Ravencoin payouts to RE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa

Time (UTC)AmountRecipientTransaction
Feb 26, 2020 4:00 AM1.32023597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 26, 2020 3:01 AM2.87404217 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d984ce332bbbc1abe74a742...
Feb 26, 2020 2:01 AM1.87691353 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ea090ede9f2ef8cebecce1b...
Feb 26, 2020 1:01 AM1.58021532 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa89ddf7e9c6d8a1272d8bf525...
Feb 26, 2020 12:01 AM2.18811506 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50073a5ec048f0e0197f1fcf...
Feb 25, 2020 11:00 PM1.66767828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 25, 2020 10:00 PM2.43413172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 25, 2020 9:01 PM1.71306408 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae7e72c1dfdae5a5bcc3a751...
Feb 25, 2020 8:01 PM3.21225453 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf23b319664b71c94cb2d3dac...
Feb 25, 2020 7:00 PM2.28161899 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 25, 2020 6:01 PM0.64015898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d127a2787fe91dd14d32e72...
Feb 25, 2020 5:00 PM0.57252173 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 25, 2020 4:01 PM3.42350663 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca516f599fb43c3018a3d104...
Feb 25, 2020 3:00 PM1.66080729 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 25, 2020 2:01 PM0.55349276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2adba0a944963fcaa3283140...
Feb 25, 2020 1:01 PM4.36903903 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae314748b2799ca3e2fb857d8...
Feb 25, 2020 12:01 PM1.70218156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fdc42b3ebe7ac4fc340552a...
Feb 25, 2020 11:01 AM3.88464578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12f38054e35e6b8551e32cb1...
Feb 25, 2020 10:05 AM1.80314021 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5eebcf814bbe34a98a9b9c0...
Feb 25, 2020 9:02 AM1.28166791 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ecad71a54780585d53b043e...
Feb 25, 2020 8:01 AM1.21723995 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad938d05486807a5de9cabba2...
Feb 25, 2020 7:09 AM4.24710445 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaceb33466329315b3a690cc1a...
Feb 25, 2020 6:09 AM1.87833779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac29ffe9d38a1c141ac72d4c4...
Feb 25, 2020 5:07 AM0.62411542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67af44e12e0c2f1274a7bce9...
Feb 25, 2020 4:03 AM2.03742843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf04e77be810c566a37fa2044...
Feb 25, 2020 3:03 AM0.66118421 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa937cda48fdab1631c585e8ae...
Feb 25, 2020 2:02 AM5.21785451 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60e90a30eede13bdc025ad90...
Feb 25, 2020 1:01 AM3.30151466 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1136c183bf397df87f77aed9...
Feb 24, 2020 11:00 PM2.76902907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 24, 2020 10:01 PM1.60668319 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab690801c536c2c707c0b4dc...
Feb 24, 2020 9:00 PM2.68908386 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 24, 2020 8:01 PM2.97071726 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45b1ee3febbfb9acaa43258e...
Feb 24, 2020 7:01 PM4.82869953 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd3c1127d1fdf02607ecfcc6...
Feb 24, 2020 6:01 PM1.52170216 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd9db98fc8bb0aba26d54526...
Feb 24, 2020 5:01 PM0.63018281 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace807ee139a6ee97938f9590...
Feb 24, 2020 4:01 PM1.06957978 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa75cb135ef1102e98aaa4c6c...
Feb 24, 2020 3:01 PM1.61747631 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa040d53f4218cb609313f0e10...
Feb 24, 2020 2:01 PM1.19776440 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa624539c6b54c502a7230f814...
Feb 24, 2020 1:00 PM1.68038579 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 24, 2020 12:01 PM1.35459206 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ab20800c77170335dc112d5...
Feb 24, 2020 11:01 AM1.79051112 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b4c6f129ef3df3dddca6fb1...
Feb 24, 2020 8:00 AM3.53822076 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 24, 2020 7:01 AM1.15287114 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfd4577dca69f89d17c53966...
Feb 24, 2020 6:01 AM3.77512624 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5b1a5bca68aa9fdb252e933...
Feb 24, 2020 5:00 AM1.11560115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 24, 2020 4:00 AM1.28891510 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 24, 2020 3:00 AM1.64433696 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 24, 2020 2:01 AM2.48915804 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bab1de377aecc897e337f4b...
Feb 24, 2020 1:01 AM0.45991238 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef6c24ab7c973ca4679184b1...
Feb 24, 2020 12:00 AM1.73888282 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 23, 2020 11:01 PM3.92634709 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae63dca26bc55f6cd6cf77252...
Feb 23, 2020 10:03 PM1.07411771 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0048f202a2b1eb66813c11dd...
Feb 23, 2020 9:08 PM2.03715051 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa146d629c8d85709c6e73a537...
Feb 23, 2020 8:05 PM0.62240313 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 23, 2020 7:05 PM4.17040602 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa82465aa40cf16ad450e5d0ed...
Feb 23, 2020 6:06 PM0.68965783 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f8f5bcb0da66da444226558...
Feb 23, 2020 5:04 PM2.79487245 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbf408887a676155a1e77478...
Feb 23, 2020 4:05 PM0.72417102 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9162208faf31964321812502...
Feb 23, 2020 3:01 PM1.66783268 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac57a32955f1ba88763bc0716...
Feb 23, 2020 2:01 PM1.20795170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 23, 2020 1:01 PM3.06752093 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcd38e9349f2ecf4097e5a84...
Feb 23, 2020 12:01 PM0.61287670 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8eadddcba2222e62fddb659...
Feb 23, 2020 11:01 AM1.15377596 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48d3b78068c5b6139090b4b0...
Feb 23, 2020 10:01 AM2.74482441 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93ce61c6d666c9e22f67cdc5...
Feb 23, 2020 9:01 AM1.18673741 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ded6bb3ee38217e13a467af...
Feb 23, 2020 8:01 AM2.11949936 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecbe7f44081b31096f98422f...
Feb 23, 2020 7:01 AM4.47076269 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49e3727eb8280239f67ecdac...
Feb 23, 2020 6:01 AM7.26237786 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c9b0b9aeccf909787dc12dd...
Feb 23, 2020 5:01 AM1.63251841 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa772b6a7974eecf0fc2d76ae6...
Feb 23, 2020 4:01 AM0.97759719 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa974e02c65357be01983cd33...
Feb 23, 2020 3:02 AM0.61657108 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5dae649c9a557bad759bd0c...
Feb 23, 2020 2:01 AM2.59579575 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa847eef653387f5fcc548f8e1...
Feb 23, 2020 1:01 AM1.90408464 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab305fd25f878598d4dbc1aad...
Feb 23, 2020 12:01 AM1.24109741 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac90f5ed7578cac9a107488c8...
Feb 22, 2020 11:01 PM2.12363492 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b69120debc0c0a33e79cdb4...
Feb 22, 2020 10:01 PM2.35879953 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08f8d8ab25aa9f76fb79e6a7...
Feb 22, 2020 9:04 PM1.93468834 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadbd0347418765202b81095d2...
Feb 22, 2020 8:01 PM1.07332090 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb1878e77e0e14f9e0479e74...
Feb 22, 2020 7:01 PM0.88448764 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1d7c70a12b743a1839f8695...
Feb 22, 2020 6:01 PM0.27744833 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab03c9affcb2e4e81ba96bef1...
Feb 22, 2020 5:01 PM1.26474512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4cb36ea6b32e6b9e24325941...
Feb 22, 2020 4:01 PM0.27724181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79ae15f0f69944ec17026c67...
Feb 22, 2020 3:00 PM0.83671346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 22, 2020 2:01 PM1.61058852 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c9d596b5bf3127726c62016...
Feb 22, 2020 1:01 PM0.69517943 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9c21efa7cfe60fd51c594d2...
Feb 22, 2020 12:00 PM1.22324149 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 22, 2020 11:01 AM0.55820274 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa180031068f411ee59fdac9a8...
Feb 22, 2020 10:00 AM0.51596442 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 22, 2020 9:00 AM1.31781046 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 22, 2020 8:01 AM0.25994139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7aa6005f5ed649389e16d61d...
Feb 22, 2020 7:00 AM0.73350162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 22, 2020 6:00 AM0.77757635 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 22, 2020 5:01 AM0.62129326 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36a30cc87e412a23ba776942...
Feb 22, 2020 4:01 AM1.27882928 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70b536400271587e87ef5cef...
Feb 22, 2020 3:01 AM1.66782512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade112bf6b19c3c256c0e5ef2...
Feb 22, 2020 2:01 AM0.53071303 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa911a16811cb6f55a21b3517a...
Feb 22, 2020 1:01 AM0.96321546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad600453596c84f35c3fa35b5...
Feb 22, 2020 12:01 AM0.91629987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fa1006eab9de69fc993e2d6...
Feb 21, 2020 11:00 PM0.21812353 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 21, 2020 10:00 PM0.82930293 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 21, 2020 9:01 PM0.78799882 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef51bcf4de1c0803bc7aa4bb...
Feb 21, 2020 8:01 PM2.14045312 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6be74ff2cdc86d91e7d53f7...
Feb 21, 2020 7:01 PM0.55994631 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7c778ad0ff8b95b144899b1...
Feb 21, 2020 6:01 PM0.26652961 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71a5b52f059ffde1d2124b08...
Feb 21, 2020 5:01 PM0.32082757 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb9a669760d7d2a6ed1824fd...
Feb 21, 2020 4:01 PM1.04702345 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa502b5d50dec9d58c4dc5e235...
Feb 21, 2020 3:00 PM1.06268210 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 21, 2020 2:01 PM1.14810666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6d8c014e1a675f5648dab9c...
Feb 21, 2020 1:00 PM0.74739627 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 21, 2020 12:01 PM1.24757571 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad272b1890bc563713c7f58f2...
Feb 21, 2020 11:09 AM1.33769169 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03262cba595381c8df79dec0...
Feb 21, 2020 10:07 AM0.48444272 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf7d71ec2e6a7b40950a94454...
Feb 21, 2020 9:06 AM1.17551526 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75ff8d7dba6a6030fa0027a3...
Feb 21, 2020 8:04 AM3.51465076 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1f50712789bfee2cff6b50a...
Feb 21, 2020 7:02 AM1.71303049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cbfbe98d39088c56b8b2c0a...
Feb 21, 2020 6:02 AM0.62953885 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaab75903bb1eddce9a981132...
Feb 21, 2020 5:01 AM3.14960690 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4832033921a026c4c0ca756...
Feb 21, 2020 4:01 AM4.56399013 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6884b85f30bf0cbf5a1e065e...
Feb 21, 2020 3:01 AM0.70686684 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e9e1bbddca852a55d7fecab...
Feb 21, 2020 2:01 AM2.66631291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b12367a55ac06ffee1098c5...
Feb 21, 2020 1:01 AM5.46400168 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb7b914eabe7b3e308a4f427...
Feb 20, 2020 11:00 PM2.45379931 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 10:00 PM2.61008267 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 9:00 PM1.18788743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 8:01 PM0.60896058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa266f7e33f530603d80b14ecc...
Feb 20, 2020 7:01 PM3.30990727 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa827d6afa4a35c1ee3b4fdb85...
Feb 20, 2020 6:01 PM2.37193067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2afb7b22f130ab887477c290...
Feb 20, 2020 5:01 PM2.75579582 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70f3f08009c4d128df352eaa...
Feb 20, 2020 4:01 PM1.22469344 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e5858c4674b4aa80875014c...
Feb 20, 2020 3:00 PM5.09573678 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 2:00 PM2.63955431 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 1:01 PM1.60081263 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa864213d132a07991f0791b3d...
Feb 20, 2020 11:01 AM1.10202517 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72bfd069a89d32fe8356aa9a...
Feb 20, 2020 10:01 AM3.56366788 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b8f9952f8c995f4b28a575e...
Feb 20, 2020 9:00 AM0.62329691 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 8:01 AM4.50246871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa33443f3ea008921eb167cb2...
Feb 20, 2020 7:01 AM2.73706926 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44520d1f0c912c4270695ef1...
Feb 20, 2020 6:01 AM4.48812598 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ff2b561a13a96345795a2b6...
Feb 20, 2020 5:00 AM2.20777294 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 4:01 AM2.92354739 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4cc2d94ffca4d877b70620cd...
Feb 20, 2020 3:00 AM2.19608715 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 20, 2020 2:01 AM5.48849479 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa99e77e7d9c6f88a64e4554f6...
Feb 20, 2020 1:01 AM1.13707951 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2309396a0b1e7167e34d25c4...
Feb 20, 2020 12:00 AM0.48726592 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 19, 2020 11:01 PM0.98307738 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47241f5f22bdeb1ae1bef277...
Feb 19, 2020 10:01 PM1.67333509 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3108746e99726c3b0ba6fa7...
Feb 19, 2020 9:00 PM2.87673008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 19, 2020 8:01 PM0.57504988 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d170a031a49dd13ca8c432a...
Feb 19, 2020 7:01 PM1.29087333 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8581403e5c28e918977a4887...
Feb 19, 2020 6:00 PM5.69920973 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 19, 2020 5:01 PM2.17452500 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac1bef476a32ee23e31ca1f2a...
Feb 19, 2020 4:00 PM2.64855000 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 19, 2020 3:00 PM1.18909837 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 19, 2020 2:01 PM1.53226289 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa018ff6b71efc3b10ad3df8...
Feb 19, 2020 1:01 PM1.04838326 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e84c6a382dbf544fa577f0e...
Feb 19, 2020 12:01 PM3.26989369 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4e200776cd414f517dc7ce27...
Feb 19, 2020 11:01 AM1.39621913 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a0f8e5556e85039705f388a...
Feb 19, 2020 10:01 AM3.26292466 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7775fb37b9e58182af745033...
Feb 19, 2020 9:01 AM1.82757289 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaadd8fa6698999e3d0a5b12c6...
Feb 19, 2020 8:00 AM3.70637299 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 19, 2020 7:00 AM0.65607930 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 19, 2020 6:01 AM1.31090552 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab848fecebf54101598ff104a...
Feb 19, 2020 5:01 AM3.50697278 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d73988f58080eeb0ed79b09...
Feb 19, 2020 4:01 AM3.14925636 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c924cc68f5733672af49d06...
Feb 19, 2020 3:01 AM28.25977898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6955a397af99939545563dda...
Feb 19, 2020 2:00 AM4.86438675 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 18, 2020 2:01 PM2.34170505 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8ad44a1dcd82c151fe64056...
Feb 18, 2020 1:05 PM4.93939380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54a79c25c90d6c21ed9f22b1...
Feb 18, 2020 12:01 PM1.14353693 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcefab8775252470b8c6d5e7...
Feb 18, 2020 11:01 AM1.65434355 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae08d45669018e80658d0e8a7...
Feb 18, 2020 10:01 AM1.77062695 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54b2a8a6632872247eef6e6e...
Feb 18, 2020 9:00 AM3.32273581 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 18, 2020 8:01 AM1.22168846 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae959b684b296a0c306ddb75...
Feb 18, 2020 7:01 AM2.10275911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc92378caed524eb747d8d45...
Feb 18, 2020 6:01 AM1.87672078 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd5c8f9258e6dbd22383bcc5...
Feb 18, 2020 5:01 AM2.43828708 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab5a15e5d45d0debc2c3898c2...
Feb 18, 2020 4:02 AM2.31537833 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4328e1b26fcd26b265a4a4a...
Feb 18, 2020 3:00 AM3.72081196 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 18, 2020 2:01 AM2.94032357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4eb92f8fb13e5574373aeaf4...
Feb 18, 2020 1:01 AM1.75257380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa365ff99b491d159e96bf21fe...
Feb 18, 2020 12:00 AM4.40796026 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 17, 2020 11:01 PM0.64388448 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa141be5260f5d8fd6b73ecf01...
Feb 17, 2020 10:00 PM2.36613227 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 17, 2020 9:01 PM2.40770338 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae71e7451a6031a4bd19650cb...
Feb 17, 2020 8:01 PM1.78719458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ea2755ae949061e999caf70...
Feb 17, 2020 7:01 PM3.53691809 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa132a438898a020e6ee980567...
Feb 17, 2020 6:01 PM2.39524341 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8625c4dbda4e2530a1c50cad...
Feb 17, 2020 5:01 PM3.19753614 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8496129615a1aee0e15f2c3c...
Feb 17, 2020 4:00 PM2.57048135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 17, 2020 3:01 PM2.09579870 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b61ed387074455d2d3ad14e...
Feb 17, 2020 2:01 PM1.62376385 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e9d3c39c3bb37d178db07a6...
Feb 17, 2020 1:01 PM1.22947233 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53e5bad5bba39a616d4c6266...
Feb 17, 2020 12:00 PM1.64709057 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 17, 2020 11:01 AM1.84947209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadced4e641f6bfd8d4d2cab9c...
Feb 17, 2020 10:01 AM3.88519501 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8331f5074d0200a3c3890a96...
Feb 17, 2020 9:01 AM3.59244230 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef14121a8b88344048679b11...
Feb 17, 2020 8:00 AM3.49518244 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 17, 2020 7:01 AM1.34068243 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd32eef8d135ec00577078f1...
Feb 17, 2020 6:01 AM0.57496167 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6727d27c86d23430d1cb6da6...
Feb 17, 2020 5:01 AM1.71451369 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa170ae231cb7e3e51eedbe5b6...
Feb 17, 2020 4:00 AM0.55177384 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 17, 2020 3:00 AM1.04671821 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 17, 2020 1:00 AM1.67019401 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 16, 2020 11:01 PM2.13808927 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa359b8e953f881e106a6fc991...
Feb 16, 2020 10:00 PM1.90394262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 16, 2020 8:01 PM1.52412224 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa677f3ee6a26f46e2b80ff701...
Feb 16, 2020 7:01 PM2.96534922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b9598a0b34bd04c7b16c43a...
Feb 16, 2020 6:01 PM0.50919586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f596e0827d9a284ac0e4441...
Feb 16, 2020 5:01 PM2.89849772 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa367f8fd3847bfff2f9b326d9...
Feb 16, 2020 4:01 PM1.11229146 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c7443f98a5dfeded75f5055...
Feb 16, 2020 3:00 PM3.75515106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 16, 2020 2:00 PM1.23794968 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 16, 2020 1:00 PM2.13024046 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 16, 2020 12:06 PM1.34540465 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf42aee21efd8524b677ccc46...
Feb 16, 2020 10:07 AM1.91744766 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa289afe7d03b1013dde09e5dd...
Feb 16, 2020 9:07 AM1.77041397 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6208c7f60dff00fe46d24467...
Feb 16, 2020 8:02 AM2.78551566 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa1a97ff6dc9470a9e4651d7...
Feb 16, 2020 7:03 AM1.73400488 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa263a9b0584b606e119e7751...
Feb 16, 2020 6:03 AM1.87393077 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa184e0e22e6cc54cae88eabbc...
Feb 16, 2020 5:05 AM1.39949629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4fb808a202b559f6145004c3...
Feb 16, 2020 4:01 AM3.72466188 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2046c1411839b0c8f6c3456...
Feb 16, 2020 3:04 AM0.71388100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacbabc0f8a89c9c93163d1dca...
Feb 16, 2020 2:01 AM1.44705123 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85180c86d74cb31366447a4b...
Feb 16, 2020 1:04 AM3.89256485 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2da3375768d832924e0b869...
Feb 16, 2020 12:03 AM2.32185619 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ab5f9e6aa0c3a92f1091510...
Feb 15, 2020 11:00 PM2.44444070 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 15, 2020 10:01 PM5.96977192 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9d4185254abe43d688d0618...
Feb 15, 2020 9:00 PM1.56958578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 15, 2020 8:01 PM1.94899559 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad0a69823b19b67de6a6967b0...
Feb 15, 2020 7:00 PM2.87800702 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 15, 2020 6:01 PM2.04943380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55d54d139171d25cbc7e6793...
Feb 15, 2020 5:01 PM3.37434893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaebbeb6513db40b5500f9aa33...
Feb 15, 2020 4:01 PM1.91960497 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa82f075d6c0c96d3d924f4638...
Feb 15, 2020 3:01 PM2.80662921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ff81290aa5a2831cb46236d...
Feb 15, 2020 2:00 PM0.60871729 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 15, 2020 1:01 PM1.30563930 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa558a35e6d7db2c3af0dbe3b...
Feb 15, 2020 12:01 PM2.71938761 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa47d2b33681be5defc747043...
Feb 15, 2020 11:00 AM2.83579261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 15, 2020 10:01 AM3.85637855 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf2e59e01dc7fcb63b28c112b...
Feb 15, 2020 9:01 AM1.40508178 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadfe4a0e0b82599eba715a801...
Feb 15, 2020 7:01 AM2.00033786 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa864e462a428b5fea0c45aa60...
Feb 15, 2020 6:01 AM1.18727238 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa83a1613c603e1b432ced122d...
Feb 15, 2020 5:01 AM2.80595064 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef3d171a92a828570b5d0eab...
Feb 15, 2020 4:01 AM2.04288305 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c8f5701cf433ca8a7107afa...
Feb 15, 2020 3:01 AM2.74484595 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa74a34a56aa717483181c003e...
Feb 15, 2020 2:01 AM3.56057533 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1610a1aa7bb008c43148372a...
Feb 15, 2020 1:01 AM2.30500241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca384f0303ef26b96e2182f9...
Feb 14, 2020 11:00 PM3.13615275 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 14, 2020 10:01 PM2.20158623 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad0f4bd9171dee5d01b195a76...
Feb 14, 2020 9:01 PM1.65337618 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7684f45c97a5866a574b7dfd...
Feb 14, 2020 8:01 PM2.38542200 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a17419feeca751ebbd0f5c9...
Feb 14, 2020 7:01 PM1.63390668 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9c18d362120167abf13ca77...
Feb 14, 2020 6:01 PM2.52001058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa863ce1be0872e0d68d9f400f...
Feb 14, 2020 5:01 PM2.58707164 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf96abd494aa2598cbb13f586...
Feb 14, 2020 4:01 PM2.68033328 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4e91fef5f7590b3705f28eed...
Feb 14, 2020 3:00 PM0.51213358 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 14, 2020 2:00 PM2.76209022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Feb 14, 2020 1:01 PM0.75927561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85afd26d5927ba8b638027cd...
Feb 14, 2020 12:01 PM0.93755209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4621a812a803fbce55f34bce...
Feb 14, 2020 11:00 AM0.11184755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa...
Jan 24, 2020 10:53 AM5.33725108 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.73012096 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM5.28246506 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM1.80366879 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.79564106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.60141826 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM0.89351928 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM2.67361148 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.34897105 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM2.52338364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.90775618 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM2.80778105 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM5.76613497 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.78245395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM1.91744717 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.42470758 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM5.49464526 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM0.83660409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.52189840 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM1.96260525 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.55639491 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.18118248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM2.78503119 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM2.89261497 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM3.45980549 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 24, 2020 10:53 AM0.94953970 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46d8c92de6d4421656d94469...
Jan 22, 2020 10:35 PM2.77269384 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:35 PM8.13833646 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:35 PM4.46755316 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:35 PM10.21434283 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:35 PM4.85423597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:35 PM18.57739843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:35 PM3.25423255 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:35 PM9.97982331 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a7785de543aace76677afec...
Jan 22, 2020 10:00 PM4.12974937 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d50e20e6e7a3b89d8f8f188...
Jan 22, 2020 9:00 PM3.15027396 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54cc472740db7b6af20e9bed...
Jan 22, 2020 8:00 PM0.89480687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc00320836a30ca5ae6b0773...
Jan 22, 2020 7:00 PM2.50578732 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaffc8d82814d618894df20c7f...
Jan 22, 2020 6:00 PM1.10094357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa182fbe911f4943b6bdfa7790...
Jan 22, 2020 5:00 PM3.83746875 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48d22fa7af4f9aa5a8afb122...
Jan 22, 2020 4:00 PM6.56742776 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa18ee383422671109aea0bc0b...
Jan 22, 2020 3:00 PM4.13909700 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0eeb9e6d2d67b5b3f33ee7d7...
Jan 22, 2020 2:00 PM2.86676910 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04a1262ee72d45632e06a6f9...
Jan 22, 2020 1:00 PM0.81747551 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad867c4bbc81f8c8826ac092e...
Jan 22, 2020 12:01 PM3.91621176 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d43d671292bba777023ce06...
Jan 22, 2020 11:00 AM6.63331557 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4f0571bbf7115758fdb897d...
Jan 22, 2020 10:01 AM2.68392295 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1eea776c428e8bf74026adaf...
Jan 22, 2020 8:00 AM1.32367398 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab999615b53fbd168c953022d...
Jan 22, 2020 6:01 AM7.51596057 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e73122b4854f04e39656224...
Jan 22, 2020 5:00 AM5.89474059 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa009ca6a2516bdd91f95c6ab1...
Jan 22, 2020 2:07 AM3.16244242 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa528a4cc29f78a665d5aa52e1...
Jan 22, 2020 1:05 AM2.63729781 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada566fac743c68365877db22...
Jan 22, 2020 12:04 AM4.56186608 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2b408ea640ae558b5e128bde...
Jan 21, 2020 10:02 PM1.46967115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa9b66ebe5fdf621d857448e3...
Jan 21, 2020 9:01 PM1.32502991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac6fbada18914c47100f3e094...
Jan 18, 2020 6:01 AM1.97552882 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef8867787ade0c9e5909d399...
Jan 18, 2020 5:00 AM8.57674747 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef79e7f663fd7adcc3828098...
Jan 18, 2020 4:00 AM2.24201159 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa395b6fa4c8780a603eb22f59...
Jan 18, 2020 3:04 AM2.43984500 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabef7e96061a9bd1f0f2d5b26...
Jan 18, 2020 2:02 AM2.36361392 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0eb1f017cda852a30f413e20...
Jan 18, 2020 1:00 AM6.99857224 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b93731d97530a75a0253402...
Jan 18, 2020 12:00 AM11.23500631 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1544efc8818b224c3c9865b2...
Jan 17, 2020 11:00 PM2.43959042 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef6dc28d2e3ceee39db57000...
Jan 17, 2020 10:00 PM5.33514261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa452daa7e854436debca3e231...
Jan 17, 2020 8:00 PM2.82612172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c78c20f1f8f894cbed5e553...
Jan 17, 2020 3:00 PM4.99767470 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0726d32c5d10f04376b5f2b...
Jan 17, 2020 12:08 PM2.15699936 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa30cdec25ce701dc1d2f32da1...
Jan 17, 2020 10:08 AM2.51308786 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb570b422cf5032ccfe7c1f7...
Jan 17, 2020 8:05 AM2.11862288 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2eaad4de28b08062cc4b7d5...
Jan 17, 2020 7:04 AM2.03498835 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9bf90a3d8f64fb4cb4ca678...
Jan 17, 2020 6:02 AM7.19278250 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8e1079707781f4ed7f8fece...
Jan 17, 2020 5:03 AM9.17664198 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaacb9bbfcdaee41f8adce65ea...
Jan 17, 2020 3:01 AM4.48845352 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6875e09bd47ee474ae6cb24...
Jan 17, 2020 2:00 AM4.84246205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16ecff9c07f8be085d4368c5...
Jan 17, 2020 1:00 AM2.44877001 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29a12647bc8b74652c111b39...
Jan 17, 2020 12:00 AM2.44430563 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa099735f1f76beb1b704f8822...
Jan 16, 2020 10:00 PM2.35100376 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa044a7883459e56617273aa2d...
Jan 16, 2020 9:00 PM2.17501558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0436939ad7cb035091b32108...
Jan 16, 2020 8:00 PM2.55716924 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa011fe7d38fd6fab958803eed...
Jan 16, 2020 6:00 PM2.29164862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f5af478c5f9844d8024b23e...
Jan 16, 2020 5:00 PM4.31861359 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab3629110314c5e098540436a...
Jan 16, 2020 4:02 PM2.06322580 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac98b740d761d4eff6da3191f...
Jan 16, 2020 3:00 PM6.35787409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8329b76ce63c68b36505c4e8...
Jan 16, 2020 2:00 PM2.46757079 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb319b63e7dad0dfa026920c...
Jan 16, 2020 11:00 AM3.30012222 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa35d50f3728fd725d0f37d893...
Jan 16, 2020 10:00 AM3.24312409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaacecbc057bf665666ef9e054...
Jan 16, 2020 9:01 AM12.36413615 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8988abd8b04bf9b3cc7b753...
Jan 16, 2020 8:00 AM9.88250129 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70ed037239a3e53ae9488b45...
Jan 16, 2020 4:01 AM9.11560193 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4aa06af011af0ae192cd5467...
Jan 16, 2020 2:00 AM10.66045411 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa722ea51bcedf66fe70ee3070...
Jan 16, 2020 1:00 AM6.75233456 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabdaec565e03268789943584a...
Jan 16, 2020 12:00 AM7.17182003 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa860aa95d3efb7843438e867...
Jan 15, 2020 10:00 PM3.19671617 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50d5c397cf843b1aef920080...
Jan 15, 2020 9:00 PM5.98982307 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93dbe68926150afc821afa26...
Jan 15, 2020 8:00 PM6.31086167 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd5c5bd94e784714b24b45d2...
Jan 15, 2020 7:01 PM3.31532614 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecc662672c08d93a7ebb57df...
Jan 15, 2020 6:00 PM6.58036612 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf6e7a1e9b08953c78e18bec...
Jan 15, 2020 5:01 PM6.52883692 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8206068c5f25d754a6f8ce65...
Jan 15, 2020 4:01 PM12.80787418 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b2770d8ac9e0ae6072dbf15...
Jan 15, 2020 9:00 AM10.91456144 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabeb87c20435a3cf633c26ce1...
Jan 15, 2020 8:00 AM10.86579470 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa520ac3a637ae4db55a14a19f...
Jan 15, 2020 3:01 AM21.72535181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a8710fa8dae0f6a0d548517...
Jan 14, 2020 11:00 PM21.72130462 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9edaba8c3b2c78c6cbe5444...
Jan 14, 2020 10:09 PM10.79185945 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6cedf93ce14c1bfff30ab752...
Jan 14, 2020 9:07 PM10.74226422 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d54e6783ee84e5a71a7e5ac...
Jan 14, 2020 5:05 PM11.20187701 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8250f18c54d95664eaf94bf3...
Jan 14, 2020 3:04 PM21.85274531 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6fff9b4d57f157495ae0b409...
Jan 14, 2020 1:01 PM11.23123803 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60bfb96430c3dcb71398bdae...
Jan 14, 2020 12:01 PM11.04671102 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf37ef775a9db2d96eafff859...
Jan 14, 2020 9:00 AM11.12141327 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17aed17605c02b7630f1be38...
Jan 14, 2020 6:00 AM11.15259377 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4904ce7318bcaf7740b7ab20...
Jan 14, 2020 5:00 AM11.06660124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4dda314b3723d30dc4dbdf05...
Jan 14, 2020 4:01 AM11.04418284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b9ea3dc8fcdf171e124a847...
Jan 14, 2020 12:00 AM10.81473153 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacf423009f2d3f64abeecf124...
Jan 13, 2020 10:00 PM11.22627808 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6cefec074ed421cfa9c4212e...
Jan 13, 2020 5:00 PM22.53947001 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1e10c886c2f7c7550c2d60d...
Jan 13, 2020 11:00 AM12.56801882 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb51760a3b6194b0d562c71a...
Jan 13, 2020 2:01 AM11.64055562 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4408fda2537400f68754e81...
Jan 12, 2020 9:00 PM11.70199871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1deda0f2b30f29cde7cc83ed...
Jan 12, 2020 3:00 PM11.50269086 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59ac169072e569e93cdb394a...
Jan 12, 2020 11:07 AM11.78196282 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3cd7c1ae478ee55beba07347...
Jan 12, 2020 8:04 AM11.14141752 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa058d842d847dd1b0e577714c...
Jan 12, 2020 6:02 AM22.24135809 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaadbe824fdff724a825a7f864...
Jan 12, 2020 5:02 AM10.97742188 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb25d2b13c0d50823e33136c...
Jan 12, 2020 4:01 AM10.96601367 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe000a4fcaf2d32417029573...
Jan 11, 2020 4:00 PM5.36968576 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab83020b74cf4c9cf5beebd6a...
Jan 11, 2020 2:00 PM5.78044998 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa518a33ce2525a35763d97b73...
Jan 11, 2020 10:01 AM10.70804398 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa024ee668ea8e5854568ec984...
Jan 11, 2020 9:00 AM10.99379586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab3658e3deeb40abf91decfe5...
Jan 11, 2020 8:00 AM10.67671909 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf8a13a7048bfc3102ae85ce...
Jan 11, 2020 5:01 AM10.51656255 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8dd5d7b347f3662aafc709ad...
Jan 11, 2020 1:00 AM20.25911898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacef18db0a1d22479279a921e...
Jan 10, 2020 7:00 PM10.34635273 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf2702f1b221dbc9f88b11987...
Jan 10, 2020 6:00 PM10.20154909 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f8ffd3346b526e5bb98f94f...
Jan 10, 2020 4:00 PM10.01604136 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf381cbbe502a1f73852de28d...
Jan 10, 2020 3:00 PM10.12921946 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6505ce93ff1c87a65dc45b13...
Jan 10, 2020 2:01 PM10.24945278 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ebbd8f4d76f723de287389f...
Jan 10, 2020 1:01 PM20.40886120 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba31467209f08c35301d49b0...
Jan 10, 2020 9:10 AM18.01281362 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf3bfb864f5fe3810b13c9c5...
Jan 10, 2020 8:07 AM8.95928290 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78f753f27c6ba451dd71af9a...
Jan 10, 2020 5:02 AM17.04735875 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae500686ff45f35d48706cc47...
Jan 10, 2020 2:01 AM16.44634863 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55b11294411c275100aeee03...
Jan 9, 2020 6:00 PM8.00764904 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8745399d141ff95f2ad4aad5...
Jan 9, 2020 5:00 PM8.04691600 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa990bac5e483473f572bc4d84...
Jan 9, 2020 2:00 PM8.09800901 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb069136c5c2eddd1d1456c0...
Jan 9, 2020 8:00 AM7.87231964 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72372c4abc6b65638eb7e0b5...
Jan 9, 2020 7:00 AM7.82818154 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb43f29b6014cec27111143d...
Jan 9, 2020 6:01 AM7.77172914 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad4d0be4a6dbe4940ec4c9404...
Jan 9, 2020 5:00 AM7.48547262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2becda7820e5e56aa0b4bb07...
Jan 9, 2020 3:01 AM7.76010898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7078863913b794ff7b8fb37f...
Jan 9, 2020 2:00 AM7.75927578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a606d67d1922efe96543763...
Jan 8, 2020 10:02 PM15.22232924 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf0c061a83606923c66c87b7...
Jan 8, 2020 9:02 PM7.40261414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa18de0d18fbcf91e88def1e88...
Jan 8, 2020 6:00 PM7.33839511 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8e57504cc3704b93ce598bb...
Jan 8, 2020 4:06 PM7.11142590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94120e5babed7e032908249e...
Jan 8, 2020 2:06 PM7.12886365 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac4e0664ecc8830971e1eb486...
Jan 8, 2020 1:05 PM7.24403156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e7b55b620c8eedf98d16722...
Jan 8, 2020 8:00 AM14.88204956 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1806c2c94104664c6c164d1...
Jan 8, 2020 4:00 AM7.15279736 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace0eb09b0ed88a4838d50508...
Jan 8, 2020 1:00 AM7.01840092 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65e9172fdbd0eebb4115bea0...
Jan 7, 2020 10:00 PM6.69713562 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b6562ef57b6b91b51037974...
Jan 7, 2020 9:00 PM13.46761651 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad2e0442aed84d425f8c598b5...
Jan 7, 2020 7:00 PM6.80047157 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0e73249203863345e2e1460...
Jan 7, 2020 5:01 PM7.08791875 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e76f607c1a98ba52635d932...
Jan 7, 2020 4:00 PM6.68656181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad3d5144a0959a659b88e7314...
Jan 7, 2020 3:00 PM6.63415538 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1ff675f54c45d154c62fc361...
Jan 7, 2020 2:00 PM6.71332015 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e0ee37b7b94833200fd1f9c...
Jan 7, 2020 11:01 AM6.45665204 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa51397767267374353951bd0e...
Jan 7, 2020 10:00 AM12.74750155 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae7d53542dd97719e9447206e...
Jan 7, 2020 8:00 AM6.36933449 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad952f528f4aeb3061ff7be4e...
Jan 7, 2020 6:00 AM6.49281482 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa68c093fe608a15219aff5b53...
Jan 7, 2020 4:00 AM6.37870461 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2865a909e65c7a840f5503e2...
Jan 7, 2020 3:01 AM6.26744555 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e4a67200c1cb0a402de2dd7...
Jan 7, 2020 1:00 AM6.18484817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0382c8ff9d39b514995b45b6...
Jan 7, 2020 12:00 AM12.61716632 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56ea17b38a6020908ef9f075...
Jan 6, 2020 10:00 PM12.71426378 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0b61099273da50d6f0c6f31...
Jan 6, 2020 6:00 PM6.23318088 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa946ff834d35346710168e0d5...
Jan 6, 2020 2:00 PM6.30021243 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ade53ac4e13c51a8d7acf9b...
Jan 6, 2020 11:01 AM6.04109817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf1c81d7cba2f364be30e9fe...
Jan 6, 2020 9:00 AM5.97538766 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5e9e2ba005f7d75281f7dc0...
Jan 6, 2020 6:00 AM12.72980630 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ac4384459afeda9d2555e7c...
Jan 6, 2020 3:00 AM5.96784367 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0bdc64da218e964de38744f...
Jan 6, 2020 12:00 AM12.22310263 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24f43da3e7b7adb990c90948...
Jan 5, 2020 11:00 PM6.32116202 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa76c1dc732bbe83a041e8d569...
Jan 5, 2020 8:00 PM5.97785893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa835d1710d5c3478ade7a4275...
Jan 5, 2020 5:01 PM11.97236876 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53f0c7712f35ff8de76e875c...
Jan 5, 2020 4:00 PM6.29316631 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ff4e567a5e55190546ad75a...
Jan 5, 2020 3:00 PM6.25928560 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ea267ba15c83ba250a86074...
Jan 5, 2020 2:00 PM6.25063246 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada353db1614adcdd81fb55c9...
Jan 5, 2020 1:00 PM18.22889616 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef12c5ce502a5de549600467...
Jan 5, 2020 11:00 AM6.26367269 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb8b3a1b3687c1e436a6862d...
Jan 5, 2020 8:00 AM12.62203943 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d041a4979e6ce5933395be7...
Jan 5, 2020 5:01 AM5.87720032 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a99ce888d0805c4411658a3...
Jan 5, 2020 4:00 AM5.69161586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37f4d1594ae69580d6208b2c...
Jan 5, 2020 2:01 AM18.35527189 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b8d0bf49044315a4440d567...
Jan 5, 2020 1:00 AM12.88387774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78c794c5a2ac6dbd866fc539...
Jan 5, 2020 12:00 AM6.23509923 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2b8d6c3e4a848eb1a91db7c...
Jan 4, 2020 11:00 PM5.77418875 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b86b408b2e95c762a7251f0...
Jan 4, 2020 10:00 PM11.72182590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2a86dc2f8ed9d6eafb9fd3e...
Jan 4, 2020 9:00 PM11.90267653 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57fa6debcfeed317cfe19de9...
Jan 4, 2020 6:00 PM6.25277213 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa13e91ecd17301d57ae8810...
Jan 4, 2020 5:00 PM5.88480628 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee3ac5a9864e1314427507de...
Jan 4, 2020 3:01 PM11.45148413 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacbe0541bfb2c4e27e1bc12b8...
Jan 4, 2020 1:01 PM6.20016588 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2519121e8682d62ac07f557e...
Jan 4, 2020 11:00 AM5.53626637 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48d5cfee76d143c0f3100383...
Jan 4, 2020 9:00 AM17.73092769 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c4fc4ca88cb36b8c652d790...
Jan 4, 2020 7:00 AM5.42984804 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa544b28039b5791bc4257bb1...
Jan 4, 2020 6:00 AM5.71215548 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64809b987ca9b0ae56b32d47...
Jan 4, 2020 4:00 AM5.74053967 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25eee56c5a623ed4fb94799d...
Jan 4, 2020 2:00 AM5.47137064 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa00f678254873e28773edaf3b...
Jan 3, 2020 11:07 PM5.56170195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa896f5efaa475f977c5c2ee2b...
Jan 3, 2020 8:01 PM5.35583028 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa713f16c343803577efd81dcf...
Jan 3, 2020 7:01 PM5.28827690 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0bcc3003bd009429f02c1f6a...
Jan 3, 2020 6:01 PM5.32087838 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6151e1c0726ba83e5523865a...
Jan 3, 2020 4:00 PM5.24071849 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fa07b847c034e34161bc5d1...
Jan 3, 2020 2:00 PM15.76162564 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa19b1c3c465835fb4718e0752...
Jan 3, 2020 9:01 AM10.33475423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad4051889944aa8fc038bf62...
Jan 3, 2020 5:00 AM5.17628573 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4235ce4186c2a462ebe878e6...
Jan 3, 2020 3:00 AM5.47979779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac69d94cc87594eaec79693d...
Jan 3, 2020 2:00 AM5.29247359 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b94c2e38e420c75411c4332...
Jan 3, 2020 1:00 AM14.60022252 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa483c3df6cc2d7d37f33adb05...
Jan 2, 2020 11:08 PM18.80639591 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55387f2cbf027fc143557de9...
Jan 2, 2020 9:00 PM4.85864867 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7fc67243136444bf2af84cb1...
Jan 2, 2020 8:00 PM10.52036630 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaff74e4900d95475684523a6a...
Jan 2, 2020 5:01 PM4.96753872 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e7fc4eefa148ddefc057a3d...
Jan 2, 2020 4:00 PM5.18435235 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac565dc1f62311e20d61ab14a...
Jan 2, 2020 2:00 PM10.04816272 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad517aabc18bfd4e8d243f678...
Jan 2, 2020 11:00 AM4.91297826 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae7624d06c771650a79d4d4f4...
Jan 2, 2020 10:01 AM10.32380121 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa729b04e2c425cc3cb78b7046...
Jan 2, 2020 9:00 AM4.80722662 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4375a9d8804602cd5d5581ac...
Jan 2, 2020 7:00 AM4.92343009 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5a44cf0fd85d2ae0b614a03...
Jan 2, 2020 4:01 AM4.81155922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e90a49ed2dba843fd77ab4e...
Jan 2, 2020 3:00 AM9.69116458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0719fbb884892a70ae0c7365...
Jan 2, 2020 2:00 AM10.15483929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88978ef2dcbc057af3e6a806...
Jan 1, 2020 11:04 PM14.85286218 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa637cbd2fcb590a270a300a59...
Jan 1, 2020 9:03 PM4.67666563 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c54d3d983e373949958ea23...
Jan 1, 2020 7:02 PM4.89988799 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa183f050d0e940460b3fbc2a2...
Jan 1, 2020 6:00 PM9.82890031 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabad465e5218fd7ff78a48d59...
Jan 1, 2020 4:02 PM5.05788529 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa444f90d8e57a213988ab0337...
Jan 1, 2020 3:01 PM9.76089957 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12cb8c0b871a46b14fab7759...
Jan 1, 2020 2:00 PM14.26783348 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac15ca09f00be2c0f15cc4942...
Jan 1, 2020 12:00 PM10.00375380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa33ee7f8aecc7aa200edb15f2...
Jan 1, 2020 8:01 AM4.44758046 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7e3f1f8dcb1644ec1b23fb0...
Jan 1, 2020 7:00 AM4.75109815 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa306c1589877a3af7a317225e...
Jan 1, 2020 5:00 AM4.95356924 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c7dde1b3b6adc04fef4c983...
Jan 1, 2020 3:00 AM4.65476386 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4764ae499dc852a61f2f2c67...
Jan 1, 2020 1:00 AM8.31472375 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e4c0008a27ce4150b1423bd...
Dec 31, 2019 11:00 PM4.73615106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa730c61d0c8eec4778d181878...
Dec 31, 2019 10:00 PM4.76419951 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91e15c2d19f231f40a0df2e6...
Dec 31, 2019 9:00 PM4.79916511 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45fbfe078cc55b1c3d974c8d...
Dec 31, 2019 6:00 PM4.98832723 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f8f1856c7ffbd0ba0383911...
Dec 31, 2019 4:00 PM4.58928640 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5963340e503ff6f533636196...
Dec 31, 2019 12:00 PM4.59514998 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ce0468392c552b3dcd97b5a...
Dec 31, 2019 11:01 AM4.91255304 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa879fc1f7d841eae4d0c96f9c...
Dec 31, 2019 10:00 AM9.97866753 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91f128fdc2a2eeb5d8b29b52...
Dec 31, 2019 9:00 AM10.04815415 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46c7f2b38f89ad0a9b1307d6...
Dec 31, 2019 8:00 AM9.49232638 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa66264006b1dfe0dcfb226b18...
Dec 31, 2019 6:00 AM5.09542103 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef402c3ade9624bb5df99f26...
Dec 31, 2019 5:00 AM9.80720118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7daa522d94005e6a9e2d178f...
Dec 31, 2019 3:00 AM4.53308244 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa698426a3da585e97ed4887b3...
Dec 31, 2019 2:00 AM4.79703036 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0bf07bd45275237552d278b3...
Dec 31, 2019 1:00 AM5.09163429 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaff9ab9ba0767d7c151160302...
Dec 30, 2019 11:09 PM4.47103697 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca293942b7e38ffe3485c91c...
Dec 30, 2019 10:08 PM9.57918146 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67f6f08ff99b6f5f75206b84...
Dec 30, 2019 9:09 PM9.50712401 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae183f8acc3db78cc56a76190...
Dec 30, 2019 8:08 PM4.79020680 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad22b9477da24b8ac81add611...
Dec 30, 2019 7:08 PM14.64617204 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa491474f5f8790551904ceaa8...
Dec 30, 2019 5:07 PM13.14844999 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f31ec444763ba178be38944...
Dec 30, 2019 4:06 PM4.51852503 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac3090095fc9ec89456cb08fd...
Dec 30, 2019 3:07 PM4.48852240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfe8a63a4d3840ae86b3c5ad...
Dec 30, 2019 1:04 PM4.54666974 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c8025ae2174bf2cc0314b8e...
Dec 30, 2019 12:03 PM4.03814509 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa87c59284e154c27cb786a0d1...
Dec 30, 2019 10:02 AM13.46169656 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab598f383aec7f0b7e719d92e...
Dec 30, 2019 8:00 AM12.69522409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab630a3c3e0626cf099c68d80...
Dec 30, 2019 6:01 AM13.42065462 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae92af789ab814d94b3b34adc...
Dec 30, 2019 4:00 AM4.25314107 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafaabf5df36f3989916d4ea41...
Dec 30, 2019 3:01 AM8.63845671 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe8de026723fec71ad921e24...
Dec 29, 2019 10:00 PM4.43486344 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e9854336ec7c7a19600fbf5...
Dec 29, 2019 9:00 PM4.22460915 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad78fa54fa38df88324d39b1e...
Dec 29, 2019 7:00 PM8.25527153 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa14b3588bc4b6aeaca3dd53a5...
Dec 29, 2019 4:01 PM8.59400184 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2568364c716e3679cda0d11a...
Dec 29, 2019 3:00 PM22.19240456 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad998e5e2051e80186ef4dee2...
Dec 29, 2019 1:00 PM4.17307118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4cae71aaf5925ec5966a3963...
Dec 29, 2019 11:00 AM3.99689876 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d429255b14a4c6e03525eaa...
Dec 29, 2019 10:01 AM9.70552977 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25ed9553963b4e1b3a09c97f...
Dec 29, 2019 8:01 AM4.35846545 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa33d9198d356db27c2d8dadf9...
Dec 29, 2019 7:00 AM4.26407500 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7220bbcada8f73772d7708c8...
Dec 29, 2019 6:03 AM4.50568065 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2de5cd876beecea762490f9c...
Dec 29, 2019 5:00 AM4.36359794 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa555b483b5cbd698d9ad19c02...
Dec 29, 2019 3:00 AM4.21204890 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05a9b2f08c88cdecaf2889d1...
Dec 29, 2019 1:00 AM4.38767741 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad153703c292f8c2ea517311c...
Dec 29, 2019 12:00 AM12.57312250 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60ae6a6875fceeea0ed272e9...
Dec 28, 2019 10:00 PM8.47657089 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1fc44e27604b70979a7632ff...
Dec 28, 2019 9:00 PM12.98138588 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa51e59c1a1b8724afdb189b8e...
Dec 28, 2019 6:00 PM4.28228589 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47183403bac11a946a19ec0e...
Dec 28, 2019 2:00 PM4.14891261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0337fcbe5e2bed583f3c80e...
Dec 28, 2019 1:00 PM4.15208527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc2b367ac21ce8fc3a78cd18...
Dec 28, 2019 11:00 AM16.71765047 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b29072c705293c99997706c...
Dec 28, 2019 10:00 AM8.28134095 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac38d50e2120dee4c75a68365...
Dec 28, 2019 9:08 AM16.82223896 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3361070080bc08092be2c9c3...
Dec 28, 2019 6:05 AM4.55349212 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaeb7a090b86bf85e91516707...
Dec 28, 2019 5:07 AM9.04456178 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf60d6a0e1c9c6b0f357785c8...
Dec 28, 2019 3:05 AM4.25780871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae11a0518617e8d9314a3f786...
Dec 28, 2019 2:05 AM4.29906756 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa095e1d3fe28609e2bf00c12b...
Dec 28, 2019 1:03 AM8.78254258 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10ee0d3dca9ef9c094842641...
Dec 28, 2019 12:03 AM16.72993913 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa81895d3b2c1ce4831aa3541b...
Dec 27, 2019 11:03 PM12.58840487 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacdccc39faeb49430cbd4f0fc...
Dec 27, 2019 10:02 PM8.86332414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad4f94a155f01daaaa850f0c2...
Dec 27, 2019 9:01 PM4.59209728 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c1e2e1e201ba57aa547fe83...
Dec 27, 2019 8:00 PM9.02116312 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ce3badd8fef2bf617b6fe61...
