Vidulum payouts to TheEnmity

Time (UTC)AmountRecipientTransaction
Feb 25, 2020 9:01 PM162.88825788 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2e2cb8c1264cd1dafc8fa5c3...
Feb 25, 2020 4:01 PM150.44822516 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa64794f1159bca8c51399066...
Feb 25, 2020 12:03 PM170.97747457 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ68b77c059a1a3b91b0e24eb5...
Feb 25, 2020 9:02 AM238.92296979 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3be695809610b41c274c5502...
Feb 25, 2020 1:02 AM153.62350516 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8103250c590c1ce5d0b312df...
Feb 24, 2020 9:02 PM180.99573722 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ80dcc8a82ac19d023054627b...
Feb 24, 2020 4:02 PM167.68544107 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ57eb1072462841109d2639f1...
Feb 24, 2020 11:02 AM178.49746925 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ31b970baaaea5c83ee1d84c0...
Feb 24, 2020 6:01 AM178.64206902 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ686ba7152852e642d082775a...
Feb 24, 2020 1:02 AM158.17422240 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ09c47696eab9948fbd80c309...
Feb 23, 2020 11:02 PM866.09635916 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc8ca33622ccd2f841848c605...
Feb 23, 2020 1:02 PM193.87239973 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9979e8ff735e36facb873b2e...
Feb 23, 2020 11:01 AM173.71225008 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd978bc93e0f4bfb004423962...
Feb 23, 2020 9:01 AM196.72041459 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ...
Feb 23, 2020 7:01 AM187.91101123 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfdf30f2c9a328610a26b4491...
Feb 23, 2020 5:03 AM197.32377981 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ...
Feb 23, 2020 3:03 AM169.29464668 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ89fbd04a8e7f78391022d856...
Feb 23, 2020 1:02 AM201.00830640 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc130e27152c21a130bf0bac5...
Feb 22, 2020 11:02 PM184.05202726 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdf2d35fe4a796e5c31916127...
Feb 22, 2020 9:04 PM181.06002799 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ19ffcc50c9e0cf0e32a46f39...
Feb 22, 2020 7:01 PM195.67370370 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4e7d2d84bfda1e664b97b650...
Feb 22, 2020 5:02 PM190.56049367 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6258512039af45eef0233180...
Feb 22, 2020 3:02 PM207.05729551 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc4c522e77940d3f41f5b6090...
Feb 22, 2020 1:02 PM162.72962515 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0d0208beaed9df5f92c86fcb...
Feb 22, 2020 11:01 AM207.87094116 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJad9fd70dd5ff1c8b5f466825...
Feb 22, 2020 8:02 AM238.55835749 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0008d59da01b5dabc1fea928...
Feb 22, 2020 5:01 AM162.60981119 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ409656a74d8577b197285bb6...
Feb 22, 2020 3:02 AM150.92283059 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ894fa373e75c534013161c84...
Feb 22, 2020 1:02 AM163.75675066 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcb29be8440258d741270aace...
Feb 21, 2020 11:02 PM174.78054218 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf84e576e6dafd9119fca8c65...
Feb 21, 2020 9:02 PM168.59087226 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7269e9caabc7e072be6a0af8...
Feb 21, 2020 7:02 PM194.01290047 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd072791bc9253aec674a1663...
Feb 21, 2020 5:01 PM152.05110956 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa6e7c47c96158258017612de...
Feb 21, 2020 3:02 PM212.96453581 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ711ac605c8b951f37a2572ec...
Feb 21, 2020 1:02 PM655.55921242 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1c7f1b20328af32bdc197f1b...
Feb 21, 2020 2:01 AM162.12043152 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ91540c99cc59f46f1dcf4d6b...
Feb 21, 2020 12:02 AM165.45168366 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfad94e0ebbe4ebb7b20ab439...
Feb 20, 2020 10:02 PM190.25785844 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ239eb261dc891367f725e40e...
Feb 20, 2020 8:01 PM181.38901194 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6da52e63c09fa91301ca8976...
Feb 20, 2020 6:02 PM160.39936932 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJde708f7e8d766aececab927e...
Feb 20, 2020 4:01 PM152.17904622 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe6a15b8aac102498ef81ad95...
Feb 20, 2020 2:02 PM168.31968976 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ04e4c0971ad76e5497c06ef2...
Feb 20, 2020 12:01 PM170.30766512 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc2c7324cc2f082b2bdd10fba...
Feb 20, 2020 10:02 AM187.85978955 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ153d42e9196d781963d99705...
Feb 20, 2020 8:01 AM235.74108605 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8a9cb82ef0ad8d49a7d061e1...
Feb 20, 2020 5:01 AM233.60885230 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4e999dd31bd916d0fb20463f...
Feb 20, 2020 2:01 AM164.98622625 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd5dc664d54db5e961ba0d4c2...
Feb 20, 2020 12:02 AM156.29389729 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0f5cf5b5fa394b2ad8c472af...
Feb 19, 2020 10:02 PM187.93419542 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa37050eadb268320502c0eaa...
Feb 19, 2020 8:01 PM158.71636324 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0d3a625bf34fdf27fc2db868...
Feb 19, 2020 6:01 PM162.46071854 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1103989600ed7e463709fe0f...
Feb 19, 2020 4:01 PM183.13259753 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3d2c0d4a6fb90e2849c3958b...
Feb 19, 2020 2:02 PM182.99380097 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf609ba8a943bba6307e05145...
Feb 19, 2020 12:01 PM179.17245855 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6ccef1c97ed0eb42c881075b...
Feb 19, 2020 10:01 AM202.79262073 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd90692190a8bb666d6024985...
Feb 19, 2020 8:01 AM154.80352353 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ41b6b985a50f4b070779b9d6...
Feb 19, 2020 6:01 AM173.55600014 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJec2ebce4578edd922358de60...
Feb 19, 2020 4:02 AM161.11869912 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6cfe7eacf48cf38a5492d749...
Feb 19, 2020 2:02 AM175.42311396 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdfad4c0c895d462963f491f6...
Feb 19, 2020 12:01 AM851.31763273 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6ab78855c69701cdbc6cb60c...
Feb 18, 2020 1:05 PM183.15881496 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6efcc44d04a4a161b130fdde...
Feb 18, 2020 10:01 AM193.73497073 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ72675c7f16712437934fb5db...
Feb 18, 2020 7:02 AM169.82690391 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2802a5079d2ae2733124e988...
Feb 18, 2020 5:01 AM158.60360302 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ84092bc5b64feb01e7bbd1dc...
Feb 18, 2020 3:01 AM179.23756653 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6935a8af7370c123fd1fbc17...
Feb 18, 2020 1:01 AM163.79570577 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbc4ef44159624e76c3b1399c...
Feb 17, 2020 11:01 PM157.57875868 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ50a213d9405796ff5f26ce8c...
Feb 17, 2020 9:01 PM207.31783545 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ67b19d12ab751cc28ad134da...
Feb 17, 2020 7:01 PM208.40897373 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9740f86c176fd0ae27e7e708...
Feb 17, 2020 5:01 PM188.73122887 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJec17de38e2237b5e8750488e...
Feb 17, 2020 3:01 PM197.49588080 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ59fc2242236b13efc0762ae8...
Feb 17, 2020 1:01 PM194.88786683 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ58c5c6ad3bd283e3fee11588...
Feb 17, 2020 11:02 AM194.61524468 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ24920ec2573883859c735d5e...
