00 PM1259.83314877 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fe129e808ee1c5f7e771d888d...
Sep 5, 2019 1:00 PM1296.17890756 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc7c4585df01ad1b5cb4b84e1...
Sep 5, 2019 12:00 PM1022.58026050 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F931021372faf749af5ff968d...
Sep 5, 2019 11:00 AM1791.03476378 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Faaa580df416dd2687ce6bd56...
Sep 5, 2019 10:00 AM2036.47849672 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fef60dd6edef4c2198bbbfec9...
Sep 5, 2019 7:00 AM1277.08177026 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff3360e52f05f14452ccae5ab...
Sep 5, 2019 6:00 AM1836.66451423 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fec9f8251e7aa98ff609317f9...
Sep 5, 2019 5:00 AM2141.90105288 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Feb0de92cac65b426b0311a0f...
Sep 5, 2019 3:00 AM1633.56140070 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa17f7fc90cf121a0139ca51b...
Sep 5, 2019 2:00 AM1684.20122088 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4f828f239a7e7f7a06071566...
Sep 5, 2019 1:00 AM2982.29822252 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F46bf1f132e7881054acccc56...
Sep 5, 2019 12:00 AM2431.04036843 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fb5a1953db8f928635eb4bb27...
Sep 4, 2019 11:00 PM2704.84360720 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F280110aca72639186ee060eb...
Sep 4, 2019 10:00 PM2793.89408561 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F31f4848d5fd17e4084078500...
Sep 4, 2019 9:00 PM1584.94141479 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0111f467d5bc8d3fb819e16c...
Sep 4, 2019 8:00 PM3045.74965147 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9478f929fd393d94ebd0ab79...
Sep 4, 2019 7:00 PM2430.58953980 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F082cad05ab03b51fd7b2d2c4...
Sep 4, 2019 6:00 PM2586.43723167 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff5a18b78b5a3ce0d95ec5d45...
Sep 4, 2019 5:01 PM2092.96394131 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fccc9e9ef37ca3a9af295a6e5...
Sep 4, 2019 4:02 PM2755.13788517 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1d364503d0810a0909469644...
Sep 4, 2019 3:00 PM2121.98459492 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F2073a388050bb58a850cf747...
Sep 4, 2019 12:00 PM1104.57451076 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fa5a3aa3331af67f75bf541fa...
Sep 4, 2019 10:00 AM1163.23387981 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9b050b41f567e78ff7ece4c6...
Sep 4, 2019 7:00 AM1718.20498063 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F4eeceb1ebacdeea6e2559cf0...
Sep 4, 2019 5:00 AM1549.74505871 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff7ff612cfecbf6bee773c369...
Sep 4, 2019 3:00 AM1281.51820524 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd048689826a1a6e9371f7ab2...
Sep 4, 2019 2:00 AM1244.92624425 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Ff18537497d3aa8eab4ddedb6...
Sep 4, 2019 1:00 AM1407.14739701 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F08befe4034486d1dfe517af5...
Sep 4, 2019 12:00 AM1343.23214903 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fdf95f52c179d3c65453ac733...
Sep 3, 2019 11:00 PM1126.98557294 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8e1114d4253ea0e05be49180...
Sep 3, 2019 10:00 PM1986.94114335 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F12776005920f87076c4f846b...
Sep 3, 2019 8:00 PM1957.29776002 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd680933f207c5d02dde6e329...
Sep 3, 2019 7:00 PM2956.26427106 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd186822532bfb64d989aa6ec...
Sep 3, 2019 6:00 PM2552.57301010 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fc1fd437368d05675eeb6c924...
Sep 3, 2019 5:00 PM2755.20662507 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F48a38be72b94f957c3387099...
Sep 3, 2019 4:00 PM1720.77340700 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8093dee68fad633ee67fed1d...
Sep 3, 2019 3:00 PM3751.91898140 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F0349bda9dc8e676b3af774dd...
Sep 3, 2019 2:00 PM4201.94853510 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fab8ba00981b82bd0e31dfd45...