Dec 27, 2019 7:00 PM12.33681069 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa138620f99591e1d72f2518f6...
Dec 27, 2019 5:00 PM4.37829090 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad35e761ff382571ddceef373...
Dec 27, 2019 4:00 PM12.99729036 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36ec1c6ffa16dc6f660780cd...
Dec 27, 2019 2:00 PM11.54751565 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6a9956c5be3f3f2023f0369...
Dec 27, 2019 12:00 PM13.87630793 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a3f37f57cfb2e56de09187e...
Dec 27, 2019 11:00 AM2.90461065 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa02c7c47f176faf292f2d05d3...
Dec 27, 2019 9:00 AM13.92008840 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac61b3ba454c9ceff9f8a4eb4...
Dec 27, 2019 8:00 AM3.48710214 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad4596bc51cfa84f139c43c1b...
Dec 27, 2019 7:00 AM7.27361152 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae19e2a05846aed218ee0a5d...
Dec 27, 2019 4:01 AM3.86372793 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7994d835ef85c6702aabeb71...
Dec 27, 2019 3:00 AM4.16161981 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaabdbdc3f06efe12e7eb78fa9...
Dec 27, 2019 1:00 AM3.73877168 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1eb763e53b0dbc24c2108193...
Dec 27, 2019 12:00 AM3.74281318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed4ac764c8b206959407265f...
Dec 26, 2019 11:00 PM6.56910431 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32385a5adfcf69579f960a8a...
Dec 26, 2019 10:00 PM3.40818439 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9941b9d8e9c49de3ebaa1dc...
Dec 26, 2019 9:00 PM6.72167604 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1992500bf79f1a8088c3d8d...
Dec 26, 2019 8:00 PM3.19390198 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed20946fdddc5a727ddf64a5...
Dec 26, 2019 7:00 PM2.99815152 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed922e040ba435847326cbe6...
Dec 26, 2019 6:00 PM2.84771996 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42e445ee71841b3ab210a613...
Dec 26, 2019 5:00 PM2.73120471 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa059f090228502c2561a40a4...
Dec 26, 2019 4:00 PM14.29315428 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa19a52b3950a7ed735f484cb9...
Dec 26, 2019 3:00 PM8.99000484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e48a9e89d3f05a67fe84dbf...
Dec 26, 2019 2:00 PM5.82860795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa624613833be25bead5de36f6...
Dec 26, 2019 1:00 PM8.89810477 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fd4ad7f72a8070ad0af4b70...
Dec 26, 2019 12:00 PM5.69466633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa966de5cb257778bc821042da...
Dec 26, 2019 11:00 AM5.95462037 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace5e16478f151869b3613f1b...
Dec 26, 2019 10:00 AM6.09287156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf7d81f4feecea3a2a25af9b6...
Dec 26, 2019 9:00 AM5.83554165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb9fcd1c0fadc59083cf2f21...
Dec 26, 2019 7:00 AM3.42869478 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf57f377df0d039446308332d...
Dec 26, 2019 6:06 AM3.47248851 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa794b5ae683cc0159c7bb6bf6...
Dec 26, 2019 5:05 AM7.07624654 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa876ab04ea60003b70c908a56...
Dec 26, 2019 4:04 AM7.37081629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09440bed19f3d24df608d143...
Dec 26, 2019 3:03 AM7.32388967 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac736e4535c2b6bb14a6e2c32...
Dec 26, 2019 1:00 AM3.51246058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa382b0b998c1828c43d3bf36c...
Dec 26, 2019 12:00 AM3.71286229 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa11294e7b433a49dc08a8b65c...
Dec 25, 2019 11:00 PM14.46352357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadba8973bfe88fae1cc9674ff...
Dec 25, 2019 9:00 PM6.23880661 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa90f26471cda13150010f3be0...
Dec 25, 2019 8:00 PM6.29000889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c8d8f55de60d781c29dddfd...
Dec 25, 2019 7:00 PM2.70411974 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaea3246cd4b1b5d16057e7015...
Dec 25, 2019 6:00 PM14.51831520 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d2aac6c4bf5d49fd0227319...
Dec 25, 2019 5:00 PM14.36448062 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b20789f9428efebae85646a...
Dec 25, 2019 4:00 PM7.51031997 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac98ff2f3ce1f8d593478f93f...
Dec 25, 2019 3:00 PM11.08338597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa709e6e2a80810ab7237da22f...
Dec 25, 2019 1:00 PM8.19528316 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa371fc319781023441b29f6ca...
Dec 25, 2019 12:00 PM9.54233401 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9cc04f146ecd9cb80f966e4d...
Dec 25, 2019 11:00 AM7.58662437 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa02d2b6d48d14b4dc8dd4e7d...
Dec 25, 2019 9:00 AM5.03193789 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ea80e669659c9df86d45298...
Dec 25, 2019 8:00 AM5.43020562 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1dbbd03d0793c88010968b3...
Dec 25, 2019 7:00 AM15.98483978 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed175cf39bea6a2685d29eb2...
Dec 25, 2019 6:00 AM5.47867669 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d762bdebe970e9a950ce589...
Dec 25, 2019 5:00 AM5.15683848 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5cc9df19788386baf2eb41f5...
Dec 25, 2019 4:00 AM2.95054594 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa700b8b389dc618abf2e96a13...
Dec 25, 2019 3:00 AM2.58447130 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf57a694deefda041db5a8a57...
Dec 25, 2019 2:00 AM21.52663251 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8412407491748d0639ad6e0f...
Dec 25, 2019 12:00 AM7.55616922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa21dc546609f361d48b8d3b1...
Dec 24, 2019 11:00 PM10.12467879 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa667b4599b5dd7c51d5c5c6c6...
Dec 24, 2019 10:00 PM5.38859298 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bd8f7f47c3f9a1dc8464ad3...
Dec 24, 2019 7:01 PM2.57548285 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94a6adf996625767c9286db9...
Dec 24, 2019 6:00 PM5.14971512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5c74e7c7b9ab00df0a1f2419...
Dec 24, 2019 5:00 PM2.63994436 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa658ed299cc4f5309477476d...
Dec 24, 2019 4:00 PM2.46327976 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad13dee90a6ac0b4c636d0df0...
Dec 24, 2019 2:00 PM3.06266549 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacf66453bf7f04dabfcc34005...
Dec 24, 2019 1:00 PM5.66443522 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e42289f192a3e5a3ba0f3b4...
Dec 24, 2019 12:08 PM10.76687369 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa99f23e5db837944b4e753bb...
Dec 24, 2019 10:09 AM2.57100372 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa76a5da7e9fb8a05c1780524...
Dec 24, 2019 9:08 AM8.69551157 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1c66ee97903698948200a1f...
Dec 24, 2019 8:06 AM5.91647739 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b8647700c7f1e167b905bb7...
Dec 24, 2019 7:05 AM3.05590144 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa327c2f63333adbb6f8643a28...
Dec 24, 2019 6:05 AM6.32833755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36ad4e4b77ebcca98316d07e...
Dec 24, 2019 5:05 AM9.71111676 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa826f20d05faefb2c20321a5d...
Dec 24, 2019 4:04 AM6.34614706 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa004a8fb5cb74b52b0a768844...
Dec 24, 2019 3:02 AM6.49286196 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac79686bfa4ae6c93de48380...
Dec 24, 2019 2:02 AM8.88779791 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36d63d254a2654f83ef32ba5...
Dec 24, 2019 1:02 AM2.83243997 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09884380396143b782a9021c...
Dec 24, 2019 12:01 AM3.03979162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8653dfd34fcba698393dcbdd...
Dec 23, 2019 10:01 PM17.82234085 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78896c58cb82b48d8da6212e...
Dec 23, 2019 9:00 PM2.92286736 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6b76b862c3f801fb04c5c0b...
Dec 23, 2019 8:00 PM8.20162735 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa722401d42874627554e99a83...
Dec 23, 2019 7:00 PM8.42691973 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe16a789292d6fd9fa83c1df...
Dec 23, 2019 6:00 PM7.82424905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae55bd85c59fe19ada4f8ebbf...
Dec 23, 2019 5:00 PM5.39967125 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1205b0a4411cd4a0a29b42d...
Dec 23, 2019 2:00 PM7.64144019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaccd702adc12ad127b33753a1...
Dec 23, 2019 1:01 PM7.76696056 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa288d3b1d819b408a1d95acd2...
Dec 23, 2019 12:01 PM8.08303743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf36e2eaf71fd4f897101e8e6...
Dec 23, 2019 11:00 AM5.24114998 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd8ac79362fe5e78bfa4b652...
Dec 23, 2019 10:00 AM22.16850203 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5291bc6c0afce88785938883...
Dec 23, 2019 9:00 AM6.10065776 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa879e049e9881df75253dabdc...
Dec 23, 2019 8:00 AM9.29732545 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3191bf792338c57de9f5f1ef...
Dec 23, 2019 7:00 AM6.43219003 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad66bd1522d762af7a30ba709...
Dec 23, 2019 6:00 AM2.93215631 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47d699b5437c2b64d0da4a56...
Dec 23, 2019 5:00 AM3.28779331 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade29122fe6dc4fb10e9ec991...
Dec 23, 2019 4:00 AM12.34363934 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab31c9a264917e6841803c976...
Dec 23, 2019 3:00 AM11.86136011 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56bb2a7d22c9dd8e6cdb3742...
Dec 23, 2019 2:00 AM21.50084415 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04b13b638b5d68de5c4cc59e...
Dec 23, 2019 1:00 AM2.92742933 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9f3e50df6c3c9cd703e4703c...
Dec 23, 2019 12:00 AM12.36795271 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64cd51132afb2d25023b8969...
Dec 22, 2019 11:00 PM12.41584205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91cfd6748e6d88c26644183d...
Dec 22, 2019 10:08 PM14.68122975 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c79a336803307d9cee78c33...
Dec 22, 2019 9:00 PM3.16276603 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2297a361e2cfdfa82f5f543a...
Dec 22, 2019 8:00 PM11.86885985 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfaf275ec889f5a60f54953b...
Dec 22, 2019 7:00 PM5.03413177 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1915b1cb6b99657029cb839...
Dec 22, 2019 6:00 PM10.19772036 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1fac0265fca9ac32d632061e...
Dec 22, 2019 5:00 PM2.85458992 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae72cbb4422f53935e2297bdb...
Dec 22, 2019 4:00 PM10.20192079 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7130000faf6e97262e908c2...
Dec 22, 2019 3:00 PM9.74174019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcc5d4d9bb9ea859068ef167...
Dec 22, 2019 2:02 PM4.81574561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa61722463046a6b12ceff3cb3...
Dec 22, 2019 1:31 PM2.97488769 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa763f98992ac3ca5ed465f53f...
Dec 22, 2019 1:01 PM7.68051554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8792e3b146abf22f2872b382...
Dec 22, 2019 12:00 PM4.94658654 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ed962b05ff0e7114b42548c...
Dec 22, 2019 11:00 AM7.37594157 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab65ad4d4ec894bc34ed774a8...
Dec 22, 2019 10:00 AM10.25779304 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa374ea1db38150d9b30a9d52b...
Dec 22, 2019 9:00 AM5.93976173 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab225bd6b72c673a2655ba182...
Dec 22, 2019 8:00 AM8.12176638 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f6be2dd0fb4ea9c78da1d48...
Dec 22, 2019 7:00 AM18.52009633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a1162c42988fa493505558b...
Dec 22, 2019 5:00 AM6.55996779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad22ba445bec24b0745e24beb...
Dec 22, 2019 4:00 AM6.27539015 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab0f18fb5bf4bd173fd9384a...
Dec 22, 2019 3:00 AM12.33441912 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8a9518799cecba805fed9a5b...
Dec 22, 2019 2:00 AM2.85576590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa201cc50aee0c5a39197e2df6...
Dec 22, 2019 1:00 AM11.02550847 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71e407420e3a68a970255d30...
Dec 22, 2019 12:00 AM8.39507724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5c01a45396698b28746feb87...
Dec 21, 2019 11:00 PM5.47112736 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8470c939795b9573ef778438...
Dec 21, 2019 10:02 PM14.48279341 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab77ad4898da9bde8ec00a022...
Dec 21, 2019 9:02 PM10.73885384 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a01f727d4304ea2e679f4b2...
Dec 21, 2019 8:00 PM12.82765360 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbf506aa0d26f434bc89e8d1...
Dec 21, 2019 7:00 PM13.44887115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1baa2ff1bf8f913ef91e139e...
Dec 21, 2019 6:00 PM9.80578246 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d26814b775a3b79befe7cd2...
Dec 21, 2019 5:00 PM11.66833569 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb0f0bb8cbf04695ea2d910f...
Dec 21, 2019 4:00 PM17.60036329 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab13494215e3383d2e384fe20...
Dec 21, 2019 3:01 PM14.78084917 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1f032ee6674c79004874acc...
Dec 21, 2019 2:00 PM2.49752731 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e2efeaaf6423b7fea92e34a...
Dec 21, 2019 1:00 PM8.03796346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2970acc8f41f4d4af96ecf6f...
Dec 21, 2019 12:00 PM2.55524138 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa75581c50f9ee2d2a4aad33f...
Dec 21, 2019 11:01 AM4.86103240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59eedd914ba6b05ba974fd98...
Dec 21, 2019 10:00 AM2.64183497 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f5a40c98141443c5aea0cb5...
Dec 21, 2019 9:06 AM9.01277738 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf393c0393b544bccfbb8b15e...
Dec 21, 2019 8:07 AM12.53850759 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1d2fa90eb3be31da12f2182...
Dec 21, 2019 7:07 AM15.37240634 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48926beb860f17da8ef2c950...
Dec 21, 2019 6:06 AM3.17518382 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77022c02de4ea1d0f6810bad...
Dec 21, 2019 5:05 AM9.73806724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf72bebe551ebe2ef856884c9...
Dec 21, 2019 4:05 AM17.87539359 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd794a4352e77152d48bdd90...
Dec 21, 2019 2:05 AM3.03390360 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc9b3ff80dd12e043487f97f...
Dec 21, 2019 1:05 AM5.91391139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9e964be7582fb0ac25c8041...
Dec 21, 2019 12:03 AM16.85309599 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e801625501fedc137bc929b...
Dec 20, 2019 11:03 PM3.11177012 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5f2257a5fa4e896f8d6da7b...
Dec 20, 2019 10:02 PM5.86795813 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65cb7083bda4993af407ee55...
Dec 20, 2019 8:00 PM11.62830941 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24bf18cca4fc0404e00c9041...
Dec 20, 2019 7:00 PM14.32725732 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a944409a375ee267fbdb356...
Dec 20, 2019 6:00 PM7.72718851 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab588b07bffa137a492ba8734...
Dec 20, 2019 5:00 PM8.36865143 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3559d5c87e8c0b1d061b815...
Dec 20, 2019 4:00 PM2.55874683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43e0939bf09bf67685de0b29...
Dec 20, 2019 3:00 PM2.73269914 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53ed4d4c92efb52a3a174d01...
Dec 20, 2019 2:00 PM6.11361468 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb3de1adfea36c378a715f1f...
Dec 20, 2019 1:00 PM9.94720864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadafc53d1c82494f380b7f2a5...
Dec 20, 2019 12:00 PM6.98694973 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd7abc350881d4333c5425ed...
Dec 20, 2019 11:00 AM12.18472486 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34e46f876216408ab41da071...
Dec 20, 2019 10:00 AM15.36468498 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1c5ac79289eed197b035ba72...
Dec 20, 2019 9:00 AM3.95370400 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2832f3203a26c391f2ee941d...
Dec 20, 2019 8:00 AM16.90855473 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb1d9fd7bdf456dd51861e36...
Dec 20, 2019 7:00 AM8.38313390 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d7320938c4f81bd5b0b9e8e...
Dec 20, 2019 5:00 AM8.18904599 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a921839109fef7ffbfbe18b...
Dec 20, 2019 4:00 AM12.92642321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa213857eacc457b6f4b02278c...
Dec 20, 2019 3:00 AM8.25444836 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32600d5e5ab2a3a491892066...
Dec 20, 2019 1:00 AM4.39844907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5971f96dd075349263529009...
Dec 20, 2019 12:00 AM22.81784851 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac628a7a3db25dda5087e5a78...
Dec 19, 2019 11:00 PM17.45960246 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7811807979fca219426205b8...
Dec 19, 2019 9:00 PM4.59973319 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28b8d99446459509e06e4430...
Dec 19, 2019 8:00 PM9.18891044 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b0fdea043a5e54c668d1571...
Dec 19, 2019 7:00 PM4.37962823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa703c177dbde264d9cb75cf50...
Dec 19, 2019 6:00 PM8.59626992 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf07b8bf42da272736439559...
Dec 19, 2019 5:00 PM8.62074022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6018c0b398f2cc252966ab46...
Dec 19, 2019 4:00 PM16.64576283 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe5729b924e2cbfb2363d542...
Dec 19, 2019 3:00 PM22.67873110 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa33dd71730fdc172231248c42...
Dec 19, 2019 2:00 PM9.50264823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa87dc88e9a2e16f361071fe1...
Dec 19, 2019 1:00 PM4.74776621 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7067e5cec0dd59fc5dfbb900...
Dec 19, 2019 12:00 PM4.64240804 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa35873b6a7bbf532aa1921023...
Dec 19, 2019 11:00 AM4.38802979 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b5d37d543fad1561f0839dd...
Dec 19, 2019 10:00 AM9.00447660 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79262ef35216ed22d152586d...
Dec 19, 2019 8:00 AM9.06408959 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9372a18e71c0e5806b8ad64b...
Dec 19, 2019 6:00 AM9.04260296 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa585a0ebc4cb0da4b3cd60edd...
Dec 19, 2019 5:00 AM9.27865951 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75d3598ecb97dc47abe77b81...
Dec 19, 2019 4:00 AM9.24524269 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f54ab03a0f5113ec588a247...
Dec 19, 2019 2:07 AM4.98687388 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5463704e0d2250a6a4e54b2...
Dec 19, 2019 1:06 AM4.75154944 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77f07e5f2e37b81cb5ced2e6...
Dec 19, 2019 12:06 AM4.47931373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1a2e6d35fbbb24736c97d6e...
Dec 18, 2019 11:05 PM5.12279628 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6740637199a2e7bead6ae2a0...
Dec 18, 2019 10:02 PM24.30620080 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fff4df18eceff7f18e1aa6f...
Dec 18, 2019 9:02 PM14.59149554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ed4a32c878018575034adf4...
Dec 18, 2019 8:01 PM9.35191694 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef9767140346e7f599d0553b...
Dec 18, 2019 6:00 PM4.48758400 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb7d82d221ffd234c468cd49...
Dec 18, 2019 5:00 PM13.33624370 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47a0431814ad547a2448466b...
Dec 18, 2019 3:00 PM4.81650333 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1dd76a6c040bf49ae2044d08...
Dec 18, 2019 2:00 PM4.71046798 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa18f249bd9bd8edf84bdfa5a5...
Dec 18, 2019 1:00 PM13.37402000 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8fb62f2ef289c74193cd6fc4...
Dec 18, 2019 12:00 PM4.50364165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8a2afa62da4abee55806ee2f...
Dec 18, 2019 10:00 AM4.51080759 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae10e3d11f6edbca54a110c32...
Dec 18, 2019 9:00 AM9.51744795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d64dca3a4b871d3540e3120...
Dec 18, 2019 7:00 AM27.02415777 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae13062f725a055951b810f2f...
Dec 18, 2019 6:00 AM4.55513707 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1707c09165da7209df0be0c5...
Dec 18, 2019 5:00 AM8.96497663 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ce9bb763312cecb2c516eae...
Dec 18, 2019 4:00 AM9.01462623 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa754694cbb21b6789d1db8072...
Dec 18, 2019 12:00 AM9.84783561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d265e8b5c3ccb3d3b2f4aa2...
Dec 17, 2019 11:00 PM9.23802975 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf86c1c2412e2a56613787644...
Dec 17, 2019 9:00 PM4.58588024 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2ae1487c70b1d63a9010c06...
Dec 17, 2019 8:01 PM4.56747649 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaea7ddd3b2975bd52dacfd52b...
Dec 17, 2019 7:00 PM4.55567083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b916b413b3873be812f2786...
Dec 17, 2019 6:00 PM8.89676975 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44faf84c61885f4f9fba3555...
Dec 17, 2019 5:00 PM8.74026506 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadbbbeed7517af365b68212db...
Dec 17, 2019 2:00 PM4.16264557 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa63f1853622a2a2684613a856...
Dec 17, 2019 1:00 PM8.86465748 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5005204b3a4258b016377e1f...
Dec 17, 2019 12:00 PM8.74707406 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57cc74dabe14668566d6898d...
Dec 17, 2019 11:00 AM8.59683683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa186d133e99147f76f2c89b67...
Dec 17, 2019 9:00 AM4.85252983 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e4eb2dea384bdddb913ded7...
Dec 17, 2019 8:01 AM8.35144272 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57153b1748b28e356a0543dc...
Dec 17, 2019 7:00 AM9.18588864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc23df9c14b7bdfc5f42207f...
Dec 17, 2019 6:00 AM8.87457271 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71320de5d9cde0e58dedf59e...
Dec 17, 2019 4:00 AM8.94957976 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa535ce7deab92fc633f71cb11...
Dec 17, 2019 3:00 AM12.52268414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b86dffb4b7ad1a613c33cb1...
Dec 17, 2019 2:00 AM13.22686941 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0316a4bb9942516ecec751e5...
Dec 17, 2019 1:00 AM8.67010777 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab182669914fd3da4e4654ad2...
Dec 16, 2019 11:00 PM4.30984744 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa615565519f007acd3c5aeaad...
Dec 16, 2019 9:01 PM8.81956179 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3caec0e01dec9dd818b7ccd...
Dec 16, 2019 8:08 PM4.68303257 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5c945c85880e7f3cb25c71a3...
Dec 16, 2019 7:08 PM4.45990054 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacacc372d1ef5f47b5cbbf16e...
Dec 16, 2019 6:07 PM8.80495572 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa524afdc8ef1e5019dd1ebae6...
Dec 16, 2019 5:04 PM12.88815092 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f92a84f0ff95c4befc97b75...
Dec 16, 2019 4:04 PM13.48667662 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa485af0df381779965978b5bb...
Dec 16, 2019 3:46 PM8.39540177 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa409a699712fbee6207daef40...
Dec 16, 2019 3:46 PM10.42031507 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa409a699712fbee6207daef40...
Dec 16, 2019 2:02 PM4.19655544 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5585b47d6aa9c3719eef77d1...
Dec 16, 2019 1:00 PM17.17919993 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77dd27a5941e6270ab261010...
Dec 16, 2019 12:03 PM8.60475414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7dfa15cac5902e622c8040e9...
Dec 16, 2019 11:02 AM4.45599368 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1aa52a5bf437bfd7dbc2ed87...
Dec 16, 2019 8:00 AM4.37216648 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab7800f4c592886b344520d0...
Dec 16, 2019 7:00 AM13.12778074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf79b869c16515bbf65e37656...
Dec 16, 2019 6:00 AM9.05894741 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d9ac5f553b378925a122ac3...
Dec 16, 2019 5:00 AM8.98704738 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad95fac27f00ae05a945f786b...
Dec 16, 2019 4:00 AM13.53258829 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabdb6f6e3b1ce93c6eab98d4f...
Dec 16, 2019 3:01 AM13.08039177 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57e45c761ec6755aad706f2a...
Dec 16, 2019 2:00 AM13.10403029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacac0b1a247baa38e2636f2a8...
Dec 16, 2019 1:00 AM9.56512852 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa372d88fdfca81ee9f65b632...
Dec 16, 2019 12:00 AM8.67080625 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa812457a57f9aa74fa6aa481e...
Dec 15, 2019 10:00 PM4.49507564 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0bfc78aaffd99730aa235700...
Dec 15, 2019 9:00 PM4.62200559 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0710205dbcc0e3c1be2642f...
Dec 15, 2019 8:00 PM8.93434328 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae30b3a52cc97b4f9825b91b2...
Dec 15, 2019 6:00 PM13.54094910 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf767be2e578e323cfb16d80a...
Dec 15, 2019 5:00 PM4.19595187 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e9fd9837480d2bed8862a41...
Dec 15, 2019 4:00 PM9.34775590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50addea21bdd518b48a49ec2...
Dec 15, 2019 3:00 PM4.51495516 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb6e5d06e79ebab58ce9c539...
Dec 15, 2019 2:00 PM8.67933980 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9985767b48d12c95da57e7d7...
Dec 15, 2019 1:00 PM8.83941129 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9ca46ca2493b37e72ac6307...
Dec 15, 2019 11:00 AM12.74494354 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4563d4e8f2e1ae1ee8c59e7e...
Dec 15, 2019 10:00 AM8.90171368 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa15df4ac0cb5073d222371d4e...
Dec 15, 2019 9:00 AM4.59601592 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e1f1a65483d2d09905fb700...
Dec 15, 2019 8:00 AM4.24958965 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfb7e9818bfd18cb1c9d37e0...
Dec 15, 2019 6:00 AM9.30313318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad05d5494de2358375dd291f7...
Dec 15, 2019 4:00 AM4.40517398 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc23e6b67f15916269f94159...
Dec 15, 2019 2:00 AM4.46742524 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafac5cbca7ac6d1ce079711c0...
Dec 15, 2019 1:00 AM4.48569005 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaedd7caa033d56248e2ae256f...
Dec 15, 2019 12:01 AM4.46762364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf4ee64edafbe91229263cc2...
Dec 14, 2019 11:00 PM4.49965111 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa726d859acc2194c7ac3e35a1...
Dec 14, 2019 10:00 PM8.90833762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa227d2ea178339985664c02d0...
Dec 14, 2019 8:01 PM8.88402001 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa521dfd7ff7f1a13f7c84eb4a...
Dec 14, 2019 7:00 PM13.25176049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d3197ea3ff4eb5ec4a1fd3f...
Dec 14, 2019 6:00 PM4.49238716 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf3e0382abeb1abd1fab800f5...
Dec 14, 2019 5:00 PM4.27463975 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab33edc471b8644bff7e701c3...
Dec 14, 2019 4:00 PM13.18357724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3fdc453440b5ffd1e6bd28be...
Dec 14, 2019 3:08 PM8.94847386 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36da05823fa747b436c9604c...
Dec 14, 2019 2:05 PM9.34342158 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa029396ad8de0e7d67cd43737...
Dec 14, 2019 1:04 PM4.54693664 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b46ee10ac65be08c541ca30...
Dec 14, 2019 12:02 PM4.64555514 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f621402dc069fbae3f12e65...
Dec 14, 2019 11:00 AM8.88221811 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13b3b18267f57188e903b0d6...
Dec 14, 2019 10:00 AM22.38290124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77d319b15cb37a7c0ff09091...
Dec 14, 2019 9:00 AM4.36455342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0924f6e8eabe6b23239afd01...
Dec 14, 2019 8:00 AM17.75134991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa92583cf6aaaab72fbac17624...
Dec 14, 2019 7:00 AM4.12445155 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa381a9e6ac92d57c0f4e0f123...
Dec 14, 2019 6:00 AM8.81253291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa027765a98e5c83db3592c357...
Dec 14, 2019 5:00 AM8.86100815 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8722037b797dffe2371c1c2e...
Dec 14, 2019 3:00 AM4.61085760 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0bd58f3bbfbd9c43389a08a7...
Dec 14, 2019 2:00 AM9.25732846 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05f030393eb0db1f814709db...
Dec 14, 2019 1:00 AM18.35180067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1a92f9307f58964fa15f71a6...
Dec 14, 2019 12:00 AM12.82567611 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9fb548573c25b1024ff8755...
Dec 13, 2019 11:00 PM9.04190965 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8068f7a1efe7835ebdd3a361...
Dec 13, 2019 10:00 PM4.79593359 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa98f089df042a07b6d803d37d...
Dec 13, 2019 8:00 PM13.83453449 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa8dade40da664c5b1725e49d...
Dec 13, 2019 5:00 PM4.56548195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2611adbb55188e5ed4d8ccad...
Dec 13, 2019 4:00 PM12.91798531 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa51fb50309da1813b5e932c8e...
Dec 13, 2019 2:00 PM8.88131615 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0e39bb88ec6c0ab58095d98...
Dec 13, 2019 11:00 AM9.45406761 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45cb85e1fb9454b572afae9b...
Dec 13, 2019 10:01 AM8.78684815 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8f0090ce5f05929d844eca69...
Dec 13, 2019 8:00 AM18.90695240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab50958034d9f8ab73a3c3620...
Dec 13, 2019 7:00 AM8.81167392 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e5788c144a2b52522210cd6...
Dec 13, 2019 5:00 AM4.48313316 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d592cd2d242fbe7fd8d8d9c...
Dec 13, 2019 4:00 AM2.43255272 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa978df177a1d669c674ca931b...
Dec 13, 2019 2:00 AM8.66094298 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c40f2708dcb21cb11a747cc...
Dec 13, 2019 1:01 AM13.62639216 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa932474c4addeba71ddc1cd74...
Dec 13, 2019 12:00 AM4.53174240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3072a5e97ff703df27d842c8...
Dec 12, 2019 9:07 PM2.90796438 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e4b0b1e6f4eff074d42c6ae...
Dec 12, 2019 8:02 PM4.63427433 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6460b902b60b84a2ef4d986c...
Dec 12, 2019 7:01 PM4.37634375 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85c7cfbffc1d59c59ebd74f4...
Dec 12, 2019 5:01 PM4.81261776 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57956dd30b09d14db130bf2c...
Dec 12, 2019 4:00 PM4.62777346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08249db63b401543acb08e42...
Dec 12, 2019 2:00 PM8.55364985 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75a224cc41f799daa7328d01...
Dec 12, 2019 1:00 PM4.37695324 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa843c6d1ca00efeb48916273f...
Dec 12, 2019 12:00 PM4.39527519 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6154c73134baac524cdddc4...
Dec 12, 2019 10:00 AM4.67633343 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17b7eba5cf2063758e8465f2...
Dec 12, 2019 9:00 AM4.46230980 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e7e6b886635a16de73de4d0...
Dec 12, 2019 8:00 AM14.11852907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3db59c089684d23f6f1b366...
Dec 12, 2019 7:00 AM4.42555100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1742c070971cb5a2081f93b9...
Dec 12, 2019 5:00 AM13.87253139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa7a3001b26dbfb72661f6a23...
Dec 12, 2019 4:00 AM4.56018874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5352e1cce31d0227ecb499f...
Dec 12, 2019 3:00 AM4.36119474 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60f7b52e38276a585214444a...
Dec 12, 2019 2:00 AM4.32878532 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcc6a6a4dec4d8ec32d950f4...
Dec 12, 2019 1:00 AM4.44914692 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd087859813242c4bc3aeb15...
Dec 12, 2019 12:00 AM4.14465331 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38a1801987b14191d26e04ea...
Dec 11, 2019 11:00 PM23.17045437 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56f5eb9aae31cc8760de3bd8...
Dec 11, 2019 10:00 PM4.00862416 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa170b443af54583d5f5966f20...
Dec 11, 2019 8:00 PM13.22514248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5f9262e5b31b0bbc5dbd86c...
Dec 11, 2019 7:00 PM4.17441285 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53343580fd39935d0aeccfe9...
Dec 11, 2019 6:00 PM8.57701870 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3fe8c6102d5eb2a184e59fd2...
Dec 11, 2019 5:00 PM14.64522820 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbe832737fb16695a912bfaf...
Dec 11, 2019 4:00 PM4.17448338 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b3e8c22a3711ee35d315793...
Dec 11, 2019 2:00 PM11.68572900 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e921fce2e772ee0d8046936...
Dec 11, 2019 1:00 PM4.18147169 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e926d847a461c9f7b1f6c2c...
Dec 11, 2019 12:00 PM3.47244814 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaafd4fddcd99dfedcade24b62...
Dec 11, 2019 11:00 AM3.58477000 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6340b9fc25b97aaed18d670c...
Dec 11, 2019 10:00 AM4.39272051 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3cdf2022c917659e95d4e394...
Dec 11, 2019 9:00 AM4.45468735 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5f1b3e656f8509d74f03345...
Dec 11, 2019 8:06 AM8.38625383 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd36db00c7c58a8fe4c3556c...
Dec 11, 2019 7:02 AM16.78058951 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf4561b531a4faf8767c7e014...
Dec 11, 2019 6:03 AM16.72991129 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5d364d3adee0a78b456b728...
Dec 11, 2019 5:04 AM4.21561123 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa87da2d84a375df62983b6c60...
Dec 11, 2019 4:00 AM13.06292727 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae61cb81190017313c864b836...
Dec 11, 2019 2:00 AM4.25808053 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a9f97fb8305b2d1a778d7ce...
Dec 11, 2019 12:00 AM4.34881834 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a8b1d4ee9e3a89aa62e0c88...
Dec 10, 2019 11:00 PM11.82459458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7b2ba58f8955cd18b135558...
Dec 10, 2019 10:00 PM11.57711704 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7249d17491f298e3003c6089...
Dec 10, 2019 8:00 PM15.53499401 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c83335625e49fa7bff17abc...
Dec 10, 2019 6:00 PM7.40619505 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa36a53cfb9b4dfa9855915ff...
Dec 10, 2019 5:00 PM3.81630941 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e17a783e27cd947399e85b7...
Dec 10, 2019 4:00 PM16.45856461 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b55a7f01661ed42a1507526...
Dec 10, 2019 3:00 PM4.29957494 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa831423bd4e44a39ea7b9f36c...
Dec 10, 2019 1:00 PM4.43368822 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb174a0ec9f581247795d134...
Dec 10, 2019 12:00 PM21.29371086 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4a8a2c6ae099e069ead554e...
Dec 10, 2019 10:00 AM8.13508683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25b65ebfc9bafae7141b1b0a...
Dec 10, 2019 9:00 AM12.41093648 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae610b757d4a3b38b3c9a802a...
Dec 10, 2019 8:00 AM19.75422361 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba550ee71b06820788f5e262...
Dec 10, 2019 7:00 AM4.13647019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93403fe19c755b74faf88547...
Dec 10, 2019 5:01 AM8.40166921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8b2c68bc38f2e9967b0cb3b...
Dec 10, 2019 4:00 AM7.94480829 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3cd1b70b56d22944c5fe993a...
Dec 10, 2019 3:00 AM3.75205443 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab153d5fcdc996ca752a6f49d...
Dec 10, 2019 2:06 AM3.90585492 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb07af2ca70188fd4b1b1730...
Dec 10, 2019 1:02 AM4.18515067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac98614471cd2f619ddcdacb5...
Dec 10, 2019 12:02 AM11.56469356 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa736142f4d6c528e4356f566b...
Dec 9, 2019 11:01 PM4.02526916 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad3e76280df7ea84b90e0e63b...
Dec 9, 2019 9:00 PM4.02344720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4331dc5871ac614dde1e650a...
Dec 9, 2019 6:00 PM12.33579394 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71a78b9d68647befbc38cb28...
Dec 9, 2019 5:00 PM8.11056964 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01b481207dfd182f11017e55...
Dec 9, 2019 4:00 PM3.75347132 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc41f34b4aa44e370c902a54...
Dec 9, 2019 2:00 PM3.76299963 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b8199066712a41016275dc3...
Dec 9, 2019 1:00 PM3.90829311 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c0d3575e005255978edf237...
Dec 9, 2019 12:00 PM3.58907782 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4603b7f27236dd55f70326c6...
Dec 9, 2019 10:00 AM18.76774079 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa892c49d1e3c37bbf858ffcd9...
Dec 9, 2019 9:00 AM3.72252425 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa740bddf7ee3d842d408b5661...
Dec 9, 2019 8:00 AM3.66305276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8efcf4b6e94e8cb9b16bcee5...
Dec 9, 2019 7:00 AM3.83727921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa11893d7f7ff2647f3a021d6...
Dec 9, 2019 6:00 AM11.06019723 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3582fb67dcfa1ca5ee5f6672...
Dec 9, 2019 4:00 AM4.13619405 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f0311778d09e7326dcfc465...
Dec 9, 2019 2:01 AM3.75067189 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b4d0baa32dd0b3ab5c38774...
Dec 9, 2019 1:00 AM4.00827710 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae7292c40afa7d55f191ef84...
Dec 9, 2019 12:00 AM7.99387125 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa560a1f3a915790d2af809533...
Dec 8, 2019 10:00 PM7.91961405 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab01fc748bb816392f499919d...
Dec 8, 2019 9:01 PM11.97566422 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaceee13055aa86625f3dec434...
Dec 8, 2019 7:00 PM7.65310179 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa3783dd025cbdbb05466da5...
Dec 8, 2019 6:00 PM11.53849771 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c3a95229ac58b612f397b79...
Dec 8, 2019 4:00 PM7.33913382 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab08fea132b964dd99b682dfb...
Dec 8, 2019 2:00 PM11.30881789 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d3bf35f17acb7394a05bced...
Dec 8, 2019 1:00 PM14.75407398 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43565e4501ce89e938704f79...
Dec 8, 2019 12:00 PM4.02595402 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab49c2fa8b8aeaac4c2de8095...
Dec 8, 2019 11:00 AM7.73154934 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b580cc15eccb6bffa595c3d...
Dec 8, 2019 10:03 AM16.61438366 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7fdcfa1174f2602a513edd37...
Dec 8, 2019 7:00 AM14.57696842 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa95ad0f34943b5ff2b839fdc7...
Dec 8, 2019 6:00 AM14.97996980 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa774d9ae5ea1111059821288a...
Dec 8, 2019 5:00 AM3.71035921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4e9da68cefff7130f2b47b9c...
Dec 8, 2019 4:00 AM3.75514536 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc0bccc4dd241def5f715de3...
Dec 8, 2019 3:00 AM7.92088303 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa99963b5f9d7df8ade1351e37...
Dec 8, 2019 2:00 AM7.45384623 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa363cd48811d9c4cb579d44a...
Dec 8, 2019 1:00 AM7.72379230 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8bc2364be8f04d33fd84cc86...
Dec 7, 2019 11:00 PM3.64901903 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa62b19c2170a4301147e4445f...
Dec 7, 2019 10:00 PM3.84317330 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10bbcb8a6c6fdb10ae77eeb7...
Dec 7, 2019 8:00 PM7.17897242 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf71496b332e2e977a5e563a2...
Dec 7, 2019 6:00 PM11.20235076 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa95611b5373b442ba25614865...
Dec 7, 2019 4:00 PM7.39250111 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa302ac0d9bfd53036d23d2a9c...
Dec 7, 2019 3:00 PM3.94124907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa000df5ec4fe36d1a4da6cb91...
Dec 7, 2019 2:00 PM15.01843008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa852a1571670dce009804a93d...
Dec 7, 2019 1:00 PM11.36734379 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24c0ab982e3bea7a9c62650e...
Dec 7, 2019 12:00 PM8.41011133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b68a87bfb0bae951fe7a313...
Dec 7, 2019 11:00 AM8.40391319 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad92e8952c9027c5e0ad265e1...
Dec 7, 2019 10:00 AM15.96253499 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaffa22957814db7fb23d46220...
Dec 7, 2019 6:00 AM8.22100095 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa193ed5ce54eca32c9392a048...
Dec 7, 2019 5:01 AM8.41492335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38783cee8929199c805756a1...
Dec 7, 2019 4:00 AM8.02594856 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1d872a4a52326473b3bd67c...
Dec 7, 2019 3:00 AM4.20116507 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac3b7c54301deb93c2a28462...
Dec 7, 2019 1:00 AM12.93645086 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad890fa21f93e9c77f5f71565...
Dec 7, 2019 12:00 AM4.36407499 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae366c93dc168ee7f2e42e7ea...
Dec 6, 2019 11:00 PM8.00313734 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10e82c58218dc2de5c2b2499...
Dec 6, 2019 6:00 PM9.09633817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5ec8cf3e8ae785a84907a61...
Dec 6, 2019 5:00 PM13.05819997 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfaf7987a568c0f09205709a...
Dec 6, 2019 4:07 PM4.28784891 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa8f6bed3cff78d00775a14ef...
Dec 6, 2019 3:06 PM8.07266393 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93ff6d7db1b10e0202d24d16...
Dec 6, 2019 1:05 PM4.09256490 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9acb1bb469b8315c6fe1280c...
Dec 6, 2019 12:04 PM4.10481304 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa406d5ec2f38416e003a57037...
Dec 6, 2019 11:02 AM4.65735594 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad442f7ec6e40c5ddb882d94c...
Dec 6, 2019 10:01 AM8.80078514 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae039b61a2bc76f5d9d33f3e1...
Dec 6, 2019 9:01 AM4.41910794 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa90530d0e970153c7d12cd6dc...
Dec 6, 2019 8:00 AM21.72687767 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa032b26dd53ae2a2170177866...
Dec 6, 2019 7:00 AM4.32292362 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38d3f361bb7e0a053276e6f1...
Dec 6, 2019 6:00 AM4.52444867 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaacbd43821ca0625e43598cec...
Dec 6, 2019 5:00 AM8.79434275 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58d60c84c547cd4e265e6c06...
Dec 6, 2019 2:00 AM13.38443057 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8abe14a87d1cf89d421f83dc...
Dec 6, 2019 1:00 AM8.69678908 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5dde2b8a0c291e9d21489990...
Dec 6, 2019 12:00 AM9.05703277 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9295076c9fc3431aee715d3f...
Dec 5, 2019 11:00 PM4.40655486 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa15cc9442cebccc467d6707bf...
Dec 5, 2019 5:00 PM4.34520036 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa74ca4505b35f447613a1f1ff...
Dec 5, 2019 4:00 PM4.54818299 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8fff94aed581358af2f05858...
Dec 5, 2019 3:00 PM4.32066455 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad64e3668b0d82ea1832a0352...
Dec 5, 2019 1:00 PM8.67503785 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac95dd8d0ff2c2b3d65cb4387...
Dec 5, 2019 11:00 AM4.62725410 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad0d3c3be3f208529ebb2f6c7...
Dec 5, 2019 10:00 AM4.30579249 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a072bd6b117312861d4c491...
Dec 5, 2019 9:00 AM4.38182276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa699643442991d0c8faf63b96...
Dec 5, 2019 7:00 AM4.12470301 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb5cf1cf081f460baf8ad621...
Dec 5, 2019 6:00 AM7.99658011 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32d243cf54958ca7de9743fd...
Dec 5, 2019 2:00 AM13.02509904 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1475a808681cd5c96a08c2b8...
Dec 5, 2019 1:00 AM11.92888795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94e347b5328a1537ad4af1d8...
Dec 5, 2019 12:00 AM7.76761990 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1698000029916b65023efbc4...
Dec 4, 2019 11:01 PM3.00418391 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad78a50ad9598e1d872eb9ac5...
Dec 4, 2019 10:00 PM12.15406029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2b0c9fed0a9b7e9289136cd...
Dec 4, 2019 9:00 PM4.08744787 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a26db0091a8302f12bea833...
Dec 4, 2019 7:00 PM4.56361923 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac51b3174736d0ae3bff13c51...
Dec 4, 2019 6:01 PM4.28299184 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1ed07a4982d7063c35a11df...
Dec 4, 2019 4:00 PM9.53232983 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb3c256898bc6837851f7707...
Dec 4, 2019 3:00 PM8.58501874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa919ee72dac13e0285bcd56c7...
Dec 4, 2019 2:00 PM4.37037577 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7788c0c3e54d77229a9fa803...
Dec 4, 2019 1:00 PM4.26363321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeba6bf2690f9a3f406b618a8...
Dec 4, 2019 12:00 PM13.92534505 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7a8544baeed33e2f0089d52...
Dec 4, 2019 11:00 AM8.59835343 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaae866db97229a7f9ba0cdc3...
Dec 4, 2019 10:00 AM12.94882603 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf28b0ee8f00221621516dbee...
Dec 4, 2019 9:00 AM4.40929433 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28a3379a2112f4204a37e0d5...
Dec 4, 2019 7:00 AM4.19742738 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2ffa6ff302a7d81d76e9575...
Dec 4, 2019 6:00 AM4.57956273 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78831eaab17276be1138f57c...
Dec 4, 2019 3:05 AM10.09339423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf7977dde97b1f679fdee198...
Dec 4, 2019 2:04 AM5.18618806 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e6a5e53bea4028f2910ea21...
Dec 4, 2019 1:03 AM5.37989927 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc2febe233c244980429e2ce...
Dec 4, 2019 12:02 AM5.23181884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d53ef76e78910903003f807...
Dec 3, 2019 11:01 PM20.18676876 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac44e680d8ec4543c8668f77c...
Dec 3, 2019 10:00 PM14.56594403 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa97c6317f8328600e91448f89...
Dec 3, 2019 9:00 PM14.61597835 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa822569499b2d51ba196377a2...
Dec 3, 2019 8:00 PM4.97387869 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac1e348ead89451e38aeae15...
Dec 3, 2019 7:00 PM9.72801720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafea84c50baf4a627a46c9c36...
Dec 3, 2019 6:00 PM4.86970731 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5da9d9a443bbe35b2796e471...
Dec 3, 2019 5:00 PM16.27654548 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa4db6f9224c6eccfaff9b827...
Dec 3, 2019 4:00 PM15.48143161 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa381b10ef5f7a447cc800eb46...
Dec 3, 2019 3:00 PM10.41950859 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6027d40b452a63d1b83da963...
Dec 3, 2019 2:00 PM9.65030413 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa035497166d6fbb9c33dfe1c0...
Dec 3, 2019 1:00 PM10.01765952 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa000582db3ed942991bf9f9c8...
Dec 3, 2019 10:00 AM10.44840929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91dd9c078e8464f85342191f...
Dec 3, 2019 8:00 AM10.62268550 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae5e8a71c7daa2f80570a5bd...
Dec 3, 2019 7:00 AM5.54081340 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01b7db10c1eacfa6ab176bfa...
Dec 3, 2019 6:00 AM16.54439690 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba98edfccdccd810b08dd87b...
Dec 3, 2019 5:00 AM10.98584199 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaef54267b2214be108e98ad0...
Dec 3, 2019 4:00 AM5.55301938 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa858906b33c75a8b4a5a770ab...
Dec 3, 2019 3:00 AM5.22564397 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa81918634892edf1cbebc63c...
Dec 3, 2019 2:00 AM5.24876851 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa678947894f5a7c3e1e31cd09...
Dec 3, 2019 12:00 AM10.04151722 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa482461743c1c3fd622a9a170...
Dec 2, 2019 11:00 PM4.29451439 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac327246dd9abbc3fe2d142f4...
Dec 2, 2019 10:01 PM6.41449941 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24e1fc9d592424acb423236c...
Dec 2, 2019 8:00 PM5.93771769 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72692e0cce41caea1c82d0a0...
Dec 2, 2019 7:00 PM7.59047610 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a683ebeb27a2e5a99b6667e...
Dec 2, 2019 6:00 PM5.29610008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac967dde5de5c90c33cd2da34...
Dec 2, 2019 5:00 PM2.73122294 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa26179227ee9780b4a5b22383...
Dec 2, 2019 4:00 PM8.93738103 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa348662dfc2dba89075351eaf...
Dec 2, 2019 1:00 PM2.71383811 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae2d2fe9aea1d2e7b366e95de...
Dec 2, 2019 11:00 AM5.83921664 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa20ef969dbd5196f623ecba1f...
Dec 2, 2019 10:00 AM5.86889965 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6644d8e32b42085d1120e47f...
Dec 2, 2019 7:00 AM5.10170874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec4157a27017ca0f55318996...
Dec 2, 2019 6:00 AM9.50233376 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa694dbb6dcb3b46bff4c167d7...
Dec 2, 2019 5:06 AM4.92761248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2d1ef62c32723c6b52c1779...
Dec 2, 2019 4:04 AM15.20516785 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4862a0136ec60e85bd52d56f...
Dec 2, 2019 3:01 AM4.64325236 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e9f0b20d23d5fb8c9fb9b24...
Dec 2, 2019 2:01 AM4.56840910 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49d71fb95d7bd6f9913f8e70...
Dec 2, 2019 1:00 AM4.65927233 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9260b31fa1ce751dfb3a809d...
Dec 1, 2019 11:00 PM4.44371672 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2071c14f74355eea2becb10...
Dec 1, 2019 9:00 PM4.56595825 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaaec53fbad81acec0f708556...
Dec 1, 2019 8:00 PM9.34610835 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa034c9f43386f9e904cad7224...
Dec 1, 2019 7:00 PM4.98097766 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd82619626e3bbfa7cf78589...
Dec 1, 2019 5:00 PM9.77011710 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa73d535a338b693953b689ade...
Dec 1, 2019 4:00 PM4.93251899 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44fa82aa3b7b233318feee3d...
Dec 1, 2019 3:00 PM4.96268077 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac58f35115fee1d5881b38a7c...
Dec 1, 2019 1:00 PM9.79959655 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa468090e30bfdb309cf43182f...
Dec 1, 2019 12:00 PM4.87523987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c345e06e5b5cd62e4427c43...
Dec 1, 2019 8:00 AM9.51701942 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa49fd0d08889af53d9d01f8...
Dec 1, 2019 7:00 AM4.66783809 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7deea95f95f07138d4706eb3...
Dec 1, 2019 5:00 AM9.18415999 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa165209f67817fda993b081e9...
Dec 1, 2019 4:00 AM9.78772327 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabdda1a8949a4a12cbbcd57c7...
Dec 1, 2019 3:00 AM14.65911108 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f4a08435c0bf7034379ef3c...
Dec 1, 2019 2:00 AM4.67904831 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6447938678e63ed56f14be7f...
Dec 1, 2019 1:00 AM9.49499678 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1ad8e7454ee1f47c37a3584a...
Dec 1, 2019 12:00 AM4.77456687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32036030a0f4ed30dc13afdf...
Nov 30, 2019 10:00 PM9.85754268 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16d9e70af20fec72bd25004b...
Nov 30, 2019 9:00 PM4.89122595 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabdf8fbdab9ee7089b94d8c59...
Nov 30, 2019 8:00 PM5.07728005 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01d0ae503501977276ce1403...
Nov 30, 2019 7:00 PM9.31183697 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f484d3835abe15fc07379fc...
Nov 30, 2019 5:00 PM5.12145104 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e5fa2ebad828d9d5943c825...