Feb 17, 2020 9:02 AM197.31092467 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4ba4d8aeee92d93910c95f8d...
Feb 17, 2020 7:02 AM195.58973461 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ617352ea1c5a202aa25571d5...
Feb 17, 2020 5:01 AM160.92717433 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf5834f109b3731234dbcfd63...
Feb 17, 2020 3:01 AM193.16743438 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ59e004b9607c6bb4f1888e45...
Feb 17, 2020 1:01 AM158.93649264 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ11cd14fbcf2704e95094b2aa...
Feb 16, 2020 11:01 PM197.79809826 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ75d00f328925297bf13deedb...
Feb 16, 2020 9:01 PM174.55984824 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8fe215a791d6eec1d0637e20...
Feb 16, 2020 7:02 PM197.16805651 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9dfc398156c55e30933dd771...
Feb 16, 2020 5:02 PM208.32703816 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6b7851a37b31c87b69ab2827...
Feb 16, 2020 3:02 PM180.56297461 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ419b8fab699f62dbeaecb37e...
Feb 16, 2020 1:01 PM767.71596448 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJddf71af0b44ed8368e0dd089...
Feb 16, 2020 4:02 AM188.83096133 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc9b661cf572f470d0c43f9dc...
Feb 16, 2020 2:01 AM196.04865774 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2644a34b32673f5602868536...
Feb 16, 2020 12:03 AM209.34920433 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2808b607b8c645736003fa85...
Feb 15, 2020 10:02 PM189.03891015 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4fca42c22e14dc2bf02b9538...
Feb 15, 2020 8:01 PM196.82860165 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ940d06272993f83308f5d078...
Feb 15, 2020 6:02 PM189.63565026 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0dda03f39a9d2ff6e6d2507d...
Feb 15, 2020 4:02 PM152.99665799 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4d619ae775afc99cfe9d2e00...
Feb 15, 2020 2:01 PM187.04578100 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ06894f1317081fd0fd6b55f7...
Feb 15, 2020 12:02 PM194.31342317 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ71af64bb5b1b033f8b3d3364...
Feb 15, 2020 10:01 AM194.81368496 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc779d54cf4aeb3b72b028ed2...
Feb 15, 2020 8:01 AM165.09327017 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ101846d7d955fa7dc030122b...
Feb 15, 2020 6:01 AM178.33659916 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf921c81cf88df7c84a8c5b96...
Feb 15, 2020 4:01 AM189.63875766 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2e98e11067ffa7347f71cc26...
Feb 15, 2020 2:02 AM166.50883027 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd2ee7c1947b5d64909bf1fe2...
Feb 15, 2020 12:01 AM195.90904398 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8ff48f32ffb99b3c8e357625...
Feb 14, 2020 10:01 PM181.59046577 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJed214f2dd131301b0c89b003...
Feb 14, 2020 8:01 PM153.49521972 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfa60f5795297f18691d9bb74...
Feb 14, 2020 6:01 PM189.21136065 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb1e643966da511ee5df233fc...
Feb 14, 2020 4:02 PM195.27030934 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ43b054d2afe4ade8590dace0...
Feb 14, 2020 2:01 PM181.39425879 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbaf8a50394634ced242b6f1b...
Feb 14, 2020 12:02 PM159.27649307 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ62ad426606feceffacfa4004...
Feb 14, 2020 10:01 AM188.23041252 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ647a70be1825f819a4daa50c...
Feb 14, 2020 8:01 AM166.24662869 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4ae4fcc7c8141d2b197c4d68...
Feb 14, 2020 6:01 AM203.82181947 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4e9a09897957a9b92bf28431...
Feb 14, 2020 4:01 AM183.11535985 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb83dcabef958863b62746eef...
Feb 14, 2020 2:01 AM152.11556453 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ32948cf31a8461a23cdd93f6...
Feb 14, 2020 12:09 AM1569.90196529 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1678fd0f7dc606236b0210b7...
Feb 13, 2020 6:02 AM181.17620223 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd7e5986b720380d15a0f92b8...
Feb 13, 2020 4:01 AM177.34609248 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9bce8e4e7bb9f7c6cda18e1d...
Feb 13, 2020 2:01 AM179.35226628 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf1e1192dc633527423e97e09...
Feb 13, 2020 12:01 AM195.91543519 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ58e71e9a8a3706eee7dd06c9...
Feb 12, 2020 9:01 PM218.29404695 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7affe7717fc1bfec5545deca...
Feb 12, 2020 6:02 PM157.26717522 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5af109f7003e4f4444065ed8...
Feb 12, 2020 4:01 PM176.27468123 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa5d56276b5482a4afb461ffb...
Feb 12, 2020 2:01 PM186.45826526 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7ec212ffc61937484027291e...
Feb 12, 2020 12:01 PM204.58314730 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9ca4b833da925bb97e279e41...
Feb 12, 2020 10:01 AM186.09789692 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd541fd3463af4f5109b70392...
Feb 12, 2020 8:02 AM162.25965596 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ830d8afc6d5988a39ad842b2...
Feb 12, 2020 6:01 AM182.35288527 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd56fb3046c0a671b654cbcb4...
Feb 12, 2020 4:01 AM176.33726340 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ92b94388865546f6eb4dc8a1...
Feb 12, 2020 2:02 AM174.73318216 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf6023af3ec76bf0c4217b9e0...
Feb 12, 2020 12:01 AM191.52754689 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJee245c25f22b774985e5ebcd...
Feb 11, 2020 10:01 PM162.14681352 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ75643474dcc686ed1030d9bb...
Feb 11, 2020 8:01 PM181.92296482 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4bc242b56c4ef4f18cb96870...
Feb 11, 2020 6:01 PM164.28241531 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfaafa2518f4c4ce330d0e99f...
Feb 11, 2020 4:01 PM173.53394721 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJefffa83a5f5cc188eb8d880f...
Feb 11, 2020 2:01 PM188.11263958 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5ae9e8f24aaaee3d05a8026b...
Feb 11, 2020 12:01 PM175.15500530 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1ccc7969780df0278a12297a...
Feb 11, 2020 10:01 AM187.43885510 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa30f26c4353b96b040d1f2a2...
Feb 11, 2020 8:01 AM166.78324345 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJee01488a7188903c08066c10...
Feb 11, 2020 6:01 AM240.33507575 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJace16aeacb0ae1372555679a...
Feb 11, 2020 3:08 AM705.78592194 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9df314d4d480271423646692...
Feb 10, 2020 7:02 PM183.87410153 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9cdcf5e7dfa1bb334c69343f...
Feb 10, 2020 5:01 PM157.51522590 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf343cc0fbd4c88df0c7c297a...
Feb 10, 2020 3:01 PM186.79434695 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJca017c6bea44c7364ae41e5d...
Feb 10, 2020 1:01 PM195.51217597 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe48b0d83de58084650760347...
Feb 10, 2020 11:01 AM158.68335017 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf8e4883ef0fff51190d68cab...
Feb 10, 2020 9:02 AM163.42865050 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ96e5cff8dac05f90a1a7caf3...
Feb 10, 2020 7:01 AM193.05036469 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd20a63a703024868a156a713...
Feb 10, 2020 5:02 AM204.37295199 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ11215751ec268dedfd094587...
Feb 10, 2020 3:02 AM181.43952558 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd1486b9da689a61e02989f1f...
Feb 10, 2020 1:01 AM183.26659840 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc10dcbf7c14edffb3459a86c...