Sep 3, 2019 1:00 PM4900.88379489 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F463cb0bf5da385354b166c02...
Sep 3, 2019 12:00 PM2708.43579484 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fab1c0bf104d216898706e5e5...
Sep 3, 2019 11:00 AM2731.69722948 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fd992940043ae5bcb64ca0c15...
Sep 3, 2019 10:00 AM2168.39394409 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fcbf236f78fe301ae6d721bb5...
Sep 3, 2019 8:00 AM2224.49621554 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66Fae9ef2a9739a21e9fbe4674a...
Sep 3, 2019 7:00 AM2361.82412256 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F486c702a28e03bffc8130395...
Sep 3, 2019 6:00 AM1956.36247583 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F1db1a181136226bdc8646bdc...
Sep 3, 2019 5:00 AM2255.46033939 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F9f5956170c1a4132a5c58bbe...
Sep 3, 2019 4:00 AM1614.72988885 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F54b2744272146167ab006827...
Sep 3, 2019 3:00 AM3017.82756893 MYNTMA85v4TPyeKuds1LsYby9qASYz3skYt66F8c03846524297a1afc6ccb7c...
Sep 3, 2019 2:00 AM2519.25210020 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK1e1c1f5d205266196d6b0ea3...
Sep 3, 2019 1:01 AM3773.40067494 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKa9b4e347dd3238f07c54f41c...
Sep 3, 2019 12:00 AM2598.43738322 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK638742f25512eb9c47444fa9...
Sep 2, 2019 11:01 PM2172.99023482 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKec446f37d2911bd3155e5076...
Sep 2, 2019 10:00 PM2577.20223639 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKe277634eb100537dcad2e4f0...
Sep 2, 2019 9:00 PM3403.57190305 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK752ef5170e9c4596dd1f3841...
Sep 2, 2019 8:00 PM4200.84876157 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK3b220161a72464c6a7a4e1ca...
Sep 2, 2019 7:00 PM3958.85899150 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKfac3ff3ee0198e17d51378ac...
Sep 2, 2019 6:00 PM3649.59928409 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK7a38c480bc964a4de6ab3bba...
Sep 2, 2019 5:00 PM4821.89318170 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK63eecd333c423c47f06f155d...
Sep 2, 2019 4:00 PM3916.88479484 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKfbd5ea7c82c37096dc0adfa9...
Sep 2, 2019 3:00 PM4482.66557083 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKe1f52734ec94edef529962f8...
Sep 2, 2019 2:02 PM3138.79820523 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK32d7ed69ed56d540e9747ba5...
Sep 2, 2019 1:01 PM4093.90013762 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK9b2b5619d76f4016137f2c78...
Sep 2, 2019 12:00 PM3944.83569227 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK0da263b925bcd0d6944e7050...
Sep 2, 2019 11:00 AM4018.17780878 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK03a721be87796c48993cdc6a...
Sep 2, 2019 10:00 AM2923.81246461 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKf804bf60b7c54484490a24ef...
Sep 2, 2019 9:00 AM4187.28775824 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK7cd74f25623258ae860ca171...
Sep 2, 2019 8:00 AM3055.99205609 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK6d17fe1dd51770c1440c6358...
Sep 2, 2019 7:00 AM3508.43061172 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK8ed131b2df9e0504a38b9bef...
Sep 2, 2019 6:00 AM3593.69837058 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK1bd29af7b99a31e3739b54b4...
Sep 2, 2019 5:00 AM3347.49061968 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKf0d1338575b8b0ef27f0c5ac...
Sep 2, 2019 4:00 AM5202.78043927 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK2989883b6d1ff808442ff6eb...
Sep 2, 2019 3:00 AM3379.16423022 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKdb30b7db69f10765c75dd153...
Sep 2, 2019 2:00 AM3957.53557672 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKfc6b6aea53edb572ea5c826c...
Sep 2, 2019 1:00 AM6795.53867933 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKb36acb18c09e0c07b83dc4b2...