Nov 30, 2019 4:00 PM4.61506642 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b97f0d3563579097195ad11...
Nov 30, 2019 2:00 PM5.05958547 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f84397bd89bc80e67039a70...
Nov 30, 2019 1:00 PM9.93530353 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59b91cf55d58be05d1ae421e...
Nov 30, 2019 12:00 PM13.18041583 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa76d59a74e654653d8212ed44...
Nov 30, 2019 10:00 AM14.51136152 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a8bf06d1d120129c9272fe3...
Nov 30, 2019 9:00 AM14.09441914 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad15eb75c82fa1d074e396592...
Nov 30, 2019 7:00 AM14.67028377 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab165af18233fb136325ea9b5...
Nov 30, 2019 6:00 AM9.81792017 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b557aa6524e1eddc2497f7f...
Nov 30, 2019 5:00 AM4.81942284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaaa0c02fe719497c41d61ee1...
Nov 30, 2019 4:00 AM9.54905684 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1f56df6da913de4bb4aab88...
Nov 30, 2019 3:00 AM4.48814280 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3895a0ad4f66d613a95d879e...
Nov 30, 2019 12:00 AM4.48634988 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac0f80a617b1a593441599b3...
Nov 29, 2019 10:00 PM7.31950991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53454a02d360c1bdb6909c9b...
Nov 29, 2019 9:00 PM4.47924390 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa563c7cebfd19079d0f3006d8...
Nov 29, 2019 8:04 PM4.66966100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa20d4e7f6d40368c29e8598dc...
Nov 29, 2019 7:03 PM14.23592964 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa888bc03aa9f8b67e9bb65f10...
Nov 29, 2019 5:01 PM14.17028133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb10f8f880caf8bd9faefdfc...
Nov 29, 2019 3:00 PM4.79582223 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa666f3c0d022c88da0d069e45...
Nov 29, 2019 2:00 PM4.83348589 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe7f5e3b25cb168c99719e9e...
Nov 29, 2019 12:00 PM18.86187019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa9c2bc6c7693614ae4e85830...
Nov 29, 2019 11:00 AM4.78203126 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04961bc54b8a1b1ce4f0e7d0...
Nov 29, 2019 10:00 AM10.06137502 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27c8c8b372e815a39b280e2c...
Nov 29, 2019 9:00 AM4.41174552 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7da1665147a664bc3d67d52a...
Nov 29, 2019 8:00 AM8.71031139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67b1cc88ea9c6babd8d85330...
Nov 29, 2019 7:00 AM17.18810807 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7afd107d34c4786894117974...
Nov 29, 2019 6:00 AM14.49911220 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94cd7b2bfabc900297f1aff2...
Nov 29, 2019 5:00 AM4.53186402 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d236274d4b52fa838828c2b...
Nov 29, 2019 3:00 AM4.81330698 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9ec1b6fb35a4f6364cb3e5c...
Nov 29, 2019 2:00 AM4.44358566 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaea93ab1b9bc38d530a4f85ba...
Nov 29, 2019 1:00 AM9.32601508 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c4fbc56f40cfe99a59197e1...
Nov 28, 2019 10:00 PM9.30779049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadcfaad050d0c272fd5e45962...
Nov 28, 2019 9:00 PM8.90349113 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9df1417b87ee63e7ba62ece5...
Nov 28, 2019 8:00 PM13.49330102 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc8b4382a92c087159a8d852...
Nov 28, 2019 7:00 PM4.61667874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bf578dca9ca2ea9e96fe4d1...
Nov 28, 2019 5:00 PM4.65555741 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabaf56248cac5e19bf345cd90...
Nov 28, 2019 4:00 PM5.03019500 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ff9d2b904839dbbc482b18c...
Nov 28, 2019 3:00 PM4.23748998 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e0c0249da4e650a21041a10...
Nov 28, 2019 12:00 PM13.61542324 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa030e332e50789f1ad2c6031a...
Nov 28, 2019 10:00 AM4.33647918 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d1bbb1251aa8ac554c2325e...
Nov 28, 2019 9:00 AM9.95876770 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7315b85fd9b92409d438d023...
Nov 28, 2019 8:00 AM14.36899034 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1401b3d9c41fa869153d6a5b...
Nov 28, 2019 6:00 AM9.00021822 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae6121ec3055c556979d60335...
Nov 28, 2019 5:00 AM13.56766624 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa03b7cf09ee006ec63a6c3f3...
Nov 28, 2019 4:00 AM4.79294790 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6befe4bd5c68313b6ec51d20...
Nov 28, 2019 1:00 AM4.82072219 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c43b8b7517772f6a27d43db...
Nov 27, 2019 9:00 PM4.33153260 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa356884e44bd296cec7fcbea8...
Nov 27, 2019 8:00 PM4.21771623 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa503867f51f068d76c4d7460a...
Nov 27, 2019 6:00 PM8.73229716 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e7763161554fd22dda2514c...
Nov 27, 2019 4:00 PM18.02063146 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad51d10c01beeeb0ec8f18e11...
Nov 27, 2019 3:03 PM9.46620743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e3290fc56734fa987901c0e...
Nov 27, 2019 3:00 PM8.87711072 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4f81dc13328fb1eba68817e...
Nov 27, 2019 2:00 PM4.51407901 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa876cc3811d63c01315098c1a...
Nov 27, 2019 12:04 PM8.90636910 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf5b46f3e610187fca22f5af...
Nov 27, 2019 11:02 AM9.15098562 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf94dcce69d90b13141fb712e...
Nov 27, 2019 10:02 AM4.13607284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa851cb19080570204b5feebe...
Nov 27, 2019 9:00 AM8.45389641 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa7a2da6cd27e54002cb128a9...
Nov 27, 2019 8:00 AM23.20672919 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8fe8516e0c07ca4c165885d6...
Nov 27, 2019 7:00 AM13.33502902 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59178fa0a919e011a9dc15f1...
Nov 27, 2019 6:00 AM8.52697929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9208fec206fd8204b9d3cfbf...
Nov 27, 2019 5:00 AM4.19049934 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e801991665bfde2d70019ca...
Nov 27, 2019 4:00 AM4.05687677 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4872ac6fd82c515e084404ba...
Nov 27, 2019 2:00 AM4.38587691 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf6ad9727a8934944f2c5194...
Nov 27, 2019 1:00 AM9.67170095 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a6a84271631b62dd16a7e2f...
Nov 26, 2019 10:00 PM13.10960239 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8fb5aedcc3174ac7ec4203f6...
Nov 26, 2019 9:00 PM9.22379812 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7d786fc19c6d54719ae50a37...
Nov 26, 2019 8:00 PM17.67826219 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10d82541e0624cc24ccb88f0...
Nov 26, 2019 7:00 PM4.28980106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9861bb3eebc4cf23537e8135...
Nov 26, 2019 6:00 PM4.13727168 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac86e2abfd841890fc14dfce4...
Nov 26, 2019 4:00 PM8.95338828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc28345ec72662cb3fc72bec...
Nov 26, 2019 3:00 PM8.37017070 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae2b24b3dd06e00ce5f09b221...
Nov 26, 2019 1:00 PM4.22370684 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa191924104a790101682f996c...
Nov 26, 2019 11:00 AM4.45074604 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5a5e23fd71b4de859da73c4...
Nov 26, 2019 10:00 AM4.49654087 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48a9898e67255984330ef46c...
Nov 26, 2019 9:00 AM4.49969672 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7146e396d2b99cfaf71a0a2...
Nov 26, 2019 8:00 AM13.58410706 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae943f22af3b16c7721a823c4...
Nov 26, 2019 7:00 AM13.20961118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72733233577c01b103e410da...
Nov 26, 2019 5:00 AM4.22340824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaff3f03bb62990dacc09cc205...
Nov 26, 2019 4:00 AM8.73526741 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae24fbd69e60d0644f4721816...
Nov 26, 2019 3:00 AM4.38030467 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaea851839ca5825c3a5bffaef...
Nov 26, 2019 2:00 AM8.65351844 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa429c876209cf1512dac0de49...
Nov 26, 2019 12:00 AM8.80707686 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75151a5f628ca23195d4e26a...
Nov 25, 2019 11:00 PM4.77067208 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b5f6ccae6bf65fa0133d3fc...
Nov 25, 2019 10:00 PM8.57134542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa717952d32a66eaedcc797884...
Nov 25, 2019 9:00 PM4.52330626 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32788f0f73dc067515756a8e...
Nov 25, 2019 6:02 PM8.90906949 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf64e2c8e34d9b061fd4dfa90...
Nov 25, 2019 5:02 PM4.51313958 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8025cdcf3ccd33ce1958ea09...
Nov 25, 2019 3:00 PM9.14968501 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0a392f55c772f9cef8e60ae...
Nov 25, 2019 2:00 PM4.84591579 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa94e6ff34770164f369e2732...
Nov 25, 2019 1:00 PM4.78931275 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58baf61a506706b732710354...
Nov 25, 2019 12:00 PM9.15977869 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03ffb974a98e9a0dcf6e4dc0...
Nov 25, 2019 11:00 AM4.82737740 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05948b03dc601d3946d23d96...
Nov 25, 2019 10:00 AM4.69851216 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9ad565dd341bbb4c9c48d72...
Nov 25, 2019 8:00 AM9.44223284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaced6b69e9545e6a8a00c7a4d...
Nov 25, 2019 7:00 AM9.13312996 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa666b0df2b37676d44e4b6d6d...
Nov 25, 2019 6:00 AM4.55897785 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaad9b966eb7ee5d52a4bc1a3...
Nov 25, 2019 4:00 AM8.05762399 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5dd41829ecaa46b1c5824eb5...
Nov 25, 2019 3:00 AM16.70909192 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad3abed8fca9a9033fa8be426...
Nov 25, 2019 1:00 AM5.01104351 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa829b938eb38f4c3f6b0a1fd6...
Nov 25, 2019 12:00 AM13.87971060 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c5618bd320c8ca8fbe5fbcd...
Nov 24, 2019 11:00 PM4.70751499 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae01f87b1955c3962e872d6ae...
Nov 24, 2019 9:00 PM17.60493637 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a082a9b7ebe6938cf220b3f...
Nov 24, 2019 8:00 PM9.49496226 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5141e00fdfff5352743824af...
Nov 24, 2019 6:00 PM4.71357048 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf429f8417e4113ab02d42e95...
Nov 24, 2019 5:00 PM4.79675699 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0328fb0a7457bda92187a2c...
Nov 24, 2019 4:00 PM9.80512854 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa20ab6b50130bf15601b4dc2...
Nov 24, 2019 2:00 PM13.65862264 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa646b056c1108d26e1f782ee2...
Nov 24, 2019 1:00 PM8.80122735 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaceecfccec7a64170248a6765...
Nov 24, 2019 12:00 PM4.40224821 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab0508233b36ad75d26bce84f...
Nov 24, 2019 11:00 AM4.49773713 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05ae224e7b2cf88a833815ad...
Nov 24, 2019 10:00 AM4.55856253 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa424f504324f2307673f0a398...
Nov 24, 2019 9:00 AM4.39652563 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2f97fbd36163161b09694a1...
Nov 24, 2019 8:00 AM13.79501118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6cd2fc9ef1cd77729c65370...
Nov 24, 2019 6:00 AM4.44514322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa98179484c899c73fbba93a6c...
Nov 24, 2019 5:00 AM4.43416453 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0789ede3c045627a16b47888...
Nov 24, 2019 3:00 AM9.19578561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbb7a42b87009b4f400a5472...
Nov 24, 2019 2:05 AM4.51955034 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab44ced478ca0600e29378f45...
Nov 24, 2019 1:05 AM4.49110078 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ba06895cd1b0b08f0e233f5...
Nov 24, 2019 12:05 AM4.59732760 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cee3cac14ed2e06dc2d640e...
Nov 23, 2019 11:05 PM17.96717241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd18d479b4b242b5ffb7b306...
Nov 23, 2019 10:00 PM4.48552291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f2732a92aceee812dd0642a...
Nov 23, 2019 8:00 PM8.94906135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9184804f1595790385a2b8b4...
Nov 23, 2019 7:00 PM4.40149963 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacdb88022915dee2844be1711...
Nov 23, 2019 5:00 PM4.06217339 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9513084875e948c281096a4a...
Nov 23, 2019 4:00 PM4.22696571 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3336205cdc83d25270b4bb91...
Nov 23, 2019 3:00 PM4.28621526 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc0010392596e33e4be8a782...
Nov 23, 2019 2:00 PM4.23815687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d5d1f0b1cc69ea0cae828df...
Nov 23, 2019 1:00 PM8.46347184 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b5f74c046cc17e0ffcc6250...
Nov 23, 2019 12:00 PM3.97451084 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a3bf3759c9b92caa1f81b3a...
Nov 23, 2019 8:00 AM4.39822013 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa53d5cfd80214ba4807e00b2...
Nov 23, 2019 7:00 AM4.46563241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fff950f2f70b5412ff085bb...
Nov 23, 2019 6:00 AM3.89157284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa97d26541e61752d677fcb835...
Nov 23, 2019 4:00 AM3.80851199 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa489984bd48272529053a30a5...
Nov 23, 2019 3:00 AM4.27298580 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4113b6fb1ff64153fa39c40c...
Nov 23, 2019 1:00 AM4.30891151 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa691a897d7db0e89db1b9c939...
Nov 23, 2019 12:00 AM6.21984337 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1407fa027a00c8165dba11a...
Nov 22, 2019 9:00 PM3.73905865 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5ad428d9f05059daf126ba8...
Nov 22, 2019 8:00 PM3.91729668 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa400c488ccc1d1b4d4a41ba7e...
Nov 22, 2019 7:00 PM4.48526837 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe7599ca938f704e39ff59af...
Nov 22, 2019 6:00 PM4.10455822 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27cf5c7db1e67bebb29e75ee...
Nov 22, 2019 4:00 PM8.18648218 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1332929e676d070d7767835...
Nov 22, 2019 3:00 PM8.27874238 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6811259dcda37d7619b0e8c3...
Nov 22, 2019 2:00 PM4.17865342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43ce35cb7ec7191ab0a2d444...
Nov 22, 2019 1:00 PM4.19214960 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd22b9abb4f738dc3480cb0c...
Nov 22, 2019 11:00 AM12.52329836 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1bc4d327441d2c9f479bd2e6...
Nov 22, 2019 10:00 AM8.61599816 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ec84aa4f7cbb678bd18942d...
Nov 22, 2019 9:00 AM16.90648606 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4351854b32d0efa407b3ff53...
Nov 22, 2019 8:00 AM8.51915127 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a1af01cd4357b1a10238e70...
Nov 22, 2019 7:00 AM4.35317413 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac58a09aec07f95d7e0fba451...
Nov 22, 2019 4:00 AM4.42019808 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d28ffcc1525a12ae09e8325...
Nov 22, 2019 2:06 AM4.20470546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ddce7a99e022ee35dc74ab5...
Nov 22, 2019 1:04 AM8.15520666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d54ce89a4952a092b55f8d3...
Nov 22, 2019 12:04 AM4.19258040 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa68c699f48509f91f6d022645...
Nov 21, 2019 10:04 PM4.34566540 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ccb1c9477b27018aef48a06...
Nov 21, 2019 8:03 PM4.25321367 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad57b9b270b9ced6bc54de721...
Nov 21, 2019 7:02 PM8.30015868 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ff19472509164e17f749b5e...
Nov 21, 2019 5:00 PM4.50443251 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8348eee7ce3db1b1e1f605d9...
Nov 21, 2019 3:00 PM4.03698112 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa629d832832da349acbb67e26...
Nov 21, 2019 2:00 PM4.07530911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e1865e4f51b2dedbe6828a2...
Nov 21, 2019 1:00 PM4.33997448 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa997efde09a84223318a818d...
Nov 21, 2019 12:00 PM4.42443987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa570fb8f52b8b2e795cac19c9...
Nov 21, 2019 10:00 AM12.71332165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3358e0d8ebc159a968789731...
Nov 21, 2019 9:00 AM4.30833822 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb1f23a785777fcf30e6dea8...
Nov 21, 2019 6:00 AM8.57892027 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1da8c16f6e653df16a564e0a...
Nov 21, 2019 4:00 AM4.01198969 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae51eb40699f8cad11975d4bf...
Nov 21, 2019 3:00 AM3.93997520 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa488a25017bc5deb80a5bb35e...
Nov 21, 2019 1:00 AM3.96174969 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2757c26a62bbb62c8c996da1...
Nov 20, 2019 11:00 PM3.98274410 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d672afd647bc9fca42eb211...
Nov 20, 2019 10:00 PM8.44862591 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f436373f1f6238598569ced...
Nov 20, 2019 8:00 PM12.45354161 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4385a0079655f1e93acdc73...
Nov 20, 2019 7:00 PM3.95541049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46ab157ba33f5cd8863fc8fc...
Nov 20, 2019 2:00 PM11.61167410 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6216047714705f2d42e53e4...
Nov 20, 2019 1:00 PM3.94454013 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2dbbc3382714faf0751b9a9e...
Nov 20, 2019 11:00 AM7.89996348 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad412b0fcd69727ab4617763d...
Nov 20, 2019 10:00 AM3.62421711 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8503d7fbfc6dbf51be9d484e...
Nov 20, 2019 7:00 AM3.47804856 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e72d536dc29a24533d9dea7...
Nov 20, 2019 6:00 AM3.47959784 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01adbe8ca49a5725c1429646...
Nov 20, 2019 4:00 AM7.62332598 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa142f68462d4e9052732cb9b3...
Nov 20, 2019 3:00 AM3.73951633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72042399a60a963b3683649d...
Nov 20, 2019 2:00 AM7.27867215 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d85d680bf28f2a4ff8ca8cb...
Nov 20, 2019 1:00 AM12.33445556 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d4ccc1df777379b568c651e...
Nov 19, 2019 9:00 PM3.90250797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace046f33117dcb463d045d22...
Nov 19, 2019 5:00 PM10.30025537 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf18ec82b00ea1a3bda77dda7...
Nov 19, 2019 4:00 PM3.54341328 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c110ffa0b2df10953b941eb...
Nov 19, 2019 2:01 PM3.34506080 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf4e47e4e61029e7b25c9a58d...
Nov 19, 2019 12:00 PM3.41932081 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24f35391dfd8897b9fb62811...
Nov 19, 2019 11:00 AM9.71981754 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ae86b1e04e1dcfc8079c62c...
Nov 19, 2019 10:00 AM6.15475622 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab17dca83c25c6b499bcb2f26...
Nov 19, 2019 9:00 AM7.54202854 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa499b75b608265c70d3b4e51e...
Nov 19, 2019 7:00 AM6.64459370 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa97cfc1cbbbf0c7bb7562e2...
Nov 19, 2019 5:00 AM3.98034791 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf7bfe8bddddf27dd317f5732...
Nov 19, 2019 3:00 AM3.94817131 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa972e2ac0ee845086fd5f4b77...
Nov 19, 2019 1:00 AM4.39364899 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10f85f005839c6db38c8352f...
Nov 19, 2019 12:00 AM8.06562976 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2cba76ccfd38e326ac672701...
Nov 18, 2019 11:00 PM3.47005111 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01d20503ef86a0f66674e234...
Nov 18, 2019 10:00 PM7.11720243 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0cff5cb517a24fe79cc725b...
Nov 18, 2019 9:00 PM4.42375370 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b46a29b0d2428985052de84...
Nov 18, 2019 8:00 PM4.26414527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadab8353dad20c5bfd3a4705c...
Nov 18, 2019 6:00 PM8.71194953 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad72a25aa69aff14a8830e19b...
Nov 18, 2019 4:00 PM8.88554300 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf71d9b5c98c13c6ed18674af...
Nov 18, 2019 3:00 PM16.74622349 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacffdd301860ee26f49d581a3...
Nov 18, 2019 1:00 PM4.32006407 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa289c9411ab8c7d50f10ff4b4...
Nov 18, 2019 12:00 PM12.84252395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa793d50ab00fc106dfb1b008a...
Nov 18, 2019 11:00 AM12.28095165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2213e56c759fd6d29b9756fd...
Nov 18, 2019 10:00 AM8.39161527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa83bc19d2b95201a53bb44eaa...
Nov 18, 2019 9:00 AM7.99802911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46919b412708c4013312bb7c...
Nov 18, 2019 6:00 AM4.29327498 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e316630c5474db47b358839...
Nov 18, 2019 3:00 AM3.99308354 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf99e1b9e89682cac58a0ed2a...
Nov 18, 2019 2:00 AM8.08326326 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0cd403b80741d1d6fae8bc6...
Nov 18, 2019 1:00 AM4.00532736 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab787b56f6882d011e8764b9c...
Nov 18, 2019 12:00 AM14.34527667 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37b1d6d9319b5a50e0c706cc...
Nov 17, 2019 11:00 PM7.14586334 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08079e5e8e0e33d687ffde55...
Nov 17, 2019 9:01 PM7.36334383 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c46a2b2a47c68bfb7a514f6...
Nov 17, 2019 8:01 PM7.34187816 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1c1c817475f28e2965fa53ec...
Nov 17, 2019 7:00 PM3.40156658 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcabcea906d401c20f7a36e2...
Nov 17, 2019 6:00 PM6.92906096 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad416c55c2bce1cf363261e0f...
Nov 17, 2019 4:00 PM3.44393554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad61fbc6c7e16817169cead52...
Nov 17, 2019 3:00 PM3.17251882 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d9e605d828da5c034598423...
Nov 17, 2019 2:00 PM9.72484693 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaabe9b7c2a6303d9a01eedf09...
Nov 17, 2019 1:00 PM6.61078386 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa371b07edb6ec4a5e4fdab9b4...
Nov 17, 2019 12:00 PM6.76767364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88df78fa54d21660b757d841...
Nov 17, 2019 11:00 AM17.38108599 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37ac959493f770a633209745...
Nov 17, 2019 10:00 AM10.06908977 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91c3393de781b27b4312bf6b...
Nov 17, 2019 9:00 AM3.03594724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9a3b01050855f9ae60a3391...
Nov 17, 2019 8:00 AM1.94375828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec272dabc6e855781d00a009...
Nov 17, 2019 7:00 AM5.12660219 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2da396031235648c8e6ce3f6...
Nov 17, 2019 5:00 AM10.63992643 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac32886cd311e36fc683d0378...
Nov 17, 2019 4:00 AM6.76192276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab0b8d9a13e2785295c000a1e...
Nov 17, 2019 3:00 AM3.15565152 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22776e4ff5a7021ae4a24691...
Nov 17, 2019 2:00 AM3.50353173 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d2a2bd2f5243905a3d4b6d6...
Nov 16, 2019 10:00 PM12.32843663 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6653e017f06ebd7aeadd3871...
Nov 16, 2019 9:00 PM3.08335100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c330b134910cbb1bd38db16...
Nov 16, 2019 8:00 PM9.75943080 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad38ef09fa4748bb65744b740...
Nov 16, 2019 7:00 PM6.46014590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ce878772ba198417595d7a1...
Nov 16, 2019 5:00 PM2.72705687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa19a6f135bf799c3f0dde84de...
Nov 16, 2019 4:00 PM3.12839652 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa16b933b3db5f1c378dfbcbd...
Nov 16, 2019 3:00 PM3.30143380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c0d222f1da5deca8eda21b7...
Nov 16, 2019 2:00 PM6.01707179 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad44f32ad4f1fecc7a311a86d...
Nov 16, 2019 11:00 AM8.82069659 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58ff24195000badd18e100ec...
Nov 16, 2019 10:00 AM3.05725892 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96b6439352bc2c8e89f635d8...
Nov 16, 2019 8:00 AM3.18067938 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab174cec1c0592783ddae7f09...
Nov 16, 2019 7:00 AM4.03088901 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ba58ac6ada64d87af39cd61...
Nov 16, 2019 6:00 AM3.45188796 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37740ec1cf787b3051107cb2...
Nov 16, 2019 5:00 AM2.43647842 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a6c187f4a17687f3da3afb3...
Nov 16, 2019 2:00 AM0.83343619 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5878d21ac676fc677bbae37e...
Nov 16, 2019 1:00 AM5.51684569 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf93fad068efd6b6b57aceab5...
Nov 16, 2019 12:00 AM9.11556517 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a89028be466289e140ab618...
Nov 15, 2019 11:00 PM6.27135449 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad93763d7754a46a559d32bb5...
Nov 15, 2019 10:00 PM3.28803392 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa90e185b3e33ae6f515886d6...
Nov 15, 2019 9:00 PM10.21277633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa258cd813e8a3e116f1e9b2d9...
Nov 15, 2019 8:00 PM3.35347647 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab6420d1ea712f065adeffec...
Nov 15, 2019 7:00 PM9.13989090 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b9fae9c3d24a3d8db1293fa...
Nov 15, 2019 6:00 PM3.04083433 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38d827d35aa0acecb068417a...
Nov 15, 2019 4:00 PM6.04665078 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37c30f5cc0f6161b06209eca...
Nov 15, 2019 2:03 PM9.80067683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6998f51353a1af8d3503d83f...
Nov 15, 2019 1:03 PM2.99979705 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa26349b99439f70dceed2857e...
Nov 15, 2019 12:03 PM3.02650040 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaabdc5272e79ac2aea3f9de01...
Nov 15, 2019 11:00 AM3.03517664 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a821ab7e0f4882d7140e4aa...
Nov 15, 2019 10:00 AM6.22721695 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa335c2a0396613015d1489d87...
Nov 15, 2019 9:00 AM6.27039577 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2832b1e31acdda685cb18098...
Nov 15, 2019 8:00 AM6.78054102 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e5abd1c38dfabe48b72ee32...
Nov 15, 2019 7:00 AM3.34494879 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d1bdbfb2d10eb788e1918a4...
Nov 15, 2019 6:00 AM6.63221481 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa7779d71bc1615d089190be3...
Nov 15, 2019 4:00 AM3.25011033 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa63fb3c70d79f5ecdb6d41d4e...
Nov 15, 2019 2:00 AM5.04019842 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa959b56a0207630a5fd729f74...
Nov 15, 2019 1:00 AM4.66164395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8489584218be48a3ab71663b...
Nov 14, 2019 10:00 PM2.43902950 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaea8900870918f109c2d83053...
Nov 14, 2019 9:00 PM2.33051690 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7b53edb4fd3499389387fa8...
Nov 14, 2019 8:00 PM14.23728362 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ff8c4d0086d8e82854e4dd4...
Nov 14, 2019 6:00 PM2.31128555 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59303085d31c244555e34b9d...
Nov 14, 2019 5:00 PM9.28408893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56a7fc5b554e385fff6c7b8e...
Nov 14, 2019 4:00 PM2.36108047 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa336d04b9f9f7f826b728533e...
Nov 14, 2019 3:00 PM2.40465559 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa475203d20c2167811ae956b...
Nov 14, 2019 2:00 PM2.19700571 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6345a85d803fe2fa44b0653...
Nov 14, 2019 1:00 PM7.07531421 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad656f89845dad883ceb4539...
Nov 14, 2019 12:00 PM2.26129862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa30188bf85e24fa886a513e2a...
Nov 14, 2019 11:00 AM7.30830586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeea675e5c5231755c2343eb2...
Nov 14, 2019 10:00 AM2.29737762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa895ddf848669ff64831c0edf...
Nov 14, 2019 9:00 AM16.73064637 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac90a6180ce1e3c485647d8dd...
Nov 14, 2019 8:00 AM5.06605720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64bec6c59f1423c95a43172b...
Nov 14, 2019 7:00 AM9.53667893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b6213a5a5af0af4d6ffdb82...
Nov 14, 2019 6:00 AM4.94408944 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab6f08c4cbfcbd3887fb9b281...
Nov 14, 2019 5:00 AM4.63858006 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7bd116c1b69a3ffddf4a8bf4...
Nov 14, 2019 4:00 AM2.44730398 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbc7690e87974ac29ea7e199...
Nov 14, 2019 3:00 AM5.00528465 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb342aefc358e0053ce81ea7...
Nov 14, 2019 2:00 AM4.64774568 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8231382072e27fc879a486fd...
Nov 14, 2019 1:00 AM8.99204489 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa664037051b6363ca27c9f265...
Nov 14, 2019 12:00 AM7.44560335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac59d512be6088452cbfa24a0...
Nov 13, 2019 11:00 PM4.65838347 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa278e79085da67ee5d59714f8...
Nov 13, 2019 9:00 PM4.45079390 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae421d8e9db8110aa055bdc20...
Nov 13, 2019 8:00 PM2.43148726 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf10f4f55fd664b9c972f18fa...
Nov 13, 2019 6:00 PM2.48718124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47def118fdfbd0222ea7cbe1...
Nov 13, 2019 5:00 PM2.18898558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93735ceeae228fd16cdbc6d7...
Nov 13, 2019 4:04 PM4.73289247 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32ec6ad7907b4df73d2bc8d9...
Nov 13, 2019 3:00 PM4.51571495 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac059ab5261a8aea697cacc30...
Nov 13, 2019 2:00 PM5.41687237 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65e63fa369991ec6c0d956cc...
Nov 13, 2019 1:00 PM4.15234345 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25a999fddb45d207e41cc642...
Nov 13, 2019 12:00 PM2.67104210 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa055a012699b9ac2e94fb7380...
Nov 13, 2019 11:00 AM4.65134292 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe80889aa0ac0e5b7e04a501...
Nov 13, 2019 10:00 AM6.48169116 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa95fc96c59a18ec8cbe39a8f0...
Nov 13, 2019 9:00 AM0.45702174 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad458825687bf32a0bec59c9c...
Nov 13, 2019 5:00 AM4.94756286 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ea15f614a032e8c0a6f852d...
Nov 13, 2019 4:00 AM9.98142711 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7dfd51a71757b6637c853dde...
Nov 13, 2019 3:00 AM7.00725055 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd30f312a58786e335bc3241...
Nov 13, 2019 2:00 AM5.18676446 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7336eec532ef761d306338b3...
Nov 13, 2019 1:00 AM4.53395856 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5142150015fa43569c8bdd2d...
Nov 13, 2019 12:00 AM6.66248047 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac6bd005da7f702753c0f5119...
Nov 12, 2019 11:00 PM2.28243106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa664bc26dbb5df07529378c6c...
Nov 12, 2019 10:00 PM4.62986725 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbfe324a2fde31e1c3eac239...
Nov 12, 2019 9:00 PM1.93251993 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d53d8622119f0b84882dbbd...
Nov 12, 2019 8:00 PM4.27049297 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9b5394e59937275ec23f5ae...
Nov 12, 2019 7:00 PM3.88229432 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a5621899261a0a318b7ac4d...
Nov 12, 2019 6:00 PM2.86721803 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad2e38f7e1b935fd5f631ef97...
Nov 12, 2019 5:00 PM1.53928915 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d27b8725ab4d420de66da62...
Nov 12, 2019 4:00 PM7.82678437 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2132da8ed966597d0711c4c5...
Nov 12, 2019 3:00 PM7.99427941 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad38f3a09458a2d8c3d5a7fee...
Nov 12, 2019 2:00 PM4.34622161 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa89c948bd5d9e2a5740497a96...
Nov 12, 2019 12:00 PM3.92230525 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6efc65d95a9fb7e5fb0cfdda...
Nov 12, 2019 11:00 AM1.63858015 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa65be64d0d6f3b64fffb4e6...
Nov 12, 2019 10:00 AM1.82673979 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf7b8f61a1f0bead06b0e7a5b...
Nov 12, 2019 9:00 AM0.30808763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa406d2c8f4a33ca63d043b97a...
Nov 12, 2019 8:00 AM4.38149121 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa812165c9a6c3e4296b26240e...
Nov 12, 2019 7:00 AM4.36770135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47d4cc4122ad5db639bb89f9...
Nov 12, 2019 6:00 AM2.23988317 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4bbd34e5d5911fb9b119e194...
Nov 12, 2019 4:00 AM4.69744923 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa81d0abd3f9615e179269bf12...
Nov 12, 2019 3:00 AM9.83085207 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade911e3cb576426ec9c01c64...
Nov 12, 2019 2:00 AM2.36586383 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b4a890638575a52f352e30a...
Nov 12, 2019 1:00 AM4.06658663 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd12f22da8d1ded2509c6997...
Nov 12, 2019 12:00 AM4.92063122 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfde59c18bc04604035f4e8a...
Nov 11, 2019 11:00 PM4.39645614 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d0e29bc6d4832f53f75a206...
Nov 11, 2019 10:04 PM2.01880759 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa14be81b02a8daa2f154a5542...
Nov 11, 2019 9:00 PM4.22822088 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa878e73392fd79a06cc025ec0...
Nov 11, 2019 8:00 PM2.02735542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78c2680dd1e3659daef0f5bb...
Nov 11, 2019 7:00 PM1.83225868 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1ff1c684fb83c229600702e2...
Nov 11, 2019 6:00 PM6.15433852 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a71f754939a3684ab93dea2...
Nov 11, 2019 5:00 PM5.75436661 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae7c02a03f18560c357b1ba59...
Nov 11, 2019 3:00 PM6.00396433 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed7a3dc65f870ab2163cf026...
Nov 11, 2019 2:01 PM1.84145595 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafdad9e216238db05b015ac3d...
Nov 11, 2019 1:00 PM3.72341730 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d7360fbe1465238ea496d7b...
Nov 11, 2019 12:00 PM2.49351526 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58858c6fa5ed0325127124dc...
Nov 11, 2019 10:01 AM5.76889587 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf43c703559b7e40a1f2d39a0...
Nov 11, 2019 9:01 AM5.72338909 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31faff32350c4c76171dc54e...
Nov 11, 2019 8:00 AM4.89874876 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa19a8fd481d9a9cc1e4b0ca12...
Nov 11, 2019 7:01 AM4.44133708 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d17cdb83fcae3bbac3bc62c...
Nov 11, 2019 6:01 AM1.08801439 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab178a3d254cfbd883cc9fd52...
Nov 11, 2019 5:00 AM1.52829143 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaced0f0c69507678cf3802a2b...
Nov 11, 2019 4:00 AM4.13893267 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaea5edba02196f3730331e5e7...
Nov 11, 2019 2:00 AM0.16468335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae81f68eb835c187b59452302...
Nov 11, 2019 1:00 AM0.03362015 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabcb2b5f1b5acd3e354616519...
Nov 10, 2019 11:00 PM0.08518531 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0badb4a8d0e815803eb976ef...
Nov 10, 2019 9:00 PM5.61268128 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa19683c66d50a74d41be44e9d...
Nov 10, 2019 8:00 PM16.04948233 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a5c1ed23308dae0be27a26e...
Nov 10, 2019 7:00 PM10.02525677 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9449961590415508ab3c561...
Nov 10, 2019 6:00 PM5.39973167 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04d342ade9f48929bf449804...
Nov 10, 2019 5:00 PM5.11879633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaeefb2a831cb539d10852e17...
Nov 10, 2019 4:00 PM5.15790783 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1f49557d96303f27fd38ace...
Nov 10, 2019 3:00 PM2.49133987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa308b63e3c68840cd425ef0b1...
Nov 10, 2019 2:00 PM2.61368791 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e92bb922bb5a793f7b9b56f...
Nov 10, 2019 1:00 PM7.52377041 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa30cb5c64131114fb222c902a...
Nov 10, 2019 12:00 PM9.68631364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa06c7884108e7c8afa9ccd0b6...
Nov 10, 2019 11:00 AM11.64577681 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58f9422b87be5537a7df8997...
Nov 10, 2019 10:00 AM7.38561163 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78bf0a858da5d33f63e286db...
Nov 10, 2019 9:00 AM5.26071512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf12d64f449c7e803bffaf4f5...
Nov 10, 2019 8:00 AM2.89653218 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaefba05fffe1db7f22c8d41b7...
Nov 10, 2019 7:00 AM3.07161022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7bfd7fe63cd0a11897c9c51b...
Nov 10, 2019 6:00 AM9.71531477 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa896888b459683ae4b3adad82...
Nov 10, 2019 5:00 AM3.44362521 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba23371e7edf6dbcc49449d6...
Nov 10, 2019 4:00 AM3.13487299 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ab8a0009fc950aa6eb0545e...
Nov 10, 2019 3:00 AM2.99887760 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa799843b55c4f960e8f3bbcde...
Nov 10, 2019 1:00 AM9.17793509 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa703ced9db9d2d45f31f5a3e2...
Nov 9, 2019 11:05 PM4.86849970 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e3f515c871f140f849d7a5f...
Nov 9, 2019 10:05 PM8.52675056 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab087fe5d0c19d66e83f43d11...
Nov 9, 2019 9:05 PM2.58938829 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34de1ffeaead8d49d2cdd2fc...
Nov 9, 2019 8:04 PM2.14567652 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5786448daf66592adf5b636e...
Nov 9, 2019 6:03 PM4.49460524 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1512e7464dc33feddf2a24d...
Nov 9, 2019 3:00 PM4.97223515 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f07a6df4a415f4394a8877e...
Nov 9, 2019 1:00 PM1.96841221 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeec77301b9f1746477666fa3...
Nov 9, 2019 11:00 AM7.25480028 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c047b7cb18f833b03a4beef...
Nov 9, 2019 10:00 AM3.40243595 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1938aa18e36987ef8d0c60c...
Nov 9, 2019 9:00 AM3.90616397 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa54559005c2dcb0f1254cc3...
Nov 9, 2019 8:00 AM6.27603972 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1b3657a43bdc6b4c111f581...
Nov 9, 2019 7:00 AM6.03321986 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4dc5764b650f19c65d2b45f...
Nov 9, 2019 6:00 AM9.44405039 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80ba2c440491e9b9af0995f8...
Nov 9, 2019 5:00 AM4.79750508 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa008b2e88e95ec6a82e81706f...
Nov 9, 2019 4:00 AM8.90313658 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5adcb4bd5da82c4409d9d3f...
Nov 9, 2019 3:00 AM2.09693486 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfa05e5360f9bca2fce64622...
Nov 9, 2019 2:00 AM10.43891982 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9aa2bbfb733b7f1c80d53ba...
Nov 9, 2019 1:00 AM6.96457898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1fe038c922413ad5dab3cd8...
Nov 9, 2019 12:00 AM6.30115527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e47dc76da56644a67a740cb...
Nov 8, 2019 11:00 PM6.57744346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa298cc281d96f280e786f1f01...
Nov 8, 2019 9:00 PM3.82822394 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1828636c8fed37f8408e5126...
Nov 8, 2019 8:00 PM5.57520339 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad4dc8738b0622629da66839...
Nov 8, 2019 7:00 PM5.18454879 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa616525bf2e49222d863beb90...
Nov 8, 2019 6:00 PM5.47914602 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34170391229a0728a365bec0...
Nov 8, 2019 5:00 PM3.76113200 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5356d317fb454c677084fe99...
Nov 8, 2019 4:00 PM5.25843971 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad9ae24109d2a96ebe075b38...
Nov 8, 2019 3:00 PM10.59856291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa99f86a3f335b6087fcc7769a...
Nov 8, 2019 2:00 PM7.47426454 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac93f2a41b74b1645984ee240...
Nov 8, 2019 1:00 PM3.96574104 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf44e58f3acd44d9660e73f95...
Nov 8, 2019 12:00 PM1.76684382 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36a27e0f558616696641a518...
Nov 8, 2019 11:00 AM2.15405856 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b301356b0d1ebf30da4a76b...
Nov 8, 2019 10:00 AM6.36847982 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94f71c5a2fd9fdfd7aa3f79d...
Nov 8, 2019 9:00 AM2.12376980 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8f82f8adb068f42ad22b6ac...
Nov 8, 2019 8:00 AM2.26692444 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36f0919b94610cc9a6c05850...
Nov 8, 2019 7:00 AM6.89799649 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa458205c753c778c2f0bed416...
Nov 8, 2019 5:00 AM4.85952328 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0808077f519a4f1c0fff1ba...
Nov 8, 2019 4:04 AM2.53720764 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88cecd35d1945620be31523d...
Nov 8, 2019 3:04 AM4.34004162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37e6ac57cb2102a816c5da6b...
Nov 8, 2019 2:00 AM4.92001786 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadac1a74cbc1f6c9c6eda49a6...
Nov 8, 2019 1:00 AM4.72168014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5fccf524f59100be20b3a386...
Nov 8, 2019 12:00 AM9.60152921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0afaff57ee25710d577b688...
Nov 7, 2019 10:00 PM4.72768791 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5e7ef4d4d2b12b532532d58...
Nov 7, 2019 9:00 PM7.52816082 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae45683f97de21b9e34af2a1f...
Nov 7, 2019 8:00 PM2.52924134 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32582e1f31a9617a86530d24...
Nov 7, 2019 7:00 PM2.49955512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c1d76a80d1b467dfdba4ee4...
Nov 7, 2019 6:00 PM7.38318524 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88a26718a7c02d1efc0ea9e6...
Nov 7, 2019 5:00 PM4.41024737 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77daaddf20cafc911136e0ce...
Nov 7, 2019 3:00 PM2.36197532 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e5e118309511289578ef93c...
Nov 7, 2019 1:00 PM10.11086117 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ebff88886f751283abf4110...
Nov 7, 2019 12:00 PM7.17107097 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f159c061cebdb4b94d46c21...
Nov 7, 2019 11:00 AM5.05874769 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ccff3e22838b6c0e5251f66...
Nov 7, 2019 10:00 AM2.48998441 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3cda73957c6cb0a61e11d8cc...
Nov 7, 2019 8:00 AM7.47945724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64fb56aa92c90837857ac704...
Nov 7, 2019 6:00 AM12.70326441 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0dca60c8860235208e2c18ac...
Nov 7, 2019 4:00 AM14.96862868 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa097d7bb83b423b4f34691d1d...
Nov 7, 2019 3:00 AM7.00358660 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3fcd00cd36678c9b9911fdb4...
Nov 7, 2019 2:00 AM2.20257617 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93c2b8467b6311d0b0cecd01...
Nov 7, 2019 1:00 AM2.34128403 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac913280ae090744534e2e9bc...
Nov 6, 2019 11:00 PM6.02169551 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa59ebd9dc480334d5dfdfbc2...
Nov 6, 2019 8:00 PM7.81666173 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa069c0050e1bb761692443e25...
Nov 6, 2019 7:00 PM4.27985723 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9625d8484dab5a5b85962c2b...
Nov 6, 2019 6:00 PM5.43749019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab80ea82cf80febe6e372b643...
Nov 6, 2019 5:00 PM7.10350168 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9036c73bba8f67085833046f...
Nov 6, 2019 4:00 PM3.71530697 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a7f9a273d90f1e400896b5d...
Nov 6, 2019 3:00 PM3.65945435 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5da9ba0accf42338a5b790aa...
Nov 6, 2019 2:00 PM3.56440014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae8d2d52413f7b580452ee7e6...
Nov 6, 2019 1:00 PM1.79788951 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ba7605d0b7b9660fe2ec3a2...
Nov 6, 2019 12:05 PM5.81380084 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa87c36014f73f5e7ae66ef784...
Nov 6, 2019 11:00 AM7.94267178 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa82ab880d723bb6bd82e5658c...
Nov 6, 2019 10:01 AM2.18553416 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef355c73b0d0077189e92160...
Nov 6, 2019 8:00 AM9.51280256 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28e51e2411f5b6451e4bcc69...
Nov 6, 2019 7:00 AM4.97182166 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9953584848fb98862144d898...
Nov 6, 2019 6:00 AM1.86081368 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa30ad8f1ebe04d36e84eb98d3...
Nov 6, 2019 4:00 AM2.10197021 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a0ff0d7baf160e5f3aa0ae0...
Nov 6, 2019 2:00 AM6.91794318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8205809c0a970c953e1fafd...
Nov 6, 2019 1:00 AM0.81462592 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed106150a214616f3b252fda...
Nov 6, 2019 12:00 AM4.31627927 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecefb2530b3082b095adc535...
Nov 5, 2019 11:00 PM4.35263352 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2416d3bb8c0ccfbfc86086db...
Nov 5, 2019 10:00 PM4.49122850 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e33ed8f747381fa4aeddd23...
Nov 5, 2019 9:00 PM6.57427742 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6f159a2566b83faa38b1300...
Nov 5, 2019 8:00 PM3.75188018 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabba2cbe5960e539c7576c847...
Nov 5, 2019 7:00 PM3.80295275 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa87095c859d2b4132312d8031...
Nov 5, 2019 6:00 PM3.97957355 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa479ab852eda4962695298005...
Nov 5, 2019 5:00 PM7.82957474 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa0b0aff7817615047547037...
Nov 5, 2019 4:00 PM1.96405181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a00c81e480b9939d7405b0a...
Nov 5, 2019 3:00 PM4.07263546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1248968441d209845a27f82...
Nov 5, 2019 2:00 PM1.93395138 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b6d9f7d724191f0f01fe12d...
Nov 5, 2019 1:00 PM8.23984923 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab84f62598351c7f31f5d4c72...
Nov 5, 2019 12:00 PM5.37957558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae6d8a2ba86a9e9a3ebbd957...
Nov 5, 2019 11:00 AM6.12464127 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13fa0bbcd99cacf12b4eb079...
Nov 5, 2019 10:00 AM1.88748691 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2fc5fc8c92dcc4e0b5d838cf...
Nov 5, 2019 9:00 AM4.05026340 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1198043da89329d379398401...
Nov 5, 2019 8:00 AM8.22586987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d2069b43a23ede5509fa9d3...
Nov 5, 2019 6:00 AM1.80225460 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42e10a949722d4c7a492cecf...
Nov 5, 2019 5:00 AM2.00935843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab45301572cfaaf220968e5cd...
Nov 5, 2019 4:00 AM4.54574671 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb168dfb3b853dc45eefd389...
Nov 5, 2019 2:00 AM4.40823104 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec6947e86b0b8787f3b37d82...
Nov 5, 2019 1:00 AM4.50549501 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7671fae056abfb1a8bb430b6...
Nov 5, 2019 12:00 AM6.57789281 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab5e0c83480e8f6934aa5f38c...
Nov 4, 2019 11:00 PM8.36724280 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa833344ade08896399f8b8354...
Nov 4, 2019 9:00 PM9.07375446 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacda54d23d7c496b473076615...
Nov 4, 2019 8:00 PM11.75889640 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d1974ba49f6e8d162296ee5...
Nov 4, 2019 7:00 PM2.13729752 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb1a677af91542b31d027da5...
Nov 4, 2019 6:00 PM2.27448718 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e0ae895e7eec4efb0e737ca...
Nov 4, 2019 5:00 PM6.54371097 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabddfb771edf07d0da70ae4f0...
Nov 4, 2019 4:00 PM2.36572469 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaff8cb7eafffcf87736c49e40...
Nov 4, 2019 3:00 PM2.25541692 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae8de51d2a7c0648e28eb288a...
Nov 4, 2019 2:00 PM4.08612303 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee421a9038df4ca894994275...
Nov 4, 2019 1:00 PM4.06767314 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4f13f36387fba6c95426257a...
Nov 4, 2019 12:00 PM10.18901436 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a4771d16372d6f66187bc68...
Nov 4, 2019 11:00 AM5.78891561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab649f5558a1c563466961767...
Nov 4, 2019 9:00 AM11.03034058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d4c0bdcd4cab59a18973ca8...
Nov 4, 2019 8:00 AM20.72777627 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6227d785222346bbdd810cd1...
Nov 4, 2019 7:03 AM2.00513447 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa99dd43386cf65e1717d36c01...
Nov 4, 2019 5:01 AM4.52319181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa816b3a43ca94ab7aeeb11f40...
Nov 4, 2019 4:01 AM4.63405420 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b037593ed0cc88d3eeb3da8...
Nov 4, 2019 3:00 AM4.45908889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65ec857780749264f99cc55c...
Nov 4, 2019 2:00 AM6.38850207 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac965660bdcad083a01afaaa1...
Nov 4, 2019 1:00 AM2.17928201 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf008f855f063720e08e59e28...
Nov 4, 2019 12:00 AM6.46803597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae2b9fa05fe855c21dcaaf354...
Nov 3, 2019 11:00 PM2.13218618 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9c47e90252782d33c68054a...
Nov 3, 2019 10:00 PM3.80900548 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d0270c31a1c4262a19e6972...
Nov 3, 2019 8:00 PM5.88648002 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c4daa7138e1e2e24cff9a7d...
Nov 3, 2019 7:00 PM5.47196899 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88914ceaf5248b694a81ce36...
Nov 3, 2019 6:00 PM2.08620330 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71eaf643755fcc9661bb2552...
Nov 3, 2019 5:00 PM13.61756314 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa39489164f899441072b84462...
Nov 3, 2019 3:00 PM1.78094385 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa557a78cc57a7dc8210a24c61...
Nov 3, 2019 2:00 PM7.42790605 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d49f7d46762a8eb77bc72df...
Nov 3, 2019 1:00 PM1.85750447 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c903cc49e88b7b2d6b9f486...
Nov 3, 2019 12:00 PM3.42426921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae95de9c667743e270ae1b048...
Nov 3, 2019 11:00 AM3.84093594 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec4f3994cfaf446bf431e710...
Nov 3, 2019 9:00 AM4.19779570 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a5c63faf245aa2f7011340c...
Nov 3, 2019 8:00 AM8.08245060 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab66afdb9c169fc79edffc538...
Nov 3, 2019 7:00 AM4.26646989 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa102ca2bcf2f0910196bda139...
Nov 3, 2019 4:00 AM9.08605905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac19039c5a009a4f0e6113d15...
Nov 3, 2019 3:00 AM11.94590361 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41048125d5c63bdefd13ea6f...
Nov 3, 2019 2:00 AM6.83378763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ee4f9178fb319e3a5fd1553...
Nov 3, 2019 1:00 AM2.09598959 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a91a8b17dd0448507c0f356...
Nov 3, 2019 12:00 AM4.08574817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa465e74abd6fc50c63261a911...
Nov 2, 2019 11:00 PM6.55357154 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43fca79eb659a01dfa2ab354...
Nov 2, 2019 10:00 PM7.93801332 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9d0ab108cc135eda09e2bd5...
Nov 2, 2019 9:00 PM4.38473602 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79dabfaf3e43c2801270bfc0...
Nov 2, 2019 8:00 PM4.10174136 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa23ab57955ad1ba4e6def2f2...