Feb 9, 2020 11:02 PM164.94589438 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ17c5e417599cf249d88ebb88...
Feb 9, 2020 9:01 PM201.03973001 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc18bac06f4e2341ee620486b...
Feb 9, 2020 6:01 PM159.44807506 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbf962726dcfc776dc6e77187...
Feb 9, 2020 4:01 PM150.49745529 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3e496525cc64b04cf62404b9...
Feb 9, 2020 2:02 PM163.33814991 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ83958be5835d91ee74e95b65...
Feb 9, 2020 12:01 PM156.13305245 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7e0fbfbfaad09f9eee751e51...
Feb 9, 2020 10:02 AM160.01390941 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ758db9e696006898967899ff...
Feb 9, 2020 8:01 AM164.06077516 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5f5dbc104a724754496849d1...
Feb 9, 2020 6:01 AM206.80688776 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb942d737374e426b147185d9...
Feb 9, 2020 4:01 AM240.56475894 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6d0c478afdc9f15e56e53c3d...
Feb 9, 2020 1:01 AM162.14078316 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ02a0eeaeda506cd64c261986...
Feb 8, 2020 11:02 PM156.68390715 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3916a7654d40e85d4cbc0b67...
Feb 8, 2020 9:02 PM178.62010226 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ24be6af0b77c1f94acaa1166...
Feb 8, 2020 7:01 PM158.45796327 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ07d24f25409bb5577e4fc348...
Feb 8, 2020 5:02 PM226.24579641 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9d58303830ad21ad8e636b17...
Feb 8, 2020 2:01 PM166.26373803 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ65e6c806e642274a72f44601...
Feb 8, 2020 12:01 PM216.77107748 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5107e26878044110fe20838f...
Feb 8, 2020 9:01 AM232.71178887 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe46eec5f5452895b33318dea...
Feb 8, 2020 6:01 AM165.71799967 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc61fb914bacc8906d37a0aa6...
Feb 8, 2020 4:01 AM538.80435846 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ46a12ea2c471a732248bf996...
Feb 7, 2020 7:02 PM166.08231259 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ00ccddaee07cb2467caead4e...
Feb 7, 2020 5:01 PM179.67317123 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9e73f1373c08138154c2a020...
Feb 7, 2020 3:01 PM258.58474534 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ696be8e32e054f9b2a70416c...
Feb 7, 2020 12:01 PM177.30224612 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4b8ed9c42e0f2afcce29ef9c...
Feb 7, 2020 10:01 AM164.95860555 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ22eff1e9ed7f771e06048809...
Feb 7, 2020 8:01 AM178.55519062 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ23b8d11e37ac65b26bcb9ac5...
Feb 7, 2020 6:01 AM163.57962466 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe8a37d316e58ca43416bef0f...
Feb 7, 2020 4:01 AM184.72582546 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJca47a875b449733df89bc1b6...
Feb 7, 2020 2:01 AM187.47704717 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc08f65695e502e39dd7bc402...
Feb 7, 2020 12:01 AM187.04682072 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3d82739d89b15da950fc7f8e...
Feb 6, 2020 10:01 PM186.91383821 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdf13d8afa4b2862318790211...
Feb 6, 2020 8:01 PM172.51227575 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0158f610b48244b6b44f3921...
Feb 6, 2020 6:01 PM169.44005195 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ62a15223962cdcfd9d13597d...
Feb 6, 2020 4:01 PM173.20855359 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc6444eff97a270beaf37ccde...
Feb 6, 2020 2:01 PM197.77273763 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6448c65c5b7bb5ce1e524f6d...
Feb 6, 2020 12:01 PM189.85625940 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ727627dbf4997a2dd4185b34...
Feb 6, 2020 10:01 AM184.89783073 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5f946bb280c4b0e7d4ae3c18...
Feb 6, 2020 8:01 AM191.03458581 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ704101aa210054899166060c...
Feb 6, 2020 6:01 AM198.45635245 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe59259e873d35db91d4652bf...
Feb 6, 2020 4:01 AM188.35264844 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa596fac31eabc61d6aaf8fc1...
Feb 6, 2020 2:01 AM168.49980766 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ620641232c2505f894cf8a22...
Feb 6, 2020 12:01 AM178.48200633 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9470c60f7824ec67670a2c94...
Feb 5, 2020 10:02 PM206.19769256 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdeb8d8ffa440d2e6ab23d64e...
Feb 5, 2020 8:01 PM170.61362195 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ55ef96a7594f10ea362d310b...
Feb 5, 2020 6:01 PM193.49779918 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ66aa3840c74a9d4cbae79ca2...
Feb 5, 2020 4:01 PM199.56446682 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ125f59092e4ff84f60b11587...
Feb 5, 2020 2:01 PM193.01183499 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa22ed1374cf497a4ff591ad5...
Feb 5, 2020 12:08 PM742.51682185 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ30d37d6b2e6fee0126983169...
Feb 5, 2020 4:02 AM183.59655148 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ36a92d5b12b6e667766520ce...
Feb 5, 2020 2:02 AM172.11863438 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcdd853e62f2633bf3b5efdc9...
Feb 5, 2020 12:01 AM156.27419739 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0c5852797d62a2006c65322b...
Feb 4, 2020 10:01 PM257.03948614 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6fd68e8bec2c659938c797fa...
Feb 4, 2020 7:01 PM167.56211502 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ238445fc52a2b0a9b9150623...
Feb 4, 2020 5:01 PM172.18877281 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJba62d0c726e4f21b1af1ec6f...
Feb 4, 2020 3:01 PM224.42668652 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ94a7221cc5ec4f25bbda38b0...
Feb 4, 2020 1:01 PM196.08065221 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ150a8ccbf6eab6c6184183cd...
Feb 4, 2020 11:01 AM198.76234641 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ874bbeb95e928e6cbfa108b7...
Feb 4, 2020 8:01 AM162.15249366 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2b8de7682da16199fad8fcb3...
Feb 4, 2020 6:01 AM162.99614568 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJca1667005d6cd65f6fd484b0...
Feb 4, 2020 4:01 AM167.40260209 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd60669cba062e65b17e28099...
Feb 4, 2020 2:01 AM190.79424265 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ402cca5c6d799c6156b0549a...
Feb 4, 2020 12:01 AM176.95923398 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9214eb99d030a93050d1a1fc...
Feb 3, 2020 10:01 PM174.32170497 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ019f74f57160524eda4564bf...
Feb 3, 2020 8:02 PM154.93772842 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0ebf49f771a7817c37b17c4d...
Feb 3, 2020 6:01 PM167.26843994 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa7effbbc53d595fb3ca66d52...
Feb 3, 2020 4:01 PM177.10612250 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJada149e3ae491f1adeffe70c...
Feb 3, 2020 2:01 PM181.23355252 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ47f2c8c238e12951122f629e...
Feb 3, 2020 12:01 PM186.05345691 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ61aaac9d0c962cb64209810b...
Feb 3, 2020 10:01 AM177.75420811 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ12ffe0246f9482b568d925ff...
Feb 3, 2020 8:01 AM171.74021494 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6d0487a2257dd67795171859...
Feb 3, 2020 6:01 AM194.85335290 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb3e260272ce90d8018654943...
Feb 3, 2020 4:01 AM170.12923168 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9e2c3bdd4ff9c185f3048e5a...
Feb 3, 2020 2:01 AM161.42345945 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2698c0fc5ad190c5bbd3e1cf...