Sep 2, 2019 12:00 AM4306.47083194 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKbd199d6020117ef0223eba4b...
Sep 1, 2019 11:00 PM2392.75579498 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKfbd9a81c292cb07e01a2b0f9...
Sep 1, 2019 10:00 PM4172.79780203 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKe08784111e7c0130e4476193...
Sep 1, 2019 9:00 PM3336.62209271 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKbdf65a63d8099ef69bf6626f...
Sep 1, 2019 8:00 PM2977.68302505 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKc723782cfe8df2f2e962665c...
Sep 1, 2019 7:00 PM3114.31584472 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK59444bb6d314d9326db998b3...
Sep 1, 2019 6:00 PM2692.18564845 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKfce6795ac43947dce3676faf...
Sep 1, 2019 5:00 PM3718.88770643 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK92fe7f5c3f467f163bc3eabc...
Sep 1, 2019 4:00 PM3325.75109190 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK94aef5a8a1a011b6a8315c14...
Sep 1, 2019 3:00 PM3972.24394915 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK22333802309840b6348e4e7c...
Sep 1, 2019 2:00 PM6390.71812078 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKbf6c20855fceae1d6b9acdf5...
Sep 1, 2019 1:00 PM4943.19659909 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK3c7e1429630ed6891119442f...
Sep 1, 2019 12:00 PM6412.09195451 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK61b4828a2f40d06a2ec02bbf...
Sep 1, 2019 11:00 AM5823.69452801 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK49ef897b5caaf68087b835c7...
Sep 1, 2019 10:00 AM4046.88041322 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKcff155f7c613026e92d96aa9...
Sep 1, 2019 9:00 AM5693.88501746 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKd3c42fad96ec019cd3b01dcb...
Sep 1, 2019 8:00 AM5005.84573063 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK6a7e8b1f0ded0d787af7f70d...
Sep 1, 2019 7:00 AM4692.75964226 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK80fe4b84e955b39e909b7325...
Sep 1, 2019 6:00 AM6039.59041049 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKf2df8fb6c56ed443a22554df...
Sep 1, 2019 5:00 AM3067.35023510 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK20a2bd1d2d208c1e740d8a0f...
Sep 1, 2019 4:00 AM3150.85691339 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK013591e6b4b40218fff26077...
Sep 1, 2019 3:00 AM3286.83196278 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKde1dcc2dbeeed646156db752...
Sep 1, 2019 2:00 AM3534.32903591 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK8c3eadd1058f9c23fbed6d18...
Sep 1, 2019 1:00 AM3414.32718100 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK3406e4197962b8d1f9c41e09...
Sep 1, 2019 12:00 AM2805.55952438 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKa8327631e9ae79152b2a3591...
Aug 31, 2019 11:00 PM2888.38785967 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK246f627ba4b7d694c55fcf60...
Aug 31, 2019 10:00 PM2846.09021251 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK1e9a5de0b6aa4a68c8f6e188...
Aug 31, 2019 9:00 PM2378.95293431 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK350921b16f3ac93362576e48...
Aug 31, 2019 8:00 PM2098.87379230 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK29478bb9d6c2d761797a6e10...
Aug 31, 2019 7:00 PM1937.21804491 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKab441b46c1702fcb9f6f69d1...
Aug 31, 2019 6:00 PM2283.76326787 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK2c7d328e38fdb0e90f5c5866...
Aug 31, 2019 5:00 PM3972.01833782 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKfb1a22205171f0340a7e0c6b...
Aug 31, 2019 4:00 PM2312.12672882 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKb6c81c78fb72bef06cdcae8b...
Aug 31, 2019 3:00 PM1912.28780401 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK2b26b51b30a907d54b18d9cb...
Aug 31, 2019 2:00 PM2451.26280392 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK5c447794efaa89c06edfbfaf...
Aug 31, 2019 1:00 PM2009.85841875 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKce7baef8b848b80501443dcd...
Aug 31, 2019 12:00 PM2557.04820546 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK9651c27aef4723f47802f82e...