Nov 2, 2019 7:00 PM7.71698458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac1bf1831d587aa762e51326...
Nov 2, 2019 6:00 PM9.50568327 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadeab4cf546e73056c3abfbc3...
Nov 2, 2019 5:00 PM12.94573240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9e44e4dbd1c35ec9bc0703e...
Nov 2, 2019 4:00 PM3.85278828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5b32ada4618d06953b7e8ed...
Nov 2, 2019 3:00 PM9.78065623 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa673859eb05a14ca6e477103f...
Nov 2, 2019 2:00 PM6.23733032 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55da87e3828577d19a684dc6...
Nov 2, 2019 1:00 PM6.02302352 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59b64ccf183865ba23ef3074...
Nov 2, 2019 12:00 PM1.61279440 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04699d34c35627096c1a0976...
Nov 2, 2019 11:00 AM1.97882067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe7ca755818662c757a86df2...
Nov 2, 2019 8:00 AM2.38781356 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54947b9875c6e5a2a884e718...
Nov 2, 2019 6:00 AM2.59926209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8b9d4701e0f1c52903e8e26...
Nov 2, 2019 5:00 AM4.67902960 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabeb04ad1f97724fdb6e67fa8...
Nov 2, 2019 4:00 AM7.40024370 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa14fed39d2f8f4f57fc4af7a7...
Nov 2, 2019 3:00 AM2.49951553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab002dccbe1af822b96eaf557...
Nov 2, 2019 2:02 AM9.99682388 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa200dc715f5bb0ab8550500e3...
Nov 2, 2019 1:02 AM9.73803924 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5679d241e9c4f7e579976d13...
Nov 2, 2019 12:01 AM5.18896856 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa438020e383943ef8f3fe9ebd...
Nov 1, 2019 11:00 PM2.02100824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77166145410fe61f42b20c6c...
Nov 1, 2019 8:00 PM2.09875022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5692ed9af82e8f9a4ba18b2b...
Nov 1, 2019 7:00 PM10.11220145 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab70ef7892f43f06c30c75dc2...
Nov 1, 2019 6:00 PM6.18210270 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac18fc6f7231083326f734d9f...
Nov 1, 2019 4:00 PM5.80074577 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf2828eded1029f730f9a978...
Nov 1, 2019 3:00 PM8.35967766 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d474525f8e0d1a42463d310...
Nov 1, 2019 2:00 PM6.62808270 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad2788ad6f5353afcfb6b96f0...
Nov 1, 2019 11:00 AM6.11472883 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12d0672bbd0041c047bca10b...
Nov 1, 2019 10:00 AM13.65441218 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8daad37918353a3cad85e56...
Nov 1, 2019 9:00 AM2.24700749 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5fe9ad754bf3f8bb32cb4cf9...
Nov 1, 2019 8:00 AM4.61106104 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2fa87e158653f4def199eb94...
Nov 1, 2019 6:00 AM8.20232386 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf8464bf9934740ba31c1d73...
Nov 1, 2019 4:00 AM10.96464439 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa66b77f597a793a839dbe0f61...
Nov 1, 2019 3:00 AM2.72281179 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad142d65efc8c9dfbadc9338a...
Nov 1, 2019 2:00 AM13.51371429 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa98988474713a8b4c4ad5b956...
Nov 1, 2019 12:00 AM7.84075633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbeb9a382bc23967cecfebaf...
Oct 31, 2019 11:00 PM2.41447532 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa887bd4c6f437f0d2a8b7be0a...
Oct 31, 2019 10:00 PM5.13035636 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c52cd0cbf4b701c2186f36f...
Oct 31, 2019 9:00 PM2.31663500 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab8ccec092600b70eb2c0f6c0...
Oct 31, 2019 8:00 PM4.86480796 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a945cfabfd652edd9e3feed...
Oct 31, 2019 7:00 PM2.36574931 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a3f224f34b90303e4a01368...
Oct 31, 2019 6:00 PM11.87653649 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa293bfc78710ecb2671ae5aa8...
Oct 31, 2019 5:00 PM5.57579636 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac92313baa7b6caa993cb7c0b...
Oct 31, 2019 2:00 PM16.28681780 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf50495b4ebe5a4d171e914f9...
Oct 31, 2019 1:00 PM9.79183772 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ed1c0187230328a318a63c1...
Oct 31, 2019 12:00 PM4.67109203 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad925fd5d29008216ed6aef8d...
Oct 31, 2019 11:00 AM4.79976090 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa387ed00daf971d0fae10dbce...
Oct 31, 2019 10:00 AM2.52004554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2cfd15b68cf9a9586773b424...
Oct 31, 2019 9:00 AM4.89137137 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad900b2b0396a8f7e85e0b7d7...
Oct 31, 2019 8:00 AM10.48387885 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa73d1c25e8e401b8f92848b46...
Oct 31, 2019 7:00 AM2.52736433 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa773a8b5b043eb186bac80745...
Oct 31, 2019 6:00 AM5.75567956 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77015768d1435be8acd0151f...
Oct 31, 2019 4:00 AM5.47023669 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca1da267c621219c1204ca6e...
Oct 31, 2019 3:00 AM2.94301215 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa81542dd1df3d6029576d37b4...
Oct 31, 2019 2:00 AM5.28325908 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacbd1c76d79616f3a45489919...
Oct 31, 2019 1:00 AM5.17624421 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaff347055c0e5ce099667534...
Oct 30, 2019 11:00 PM2.62294293 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada405f3351ced64a106aee86...
Oct 30, 2019 10:00 PM12.08841849 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05f511ebcf4d1d4ce03ff6c4...
Oct 30, 2019 9:00 PM7.24600232 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa8f469bb62b2c3ce898d8569...
Oct 30, 2019 8:00 PM7.82914230 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c10a7ea952592610ac59234...
Oct 30, 2019 7:00 PM4.80236463 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0057ec65eca9b954fc596090...
Oct 30, 2019 6:00 PM2.38508873 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85e0980ebd2dee2dd6f21767...
Oct 30, 2019 5:04 PM8.64152072 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb5d8254b48ef542cac4101a...
Oct 30, 2019 4:03 PM1.96711061 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46757b1122d3c5fd6c42fc21...
Oct 30, 2019 3:02 PM1.92502858 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c3aeb4cf9e6710651df52b9...
Oct 30, 2019 2:00 PM6.64896029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c182cafa7f5c0d258b7670e...
Oct 30, 2019 1:00 PM6.64812142 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa456cc5c50794b720ac1bdda3...
Oct 30, 2019 12:00 PM8.98505011 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57d91b71e5e3e17af6cf3636...
Oct 30, 2019 11:00 AM2.29036230 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46551ba6acb5fa28b43cc9c4...
Oct 30, 2019 10:00 AM4.69418845 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa594ab8175fcea85fd50ab422...
Oct 30, 2019 8:00 AM4.60460065 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaefdc2f11ec3091e2c99613e4...
Oct 30, 2019 7:00 AM2.09085647 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1713b9caa3351d84bfd36d01...
Oct 30, 2019 6:00 AM10.80889998 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d99124befe751f47ee4415a...
Oct 30, 2019 5:00 AM10.50692110 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1cff0ab4c3833efa3eba8051...
Oct 30, 2019 4:00 AM2.25215737 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf7e856571aef49b3b0b881c...
Oct 30, 2019 3:00 AM6.08875708 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae2cceb6a034ae8d3b5d97465...
Oct 30, 2019 2:00 AM5.96303285 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf3a96764f2a78743ee7f0a3...
Oct 30, 2019 1:00 AM3.82843113 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae27527c5315767f1de49e79...
Oct 30, 2019 12:00 AM3.71326183 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe55d4477857720ec40aca53...
Oct 29, 2019 11:00 PM5.21761263 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa52e909fef7139e60e329e9f...
Oct 29, 2019 10:00 PM3.66924170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa15aa0a092241bab022325a61...
Oct 29, 2019 9:00 PM3.86776616 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8be5aa02cd28072a35c59ac9...
Oct 29, 2019 7:00 PM3.56158315 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef30bf75e1e60d76b7f32881...
Oct 29, 2019 6:00 PM3.41897991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08a8c7a9b543680b788da662...
Oct 29, 2019 5:00 PM4.54942021 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbc28bac24c3775ef569583a...
Oct 29, 2019 4:00 PM1.69872811 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b2499d21f9974df34f48261...
Oct 29, 2019 3:00 PM1.78999074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa237cf2e5cd6572a656a4065c...
Oct 29, 2019 1:00 PM2.72767494 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80e0c02525c734699ef04090...
Oct 29, 2019 12:00 PM3.70258754 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa82f48571f89277db35cd747d...
Oct 29, 2019 11:00 AM3.78986261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa52913baaa88b23034066271e...
Oct 29, 2019 10:00 AM7.39061313 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7be50fbe7dc3549b39fd5c60...
Oct 29, 2019 9:00 AM3.63369205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d0ad5d58dba87d7a6146613...
Oct 29, 2019 8:00 AM3.57649692 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e4132a60cc7ba2d07c676ab...
Oct 29, 2019 7:00 AM5.65061469 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa62c86c57034b304351f55ff5...
Oct 29, 2019 6:00 AM1.56805774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ad3e9f9f9515ea25727f90f...
Oct 29, 2019 5:00 AM5.54414757 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4071f48d233cb97b818ae8fc...
Oct 29, 2019 4:00 AM1.66132431 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae39ba18ef7a4c7a844f5048f...
Oct 29, 2019 3:00 AM7.09085556 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1dc958d29ebc20dc5d490b38...
Oct 29, 2019 1:00 AM0.41622663 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d1f1bd01184e0f6087a6f05...
Oct 29, 2019 12:00 AM4.91507045 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e8f87e689d5f41ea0c2d771...
Oct 28, 2019 11:00 PM2.09670124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa35dfbb78c17eb5a2117504ae...
Oct 28, 2019 10:00 PM7.70555896 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa190b25a371b914208f54e5ad...
Oct 28, 2019 9:00 PM12.36017195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaedae7e1cfddd8319f3b820ea...
Oct 28, 2019 8:04 PM9.00698651 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ed33498a82023035c366b95...
Oct 28, 2019 7:03 PM5.25897291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c3171fc5480630c7bdeed92...
Oct 28, 2019 6:02 PM1.61187760 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad29678a749964985c3b94f04...
Oct 28, 2019 5:02 PM5.10933387 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad4bccb86da41f11fae5c7209...
Oct 28, 2019 4:01 PM4.67761413 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab0f0048278b4d46120f749c1...
Oct 28, 2019 3:00 PM6.99838476 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad3b95d32809e8d07ac1b241e...
Oct 28, 2019 2:00 PM5.63887964 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f13e265253ae59afb7157d1...
Oct 28, 2019 1:00 PM3.42482710 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b356f3c10d7b0fca9c0520a...
Oct 28, 2019 12:00 PM1.69145271 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa45935383bbd9c5ae0b93891...
Oct 28, 2019 11:00 AM6.74421694 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaface8ba0dc078e8d75fde63b...
Oct 28, 2019 10:00 AM1.72244535 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa089c74a9bbe0443c85024027...
Oct 28, 2019 9:00 AM3.27231189 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a90d5b5e2758cd15c059631...
Oct 28, 2019 8:00 AM5.42433614 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadfeb8c094a30f01a08cd39fc...
Oct 28, 2019 7:00 AM7.59484553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b3d877580a47d17f33ab257...
Oct 28, 2019 6:00 AM3.32418494 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4fc08d02d54de3d1b5c79738...
Oct 28, 2019 5:00 AM8.94965172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60f77f26f3e28f4a77fa56ed...
Oct 28, 2019 4:00 AM3.60369475 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31f755efab867430917cf7c1...
Oct 28, 2019 3:00 AM6.91605016 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b6b5b91c773616f4d420138...
Oct 28, 2019 2:00 AM9.02294556 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa628aa162483ce12e041bcbb4...
Oct 28, 2019 1:00 AM1.67909084 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab72808baf639983c718862ff...
Oct 28, 2019 12:00 AM7.22080962 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9558488a6e58b4257ed3e3b6...
Oct 27, 2019 11:00 PM9.78954033 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b2654662535b46c249ff982...
Oct 27, 2019 10:00 PM5.67791519 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabecaef0960876be9efa434d9...
Oct 27, 2019 9:00 PM8.50009862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0dadd21e1b26e1ab2f9cf92...
Oct 27, 2019 7:00 PM5.18522626 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd21b12799c8554cce937980...
Oct 27, 2019 6:00 PM3.17915895 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e286862480b7a6f04aedb56...
Oct 27, 2019 5:00 PM3.27101805 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa310e41d1a2a1936943a32550...
Oct 27, 2019 4:00 PM5.48206797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4828dc861a0c1de498201bc7...
Oct 27, 2019 3:00 PM6.89802258 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5638e7487db1597d788f8410...
Oct 27, 2019 2:00 PM8.13555253 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10d04e17857c3468cd0aec75...
Oct 27, 2019 1:00 PM6.87241978 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17d0ceaa9b8bba618220a97d...
Oct 27, 2019 12:00 PM6.62729405 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f744e136c97e2e0090919f3...
Oct 27, 2019 11:00 AM4.76836665 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4bb07cc96c493949e26e903d...
Oct 27, 2019 10:00 AM9.89331980 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9845f806272ec3a35c30c3d...
Oct 27, 2019 9:00 AM5.05414817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa017d4c937430c0864e9a42d5...
Oct 27, 2019 8:00 AM7.33694290 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa887816b59ee20a82162ed04...
Oct 27, 2019 6:00 AM8.99785197 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade0d03ae35eed15d53fc3dc5...
Oct 27, 2019 5:00 AM2.03358136 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c89eb69199e86f0b718c425...
Oct 27, 2019 3:00 AM3.91800071 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65d73db141cd4a64cc950d5e...
Oct 27, 2019 2:00 AM5.74967767 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2963fa1777d4bdd43cb41b7e...
Oct 27, 2019 1:00 AM3.73770541 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae6168d8b16bc2ce0d1528c3e...
Oct 27, 2019 12:00 AM9.82566135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c6721f8d0d1f988c4494fb2...
Oct 26, 2019 11:00 PM4.02781248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0141c282ecf5b75206fe0c4...
Oct 26, 2019 10:00 PM2.17982414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5ad4a62e05460091a84f746...
Oct 26, 2019 9:00 PM8.02777841 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa039b201e1d97bdd7a6c39eff...
Oct 26, 2019 8:00 PM3.55497495 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc1187016f95511a54110440...
Oct 26, 2019 7:00 PM2.76680949 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa180e0551d19d2ee484f1e17f...
Oct 26, 2019 6:00 PM6.10751310 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e35a49b85a89f7bd9905148...
Oct 26, 2019 5:00 PM1.91527523 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa66c631ea2fa7a530280c7d9d...
Oct 26, 2019 4:00 PM8.07262566 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacf24a2ab56c9e5a94600a191...
Oct 26, 2019 3:00 PM5.87741785 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa715ee0cc98226a3304c9f40e...
Oct 26, 2019 2:00 PM5.96586352 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3bc0d5ff765f34a8111a651...
Oct 26, 2019 1:00 PM2.13689702 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59f9456310e0d6d51f59af76...
Oct 26, 2019 12:00 PM7.82180172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfae98e3537339296aee6190...
Oct 26, 2019 11:04 AM3.94446014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac69af71c3ab278171867b6be...
Oct 26, 2019 10:03 AM7.79734344 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4c1566e8fb8f858cad37aaa...
Oct 26, 2019 9:00 AM3.92703399 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e50a01b625febbf565709cb...
Oct 26, 2019 8:00 AM5.94906809 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa956003faddfe8d2f4b158069...
Oct 26, 2019 7:00 AM6.08392057 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac04cd49a640e2c0b9f18c486...
Oct 26, 2019 6:00 AM5.72570985 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6a20d432f9f62b427bdbb23...
Oct 26, 2019 5:00 AM1.69932539 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacff563b46b851fc2d941015b...
Oct 26, 2019 4:00 AM8.51130334 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb832363e312a858e89fb6e7...
Oct 26, 2019 3:00 AM5.43800083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae921f15806ccd8e25a962efe...
Oct 26, 2019 2:00 AM10.13083264 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44908b68c2de74cb6349ab4f...
Oct 26, 2019 1:00 AM10.54059207 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa403d488876a6b7d731ef4731...
Oct 26, 2019 12:00 AM2.07846809 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59ffa26e24f4e25b623dcde6...
Oct 25, 2019 11:00 PM5.87049755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5965722bda148cd709fca29...
Oct 25, 2019 10:00 PM7.93643337 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae45e6ecd7be8fbcd010ce0c4...
Oct 25, 2019 9:00 PM6.11910629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacef7622666ef2ef3da98ce68...
Oct 25, 2019 8:00 PM3.76736535 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabecb8f82a2083719efff56f1...
Oct 25, 2019 7:00 PM2.02429343 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa928f4832902b576450e91908...
Oct 25, 2019 6:00 PM3.62239495 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa194b113b1b60d39283be3414...
Oct 25, 2019 5:00 PM1.93825378 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1ffe81c4a4bc4ac1518fc634...
Oct 25, 2019 4:00 PM4.14242400 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac15e47b1c2d4c6ed566a24a9...
Oct 25, 2019 3:00 PM5.94956446 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafca86f12d7db66c3ac18ffe2...
Oct 25, 2019 2:00 PM6.31509342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53b4b29c78234ba17f31f6ad...
Oct 25, 2019 1:00 PM2.30431444 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa47f624ce125eb99328301eb...
Oct 25, 2019 12:00 PM8.02978805 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46a310933267576ebe5d0c21...
Oct 25, 2019 11:00 AM3.89559180 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60b363a51e64172c39cb2344...
Oct 25, 2019 10:00 AM3.92459193 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a66c38d0bc6034d27099aae...
Oct 25, 2019 8:00 AM2.17402672 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa149780f087f420534272fdfa...
Oct 25, 2019 6:00 AM2.22936235 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad0d94236fa22b7281f864805...
Oct 25, 2019 5:00 AM6.78548791 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabafc532171f16dc208b9cfa3...
Oct 25, 2019 4:00 AM2.31574629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa171265b94a86e21fc2932704...
Oct 25, 2019 3:00 AM6.68425428 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa3b5b9f2dad7cba87b4da20...
Oct 25, 2019 2:00 AM6.07746320 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa23dd67fc83fa41a2fb29aec3...
Oct 25, 2019 1:00 AM9.45653324 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64371f0b24c368d404c84fbf...
Oct 25, 2019 12:00 AM4.01790214 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa62b474f4951d7bc4cc482326...
Oct 24, 2019 11:00 PM2.03414209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd37473edbc72839270fbb42...
Oct 24, 2019 10:00 PM2.02018826 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae97e1e3e54a35b413a2fc583...
Oct 24, 2019 9:00 PM10.03990637 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27d6a6accd3d8d84aa7a26ad...
Oct 24, 2019 7:00 PM3.85606824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7af27050243d52e0ed1fd421...
Oct 24, 2019 6:00 PM1.84558779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf8436d1089ec067b1f3bc8f...
Oct 24, 2019 4:00 PM2.05231055 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa740a39163683e519b3d1b531...
Oct 24, 2019 3:00 PM5.92542512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29a96be005819ff9d8a4e958...
Oct 24, 2019 2:00 PM9.71313244 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58108ac622875b62f798167f...
Oct 24, 2019 1:00 PM5.89840138 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa61ae528e717cdbe4b9b2b1bf...
Oct 24, 2019 12:00 PM9.97988106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa724ab5e23fa849b21094fa52...
Oct 24, 2019 11:00 AM2.13387411 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34bc13c8e13bff97970e1c9b...
Oct 24, 2019 10:00 AM3.94366198 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8a05f82ff1c71d1fcca723e7...
Oct 24, 2019 9:04 AM7.17100624 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d16d24d74ae4f931de24fae...
Oct 24, 2019 8:03 AM2.10273893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1905f234ad985fa1b524a7fb...
Oct 24, 2019 7:03 AM4.23686137 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d7c9dffd42105f7c2367442...
Oct 24, 2019 6:01 AM4.50013359 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d805cb664c950a074c0d986...
Oct 24, 2019 5:00 AM2.38882909 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7081dfbee206de2388bff4b3...
Oct 24, 2019 4:00 AM4.34503066 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe3b2a4df97191783bd14269...
Oct 24, 2019 3:00 AM4.39814502 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf73bb14c966b2de9818cccb9...
Oct 24, 2019 2:00 AM2.30360007 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b7b402fd27aa66246228232...
Oct 24, 2019 1:00 AM2.10425755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6289777a51a551229c241737...
Oct 23, 2019 11:00 PM2.32970037 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8235bf06546ce0486829b3b1...
Oct 23, 2019 10:00 PM6.36180750 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2418c5d1a580edad6a66fe82...
Oct 23, 2019 9:00 PM4.76542917 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ba98fd1ac7ff91471fc32f8...
Oct 23, 2019 8:00 PM6.55544989 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac28878b5894dc4fd9e31e8bf...
Oct 23, 2019 7:00 PM4.25944380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa774bcae4c1296b2d8f23fc82...
Oct 23, 2019 6:00 PM4.03420789 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ebe00b22f6dea32bbaeea4e...
Oct 23, 2019 5:00 PM5.89385043 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60a1604f97eb2f185910dfb6...
Oct 23, 2019 4:00 PM1.91817454 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf31cdcacc5334d47711d7405...
Oct 23, 2019 3:00 PM2.08468922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f1b524b90702e28f1aa9e88...
Oct 23, 2019 2:00 PM6.07721558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8eec265202d2922547ba58f9...
Oct 23, 2019 1:00 PM1.91558779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf6ef6827e83aa6b29b2bb4b...
Oct 23, 2019 12:00 PM1.87502336 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d0a43dab36137c3ffba8fd2...
Oct 23, 2019 11:00 AM7.79072394 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac5e9905ddc364840013c6ae...
Oct 23, 2019 9:00 AM4.16713872 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38961fd9647712ab64ea64be...
Oct 23, 2019 8:00 AM4.14632504 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa235b15ab65287ab101485548...
Oct 23, 2019 7:00 AM3.96777594 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa035dcbe91ba77d2502eb4ac0...
Oct 23, 2019 6:00 AM2.19585612 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaccf59307a45e81c2cc8bc632...
Oct 23, 2019 5:00 AM2.07810047 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60f6cdfbea41ee6605f22c0f...
Oct 23, 2019 4:00 AM2.06413490 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee1278046c35f959d5ff26a1...
Oct 23, 2019 3:00 AM8.62668473 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3537c719aab57041518c21fd...
Oct 23, 2019 2:00 AM6.34897740 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa89338b90cff79dadf6ce5cfb...
Oct 23, 2019 1:00 AM6.12855987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa23d100e2ddc0e61b1ce25358...
Oct 23, 2019 12:00 AM2.25982762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4c60c079a0ba7abd3054d4f6...
Oct 22, 2019 11:00 PM4.37635008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf222d6ee6227cfd4f9467e9c...
Oct 22, 2019 10:00 PM6.56451175 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b70a32fdb4ebdda3cb9e251...
Oct 22, 2019 9:00 PM2.08095358 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d6b3d3f0fe6b0e975ca3779...
Oct 22, 2019 8:00 PM5.86262792 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa66f9f57c3a734a95f0ae34b...
Oct 22, 2019 7:00 PM2.06385606 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5164a4277eff6f43dffb1f17...
Oct 22, 2019 6:00 PM3.91839677 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2b226a717ad4458da98d478d...
Oct 22, 2019 5:00 PM6.12859614 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5fc9c26c69a31e3d540d23f0...
Oct 22, 2019 4:00 PM5.78282565 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd9dc714424b9bd145034b12...
Oct 22, 2019 3:00 PM2.18053706 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee6d17ecf5297f07c42353a4...
Oct 22, 2019 2:00 PM8.37122864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c93368893aaeb8592291fa2...
Oct 22, 2019 1:00 PM2.19664812 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b2377027580f52d455ce1e3...
Oct 22, 2019 12:00 PM3.69629395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa40354afdaa4a395e85c0f441...
Oct 22, 2019 11:00 AM4.22186867 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4fe70741d169b652cb8dda44...
Oct 22, 2019 10:00 AM2.16835282 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae153359822d11f2ba0022b48...
Oct 22, 2019 9:00 AM6.61682710 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5db482937e713a5189e2193...
Oct 22, 2019 8:00 AM1.97392704 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa92d30e84686d8e20ffc5add5...
Oct 22, 2019 7:02 AM5.86575571 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa210bd18a29d5bb70ec16f192...
Oct 22, 2019 6:03 AM10.60953512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0a1e0105518baad343b7134...
Oct 22, 2019 3:05 AM3.36209627 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c407c22185ac5fad86bb7f1...
Oct 22, 2019 1:05 AM4.99537518 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d801053d11f5c05af51cccd...
Oct 22, 2019 12:01 AM7.14051024 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c504eac41ccec1ee0895d89...
Oct 21, 2019 11:03 PM4.15633124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88abca007a6a8993573643d9...
Oct 21, 2019 8:05 PM4.78012516 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34d651683609cb5a27eb2643...
Oct 21, 2019 7:00 PM7.92573849 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2b98141727924578a02e4dec...
Oct 21, 2019 6:04 PM1.97887244 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba10c7895fd240b34c187d23...
Oct 21, 2019 4:08 PM2.66912451 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa198ad538e7243bb18f21369a...
Oct 21, 2019 3:00 PM8.09650257 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2cdb1c583a28455dede23f10...
Oct 21, 2019 2:00 PM2.91717779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41566813d8faca6cf1d51e1b...
Oct 21, 2019 1:00 PM1.84036592 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c6e570d7a7129cd005888bb...
Oct 21, 2019 12:00 PM5.05276461 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5cf66ef8ecdad63de7bf05c7...
Oct 21, 2019 11:00 AM7.14369466 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0eb82dd41682798dd849478c...
Oct 21, 2019 10:01 AM3.77748513 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabadbad6bedf2bf03f39d7636...
Oct 21, 2019 9:00 AM1.69589727 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa774e41c5ddd49935909565b1...
Oct 21, 2019 8:00 AM3.35188981 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa476afc63526eace760b5c6d7...
Oct 21, 2019 7:00 AM4.88887661 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28fc2a091220922d09a284c6...
Oct 21, 2019 6:00 AM3.82004440 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafaa15804b5d1d6727eec8615...
Oct 21, 2019 5:00 AM6.23154947 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bb37a1f3e3874805ea08794...
Oct 21, 2019 3:00 AM7.11226780 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab10067a81bd0de6b1c978553...
Oct 21, 2019 2:00 AM7.16533038 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ec209ceafd4c940f91164e0...
Oct 21, 2019 12:00 AM2.38780590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa725607a5808b8a35884230a6...
Oct 20, 2019 11:00 PM2.61868487 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa915c0d75380649f72058008a...
Oct 20, 2019 10:00 PM2.51600372 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a7083569c509a17e813a92b...
Oct 20, 2019 9:00 PM4.92608895 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32e1399a5d083ff2fbef2995...
Oct 20, 2019 8:00 PM2.36034126 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ddd474ce72c059dd2985dd6...
Oct 20, 2019 7:05 PM6.24675573 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd3bfc4dd4569702189668bc...
Oct 20, 2019 6:02 PM2.36676693 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca57f20df611ff7aadd86a46...
Oct 20, 2019 4:02 PM2.12295760 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa51b7b30a6c73fc4c1d17720a...
Oct 20, 2019 3:02 PM6.58295484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd05bce049fb11ccf82eccda...
Oct 20, 2019 2:00 PM6.78413490 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa02212b636c8a58f5680d1c88...
Oct 20, 2019 1:00 PM6.06859590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa157d615916d88555c14e11af...
Oct 20, 2019 12:00 PM4.00886425 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2615d95ad66abfa45ae5fd3...
Oct 20, 2019 11:00 AM6.16173372 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5562df0f70e6e797464b5050...
Oct 20, 2019 10:00 AM4.81683483 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b8fec37e19a1f6fe2b6fe05...
Oct 20, 2019 9:00 AM9.20143427 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85d726387c2564f2a063891c...
Oct 20, 2019 8:00 AM4.44137759 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2cfd79fcda7987d43a79862...
Oct 20, 2019 7:01 AM7.05861487 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c31b6b18c9a6b5044517138...
Oct 20, 2019 6:00 AM6.69288332 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae428dc1e4ab9a3debab02d11...
Oct 20, 2019 5:00 AM4.75155872 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c8425c3c16fc6477f3d9ce2...
Oct 20, 2019 3:00 AM6.91760840 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa572fc8841e31c2db3695b285...
Oct 20, 2019 2:00 AM11.72145128 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae773e2aae97b508c0ae99fb...
Oct 20, 2019 1:00 AM5.03862472 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b0da9c7a27830e86c115df8...
Oct 20, 2019 12:00 AM6.25969069 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad2559421209a353a160eddf2...
Oct 19, 2019 11:00 PM8.18874401 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa79df27b2f8b39893816b89b...
Oct 19, 2019 10:00 PM1.67291212 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7aa16d1aac31e9138fa9954...
Oct 19, 2019 9:00 PM7.05587969 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa426d13e9310de77b9e454396...
Oct 19, 2019 8:00 PM9.98840833 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecd98330bbe1f1fce9af9995...
Oct 19, 2019 7:01 PM2.09790794 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa76bf324c4a4a8ee8b75c2750...
Oct 19, 2019 6:00 PM2.36066568 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed09d78d2165afcd99ca3168...
Oct 19, 2019 5:00 PM2.16525593 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa009f3317a8b490a7df3b7fb5...
Oct 19, 2019 4:00 PM4.67442575 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe4a6c37d2a18a8642d62074...
Oct 19, 2019 3:00 PM7.20986729 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34576c327f2bce7c850a8b28...
Oct 19, 2019 2:00 PM7.36943004 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae6b0d1f846065fa4dd7d8d8...
Oct 19, 2019 1:00 PM4.59647478 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e6f5ad951b64aad2010bd29...
Oct 19, 2019 12:00 PM2.38813994 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5780d10fd3528494abced44...
Oct 19, 2019 11:00 AM7.91671019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfb5fcd1aab655a3c575ffc4...
Oct 19, 2019 10:00 AM4.62990254 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb54c4c4768f5a6a7023c16a...
Oct 19, 2019 6:00 AM5.23749673 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80cba9764b9ba6b3fe420757...
Oct 19, 2019 5:00 AM6.07880832 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad18426d1e252f5740a013e75...
Oct 19, 2019 4:03 AM4.77576599 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ab70a0ab8f24cc64947029a...
Oct 19, 2019 3:03 AM6.53286543 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae35a88b64893f1f6703d653d...
Oct 19, 2019 1:02 AM2.97847056 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa11f36388dfb48bc8c95b3bc4...
Oct 19, 2019 12:01 AM4.71039349 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa63fd3b3a06b086550b90f3f3...
Oct 18, 2019 11:00 PM9.84515825 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4de3605ed07a17af9e6a2f14...
Oct 18, 2019 10:00 PM2.58933240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeec94f44d6135ae7c57c19e1...
Oct 18, 2019 9:00 PM2.42272841 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42898ce7f9b7300a796d8e2b...
Oct 18, 2019 8:00 PM5.44310346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab8a2a409c43b5f8d0df6019d...
Oct 18, 2019 7:00 PM10.40761348 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8428a08a0233b44f23711786...
Oct 18, 2019 6:00 PM2.42085966 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab47678277a942d8d19a6f9d8...
Oct 18, 2019 4:00 PM4.87755712 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae904a7fbcf9940aeec4bf13f...
Oct 18, 2019 3:00 PM5.12036722 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6cced6a2cef9b5ab5644ffcb...
Oct 18, 2019 2:00 PM2.53035084 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbc84b4a0d991104f1962b9d...
Oct 18, 2019 1:00 PM7.68274745 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa4518a7bba843a00a2ce82ea...
Oct 18, 2019 12:00 PM10.30194955 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab194c1e0d211db2a09e1674...
Oct 18, 2019 11:00 AM7.24685395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa981147e746567ee92575abb...
Oct 18, 2019 10:00 AM9.81577862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bd0d6da17be225fc285fd0f...
Oct 18, 2019 9:00 AM12.23097854 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44b96607d0f027d319636abc...
Oct 18, 2019 8:00 AM3.68272365 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e71fa3c596916285d953931...
Oct 18, 2019 7:00 AM9.88826234 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa291b76625ae58b7a83efb3c1...
Oct 18, 2019 6:00 AM10.27532585 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e17e765d0d0032ecd197741...
Oct 18, 2019 5:00 AM2.00589922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ff7b09e4501352da3dfa3c4...
Oct 18, 2019 4:00 AM4.12904354 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9629ed6fe9b6b83febebacdf...
Oct 18, 2019 3:00 AM12.68322218 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d9c1adf6c7ebad3cdf5ad8f...
Oct 18, 2019 2:00 AM2.44778687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb942b817dd728d74d1ca5e1...
Oct 18, 2019 1:00 AM12.13583710 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf80fce69d62926a819d222f5...
Oct 18, 2019 12:00 AM5.48545472 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93d75506b65c9e571bbeef3d...
Oct 17, 2019 11:00 PM2.51813513 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5bc4ffa364a610712636aed5...
Oct 17, 2019 9:00 PM5.45064120 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf4497a634f2b23a4fe9e9c07...
Oct 17, 2019 8:00 PM2.22516824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacc3c522166cf6138ccc7cbe8...
Oct 17, 2019 7:00 PM5.17459181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94dc1f9ecaa3dbde4850c7aa...
Oct 17, 2019 6:00 PM10.51314844 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d47a10ecd966b6444721bae...
Oct 17, 2019 5:00 PM8.13546484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade22a59a24f5f519d174aeca...
Oct 17, 2019 4:00 PM2.35519464 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d24fd6fb13bdef45ea2f0c3...
Oct 17, 2019 3:00 PM10.29051253 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1efcb8a88473d5d27894fd8d...
Oct 17, 2019 2:00 PM2.88120385 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac2e0d58e3c91f30441fdc6b...
Oct 17, 2019 12:00 PM6.99565539 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa768e2575c2c75abe88c95c31...
Oct 17, 2019 11:00 AM5.31029557 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4bc8ecf0b9a0f0a286d3357a...
Oct 17, 2019 9:00 AM6.19893525 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8554bf87c76e0dd74f096ccf...
Oct 17, 2019 8:00 AM6.06954215 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2837ce79806a38836faba16...
Oct 17, 2019 7:00 AM2.10141992 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0055d46d7671e8dda03cd27...
Oct 17, 2019 6:00 AM2.94014987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4bc635439a4f4fdc2eb23de9...
Oct 17, 2019 5:00 AM5.36798458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1db21f0f31cd20f436f2426b...
Oct 17, 2019 4:00 AM2.86469779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d76a969e1cea7b384d0c677...
Oct 17, 2019 2:01 AM8.79076262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb2ac60966af7c160d0779d9...
Oct 17, 2019 1:01 AM3.12516475 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7bd8a8d52223a2c2b4aa19c8...
Oct 16, 2019 11:00 PM11.08406127 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa82d35aaf8241de120aa2112b...
Oct 16, 2019 10:00 PM8.30152895 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa18a13e88addff62fbb2afc8f...
Oct 16, 2019 9:00 PM5.51185129 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e778b2319ef5f438594dc9f...
Oct 16, 2019 8:00 PM5.52625409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12742d777bf4a329cfaa9218...
Oct 16, 2019 7:00 PM13.66561275 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09227f04f36d23da538f7beb...
Oct 16, 2019 6:00 PM5.25744320 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa772e28dee9c00bdfd6870369...
Oct 16, 2019 5:00 PM6.15345612 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae89b70353cdcab945701662a...
Oct 16, 2019 4:00 PM5.67018027 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13a4299adf8d0d2e87dedaaf...
Oct 16, 2019 3:00 PM10.17823189 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3861b5399a93e36d68c3260...
Oct 16, 2019 2:00 PM7.22296188 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaafda2f88dfef6dc19825c455...
Oct 16, 2019 1:00 PM3.53725810 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac335f7a72464d29dd06e27c2...
Oct 16, 2019 12:00 PM3.23482206 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a0e71f9a34f1321732af501...
Oct 16, 2019 11:00 AM6.69609418 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb83a6c4d59e2b216375ac46...
Oct 16, 2019 10:00 AM12.96750453 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a05a11bb276221ec8355208...
Oct 16, 2019 9:00 AM3.09323792 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e8d02b7d52f828788fb4dc1...
Oct 16, 2019 8:00 AM3.07869173 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd040d146382ff194af093a1...
Oct 16, 2019 6:00 AM3.49185366 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfde98bae550f027008e57ec...
Oct 16, 2019 5:00 AM9.78258686 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ea901a1da0730f0c16fca9c...
Oct 16, 2019 4:00 AM6.86421678 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5972f69dffce0d49539dc377...
Oct 16, 2019 2:00 AM7.06351053 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa33a1abf4c63bfb71948a0fb0...
Oct 16, 2019 1:00 AM7.22142459 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e91eeb6f7d9b4efbc66c6af...
Oct 15, 2019 11:00 PM5.33212168 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa152ed9208eb6317ba8a1527f...
Oct 15, 2019 10:00 PM3.49584952 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa878ed433431960119b91ef3d...
Oct 15, 2019 9:00 PM3.42653639 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa52df7b2631ea6922bb062548...
Oct 15, 2019 8:00 PM3.48814175 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa06ea446866a9d5414c6b0b23...
Oct 15, 2019 7:00 PM17.44655689 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b495affb31cfbb1f3af6297...
Oct 15, 2019 6:00 PM7.35275846 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96cc8ed668415d60162e9705...
Oct 15, 2019 5:00 PM3.27167758 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa746a0a0ccc6d446104bf53d7...
Oct 15, 2019 4:00 PM3.62816806 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8a03d0fd97f8595a7259fcf...
Oct 15, 2019 3:00 PM6.95801321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8663f02c79e50dc5ec0aed4...
Oct 15, 2019 2:00 PM17.72890565 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d157872acbdad222ac225b5...
Oct 15, 2019 12:00 PM6.96266825 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a23d9a1bf0c184d84bdf513...
Oct 15, 2019 11:00 AM8.01277854 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c7d12a7105b2eaae7c0f32e...
Oct 15, 2019 10:00 AM7.01034312 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf628fa60deea3c9e022e5bef...
Oct 15, 2019 9:00 AM3.26799582 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba9f16847d78f63172a18e5e...
Oct 15, 2019 8:00 AM11.03367574 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4256bcb8fd97316b0482e569...
Oct 15, 2019 6:00 AM7.61867015 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa02d68cbb1d10208d98b51429...
Oct 15, 2019 5:00 AM7.26053878 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae926d09178ab15d101023fb4...
Oct 15, 2019 4:00 AM3.45846865 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5638fb77e413c2aa26051773...
Oct 15, 2019 3:00 AM4.33745826 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8cca5158b232395c53cbc52c...
Oct 15, 2019 2:00 AM2.54779522 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb8c098015c2f62b2442b3b9...
Oct 15, 2019 1:00 AM6.40889586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4e7c0802d077e8b3fd8ed4de...
Oct 15, 2019 12:00 AM3.27885305 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab570658297946fc4f879f6d6...
Oct 14, 2019 11:00 PM3.75949342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ae9aa124db44c9a70f4e088...
Oct 14, 2019 10:00 PM1.04786307 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad45210d8442de27027b6fb5c...
Oct 14, 2019 9:00 PM3.33726423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad69bcff46bf565592fce12e0...
Oct 14, 2019 8:00 PM6.64450837 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae3fbadc0c82b5afc6c12634...
Oct 14, 2019 6:18 PM133.86771921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa693d598b72f8fb8612b0c55a...
Oct 14, 2019 5:57 AM6.58923651 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad2e70dcd3733983716f586e...
Oct 14, 2019 4:59 AM6.34468730 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadbe8f65229b011485c036687...
Oct 14, 2019 3:14 AM6.17959171 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d4d42718e7cb50ba15588a0...
Oct 14, 2019 2:00 AM3.19239157 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59dac1d8c6bad04506041086...
Oct 14, 2019 12:00 AM12.45205688 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaaeb607ab7a956441f67d521...
Oct 13, 2019 11:00 PM5.62158828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd0530f7088df3801e21d1ee...
Oct 13, 2019 10:00 PM5.36902773 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7930498c7b7cdffc980517e...
Oct 13, 2019 8:00 PM10.53521824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4a59d3f66a9b00e0514e6bd...
Oct 13, 2019 7:00 PM5.79586911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab69587ad520e816b08ee8d3f...
Oct 13, 2019 6:00 PM17.40219806 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa462566e26e16ac639999b1d8...
Oct 13, 2019 5:00 PM2.81825868 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b0126292f5c2606930fa2b0...
Oct 13, 2019 4:00 PM5.61263845 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa147631b4a8270b184581ff43...
Oct 13, 2019 3:00 PM8.29541847 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4eb5f440e29823ea5e4d6081...
Oct 13, 2019 2:00 PM8.84313199 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab0795612cbd46e88cce06eb4...
Oct 13, 2019 1:00 PM9.28987165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa21b6484cb2430361753e729...
Oct 13, 2019 12:00 PM4.93546488 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b8d5a87823adb48ceafdac7...
Oct 13, 2019 11:00 AM2.30112407 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9013469f42cbe15b77ff43bd...
Oct 13, 2019 10:00 AM2.42207130 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c45ca2663c51e103cda3389...
Oct 13, 2019 9:00 AM15.59466310 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8318e0e7934bce0bbbf845c...
Oct 13, 2019 8:00 AM2.87166812 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae65645f9ae686ea8fd48a538...
Oct 13, 2019 7:00 AM8.60055991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa216367bc558cff1b94751950...
Oct 13, 2019 5:00 AM6.10087720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa97870b44ce1661e0a1931035...
Oct 13, 2019 4:00 AM6.05538168 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1a1930e137704cc3d9d7056c...
Oct 13, 2019 3:00 AM2.76957237 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa66f80a6466bbdbf5dbbce2f5...
Oct 13, 2019 1:00 AM5.97344738 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac01704e46e4e57ea03960f1...
Oct 13, 2019 12:00 AM2.57718750 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47c863698517d20a98b24b65...
Oct 12, 2019 11:00 PM2.84476374 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa925ebb7343eb389559052f01...
Oct 12, 2019 10:00 PM8.15111843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45c9aeeb29672b1f3db2f2d2...
Oct 12, 2019 9:03 PM5.40945494 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa312d1f1ecba1cf093efb13f1...
Oct 12, 2019 8:02 PM13.47594636 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67ea0b182132846a82ac8b47...
Oct 12, 2019 7:01 PM10.30089058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7946884a5e1c15e35d6150d...
Oct 12, 2019 6:01 PM7.87223539 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3354de6a1e0f5875f8a4d11e...
Oct 12, 2019 3:00 PM5.29751219 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacce2e95d8e963781d6537a0d...
Oct 12, 2019 2:00 PM7.62426065 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf97098402a8072d64c22eec9...
Oct 12, 2019 1:00 PM18.17361539 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7eded3ffbe1390ee51933fea...
Oct 12, 2019 12:00 PM5.68699936 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c54dc568d4bf4aa387e081d...
Oct 12, 2019 10:00 AM6.33802436 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb54c1ccf0a522080f9b5d4c...
Oct 12, 2019 9:00 AM9.34745618 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa492b79b87371954c5132d9ca...
Oct 12, 2019 8:00 AM2.76607381 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d6788e372193fec87aefdf2...
Oct 12, 2019 7:00 AM9.40332195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafebaa5198c5e157a68a3c1ab...
Oct 12, 2019 6:00 AM6.33782873 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a8a08075bfc0d2c326f350a...
Oct 12, 2019 5:00 AM6.82377385 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2f9687eb9bba3ae05187750...
Oct 12, 2019 4:00 AM6.45514970 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43aa1aa31ca632b1d0140dfc...
Oct 12, 2019 2:00 AM3.23527788 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab6760410b50d19f205f6b950...
Oct 12, 2019 1:00 AM3.15700451 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae67107ad0506744d7f724fa...
Oct 12, 2019 12:00 AM6.14350059 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e22351a7158ac5860924734...
Oct 11, 2019 11:00 PM15.67877749 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad472ae797fc631b2a0705ee9...
Oct 11, 2019 10:00 PM8.96878683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa130d2cae9375f58cfcb07a38...
Oct 11, 2019 8:00 PM8.89932013 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8bc104a3b8d9bf6df6407c25...
Oct 11, 2019 7:00 PM2.68703455 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ba23740ad08a36305095b18...
Oct 11, 2019 5:00 PM8.10612115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16c3c3163eecfc0ab9851f74...
Oct 11, 2019 4:00 PM5.63904810 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa088cf7425e6694468cc9242...
Oct 11, 2019 3:00 PM2.86900491 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa546a4c7f473c693a21c46aa8...
Oct 11, 2019 2:00 PM5.72238763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecd5cf65794827a2a8f53c36...
Oct 11, 2019 12:00 PM11.19812586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7e5a9e4114bfd1a00c8fc26...
Oct 11, 2019 10:00 AM2.94481310 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8f8133a95f0467306a45b743...
Oct 11, 2019 9:00 AM3.23861080 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa50db3ae926b17cfb9c49e86...
Oct 11, 2019 8:00 AM8.90526244 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa69c717d431d19e2a6aef81c5...
Oct 11, 2019 7:00 AM3.21557954 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabec4940bd30c990f8e4580f1...
Oct 11, 2019 6:00 AM3.28278990 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6e1e5bc665c5f66a25d2102...
Oct 11, 2019 5:00 AM3.36226987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ffbcfb01b85f5cbcbead849...
Oct 11, 2019 2:00 AM19.76258278 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38ed8de26e9e7ad19aea60bb...
Oct 11, 2019 1:00 AM13.83326067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac1ce167dc43a222124ff9487...
Oct 11, 2019 12:00 AM4.32724885 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa26f5b2df92db868c1113402c...
Oct 10, 2019 10:00 PM6.55280104 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d603c53a74082b5dfd1fb9a...
Oct 10, 2019 9:00 PM2.91675512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8680544bfba183d13d7a8de9...
Oct 10, 2019 8:04 PM6.08327701 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5956bdcb4935aac06d3e210...
Oct 10, 2019 7:01 PM3.10775937 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d184f9065baaaa42c81912c...
Oct 10, 2019 6:00 PM6.61682380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31256d369f55d8714c7fd8de...
Oct 10, 2019 5:00 PM6.60790641 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac6a54331c453a098e75b080e...
Oct 10, 2019 4:00 PM8.55427845 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac90640d65119d52ff54821ed...
Oct 10, 2019 2:00 PM6.73056119 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3369fdb7cdc6a799f2ef6df8...
Oct 10, 2019 1:00 PM6.89254523 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaebd06b9535fea1147d3e4b94...
Oct 10, 2019 11:00 AM9.43314691 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac75e77ca889ee64b8f17970e...
Oct 10, 2019 9:00 AM10.76254477 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa130aae0892ca3b5a71e6a04e...
Oct 10, 2019 8:00 AM7.01430385 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43bd9d665981e9328c35d38f...
Oct 10, 2019 7:00 AM19.41557898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9275e6cdb95b2fa5c2c24923...
Oct 10, 2019 6:00 AM3.73935758 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c35a94eaa20de1729aea082...
Oct 10, 2019 4:00 AM8.56740559 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7d3369de975c8ea08d959d02...
Oct 10, 2019 3:00 AM8.78372950 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d4e3d280cbd5801ab468f56...
Oct 10, 2019 2:00 AM4.17763026 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa52701f751468cbcd9a9f3c4b...
Oct 10, 2019 1:00 AM3.95641279 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf74e747b34e30f297739ce93...
Oct 10, 2019 12:00 AM3.55411929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac181cd5aeb3a6d3afef2421a...
Oct 9, 2019 11:00 PM3.76030026 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa26fb11aa7b4a0ad283272bb3...
Oct 9, 2019 9:00 PM3.59425943 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9342ccf8b398430328d41e5c...
Oct 9, 2019 8:00 PM3.88224908 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb7e9d894e0692d502d0c289...
Oct 9, 2019 7:00 PM6.64530779 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58317e287945b30e673d2d6a...
Oct 9, 2019 6:00 PM12.48195574 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3fcee75bc2c6c75bff2a4f0b...
Oct 9, 2019 5:00 PM3.08170475 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa15fa2a2e2ea1e07a07958492...
Oct 9, 2019 4:00 PM2.91726871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21f3aa8de3abe06acfb7b079...
Oct 9, 2019 3:00 PM2.88757480 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54cbd5d6b6ad6cac7090ab94...
Oct 9, 2019 2:00 PM3.07878870 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80df7eb3006e7f0ab205d5e4...
Oct 9, 2019 1:00 PM3.18828804 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec43a828ff87a29ec5f13cc2...
Oct 9, 2019 12:00 PM6.34225261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa92ddf7d7ad58659e4e575b12...
Oct 9, 2019 11:01 AM6.25156554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa232f132c28465775e2148d...
Oct 9, 2019 10:01 AM3.14040425 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03c2ad02f29d74653a8d71eb...
Oct 9, 2019 9:00 AM6.40575893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab72d59a99a64a51816ae6647...
Oct 9, 2019 8:00 AM6.74575655 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b49f5dcc72714aef5c65ea6...
Oct 9, 2019 7:00 AM6.82224978 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa821f3aa8ed4173b7e7f4629c...
Oct 9, 2019 6:00 AM10.74684915 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03f6fa42142a0304af477bfe...
Oct 9, 2019 5:00 AM11.18525720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75e09ae78e1bea7cf8ffd6bd...
Oct 9, 2019 3:04 AM3.03970968 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc9ee7d5fe710a87be209333...
Oct 9, 2019 2:03 AM2.32677201 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a21064315d4341f72100631...
Oct 9, 2019 1:03 AM4.42310487 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7e8cc8c10823604859430fc...
Oct 9, 2019 12:02 AM3.07776273 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f8f8ef695e4a6481ac2674b...
Oct 8, 2019 10:00 PM9.71534559 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5df96bdc860896b19395be0e...
Oct 8, 2019 9:00 PM9.24795094 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10e5c16c092e71b49a2d9666...
Oct 8, 2019 8:00 PM6.04648020 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae73baf64ebad8ebe295dc300...