Feb 3, 2020 12:01 AM185.33431342 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ849e0873185aa49ee2fbd73b...
Feb 2, 2020 10:01 PM164.33879154 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ690020cd1e07b23952fe50a4...
Feb 2, 2020 8:01 PM156.16929711 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa57392d1bb85ce77c06f5623...
Feb 2, 2020 6:01 PM231.65112282 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5918afcfbe9d721ae4cfbc04...
Feb 2, 2020 3:08 PM850.78826624 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6a6b01e9fa6f7dbefcc556fc...
Feb 2, 2020 5:01 AM164.87393178 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc0d9c1ae58b5d170aade83bc...
Feb 2, 2020 3:01 AM177.47935660 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8875a70813113ca61b8cc8fb...
Feb 2, 2020 1:01 AM177.85496204 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ507b96267db73e61f61f6163...
Feb 1, 2020 11:01 PM186.26120130 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6017f92491f9c268383e2388...
Feb 1, 2020 9:01 PM163.37884719 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ35199129a6ceaae575460d23...
Feb 1, 2020 7:01 PM205.86861071 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ43c26666cb0a081913d6d717...
Feb 1, 2020 5:01 PM150.88986413 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJda1c68dae3d15dcd41893ff0...
Feb 1, 2020 3:02 PM191.24769280 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ051c5d22c99403674ac86f12...
Feb 1, 2020 1:01 PM178.46896952 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4c65bca4ce0c927b540ffaea...
Feb 1, 2020 11:01 AM177.68595124 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9832e30852883982b18b0fc7...
Feb 1, 2020 9:01 AM203.05005270 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ463268b8752864e219ab11a6...
Feb 1, 2020 7:01 AM233.27706423 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0ec4cb35f5c8b1f6b5b35758...
Feb 1, 2020 4:01 AM195.47701583 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf6c129320ea5b3f9ee140b50...
Feb 1, 2020 2:01 AM150.67269636 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0ef8a397c965e0d8f7798833...
Feb 1, 2020 12:01 AM168.19783177 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5793c3d0d50c8bf44235b10e...
Jan 31, 2020 10:01 PM174.55179477 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ231cccba6c6d03f3503e9caf...
Jan 31, 2020 8:01 PM173.95508837 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2403cac216cc1966d6cbac91...
Jan 31, 2020 6:01 PM202.11476991 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe5534e782677dcf119b1356e...
Jan 31, 2020 4:01 PM154.98578834 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7f5bbeeff94ceb63e1144096...
Jan 31, 2020 2:01 PM168.77470795 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7f3cfa27c883e38e8a75da82...
Jan 31, 2020 12:01 PM158.43342753 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ486d5ed41744242178ffa5e6...
Jan 31, 2020 10:01 AM160.83480048 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe3573e439f67e4f5f4bdd2e2...
Jan 31, 2020 8:01 AM214.23292115 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ29a789f0a4b8da28ef4cce53...
Jan 31, 2020 5:01 AM167.58911338 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6e85d26fcd807701a627fe2e...
Jan 31, 2020 3:01 AM164.92007414 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb06178aeba84204b73a7716f...
Jan 31, 2020 1:01 AM240.08821713 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa6e0ffd2938a150713e96ac1...
Jan 30, 2020 10:01 PM168.23061636 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4cbb4fb81ed7f8c7fce6299c...
Jan 30, 2020 8:01 PM177.16638034 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ32b9de3849937c2534d82349...
Jan 30, 2020 6:01 PM214.18714513 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJff1ff2ddc7289415a88d3986...
Jan 30, 2020 4:01 PM179.14368117 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe6047fd73c3c3b4526a7df86...
Jan 30, 2020 2:01 PM161.10517544 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1359751d667fde8f18e59f14...
Jan 30, 2020 12:01 PM167.47156273 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf6a9c30819ec43eee9755b1e...
Jan 30, 2020 11:01 AM851.72340751 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe267cf3618af09e346449e60...
Jan 29, 2020 11:01 PM172.12215478 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ96b30663779a8c828989eb4e...
Jan 29, 2020 9:01 PM200.30497343 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ81ebccced5f204911195d887...
Jan 29, 2020 6:01 PM243.53393234 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0785d1c23ff39ce57b6cd039...
Jan 29, 2020 3:01 PM178.70319183 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1cb6f59d7f1420785efdbcb7...
Jan 29, 2020 1:01 PM193.88855474 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd1f11a335f792d8c8749a264...
Jan 29, 2020 11:01 AM165.77790781 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJee8f3ec3d59ae4719eaefe88...
Jan 29, 2020 9:01 AM159.20212090 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ037d9402c6a6b182811e5261...
Jan 29, 2020 7:01 AM182.82660623 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3d5161a9ae5e738af3e9ca95...
Jan 29, 2020 5:01 AM184.23424118 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9905188b8afe4ff9c9844d38...
Jan 29, 2020 3:01 AM258.43457900 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJee37b4c7e61b7c07f5772529...
Jan 29, 2020 12:01 AM179.87589214 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5ac48e4226b1c180104d5877...
Jan 28, 2020 10:01 PM245.64400488 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe3a4d5a97df5354bc8983693...
Jan 28, 2020 7:20 PM279.89886971 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc3c897e9904efbf084480414...
Jan 28, 2020 4:15 PM158.89381299 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ134ef6b0c65eacfac00e340e...
Jan 28, 2020 2:01 PM158.11944709 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ223ca4e3131dbd72cf178a52...
Jan 28, 2020 12:01 PM160.81242426 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ87a554edae4ef6b1e48ca818...
Jan 28, 2020 10:01 AM226.31737967 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6caa27581e70d31fda4e83c7...
Jan 28, 2020 7:01 AM177.11238295 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ76a45dc0b6c48b36b9b6806e...
Jan 28, 2020 4:01 AM473.07603311 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJea53cf1f65a8b94345014de0...
Jan 27, 2020 9:01 PM151.90235228 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa8e2824873f65e11d9aaa729...
Jan 27, 2020 7:01 PM185.91854818 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb99d503909bf0a15b6196443...
Jan 27, 2020 5:01 PM175.57089565 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ88fbe33dc1ac44cdf2be8c86...
Jan 27, 2020 3:01 PM173.96696636 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb2cae851d55bb3d752ffbdb8...
Jan 27, 2020 12:01 PM177.72539335 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8c714bb672cc680a54431161...
Jan 27, 2020 10:01 AM173.18490629 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbcb00556de4bbef09654e582...
Jan 27, 2020 8:01 AM160.24285251 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ960c4497312474ea94ab8696...
Jan 27, 2020 6:01 AM245.60826130 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8c6970fc18b01792bd12b1e0...
Jan 27, 2020 3:01 AM159.88863416 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6c525ef2a9a78a215a5a17ec...
Jan 27, 2020 1:01 AM169.68500339 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJeeeeab2102c822773e7ef3fe...
Jan 26, 2020 10:01 PM1461.35402485 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1acdfa8e3b78a6c19f2d7767...
Jan 26, 2020 9:01 PM610.41299999 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ53f8bd97dec1d0496921424c...
Jan 26, 2020 2:01 AM192.33692486 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ26e9e653d6dba570d35c654f...
Jan 25, 2020 11:01 AM170.66086470 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ552e50ec87b8c224c7d56d73...
Jan 25, 2020 5:01 AM151.12147578 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0b216402d4f7a7acf27b43c4...