Aug 31, 2019 11:00 AM2344.57771878 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKc54030e2956d571dd73ba080...
Aug 31, 2019 10:00 AM2067.81245714 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK4a54aa3a20733cadfd00deac...
Aug 31, 2019 9:00 AM2191.12912477 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK5795e9b3d7e860e0393a7fb2...
Aug 31, 2019 8:00 AM2127.25909552 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKdfca0c97b47a16b9c810480f...
Aug 31, 2019 7:00 AM3572.40305808 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKcef01ad12902b7c83f503fbe...
Aug 31, 2019 6:00 AM2448.45713365 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKa250ba94060ce34b0e94a3b4...
Aug 31, 2019 5:00 AM3308.63303562 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK48f1aa04413384975342e610...
Aug 31, 2019 4:00 AM3645.15280039 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKc880f3317d82b5730220e3a3...
Aug 31, 2019 3:00 AM3048.14926122 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK3d937898a4785b847429e01b...
Aug 31, 2019 2:00 AM2581.45451824 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKe453daf895e0e0c1285ab4e4...
Aug 31, 2019 1:00 AM2743.70255929 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK9d271ee1d7079ab265916841...
Aug 31, 2019 12:00 AM1711.34494955 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK0de973f4a0f00e400a4703e0...
Aug 30, 2019 11:00 PM2005.79016135 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK6b4970733a33bca5cf635552...
Aug 30, 2019 10:00 PM1697.16816019 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK4de9c82929ed9bbeb8e6d76e...
Aug 30, 2019 9:00 PM1914.94658221 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK32c651faaae38a795dfe5a08...
Aug 30, 2019 8:00 PM2073.27393368 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK7bcd044049cf552e94a1a3d5...
Aug 30, 2019 7:00 PM2083.86139053 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK7c2753b3ae8cad9b92ed63d7...
Aug 30, 2019 6:00 PM1797.96108145 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK746838d6cbdb8792c3e826dc...
Aug 30, 2019 5:00 PM1890.60348292 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK74547652f8694ec3c461f565...
Aug 30, 2019 4:00 PM2364.67702061 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK18307b333c94dd5f2600836c...
Aug 30, 2019 3:00 PM1534.80570218 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKc35b0d823765bc6bc4e994b4...
Aug 30, 2019 1:00 PM1795.70739221 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKe40644eb0679ff03ad6632dd...
Aug 30, 2019 12:00 PM2568.78573647 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKe361b97a88c33f239ef243eb...
Aug 30, 2019 11:00 AM2712.66805379 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKfb022c9f3a547618ae835936...
Aug 30, 2019 10:00 AM3088.85133868 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK18db3edcac94e55afb123adf...
Aug 30, 2019 9:00 AM2973.76622195 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK05f18b01b450044e4982a41e...
Aug 30, 2019 8:00 AM2579.26981130 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK01f98531b0dff1ef7424189c...
Aug 30, 2019 7:00 AM3939.97933733 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK3533c572924f3eb39009cb42...
Aug 30, 2019 6:00 AM3521.69443600 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKKb6992092dd02972ed4e6cb63...
Aug 30, 2019 5:00 AM4032.81142987 MYNTMVj3hRdeUeXxjciSHRpbN98PYNDbBuLwKK755072738c965639a3edbe15...
Aug 30, 2019 4:00 AM4540.41099867 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp7c65bce22813662eece1cb4c...
Aug 30, 2019 3:00 AM4908.15787907 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp3e62e9acc3470f62cbf26077...
Aug 30, 2019 2:00 AM4218.86106770 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp4c107329ba269ff172d91b3a...
Aug 30, 2019 1:00 AM2795.20049114 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp4c3291ec57a3157b7e58a72c...
Aug 30, 2019 12:00 AM2234.20404598 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpa88e1b97d5cc1b17171b962b...
Aug 29, 2019 11:00 PM3036.15255845 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpe348dfbf831f032376c66e7d...
Aug 29, 2019 10:00 PM2995.04756657 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp31329741ffff1fa59a358ce2...