Oct 8, 2019 7:00 PM4.34214220 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec548e9a7bff4ac7e987341b...
Oct 8, 2019 6:00 PM9.42562795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae97218a8919e0b8e3521471b...
Oct 8, 2019 5:00 PM4.03145771 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf3a407eda61f45446cddd80...
Oct 8, 2019 4:00 PM5.67034957 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa39a07f976a4c2fdf442e5813...
Oct 8, 2019 3:00 PM6.91835943 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d14d018a860116c86d292f4...
Oct 8, 2019 2:00 PM7.64606464 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa439aa2082d2a26074f91d573...
Oct 8, 2019 1:00 PM6.70023500 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d93e124ec6c5d6aad31e097...
Oct 8, 2019 12:00 PM2.74054015 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7d2798eea997397b100bfc62...
Oct 8, 2019 11:00 AM6.30221105 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf660099ddae5ddd0bb218fad...
Oct 8, 2019 10:00 AM7.19309881 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b183412fbdd259e3caa3a3a...
Oct 8, 2019 9:00 AM5.71474693 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa887f78879affb2e3e78ccbf9...
Oct 8, 2019 8:00 AM7.86526504 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3726ffa34ae6ff9cf10157ca...
Oct 8, 2019 7:00 AM6.27722597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6352728591152aade21b711...
Oct 8, 2019 6:00 AM11.89963388 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab97c4a74e1e2f23fbb8a5859...
Oct 8, 2019 5:00 AM2.22354103 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae339e5d0f726f5194c7e7605...
Oct 8, 2019 4:00 AM8.10198032 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa743de5145b0a000f68694a4e...
Oct 8, 2019 3:00 AM8.29938714 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa560f2dedf543809ad3b47447...
Oct 8, 2019 2:00 AM6.26076817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae50aae7b3cb32cdd63e619a5...
Oct 8, 2019 1:00 AM10.85036218 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac421f35693a4d0ba03b9079e...
Oct 8, 2019 12:00 AM1.94818390 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5c93dd3d7913d5f51deedc1f...
Oct 7, 2019 11:00 PM17.17672578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad28fdb70f3df6ee72642b49d...
Oct 7, 2019 10:00 PM6.35146256 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ec5c008bab7d37a277f9f31...
Oct 7, 2019 9:00 PM15.78223172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a824af728b09d6f484240e5...
Oct 7, 2019 8:00 PM2.03122884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade1635592a8dd38e7d27c347...
Oct 7, 2019 7:00 PM1.92712551 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf09f1ba0e9a878da8df57770...
Oct 7, 2019 6:00 PM9.75986608 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa06119bb321eefa50fbb0c87f...
Oct 7, 2019 5:00 PM3.96113262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadab2c22f9c76091a4ded0522...
Oct 7, 2019 4:00 PM7.33008669 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b4c07afd702df743c2f8545...
Oct 7, 2019 3:00 PM13.59137818 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0082b9c44932bf891a9f0c8...
Oct 7, 2019 2:00 PM7.59609665 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa213bf2eb995a90b06d68cbc4...
Oct 7, 2019 1:00 PM4.05838867 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb287deb1d96eea42b3fc1e8...
Oct 7, 2019 12:00 PM9.19433105 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42dd5c815bb9b26606356172...
Oct 7, 2019 11:00 AM5.98260527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa84092ce3b4663d84c630176b...
Oct 7, 2019 10:00 AM3.79416063 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a2727daab310aa8a45517eb...
Oct 7, 2019 9:00 AM5.82721871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1eacb7d91fd051d79b36cd36...
Oct 7, 2019 8:00 AM5.72465100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0b2fefe165fee47de853d13...
Oct 7, 2019 7:00 AM4.23043681 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa662b214e5db9af6d1345057c...
Oct 7, 2019 6:00 AM2.15468666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfa402dc0e971eb53a76c553...
Oct 7, 2019 5:00 AM7.81868358 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67fcb1ab0e4ffed64a93181e...
Oct 7, 2019 4:00 AM4.31510000 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae01e4fb68ed9300a2621f973...
Oct 7, 2019 3:00 AM10.39665318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab99a37c67df053a3cfd83ef9...
Oct 7, 2019 2:00 AM3.80560871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a58aa5551c495b1a364d4ed...
Oct 7, 2019 1:00 AM2.22730216 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace6ecba5eb9234099ab96367...
Oct 7, 2019 12:02 AM1.96870717 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6804430099836705da682399...
Oct 6, 2019 11:00 PM6.31783145 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa616b143d9a63d1f6a2522e1b...
Oct 6, 2019 9:00 PM4.19695724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7abebc15ddf33bcd9a44a78...
Oct 6, 2019 8:00 PM2.32606225 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb015009733770985954247e...
Oct 6, 2019 7:00 PM4.67538009 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaddb4cb3567cc0b481fe330a8...
Oct 6, 2019 6:00 PM7.81410549 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a94a7f290a8b9bd244b92c6...
Oct 6, 2019 5:00 PM6.42448820 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae83f9580f2f473fd61d1425f...
Oct 6, 2019 4:01 PM8.10562997 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2db0f8261c5f7deb9b6eca5f...
Oct 6, 2019 3:01 PM5.39312319 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8829c90a478ad3417e255e91...
Oct 6, 2019 2:01 PM5.88387160 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa11c29678a1aeac15725a3e02...
Oct 6, 2019 1:00 PM7.56547946 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9143a4589e430552ca45b07b...
Oct 6, 2019 12:00 PM1.90112793 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1436174f390ce5861bfe1a66...
Oct 6, 2019 11:00 AM1.77639832 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9f682190e00f7c9077405691...
Oct 6, 2019 10:00 AM7.42012714 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12a83f4f9fba17b9b980ab59...
Oct 6, 2019 9:00 AM3.65177722 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17e401e43a5766cc8e0b6377...
Oct 6, 2019 8:00 AM12.05209206 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d7a871222f0f871df9f9e64...
Oct 6, 2019 7:00 AM8.47361857 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22b0151df225d7d118d70949...
Oct 6, 2019 6:00 AM5.79575365 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09774c03f04c630925777181...
Oct 6, 2019 5:00 AM3.73213342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad2866d45ef00e23a39477405...
Oct 6, 2019 4:00 AM3.72351608 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacea43f8144e80801dc0394c4...
Oct 6, 2019 3:00 AM8.27137638 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64e344b62ad0a54126c4ef94...
Oct 6, 2019 2:00 AM4.19366670 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1e7147de9e0dca8f35c7109...
Oct 6, 2019 1:00 AM3.41539577 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa3703f1e7ba026923425029...
Oct 6, 2019 12:00 AM3.42502886 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34fbe430797c141c3b0c4a79...
Oct 5, 2019 11:00 PM3.95247512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa260a40e95c04996a650ff06c...
Oct 5, 2019 10:00 PM3.77468044 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba83655e90f45a3da22277dc...
Oct 5, 2019 9:00 PM5.51108463 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50821f098d9fadf7f092e7d5...
Oct 5, 2019 8:00 PM6.54921392 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7f3dae4cd3621abc74d1353...
Oct 5, 2019 7:00 PM7.08285433 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad195a06dd113387bc959da68...
Oct 5, 2019 6:00 PM6.97652553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeea3cd54abe694f20479d862...
Oct 5, 2019 5:00 PM6.56078634 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf92f528e96097ce0ce23421f...
Oct 5, 2019 4:00 PM1.69403671 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab681f1a995c131e0ff3d9297...
Oct 5, 2019 2:00 PM5.69082222 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa14b80b285747da29c27f93b4...
Oct 5, 2019 1:00 PM5.34559893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d0580c0b57ff13b93cdc25d...
Oct 5, 2019 12:00 PM3.63586039 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf79c172ab223d35166cf2160...
Oct 5, 2019 11:00 AM5.16492731 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaddac9378680b5abe21ef4ffb...
Oct 5, 2019 10:00 AM5.34088107 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9b74a1e0d27165c902675e9...
Oct 5, 2019 9:00 AM7.49123444 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf44014cf11b7405e9064a015...
Oct 5, 2019 8:00 AM7.43795293 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa4da91e0fe70dec360795e02...
Oct 5, 2019 7:00 AM4.12976729 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9186d31dd88207a78dd5b5c9...
Oct 5, 2019 6:00 AM6.16899467 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ee576f91e4413a01a4ad56e...
Oct 5, 2019 5:00 AM11.57560921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa770000c763179781099394b5...
Oct 5, 2019 4:00 AM1.83381528 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa76e7a46d61c6d7324c4f0837...
Oct 5, 2019 3:03 AM5.61054139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac1a92ad4996af6555643058f...
Oct 5, 2019 2:00 AM8.54013465 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa567e3f85f66ceec30eb8be5c...
Oct 5, 2019 1:00 AM8.48945815 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4afd70002b471dcae1b075b6...
Oct 5, 2019 12:00 AM8.35661968 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac6911b4895f533ab0c449675...
Oct 4, 2019 11:00 PM3.38640839 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa02907d5158285860902c3385...
Oct 4, 2019 10:00 PM5.58726932 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e952fa4f17cb503bd2781aa...
Oct 4, 2019 9:00 PM9.83621453 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d4106bb4eb69e0159c7732d...
Oct 4, 2019 8:00 PM5.47579638 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3166e5a3f32ce665f8b3742d...
Oct 4, 2019 7:00 PM7.85673983 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3da8f14503422c08d90bbe5...
Oct 4, 2019 6:00 PM6.41737949 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa35e5df93a4c2348b266c2c9c...
Oct 4, 2019 5:00 PM14.20690991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf37e99d8bcad64803971deb1...
Oct 4, 2019 4:00 PM3.88043845 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60ca40ef91179dae4157f191...
Oct 4, 2019 3:00 PM10.60636060 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f1f2c38e560a692756c2c71...
Oct 4, 2019 2:00 PM13.03975889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab6805e7f9af0e55ad992e6f...
Oct 4, 2019 12:00 PM9.44005701 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa40b854de7933cf4b24edc9ce...
Oct 4, 2019 11:00 AM8.78638315 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa318155a5cc6465a98109f269...
Oct 4, 2019 10:00 AM4.34181364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa390962c63da6cf0bd4da9795...
Oct 4, 2019 9:00 AM1.96211195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd296dc5b7a2ab5562bb4a84...
Oct 4, 2019 8:00 AM5.48345663 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93456be7787e5015f70d36f4...
Oct 4, 2019 7:00 AM2.80162593 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0c7913bdb7c856313653531...
Oct 4, 2019 6:00 AM2.90303773 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5848868e4577c91049f29699...
Oct 4, 2019 5:00 AM2.73223529 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fda7fbcc700b60963ed0859...
Oct 4, 2019 4:00 AM14.25942160 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa552958513f519ae251f80712...
Oct 4, 2019 3:00 AM11.63423508 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7223f2b3cb82af7b9675614a...
Oct 4, 2019 2:00 AM2.72932676 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4c8c715196945e65c1e2641...
Oct 4, 2019 1:00 AM10.24008021 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae19dc1ba2dbdc66fe372747e...
Oct 4, 2019 12:00 AM8.25999283 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a7e3de64cbba98047ecdce4...
Oct 3, 2019 11:00 PM5.55467360 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79640efb373cce4e981b4c61...
Oct 3, 2019 10:00 PM18.43532016 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1753362ae3b9813a5bd2cd2b...
Oct 3, 2019 9:00 PM2.81776719 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47b6ca75e6150026c9aa9d33...
Oct 3, 2019 7:00 PM5.34320022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc196663e6f39db2698af8fd...
Oct 3, 2019 6:00 PM1.36779132 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa785198e9766d8c55b1ac9bd7...
Oct 3, 2019 5:00 PM1.84546520 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9400023bf1e1da541b3fa176...
Oct 3, 2019 4:00 PM0.47898787 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55fbf6f8abedbf336ccab2d0...
Oct 3, 2019 3:00 PM1.07560158 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f958cca8220cb52c5e0957f...
Oct 3, 2019 2:00 PM3.04959498 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad39d1463c0acc8400fa4d900...
Oct 3, 2019 1:00 PM0.50811864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac4ead9480a1c0a791adfc49f...
Oct 3, 2019 12:00 PM2.40009453 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fb5ee546e3734148c0c5bd7...
Oct 3, 2019 11:00 AM1.09131822 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09a80c77cc5fb2f1c8bbc0f4...
Oct 3, 2019 10:00 AM2.07642032 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80435d6e31c680ad059ef5d1...
Oct 3, 2019 9:00 AM0.50722343 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8a2518f6dce537ae45118e8...
Oct 3, 2019 8:00 AM0.96101236 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb3114c658fd3f26b05d7f8d...
Oct 3, 2019 7:00 AM0.52815905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa685281d277089d19917d58a8...
Oct 3, 2019 6:00 AM1.00636692 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa295bb5fea6502ed940c8e034...
Oct 3, 2019 5:00 AM0.47595923 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaeb57eed8894a99e85f14bfd...
Oct 3, 2019 4:00 AM2.70032962 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7950211be88128c4310f927a...
Oct 3, 2019 3:00 AM1.61722947 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa00a18ae72395272553e4b2ad...
Oct 3, 2019 2:00 AM1.04173144 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf2a54434e54715737a6e133e...
Oct 3, 2019 12:00 AM2.13624911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa151bc680f985a0168d15220a...
Oct 2, 2019 11:00 PM2.65530381 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf2687040ef2f7354fa67a15d...
Oct 2, 2019 10:00 PM1.19819629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9822045044f971e776d6634...
Oct 2, 2019 9:00 PM0.60770322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc89570d022ab5b1b6309d7d...
Oct 2, 2019 8:00 PM1.57181022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3bb16cc01bfba6680c77585...
Oct 2, 2019 7:02 PM2.09783496 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1bee6757039607e6eb7d320...
Oct 2, 2019 6:02 PM1.08423171 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5e08bdba5f3e44a73cd843b...
Oct 2, 2019 5:02 PM0.65378300 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80db21b4083304525eccf4a3...
Oct 2, 2019 4:01 PM0.69966563 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1cd9445115adce79e7921c42...
Oct 2, 2019 3:00 PM1.14747001 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f7635d91a6398a130410aa7...
Oct 2, 2019 2:00 PM0.61546522 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac04c0df87d355a78ee36e722...
Oct 2, 2019 1:00 PM0.36632656 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadcdc7f1964e8b411436a9754...
Oct 2, 2019 12:00 PM0.21226729 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b6c33f3e137ea5561b09750...
Sep 18, 2019 3:00 PM0.13508084 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8cc161fe2d161c5fbebf9d19...
Sep 18, 2019 10:00 AM8.52833366 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96bb930d4ed8e7b1beac4bf0...
Sep 17, 2019 11:00 PM12.57923130 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa615c5d8aca5cdf3bc07fa60e...
Sep 17, 2019 9:00 PM12.39425291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6c0e015c98ee99e7c5c1055...
Sep 16, 2019 9:00 PM12.61501135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada005381e988b87d8791c1cf...
Sep 16, 2019 8:00 PM12.46916679 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c470178ee41ceab616503dd...
Sep 16, 2019 3:00 PM11.80817429 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56b918f2648e952752c8bd0c...
Sep 16, 2019 12:00 PM11.62807794 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e35b87448232b33697ea4fe...
Sep 16, 2019 3:00 AM11.42251078 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc30b1902be484aa1fe81415...
Sep 15, 2019 6:00 AM9.50919055 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fef16c3eb0dce1077c1f475...
Sep 15, 2019 12:00 AM11.13587549 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec5e12e3dd54406bfd9ab140...
Sep 14, 2019 7:00 PM10.88772978 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b27a26041e943f2ca792755...
Sep 14, 2019 3:00 PM11.07270249 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac39b26ffd7c4df9aa26d0dde...
Sep 14, 2019 4:00 AM11.35367763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d108da80b83380913922169...
Sep 14, 2019 3:00 AM11.39082317 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa069ba231c234f58d1d583b92...
Sep 13, 2019 6:00 PM22.24857331 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa287af57aacb129f7142ddc27...
Sep 13, 2019 2:00 PM10.23509581 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa761c0e21ebecfdf82fbbdac...
Sep 13, 2019 11:00 AM22.11254758 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4f341b75f0a293ab6c9c3226...
Sep 13, 2019 9:00 AM11.02846889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed172c9af559996eedb0005a...
Sep 12, 2019 1:00 PM10.81011536 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2f7d141dfbbde6bf9ab5ebb...
Sep 12, 2019 10:00 AM2.24563757 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaba32f0b4a346e7ba7d9f7eb...
Sep 11, 2019 2:00 PM4.02950153 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ca40b027b100545a0462119...
Sep 11, 2019 1:00 PM4.42461284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03f0de7c751238206d545a23...
Sep 11, 2019 12:00 PM4.38343770 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25c6b66c2a5eea896360e8a9...
Sep 11, 2019 7:00 AM9.39186627 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54ecc180c52ac82b8d07fb75...
Sep 11, 2019 5:00 AM10.99416057 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa515b753f54b5cb59191843ca...
Sep 11, 2019 3:00 AM10.68309865 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5e7e7ea5ad66ac1ff5d1394...
Sep 11, 2019 12:00 AM10.16230255 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa40cf061aaf9bcfddb88b68b6...
Sep 10, 2019 8:00 PM10.08549985 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8de4174592190d9398dc22b2...
Sep 10, 2019 6:00 PM21.26447916 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1502de77694bf86bb0c94aaa...
Sep 10, 2019 1:00 PM10.04120429 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b55e6024c529a9b42f360bf...
Sep 10, 2019 11:00 AM10.14416751 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab45b84c3136d35e3199a0553...
Sep 10, 2019 6:00 AM10.87586576 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa940774008c1ec0b93f63e431...
Sep 10, 2019 3:00 AM10.55467319 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa242c079aea8162f67f3cc603...
Sep 9, 2019 8:00 AM10.21363396 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa767d52d1ddc493ee3fc4c15f...
Sep 9, 2019 1:00 AM20.54217136 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe1fd4caf81fe34394a56b76...
Sep 9, 2019 12:00 AM10.31854853 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29aa1d430cfcc85d7aa1070a...
Sep 8, 2019 11:00 PM10.34424481 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3f309d03769c2fd2cb93dd6...
Sep 8, 2019 10:00 PM10.20811118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa61088d8d80350fa700075da1...
Sep 8, 2019 5:00 PM9.14772896 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53aa95bde1523203256be0ba...
Sep 8, 2019 4:00 PM9.10993162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ece34e82cc8ff129ab43811...
Sep 8, 2019 1:00 PM9.89139107 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e06d3a7accde145bf4fc08d...
Sep 8, 2019 10:00 AM10.06331525 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24a499171aa8cbe606843249...
Sep 7, 2019 5:00 PM9.43059911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb16453cd380b78330bf4998...
Sep 7, 2019 8:01 AM9.62663323 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bd3276914d6f1cfe9cfdb49...
Sep 7, 2019 7:01 AM9.76366602 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9b10e3c43a0fbf81f878ac4...
Sep 7, 2019 5:00 AM9.72377580 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf68ef6b0ccf89619e576f9a7...
Sep 6, 2019 11:00 PM9.37880137 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8a0ac7e4c0ccba97f411b5e2...
Sep 6, 2019 9:01 PM9.30137556 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e183a5aca103eeae59fe2e3...
Sep 6, 2019 8:01 PM9.34666215 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa956252876b711ce21911ed19...
Sep 6, 2019 2:00 PM9.26366118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b887e056ab534285aa416ed...
Sep 6, 2019 12:00 PM9.45419213 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2df4acee9f9bf41bd4d3b1ca...
Sep 6, 2019 11:00 AM9.54052752 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc680c0fd3fc4aaee0d60e1b...
Sep 5, 2019 7:00 PM9.32260050 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa322d99b07a5109f97c4c401a...
Sep 5, 2019 8:00 AM9.35216455 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3728b53017fc47c58be5348c...
Sep 5, 2019 7:00 AM9.38159286 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08bb8b315348b764a8734495...
Sep 4, 2019 11:00 PM5.96809213 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70e1ef10133a847bbee6430b...
Sep 4, 2019 1:00 PM3.92285176 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6db072a8a295de7da2e0ae9...
Sep 4, 2019 9:00 AM8.63439277 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa87320418c36aa04d783504df...
Sep 4, 2019 4:00 AM8.80373241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7497d15dcc0948380be8c830...
Sep 3, 2019 5:00 PM8.06161867 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e861731fa09bd8dc4935b8e...
Sep 3, 2019 4:00 PM8.04925866 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e1251fef56ae313ac325225...
Sep 3, 2019 8:00 AM8.33431321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab72b07c0be6a596ecc60bf7a...
Sep 3, 2019 6:00 AM8.35873867 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fce9b851b2c0501fc2cb02c...
Sep 3, 2019 4:00 AM8.11943286 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44eb0a5398771acf9a83cf18...
Sep 3, 2019 3:00 AM8.21239884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5d460a92d5fcc8f27f63eef...
Sep 3, 2019 1:00 AM41.43320641 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa279b7639044c4720b9ab2f26...
Sep 2, 2019 11:00 PM7.85225864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa29541df85dd352016219892...
Sep 2, 2019 5:00 PM13.65016884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a424b78ebc7f31495811ce0...
Sep 2, 2019 2:02 PM6.84627162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56d2d32a4e7da368d49b2c02...
Sep 2, 2019 8:00 AM6.52296049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa62c339af8a8fb13f4614dbfd...
Sep 2, 2019 3:00 AM6.54348780 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac00e7586ad7e7673b4dc4905...
Sep 2, 2019 1:00 AM3.47239907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf339fa5852114d1eda5d13c5...
Sep 2, 2019 12:00 AM3.67044551 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9f2010dfb7cf05ccfd9735fc...
Sep 1, 2019 11:00 PM7.38788713 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ac49e94a9da511969078003...
Sep 1, 2019 10:00 PM3.55508310 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49ad5d1aa31b9dba526ecc39...
Sep 1, 2019 9:00 PM3.47696335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa041a01de6979e3b508be9a2b...
Sep 1, 2019 7:00 PM3.35998100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7fbc63812f7accbcef82564f...
Sep 1, 2019 5:00 PM3.56676224 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16f78e1da755b95ea804489d...
Sep 1, 2019 3:00 PM3.38729785 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac75ca0865d7eb6089b286d9c...
Sep 1, 2019 2:00 PM3.26828353 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65c84cf51466ca6bf6d9d0f1...
Sep 1, 2019 1:00 PM3.39513221 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafaec216e898f3be5e155af40...
Sep 1, 2019 12:00 PM6.72743170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4807174a98d13124adcaf220...
Sep 1, 2019 11:00 AM3.38447620 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0dbd7eabb3508a562f4aebf3...
Sep 1, 2019 10:00 AM6.64179479 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41a638c257fe8c2c8d0f83fc...
Sep 1, 2019 8:00 AM7.08085680 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16817c835c1c325f6a5aef76...
Sep 1, 2019 7:00 AM3.19687217 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58530665d968d15df44bd467...
Sep 1, 2019 6:00 AM6.19380939 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae712262154079dd6709500d2...
Sep 1, 2019 3:00 AM3.19815158 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d4943b677ba419f40c08685...
Sep 1, 2019 12:00 AM6.48200464 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f66b64edcb65ded09432667...
Aug 31, 2019 11:00 PM3.63151700 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48ee291a092cc338ff9e8424...
Aug 31, 2019 10:00 PM3.61140074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa188e5b6e331beb4baf532770...
Aug 31, 2019 9:00 PM3.33503371 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5fa318191e046e4141e89a68...
Aug 31, 2019 8:00 PM3.27937592 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa26e382156e3b2b6d7f2f0d63...
Aug 31, 2019 7:00 PM3.46728533 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd761cdb6276f7608595787e...
Aug 31, 2019 5:00 PM10.83898578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5bfad0ed65f10133e689538f...
Aug 31, 2019 3:00 PM6.53305401 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabce78003b6b03bd42f5ff750...
Aug 31, 2019 1:00 PM6.51668757 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae00520abe8d6e5f986d1a51f...
Aug 31, 2019 10:00 AM3.41507461 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a395afc9fe352931ab69537...
Aug 31, 2019 9:00 AM6.89290588 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa797ef6ca8cfaee7df0b7c055...
Aug 31, 2019 6:00 AM3.26271947 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7158e15d3e6ee76cb4fe2b8c...
Aug 31, 2019 4:00 AM6.02946189 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5ffb11a09a34ae00c97162a...
Aug 31, 2019 3:00 AM3.24579742 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac55a07325257ad0a96d99d35...
Aug 31, 2019 2:00 AM6.92500161 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabaa39d7f19648fd76210ef09...
Aug 30, 2019 11:00 PM3.36245035 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2fc1314c97bce944042da714...
Aug 30, 2019 9:00 PM6.87010498 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9cecf79a2c1ee9c21528de61...
Aug 30, 2019 8:00 PM6.57400888 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace17803d1e6e23b53f88360b...
Aug 30, 2019 3:00 PM3.25894016 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9244a6f944b88322c670a5f9...
Aug 30, 2019 2:00 PM6.58338260 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7956e322f4154c0ff03a6cb8...
Aug 30, 2019 12:00 PM6.17455382 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8659bcffc145ec9a43376d39...
Aug 30, 2019 11:00 AM6.97571263 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22093b5a640e2e913cb72c0d...
Aug 30, 2019 10:00 AM6.41683492 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c9f8baab60f0c46d9eaad27...
Aug 30, 2019 9:00 AM6.17092231 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8246f8b57d34fc8f5115d0b4...
Aug 30, 2019 7:00 AM6.51377950 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab015b1db6287a8939a981774...
Aug 30, 2019 6:00 AM3.36895120 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadeae5e0d1b0f1f66d3e571b4...
Aug 30, 2019 4:00 AM3.30697621 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae534be3f85210104420cf47c...
Aug 30, 2019 3:00 AM3.28825442 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5dafedfc0da19eb51336167...
Aug 30, 2019 1:00 AM8.86607068 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabac03f843d57a7dbda3491a5...
Aug 29, 2019 9:00 PM6.44264436 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa20685141bdd480a110b4a268...
Aug 29, 2019 7:00 PM6.56027421 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa52c2b6a3dfc869109d8ddeb2...
Aug 29, 2019 6:00 PM2.97664688 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2748ba1acc5b459c744ef6ab...
Aug 29, 2019 4:00 PM6.07196336 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd66f4fa9391d27bea1716f7...
Aug 29, 2019 2:01 PM3.20432743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfc76f3b0e06e7d8e678162b...
Aug 29, 2019 1:00 PM12.56731725 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaafc1b3df46a9f917d4892324...
Aug 29, 2019 12:00 PM3.09841796 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29d01cf5d2ea1367e30d1233...
Aug 29, 2019 11:00 AM3.08104341 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad2275dcef40c6029a273065a...
Aug 29, 2019 10:00 AM5.94996755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4031e18fd5e5a69c569d3c1c...
Aug 29, 2019 8:00 AM6.05430115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa388881cfe27626912cc2546...
Aug 29, 2019 7:00 AM3.12367641 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac72920c1934928ecfc9fbbb5...
Aug 29, 2019 6:00 AM6.16041377 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadacfaac70eac2808c68afde8...
Aug 29, 2019 3:00 AM6.81504517 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa636712c9af0718dd07638d68...
Aug 29, 2019 2:00 AM5.93920168 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa825549e14e8a9d60aa979ee0...
Aug 29, 2019 12:00 AM5.54314362 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabacc61e7d3bcb49de65384bb...
Aug 28, 2019 10:00 PM2.77415509 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa592dc2f5c956486a1b5846a3...
Aug 28, 2019 9:00 PM6.16334843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28554e919d958fc7f7562848...
Aug 28, 2019 8:00 PM6.23888958 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa896fa78101f85ac49cdd6e43...
Aug 28, 2019 7:00 PM3.05488874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab6dbcef7bd43bcd7a2caea1a...
Aug 28, 2019 5:00 PM5.80221909 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa496aead13a139adc80fecb9f...
Aug 28, 2019 4:00 PM6.56013683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa939446f11007bc16d8e34651...
Aug 28, 2019 3:00 PM15.51855118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa726027f8da2b27ce58bb8a77...
Aug 28, 2019 2:00 PM10.25017828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c03e03adef613c6515423ff...
Aug 28, 2019 12:00 PM6.07503247 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4dfd971d2ad26870fc8d8bda...
Aug 28, 2019 11:00 AM3.11820757 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8fffe078e37c1df8a659078...
Aug 28, 2019 9:00 AM6.02394924 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94997d0d7d6f8c4cb35daf46...
Aug 28, 2019 8:00 AM9.21023761 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed84d30cf56258c28539d290...
Aug 28, 2019 7:00 AM9.21358570 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6199da7f8a2fb914e866d989...
Aug 28, 2019 6:00 AM8.93396063 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacbe9bd4673753fa9ce9666e2...
Aug 28, 2019 5:00 AM2.97208578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f310c2958a1394f8a067e1a...
Aug 28, 2019 3:00 AM3.06898351 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0c4be6da619c3a981560bfb...
Aug 28, 2019 2:00 AM6.06305449 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa68c357bad59fa45b4db00d3d...
Aug 28, 2019 12:00 AM3.07436326 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ff4532f96bda1ce3c479702...
Aug 27, 2019 11:00 PM9.50849850 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab61030717fd78625b63f9ed2...
Aug 27, 2019 10:00 PM3.12604296 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac673c00171f12d9b7d15651e...
Aug 27, 2019 9:00 PM3.22492219 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57992106361ac5ab6e320243...
Aug 27, 2019 8:00 PM3.40745248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae12440259dce302fbac8edf8...
Aug 27, 2019 7:00 PM6.33540855 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad392dd10f84886c16562e6f...
Aug 27, 2019 6:00 PM6.55572196 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad630e00a85b2699a7019f342...
Aug 27, 2019 4:00 PM8.76222428 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ba60ed4c136e4c5de634270...
Aug 27, 2019 2:00 PM18.48664245 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb887a6762cb373c9e9a06d6...
Aug 27, 2019 9:00 AM5.98521650 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e67ecf8e5e5b92347a2b37c...
Aug 27, 2019 8:00 AM2.93051346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa589bf28a09022dc576cdf11d...
Aug 27, 2019 7:00 AM3.10367484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a127b3af7d7ce7d78af866e...
Aug 27, 2019 5:00 AM3.29985572 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9aa1bc5101d7e20d362e43d...
Aug 27, 2019 3:00 AM10.14341351 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c9974052db0fbb39891ea12...
Aug 27, 2019 2:00 AM3.03296818 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ec8f359cd9e6c9e39311cfc...
Aug 27, 2019 1:00 AM9.90908554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa35cd0e24338da0b17797e801...
Aug 27, 2019 12:00 AM15.96217772 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac63f8cab34d52fe0755b1ae6...
Aug 26, 2019 11:00 PM2.98636397 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa531ddfc71152bdbbb38215a1...
Aug 26, 2019 10:00 PM5.86426302 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85f9424afa8b711ece7f83df...
Aug 26, 2019 9:00 PM3.05705099 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacbe43e525e1eb0bca77045b5...
Aug 26, 2019 8:00 PM3.07613913 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa628fa37d490717f43b375303...
Aug 26, 2019 7:00 PM6.32334806 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1979028321033252bb4de5fb...
Aug 26, 2019 6:00 PM6.64302484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa056dedc975c4a1ac730d4012...
Aug 26, 2019 5:00 PM6.19236176 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa051237326af5c37cf0822bc...
Aug 26, 2019 4:00 PM2.76414254 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad463cc7edc8a3c8ed939637c...
Aug 26, 2019 3:00 PM6.12979573 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94c966ff57cb349d907ec95e...
Aug 26, 2019 2:00 PM3.31097820 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29a361bdd4efe0049a554888...
Aug 26, 2019 1:00 PM3.15405028 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5b8d0545cf5384521a3356e...
Aug 26, 2019 12:00 PM6.67026350 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa27addac61883c7ac8e31f49...
Aug 26, 2019 11:01 AM2.72639133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31fea39fb9e7cbc6074558c1...
Aug 26, 2019 9:00 AM6.19506039 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21ddd775a0819d2106b1d629...
Aug 26, 2019 7:00 AM6.13690353 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5af397358909bf0213450380...
Aug 26, 2019 6:00 AM3.06107503 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf448fbb19b772fdf49dfe65...
Aug 26, 2019 5:00 AM3.16471762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf99b10256a9f5e4ece332df...
Aug 26, 2019 4:00 AM2.84466615 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45cabf9d8d1f63cb6edf3557...
Aug 26, 2019 3:00 AM5.90063653 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa515bdf95d16c61e4c100a75b...
Aug 26, 2019 2:00 AM6.32957135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa373014857e644885adcb6e0a...
Aug 26, 2019 1:00 AM3.01193783 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafdc58cb3e19b7fd5b1c472a3...
Aug 26, 2019 12:00 AM6.31683967 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae8798e33dd0964790278714...
Aug 25, 2019 11:00 PM6.41117279 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c8a6209cd32adfe39ec903c...
Aug 25, 2019 9:00 PM12.66698763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25806095c6d8e188a36d8439...
Aug 25, 2019 8:00 PM5.99786100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12700e69df236bfb52e202c8...
Aug 25, 2019 7:00 PM9.32193395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafde05f3f1a171dd6393cbcb3...
Aug 25, 2019 6:00 PM3.04253658 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d18a3d66c0d76446a79d0f6...
Aug 25, 2019 5:00 PM6.05018309 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa52ec5ef2e15fddcec871f2fb...
Aug 25, 2019 4:00 PM6.35649338 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf40426896bbf6e0edbd2102...
Aug 25, 2019 3:00 PM6.33574526 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac39cdb816a27278fefd0c9b7...
Aug 25, 2019 2:00 PM13.43625542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa7b8a9bebb40a0ee2af06cf...
Aug 25, 2019 1:00 PM10.03665783 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5022a3ddbf692b95d5319080...
Aug 25, 2019 12:00 PM3.10787624 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f21374cc8e6bb212e9c232f...
Aug 25, 2019 11:00 AM6.23322538 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa82049937ae937f4c77158d67...
Aug 25, 2019 10:00 AM2.98512160 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9cdeaf99fadb7cb76e7ded69...
Aug 25, 2019 9:00 AM3.04138165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56c0f6e4c82b0951d232644d...
Aug 25, 2019 8:00 AM5.76866191 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5019d31f7d3ecf7dc6fe4093...
Aug 25, 2019 7:00 AM11.59161868 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37ff089da6e5070cefcc2335...
Aug 25, 2019 6:00 AM2.99051921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa86d33b97fa38a910c60c4c50...
Aug 25, 2019 5:00 AM9.34899423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f9ffcf0a00302c4a26ab079...
Aug 25, 2019 4:00 AM12.40958683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96af9f9b4cbbd0bacaa1a016...
Aug 25, 2019 3:00 AM3.23744568 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa920daabfb91ad857e12f4ef7...
Aug 25, 2019 12:00 AM5.58031874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5241d90d3a095881c18fe1b6...
Aug 24, 2019 11:00 PM6.05194501 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ec79866183a2ecc686bec12...
Aug 24, 2019 10:00 PM3.19244184 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada5788fda7820f208fa90652...
Aug 24, 2019 9:00 PM10.01903514 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a69902e91b6f551e15d06da...
Aug 24, 2019 8:00 PM8.46310523 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5109ae02944cab5415763668...
Aug 24, 2019 5:00 PM3.11871656 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa423b0a9abe66e0ee9ba5ee64...
Aug 24, 2019 4:00 PM3.37062029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf07b3e155e83f3d0de423a78...
Aug 24, 2019 3:01 PM8.98833304 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2cbf663f8ddd80ffad0d43e3...
Aug 24, 2019 2:01 PM9.40007608 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab93189d8161a170fb7d841f4...
Aug 24, 2019 12:00 PM5.68454903 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1616aca2cdd8f43e3920877...
Aug 24, 2019 10:00 AM2.79810480 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa40c2870cc129b860dc4cf7e9...
Aug 24, 2019 9:00 AM9.29788484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4049521b2ccdd091a5866ac5...
Aug 24, 2019 8:00 AM6.29152820 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab5daa1e793f476ae661755ad...
Aug 24, 2019 7:01 AM3.17486720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd0f416f84e6a8014eb3b55e...
Aug 24, 2019 6:00 AM9.38202414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa63065eb063e79ee984b1459c...
Aug 24, 2019 5:00 AM3.44541497 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa11b3e63875ed1eed7f659e1f...
Aug 24, 2019 4:00 AM6.54309315 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e8b3335453923df9cee8595...
Aug 24, 2019 3:00 AM14.59956425 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5440f373f811f98081adc49f...
Aug 24, 2019 2:00 AM3.05492110 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2dc58e11a6e2c7284befc24f...
Aug 24, 2019 1:00 AM16.95734608 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa682efa039ba2d90673848ffb...
Aug 24, 2019 12:00 AM3.27113185 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac696f3cdfa43461e1b9e87fc...
Aug 23, 2019 11:00 PM6.92093529 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacbca939e790163f6aeada197...
Aug 23, 2019 10:00 PM6.26516325 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c3eadaf0feabecbe3678a03...
Aug 23, 2019 9:00 PM6.79468962 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9ca48a2a6d1e5d53cd09aa0...
Aug 23, 2019 8:00 PM6.99240271 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2268fa5e8f4661f5b748a2ec...
Aug 23, 2019 6:00 PM6.93532791 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa76379f6a80a1d517c8b09846...
Aug 23, 2019 4:00 PM6.50243491 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac0c8a87f64b663e418e0485...
Aug 23, 2019 3:00 PM3.11990731 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1fccada101c1573f71b2739...
Aug 23, 2019 2:00 PM15.14980137 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad43a81bb65949e156f44fdf5...
Aug 23, 2019 1:00 PM25.57507665 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29d37340d2df27d7085591ff...
Aug 23, 2019 10:01 AM6.79493455 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a2e052fddc9f9bc43959f1a...
Aug 23, 2019 9:00 AM3.15939953 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ed8b7569d45314c07935924...
Aug 23, 2019 8:00 AM6.45310435 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa882a9d3507e42f4f5af9f9f0...
Aug 23, 2019 7:00 AM9.14698058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa69d661877b395b671ae0846e...
Aug 23, 2019 6:00 AM5.89163942 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafae47c548ce9253ac382cb61...
Aug 23, 2019 4:00 AM6.48224086 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54a45f40a821bc85d5d4b6ab...
Aug 23, 2019 3:00 AM3.42478796 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf94aeec83bc569ccde458248...
Aug 23, 2019 2:00 AM9.34385554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae70bab8d015e706c26dcb8be...
Aug 23, 2019 1:00 AM3.03942838 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5e43b9d4e83894a8fd6c6ae...
Aug 22, 2019 8:00 PM6.37782666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e429f2bfe23ddd2d9c19092...
Aug 22, 2019 7:00 PM10.31637929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1bde77e67330fdc48b9d2c06...
Aug 22, 2019 5:00 PM3.38369711 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa131d2d54f724695d730fd5e...
Aug 22, 2019 4:00 PM8.36065223 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d2ab3f123452d9c25e64f1a...
Aug 22, 2019 3:00 PM3.09762217 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05ef5bee4d7522d3c863c2f5...
Aug 22, 2019 1:00 PM3.39454237 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa371d885323c1db89cfed5cd1...
Aug 22, 2019 12:00 PM9.07967366 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b3a06b8f028afc0bd3e4370...
Aug 22, 2019 11:00 AM3.00468140 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8eedaf72dc1018d57029d549...
Aug 22, 2019 9:00 AM3.05691313 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa373649816041c25e53725aa3...
Aug 22, 2019 8:00 AM3.04814139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa20188a03eb08ddd9090e8b43...
Aug 22, 2019 7:00 AM6.14164878 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad86cd01874c12ce06d9f78c0...
Aug 22, 2019 6:00 AM6.59278941 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa825f4c54c417be483580dff6...
Aug 22, 2019 5:00 AM5.98088373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e6e0d26d0859da6fe004bd4...
Aug 22, 2019 4:00 AM3.22519638 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcd3021caa84740a5d6b8ce5...
Aug 22, 2019 3:00 AM13.24919489 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa289c2eb5a3cf5787d573b957...
Aug 22, 2019 12:00 AM7.06910020 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab899bb6816c63f57f0e8cabb...
Aug 21, 2019 11:00 PM3.04981342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17e1fa0357c5d554ccf9e25f...
Aug 21, 2019 8:00 PM6.12170255 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc0a9bc79557c77b5b0e4c93...
Aug 21, 2019 7:00 PM12.64601464 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa574b1d39bf2f8e3fb4d4df2...
Aug 21, 2019 6:00 PM9.64936346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad27e42ba3f659803baa4cfb2...
Aug 21, 2019 5:00 PM3.41982262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0856103b9539b7912f426da...
Aug 21, 2019 4:00 PM9.95491572 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad08da979ccdeebf35a52cd44...
Aug 21, 2019 3:00 PM3.30295586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16cbf048e5b46fe540223068...
Aug 21, 2019 2:00 PM6.07006530 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f08346dcdd015feef819958...
Aug 21, 2019 1:00 PM3.14578018 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7263adfd1906961ac0da8487...
Aug 21, 2019 12:00 PM9.04619706 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41044ca48a2c3178cf6be06d...
Aug 21, 2019 11:00 AM3.07184867 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5e9403d212f75bd61e5612f...
Aug 21, 2019 10:00 AM3.19752990 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d95496767ab4ec406de2d36...
Aug 21, 2019 8:00 AM6.47158125 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac1ab51fae1014df4cb7d624f...
Aug 21, 2019 6:00 AM9.79429593 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a6eb8af5ed9745bbdbbd9ed...
Aug 21, 2019 5:00 AM3.04492501 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12e15ff96cdb7b0475bd5753...
Aug 21, 2019 4:00 AM6.00883743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3858c0572b2802929d839fec...
Aug 21, 2019 3:00 AM6.03146652 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96f47904a0f5c241922a3f63...
Aug 21, 2019 2:01 AM3.27310195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb9532727fbd60cba06ee9e7...
Aug 21, 2019 1:00 AM6.34597905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7464cd9a5b1f46562eea158f...
Aug 21, 2019 12:00 AM6.66687778 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd5c3ca71c7c7562fa686b81...
Aug 20, 2019 11:00 PM7.00774480 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba89a68a30de21c1494b41ae...
Aug 20, 2019 10:00 PM6.59949793 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa76593f784c0ffc4a42f3d263...
Aug 20, 2019 9:00 PM6.20687987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b2dbd4cc297e596b6545f17...
Aug 20, 2019 8:00 PM6.52314729 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade04c5fa70bb3a457cc533c0...
Aug 20, 2019 7:00 PM4.84764103 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0a48f5b6feaa35b835784cc...
Aug 20, 2019 6:00 PM1.41191536 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf1178eb4a13d369208ba5fc...
Aug 20, 2019 5:00 PM1.37233892 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca60cc51dd5ee67c1e2b5fcf...
Aug 20, 2019 2:00 PM2.17015938 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53005d96906572b97b5c9d0e...
Aug 20, 2019 11:00 AM3.65527157 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab30886ce367767fbff7774bb...
Aug 20, 2019 10:00 AM5.81393292 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16c23360d0b129ed14a75317...
Aug 20, 2019 9:00 AM6.23804469 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2648b6265954b278dd4ed6a...
Aug 20, 2019 7:00 AM3.17275666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa633a4420c380aec0202427e5...
Aug 20, 2019 6:00 AM6.08976996 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa779ff6df511470f632638f4a...
Aug 20, 2019 5:00 AM6.43485898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a79837029038fae4ba80935...
Aug 20, 2019 4:00 AM13.08976256 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9016d3cf466e50ecd9ae5e4...
Aug 20, 2019 3:00 AM16.52012926 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9701cd38741fd8932b373d30...
Aug 20, 2019 2:00 AM9.79786306 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5cc9044c1f8bc44682cd1c1e...
Aug 20, 2019 1:00 AM12.70244082 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7bb77c79a3b22f861d2155e7...
Aug 19, 2019 11:01 PM3.31459730 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9493651146b3fcf531f963ec...
Aug 19, 2019 10:00 PM3.52595774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8b67d806d97b82f1fb30869...
Aug 19, 2019 9:00 PM3.23775297 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf27a450a3b1ae8e62b13f958...
Aug 19, 2019 8:00 PM3.53931893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2cc69914a9646c10da8590b7...
Aug 19, 2019 7:00 PM6.65457679 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5fdf0cd2bebb3c0c1cfcc02e...
Aug 19, 2019 6:00 PM6.29753808 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7c5fe3062d2f41403ee6d66...
Aug 19, 2019 5:00 PM3.05240253 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa396219d7cf2218356773d18d...
Aug 19, 2019 4:00 PM6.03511763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae397de6b7dfe6cf48402c6df...
Aug 19, 2019 3:00 PM12.69400800 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42ff81b9097212fbad060f8a...
Aug 19, 2019 2:00 PM2.99749995 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cb52bd634c7ecb14fab1df1...
Aug 19, 2019 1:00 PM3.04635816 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2fad99eae2d0e687e460453c...
Aug 19, 2019 12:00 PM3.19305665 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa69d9c8eb31611f423a3e26da...
Aug 19, 2019 11:00 AM6.52652994 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee508f2461953fb2d60cda77...
Aug 19, 2019 10:01 AM6.53333185 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaffb887ea9ae52f5bd28d077...
Aug 19, 2019 9:00 AM11.86875971 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f56383c50db6e63be7ff9bd...
Aug 19, 2019 8:00 AM3.27519005 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa234901c905e131f70d4b5af...
Aug 19, 2019 7:00 AM6.97039133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1a8ef97e40730ccb7974b58a...
Aug 19, 2019 6:00 AM3.08273409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94918f7efb970b7edf167b89...
Aug 19, 2019 5:00 AM6.64281335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9e43dfc6edd13512b331d99...
Aug 19, 2019 4:00 AM6.94013632 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54ebd66b4666314e7e55a310...
Aug 19, 2019 3:00 AM3.41854091 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d3d971795fd9c06c67f7c1d...
Aug 19, 2019 2:00 AM6.77453770 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1491cb6d367c047b57c6a85b...
Aug 19, 2019 1:00 AM12.93905925 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d86261a8085d67a74629c1a...
Aug 18, 2019 11:00 PM12.45348991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e92923e83e1c1f95859ca3b...
Aug 18, 2019 10:00 PM3.24737194 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1009af3975ec8bbd83a85538...
Aug 18, 2019 9:00 PM3.09289438 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78cd9bc6d0fc512f4288d30c...
Aug 18, 2019 8:00 PM3.01511322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbb9257fb77b1b81e4c28eaf...
Aug 18, 2019 7:00 PM15.66358883 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa06b69bc4a80efe5fbf243689...
Aug 18, 2019 6:00 PM6.38446386 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9aef6858a2a2f2f9e71b05b8...
Aug 18, 2019 4:00 PM6.80080459 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2251dbb64849357b6eacb508...
Aug 18, 2019 3:00 PM3.08963798 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03e43637f94d7aec41226b90...
Aug 18, 2019 1:00 PM2.92250238 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe941abe9a699e952d546af6...
Aug 18, 2019 12:00 PM6.63249688 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa235139233d5ebbe9e6eb1640...
Aug 18, 2019 8:00 AM12.16077177 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafdd8ac2e3c32d754196dd5eb...
Aug 18, 2019 7:00 AM2.88802389 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec3d946f00ac7d9be2bbdcde...
Aug 18, 2019 6:00 AM12.79308193 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b536431b80f8c0a34e8c377...
Aug 18, 2019 5:00 AM6.39357833 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac86d6e91e3bc2a1bf2448899...
Aug 18, 2019 3:00 AM2.98691302 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf836f479911a492336415012...
Aug 18, 2019 2:00 AM6.38427709 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafeeae8caa4ab9411131fda2c...
Aug 18, 2019 1:00 AM3.24279073 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24a54c24806b89554d881d81...
Aug 18, 2019 12:00 AM3.14749921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa211cc525cf0978aeed94ec81...
Aug 17, 2019 11:00 PM3.32774870 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa866b7f6aecef5d5b80b7d94f...
Aug 17, 2019 10:00 PM6.79040100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae17cf4b8d0b22b3577e2d7ec...
Aug 17, 2019 9:00 PM6.57949172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ccf0bd364ba505032e7fe84...
Aug 17, 2019 8:00 PM3.93792381 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab406e6bc0a8756be0708bef3...
Aug 17, 2019 7:00 PM12.33168140 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54fc83149db08c87aef30f10...
Aug 17, 2019 6:00 PM7.42472638 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad43badd14e2ac068adee1320...
Aug 17, 2019 5:00 PM6.21991280 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72ad328fb49a164163b54c24...
Aug 17, 2019 4:00 PM9.36655597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a872d613b356fe6f7129331...
Aug 17, 2019 3:00 PM6.00188194 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa075e0b2ccda08ef496a0921e...
Aug 17, 2019 2:00 PM3.42438597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ab0612457c51f4f378e2793...
Aug 17, 2019 11:00 AM8.82878032 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b985c02af57e06d01f066b9...
Aug 17, 2019 10:00 AM2.88679346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa566062ee00934ab0a965a9f5...
Aug 17, 2019 9:00 AM3.27815839 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad31fda6d812cee8cbea17a87...
Aug 17, 2019 8:00 AM6.07908199 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa046df663fbee519e9eb41bdb...
Aug 17, 2019 7:00 AM15.07367353 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b2ba82c50b418e48657b9cf...
Aug 17, 2019 6:00 AM3.08888630 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae7c4e0bd33c7aee471866a8c...
Aug 17, 2019 5:00 AM3.32139624 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa224b3178cb96a4abbd9ec9d6...
Aug 17, 2019 4:00 AM15.00947737 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ff91895bb716190deb65088...
Aug 17, 2019 3:00 AM3.18580133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa457382378c64f93d0c787dad...
Aug 17, 2019 2:00 AM3.13697030 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5442d75614dd9a6b541bcc65...
Aug 17, 2019 1:00 AM7.19116700 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa902a2926d83fd0e7024613e1...
Aug 16, 2019 10:00 PM2.71478481 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab6ebdc39fe45a40a9974f4a3...