Jan 25, 2020 12:01 AM169.41270076 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ64aeaac81062c93366a98820...
Jan 24, 2020 6:01 PM176.65798297 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfda84d98f8af3e13f4170f13...
Jan 16, 2020 11:01 PM208.48091350 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ252a86b9d6d2620c0edf42dc...
Jan 16, 2020 8:01 PM181.32193053 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ65bde1aad93fd060732f3c75...
Jan 16, 2020 6:01 PM165.42522587 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9a3014c5a6d3c97efc26640b...
Jan 16, 2020 4:02 PM223.69861508 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2540ed22f8a1929f0e0b64bf...
Jan 16, 2020 1:01 PM180.68892607 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc671c16d24a88bbe9b0cb70c...
Jan 16, 2020 11:01 AM188.50955723 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ302a9f738c8d64c96e38aaa2...
Jan 16, 2020 8:01 AM154.17674209 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ54c73e3c012e7c6ed4e3ac23...
Jan 16, 2020 6:01 AM150.94705153 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfd1971299478766fde539081...
Jan 16, 2020 4:01 AM154.67806622 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd7c929b27287fe03213e49ea...
Jan 16, 2020 2:01 AM158.40637233 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc26afea7218976591c5d14c3...
Jan 16, 2020 12:01 AM151.17339169 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ795499ac29085df26366315f...
Jan 15, 2020 10:01 PM163.15093695 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8126749a2400ee717c6a8a50...
Jan 15, 2020 8:01 PM223.82100872 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4ee784a40c71d998274cd859...
Jan 15, 2020 6:01 PM162.39655988 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5d20d97afe58b14fb0981356...
Jan 15, 2020 4:01 PM202.26279590 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa47606e68755a170d92c0953...
Jan 15, 2020 2:00 PM151.06835996 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ11cd62129cac1177eee80a7e...
Jan 15, 2020 12:02 PM181.87030706 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdf3f112abfe9b8d1e7d0ff99...
Jan 15, 2020 10:00 AM229.04367449 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf21c09d54f89ff3a73669660...
Jan 15, 2020 7:01 AM220.66098875 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6bb871115b6eecffd1ec5885...
Jan 15, 2020 4:01 AM260.27205220 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1e19e65df17339e8c42d9b4d...
Jan 15, 2020 1:01 AM169.17880309 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf8ed145bf30531eddef9bd16...
Jan 15, 2020 12:00 AM776.44436282 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4e2f20ec63f675c83cda4778...
Jan 14, 2020 10:00 AM170.18883368 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4cf210634fccafd45eb7fa59...
Jan 14, 2020 7:00 AM246.13035144 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3193c2a1bf4c239b22325663...
Jan 14, 2020 5:01 AM208.87477241 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2e4c8cd41cdd65e9f2e70318...
Jan 14, 2020 2:00 AM182.17685105 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ444ff90b504720bf7659b532...
Jan 14, 2020 12:01 AM220.67552992 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5a5a16b3f765ec17aae4b382...
Jan 13, 2020 9:01 PM198.83266194 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd5dc18f7a487e768a139951c...
Jan 13, 2020 6:00 PM162.82126948 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc3ad474b8faedd0f669e801d...
Jan 13, 2020 4:01 PM228.88185376 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd7409051dc8b1ce7df4709d3...
Jan 13, 2020 1:00 PM191.56991331 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ42638e9fc395ad200b9abd78...
Jan 13, 2020 10:00 AM204.74699994 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa80470891c6a389b49704310...
Jan 13, 2020 7:00 AM171.03190140 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7201b4951e19eea2e1ff0a84...
Jan 13, 2020 5:04 AM171.23598340 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcc1a57c9f2d66006b7094211...
Jan 13, 2020 3:01 AM258.44711416 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc448388728293c22b1e3adf9...
Jan 13, 2020 12:01 AM156.68339643 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1f0c6d08252cd7bf68d6c934...
Jan 12, 2020 10:01 PM169.45906979 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6b34f07b2d45e44b579bb00f...
Jan 12, 2020 8:00 PM158.89551476 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1fd1cfe94f2ff45a62682ce8...
Jan 12, 2020 6:00 PM177.81763621 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5e94a9539650020ed0f856a3...
Jan 12, 2020 4:00 PM161.87434938 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcaa75f340b20382f0be75116...
Jan 12, 2020 2:01 PM829.28815169 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ93d7875b4f6a7ba4b389aade...
Jan 12, 2020 4:01 AM177.84234461 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ65a9027f88da9f8152bda813...
Jan 12, 2020 2:01 AM221.74191662 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe43b73f1db749d0cf7f4e413...
Jan 11, 2020 11:01 PM252.95226972 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd1a10e4842e45e6f8d5d3812...
Jan 11, 2020 8:01 PM177.68694063 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1d5541e742888f3b34600882...
Jan 11, 2020 6:01 PM168.92945714 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf44318fe7bb43444baa8ec2b...
Jan 11, 2020 4:01 PM156.73469843 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1c99459a86c1fe4cb248fd6a...
Jan 11, 2020 2:01 PM172.31014686 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc44879c2e063033d00ed8188...
Jan 11, 2020 12:00 PM212.91604796 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb1b7151561002f0c27e70691...
Jan 11, 2020 9:01 AM175.82786766 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd8ee537e0d9aff7964c8b7f7...
Jan 11, 2020 7:00 AM161.67077268 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ406aec43628e9f4a117774be...
Jan 11, 2020 5:01 AM230.21449526 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ799127ab4c0c778a3851579b...
Jan 11, 2020 2:00 AM154.28235973 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc2d947db3735918572efabc5...
Jan 11, 2020 12:00 AM172.84334302 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ764a56bed7cbe3154309f577...
Jan 10, 2020 10:01 PM176.34078894 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ20296fa1e01f8aae90b444bd...
Jan 10, 2020 8:00 PM170.36134465 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb4ae8e3fc218d03b5d897c6a...
Jan 10, 2020 5:01 PM184.24795053 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbc42a47a5b42a589d6034414...
Jan 10, 2020 2:01 PM206.10070775 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ52bb026658742b70699a6980...
Jan 10, 2020 11:00 AM812.84115931 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbd8fa8e5df940c069d65a8ab...
Jan 10, 2020 1:01 AM151.18597885 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf056ea2fa2e699afab39f287...
Jan 9, 2020 11:01 PM201.02370556 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3f0f92d09b6df2dba44182f6...
Jan 9, 2020 8:00 PM206.02947435 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ151bc000144220edc1075299...
Jan 9, 2020 5:01 PM166.85802730 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ92afa1bb1cae8e210bfb08d3...
Jan 9, 2020 3:01 PM217.84072402 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbae244c27e29f824b0ce95b7...
Jan 9, 2020 12:01 PM206.87353230 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0ef9455f33ab2c52943a7b19...
Jan 9, 2020 9:01 AM174.42323077 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ132936ed34baa0015dde0b33...
Jan 9, 2020 7:01 AM152.85020512 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4a251ee6e7b772cf24f7fb08...
Jan 9, 2020 5:02 AM157.35522971 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe0f5bb7cc3097355c88627d0...
Jan 9, 2020 3:01 AM179.34251766 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc7c86f7a59115093ecaf27a0...
Jan 9, 2020 1:00 AM184.58807869 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ796f6545db6685441a5405af...
Jan 8, 2020 11:01 PM166.67779088 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdc1d2ff1628f6726290d0dac...
Jan 8, 2020 9:02 PM158.62885559 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ04ed6dfdc8874a7c9065245c...