Aug 29, 2019 9:00 PM2642.89180291 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpe6db2649b65976f3b7c7a42c...
Aug 29, 2019 8:00 PM3286.39535160 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp72d58698f80635abe9a6fd77...
Aug 29, 2019 7:00 PM3151.49791964 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp059cbc34f1cbe6193fdc0b05...
Aug 29, 2019 6:00 PM2688.00138678 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp13904b8e4f86dbad2ab31106...
Aug 29, 2019 5:00 PM3224.78256730 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp08d805e2fea047327504291c...
Aug 29, 2019 4:00 PM3267.87500660 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpaadaabbfc6ac7ff6303f85c4...
Aug 29, 2019 3:01 PM4174.74079432 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp64344be4a3bfdccfb4aea41b...
Aug 29, 2019 2:01 PM2364.06632889 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp40a1923fb97c56bd766bed54...
Aug 29, 2019 1:00 PM2873.18640593 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp7ea9708554ae849bb3596c60...
Aug 29, 2019 12:00 PM2118.27124059 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp193626e557b43a3059b19a94...
Aug 29, 2019 11:00 AM1580.84542613 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpf3fb7fc41f7a60ae61d25ee8...
Aug 29, 2019 10:00 AM1558.99090414 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpda3331501d333573faace077...
Aug 29, 2019 9:00 AM1380.05958045 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp4d19c64b5c518d71d3f80b4a...
Aug 29, 2019 8:00 AM1937.00268345 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp226f1a89d84c5f80c09c7eab...
Aug 29, 2019 5:00 AM1144.48717994 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp7c9f7cc73e07bd5a89ebe3f2...
Aug 29, 2019 4:00 AM2505.61673646 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp1affb8a219e2ffbe302ee4f0...
Aug 29, 2019 3:00 AM3290.83753511 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp1c6729a9ef804665be6adbac...
Aug 29, 2019 2:00 AM4819.09262335 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpf77b33f62ef9de55d3f54f82...
Aug 29, 2019 1:00 AM5856.01727927 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp18b34d4955bfb09fd7ec59b7...
Aug 29, 2019 12:00 AM2239.40324502 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp0ade42984b21dde51ccfb5c3...
Aug 28, 2019 11:00 PM4232.26763762 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpdd9abf39e42c6333dd796d0a...
Aug 28, 2019 10:00 PM3847.85064457 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp94cc8a7f2c6d442af6973e02...
Aug 28, 2019 9:00 PM6267.15533397 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpd8085fe7fad41574d4fb0754...
Aug 28, 2019 8:00 PM4804.53282772 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpd00be4053db81d8ed3cfb08c...
Aug 28, 2019 7:00 PM1954.91877835 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp31a6ac24a208887449f984b6...
Aug 28, 2019 6:00 PM3280.58004711 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp74a129694d56d125fe426caf...
Aug 28, 2019 5:00 PM2674.10861783 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpcc927eba28d81ab579344cf8...
Aug 28, 2019 4:00 PM3701.09375833 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp5707c2853fb20a285a7fd84a...
Aug 28, 2019 3:00 PM3523.92174293 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp01d3b6f2ae63108c30fa7f3b...
Aug 28, 2019 2:00 PM3390.66043256 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp0ae9b6066fbe1cf811ed34b7...
Aug 28, 2019 1:00 PM3150.10867836 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpf1253886cca011d21d66eac0...
Aug 28, 2019 12:00 PM2337.39345909 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp7b8701a3582dd8edcf14058a...
Aug 28, 2019 11:00 AM2990.49199262 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp44b2272af48b7f1b56e4595a...
Aug 28, 2019 10:00 AM3345.15971783 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp0156415226b8f4c219b55aa7...
Aug 28, 2019 9:00 AM3124.20711930 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpef8cbef121fb6689bfcbfe52...
Aug 28, 2019 8:00 AM3069.90917886 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp376e0e3869e30cf596188a95...
Aug 28, 2019 7:00 AM3010.23202819 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp97bbcc3f663eb9484ee8ac8e...