Aug 16, 2019 9:00 PM3.10545698 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad659c535a287cc47c584ae3f...
Aug 16, 2019 8:00 PM3.22846722 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37efaa8d0cec88045407f685...
Aug 16, 2019 7:00 PM3.36028075 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8add9373101c5c50da0e6ef4...
Aug 16, 2019 6:00 PM3.36970488 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad759da33e7c4881cf1567f8e...
Aug 16, 2019 5:00 PM6.79823717 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45fda57f6b4755cef35e1d51...
Aug 16, 2019 4:00 PM6.40529862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad769f3d2d4a9ee4df1f5c01d...
Aug 16, 2019 2:00 PM12.06386652 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa868c52e301315b664c6a32cc...
Aug 16, 2019 1:00 PM5.93382565 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f6cd154ce2285d0394446fe...
Aug 16, 2019 12:00 PM6.15398229 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf341f063eb5b2ad9580983c9...
Aug 16, 2019 11:00 AM6.60872128 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab154cf1c09a5edba402f33ca...
Aug 16, 2019 10:00 AM6.22667102 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae370f500d652ecfb565f88a5...
Aug 16, 2019 9:00 AM6.34436354 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a9bb409a5dd52b1ee800d0c...
Aug 16, 2019 8:00 AM2.87813823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5aed474b811afb2c36d222c1...
Aug 16, 2019 6:00 AM7.12121406 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa845c24288b13999258976582...
Aug 16, 2019 5:00 AM8.13915431 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade3027088c4cf59ed3379f65...
Aug 16, 2019 4:00 AM15.23935739 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9dd6f3b9cd1231983363fb43...
Aug 16, 2019 2:00 AM7.51590550 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a4f4ef0d007b99d6ed424d2...
Aug 15, 2019 11:00 PM3.12873940 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1eecfa7bc08e5924cfc05634...
Aug 15, 2019 8:00 PM2.06358337 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa62ebc3f44f4043d99f82c565...
Aug 14, 2019 3:00 PM2.24155053 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b35e3ccb4f1c8eb598efb88...
Aug 14, 2019 2:00 PM3.51574823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3f8b1f3255b49dffdb2e938...
Aug 14, 2019 1:00 PM6.18797919 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac2a4b37c05945a9c1a8c6e77...
Aug 14, 2019 11:00 AM16.29468972 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0bf0d75ca5dd1dda2b2b19a3...
Aug 14, 2019 9:00 AM6.06172426 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9bccd61f0af64be2d0f2f5c0...
Aug 14, 2019 7:00 AM6.04861259 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa843e0d1d0030f23c3fd71097...
Aug 14, 2019 6:00 AM2.97625635 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80d9b4dca6d73fecebaf044a...
Aug 14, 2019 4:00 AM2.85078121 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0d280b02d39f8a9df522395...
Aug 14, 2019 3:00 AM2.94847477 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa87b89d2ef925d00d49887a82...
Aug 14, 2019 2:00 AM9.10535074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5daf49d7a79faa0d9257e015...
Aug 14, 2019 1:00 AM3.24931532 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac995a5457243e84ac045fe64...
Aug 13, 2019 11:00 PM3.13986193 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0957f028427761a3781723c...
Aug 13, 2019 9:00 PM5.67157739 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31bcd38399ee3d3583ecc155...
Aug 13, 2019 8:00 PM2.96778838 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacde0339957c86d505c0f54cb...
Aug 13, 2019 7:00 PM5.86043747 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0b2f270b72737110ac2803f...
Aug 13, 2019 6:00 PM11.30499097 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25848d75634fdd1337fb8eb4...
Aug 13, 2019 4:00 PM11.65928081 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa638223742358348f7517b0c8...
Aug 13, 2019 3:00 PM12.03385325 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9da0608419c579022ac99ed3...
Aug 13, 2019 2:00 PM3.19670852 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa283bd8fbb65d248ae407fc98...
Aug 13, 2019 1:00 PM3.48414549 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4f93aa3a7eb89b4580df65ab...
Aug 13, 2019 11:00 AM9.53928841 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac26a63834ef6afd7d0700e56...
Aug 13, 2019 10:00 AM3.00089762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd169865293bd74c11834696...
Aug 13, 2019 9:00 AM16.56998204 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d80214b6ce443ac8c4ca901...
Aug 13, 2019 8:00 AM3.13624480 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65641aee1482d2b1a0ee2d9b...
Aug 13, 2019 7:00 AM6.54188363 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96b0b3143d667a00cb6dc771...
Aug 13, 2019 6:00 AM9.39181431 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa767ebb1bb2c137d9696690e3...
Aug 13, 2019 5:00 AM2.92519651 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf2e62ec92486f10abe5b7ab0...
Aug 13, 2019 4:00 AM5.82296897 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31e112a915d69ae0c25a9c70...
Aug 13, 2019 3:00 AM2.89931660 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab888fc65d19dcea408b8c3c6...
Aug 13, 2019 12:00 AM3.32320035 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca67b229465037815f70af51...
Aug 12, 2019 11:00 PM8.86018000 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b449ca5319d9abd4c69719c...
Aug 12, 2019 10:00 PM3.02773254 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbd5c511a5694b185d79417e...
Aug 12, 2019 9:00 PM2.81186356 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16eac6233c21a11d0a5cd0f7...
Aug 12, 2019 8:00 PM8.09592495 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee285ae22f60d14f7a7f3d34...
Aug 12, 2019 7:00 PM3.11993702 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d84dd0da7d4e855f65234e4...
Aug 12, 2019 6:00 PM2.96551720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7a69a431b26cdbc5082a5d4...
Aug 12, 2019 5:00 PM8.99118226 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadeecf0657c9b84a4af6a1d4e...
Aug 12, 2019 4:00 PM5.91080148 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8afe8a9c540b6fcf3b8bd980...
Aug 12, 2019 3:00 PM11.75505816 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ba31aa1e252f0f96e0ce292...
Aug 12, 2019 2:00 PM5.89667863 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad8774697edcaff7f3669fc1...
Aug 12, 2019 1:00 PM2.85701685 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4226ac3e032fc49fe310545...
Aug 12, 2019 12:00 PM2.92550794 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8dc9b4885ae49c5132414324...
Aug 12, 2019 11:00 AM14.94656854 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45b60ae4763305c4b52e2df1...
Aug 12, 2019 9:00 AM18.18834552 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2db8b0bdaaab81bd055ab5ae...
Aug 12, 2019 8:00 AM5.93354242 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad24a302bbbc83bc0b8d4bea4...
Aug 12, 2019 7:00 AM9.25660006 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa84e9d12412d536d6a68d1716...
Aug 12, 2019 4:00 AM12.62985144 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac89a637a5a3aeb1adb15d670...
Aug 12, 2019 3:00 AM8.23825072 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa750967f9e989037b99830d81...
Aug 12, 2019 2:00 AM2.75599647 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa030e1db5b53cf03c3661d419...
Aug 12, 2019 1:00 AM2.93561312 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa341fa78dda78a7d76d11c40c...
Aug 12, 2019 12:00 AM5.68054004 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa531a4ed48fb47b450463fe0e...
Aug 11, 2019 8:00 PM2.90213052 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9bfb4ff52b0cc8b1a3587104...
Aug 11, 2019 7:00 PM6.21806318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa607bf2e9d9bcdd052290df77...
Aug 11, 2019 6:00 PM5.11604666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa18e509a2063dac6bbc06498c...
Aug 11, 2019 5:00 PM2.76995024 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9f7f735ec8a2c57bca78830...
Aug 11, 2019 4:00 PM5.48688795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaaa97e22f3f565fdb72e4251...
Aug 11, 2019 3:00 PM6.05656797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5902ceae04e4333536bd2070...
Aug 11, 2019 2:00 PM5.49487754 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaceb7be46acb58bdea907f538...
Aug 11, 2019 1:00 PM2.98232865 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf706c80ace2e5202c464bfdf...
Aug 11, 2019 12:00 PM9.04126927 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa28f97ec7746ac6f15493a19...
Aug 11, 2019 10:00 AM8.42697041 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70f84a6f5b22a0993ba36183...
Aug 11, 2019 9:00 AM2.87716285 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6a70a1ef8504ee4c2a9d91a...
Aug 11, 2019 8:00 AM5.78296724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa686373c945f19a48b6f497ac...
Aug 11, 2019 7:00 AM2.88611697 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8faa4ef6c52c07aa904744b...
Aug 11, 2019 6:00 AM5.43694384 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa485ce47ababbcccacf0f199a...
Aug 11, 2019 5:00 AM5.77452512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5451f377406b54c7d92f35f0...
Aug 11, 2019 4:00 AM2.67571553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa9256e8ea18945bb500c7c69...
Aug 11, 2019 2:00 AM5.67470705 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36868b9673d9d756eefb76d1...
Aug 11, 2019 1:00 AM8.58947117 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa447d0729b0b6f9f5eddeb145...
Aug 11, 2019 12:00 AM3.22009586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80aa62d56ddb03232d0d641d...
Aug 10, 2019 10:00 PM3.11519669 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72242259c1c9eeba6eed32fe...
Aug 10, 2019 9:00 PM5.62380118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4eca3522fab47f59e16b11b...
Aug 10, 2019 8:00 PM2.84897819 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a19c1dfbe529febbc2812d6...
Aug 10, 2019 7:00 PM3.05048548 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ca7cdfc184580e23288498f...
Aug 10, 2019 5:00 PM5.71138403 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e2bc4b48cf9d32ad7e3d725...
Aug 10, 2019 3:00 PM4.96448171 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf807f68863bbf5113aaa04b2...
Aug 10, 2019 2:00 PM12.73155428 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb0a371960e11f5d9541112d...
Aug 10, 2019 1:00 PM9.17590915 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9398595b65f632ef1128801...
Aug 10, 2019 11:00 AM9.87655655 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9959a36034ec423cf87526a...
Aug 10, 2019 10:00 AM3.01988215 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab466bf7fa28910b3fbc7a788...
Aug 10, 2019 9:00 AM3.04019100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4011efc613bf8a2ac8ef8c6d...
Aug 10, 2019 8:00 AM2.83139092 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafaa13a94e9cd06b06fa8454f...
Aug 10, 2019 7:00 AM9.07984008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadbe3711a0d9466bfe58fc277...
Aug 10, 2019 5:00 AM2.80882780 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b2975e10a68892ccb04059d...
Aug 10, 2019 4:00 AM3.20091890 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacf41934aff50192cae2592bc...
Aug 10, 2019 3:00 AM9.10306097 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa52a9998547d585c6d948f741...
Aug 10, 2019 2:00 AM12.14312145 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa640fb44d90e1c47306c73924...
Aug 10, 2019 1:00 AM5.86108308 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa565728ec7eec434119a2294a...
Aug 10, 2019 12:00 AM3.44944512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6434add8a1d19ce7ccc7818a...
Aug 9, 2019 11:00 PM9.42273658 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bd95e1890e63ba689a9a139...
Aug 9, 2019 10:00 PM12.04048855 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2027d3d7affc8b892aa683e2...
Aug 9, 2019 9:00 PM6.41703880 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79a023421858de1a25725161...
Aug 9, 2019 8:00 PM3.30963207 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85cb3a61a0db75115a4763a9...
Aug 9, 2019 7:00 PM3.08112423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaabdfa5aa89ae73c99c6a5049...
Aug 9, 2019 6:00 PM8.96603388 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6eae7120d6bc679616dfb66f...
Aug 9, 2019 5:00 PM3.35980748 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b0b4814821f2451e10a882e...
Aug 9, 2019 4:01 PM10.14028650 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2c1ce375eaad2af978c5e58...
Aug 9, 2019 3:00 PM6.38761802 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0abd67d9987a68c207cd446f...
Aug 9, 2019 2:00 PM10.15880082 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa440959ae2cdc5cb5fdeb2a15...
Aug 9, 2019 1:00 PM5.83749345 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae771836d715726067df584dd...
Aug 9, 2019 12:00 PM3.00436064 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8cbc70f2e53ffc9c50aa5da9...
Aug 9, 2019 11:00 AM6.24480632 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ec7dec43821614cfe2794a7...
Aug 9, 2019 10:00 AM5.78102553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f06ad08a4c7b5bd18d586a2...
Aug 9, 2019 9:00 AM3.25525349 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba4832434b21118f6feb6894...
Aug 9, 2019 8:00 AM3.15829185 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8a64553a7cc24cc857aab1ea...
Aug 9, 2019 7:00 AM6.09590824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2983294be537f425f3b72c81...
Aug 9, 2019 5:00 AM2.99220896 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6111cc771bbb06e6b8707f38...
Aug 9, 2019 4:00 AM9.44419373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa8e633f8402e9efabe8e969e...
Aug 9, 2019 3:00 AM3.30446812 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5aff328c207475c71620cacb...
Aug 9, 2019 2:00 AM10.23781629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa174a29b0a67e5ad9e1b5f9d5...
Aug 9, 2019 1:00 AM3.23601762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0447b3427c8ca3fb4102c322...
Aug 8, 2019 11:00 PM3.19521348 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa448a6a22f585f4f36cabf082...
Aug 8, 2019 10:00 PM16.30186850 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0065fd1851418c69984655b...
Aug 8, 2019 9:00 PM9.89748805 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac3486c8852ac8a66c7c49f49...
Aug 8, 2019 8:00 PM2.80969797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf81374c38f69d76e08a17783...
Aug 8, 2019 7:00 PM6.12136059 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80b39ee4e8c7776104fdf793...
Aug 8, 2019 6:00 PM12.07771350 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9d4edabb808e67b4f68bbba...
Aug 8, 2019 4:00 PM15.67348637 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa706f766c8f231aaf6406836e...
Aug 8, 2019 3:00 PM6.06652694 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6ad18e306805f015045f192...
Aug 8, 2019 2:00 PM3.31037832 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e52bec24c9fc274d428792d...
Aug 8, 2019 1:00 PM15.83057536 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0887b2f807395874dbc38713...
Aug 8, 2019 10:00 AM6.13112740 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa646ab2462e877dca5eec7d69...
Aug 8, 2019 9:00 AM6.43800989 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc8387707d5261e60d5d8f36...
Aug 8, 2019 8:00 AM6.64418437 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0743172fc90d89e472937928...
Aug 8, 2019 7:00 AM3.22438102 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa87a2492b4eefb4e060aa1593...
Aug 8, 2019 6:00 AM6.44400421 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5e299582e6ab87c0e8025db...
Aug 8, 2019 5:00 AM9.11799986 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c7a2bb9683f7b4e67bd19c2...
Aug 8, 2019 4:00 AM8.87861459 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa913e2bb6dc89ba440cca9a3...
Aug 8, 2019 3:00 AM19.37848495 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac455fe52acb793f6edc2e82f...
Aug 8, 2019 2:00 AM3.40802925 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa23ab6f1322094f28176fd2aa...
Aug 8, 2019 1:00 AM3.43523473 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf77b2fd57af180336ce4aac7...
Aug 8, 2019 12:00 AM3.65441318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa858013b683b95e34c02c5a47...
Aug 7, 2019 11:00 PM9.25099994 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5af4d0b48ea05f2dbf1473ae...
Aug 7, 2019 10:00 PM3.49099335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6fca31c2126a9bac02a46691...
Aug 7, 2019 9:00 PM6.99427588 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa443e5d75409b33f243dc5b72...
Aug 7, 2019 8:00 PM3.32610937 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa112832bc87dca65900d1374f...
Aug 7, 2019 7:00 PM9.56166301 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2eea20f67041ad92703728b...
Aug 7, 2019 5:00 PM3.21108760 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa219481ae77c2d900f676b950...
Aug 7, 2019 4:00 PM3.17953715 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa575a3a4db5222611a285e880...
Aug 7, 2019 3:00 PM15.92980696 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa736cd6b3a6ed3e76abe75193...
Aug 7, 2019 2:00 PM5.62494735 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac68bd79fb157605a5b3841fc...
Aug 7, 2019 1:00 PM6.18317291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ef5a6526ab09f87a6d7fee4...
Aug 7, 2019 12:00 PM5.93911530 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac4b3bddb51e0cfda886557a...
Aug 7, 2019 11:00 AM3.13206921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1ab6bc4ccc13f323ae0f16b3...
Aug 7, 2019 10:00 AM9.33947652 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b435b684fb162e0813cde81...
Aug 7, 2019 9:00 AM10.18381424 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaf0af04f025d340f486934ab...
Aug 7, 2019 8:00 AM2.97446040 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d15eba2628250a692c2b9d1...
Aug 7, 2019 7:00 AM3.71348572 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5728aa5abc902b68dd74dab5...
Aug 7, 2019 6:00 AM6.57857801 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa791d03386ce672eec76d85f...
Aug 7, 2019 5:00 AM10.74118766 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa130d521f37567e4713e22d41...
Aug 7, 2019 2:00 AM18.23529851 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0468bac5773178eacf9f828...
Aug 7, 2019 1:00 AM3.23132241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9bae544e4f8f7084c2fa7e0b...
Aug 6, 2019 11:00 PM9.15050336 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa30d3f0a1ab601463eac7213d...
Aug 6, 2019 10:00 PM6.53867133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38a1b39fe70c32a0b69b4c90...
Aug 6, 2019 9:00 PM6.55605474 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16fc629065bef991907942a1...
Aug 6, 2019 8:00 PM10.09907037 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45a3a0d6dec4b43ad48e15b9...
Aug 6, 2019 5:00 PM3.01070212 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac3fdc2386d1702bf3555a299...
Aug 6, 2019 4:00 PM12.12073610 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7cb633a2333d2080402b618...
Aug 6, 2019 1:00 PM9.40294395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac43113086974a6fef67dd1f...
Aug 6, 2019 11:00 AM6.35355097 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb18f96d8110838d4338d937...
Aug 6, 2019 10:00 AM6.33973108 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29e32aa80e6bf92010123b0d...
Aug 6, 2019 9:00 AM6.38069238 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadccead93fcebbe9f566a503a...
Aug 6, 2019 8:00 AM3.27166744 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41eee20aa6efafae87c19a34...
Aug 6, 2019 6:00 AM10.03924887 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1644f6da761352d32d008736...
Aug 6, 2019 5:00 AM6.11830814 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08fd88dcb340bfca98a2889c...
Aug 6, 2019 4:00 AM12.51967236 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa95b87d3ffd5286c39e71a180...
Aug 6, 2019 3:00 AM3.09338963 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5f958b371a9cb56523fc89b...
Aug 6, 2019 2:00 AM3.50906422 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70c4e6adb47fba1daef4c52d...
Aug 6, 2019 1:00 AM2.99999167 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa26ff2d52c1c422c6a5346785...
Aug 6, 2019 12:00 AM6.40121100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2cfa6a0e720e5ee45c0769fe...
Aug 5, 2019 11:00 PM9.42467940 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0e17bfe61988658b432eb6d...
Aug 5, 2019 10:00 PM6.78086584 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa549128e620cf5e29abc0f6a0...
Aug 5, 2019 9:00 PM3.78236471 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfd9ebcd51081f99f18e526e...
Aug 5, 2019 8:00 PM3.00900037 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4db73ae684517bc440d59029...
Aug 5, 2019 7:00 PM16.46598980 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d877b42cf1b4006d347c51d...
Aug 5, 2019 6:00 PM6.49880527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab96e14c4afe0968d5a0b4919...
Aug 5, 2019 5:00 PM3.35771399 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25bdf504d2c7726305358c92...
Aug 5, 2019 4:00 PM3.22336568 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacff67bef61f88a83b4f74d01...
Aug 5, 2019 3:00 PM6.55181611 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3af27f5203f3cbdb179e2c3f...
Aug 5, 2019 2:00 PM15.51688348 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa82b7b9b2355f5d4d8239e023...
Aug 5, 2019 1:00 PM2.99583995 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9c653a4d7c8ec5d76345a1f...
Aug 5, 2019 12:00 PM7.15106256 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4fdf2bd563f7f6901a45827a...
Aug 5, 2019 11:00 AM6.32764147 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57163e70f2b9a5d01c061de2...
Aug 5, 2019 10:00 AM3.29931076 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2168165d2db69f2f6c0ac90d...
Aug 5, 2019 9:00 AM9.32869321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6429f66acc0185b064c08f06...
Aug 5, 2019 8:00 AM9.20532061 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae73a346ade7cb2ddc4b233d8...
Aug 5, 2019 7:00 AM6.51433160 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa52937ece4ac9f5bcc3371359...
Aug 5, 2019 5:00 AM2.90211161 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad3bddd89df714ef0ede28974...
Aug 5, 2019 4:00 AM3.21037580 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f3797bedd417a9581cb92c7...
Aug 5, 2019 3:00 AM3.00472326 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8508936e388e8c04be572849...
Aug 5, 2019 2:00 AM3.26702648 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa914a5d9e6c640f9e023c21f7...
Aug 5, 2019 1:00 AM3.10752812 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2de66f45238320299017956f...
Aug 5, 2019 12:00 AM2.83428657 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1c04a7c6f4b7c9f1e833fb37...
Aug 4, 2019 11:00 PM15.38391133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa94a7ecbcba169b7a6d1af54...
Aug 4, 2019 10:00 PM6.50828554 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad699ef8bccc56caec4ba92fa...
Aug 4, 2019 9:00 PM3.08507156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1c60e76e6691faa07e2a9c81...
Aug 4, 2019 8:00 PM2.86320322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaafe5828943745f88dd3bf6e5...
Aug 4, 2019 6:00 PM6.50563356 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf3d3455d69e815cd9c64b563...
Aug 4, 2019 5:00 PM6.62362191 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29aea4fcc3942796688c8213...
Aug 4, 2019 4:00 PM14.60027581 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa4d8c2691156e55b23c60b0...
Aug 4, 2019 3:00 PM6.63042225 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacba69da51e836ea4cacdfbce...
Aug 4, 2019 2:00 PM9.91737757 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad096a555fdd7b530fc1ef60e...
Aug 4, 2019 1:00 PM3.14540854 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6dc286caf16021d3603d93d7...
Aug 4, 2019 12:00 PM3.13271413 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4bb2934aaad7f8fb1d6ac36...
Aug 4, 2019 10:00 AM3.27438557 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f96e92fd4aeb416b5ce1435...
Aug 4, 2019 9:00 AM6.64496162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa64ed6066784f606fba389bb...
Aug 4, 2019 8:00 AM12.10926053 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5bc10084ff123b911ae90e89...
Aug 4, 2019 7:00 AM6.74681440 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa84b994e27e29eb692ec87116...
Aug 4, 2019 6:00 AM6.01384661 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ad7e721f717da76aea5bb27...
Aug 4, 2019 5:00 AM9.02499558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4101814e9c657b38f4e20001...
Aug 4, 2019 4:00 AM12.97114569 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad0f5df5ef462432cb45336ad...
Aug 4, 2019 3:00 AM6.10999164 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa303d115e5c90939895702241...
Aug 4, 2019 2:00 AM3.18101409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee6086433ca6afdab49874e2...
Aug 4, 2019 1:00 AM3.41752195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa97e566e4d3bfdc15f8a664a6...
Aug 4, 2019 12:00 AM2.89955687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1929c2fe4aa512fc9aca8486...
Aug 3, 2019 11:00 PM8.89139996 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47adb6faaca7c1b51ad32ba9...
Aug 3, 2019 10:00 PM6.03533141 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79b66fd146fd42b00d6eee05...
Aug 3, 2019 9:00 PM2.83905381 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd4e5294601cbe8578c89499...
Aug 3, 2019 7:00 PM12.16036385 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93161f4744fbdad216a3f54d...
Aug 3, 2019 6:00 PM23.31871209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa173709dc3eadc59bde3e11e9...
Aug 3, 2019 4:00 PM3.15136298 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae00359bf094ee5068b7010a3...
Aug 3, 2019 3:00 PM6.47482706 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45327fb1273e44366660c36c...
Aug 3, 2019 2:00 PM3.01544150 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4bc3782ba8c12a4fdc89f677...
Aug 3, 2019 1:00 PM6.27510594 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7589e933225283ffd616e8fc...
Aug 3, 2019 12:00 PM3.32692898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05de3966eb275c7902e4beb0...
Aug 3, 2019 11:00 AM2.94572061 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91627ea2812e4cf3af02bb30...
Aug 3, 2019 9:00 AM6.23619502 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaddd81115d82931d7982d4e56...
Aug 3, 2019 7:00 AM12.89905476 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5aab5088af244b102154e07d...
Aug 3, 2019 6:00 AM3.18921315 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0acd42c6ed1c1ece17af9314...
Aug 3, 2019 5:00 AM6.22580291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc71301ff99e8ef8344d55d5...
Aug 3, 2019 4:00 AM3.29505566 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5228b404549efa6c4339c1be...
Aug 3, 2019 3:00 AM2.92170986 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf7c34442e4252ff85020c418...
Aug 3, 2019 2:00 AM3.09212550 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab825ef30ad260915eac7678f...
Aug 3, 2019 1:00 AM6.28648479 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a4dbd8e24dbebf893e748ab...
Aug 2, 2019 11:00 PM12.45787692 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa64d552e887152fe589d9c5e...
Aug 2, 2019 10:00 PM3.17580050 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8707591629917001c03459a9...
Aug 2, 2019 9:00 PM6.09334726 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ec4e94b540a7886c6fc3c91...
Aug 2, 2019 8:00 PM10.46594881 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93e141115d9f4ab7550e5016...
Aug 2, 2019 5:00 PM6.99822049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8858b546097189be09bcd462...
Aug 2, 2019 3:00 PM7.48494753 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8a1ce94265b1f6ac8a45aaad...
Aug 2, 2019 2:00 PM10.65628093 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4cf3615892f012a7ee96f550...
Aug 2, 2019 1:00 PM7.43993233 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa83b384fc119ffba0f30aea7c...
Aug 2, 2019 12:00 PM3.74074988 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80dc9bf0e5b01b2f6204c054...
Aug 2, 2019 11:00 AM3.48428693 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa463f25a2c4a5fea59f7bb968...
Aug 2, 2019 9:00 AM19.91755479 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58322ac757a408f44b7dd819...
Aug 2, 2019 8:00 AM3.40798170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5227a8d8f860d48f5fc92a71...
Aug 2, 2019 7:00 AM6.95507093 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13e42598d28cf17b750b5c8b...
Aug 2, 2019 6:00 AM3.20534219 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53c8a2460c2f3603540e9881...
Aug 2, 2019 5:00 AM6.37053405 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1089d037bc65d6b482347320...
Aug 2, 2019 4:00 AM6.55286629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77a4dcbc72513220586cba65...
Aug 2, 2019 3:00 AM3.11566571 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3cf15ec017148acbd4c5858...
Aug 2, 2019 2:00 AM10.08516823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd6be4b3ec8efcedcd8f8a8a...
Aug 2, 2019 1:01 AM6.41028080 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0eeb2de8bb029c2e4989c45f...
Aug 2, 2019 12:00 AM6.30854067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa611bc44d62c752f5cfc80d41...
Aug 1, 2019 10:00 PM9.32893510 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f6467f7abac18c0a3f7b71a...
Aug 1, 2019 9:00 PM3.11828213 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae4d596ca33f88a63b663e7f4...
Aug 1, 2019 8:00 PM6.15900029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa54465a019771266b9f829e...
Aug 1, 2019 7:00 PM3.30522484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d5caeab0273d095acdf564c...
Aug 1, 2019 6:00 PM5.70585449 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75ddc118cd2ad069928a5412...
Aug 1, 2019 4:00 PM0.50996601 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f048352e6006f360645d465...
Jul 31, 2019 5:00 PM6.77943432 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d9b3a3081c2a7157de07a8e...
Jul 31, 2019 4:00 PM9.10059072 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb24d46992da15096e379888...
Jul 31, 2019 3:00 PM6.08099825 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec55a6e166557368637e380d...
Jul 31, 2019 2:00 PM6.38028542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa279cca1fb0abc6ad68e0797d...
Jul 31, 2019 12:00 PM6.33441313 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab8e7b8967e0258626b5a80a1...
Jul 31, 2019 10:00 AM3.06212662 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0d3c7f3a1709797d766fd38...
Jul 31, 2019 9:00 AM8.93953188 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae60d9149c3d1b603b0374684...
Jul 31, 2019 8:00 AM2.96408748 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21ef362b9de659a688d6d331...
Jul 31, 2019 7:00 AM6.63379974 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ab64cc2b30be0bdcae1d579...
Jul 31, 2019 6:00 AM3.12967960 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabcf6f63749a40d72842ed930...
Jul 31, 2019 5:00 AM3.53435175 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1470aafd8c366c55a4ca09ae...
Jul 31, 2019 3:00 AM17.02692054 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa337f3e56ad32917a629ae1cb...
Jul 31, 2019 2:00 AM6.90489284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f08cd23416b9cc6249fb210...
Jul 31, 2019 1:00 AM6.85483961 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa044b1a959eaf75c6e63c79de...
Jul 31, 2019 12:00 AM3.46548072 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae39da56637fe316a8e0f9e6e...
Jul 30, 2019 11:00 PM3.00906795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb5b71102579dcbd597186af...
Jul 30, 2019 10:00 PM3.27012587 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaae708d7a9e117757ee13a95...
Jul 30, 2019 9:00 PM13.23801303 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb9c1f9393c9d2c8d200c626...
Jul 30, 2019 7:00 PM6.49268100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b87da446f98a8818241fcb0...
Jul 30, 2019 6:00 PM3.41781725 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa83ff6c7c8dcf89985aaf58cd...
Jul 30, 2019 5:00 PM6.50340408 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1ec09430e843cd386206d4bf...
Jul 30, 2019 4:00 PM3.52432797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa255ab5fcb6fa35d236e01503...
Jul 30, 2019 3:00 PM3.26987318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fac48ea93b576bcf43b8439...
Jul 30, 2019 1:00 PM3.52224793 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafdc2a2ec44627546495a9df4...
Jul 30, 2019 12:00 PM7.07312359 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53f7933f1f386be24a206ac9...
Jul 30, 2019 11:00 AM10.33292365 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0408ac6b6c0a6cf69a2daf94...
Jul 30, 2019 10:00 AM3.35532655 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa964aecba9d69a5dce8f2c444...
Jul 30, 2019 9:00 AM9.98205939 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ff9788c8b2600ddaacc7042...
Jul 30, 2019 8:00 AM6.15195310 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad56ace73e3a5b8e9d8bfa071...
Jul 30, 2019 6:00 AM6.33221446 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9daa8891a40d98936f60990...
Jul 30, 2019 5:00 AM6.64990259 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa61c46df4fde4c0a70f0c2e36...
Jul 30, 2019 4:00 AM7.07927000 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d9f196c0ce4e6f783bb6a07...
Jul 30, 2019 3:00 AM10.59836491 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7de7850fb1bb678dfccfcba9...
Jul 30, 2019 2:00 AM13.73521232 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e718b28cbe05a9adc507925...
Jul 30, 2019 1:00 AM3.22502864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa830aedab8122909f6a19e17c...
Jul 29, 2019 11:00 PM3.44239516 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a13e46a24327638a9fd26be...
Jul 29, 2019 9:00 PM6.57175248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e5a8b22e7eced0bf78d10f9...
Jul 29, 2019 7:00 PM6.33394904 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c4e203387f62d5503ae1406...
Jul 29, 2019 6:00 PM9.66071194 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65570bfee2f697696561fdda...
Jul 29, 2019 5:00 PM3.36528288 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa405604100cd165536e4de5...
Jul 29, 2019 4:00 PM6.88887859 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadae2583e594f3a3ae6fad435...
Jul 29, 2019 2:00 PM6.86218074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2591aacf35f0b1dbca6161fb...
Jul 29, 2019 1:00 PM3.21097496 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeaa6c1b43c8c615f34a94be0...
Jul 29, 2019 12:00 PM12.36318320 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7449bacb213abfcb911fef7...
Jul 29, 2019 11:00 AM3.45784566 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa15e85cad030445182ad49c0e...
Jul 29, 2019 10:00 AM10.24606804 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b1cde907ee3aa53ee39a261...
Jul 29, 2019 9:00 AM13.13214014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa981929b4288e120e51664d...
Jul 29, 2019 7:00 AM3.09403233 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b37825f22af92be22fa4798...
Jul 29, 2019 5:00 AM9.60820676 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac2feffa00456dbb9f4292e1...
Jul 29, 2019 4:00 AM12.97444289 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48079d757edf1aa086c5fe25...
Jul 29, 2019 1:00 AM3.31686444 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46c3c14a9ad519c69cfa1bfc...
Jul 29, 2019 12:00 AM7.66403574 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3879da07a6a21a4b622cf393...
Jul 28, 2019 11:00 PM4.45307233 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad0b80cf9645e33a4203dea14...
Jul 28, 2019 10:00 PM12.04968755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa97085a1e0a295df104b53351...
Jul 28, 2019 9:00 PM3.98122671 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47032eec350afc7f7f0f921a...
Jul 28, 2019 8:00 PM15.53954978 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8b07766adfbd56834835e048...
Jul 28, 2019 7:00 PM11.22429268 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8cf301c17d2a2b426e363727...
Jul 28, 2019 3:00 PM3.89315426 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac96c47a961cc10a09c4a5a58...
Jul 28, 2019 2:00 PM4.01797531 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32bd31ee082043ce9a90cdf4...
Jul 28, 2019 1:00 PM11.97512548 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac3162c74c6259de58982909...
Jul 28, 2019 12:00 PM15.35022073 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1ae94332f3ce668382ed86d...
Jul 28, 2019 11:00 AM4.04778276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9545821d799b54d7533e06d...
Jul 28, 2019 8:00 AM12.17749518 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b8f0956f0186d96e5fc70e1...
Jul 28, 2019 7:00 AM3.95377688 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa489fd29e34798f41253e90e...
Jul 28, 2019 5:00 AM3.85002500 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa51232eaf13a7e1dade121849...
Jul 28, 2019 4:00 AM3.83420369 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fac533f43bd141d2ca3a170...
Jul 28, 2019 3:00 AM6.94290724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac39a20df51333eb2e6e74903...
Jul 28, 2019 2:00 AM3.42930619 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5366292ff23c29c4a044e147...
Jul 28, 2019 1:00 AM3.49828616 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ee40411e8c5fccc3afef15c...
Jul 27, 2019 9:00 PM10.07271831 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1d623855a8ed0607a257789...
Jul 27, 2019 6:00 PM6.99495430 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4c42ec836dcaceb19aa3063a...
Jul 27, 2019 5:00 PM3.19803229 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa626d0ca07f8e2f5bf9abc3bd...
Jul 27, 2019 4:00 PM7.28377949 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0707c1de9d09148004b8fb13...
Jul 27, 2019 2:00 PM3.44219812 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa066a0ca41dcad85a944f8e99...
Jul 27, 2019 1:00 PM3.47653291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa209a1b6693739a71cb6ba7ca...
Jul 27, 2019 12:00 PM6.55094627 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f66b39af8497087b548bb2f...
Jul 27, 2019 11:00 AM6.49215261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a75c2a4ce338cdcbc1288c5...
Jul 27, 2019 10:00 AM6.36974860 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa31f74d1f326541133d4ce5c...
Jul 27, 2019 9:00 AM6.20101966 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa78eb029d67f70a217f81c58...
Jul 27, 2019 8:00 AM9.97981076 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d855ffc7e05965c2ec7c36a...
Jul 27, 2019 7:00 AM3.15271813 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef66c3da52600c9bef7fff12...
Jul 27, 2019 6:00 AM3.48543133 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78d0a2d7a0eb0ed61c0172cb...
Jul 27, 2019 5:00 AM3.29950876 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac3593912c4d8adf73cffd2e4...
Jul 27, 2019 4:00 AM2.82939389 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e6cb58b5457be3e898c3ec9...
Jul 27, 2019 2:00 AM3.34368128 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c00f410773d8f5b40cb586c...
Jul 27, 2019 1:00 AM10.42255106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7279743587792f29d4a8f3ad...
Jul 27, 2019 12:00 AM7.07079981 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d9b926d52730eab367b5be2...
Jul 26, 2019 11:00 PM3.18729335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa99e85fa8af4903791f32c401...
Jul 26, 2019 10:00 PM3.42407972 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b3e08e10ec0b69b8ab5da6c...
Jul 26, 2019 7:00 PM3.38793976 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e59e94039eb1d32df62f602...
Jul 26, 2019 5:00 PM6.59416380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65c22cfb6c6ba6a9c4ea1d48...
Jul 26, 2019 4:00 PM6.17131150 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2393bc29e6c69e07edbfce91...
Jul 26, 2019 3:00 PM6.57410862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01a4462d0e7c6b3c4714211e...
Jul 26, 2019 1:00 PM3.23960912 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac3d2764a632414184eaf89a8...
Jul 26, 2019 12:00 PM6.53282694 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1b2e2b4cdb68e898030e280...
Jul 26, 2019 11:00 AM1.27374695 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef7efb11f5a18a1b874bae4e...
Jul 26, 2019 10:00 AM3.99381599 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa662f370d6282c34c90744502...
Jul 26, 2019 9:00 AM3.09503283 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad35cb069c9e3d553af4e356c...
Jul 26, 2019 7:00 AM7.28351244 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa456a07d9c31971126890b7d1...
Jul 26, 2019 6:00 AM7.41691299 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e446dfde4c1ed53b8d2bfc5...
Jul 26, 2019 5:00 AM10.93592036 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5599ae399daf9fde24803ebe...
Jul 26, 2019 4:00 AM3.47828065 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa025e797b74b62d645f4f8e38...
Jul 26, 2019 3:00 AM14.37055028 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7d067f9dc480d2b4f5496a97...
Jul 26, 2019 2:00 AM3.69607813 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3804a73a78b20cf86f72c372...
Jul 26, 2019 12:00 AM6.96130664 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45f07fd0678d6b42fa2bbd00...
Jul 25, 2019 11:00 PM18.57729335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1ace6df29f9e3575cdaaeeb7...
Jul 25, 2019 10:00 PM3.53885828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbf87806e71ad9331e1dcc5f...
Jul 25, 2019 9:00 PM6.58840459 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa11f1eb6a5bc2fa37bd79981f...
Jul 25, 2019 8:00 PM3.28993652 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4e5ad19968566bc7af2c1f4...
Jul 25, 2019 7:00 PM13.18594251 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e8c0a5aeeb70df124d3fac1...
Jul 25, 2019 6:00 PM6.58906639 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04ff4e66188a43c7a26d7e6e...
Jul 25, 2019 4:00 PM3.38567864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e9a820cc316928f9ff12c74...
Jul 25, 2019 3:00 PM16.26890081 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5dffe4acf96112b7d3cf743...
Jul 25, 2019 2:00 PM10.31180555 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5588833286bd06d4aca5c6c...
Jul 25, 2019 12:00 PM12.82072297 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac4df9aba3f039c71f991eea6...
Jul 25, 2019 11:00 AM2.94039968 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa61475c65856bf266644f7381...
Jul 25, 2019 10:00 AM3.42208031 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67a0496d4f08f7452cf1f7be...
Jul 25, 2019 9:00 AM10.10347750 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a0d11b93f60f3fed4865681...
Jul 25, 2019 8:00 AM9.39668536 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6434b13bb9f6b802add84257...
Jul 25, 2019 7:00 AM6.33928863 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd4e2adf96c7586583bf3f6d...
Jul 25, 2019 6:00 AM12.89257672 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2b59166cc8993f624d2e09d7...
Jul 25, 2019 5:00 AM3.55504622 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8959a63e52a7eecad49a5365...
Jul 25, 2019 4:00 AM6.65788474 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa176961739e09447aeba4a615...
Jul 25, 2019 2:00 AM7.50019375 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0276b9ad64c8308a5675b946...
Jul 25, 2019 1:00 AM10.98205560 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17e2653c1a2e176536fe51ff...
Jul 25, 2019 12:00 AM7.18266379 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa68d6f092636cda3b262960f...
Jul 24, 2019 11:00 PM3.25846241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac253162c808b0a96fee82e4e...
Jul 24, 2019 9:00 PM3.68094674 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbd0759c74d02be8b05e1fbc...
Jul 24, 2019 8:00 PM4.78847260 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5626cff6635fa7348197994...
Jul 24, 2019 7:00 PM1.43382331 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9f78e6baca48ffa778edf387...
Jul 24, 2019 6:00 PM1.40365542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04a5126f6b47ed3a22dd512a...
Jul 24, 2019 5:00 PM1.23998785 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaea2c99186e8c81e95fae8a8...
Jul 24, 2019 4:00 PM1.44186041 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58afee0c2435f9d5aacdfc90...
Jul 24, 2019 3:00 PM7.01041290 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe538944d4fbd14b001774f4...
Jul 24, 2019 2:00 PM4.23551033 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaac08a7eebab9dbdd5cc74543...
Jul 24, 2019 12:00 PM3.50927026 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6973a715dbb7ed0d972a1776...
Jul 24, 2019 10:00 AM3.46455859 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bc61c68d717e5f654fc5d70...
Jul 24, 2019 9:01 AM6.89296317 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e55023b0c3d468f9f326cba...
Jul 24, 2019 8:00 AM9.44798889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f166672529a04c5274b9f84...
Jul 24, 2019 7:00 AM3.51773496 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf29441e6cc3d4360987305e4...
Jul 24, 2019 5:00 AM3.33001607 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6b87f35a069ad4b46d25351...
Jul 24, 2019 4:00 AM7.19289170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac1ffae86cd7da9fb7b77c943...
Jul 24, 2019 3:00 AM3.47599022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafce08afca6bc3400d0bb568f...
Jul 24, 2019 12:00 AM3.36013011 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec27f522bfa23c41a3804ce2...
Jul 23, 2019 11:00 PM3.56109774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4d84d033af177f29535d34d3...
Jul 23, 2019 10:00 PM6.49249901 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6839117542d1c8a0ce8613fb...
Jul 23, 2019 9:00 PM3.05377328 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf39c5eccc94c4cd293bd2a5c...
Jul 23, 2019 8:00 PM17.50076961 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b3489c37bf497598f908fe4...
Jul 23, 2019 6:00 PM3.73227913 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ed4ea6cd6ac7d718f7b4fe2...
Jul 23, 2019 5:00 PM6.44875964 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6d3f41adbfadd7f9fecb614...
Jul 23, 2019 4:00 PM9.80928613 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3aadb67fc0d3bf393a4bb3b7...
Jul 23, 2019 3:00 PM3.53533458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6fad10a19f37ecd51140a871...
Jul 23, 2019 2:00 PM6.49348929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa89fd0d1b59da6768629f7611...
Jul 23, 2019 1:00 PM12.34319918 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa30914174ddf38850d43f180a...
Jul 23, 2019 12:00 PM8.81864776 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb4efad17fbb1a85706ad6b3...
Jul 23, 2019 11:00 AM4.89358127 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca98738fd437ddf82b6ff51b...
Jul 23, 2019 10:00 AM3.67395384 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa431279f6bbbe61f1ca990521...
Jul 23, 2019 9:00 AM6.06389138 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab0eefaac6a77f29e0d43917...
Jul 23, 2019 8:00 AM6.03133823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa139a1111a2a83b62dc231768...
Jul 23, 2019 7:00 AM7.02816454 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4479559d8b36e7deefcbd753...
Jul 23, 2019 6:00 AM3.47588992 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7b9351b9d066ed08b01c7e9...
Jul 23, 2019 5:00 AM3.65232087 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa061667acbfdd875351fa0dcf...
Jul 23, 2019 4:00 AM3.51346272 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4cd6b69a106384841545ba08...
Jul 23, 2019 3:00 AM13.68550696 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae48bb1e1763849e61999a9c9...
Jul 23, 2019 2:00 AM3.48064281 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7996c7d0869bfa2ceb092164...
Jul 23, 2019 12:00 AM7.18467710 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaabd74a26ceb52d403bfee247...
Jul 22, 2019 11:00 PM9.23855304 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb0628d8f32bc87dd0a65e75...
Jul 22, 2019 10:00 PM3.11198962 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16f553ba3027b886dee1cc89...
Jul 22, 2019 9:00 PM3.18906826 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16fa6bb52147b65b9f7edaa2...
Jul 22, 2019 7:00 PM6.19472859 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa8fad90d1daba05cf70f8c3...
Jul 22, 2019 5:00 PM9.48078316 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa382c7ad81750cd7a4a3e3730...
Jul 22, 2019 3:00 PM10.13380677 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa219a32727815cb028be962dd...
Jul 22, 2019 2:00 PM3.26317823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3063b83b3b73975fa2c59a7...
Jul 22, 2019 12:00 PM3.36403175 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae8f506e20d5be4732e2a0a2e...
Jul 22, 2019 11:00 AM3.01317486 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f4e0f27a096cb8c352d3df1...
Jul 22, 2019 9:00 AM6.39539849 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa552b1b07bbedaf567fefd3f4...
Jul 22, 2019 7:00 AM3.30840840 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa408da0e28712cfc57fa984f0...
Jul 22, 2019 6:00 AM7.00615296 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6aebc47467f5749c8b807494...
Jul 22, 2019 4:00 AM5.80218933 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d6628a6e337f4de531fc020...
Jul 22, 2019 3:00 AM3.23413817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca8e764d9403bdf57c989ca8...
Jul 22, 2019 2:00 AM3.46458546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9814659d178fc107b389c2c...
Jul 22, 2019 1:00 AM3.20360988 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba59844b7197cab7f427698c...
Jul 22, 2019 12:00 AM12.79452377 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa106cbf01917254e4c822355f...
Jul 21, 2019 10:00 PM6.84992762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9fe5f7c84795c9c2876c179...
Jul 21, 2019 9:00 PM6.36333140 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58324fdc9327a92daf11b52a...
Jul 21, 2019 8:00 PM3.46061129 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29a0ad53c644c3192ba86d3b...
Jul 21, 2019 6:00 PM6.60068529 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9b4a953b77d366e059c59d7...
Jul 21, 2019 5:00 PM2.91072195 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9564c680c9971ef78314637f...
Jul 21, 2019 4:00 PM3.37294650 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94a722fb241c28401c327905...
Jul 21, 2019 2:00 PM3.28539991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1952f688d66b8a2350c135ea...
Jul 21, 2019 12:00 PM3.56548944 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3dd9a4fdf7ab6c515a9a593e...
Jul 21, 2019 10:00 AM13.22359799 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae966a947554c9095b8097814...
Jul 21, 2019 9:00 AM6.50718191 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa311540f71dc6ff2640f26fad...
Jul 21, 2019 8:00 AM3.32842971 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49eeb33717a3acc2bf305803...
Jul 21, 2019 7:00 AM3.47970762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa869b3ea632fb5886c215071c...
Jul 21, 2019 6:00 AM6.57509494 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeed4766742531c04c0c16d8a...
Jul 21, 2019 4:00 AM7.04887947 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a2dc580d015e5d4f5dce837...
Jul 21, 2019 3:00 AM7.21605552 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0dd8b3df992b43a207e121d4...
Jul 21, 2019 2:00 AM3.52538509 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e08ee3b41784882bc6b369d...
Jul 21, 2019 1:00 AM17.63003388 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d4f9fa0aa74fca9260bd84b...
Jul 21, 2019 12:00 AM3.26039591 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f7c1db56ad921046def5cfc...
Jul 20, 2019 11:00 PM6.60680594 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa592bd9f144ce23b692c4dbdc...
Jul 20, 2019 10:00 PM10.74207077 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31c3c778e287702eebe6ec36...
Jul 20, 2019 9:00 PM3.38770658 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa744c854908bd82fbbdd787e1...
Jul 20, 2019 8:00 PM3.24615202 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa016b645b0c2eca56070cd48...
Jul 20, 2019 7:00 PM3.27539645 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab379dc3743735c04e203f740...
Jul 20, 2019 6:00 PM3.46460354 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad145e818c332b24fd6ca52a1...
Jul 20, 2019 5:00 PM6.87742336 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab095052ccfc8d82ba86e1446...
Jul 20, 2019 4:00 PM6.61850534 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7941e0e228f4c1d3418d635a...
Jul 20, 2019 2:00 PM13.49839171 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacc25ffc035efb5df22a0d529...
Jul 20, 2019 1:00 PM3.58630222 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa888b00a77af76651f735381e...
Jul 20, 2019 12:00 PM6.69684818 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0a82950899ab7ea8941be5e...
Jul 20, 2019 11:00 AM11.23569755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa510958ebf0adb87fdc29d04e...
Jul 20, 2019 10:00 AM6.63072830 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaffa6df7b68f2cd56d000c633...
Jul 20, 2019 9:00 AM6.05451678 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e50ca131a24ee23432a3b56...
Jul 20, 2019 8:00 AM16.02803150 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fdfcbe6bdbf719d0efadb17...
Jul 20, 2019 7:00 AM7.73002311 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8f6dffa9881f521612a01c88...
Jul 20, 2019 6:00 AM7.48979716 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa841fca6edcde2c9b74fa4bb...
Jul 20, 2019 5:00 AM3.99624272 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a5f9c26aa98e53895a2cb46...
Jul 20, 2019 4:00 AM6.87234981 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa14a1384a5f9d8ab22bdcf0d1...
Jul 20, 2019 3:01 AM12.42193298 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa114236ad9d202ea09de19a0c...
Jul 20, 2019 2:00 AM11.27123193 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa36fe41730eb83a520b247d78...
Jul 20, 2019 1:00 AM11.22228192 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa302d9cdeb8c04e4795417ad...
Jul 19, 2019 11:00 PM3.81760178 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1429d226f68d45675a08b1ba...
Jul 19, 2019 10:00 PM7.64451338 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab8fcaed10f88af488453b152...
Jul 19, 2019 9:00 PM11.48348602 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabca753defc46c1eab584247e...
Jul 19, 2019 7:00 PM2.12541622 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab8d0e857c2f588c044c25192...
Jul 19, 2019 6:00 PM3.39247962 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa61ea69c8396f0e62be31721...
Jul 19, 2019 3:00 PM1.73995395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc2bf2a5b6921427eda541a5...
Jul 19, 2019 2:00 PM7.80956738 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d9507341fe8dd3e9f77e0d1...
Jul 19, 2019 1:00 PM3.68275907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa14b871c7d2f1b6bebf275cdb...
Jul 19, 2019 12:00 PM7.56709788 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa476e6d031a8854dfc31dca6...