Jan 8, 2020 7:01 PM200.99098382 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6f4761f7a547ab1813a63cac...
Jan 8, 2020 7:01 PM468.38495744 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6f4761f7a547ab1813a63cac...
Jan 8, 2020 9:00 AM157.92699615 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ484f24655fbc883ff4c8ce10...
Jan 8, 2020 7:01 AM184.74565508 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ84113011ed094d720acf7496...
Jan 8, 2020 4:01 AM217.52366670 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2b775782826369c22a2095e2...
Jan 8, 2020 1:01 AM170.68497816 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ85fe3db5682e8b4c599f9eb9...
Jan 7, 2020 11:00 PM172.75926189 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc502ee0a910704572a47a483...
Jan 7, 2020 9:01 PM159.81878949 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2b0d0d669c97c699dfe6bb8c...
Jan 7, 2020 6:01 PM213.10460073 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ359a54e95f8c9b6453a0edcc...
Jan 7, 2020 3:01 PM172.70948438 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb1555a8e0b87423b05748a0b...
Jan 7, 2020 1:00 PM219.28014805 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc0bd8c461f8ecb45ce35f25d...
Jan 7, 2020 10:01 AM170.29865435 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ26aa9f458c2979078b1bbd1f...
Jan 7, 2020 8:01 AM221.41574978 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ321b235dd0d8c1e789f2ff2b...
Jan 7, 2020 4:01 AM195.83949745 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb45548c8ce3f646395a22fe7...
Jan 7, 2020 1:01 AM152.38444583 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ525a06a593eefa202ea9d31b...
Jan 6, 2020 10:01 PM177.67663172 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6d3a52be16cee9c5f5b9b9e2...
Jan 6, 2020 7:00 PM173.00011473 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8527abf26f85120654fa669b...
Jan 6, 2020 7:01 AM191.08079935 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9159478af6b6925bf80ea541...
Jan 6, 2020 4:01 AM186.14510232 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfaafd4e12465cda99921bd6f...
Jan 6, 2020 1:00 AM155.57199974 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8a56050533a95cdc57955682...
Jan 5, 2020 11:01 PM227.72766322 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf8b21c9b9f8b61364ba68aeb...
Jan 5, 2020 7:01 PM160.04641869 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa530aeaa1c7dc035337a3469...
Jan 5, 2020 4:01 PM159.02942352 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc4306e9001857eb203739b6c...
Jan 5, 2020 1:01 PM219.45742492 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8072b4bbb9a192e6d7e13ada...
Jan 5, 2020 9:01 AM202.45149201 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ43a0d59b6c088bc6f9de9f74...
Jan 5, 2020 6:01 AM151.13263017 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc863689c32239b9e0257ecca...
Jan 5, 2020 3:00 AM197.14971630 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ28a17cb1da82f30cc2ddf3ea...
Jan 5, 2020 12:01 AM184.98612672 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ38e5ef0f092b2a8e3a75d70a...
Jan 4, 2020 9:01 PM66.52291969 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1a29ae0b2fa2262d627fd186...
Jan 4, 2020 8:00 PM42.23125933 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9ce2c1792549c48afcec6244...
Jan 4, 2020 7:00 PM49.47974986 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb5a6230f342d40c852ea22dd...
Jan 4, 2020 6:01 PM45.48162116 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3405d4fc7ade2e2bbde068c6...
Jan 4, 2020 5:01 PM38.58674433 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0799e515c021213bc84abfe1...
Jan 4, 2020 4:01 PM61.52506235 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9f5ad5056d2584284416c074...
Jan 4, 2020 3:01 PM64.92236491 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb2234d778e99ba21909a77e7...
Jan 4, 2020 2:02 PM72.39039859 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3aa3c01035b937811d9f08e4...
Jan 4, 2020 1:01 PM76.19637370 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ40f1906f1341dd90e58a812d...
Jan 4, 2020 12:01 PM52.03923540 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ13d7c0b52beda68cf3a71674...
Jan 4, 2020 11:01 AM58.70376609 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfc7aa8e718de9431b5380d26...
Jan 4, 2020 10:01 AM59.14199674 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9154ca373045ee87a3384b09...
Jan 4, 2020 9:02 AM48.64224661 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ12b58ed1093cf3cd1c8549ed...
Jan 4, 2020 8:01 AM73.09957383 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6f305d03eb369eae43d0653d...
Jan 4, 2020 7:01 AM46.31650234 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ30a2594b54205db25a196bb3...
Jan 4, 2020 6:01 AM66.60047454 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe38eee1d816861313738196e...
Jan 4, 2020 5:01 AM66.86539070 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJca0e2f74574978f2f082eeab...
Jan 4, 2020 4:01 AM62.99410457 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJed370a008d4d22cb32957c5d...
Jan 4, 2020 3:00 AM60.87566613 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4b108692a4b6768f76bd0067...
Jan 4, 2020 2:01 AM48.25282943 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ03dcfe7dc5c141f13459dabc...
Jan 4, 2020 1:01 AM71.10657848 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8c1b32f8cc717d016e7baefc...
Jan 4, 2020 12:08 AM451.71625767 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcb282c64bb97e05addeac3a3...
Jan 3, 2020 6:01 PM44.02260309 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJff028a081538b6e71debe663...
Jan 3, 2020 5:00 PM63.11974615 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9573c4b2043ae0008945c52d...
Jan 3, 2020 4:01 PM86.03588965 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJda7509107ecc8016d6546c40...
Jan 3, 2020 3:00 PM73.73003701 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb25f45b5c5302b89b3e98187...
Jan 3, 2020 2:01 PM67.21007625 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ25431f82abcdc498561bede2...
Jan 3, 2020 1:00 PM61.54003677 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9cc761cbb5e5261c076fe170...
Jan 3, 2020 12:00 PM57.28468972 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ81bb1c015dce114aa3a48885...
Jan 3, 2020 11:02 AM65.27640978 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ135a4228a4541a3ac3a5499b...
Jan 3, 2020 10:01 AM41.88673679 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ92aabbbc8d4f65b7f43da0a9...
Jan 3, 2020 9:01 AM41.75923629 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc658dd4e0edab47854aa0b5d...
Jan 3, 2020 8:01 AM57.75307360 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa778a215b65875bd43281d84...
Jan 3, 2020 7:01 AM77.23992139 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd0aca2cde4dc7cab3cefb5de...
Jan 3, 2020 6:00 AM79.17239115 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf570f11aa720d43c16801816...
Jan 3, 2020 5:01 AM50.18672757 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1cffdc05efd749e1aadc1782...
Jan 3, 2020 4:01 AM56.16186892 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe99530df33fade15cb108de2...
Jan 3, 2020 3:01 AM93.83331063 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJeacd0119143049b8402b2fa1...
Jan 3, 2020 2:01 AM79.37983611 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ377ebb20b274af9610996578...
Jan 3, 2020 1:01 AM71.42654814 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2e27e556d18d8f151ef85a71...
Jan 3, 2020 12:00 AM119.54766317 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd59a08bac3d97f3ad5e2162b...
Jan 2, 2020 10:00 PM102.79665554 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc783b5995504dda3f5e899bc...
Jan 2, 2020 9:01 PM67.57441946 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ59e433dfde8c54fbe2ee72f7...
Jan 2, 2020 8:01 PM84.73304373 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ04919661a93bc61de5e1310a...