Aug 28, 2019 6:00 AM3428.42885494 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpdd60a97f71e1f6df05e985cc...
Aug 28, 2019 5:00 AM3105.45956892 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpa94d050496f9f58c49172049...
Aug 28, 2019 4:00 AM4235.69840380 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpbaa8c853e81863e6cab70db6...
Aug 28, 2019 3:00 AM5067.26784983 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp0e3bddb1981d8abfd07f2cce...
Aug 28, 2019 2:00 AM5895.14588127 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp38d9352341c1d0116dc0e01d...
Aug 28, 2019 1:00 AM3360.85748912 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpbb8bb24a2ea6d7af2f0e14c1...
Aug 28, 2019 12:00 AM3654.36978238 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpf72a7b9135ce6901d97e0025...
Aug 27, 2019 11:00 PM3930.40829452 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp36c8c7a7cd01f56098153242...
Aug 27, 2019 10:00 PM2952.75305321 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpa4aced157c5a7b728e76bb99...
Aug 27, 2019 9:00 PM3725.71122985 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp3aafd72f0210adcaa632a1a1...
Aug 27, 2019 8:00 PM3510.18384938 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp8199fae03e02f004d1466687...
Aug 27, 2019 7:00 PM3559.88979010 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpf08cab1d9958456ff2ac0316...
Aug 27, 2019 6:00 PM3960.55519812 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpbc482b627a85ba6d681facf2...
Aug 27, 2019 5:00 PM4086.18056814 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpb8502bd94ba1e423cf686503...
Aug 27, 2019 4:00 PM5250.03566019 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp1a05d6b6f9df62f80802e769...
Aug 27, 2019 3:00 PM3678.01873818 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpae5c8a4bf2b9b1dfd2741daf...
Aug 27, 2019 2:00 PM5633.64174250 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp7c6cb22e49b35ec74ef6ab85...
Aug 27, 2019 1:00 PM2612.37823346 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp58c55f674dd1f460c8dd1486...
Aug 27, 2019 12:00 PM3353.65394718 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpb721b65c181988e2c19785b1...
Aug 27, 2019 11:00 AM2218.79013295 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp18f52ab5fc017775efae94e3...
Aug 27, 2019 10:00 AM2514.52973946 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpb5ae52b55a80bd406c50d522...
Aug 27, 2019 9:00 AM3503.44562255 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp86804169899722794d9803f9...
Aug 27, 2019 8:00 AM2445.80438574 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpb3948c705d1f9650152d0f3f...
Aug 27, 2019 7:00 AM3067.63714121 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpe1181da22091fa614fc60b4f...
Aug 27, 2019 6:00 AM3264.60611841 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp39906c9c7e5efdd48bf7ffaa...
Aug 27, 2019 5:00 AM3449.06904075 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp09c8c9c823649a68a3d32e20...
Aug 27, 2019 4:00 AM2780.79512510 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpfa48aea8769ca2f1acc2c06b...
Aug 27, 2019 3:00 AM3079.27575950 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp7d15ec837866f0423b49bfd9...
Aug 27, 2019 2:00 AM3102.61942202 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpeb9f5dde870c4280f7e8b9df...
Aug 27, 2019 1:00 AM3820.55992490 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpe7df3c375c71aa80e1befc5f...
Aug 27, 2019 12:00 AM3430.44086402 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp5e9fd9aa6d11e1322f2b43eb...
Aug 26, 2019 11:00 PM3334.46853439 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpf35b4343c66f6e5a1899169e...
Aug 26, 2019 10:00 PM2304.64874999 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp82ffccfa35538d718fe5a68c...
Aug 26, 2019 9:00 PM3796.14547006 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lpd0406790dc3a2d6cf3adc224...
Aug 26, 2019 8:00 PM1433.13639573 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp91b835791db0af746096a215...
Aug 26, 2019 7:00 PM13215.60181985 MYNTMNQVn3489EXMES3fzioTYN8sCcEeNJM6Lp8f04b04ff9886547e07309be...
« Back to this wallet dashboard