Jul 19, 2019 10:00 AM3.86757755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa610bf73d445c7f14b6fd8dd3...
Jul 19, 2019 9:00 AM3.67506989 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1336130fcec02b245765984c...
Jul 19, 2019 8:00 AM7.33485423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9402b5ac6bf51a4bdfb8a7f0...
Jul 19, 2019 7:00 AM4.02619018 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf693e0114d003cbbfa447d8f...
Jul 19, 2019 5:00 AM7.62586832 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb4985b61a76dbe4d54f4690...
Jul 19, 2019 2:00 AM7.37221952 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b295f2dc06615b3a277092d...
Jul 19, 2019 1:00 AM3.94813101 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2f88da751c8be48df40490b1...
Jul 19, 2019 12:00 AM3.71520264 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaff91d1014ce717263be3b41e...
Jul 18, 2019 10:00 PM7.04567213 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf09a684cb118800e1f4a2910...
Jul 18, 2019 9:00 PM3.36434632 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8fb66addfd68a250eb134b06...
Jul 18, 2019 7:00 PM3.25171784 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8305fe5295d9e85d4c806f05...
Jul 18, 2019 6:00 PM6.45628525 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7809b3f01a5a81759f0a76d...
Jul 18, 2019 5:00 PM6.49725322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa956f3a108dc063dd965fef3f...
Jul 18, 2019 3:00 PM3.37262824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa287ba0d99006d9f9ecc8db18...
Jul 18, 2019 2:00 PM6.90362434 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1df71bffdbfaa22d94030939...
Jul 18, 2019 1:00 PM6.44976006 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1e8e0750a4890b3b2bdd86d...
Jul 18, 2019 11:00 AM3.70858435 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa852e1765fab64cef6181b1d6...
Jul 18, 2019 10:00 AM7.02500214 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5461278bbf329044db944da3...
Jul 18, 2019 8:00 AM3.29227124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab2eaa10f4268036b17ae154...
Jul 18, 2019 7:00 AM10.91656680 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb30ca0f10bc3d9ddbfdbe78...
Jul 18, 2019 6:00 AM11.03066857 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75d8a8e910c1347abbf8d434...
Jul 18, 2019 5:00 AM10.42786211 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6194812463a02044cea2efb...
Jul 18, 2019 4:00 AM6.48947045 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a45ea4cdcdb1968101163bd...
Jul 18, 2019 3:00 AM2.95251165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ce0df7e9ca62f8a25a95605...
Jul 18, 2019 2:00 AM3.24561726 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6607b9ad3cb2c7a67547a3d7...
Jul 18, 2019 1:00 AM2.73207520 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c6a3bc8880b8faefb8ce4e5...
Jul 18, 2019 12:00 AM12.68597376 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad10a19ffbf19550482f7f02c...
Jul 17, 2019 10:00 PM6.64912062 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ada57b530b1c92bd054cf62...
Jul 17, 2019 9:00 PM10.68799116 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa953d0a950a5d8467c987250e...
Jul 17, 2019 8:00 PM9.45660591 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa730c2d2401069c288610eeff...
Jul 17, 2019 7:00 PM6.53090220 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85487033642f086e0b05abc1...
Jul 17, 2019 6:00 PM9.28853669 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae06349780dc7a31e7020733c...
Jul 17, 2019 5:00 PM3.09513850 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa841fe2cb49510242ccdc1dfd...
Jul 17, 2019 4:00 PM9.54402645 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacee79affd3e5ab6fb569e2dd...
Jul 17, 2019 3:01 PM6.00024912 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60d36f8f38ea8ff6ac48e61d...
Jul 17, 2019 1:00 PM3.43607511 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a61cb4ec514a36f06a0162f...
Jul 17, 2019 12:00 PM19.65105585 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3340efb3eef60b1c225fe1f2...
Jul 17, 2019 11:00 AM3.44241577 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa61caf6a585f6df1ccce4f12d...
Jul 17, 2019 10:00 AM3.27456472 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28e392964122f6c3aaaa6f64...
Jul 17, 2019 8:00 AM6.38201930 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a292b19656dabf842453dbe...
Jul 17, 2019 7:00 AM3.50043049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4bd636c2938ed8ef8d5ff5b7...
Jul 17, 2019 5:00 AM3.30009073 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa74bba14d4a11fceab78da395...
Jul 17, 2019 4:00 AM8.24795631 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d75382e7c866b23d4722157...
Jul 17, 2019 3:00 AM2.05895224 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8abdb10bcac3c4f20e3a4785...
Jul 17, 2019 2:00 AM3.47042373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1aa3a7b2db0fde1a610be6ad...
Jul 17, 2019 1:00 AM1.51793957 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf09211155cd7cdb5514cf066...
Jul 17, 2019 12:00 AM1.34707591 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa98cbb99ba219090872f1bc7c...
Jul 16, 2019 11:00 PM5.34654179 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa406492233580a512bc330f04...
Jul 16, 2019 9:00 PM1.50679609 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa835157e922c2e051c1b571eb...
Jul 16, 2019 8:00 PM3.07940493 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafca299a13f05af0390a36f0a...
Jul 16, 2019 7:00 PM4.58748232 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa9aa83d4f1667af3dcbd43e8...
Jul 16, 2019 6:00 PM3.32278291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7bbfda9417fbca95a04a6c60...
Jul 16, 2019 5:00 PM5.37704834 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a85a5475028843a26fecb63...
Jul 16, 2019 4:00 PM3.07426322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7aaab3ebccaf217593b18a88...
Jul 16, 2019 3:00 PM1.39513553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58cb1071a5e60af3ca4cc7e4...
Jul 16, 2019 2:00 PM5.13438312 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab454a2736f6f5218e1e52917...
Jul 16, 2019 1:00 PM3.19120992 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeee7b317c3eb35e6d3b5602a...
Jul 16, 2019 11:00 AM6.42048499 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8f6f8cf44275ae2dbb5473c...
Jul 16, 2019 10:00 AM6.23913139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf11cb1c6474cfe2baf9f2488...
Jul 16, 2019 9:00 AM7.29329910 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08d0da21e2409f9d8ee525ea...
Jul 16, 2019 8:00 AM4.07819294 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd092df3f9931d503fed90f3...
Jul 16, 2019 7:00 AM3.49448955 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa347d6159141e7a85949b470b...
Jul 16, 2019 5:00 AM10.48634373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadce46e532d5cf59bcd4e4b82...
Jul 16, 2019 4:00 AM6.30030139 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa590ad7eb602507d9103f454f...
Jul 16, 2019 3:00 AM6.41059772 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa272efa2907eef91980514860...
Jul 16, 2019 2:00 AM3.32834583 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8cad31c44badaf2cf1ca1e6c...
Jul 16, 2019 1:00 AM9.32613768 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b888821ca4b7e9b423c0327...
Jul 16, 2019 12:00 AM3.32674145 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ff1c4f70c32b480a96269d7...
Jul 15, 2019 11:00 PM13.45300419 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55a4384d7586724e75a7b736...
Jul 15, 2019 9:00 PM3.34154444 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa475c8cc7a0378ab1a6f55446...
Jul 15, 2019 8:00 PM9.83553542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac4832b27e22f9b15069ca4ee...
Jul 15, 2019 7:00 PM6.89804380 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04b886a940765ca864af3668...
Jul 15, 2019 6:00 PM6.53338026 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f680c0154530dba879e7d14...
Jul 15, 2019 5:00 PM6.95295346 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbbb54f6192f29803802a9a1...
Jul 15, 2019 4:00 PM10.97636700 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ec94f91a96ba5bf4bc80ba9...
Jul 15, 2019 3:00 PM6.04982992 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa479e5c59c190b06e296177d7...
Jul 15, 2019 2:00 PM6.33234275 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa98898920e5eb98c720cea2ac...
Jul 15, 2019 1:00 PM10.17162462 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22ee54735498a32eda376e6b...
Jul 15, 2019 12:00 PM9.56317748 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4141427e9abe97d53ab39713...
Jul 15, 2019 11:00 AM9.47718553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4c9896efba875bf68d958ec...
Jul 15, 2019 10:00 AM3.18306489 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa944513a66ff6b84b25d63a3c...
Jul 15, 2019 9:00 AM3.42678170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec84e40d9e919588720daa81...
Jul 15, 2019 8:00 AM3.04417012 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac26c0b6224dce3f004aa18c3...
Jul 15, 2019 7:00 AM6.01519070 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3dbabdff73f798370a0f335c...
Jul 15, 2019 5:00 AM6.10633485 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa124618cc5c56474c549a3296...
Jul 15, 2019 4:00 AM3.11028409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3064f92c86563f9c80d52290...
Jul 15, 2019 3:00 AM3.47259672 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa97bedd170315cd8bcce03da5...
Jul 15, 2019 2:00 AM3.28640527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6a816ccf249cb6580ae8a02...
Jul 15, 2019 1:00 AM3.65148676 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79aa389d7591ef449aaaa887...
Jul 15, 2019 12:00 AM3.83565753 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0408a04a3fcc6d6c4ff7130b...
Jul 14, 2019 11:00 PM6.66848377 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0051bfade3e064fc5ba17158...
Jul 14, 2019 10:00 PM3.30536373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d8c15ae90d3ea25b6e68945...
Jul 14, 2019 8:00 PM9.88608448 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa00007841ba38044f3a96b0f7...
Jul 14, 2019 7:00 PM10.48804959 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa864b42264fb94a0d32180db9...
Jul 14, 2019 6:00 PM6.78478488 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ced93641c14f29d97eee38c...
Jul 14, 2019 5:00 PM9.87417101 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c133938f0ba2a7ba8708768...
Jul 14, 2019 4:00 PM10.78063724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ced7cf61dc30f08114102c3...
Jul 14, 2019 3:00 PM3.13322221 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac88373a97038f8e2b019f6c1...
Jul 14, 2019 2:00 PM9.67937468 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7bcbab9ce0951cc43aee8ce6...
Jul 14, 2019 12:00 PM3.60932222 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ac086694db0ab5cea3df4a5...
Jul 14, 2019 10:00 AM6.70812110 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c94d14597d54fd72e9950ea...
Jul 14, 2019 9:00 AM10.19055947 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabdbbf42acf07b5decf83bcb7...
Jul 14, 2019 8:00 AM3.30850027 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaadb79b4509b07cbd48316058...
Jul 14, 2019 7:00 AM17.36718103 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9fb7b2d6228f64682002e60...
Jul 14, 2019 5:00 AM3.57621977 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6501f55b9de9028f613710e6...
Jul 14, 2019 3:00 AM9.97359560 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e768b8d8c6082a3fecd3765...
Jul 14, 2019 1:00 AM10.83772361 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28a91c28440d21e4a3777458...
Jul 13, 2019 11:00 PM3.48965274 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67653455390fa50d7f4fcc87...
Jul 13, 2019 10:00 PM6.94657378 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeff5ae246940f3c7129ae3af...
Jul 13, 2019 9:00 PM7.29628237 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf85caf5b4f2766599a07d91a...
Jul 13, 2019 8:00 PM6.93291422 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa111404e0209b5ddcd7247f8b...
Jul 13, 2019 5:00 PM3.40547607 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac69f67ea7f4e04d3037b9258...
Jul 13, 2019 4:00 PM3.14246025 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46fbb681bb5db2e179a3f813...
Jul 13, 2019 3:00 PM6.21490316 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac59a6a4178d9645676c0209b...
Jul 13, 2019 2:00 PM3.56780259 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1c7f84cdcd3f77d65305c47f...
Jul 13, 2019 1:00 PM12.37822786 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa5d0c971f6ce433a5bdfbb00...
Jul 13, 2019 12:00 PM6.71730664 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa917cc909612d23f751514d09...
Jul 13, 2019 11:00 AM9.80882304 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa058cd80888f808f4cbf5d1be...
Jul 13, 2019 10:00 AM16.13381392 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e8bbd050b3942bad5bd59b6...
Jul 13, 2019 9:00 AM6.81305150 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57452121fadd7986b10dead5...
Jul 13, 2019 8:00 AM3.43442254 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae37846bb71c88db22929f1d0...
Jul 13, 2019 7:00 AM6.79774918 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf21813d60641ae178327c2fe...
Jul 13, 2019 6:00 AM10.26572488 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56d51022ffbdf26bd7605d30...
Jul 13, 2019 5:00 AM6.98625784 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabac2e99504ac55a0f49a82fd...
Jul 13, 2019 4:00 AM3.68495222 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabcdd0b0db2eac5660ac46087...
Jul 13, 2019 2:00 AM3.92958321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0baf1366ce6750a356d3b42c...
Jul 13, 2019 1:00 AM6.72078603 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7409feab97f5e1a9c13cad9e...
Jul 12, 2019 9:00 PM3.62279342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab6ea36225c25eaeda6037f1...
Jul 12, 2019 8:00 PM3.69375720 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5aff7f29178660f54662604f...
Jul 12, 2019 7:00 PM14.70206019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab34c2e656301e2316e6d5fb4...
Jul 12, 2019 5:00 PM6.96064513 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaff87418828b5265b6b2688bd...
Jul 12, 2019 4:00 PM7.12297156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0157f305a2603a54315b517a...
Jul 12, 2019 3:00 PM10.27459230 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa39d58493ae994cae34ee5a09...
Jul 12, 2019 2:00 PM3.97167869 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa467476a94818e961e0205a1f...
Jul 12, 2019 1:00 PM3.27501491 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac018d8bb4dfcd7cc2e75dd4e...
Jul 12, 2019 12:00 PM3.73866908 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4ea02637a313d3cdee00468...
Jul 12, 2019 11:00 AM10.25275088 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab537efde0e311ba3ef883374...
Jul 12, 2019 9:00 AM10.70007634 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab3be25a88e7f787f6985ba68...
Jul 12, 2019 7:00 AM10.50728284 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8600b2b855d439de8da06b4a...
Jul 12, 2019 4:00 AM6.90438164 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c3eddc832dd5953b2846f00...
Jul 12, 2019 2:00 AM3.57013683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58132b8cc22e7f86ba45daa8...
Jul 12, 2019 12:00 AM10.71754115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa849cb9e0b651f9e54d3b5229...
Jul 11, 2019 10:00 PM6.66591365 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2f0e3f4cc29063f5fa7d2530...
Jul 11, 2019 8:00 PM7.43835177 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f71874218ac59930b443bad...
Jul 11, 2019 7:00 PM10.53121746 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa06d9754fdf282388c222edc2...
Jul 11, 2019 6:00 PM7.03615641 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac3958e7adff5d9be0b7468c5...
Jul 11, 2019 5:00 PM10.35381880 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4291a414f25291d3a73b4af6...
Jul 11, 2019 4:00 PM3.43596592 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae53bf6be6a55ba59612d0286...
Jul 11, 2019 3:00 PM3.64754953 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa116fa87dc48dcb81a0a14447...
Jul 11, 2019 2:00 PM3.60535141 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac4f3f0392e3f759067c690c3...
Jul 11, 2019 1:00 PM10.28392077 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48cbb4c053f4c335c116efb1...
Jul 11, 2019 12:00 PM3.20673404 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac6267057b5366ba8d97c97ee...
Jul 11, 2019 10:00 AM3.59117417 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1a96e4165e62e5677dbcc08...
Jul 11, 2019 9:00 AM7.45245959 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7650b631757f04d2e6ba14e4...
Jul 11, 2019 8:00 AM18.47750536 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1477beda44be2b0d0fac3cfb...
Jul 11, 2019 7:00 AM3.89503148 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5fd2b2c3aec26a27428e6010...
Jul 11, 2019 6:00 AM7.72916246 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf64fb73331a9dbb037cb44d7...
Jul 11, 2019 4:00 AM7.09057306 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa084afe4a8b5b923ec1362232...
Jul 11, 2019 3:00 AM7.07738916 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa9018675fa1239e234317ac9...
Jul 11, 2019 2:00 AM6.62495668 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d83c4fac2c95f21a21ac46d...
Jul 11, 2019 1:00 AM3.29417562 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae28791ff763f3d6353e7dd99...
Jul 11, 2019 12:00 AM3.15209416 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2e2e91181b22799701d7a4f...
Jul 10, 2019 11:00 PM14.87384989 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa146877759b87ca9c67c49ae4...
Jul 10, 2019 10:00 PM7.42443262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32403f606b6bd45506e4913e...
Jul 10, 2019 9:00 PM13.71773115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa098be21d1966c50d39e35612...
Jul 10, 2019 8:00 PM6.60804170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3d2f0d000bc297005cd3b23...
Jul 10, 2019 6:00 PM7.08072350 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa80e2d0575c9d814479655cc...
Jul 10, 2019 4:00 PM11.40406330 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf4aca8ea172c7d8e92e55021...
Jul 10, 2019 2:00 PM5.18881256 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24056f37551c7d6a4889e2b2...
Jul 10, 2019 1:00 PM10.61037889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25b6ecd5953aee86a3172b50...
Jul 10, 2019 12:00 PM19.50909153 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56723256afd51fe088f56689...
Jul 10, 2019 11:00 AM3.86493291 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad392f1e79fcc3fb13f917dc5...
Jul 10, 2019 9:00 AM3.80792707 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa615c001cdc4c2d30f155e2fc...
Jul 10, 2019 7:00 AM8.31076083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d49547372eaa076f188be29...
Jul 10, 2019 5:00 AM3.81543325 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9531e7df05737daa6aa48c4d...
Jul 10, 2019 4:00 AM11.63408597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a53db861dd9583b93fa6eab...
Jul 10, 2019 3:00 AM7.76629660 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6a22c93343ec4fe54aeb217b...
Jul 10, 2019 2:00 AM4.06174359 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf560e596166bb104ed914adf...
Jul 10, 2019 1:00 AM7.50671560 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8c52c6d1d481d28a492912f...
Jul 10, 2019 12:00 AM4.01119466 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0042f774859c15f146d95e57...
Jul 9, 2019 11:00 PM8.39852754 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa574f0eb83c617b60ba13d39b...
Jul 9, 2019 10:00 PM3.57678251 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9524b804c4057ffffe07317d...
Jul 9, 2019 9:00 PM3.59004462 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa265be7f4a1a0a30d162b2e12...
Jul 9, 2019 8:00 PM19.96530627 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b7d5873748d38d44e66b95e...
Jul 9, 2019 7:00 PM10.67259205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa92dffb6b2b840efc18f32cac...
Jul 9, 2019 6:00 PM15.46697749 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0af713f79997ac8808144a8...
Jul 9, 2019 5:00 PM7.72755983 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa151858a14ae6845b2132d85c...
Jul 9, 2019 4:00 PM3.69945949 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf7ed5630ba695c2443ee223...
Jul 9, 2019 2:00 PM7.88349948 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0519b431a18874c9fccb7616...
Jul 9, 2019 1:00 PM14.76996578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf32b4eb654b1778cef2af46a...
Jul 9, 2019 12:00 PM3.74833251 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b0a28119d81b4d1885c1c22...
Jul 9, 2019 10:00 AM3.98971205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3de2984aa0024dde80337a80...
Jul 9, 2019 9:00 AM3.64230158 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa23717f4228ac10a53fa97e4f...
Jul 9, 2019 8:00 AM15.07241016 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae3e8e09a961ab2ebf3ed065...
Jul 9, 2019 6:00 AM4.05949742 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab78bd23c67c81ad8a4a40089...
Jul 9, 2019 5:00 AM22.86525259 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad12a22cbed5ab5eca265ec1a...
Jul 9, 2019 4:00 AM14.27646860 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa052801cb3fb9d22362bdeb44...
Jul 9, 2019 3:00 AM7.91884914 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64b343ad311bdaf0f536bf8e...
Jul 9, 2019 2:00 AM11.06570054 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa86d467732d750ecfbbd8457c...
Jul 9, 2019 1:00 AM7.22098657 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed420112e247f84029e79067...
Jul 9, 2019 12:00 AM3.84296011 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9509e1b9ef0fc6ed30708b58...
Jul 8, 2019 11:00 PM16.62305116 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf709c808ec1ee91b22211509...
Jul 8, 2019 10:00 PM3.79053272 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a24fa1c525d93bc165cb1a7...
Jul 8, 2019 8:00 PM4.06173847 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa51b127dc387d01bccb2c065d...
Jul 8, 2019 7:00 PM7.80939384 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5ca252a100e2928c25bfa3c...
Jul 8, 2019 6:00 PM18.28693095 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada839486913778f88aea3bde...
Jul 8, 2019 5:00 PM10.93449329 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab379f1d3fb3e7456cc7fbecc...
Jul 8, 2019 3:00 PM7.18270644 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9dcb0b96b68e94466b675ac7...
Jul 8, 2019 2:00 PM3.84228175 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa71c3e5331f0da92f28aa1cf...
Jul 8, 2019 1:00 PM6.80921685 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f145783fad853db17a031d3...
Jul 8, 2019 12:00 PM3.44448859 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85f1af9b9091f590e9a853aa...
Jul 8, 2019 11:00 AM10.52093647 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bc76c60cca3af8d1c867e42...
Jul 8, 2019 10:00 AM14.94306759 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4e9cb613c9b8cce774f1a44d...
Jul 8, 2019 9:00 AM11.19161806 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa545a56890e152d9dfaa8a3d3...
Jul 8, 2019 8:00 AM3.41867262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad3088709ceb3c3f531b648ae...
Jul 8, 2019 5:00 AM10.21731348 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaa42dcf4962c7f5200d850d2...
Jul 8, 2019 4:00 AM3.52632029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa7278c3493ec1e6604bfa85f...
Jul 8, 2019 3:00 AM8.11956269 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4638bee1beee387d9457402e...
Jul 8, 2019 1:00 AM3.41638758 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa853410225c61daa158aa8484...
Jul 8, 2019 12:00 AM3.59713666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaacfca1453409f86d2531ee15...
Jul 7, 2019 10:00 PM18.85916161 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb37fd603d545a361a10b1ae...
Jul 7, 2019 9:00 PM6.84585915 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba2d6780d4f7f82c2364f49e...
Jul 7, 2019 8:00 PM6.77951044 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad650de70d258ad05a4d40ce9...
Jul 7, 2019 7:00 PM3.35867383 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85c9760f86591a8c97417029...
Jul 7, 2019 5:00 PM10.50253146 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa581dae9bd2a6ba8743505ac9...
Jul 7, 2019 4:00 PM12.98303870 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacff9c6c5095cf27680c90c9c...
Jul 7, 2019 3:00 PM14.30680049 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a3c6a82b21a34b8b573c2d7...
Jul 7, 2019 1:00 PM6.93103482 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c74d84d2ec5168ca5b651d5...
Jul 7, 2019 12:00 PM13.21598846 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29ca45ccc62a03eadd92af3a...
Jul 7, 2019 11:00 AM10.71743698 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa06016c8769c025abe4f72fa6...
Jul 7, 2019 10:00 AM3.57173431 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd3cc51d8ee7b8472e02a6ba...
Jul 7, 2019 9:00 AM3.39710419 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7df411a88a758d4276488fdf...
Jul 7, 2019 8:00 AM3.33550050 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80e7060575b67b79ac036ed3...
Jul 7, 2019 7:00 AM3.40621336 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e0535c0668ca8a58fb034e6...
Jul 7, 2019 6:00 AM13.79328450 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa066c0fd1b71ffc3f9e2d905c...
Jul 7, 2019 5:00 AM3.62962709 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34addf25f3eac95555ef716b...
Jul 7, 2019 3:00 AM3.94693762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5fa52ac8951acf7582c3c8c0...
Jul 7, 2019 1:00 AM10.87769626 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa893084915cf3fe62d513ea1b...
Jul 7, 2019 12:00 AM7.57092597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c6458cbd2797350c9d2adde...
Jul 6, 2019 11:00 PM12.62658072 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab69de88145e4cf4f45e6c095...
Jul 6, 2019 8:00 PM3.37691774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25678c617e194e03ee59c527...
Jul 6, 2019 7:00 PM7.06116467 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13c3c308e62f57eab3753ec0...
Jul 6, 2019 5:00 PM3.36481403 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29bcc0b6958c839ef1ef26d1...
Jul 6, 2019 4:00 PM3.48916467 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa976b1de5434aa6b9531c01a...
Jul 6, 2019 3:00 PM3.08765901 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a22a19c8b6f3c8260919fae...
Jul 6, 2019 2:00 PM14.96172684 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac097b20d6d91598d01b8e052...
Jul 6, 2019 1:00 PM3.36160626 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab11cc75c4d1a92d87bce51f9...
Jul 6, 2019 12:00 PM6.19694172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4f5f74a675c5a695c132e85b...
Jul 6, 2019 11:00 AM3.20598929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58a42e413468bde9f74fc126...
Jul 6, 2019 10:00 AM9.49806248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8da1a304a6522f453fb11ee...
Jul 6, 2019 7:00 AM3.46123177 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2d1c9b5dd9b0211851cb5b9...
Jul 6, 2019 6:00 AM10.02291343 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa22dbe41aa554e7c09fe9765...
Jul 6, 2019 5:00 AM10.13777368 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa451e6614ef7b6a0aefbbd4d1...
Jul 6, 2019 3:00 AM7.07722708 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa83d1825422811685a40baf5c...
Jul 6, 2019 1:00 AM6.99376053 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6052cfaed19b4e71dbdec27...
Jul 6, 2019 12:00 AM7.29864957 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c08e841c18d1858cf4a85d7...
Jul 5, 2019 11:00 PM7.28035453 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8dbe919e74196d1f830d4023...
Jul 5, 2019 10:00 PM7.09383153 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd529e9975639837825b4fa4...
Jul 5, 2019 9:00 PM6.98784484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22c6361dfc99257ec349a5cb...
Jul 5, 2019 8:00 PM3.50051040 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa615f116f680abe52b207b46e...
Jul 5, 2019 7:00 PM6.57351612 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd8c7bba9bab18c6685bdd35...
Jul 5, 2019 6:00 PM3.26338824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31fdd8b9f3278ebe7615b77f...
Jul 5, 2019 5:00 PM7.18039327 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafbc2d43f9b6d3370b76d9723...
Jul 5, 2019 4:00 PM3.40871994 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae0ebfd71cd8dd9e7b14445d...
Jul 5, 2019 3:00 PM3.26984122 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad13c46fa6cb4e5cb15bca73c...
Jul 5, 2019 2:00 PM10.65919495 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80280c581e18b395c81e0dc6...
Jul 5, 2019 1:00 PM6.75137225 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2026f8901e43f2d4ee89b5ae...
Jul 5, 2019 12:00 PM12.73166822 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa972e624ddf2faf2c5487d3ed...
Jul 5, 2019 11:00 AM6.54467171 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa647ebfc9fba3de8783f94f93...
Jul 5, 2019 10:00 AM9.16327523 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf064d6bf08e33108e10695f1...
Jul 5, 2019 9:00 AM9.72593714 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfa5b807b6c46abbe6654b6e...
Jul 5, 2019 8:00 AM19.06614309 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17edfc39988f940d77a77b40...
Jul 5, 2019 7:00 AM6.27691172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d2cf9d6e7ddd968a5a388b5...
Jul 5, 2019 6:00 AM10.47390160 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa191111a9b6c1bd2b14e8117c...
Jul 5, 2019 5:00 AM3.50278702 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf17e652baf4c3fbbc5d349d...
Jul 5, 2019 4:00 AM6.31554546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d4a644b69a0d509a7bdedec...
Jul 5, 2019 3:00 AM7.02774069 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab44cb0118c93b3e909095b8a...
Jul 5, 2019 1:00 AM13.99386763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa86a9a9e8017a1532ebe04f4...
Jul 5, 2019 12:00 AM15.62153410 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a0a8201cf304efcde201a5b...
Jul 4, 2019 11:00 PM3.18607514 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa955a4dc336195886ffde407a...
Jul 4, 2019 10:00 PM3.69790227 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5650a0d0ece7dee13bee817c...
Jul 4, 2019 9:00 PM10.79422979 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa782a6d9356c053d3a9de1f5...
Jul 4, 2019 8:00 PM3.80704656 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac73ce4d96d02cb6f2cbdd4e6...
Jul 4, 2019 7:00 PM3.98103229 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd39b91ee858e472073094a4...
Jul 4, 2019 6:00 PM6.55022156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa651edeb9bbc2777a4d01599...
Jul 4, 2019 5:00 PM3.55127900 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ad7f3311bda2230b99f3c3b...
Jul 4, 2019 4:00 PM3.46357339 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12bc3bb6800dc5b8d1192cfa...
Jul 4, 2019 3:00 PM10.13380297 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc40f4d0a10b0fd2e2bcae6f...
Jul 4, 2019 2:00 PM10.44987784 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa110c1814a8535031ad55e62e...
Jul 4, 2019 12:00 PM3.50167106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab6b771b3dd6d90de9ac96078...
Jul 4, 2019 11:00 AM3.50831501 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ff44063aa611da7d8bde094...
Jul 4, 2019 10:00 AM7.05003604 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6913467e2289460ade4d18f8...
Jul 4, 2019 9:00 AM3.34488038 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa23d34e7afd1ba291541f43a4...
Jul 4, 2019 8:00 AM3.37221722 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa139ce2daa7da275ad10c4c5f...
Jul 4, 2019 7:00 AM10.61284236 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41e514c21cf9d56784450c80...
Jul 4, 2019 5:00 AM3.29761078 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa69c94cd4a374daeb6eee988d...
Jul 3, 2019 2:00 PM1.64837903 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa105232fa4e9e02ee0c832c46...
Jul 3, 2019 1:00 PM6.38648907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ce62cc7ee153dccf1133e24...
Jul 3, 2019 12:00 PM6.56585182 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09d28390e94c619c6f231691...
Jul 3, 2019 11:00 AM10.51408230 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ce9fbe661cd8feaa4b9bb5f...
Jul 3, 2019 10:00 AM9.97486262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cd24cc337d05fb22b35e3ad...
Jul 3, 2019 9:00 AM3.24148733 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa34f00782136bfa4f4ab51c78...
Jul 3, 2019 8:00 AM6.91361991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50f7484346c4a10beb57359d...
Jul 3, 2019 7:00 AM7.24818843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1e166a121ea7e09dd07dc77...
Jul 3, 2019 6:00 AM10.07151733 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacc5db2c6a21bd0a830ada986...
Jul 3, 2019 5:00 AM7.27108373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1cacd3e286da22b46e06651...
Jul 3, 2019 4:00 AM3.20491033 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa142ac7c309a5a72d5674ae2d...
Jul 3, 2019 2:00 AM7.44151395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf40331a2de9eb0f0fff7a8c0...
Jul 3, 2019 1:00 AM3.48457976 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2857fc5b3545e1b04319f3f6...
Jul 3, 2019 12:00 AM15.15786966 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad565ccad9a59b4037f061bf...
Jul 2, 2019 9:00 PM18.38927574 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab3fb330895b80c55828a777e...
Jul 2, 2019 8:00 PM3.55147564 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55e944bd3d6a48ab8dc92bcd...
Jul 2, 2019 7:00 PM11.43172038 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6aeb7e4382bd1779b14c9ab...
Jul 2, 2019 6:00 PM4.00460164 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91c87459a3a3302b7747ad16...
Jul 2, 2019 5:00 PM7.35194583 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f4eb6f4b6277ea78b306346...
Jul 2, 2019 4:00 PM18.77861411 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55062d85c623b1d7954f5332...
Jul 2, 2019 1:00 PM3.54521718 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44eadc7735e2195ce3a4fc09...
Jul 2, 2019 12:00 PM3.70496096 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaabafb0a765aa1d4da028f6ab...
Jul 2, 2019 11:00 AM3.73414347 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa874ffece5de1e8516e58d590...
Jul 2, 2019 9:00 AM3.78993124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa476aaa13d66975181d29e52...
Jul 2, 2019 8:00 AM7.22051057 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d20de637e28153cd0a17c76...
Jul 2, 2019 6:00 AM3.65155181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa53a04e6217ddd93bd202ba11...
Jul 2, 2019 5:00 AM3.62982245 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab943f129db427c4db4344267...
Jul 2, 2019 4:00 AM7.45190902 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28c7aa45567ef14ceb6a6c13...
Jul 2, 2019 3:00 AM3.57751974 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96dfebf45d67001332f86ee7...
Jul 2, 2019 2:00 AM6.88567196 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa66b1a449f2f6cefb1af0dfe2...
Jul 2, 2019 1:00 AM3.72954908 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c82233ab79a0e83760a4c5b...
Jul 2, 2019 12:00 AM4.17171882 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57dd569137093bc7b496d4da...
Jul 1, 2019 9:00 PM3.42977522 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2f7790646658deedd2e73bcc...
Jul 1, 2019 8:00 PM7.53443703 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8a1805092b121b4be8902b8...
Jul 1, 2019 7:00 PM3.59952008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf32e3010272891226464843...
Jul 1, 2019 6:00 PM3.48722971 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5e458eabb19f1d3ef67b91e...
Jul 1, 2019 3:00 PM10.64220803 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae7ef24736a86f13c280a0c37...
Jul 1, 2019 12:00 PM3.72699376 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe2db50162db05f041910078...
Jul 1, 2019 10:00 AM14.46125587 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae911706500ccaf049cd7f74f...
Jul 1, 2019 9:00 AM10.46744044 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa007618512e628c6b8d1641a2...
Jul 1, 2019 8:00 AM15.74096280 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0845594ca2193898eae8cb7f...
Jul 1, 2019 7:00 AM7.09547579 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa278c0c4ef71976f1773a809b...
Jul 1, 2019 6:00 AM3.63431573 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa66143ac919ac17f00e842121...
Jul 1, 2019 4:00 AM3.97052237 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4babcdce3aaf763caa676612...
Jul 1, 2019 3:00 AM3.41616143 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54a305ed60a9944db7501011...
Jul 1, 2019 1:00 AM3.82232428 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41bae530de30ad7b798b1d04...
Jul 1, 2019 12:00 AM4.11326206 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42511fdc3ac804b16e440c1e...
Jun 30, 2019 11:00 PM3.61107862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadcd3927014fc1211c94fb8d0...
Jun 30, 2019 9:00 PM19.29852555 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa54c609ec980d173dd0ed4309...
Jun 30, 2019 8:00 PM7.35402475 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab30725fab31c0cdc609e9310...
Jun 30, 2019 7:00 PM7.40615884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa616ba865d2b25028a6ba868c...
Jun 30, 2019 6:00 PM7.57425014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab039e5def570a8deab706720...
Jun 30, 2019 5:00 PM3.65271515 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacf24fb0d962aa37e1e5db150...
Jun 30, 2019 4:00 PM7.43479498 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f18d87fd091f7199d0aa095...
Jun 30, 2019 3:00 PM3.92815517 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09b5ac04b8a476e22fa7f9cb...
Jun 30, 2019 2:00 PM3.80069262 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab386b1c8920eeab27a489d53...
Jun 30, 2019 1:00 PM18.83621174 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac12e183b3096f0e7dac09b45...
Jun 30, 2019 12:00 PM10.27186330 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49001eb0cf1c2dccf0106a4c...
Jun 30, 2019 10:00 AM3.85835861 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaee5371ad68f9cbd74b4c942...
Jun 30, 2019 9:00 AM7.50940205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55ebcdfba0928c3dbf6bbbb7...
Jun 30, 2019 8:00 AM15.05614218 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d41a85be56e6ce96bbc7dda...
Jun 30, 2019 5:00 AM3.59986789 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa048d7156499d1a19cc995e8e...
Jun 30, 2019 4:00 AM3.90982369 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa327b7d46357c67d913a51a39...
Jun 30, 2019 3:00 AM13.66621932 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e596add5088cb1017f7cd94...
Jun 30, 2019 2:00 AM7.46658161 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa001099f355741e9d607f33e2...
Jun 30, 2019 1:00 AM3.75668820 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27d02f359ade39850e62c06b...
Jun 29, 2019 11:00 PM3.44018516 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa69cb497c67e5f9e577caf8f9...
Jun 29, 2019 10:00 PM3.69460177 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa83059fc2be5ea9ccafdce2e4...
Jun 29, 2019 6:00 PM3.97913306 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2020acb8d784d9e708ed29ea...
Jun 29, 2019 5:00 PM11.40223675 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaffed0de0b8bec032e87ee034...
Jun 29, 2019 4:00 PM11.10063609 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1c082f1a5c22748537be2894...
Jun 29, 2019 3:00 PM11.01016618 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cee2973c61f8eeab7f249ca...
Jun 29, 2019 2:00 PM10.55285261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28166017735933bf44c88dc0...
Jun 29, 2019 11:00 AM3.85388887 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3abbdff0a59f57d2c32beb20...
Jun 29, 2019 10:00 AM7.67072622 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6d427c62b0fad19eed31a1b...
Jun 29, 2019 9:00 AM7.36344239 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b9b3d19e825fd7fd38676b7...
Jun 29, 2019 8:00 AM3.64108778 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa43ede8049147e3649373179...
Jun 29, 2019 7:00 AM11.57381896 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa95b6b5d9662535f3ce32d43a...
Jun 29, 2019 6:00 AM3.87386917 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa739f995f99418c6476cd0b60...
Jun 29, 2019 5:00 AM14.88108692 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa73c56f70127a0e1e8b8a5c2d...
Jun 29, 2019 4:00 AM11.18958197 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e202c7ad01ef99db07fb596...
Jun 29, 2019 2:00 AM8.48426719 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50cc78f0d0e36d389863396f...
Jun 29, 2019 1:00 AM11.97196107 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac54f1018886f45a338b268a8...
Jun 29, 2019 12:00 AM10.73407633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e87b621fa46465c5e024d4d...
Jun 28, 2019 9:00 PM7.83041082 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7715563609e929cc0e8a4e88...
Jun 28, 2019 8:00 PM3.67839303 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8d6dc91db8d33cee5593e8e4...
Jun 28, 2019 7:00 PM3.64425925 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa189d48209e7a7e2f528d0ac0...
Jun 28, 2019 6:00 PM7.00933665 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadac989b11961ebc16e95878f...
Jun 28, 2019 4:00 PM10.93135019 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae71963bcf6185e19510b4577...
Jun 28, 2019 3:00 PM3.64086687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a5d286ca930c135d88960d3...
Jun 28, 2019 2:00 PM7.59466510 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f8fc9be024002eb94c458fb...
Jun 28, 2019 1:00 PM10.69913192 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafabb42a85e5c3a9fb09119a4...
Jun 28, 2019 11:00 AM3.55725618 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa628449c7388c11df12604d32...
Jun 28, 2019 10:00 AM7.64169611 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ecad8c9b79d63641e9e84a6...
Jun 28, 2019 9:00 AM3.29021897 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d556a2d7e93b4fddbf49956...
Jun 28, 2019 8:00 AM7.14344364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65c98aacd09a0aab25519208...
Jun 28, 2019 7:00 AM3.45649715 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91921b0ce76e3a2043b046bc...
Jun 28, 2019 5:00 AM10.86067874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5060efe20753a036e6e30fb8...
Jun 28, 2019 4:00 AM7.10527712 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace9d21148ef4edf7d719d55d...
Jun 28, 2019 3:00 AM11.04483905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8df56433065bf7e1e203a12...
Jun 28, 2019 2:00 AM7.47990458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf182bb3d568744b7551ae635...
Jun 28, 2019 12:00 AM13.78528877 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21c9ffb2ed5845e7aa548ec1...
Jun 27, 2019 11:00 PM7.14116683 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3194bb24ef3df7a8c1afb8e5...
Jun 27, 2019 10:00 PM6.49816613 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa28d1d4e81dbfe315e7c692c1...
Jun 27, 2019 9:00 PM3.96356730 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75055910023932b16532bd32...
Jun 27, 2019 8:00 PM10.96614606 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaeb2e6809088172fc14961e6...
Jun 27, 2019 7:00 PM10.47000244 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f394c2fc40fdd84ce391522...
Jun 27, 2019 6:00 PM11.21677823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1a75a2bc217267b90e73a0e...
Jun 27, 2019 5:00 PM3.70376636 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a01a665970446e97c51f420...
Jun 27, 2019 3:00 PM7.08403590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa877511928bb5629ce236a7e7...
Jun 27, 2019 2:00 PM10.82173028 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2363e62dcb6789bb4373bb02...
Jun 27, 2019 1:00 PM3.48571573 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01a717096017f568846e33bc...
Jun 27, 2019 12:00 PM10.63211135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadbf0f1bdda258983e60a16c8...
Jun 27, 2019 9:00 AM3.88265258 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac45f52f12e75c0c685b52528...
Jun 27, 2019 8:00 AM3.52703079 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa907dc28eeb7b1af229a0c0c1...
Jun 27, 2019 6:00 AM6.99070936 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59ec73509eba4a40af99c032...
Jun 27, 2019 3:00 AM3.56957672 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94c3e38507f8cc98cb06192d...
Jun 27, 2019 2:00 AM7.30561083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e94fc13683dd3e3678fe0c0...
Jun 27, 2019 1:00 AM3.67495698 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b408d0a317250fb924d770f...
Jun 26, 2019 11:00 PM10.45157012 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d520fb26aff6bf8760ab8d4...
Jun 26, 2019 9:00 PM3.61675902 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa468d89b978ec6f1ddc17b2...
Jun 26, 2019 8:00 PM6.99700955 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1ec5336d35a4ce2b5f4ea44...
Jun 26, 2019 7:00 PM3.59463605 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa40cc018bb82ca77df5fa4fea...
Jun 26, 2019 6:00 PM3.69777590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac4a3c25dc6de12d3a79babae...
Jun 26, 2019 5:00 PM11.45600204 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa07ab880fde4d0353c8988a75...
Jun 26, 2019 4:00 PM11.21242416 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa30a6be71dea0b0f47efdf535...
Jun 26, 2019 2:00 PM3.22113395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa63a635a0e09b47ea30bf78b7...
Jun 26, 2019 12:00 PM6.52518516 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf1ec5c220b8c38a26baca75...
Jun 26, 2019 10:00 AM3.60470004 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d0a6709cb79f73a1b31dc32...
Jun 26, 2019 8:00 AM6.52089541 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59cbd9dbe338857feef7d5f6...
Jun 26, 2019 7:00 AM6.74049240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9580877804b545ca6e54e686...
Jun 26, 2019 5:00 AM6.83889750 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1e890924fc550148de82b0bc...
Jun 26, 2019 2:00 AM10.13347077 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4e13ef030af8f92f6178ec14...
Jun 26, 2019 1:00 AM13.96334423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e87685c4e4d6941e7642d5f...
Jun 26, 2019 12:00 AM7.83288473 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0bf30521f7ffbd43f8816ec5...
Jun 25, 2019 11:00 PM6.62791259 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ff1bc30cdd2abcacb774187...
Jun 25, 2019 10:00 PM6.92744421 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5109d7cd5c2fdb81075ed036...
Jun 25, 2019 9:00 PM2.98502611 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa35d376b511bce1debb93b891...
Jun 25, 2019 8:00 PM7.01092241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4b087f1c36f1ad6dca550921...
Jun 25, 2019 7:00 PM3.53141091 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e546ef67b929085788cb4ea...
Jun 25, 2019 5:00 PM6.41871094 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03b9cdd3e29e56ebf1179fe4...
Jun 25, 2019 3:00 PM3.35054749 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8041221d86b272ed9649f9c9...
Jun 25, 2019 2:00 PM6.64243023 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1a7242cc8afc97906f66115...
Jun 25, 2019 12:00 PM6.35778506 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac14f950eaac67d4eaeef46b4...
Jun 25, 2019 11:00 AM3.25230318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc11c7088907aa552bbef0e6...
Jun 25, 2019 10:00 AM16.17864892 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0e3421bbb446efad4d66d22e...
Jun 25, 2019 9:00 AM6.80849023 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60281071e852eb565d1f034f...
Jun 25, 2019 8:00 AM9.49140046 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabab09d6d582703f3fcc63340...
Jun 25, 2019 7:00 AM10.13579590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6bedb590e6b8d1868c19bf9a...
Jun 25, 2019 6:00 AM7.10663481 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8bff56a34d9025cad90d0d58...
Jun 25, 2019 5:00 AM17.10928833 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa535433d98f709e752da7d31f...
Jun 25, 2019 4:00 AM9.91548043 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed71228b5d906b4f9284619a...
Jun 25, 2019 3:00 AM10.09191605 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa062821b9b17d7f9563fe8ab3...
Jun 25, 2019 2:00 AM6.27410317 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f1d92552fc262af9167b678...
Jun 25, 2019 1:00 AM3.08347538 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa89c056bbe4202f42528b030c...
Jun 25, 2019 12:00 AM13.91417310 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a61d2da1005ae5544aac9d5...
Jun 24, 2019 11:00 PM9.21521309 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf01a7af6b7da4d2245230a19...
Jun 24, 2019 10:00 PM10.04761357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe9dad3381d9ea0d912e7361...
Jun 24, 2019 9:00 PM2.98580758 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0989a13b4ac0b0ec9f18e730...
Jun 24, 2019 7:00 PM9.63205358 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa446bb9a7c824a061b88a55dc...
Jun 24, 2019 6:00 PM3.32650360 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca7e08428b43be43daed28b3...
Jun 24, 2019 5:00 PM12.47451170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22648c41ec6134fdb0567ee3...
Jun 24, 2019 3:00 PM6.64086550 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e21055af182c57cd70a2c7c...
Jun 24, 2019 2:00 PM3.40387304 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa258bc5a290cee66de3ed791b...
Jun 24, 2019 11:00 AM2.83592087 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf145da8f6759110ed13611eb...
Jun 24, 2019 10:00 AM3.10926740 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78ec7633dcfb0a62f4fab54a...
Jun 24, 2019 8:00 AM3.26284611 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa02a7e9f23a681a05da94321f...
Jun 24, 2019 7:00 AM3.02938999 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe1012875e224aac66e065ef...
Jun 24, 2019 5:00 AM6.78107537 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6dd279f30985d3a3b25de53d...
Jun 24, 2019 3:00 AM3.55946539 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7b8063d0ca28690876d33cc...
Jun 24, 2019 2:00 AM7.22370142 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad57d65468d4229347c8274f5...
Jun 24, 2019 1:00 AM10.39298871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab457aff246e5521d91ccc014...
Jun 24, 2019 12:00 AM3.50796496 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1a87ffe9bba4fcab51724be3...
Jun 23, 2019 11:00 PM3.50734762 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaafbafa168055bafc2dcdfa2d...
Jun 23, 2019 10:00 PM6.62609727 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e9abe5a4f1eb701bb0cd725...
Jun 23, 2019 8:00 PM11.14106969 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa964508321234c1b5cc158896...
Jun 23, 2019 7:00 PM7.30787222 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4c2df0b0a24c04027911a092...
Jun 23, 2019 5:00 PM3.41525699 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5de875af94b788c35ce86149...
Jun 23, 2019 4:00 PM6.93561591 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4bcafeb8f9eb40696e61fd6e...
Jun 23, 2019 3:00 PM6.88587424 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bea5a802b12d9ef694af749...
Jun 23, 2019 11:00 AM10.18148112 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29b429978c0630943cf3aa65...
Jun 23, 2019 10:00 AM16.80227519 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bd43422b88caffe716e7f9f...
Jun 23, 2019 9:00 AM9.86506619 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8b566f3aa0f0a7179465c98...
Jun 23, 2019 8:00 AM29.76847321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38343c9ae05463fa7d1852a7...
Jun 23, 2019 7:00 AM6.92998145 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacc859b041c1996aceced8845...
Jun 23, 2019 6:00 AM6.57616824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa41f01e895da16650b71ab8b9...
Jun 23, 2019 4:00 AM1.93175750 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf68113fb00afd6d71bd1aeae...
Jun 22, 2019 10:00 AM1.01928931 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d0ae6d8e201e4081fe3c30f...
Jun 22, 2019 9:00 AM13.18159318 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b219916d33cf486319ab638...
Jun 22, 2019 8:00 AM3.29457064 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab41c3af31b96e3886dfe4f36...
Jun 22, 2019 7:00 AM3.31281181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa45766014df5139baee7f2b19...
Jun 22, 2019 6:00 AM3.59586006 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2703f409e51a58ba3497ee9e...
Jun 22, 2019 3:00 AM3.86322276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa05f42779b2d77eb2e00b4fa1...
Jun 22, 2019 2:00 AM3.99034765 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9e96d4949ac84b06d21c58d0...
Jun 22, 2019 1:00 AM14.96491888 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4789b778eff9ba9c0333a2e9...
Jun 22, 2019 12:00 AM3.91903188 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0ac898216066402518980ac9...
Jun 21, 2019 11:00 PM3.98471148 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf41b402065b880544cff76c0...
Jun 21, 2019 10:00 PM7.91366225 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb20e0168316ecee310711d7...
Jun 21, 2019 8:00 PM3.88984935 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa234a0c94046b052adc9da1ac...
Jun 21, 2019 6:00 PM8.35207853 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab5eea391da501568480a1683...
Jun 21, 2019 2:00 PM12.78284425 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa74cd1269dc4701d7a642f8fb...
Jun 21, 2019 12:00 PM8.08212844 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42e73444f064d7430234e3f8...
Jun 21, 2019 11:00 AM12.35371792 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab286cafa421002dd734a177c...
Jun 21, 2019 10:00 AM9.51976714 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa24e23567c1d4e8b807820ab...
Jun 21, 2019 7:00 AM5.46694694 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e683d813c215a0f29f225f1...
Jun 21, 2019 6:00 AM5.53810261 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ab6eb57c3884581cf9cb4d6...
Jun 21, 2019 3:00 AM10.84905782 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fddd73c7b4a6d7c54083e67...
Jun 21, 2019 2:00 AM5.02284475 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ea777bb94fd320578241770...
Jun 21, 2019 12:00 AM4.51970985 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaccdc0de4582efa5a7f2dbdce...
Jun 20, 2019 11:00 PM4.04024512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacc30ebf3fcec003a2308ba62...
Jun 20, 2019 10:00 PM8.46135626 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa94b31092cca3713f4d71504a...
Jun 20, 2019 9:00 PM4.02772544 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13e00e2d6073d0669bf4fad1...
Jun 20, 2019 8:00 PM11.60697755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaacc15ffa3dd7f23f18589de...
Jun 20, 2019 5:00 PM4.06447319 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabdc7058fe78a4b411f8c095a...
Jun 20, 2019 4:00 PM3.92566408 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0bf4a569410251d3e5ad1b0...