Jan 2, 2020 7:00 PM79.67116193 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb3531e1a8bb7f62dd56dd1b1...
Jan 2, 2020 6:00 PM86.57740434 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJaf3a05446f69e44f0542fb8f...
Jan 2, 2020 5:01 PM76.14686730 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ91fc431dc1ede5954ce36e33...
Jan 2, 2020 4:01 PM91.26889112 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4c6cd3a8cdf7e64890eef5b9...
Jan 2, 2020 3:00 PM90.09077686 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4cbb649b22f4111dcb6b40da...
Jan 2, 2020 2:01 PM59.10609935 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ324765c5ffcd72741f158438...
Jan 2, 2020 1:01 PM50.14368761 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJabd677e3c25e5c7eab6adfa4...
Jan 2, 2020 12:01 PM53.23342718 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ137914bfd9804610e14d6def...
Jan 2, 2020 11:02 AM53.94784211 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc09b893297116885187d0a43...
Jan 2, 2020 10:01 AM50.78027315 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8d959d6b3e39c486d4f5e98c...
Jan 2, 2020 9:01 AM45.27213616 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2b4195993d1ef8479501d832...
Jan 2, 2020 8:01 AM37.80837904 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ25fa4e6bc6f3d48b7db1706d...
Dec 24, 2019 9:00 PM21.28278540 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ49661f19bd6339633c132d8a...
Dec 24, 2019 8:00 PM19.62040770 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6d369a30d24e22be436954ba...
Dec 24, 2019 7:01 PM61.14253829 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9a36d2a0b6371095290f4db8...
Dec 24, 2019 4:01 PM102.52365819 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe4cf76879c327a327a0ddbc6...
Dec 24, 2019 1:01 PM406.58993499 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6ad4542261504faf893b0275...
Dec 23, 2019 8:01 PM117.11368632 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ15b167557effd4965552ba66...
Dec 23, 2019 2:02 PM105.83358152 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2f3e05f6af44dfda18da1b68...
Dec 23, 2019 10:01 AM125.15211960 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7b415b74fe82a5aad6d909fc...
Dec 23, 2019 6:01 AM217.89112270 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJedfdac004cc4511001c3795a...
Dec 23, 2019 12:01 AM560.27029894 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdce8e66e2c6d2e3739a9e3d4...
Dec 22, 2019 7:01 PM531.20857920 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ49d3ea0936ab0a0dcc3a4916...
Dec 22, 2019 2:03 PM529.15205452 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ01e33eda7f7f09c59360b099...
Dec 22, 2019 9:01 AM586.36099870 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcab59c0ff35469a8aeeaf6dc...
Dec 22, 2019 3:01 AM525.16956435 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJad5cc5afa42cb3953ac6c05f...
Dec 21, 2019 9:02 PM543.09352305 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb045bd537482dfad9045eb65...
Dec 21, 2019 3:02 PM616.28119807 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ208178e0fb538122b13dd72b...
Dec 21, 2019 10:01 AM1129.24808371 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2d0024744a0c4345796a5d40...
Apr 25, 2019 4:00 PM65.78214994 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa0cec5b22c1a23302caf8c3a...
Apr 5, 2019 4:00 PM101.02545185 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ67d6b870681af6d42d8ad5a2...
Apr 5, 2019 10:00 AM105.53279563 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd3e5dc80b9faaee84a16bff6...
Apr 5, 2019 3:00 AM109.89556141 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJccd3269ae8e2e4869eca137b...
Apr 2, 2019 10:00 PM104.21391400 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa4b1ac87de48fdffebad236f...
Apr 2, 2019 8:00 PM125.73634682 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ69efb8cf477473e207dc054a...
Apr 2, 2019 6:00 PM130.02684385 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9b7341437b1efcf48957dfd1...
Apr 2, 2019 4:00 PM133.46486428 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa7868eca9cb7fdc1d3213424...
Apr 2, 2019 2:00 PM124.27254246 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ37eca5f909ae2597dda4dbbb...
Apr 2, 2019 12:00 PM101.65103014 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3221cd302ced6f55c6da3805...
Apr 2, 2019 11:00 AM153.86084588 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJefb84fd965937a4b7e72a89e...
Apr 2, 2019 9:00 AM170.48393909 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJeb3368f1fbd3c6c393b3d519...
Apr 2, 2019 7:00 AM134.14627111 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1a72d91a05f7e173185a8303...
Apr 2, 2019 5:00 AM147.79393591 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2ff178e7ecc43c16ee714e96...
Apr 2, 2019 3:00 AM157.05619365 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ47a4496a4084dffb3400250c...
Apr 2, 2019 1:00 AM154.61249925 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ04734f12aedf00de8d8192fe...
Apr 1, 2019 11:00 PM151.23977828 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ72098de5bfaefc05320cf46a...
Apr 1, 2019 9:00 PM136.82037818 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3bbbceeaecf3e2f5acd8f6f0...
Apr 1, 2019 7:00 PM150.30687947 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbcf965b7b6db98d9bf2b0d38...
Apr 1, 2019 5:00 PM141.06282347 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJa8e65c5ed2f7b492133acf5c...
Apr 1, 2019 3:00 PM128.62403001 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2c2a2a2f2f07b23fe5cca23c...
Apr 1, 2019 1:00 PM129.79912385 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ37b9a7f4631d904836f50ebd...
Apr 1, 2019 11:00 AM104.20917075 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc7943b0aec7a657a435c4928...
Apr 1, 2019 10:00 AM168.45355021 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcafc9a315a0a80346370bd71...
Apr 1, 2019 8:00 AM174.74257297 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfcc01eb0ddbb72e6eab72b75...
Apr 1, 2019 6:00 AM164.21932065 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc5b507667ef69360c51e4a78...
Apr 1, 2019 4:00 AM149.60791712 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc090e9b959509867790c81e9...
Apr 1, 2019 2:00 AM133.41727633 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ650cd9ba939e7921d2662954...
Apr 1, 2019 12:00 AM153.03785939 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe5b2382a6169ba609f7ec60c...
Mar 31, 2019 10:00 PM164.78396133 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJaee2574caacd09dbeaf6472f...
Mar 31, 2019 8:00 PM170.89951678 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6c3986a2aba8bd553fc9e8b1...
Mar 31, 2019 6:00 PM141.44529746 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe7d5d757878365db2bfe036c...
Mar 31, 2019 4:00 PM128.44612377 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe0cbba42db4b313a78e76fae...
Mar 31, 2019 2:00 PM134.72145020 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb665b7823b62fa28eaa41c0e...
Mar 31, 2019 12:00 PM111.79599628 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9eab15af9544916fd078d6c1...
Mar 31, 2019 10:00 AM126.80885898 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ109e1173b1d1f6eafb01a354...
Mar 31, 2019 8:00 AM146.99348920 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb34880e9ec4eda264fbf1e93...
Mar 31, 2019 6:00 AM148.92798071 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf56bd6ac5ba92afb30fe96ee...
Mar 31, 2019 4:00 AM100.95097109 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ230dcdf6ea014ab9e2bac2bc...
Mar 31, 2019 2:00 AM149.35870731 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd8e49561a415b27a90b437f2...
Mar 31, 2019 12:00 AM121.29369992 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5217e3e3900600416c01560d...
Mar 30, 2019 10:00 PM119.37587029 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ46e97baf86bf04b15d53a210...
Mar 30, 2019 8:00 PM131.19901000 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5daecbf12be6c2d5c523f51b...
Mar 30, 2019 6:00 PM141.94662639 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd8bace31dbb28c7e5f2d4d6f...
Mar 30, 2019 4:00 PM124.73302338 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf302ca542451bcfce805a7a3...
Mar 30, 2019 2:00 PM121.49899966 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ11fd545ecf35f41cf7b299b7...
Mar 30, 2019 12:00 PM128.84200731 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb2d6373c51e4644d724368e1...
Mar 30, 2019 10:00 AM124.13915142 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ74d3324f22adb520247c050c...
Mar 30, 2019 8:00 AM129.94286884 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2ab7195f2d46500e9c4a8de8...
Mar 30, 2019 6:00 AM123.36153451 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ727dcdd5d2f6e9b16b21cddd...
Mar 30, 2019 4:00 AM108.18520922 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3feadd23b702a814e2dc658a...
Mar 30, 2019 3:00 AM124.53565742 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf8b68b074fd61d9e1512c1a7...
Mar 30, 2019 1:00 AM111.49355306 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ31ac3476a0ad40f4c8169335...
Mar 29, 2019 11:00 PM103.57017546 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ7112f107c40c97b96040994d...
Mar 29, 2019 10:00 PM131.40574498 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJedc9b4143a6f9bbfac9b836e...
Mar 29, 2019 8:00 PM136.68015487 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ17cd3d61455d5a1b474c15fb...
Mar 29, 2019 6:00 PM141.53643299 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ80535f4acbd69c847eb4a000...
Mar 29, 2019 3:00 PM113.83802247 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc890e5b859917d60676c0bc6...
Mar 29, 2019 12:00 PM124.87892986 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8025029385b4b72029b71ef4...
Mar 29, 2019 10:00 AM103.39740332 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ658eb66f9a3fb757ae650543...
Mar 29, 2019 8:00 AM158.39410360 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2dc9af30f6e65ba2d82a2ccb...
Mar 29, 2019 5:00 AM117.86540577 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8bf2dcab28c4ffa791edaa04...
Mar 29, 2019 3:00 AM173.59935887 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJaf372e5d831315baf9bb899e...
Mar 29, 2019 1:00 AM148.83627793 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd8b80b2034457cef625a0275...
Mar 28, 2019 11:00 PM156.00532261 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2ec1c02ff5478a6c44686c27...
Mar 28, 2019 9:00 PM113.00810641 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ55b8be61157fe37bd0ed4a22...
Mar 28, 2019 6:00 PM144.35695387 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ449bac136e9e5bbeecad9d32...
Mar 28, 2019 4:00 PM169.44386799 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ4702d1f6ff57a01b335caeaf...
Mar 28, 2019 2:00 PM150.57246386 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc182d8a5615b190a18aa30cc...
Mar 28, 2019 12:00 PM154.40331224 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ816a26ee7b121fe85ee2509b...
Mar 28, 2019 10:00 AM148.84971243 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJdd0f65e68851a0909758e250...
Mar 28, 2019 8:00 AM154.44189692 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ22197b31f15e869af988a763...
Mar 28, 2019 6:00 AM164.04012335 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb8479f966215c8d14e53561a...
Mar 28, 2019 4:00 AM148.27062388 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf6e6a7d9cf299aae797fa37f...
Mar 28, 2019 2:00 AM175.02437327 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ32e17e82e3ced57ec709625e...
Mar 28, 2019 12:00 AM103.26010059 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJbc88081e856500eae5393b82...
Mar 27, 2019 11:00 PM125.87953716 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ721e7f04df89c5bb840a984e...
Mar 27, 2019 9:00 PM133.18348849 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ196691794a6193da6d4a2d88...
Mar 27, 2019 7:00 PM101.69967385 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ6c40ff153087209b19485889...
Mar 27, 2019 6:00 PM135.91995098 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb8afab08db629531061cd995...
Mar 27, 2019 3:00 PM143.48558948 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJcccd85fb6742b2b678ff6379...
Mar 27, 2019 12:00 PM113.40688381 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJabe63dac49e8de2c336d1230...
Mar 27, 2019 10:00 AM150.89954044 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf62d926a785a53091116c653...
Mar 27, 2019 7:00 AM146.04708884 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ404f1415cda03df36b42d7b8...
Mar 27, 2019 4:00 AM147.00103819 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJf89c0934fffb548ed7b16b04...
Mar 27, 2019 1:00 AM134.44939771 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJab4e5d5a5366ec8b6bad1f87...
Mar 26, 2019 10:00 PM138.37968561 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJed6584003c03f58e144a34aa...
Mar 26, 2019 7:00 PM119.85387604 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3b06002089d8579c79a7b302...
Mar 26, 2019 4:00 PM112.74118485 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1c3ddac3fc34c24ea665f4b7...
Mar 26, 2019 2:00 PM121.15863361 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJddf30378715a16253a4c5363...
Mar 26, 2019 11:00 AM170.17155029 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3fd6fa09fd8b7241615b8239...
Mar 26, 2019 8:00 AM146.31928477 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe2e26002bb7a4abc4409070d...
Mar 26, 2019 6:00 AM124.53460715 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ5c2b4eb507881f0a08121bbf...
Mar 26, 2019 4:00 AM130.63649813 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ8131a5e942f653a19ba9d756...
Mar 26, 2019 1:00 AM124.91184076 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ9645391b22689bc405d18e29...
Mar 25, 2019 7:00 PM116.96584432 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3f5bc90368087aa21f1d0528...
Mar 25, 2019 6:00 PM137.12410033 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfdc8debe737ad02a04d51288...
Mar 25, 2019 4:00 PM114.99627544 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ11c1284836ad4b7091c138fd...
Mar 25, 2019 2:00 PM108.35041338 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ270207b315b85d97b2afae1b...
Mar 25, 2019 12:00 PM166.63049793 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ2acd38edc20224af34d28d93...
Mar 25, 2019 10:00 AM150.47757642 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ3e38bacb957d65dfc2878592...
Mar 25, 2019 8:00 AM106.26920689 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ21d7031d7524458ada63b41a...
Mar 25, 2019 7:00 AM153.74062329 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe7cc0a2b5351ec6387ff0fe2...
Mar 25, 2019 5:00 AM100.55423521 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJb3e34d45e917dfee8baeb709...
Mar 25, 2019 4:00 AM163.82062102 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ74130710bfdca1048e545ca9...
Mar 25, 2019 2:00 AM147.02812304 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ552b688e8af4ff6307409ee1...
Mar 25, 2019 12:00 AM169.23702728 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJe85466410b200e125c6fd62d...
Mar 24, 2019 10:00 PM155.26717876 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJd890a66e55d37aef176fa0dc...
Mar 24, 2019 8:00 PM132.45338950 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJfcbd45d9d929366369209b57...
Mar 24, 2019 6:00 PM122.71314481 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0eb6f376451d1a722f97124d...
Mar 24, 2019 4:00 PM162.82811753 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1be2ac71ebf9fd2dbd150b74...
Mar 24, 2019 1:00 PM154.71784949 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJc812bb9f766e4b1ac3e715d5...
Mar 24, 2019 11:00 AM115.88349368 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ0fc3fc4e70f902010db59e48...
Mar 24, 2019 9:00 AM133.00955791 VDLv1PDXVQ3EtfZ9y9ZGdFZRFXP2U7tNz8kdXJ1fd1b6369898d4a03b33ee62...
« Back to this wallet dashboard