Jun 20, 2019 11:00 AM7.80083065 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa47d1025c290f272686808056...
Jun 20, 2019 10:00 AM3.78248767 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa174f413c60b3ab5034ec50b...
Jun 20, 2019 9:00 AM4.81597974 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae6c3160e65cc8edaff3e25a4...
Jun 20, 2019 6:00 AM5.87894092 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae44c02e5567b520e7aee3b9...
Jun 20, 2019 3:00 AM6.16729841 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f6c5aa7d13d5c85623f1173...
Jun 20, 2019 2:00 AM18.45000103 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabfdd4a31e112c28979797f58...
Jun 20, 2019 1:00 AM5.89996406 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1bbddc6c54464ee478a954fd...
Jun 20, 2019 12:00 AM5.57686199 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab84bf714b04d8c33cf1395c1...
Jun 19, 2019 11:00 PM5.89257646 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe8b368af8fe914d0383b925...
Jun 19, 2019 9:00 PM25.73096553 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a38b9e5ccc0dc23dd5866a4...
Jun 19, 2019 7:00 PM5.79215290 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3c366c7d69d3f7de2deadaee...
Jun 19, 2019 5:00 PM25.04279340 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec859f3a327885b4593c1fc5...
Jun 19, 2019 3:00 PM6.40284534 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a2d7cadaad47d8a350572f6...
Jun 19, 2019 2:00 PM18.53471651 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa287633a2d0cea2958bc91a7c...
Jun 19, 2019 12:00 PM6.46318260 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae80f390725fb959aba7bb8f0...
Jun 19, 2019 10:00 AM12.63332136 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaffa654f27af195c6b6697cf6...
Jun 19, 2019 9:00 AM6.50629436 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3b14ba872ddf4eec7ed6763...
Jun 19, 2019 8:00 AM6.38159467 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa65d97c4de6e6427c6cb599b5...
Jun 19, 2019 6:00 AM6.13872058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71b12ea252a8c25b86b31a1c...
Jun 19, 2019 5:00 AM6.09544462 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e113c7b19aacc5555dd7175...
Jun 19, 2019 4:00 AM6.01095258 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf3f380964c7971d681dfd356...
Jun 19, 2019 2:00 AM12.07148325 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56a7eed090e63934cd14a237...
Jun 19, 2019 1:00 AM6.68161597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecb4a5f4cf81cfb4fb3e6a65...
Jun 19, 2019 12:00 AM6.30785973 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09c5f6b4882b4e6b93f7c428...
Jun 18, 2019 11:00 PM12.65769842 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa970e1b0fa3aefa8a6cdc35e9...
Jun 18, 2019 10:00 PM26.09950986 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa69dad8336d3ff4037d686bed...
Jun 18, 2019 9:00 PM6.17791774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad47a7d168bebbd917b656135...
Jun 18, 2019 7:00 PM6.09897234 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42296eb1746390ed049b688f...
Jun 18, 2019 5:00 PM6.56453562 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac677f16b5d70556f75c38ba1...
Jun 18, 2019 4:00 PM6.67004909 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa308f723cbfff18885b362c46...
Jun 18, 2019 1:00 PM6.97034402 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b25c11e903feb77d2a3bf26...
Jun 18, 2019 12:00 PM6.97961407 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f7eb991a1d83cc6b0763564...
Jun 18, 2019 11:00 AM6.39340748 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9ebb7150b9062c46a1d02f40...
Jun 18, 2019 10:00 AM13.04195367 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2c9e8bf9d66bbe83d099be13...
Jun 18, 2019 9:00 AM13.08638405 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab13f11108225a27dbdacc0cc...
Jun 18, 2019 8:00 AM5.83308745 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4decf1e859dc16daebf6623e...
Jun 18, 2019 6:00 AM25.67526656 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa9e6bc9c56ad155b2200bf57...
Jun 18, 2019 1:00 AM19.26426808 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49892155398f8442c54d75e8...
Jun 17, 2019 9:00 PM6.27898520 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae9f68baa1ae430bedbaaa094...
Jun 17, 2019 8:00 PM6.06586351 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa434c565a3b7ea69602280920...
Jun 17, 2019 7:00 PM25.24456593 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa194ea9c40b888c841034e315...
Jun 17, 2019 4:00 PM6.31966342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1b610c7cf14c2e874b2c3c5c...
Jun 17, 2019 3:00 PM12.09588448 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b42c30893c57409b46f6a78...
Jun 17, 2019 2:00 PM6.43371798 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac14fa18f8a318cc207ad5a14...
Jun 17, 2019 12:00 PM6.04133434 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa322e4de4be2e9c1e987cbc5b...
Jun 17, 2019 10:00 AM12.55443872 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa84541b61a1df4ade37abb916...
Jun 17, 2019 9:00 AM6.16351393 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1e266e44cba352f2068ed64...
Jun 17, 2019 8:00 AM5.80183276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03389627c94fb64e13bf5ddd...
Jun 17, 2019 7:00 AM6.18269357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6f75cedb56c98b61cbb9fa77...
Jun 17, 2019 6:00 AM6.12728521 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4fa245a7fb5ddc8c6bdeab94...
Jun 17, 2019 5:00 AM11.83757323 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01d6dbaeb35b6d2c40f975ea...
Jun 17, 2019 3:00 AM6.19954438 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9dade91bf45eddedbd6498d1...
Jun 17, 2019 2:00 AM6.14115516 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa808ab47870fa006d5249d8e7...
Jun 17, 2019 1:00 AM18.00374862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9254936703fefd8261a96fc9...
Jun 17, 2019 12:00 AM12.16209028 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa319431b15d0e75190b6d291f...
Jun 16, 2019 10:00 PM24.55508951 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7fda8567ab58a443f1df2377...
Jun 16, 2019 8:00 PM6.08557699 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b2a5307a6572ad8029bc0e1...
Jun 16, 2019 7:00 PM5.97440564 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fc74544211bbee618e7480c...
Jun 16, 2019 6:00 PM5.67956292 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43f1c87f36f04d7db5c84a71...
Jun 16, 2019 4:00 PM6.13431190 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa76bcb96d38a4337b8586ff28...
Jun 16, 2019 3:00 PM6.12430348 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa02f970c6341dc8d7972ab4a8...
Jun 16, 2019 2:00 PM5.49903669 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa333d393c1887ec4fe1d30c65...
Jun 16, 2019 11:00 AM5.77268048 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb5206b3fc807dc1d3130c6c...
Jun 16, 2019 9:00 AM11.51440957 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa81a7190b261873908144ed1...
Jun 16, 2019 6:00 AM5.94582015 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2628699c8936096062fba501...
Jun 16, 2019 5:00 AM11.76579895 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf3442c7da7843e59db96842c...
Jun 16, 2019 3:00 AM5.86666461 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa493687310cc1c39783fb93c5...
Jun 16, 2019 1:00 AM5.84860164 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac44b7adae3a8479a61e0b6e2...
Jun 16, 2019 12:00 AM12.06985810 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0779a5fec21c721e1dca471...
Jun 15, 2019 10:00 PM11.66659172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60006bc3605b8d6369513b73...
Jun 15, 2019 9:00 PM5.84933297 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55f0f78bbd2eac22b6bccf29...
Jun 15, 2019 7:00 PM5.37088954 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fda29982c20a9f9cfc89067...
Jun 15, 2019 6:00 PM5.50542813 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7edf4f4270af1bae9afb5ffa...
Jun 15, 2019 5:00 PM5.32137061 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabd5195b70cca446503c151cc...
Jun 15, 2019 4:00 PM11.18989666 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab68abb09669803240e433a4...
Jun 15, 2019 3:00 PM5.39161100 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8044f41b66b1d93ea88a0540...
Jun 15, 2019 1:00 PM5.63379870 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91aa1bcf4ebca4b8425c8ea1...
Jun 15, 2019 12:00 PM10.93492147 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38a2b58286ec6d324b3ddb22...
Jun 15, 2019 10:00 AM16.85241121 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0f767ee8b497c83a4fe15289...
Jun 15, 2019 7:00 AM11.73345067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaedb801147f03997309bfbbd7...
Jun 15, 2019 6:00 AM5.74475155 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96bddaf7074bebd0335aaa05...
Jun 15, 2019 5:00 AM5.45447935 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5e804bf8cef5c6c57d90f62f...
Jun 14, 2019 10:00 PM18.38573616 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3fea9f62fd2f5074ca79bf59...
Jun 14, 2019 9:00 PM6.07998243 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa152720c6bcc5cc78947c22bb...
Jun 14, 2019 4:00 PM5.69699965 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad5d57155d2429d672cd7fbb9...
Jun 14, 2019 3:00 PM5.23726966 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa858acbb8b9851262f575a0cb...
Jun 14, 2019 2:00 PM11.66911141 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa870cad3750d27f9be8ca87aa...
Jun 14, 2019 12:00 PM10.94995083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada29b7b34b8524154f1da875...
Jun 14, 2019 10:00 AM10.95441385 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf885de416df75ef98e8a7d0...
Jun 14, 2019 9:00 AM10.98939726 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa95c96e6589df3b0896c5d4d5...
Jun 14, 2019 8:00 AM5.53098074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70f78d32916eec36381fc166...
Jun 14, 2019 6:00 AM5.24108780 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac4b96b0179bf0e0ef4e6e12d...
Jun 14, 2019 5:00 AM3.17924947 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7591c22ded04e83135359a3d...
Jun 14, 2019 2:00 AM2.59789846 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeec6997f52b0d6b3e6e39a49...
Jun 14, 2019 1:00 AM2.74432952 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8f26cb9cd820c77039e5e8e...
Jun 13, 2019 10:00 PM8.73205773 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01df26c79e464e2598bb2f8e...
Jun 13, 2019 8:00 PM9.63123464 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa06ab8a22d7eb13610e03ca42...
Jun 13, 2019 7:00 PM6.52229617 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43d566b78aec625e10f8436c...
Jun 13, 2019 6:00 PM6.56995288 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadcfbaefda1b86e7fbd9868d4...
Jun 13, 2019 3:00 PM6.13670722 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa947fbf4f6d19bdced4794151...
Jun 13, 2019 2:00 PM6.14360892 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab13e90515e6add19588a1300...
Jun 13, 2019 1:00 PM5.89678046 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa364fa959e7adcf42a993c1be...
Jun 13, 2019 12:00 PM5.95610863 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa31bdc89b703a75470ebac8b6...
Jun 13, 2019 11:00 AM10.58101903 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf40a44cfe82bfcb89992b931...
Jun 13, 2019 10:00 AM5.49751344 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafca9d2ccebd4f44cf0d53448...
Jun 13, 2019 9:00 AM5.59530259 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd790294980d752e4dd3fbfc...
Jun 13, 2019 7:00 AM5.96533162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf9822fa8fdf81522502977d1...
Jun 13, 2019 4:00 AM2.85281404 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa42823fcfe2700d7a9e3bbabb...
Jun 13, 2019 3:00 AM2.99978921 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa926f024907cf18d72bec7c03...
Jun 12, 2019 11:00 PM3.28636165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b5df0a24e0f79108c0c4f0f...
Jun 12, 2019 10:00 PM5.73063576 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa70bd64d445e1818655fb8f59...
Jun 12, 2019 9:00 PM2.82654477 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e5c4c7b0ba628d46b3bd7c2...
Jun 12, 2019 8:00 PM6.06363612 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6ba193598ba8e9cc48d592e7...
Jun 12, 2019 7:00 PM5.87812728 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac65a5c8d5bf1309c7d4a2331...
Jun 12, 2019 6:00 PM3.00132277 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa96fb39bc4f8746eef29f606...
Jun 12, 2019 5:00 PM5.83176392 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71f90629bc86cd8d7f7638e0...
Jun 12, 2019 3:00 PM2.93126118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9d7ad41820f85cdf6b35c9cc...
Jun 12, 2019 2:00 PM5.54698987 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bb98f0248b3574e5a5f69c5...
Jun 12, 2019 1:00 PM11.43094478 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa981f43684dff442f3c87d153...
Jun 12, 2019 11:00 AM5.67599619 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaab614a4d0258c36faf7291c8...
Jun 12, 2019 9:00 AM5.06508889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a3148437a7cd341a85224e1...
Jun 12, 2019 6:00 AM16.50552836 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa7ad6ba617995fba0fbc7c0d...
Jun 12, 2019 5:00 AM5.13252118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa79e8423f159c150368dc1e57...
Jun 12, 2019 1:00 AM5.27896058 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab3859b9f853c26d9bc583cce...
Jun 11, 2019 11:00 PM15.64420149 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae08baee08f1f48ca3d7aa501...
Jun 11, 2019 10:00 PM5.20074698 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4ca4503015f5bcf864c1c711...
Jun 11, 2019 7:00 PM5.28443256 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac459e61d52a5e2041e4a1049...
Jun 11, 2019 6:00 PM5.25671205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4910fa145c51bbcfd0c50fba...
Jun 11, 2019 5:00 PM11.94317057 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae0797bea3ca3f5e1870fadb8...
Jun 11, 2019 4:00 PM5.70832934 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ba02341be9dfbc901ee8a2f...
Jun 11, 2019 3:00 PM5.23383021 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae47f46f842b6915c3d0d8e02...
Jun 11, 2019 2:00 PM9.98424852 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabc70d24e7a777e85b4e2e842...
Jun 11, 2019 12:00 PM16.04458364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa832578f63ffd2867699424e4...
Jun 11, 2019 8:00 AM10.83322778 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e8755ea64667f8f2827e40a...
Jun 11, 2019 7:00 AM10.95094357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab095fe23ecf98af1a61e7a44...
Jun 11, 2019 6:00 AM10.94782875 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b0ec339aa0ee0918c9bf630...
Jun 11, 2019 5:00 AM10.60716977 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57c110f06ad085ad6d4644bb...
Jun 11, 2019 4:00 AM5.49238675 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa59a9218c565fd07bf25a0e1...
Jun 11, 2019 3:00 AM5.23567275 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ebc74355b582f1a5447a3fb...
Jun 11, 2019 1:00 AM5.49703974 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafffad02e4ced7f4b5149f7bd...
Jun 11, 2019 12:00 AM5.17080724 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa898641aa9608d6176e2ec70...
Jun 10, 2019 11:00 PM10.10038774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3f77c6fb2402598ad36a146...
Jun 10, 2019 9:00 PM14.51872885 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27982e739914b15c92053d79...
Jun 10, 2019 7:00 PM4.80336883 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa73df27bd008a4005b51b6d4b...
Jun 10, 2019 6:00 PM5.32968208 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab36feeb4e51014689754c1d8...
Jun 10, 2019 5:00 PM5.19842277 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c5e0fdc66db74e100845ab7...
Jun 10, 2019 4:00 PM16.18639476 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa55e2f5def62874606caeab4...
Jun 10, 2019 2:00 PM5.11561029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa62657b63fc6034c3d8a4f6f1...
Jun 10, 2019 1:00 PM15.43523165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab511f7b5acd32bd5db6e0539...
Jun 10, 2019 9:00 AM5.05154259 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e20fa718e380b374fc3924d...
Jun 10, 2019 6:00 AM5.37656740 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa777a946e70d0685352bdc73d...
Jun 10, 2019 3:00 AM10.49771390 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa01fda739dfddc591d39723a4...
Jun 10, 2019 2:00 AM5.02366373 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7178a3223ab816ca4ea64231...
Jun 10, 2019 1:00 AM5.68426528 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa932689a75ec69c8e58dab498...
Jun 10, 2019 12:00 AM5.58345085 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4dbd12ac430d230cf37c2876...
Jun 9, 2019 11:00 PM16.08104612 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7837b52171b213dd15a48f2...
Jun 9, 2019 9:00 PM4.77014285 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57f8671e386f5a10eff84021...
Jun 9, 2019 7:00 PM5.00412308 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf2f80a240a335e6f9f429bc8...
Jun 9, 2019 6:00 PM4.85688169 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad550695363f4708458d595ad...
Jun 9, 2019 1:00 PM9.51264648 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88fc6d80b97055a7e2db51aa...
Jun 9, 2019 12:00 PM5.08310675 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8aaf3c3eb1378af751925b87...
Jun 9, 2019 10:00 AM10.43715430 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab72160e9918446bd5a683812...
Jun 9, 2019 9:00 AM5.11212807 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1767cb2584de97fe98f2abb8...
Jun 9, 2019 6:00 AM4.85995967 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa323932ceff887d4c247afa29...
Jun 9, 2019 5:00 AM4.78638282 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77664a1109aec6365f388054...
Jun 9, 2019 3:00 AM5.11804106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac152c32419437e1e54bc848a...
Jun 9, 2019 2:00 AM4.91330627 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad38a37655847b2caeed1b746...
Jun 9, 2019 1:00 AM4.86238175 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e17daaebd8122b5eaf2ad92...
Jun 8, 2019 11:00 PM10.16269211 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7c4a7c4f32c3616a99270f0...
Jun 8, 2019 10:00 PM5.13171097 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa137a9d5b3a78318020bd9acb...
Jun 8, 2019 9:00 PM5.17522788 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a69f4514f7a669fc7ce9f95...
Jun 8, 2019 5:00 PM10.54357527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf3cf26d7e26521e18169ece2...
Jun 8, 2019 4:00 PM5.62617870 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac5868cc76491c299a8142eba...
Jun 8, 2019 3:00 PM5.75203159 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace90b7b8e42bd1362375c3d9...
Jun 8, 2019 12:00 PM5.34614717 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1864994fdcc7ad41930cff26...
Jun 8, 2019 11:00 AM5.32856992 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7d2e8aafe4f251a8fcc38b2e...
Jun 8, 2019 10:00 AM14.33391931 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae7da1d389474b4ccc550b070...
Jun 8, 2019 9:00 AM4.86681156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad2a40543a2d4ab1f682a006a...
Jun 8, 2019 8:00 AM5.26574147 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24f37ec36b41f193339c2ce4...
Jun 8, 2019 7:00 AM5.06378711 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae32d16a891a34a96229964dd...
Jun 8, 2019 6:00 AM4.87745022 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa355bc6644987143136a0ca70...
Jun 8, 2019 5:00 AM14.54850889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadcd9bbb3af71a73da9191b15...
Jun 8, 2019 4:00 AM5.26314843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa707cd64e1d93792b33fd2653...
Jun 8, 2019 3:00 AM5.23581463 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4df554941e446303f7b5c9c8...
Jun 8, 2019 2:00 AM5.59446546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa92f0683c4c8b506c7886b954...
Jun 8, 2019 12:00 AM25.34845231 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6bc52887c1abdb1bb9b134af...
Jun 7, 2019 11:00 PM5.28281975 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ea7743a4ce15b6fab2298de...
Jun 7, 2019 10:00 PM10.09993112 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4161a3054da2e9d3e4a0f0c2...
Jun 7, 2019 8:00 PM5.04761884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf4eb1fa1f0bb62314fe04ea9...
Jun 7, 2019 7:00 PM4.96414358 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1e7e6339c09b05ad231752a...
Jun 7, 2019 6:00 PM4.70432713 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab104342731c8859a0a4d0732...
Jun 7, 2019 5:00 PM4.88168539 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a8ae17a672833b95039917b...
Jun 7, 2019 4:00 PM5.13390862 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9330761ce50fc5d401031183...
Jun 7, 2019 3:00 PM5.25847237 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc5aa2ed7290b321d9c0e6cc...
Jun 7, 2019 2:00 PM5.10945859 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50751c87b9113e41577c58a3...
Jun 7, 2019 1:00 PM9.89890477 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa40a009a22508eb275a9c3bb7...
Jun 7, 2019 12:00 PM4.90625919 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac08a49a5fdf8dbc7a7935516...
Jun 7, 2019 11:00 AM10.09289421 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad06bf2b6d6825ee4a2e29be8...
Jun 7, 2019 10:00 AM9.67363462 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4f838ca0338a30880a1e2e84...
Jun 7, 2019 9:00 AM10.17288153 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe7b05634afbfe60086f3fe6...
Jun 7, 2019 7:00 AM10.09603467 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6505786945d7e7962153e4d...
Jun 7, 2019 6:00 AM10.27624590 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1361f927da8acbd6dbd6f31e...
Jun 7, 2019 4:00 AM14.91744711 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaed1fe111c585926a21cf0131...
Jun 7, 2019 3:00 AM5.23485608 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9faf820fcee67305bf1b4263...
Jun 7, 2019 2:00 AM5.23096132 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa399710f1f94d33a933c32889...
Jun 7, 2019 12:00 AM9.73705486 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa295dc86289a20ceb5fbd07ed...
Jun 6, 2019 11:00 PM4.44237991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88b6a50834a762ac9ce3feed...
Jun 6, 2019 9:00 PM5.09340911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae2941cbdf61ecde25115e4ec...
Jun 6, 2019 7:00 PM4.67724364 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae92d66b3c197414a6962a013...
Jun 6, 2019 4:00 PM9.66610232 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7802ab6d585012480482065d...
Jun 6, 2019 1:00 PM9.91377743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2d984c81d16a9f3bec5ec90...
Jun 6, 2019 12:00 PM4.85303755 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72341abbeaf3145fa8ca3f50...
Jun 6, 2019 10:00 AM4.64554743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad6061e20b36a3a0abf7f85df...
Jun 6, 2019 9:00 AM17.84325052 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa33d8d7a4d58724c01ae51bf0...
Jun 6, 2019 5:00 AM4.27234311 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2cc9f62bddb9fe1bf7814250...
Jun 6, 2019 4:00 AM12.58580363 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa71922e52fdaabbe560ad5947...
Jun 6, 2019 12:00 AM4.66531229 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4200db1414f4da41232e0382...
Jun 5, 2019 11:00 PM14.24544108 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9dedfe1595e15dcee4b7e96a...
Jun 5, 2019 7:00 PM4.77636654 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8f6b3f723770d1c11069e074...
Jun 5, 2019 5:00 PM14.00028533 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5b36a4aba5d6bf0ad9c6efe...
Jun 5, 2019 4:00 PM4.64084961 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab402add61976b92e28d5fae0...
Jun 5, 2019 3:00 PM4.57512629 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa449ed22b262626344fe4198e...
Jun 5, 2019 2:00 PM4.63440795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab3338b971a6c8e3572519e01...
Jun 5, 2019 12:00 PM4.87643687 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3d0c1319f6451839cb84df43...
Jun 5, 2019 10:00 AM4.50486542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9c886233eb049cecc3388779...
Jun 5, 2019 9:00 AM9.11233288 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa99d8febbac52b468009009ac...
Jun 5, 2019 8:00 AM9.06270208 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa72de001042a171ea175f1c9f...
Jun 5, 2019 3:00 AM3.95452704 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ddbf49fffb8fc718f118eb5...
Jun 5, 2019 2:00 AM9.05691884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1aae380dd16c6ebcc00b2378...
Jun 5, 2019 12:00 AM8.72118797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb213f425690910ae1f89793...
Jun 4, 2019 11:00 PM8.77828713 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacadd63ed00c5bf1ec1c80687...
Jun 4, 2019 10:00 PM4.47479126 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf19cd5be30f189977caba1a9...
Jun 4, 2019 9:00 PM4.62009393 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2dd132165842c9a4ed38e7a2...
Jun 4, 2019 7:00 PM14.18571780 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab263aa83bed1cce55abc90bf...
Jun 4, 2019 5:00 PM4.57539423 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac94bcab50854316245c99412...
Jun 4, 2019 4:00 PM4.17778339 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabbcdb6342b837953d97a5338...
Jun 4, 2019 3:00 PM17.52645271 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5149e57f330508ab0c37f4b5...
Jun 4, 2019 1:00 PM4.33175020 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8f98f5fe0a3c60e10cb01e97...
Jun 4, 2019 10:00 AM4.44887135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9c9c7c13e955bd62e5d3ccd...
Jun 4, 2019 9:00 AM13.28879458 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3552781e3f0278650f98b84...
Jun 4, 2019 5:00 AM9.16600004 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7dc6607a9f2f1eb86bd47250...
Jun 4, 2019 4:00 AM4.63078204 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5c9d039136af8063040eca86...
Jun 4, 2019 3:00 AM4.35479441 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa037f48836f491139642d15db...
Jun 4, 2019 1:00 AM9.49744207 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10d07a6b8df001cee37e444d...
Jun 4, 2019 12:00 AM4.55118008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNada3dd9a964af0b066023aedc...
Jun 3, 2019 11:00 PM4.55131558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c9c968cae4c71462bc09af1...
Jun 3, 2019 9:00 PM8.78022367 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa579f5e130f5df659d144f661...
Jun 3, 2019 7:00 PM8.60252409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a6c02a1364e02b28afd8acc...
Jun 3, 2019 6:00 PM14.19186352 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac3d995d48cde89004cd297a2...
Jun 3, 2019 3:00 PM4.59206885 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa38cc7839aafd23be52769f7...
Jun 3, 2019 1:00 PM14.26812267 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa81fda20e5e98f78e8a8b33ac...
Jun 3, 2019 12:00 PM4.59050202 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6516d9ef91bb7771ce65ef43...
Jun 3, 2019 11:00 AM9.73871808 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a7106aec376441a3ac5170c...
Jun 3, 2019 10:00 AM13.97425389 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa38274d6de6d057e473cfcce...
Jun 3, 2019 7:00 AM4.87360335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab952aa8d16137b8348e422a3...
Jun 3, 2019 6:00 AM4.17446623 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae40dd144f6ef2a985122d9a1...
Jun 3, 2019 4:00 AM4.28228379 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16ca7f76eb0f0cc55925c5a5...
Jun 3, 2019 3:00 AM4.52232976 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6de51c60f0377fd3fa225c33...
Jun 3, 2019 2:00 AM9.23570800 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadecdf95fa9582e9d01b399ee...
Jun 3, 2019 1:00 AM5.23094997 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9785abd1a76a6cfe19f32411...
Jun 3, 2019 12:00 AM4.71377532 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab68026dff6cc9423081996c4...
Jun 2, 2019 11:00 PM4.72602246 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a08bd62a19d779ad01743b0...
Jun 2, 2019 10:00 PM4.76092869 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6190532ad37bf815acfd36a8...
Jun 2, 2019 9:00 PM15.00044107 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa38c00d60ed2791a7d69dc1b9...
Jun 2, 2019 8:00 PM5.00074089 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ae019d8c98db18cf6d33368...
Jun 2, 2019 7:00 PM14.33324843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7326fbb78137953952b80262...
Jun 2, 2019 5:00 PM4.88658455 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafdd1dfa3a3488d463c439cb7...
Jun 2, 2019 4:00 PM5.09976137 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa915ecbb503887da54956ea9b...
Jun 2, 2019 2:00 PM4.69058572 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0331eb059afad24fea297d8c...
Jun 2, 2019 12:00 PM10.29033115 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7ce0d63f2243501322463bcb...
Jun 2, 2019 11:00 AM10.25333186 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab16cbc154ad6fea9b9ea5ac6...
Jun 2, 2019 10:00 AM5.29117266 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6bf61019a4b68ea0523d4cdc...
Jun 2, 2019 9:00 AM15.51330349 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9f6ac751ed76d3cbd0adac94...
Jun 2, 2019 8:00 AM4.60937306 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7901acedeb3a30b071979694...
Jun 2, 2019 7:00 AM9.92982509 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf99bc41396fb6c03f3baf1b...
Jun 2, 2019 5:00 AM20.20140576 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa68befb4ec3827bacafbd3851...
Jun 2, 2019 2:00 AM5.17928098 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec7f94e3c1917e5dfe33c1a2...
Jun 2, 2019 1:00 AM5.07372505 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7d8eed1e94408cabb2a8b31d...
Jun 1, 2019 11:00 PM5.56469442 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49dfc2f0da533252767b733b...
Jun 1, 2019 9:00 PM4.96630883 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25b66a88831a0278c1aeb623...
Jun 1, 2019 8:00 PM4.85347817 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1544855ff17f2db8d69dace...
Jun 1, 2019 7:00 PM5.17368896 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4f02037050199913512d6a73...
Jun 1, 2019 6:00 PM5.54216196 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabea5692c0ddd7425cf3f7b58...
Jun 1, 2019 5:00 PM5.43581566 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa216eba94db9c8faec5c64a53...
Jun 1, 2019 4:00 PM15.11252846 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a5040cc78298ac59dbb3f30...
Jun 1, 2019 2:00 PM11.29399912 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa58d8243f96972237f80aeeb...
Jun 1, 2019 1:00 PM5.40479883 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5cf75c9b6e214d1ca25b26e0...
Jun 1, 2019 12:00 PM5.02043152 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7125ad4d8a8b800ec89ec6ec...
Jun 1, 2019 11:00 AM5.36083681 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77716d0583fea23472dbd892...
Jun 1, 2019 9:00 AM10.46190647 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21c1535c0e398c5bbe5b4d27...
Jun 1, 2019 8:00 AM20.87300512 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc569715244b5dc03f7e9a74...
Jun 1, 2019 7:00 AM10.51982578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa74809cfb626be5cc329bfe08...
Jun 1, 2019 6:00 AM10.48886869 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21a39167fce1839da5bcddfd...
Jun 1, 2019 5:00 AM5.91760316 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13ac8f8ceef20c874db22530...
Jun 1, 2019 3:00 AM10.93689119 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd58d1efc96c89f0d1171eae...
Jun 1, 2019 2:00 AM5.62300916 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa73ff64464ae0644fd4775360...
Jun 1, 2019 1:00 AM5.39063540 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa703fc3f821b8b7935d151322...
May 31, 2019 11:00 PM5.49884679 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5779ec65b4d892b0d2736d74...
May 31, 2019 6:00 PM5.18154647 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8bf15021ca4582ff3d544f9...
May 31, 2019 4:00 PM5.03588922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa709935e1f090f3c43996d92c...
May 31, 2019 3:00 PM5.49675411 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae564a8b1516e345147e59a8d...
May 31, 2019 1:00 PM5.86317332 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1d61c071c57fd6c03222a52...
May 31, 2019 12:00 PM10.62801623 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf672d60b7f3d5a184c18be29...
May 31, 2019 10:00 AM4.99661025 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a24cf6988341c4a35c5e0fb...
May 31, 2019 9:00 AM5.35360460 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa37177eb3a1ae592f6563e798...
May 31, 2019 8:00 AM4.89274653 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27e289ffea67c23882a327ea...
May 31, 2019 7:00 AM10.91040695 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa331ad339bacc220dffcba6a0...
May 31, 2019 6:00 AM5.27595734 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae380c7310be52bdc6648aa01...
May 31, 2019 5:00 AM5.62650237 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa96ec615c93743709054f72f0...
May 31, 2019 3:00 AM5.23149338 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4fbb23d6f6153b058a4d2e11...
May 31, 2019 2:00 AM16.52203922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57fd9dcb50c854444b06e1bb...
May 31, 2019 12:00 AM22.18638497 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa758e13191b1555aac8a6b688...
May 30, 2019 10:00 PM11.11297252 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4e3c6322631505e8c0262663...
May 30, 2019 9:00 PM5.45440341 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf68b712ecc43867bd16d6353...
May 30, 2019 7:00 PM5.17966890 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa84e30ba5af234e1898d872c9...
May 30, 2019 6:00 PM4.88418686 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58007f5f425b9446ca38e698...
May 30, 2019 5:00 PM11.02397635 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5c2e3fc314774ea9ac5d91fa...
May 30, 2019 3:00 PM5.48126513 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03d39afe9921d0c5698fcf14...
May 30, 2019 2:00 PM5.32562874 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab813869a73caa78c456a876d...
May 30, 2019 1:00 PM11.14105497 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56dc47f904a80b46c4787de8...
May 30, 2019 12:00 PM11.86251679 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24b2a3a05a041c4c622d435a...
May 30, 2019 9:00 AM6.30746878 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa50e50f150539a062bd23cc9a...
May 30, 2019 8:00 AM5.44434322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64be888f86bdd957df2e2bfe...
May 30, 2019 7:00 AM5.19129230 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa60ff7ee7880533a34a7468bb...
May 30, 2019 6:00 AM5.55929466 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa188621320c529286576c2c8...
May 30, 2019 5:00 AM10.66578922 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad053a6e685a7a58f30178d6...
May 30, 2019 4:00 AM19.45929183 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab767c8a1f8060c4fa0adc66b...
May 30, 2019 3:00 AM5.32950698 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2a7bed4edaa7f0236b5f7238...
May 29, 2019 11:00 PM11.14519174 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2907fef2b3ca61603682ec77...
May 29, 2019 10:00 PM10.82642575 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecd52de1ce04a8ca1f29dfed...
May 29, 2019 9:00 PM10.57778405 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77ccda7394506d9de4b5dc69...
May 29, 2019 8:00 PM5.79954190 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee59347c52c599c3d1f5e032...
May 29, 2019 7:00 PM5.28917293 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8f6669d4411fb61e13b5af2...
May 29, 2019 6:00 PM5.14576606 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8cf2b35c397bf1663d14d118...
May 29, 2019 4:00 PM12.60093930 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8bacfb67379ba91d0c9ff6b7...
May 29, 2019 3:00 PM12.86632241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf89fc6f622f9352a98c5433e...
May 29, 2019 12:00 PM7.41881722 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae90ce633166b342f146dd822...
May 29, 2019 10:00 AM12.28262306 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c2cb06ca0d2aea86feefc2b...
May 29, 2019 8:00 AM5.59775783 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10199021e895efa83bcf915a...
May 29, 2019 6:00 AM5.10467321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7c403bd8247663188b90eef...
May 29, 2019 5:00 AM16.53469169 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac80cddc06fb9359a5126c893...
May 29, 2019 3:00 AM5.07896490 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae7aed043d785af6e41e8603d...
May 29, 2019 1:00 AM15.50723886 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5c8187d744f5bf036e0e288...
May 29, 2019 12:00 AM5.07897331 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa454679491605bb96081e79c...
May 28, 2019 10:00 PM5.23806074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf6af1d57e7f744f910245947...
May 28, 2019 9:00 PM5.10507640 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1c4e578ae91a04d9ec339919...
May 28, 2019 8:00 PM5.21408397 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa270fd519a28237ae56dd97f5...
May 28, 2019 7:00 PM10.26683332 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bbb05bf739fe1be0818e3b4...
May 28, 2019 6:00 PM9.85814320 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabda7d49a094c10ba2de48251...
May 28, 2019 5:00 PM10.29862390 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0e9a0e85e91c93628d04e26...
May 28, 2019 4:00 PM5.17065973 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2158593305eef320361bc915...
May 28, 2019 3:00 PM11.13099944 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab96967955e0d80356e345e66...
May 28, 2019 2:00 PM5.48154427 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1400449ead3ae7315b0fd519...
May 28, 2019 12:00 PM5.15285864 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1c532b7dd6408fabcb6a636...
May 28, 2019 11:00 AM4.99415837 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1f3c4c5c8922b7411174cdf...
May 28, 2019 10:00 AM10.46682740 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5f5f456c87b2976baf6fb018...
May 28, 2019 8:00 AM5.22776106 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0bc0cfd07347386071369ca6...
May 28, 2019 6:00 AM5.07360289 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa88f7b221f3ef8d15e9b66716...
May 28, 2019 4:00 AM5.12012408 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44dffe7e51051582059a9712...
May 28, 2019 3:00 AM15.85333484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ff3a4840495ecfc16d79f36...
May 28, 2019 1:00 AM9.89360048 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacc373aaf302fe25790aa77ea...
May 27, 2019 9:00 PM4.96663782 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb08719fbb5a383435c5e195...
May 27, 2019 6:00 PM5.17806711 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa43e2f7e5bd10182f5a0415a3...
May 27, 2019 4:00 PM10.41500418 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae84eb37af42025d4422e599d...
May 27, 2019 3:00 PM5.44503247 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a0fc1fa34b4227577822aca...
May 27, 2019 2:00 PM21.22940118 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa741056e06abcdb9f8fc73627...
May 27, 2019 12:00 PM15.08552419 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa26d349bb737818db623e02a5...
May 27, 2019 10:00 AM5.62065531 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b9e6d8314a2bb9ff14c95fe...
May 27, 2019 8:00 AM10.27359337 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac66025de242922713b84dc66...
May 27, 2019 5:00 AM4.85525498 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8977fe4b5b0fb2b5094e7aad...
May 27, 2019 4:00 AM14.98105815 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa94fc67dbecb908b3fc080d3...
May 27, 2019 3:00 AM4.84718519 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c34a885a0d1c445e1b54825...
May 27, 2019 2:00 AM10.52643924 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4138c55914924d23e3b85042...
May 27, 2019 1:00 AM10.59263595 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa563bc54872147d9d6221ccd3...
May 26, 2019 10:00 PM5.70486927 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab84ad585cc96ec347a4d6398...
May 26, 2019 8:00 PM5.20490438 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bee938f3e1fa7e518095db6...
May 26, 2019 7:00 PM10.34885413 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad40e62e889c58b48ea3a1ae6...
May 26, 2019 4:00 PM5.33371625 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac196fd4cf1fb78b261c7e317...
May 26, 2019 11:00 AM5.39304014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa133ee252ecffc6be2181900b...
May 26, 2019 8:00 AM20.22769891 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa493457d9fc0fd841c21789ec...
May 26, 2019 6:00 AM5.26106016 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2df719807ec0a4dd86368c68...
May 26, 2019 5:00 AM15.34352893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa14dcbd7e3d8ae11db86236c3...
May 26, 2019 4:00 AM5.00594743 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9528f121c0bc3f41013452ab...
May 26, 2019 3:00 AM22.10999756 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7498e220c45d5b47ab99e5cf...
May 26, 2019 1:00 AM15.88486815 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa59f394bb54850744cb3ee229...
May 25, 2019 11:00 PM5.36764368 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1ec2a74fc60d30cf7cfe64c...
May 25, 2019 8:00 PM5.44571076 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0739083d970ce505380aa5b3...
May 25, 2019 7:00 PM16.08791586 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad18efd34eb0ead966d094e2d...
May 25, 2019 5:00 PM5.22589434 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab003b0dd31f53efb6b873333...
May 25, 2019 4:00 PM17.48457558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9b4fb70e49b1f153349a6ae5...
May 25, 2019 3:00 PM11.39902823 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77aa9bbf33f04de93e8be716...
May 25, 2019 2:00 PM10.65164117 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b22cbb018d30f8708510d1f...
May 25, 2019 1:00 PM4.95863635 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad7d8326f3a522132cadda2d7...
May 25, 2019 12:00 PM10.53028156 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1863f8ed52eeb397e4085f1c...
May 25, 2019 11:00 AM21.53722905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85fd697e5ceeea112d2e805a...
May 25, 2019 9:00 AM10.59011231 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4375d795573666dfda6f830f...
May 25, 2019 7:00 AM5.42221575 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa524fa987dfcad43114a39ca2...
May 25, 2019 6:00 AM4.79355946 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa298d2e1a2b986015c85fd89a...
May 25, 2019 5:00 AM21.58756521 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8e284d21b3d382fe2c0b1308...
May 25, 2019 3:00 AM11.07811241 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8003f5abdc62521742780835...
May 25, 2019 1:00 AM10.73712908 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc7ef245be24d78ca982cd9a...
May 25, 2019 12:00 AM9.77862639 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5f54836ec5a3a0a2528f915...
May 24, 2019 9:00 PM5.05317324 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6613824c43a1e91ac4a94a1a...
May 24, 2019 8:00 PM5.22678561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ab4148e0b39f323a928964a...
May 24, 2019 7:00 PM5.23655030 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8bf338960511fb33ff9166d2...
May 24, 2019 4:00 PM9.90130342 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd96a6c729bed1e92493806b...
May 24, 2019 3:00 PM20.27604496 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0baa7e99f7164fadbcd3672...
May 24, 2019 2:00 PM5.08510414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1924f6412ac5509bbfff5ec4...
May 24, 2019 1:00 PM4.89587039 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f5f087bb2529019bf27085f...
May 24, 2019 12:00 PM10.93680181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec97b8409155b7a8d98d06ff...
May 24, 2019 11:00 AM10.20633710 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7a661c7c9573fb8a9805ad75...
May 24, 2019 10:00 AM5.42475820 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae99d0e31c3bdb01ebb4e46f0...
May 24, 2019 9:00 AM5.21991763 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa730799f73f32a956be62aaf...
May 24, 2019 7:00 AM10.44498372 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa184fcf9014f309b2c5545e2...
May 24, 2019 6:00 AM5.10461556 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa7d9bf05d6ee689668fb1dda...
May 24, 2019 5:00 AM15.70004314 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab28239b1089e1ab8a7bee15f...
May 24, 2019 4:00 AM9.97152083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8714adf6fd8a0b290745eea1...
May 24, 2019 2:00 AM5.48685184 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6b32418835f1921ef670ca6c...
May 23, 2019 10:00 PM11.06127110 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaafe4c6e8069d97f2e7fa70cf...
May 23, 2019 9:00 PM11.00723459 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab9e41168f50b2cb0d75c986e...
May 23, 2019 7:00 PM15.40303249 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacf0e607c1555315d1e032da8...
May 23, 2019 5:00 PM5.14897507 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f046ee53c32df70dc132589...
May 23, 2019 4:00 PM16.16024371 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae587043728c573f1ef615b93...
May 23, 2019 3:00 PM10.75365906 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf2fefec66096c2abc6c174eb...
May 23, 2019 1:00 PM5.45340044 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc0453c6c785bc0bb466ce70...
May 23, 2019 12:00 PM5.32666220 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa84248c4ab081471895e76877...
May 23, 2019 10:00 AM5.13107266 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef6b985d4af280d08547ac64...
May 23, 2019 9:00 AM5.53233335 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa39ed553f5492dc5194361fd0...
May 23, 2019 8:00 AM5.21218585 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa69d99067fd789e25574b241...
May 23, 2019 4:00 AM11.77067620 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa079d840f6c378ffdb512774c...
May 23, 2019 3:00 AM12.06658974 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3a4478ee946217fda4607742...
May 23, 2019 2:00 AM6.26206288 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8edda8acadbe646acc1d43fe...
May 22, 2019 11:00 PM12.80702613 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf0b427889b61b05f484e595...
May 22, 2019 7:00 PM5.51630986 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1dcf25cc1d425547ef8f6066...
May 22, 2019 6:00 PM10.87766009 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9a2466cca0c6b7503e449c24...
May 22, 2019 5:00 PM22.34798048 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac9c14f94c86f2d7430187eb8...
May 22, 2019 2:00 PM17.77404192 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa309e843af0a3167d47ba951d...
May 22, 2019 12:00 PM24.32138639 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29f663b1d4e6fa6bba5dd2c0...
May 22, 2019 10:00 AM5.63537282 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa2bea9b423eaee7a75ac95e2...
May 22, 2019 9:00 AM4.51171083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacb76d37f738d34c7764c8e00...
May 22, 2019 8:00 AM9.62276592 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29ae475de89239b8b2c8c847...
May 22, 2019 5:00 AM9.36547181 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaacff1ab172ee994b4ba07fb4...
May 22, 2019 3:00 AM4.67990741 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad78568080a2e7b051dbf1a7f...
May 22, 2019 1:00 AM5.83110558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa08ba6a1b9f178655b0bf376b...
May 21, 2019 8:00 PM4.84038056 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24c0dce5b22556902f7def55...
May 21, 2019 7:00 PM4.96613162 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2fcdd804128ec6431d5fba1...
May 21, 2019 6:00 PM9.65486843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4c24a732ede20b9702e66e79...
May 21, 2019 3:00 PM5.06507677 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46bb45efac9e7f56e7b1624b...
May 21, 2019 12:00 PM5.11788456 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa84ba6877cdd8625654957375...
May 21, 2019 9:00 AM5.22765841 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56b076077902c2d1fae44e54...
May 21, 2019 6:00 AM20.43577657 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae15056bb9bbd610076cf53c5...
May 21, 2019 5:00 AM10.55357322 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9d31b2bfad9d397ba15da8c...
May 21, 2019 4:00 AM11.32027561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa157243a10fe133d7cdfa8ca5...
May 21, 2019 1:00 AM10.63092588 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae02a45e6d4565d22df577b3c...
May 21, 2019 12:00 AM4.59590078 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa89fda88ab133616f1f7c8a1...
May 20, 2019 11:00 PM5.06608153 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac53684d1193a313380e1df32...
May 20, 2019 9:00 PM4.97802855 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef4950967a933c44f016b3f3...
May 20, 2019 8:00 PM5.02153526 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa477e6ffe3e01fd175e1df367...
May 20, 2019 7:00 PM5.05422854 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48f3d1c46f81bf07e8c1b038...
May 20, 2019 5:00 PM9.19693983 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa847621eaecc3847acd3d878...
May 20, 2019 4:00 PM9.27322802 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2d7bbbdcff649c66e3c2e0c4...
May 20, 2019 3:00 PM5.13010517 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae56d11e70b37cf8ef03c0fe2...
May 20, 2019 2:00 PM4.82618893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a0397aa43bdabf45f7b6a59...
May 20, 2019 11:00 AM4.76440777 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf6b3307ad1b2f4b21f6b566...
May 20, 2019 7:00 AM9.89608296 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49904557bdd0bb53f1bab7dd...
May 20, 2019 5:00 AM15.26325530 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7d10f1c50803281784fe36e1...
May 20, 2019 3:00 AM4.85478546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa33a2f31e01f82e25654e8489...
May 20, 2019 1:00 AM4.85673832 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1d0da29409d9703d17e87f8a...
May 20, 2019 12:00 AM4.60364933 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa186d57463249e3e597ba8d1d...
May 19, 2019 11:00 PM14.26097639 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0785a2c9f2a2ab9099046a00...
May 19, 2019 10:00 PM4.67555637 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9649e202645ecc0c6410605b...
May 19, 2019 9:00 PM5.37858557 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e54d6c1febedaea49e02e73...
May 19, 2019 8:00 PM5.04838801 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cfbeb3bb59b9f1802d6a15d...
May 19, 2019 7:00 PM4.96365625 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacc2b3a7dbfd86cae07cfb487...
May 19, 2019 6:00 PM10.35017255 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacdf783bafb2927ac95ca2fd6...
May 19, 2019 5:00 PM5.21362726 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab1710490c675318347dac052...
May 19, 2019 3:00 PM4.87615190 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae6c74b1ccc0986811d3c934f...
May 19, 2019 2:00 PM10.18578525 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa25f5930922b07a72eb97c489...
May 19, 2019 12:00 PM9.51869014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2f2e8a86e897541986857251...
May 19, 2019 10:00 AM4.95281209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa17b0cb59e2a61890a779c116...
May 19, 2019 9:00 AM9.60254539 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5f290ebd31b2ed37cec7f3c...
May 19, 2019 8:00 AM4.76858560 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab128f1117a8ff819c0ab597b...
May 19, 2019 6:00 AM4.93130062 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1589b951f15bf76aa86877c9...
May 19, 2019 5:00 AM4.57085163 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e0652066358593f38201221...
May 19, 2019 4:00 AM9.28504246 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa914b052126bb49d68db9ed9...
May 19, 2019 3:00 AM9.16299083 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4605eb1534522486c04c70a3...
May 19, 2019 2:00 AM4.77463404 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77a8644e23c3e851122aafea...
May 18, 2019 10:00 PM4.94353716 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa198226c12017d5e047f7d3e5...
May 18, 2019 4:00 PM4.45277495 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa508bc6979d7a9779764f1263...
May 18, 2019 2:00 PM4.67390731 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa891cd962fec0aee219648c4e...
May 18, 2019 12:00 PM14.01356616 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67fe48732162d5dbfdac8092...
May 18, 2019 11:00 AM13.09868505 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa32f2ed068e53d951d42ae4b2...
May 18, 2019 9:00 AM4.76749352 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d455acee2db8a1de06d9d58...
May 18, 2019 8:00 AM4.68396858 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabb9b1e48d060fd8701288c57...
May 18, 2019 7:00 AM4.62608027 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e6ef757a278fdbcdbab87a7...
May 18, 2019 6:00 AM4.54781029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa030c00da98acde77801a4428...
May 18, 2019 5:00 AM4.88988982 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa13004881591245931ad0c456...
May 18, 2019 12:00 AM13.82979136 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad8731dc99fc89751afd434e2...
May 17, 2019 11:00 PM4.85822104 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa10f4309fbe10fd381824c358...
May 17, 2019 9:00 PM5.18191427 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad85fa9d0c2225bff7862eabc...
May 17, 2019 8:00 PM4.61632395 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91772bb3f2632224392ef179...
May 17, 2019 7:00 PM4.64482568 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80d3415d0d2739129c96331c...
May 17, 2019 5:00 PM14.58518209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa56655e91bfbb368ffab1321e...
May 17, 2019 1:00 PM4.80667639 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadb30a809b934e3f9782df388...
May 17, 2019 12:00 PM9.89666299 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8356837d2443a8608e560de5...
May 17, 2019 11:00 AM4.81899578 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6046cb468121ed708fdb08ab...
May 17, 2019 10:00 AM9.84374577 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a80151ce9a855d1e0abac06...
May 17, 2019 8:00 AM5.11409031 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4022721d785ade26cd1861fa...
May 17, 2019 6:00 AM9.27194776 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa00bbc5abe238d1b6061fc60c...
May 17, 2019 5:00 AM9.39431205 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNace4f664ccab3cbd3d3ed2527...
May 17, 2019 2:00 AM5.10855281 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7825bfe1c1933e2126893b62...
May 17, 2019 12:00 AM5.06191326 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0dfdf8f88ac1575cdb88aaf2...
May 16, 2019 10:00 PM4.74836766 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa385c7d7a1037dbb80db552c...
May 16, 2019 8:00 PM4.61918096 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6d177e7a7859ce913574a924...
May 16, 2019 7:00 PM18.62646344 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57cc41f92068060a6e62bac9...
May 16, 2019 6:00 PM4.90438965 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac1088ea28cb8144b28cb360c...
May 16, 2019 5:00 PM4.87227298 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabae3ca421d1e35620991e645...
May 16, 2019 4:00 PM2.49141904 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7decf3330bbb752f1a9488c5...
May 16, 2019 3:00 PM2.51597067 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2b69835154190b0d519fbe98...
May 16, 2019 2:00 PM7.56754240 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fbd7aa9958426027ccd3e54...
May 16, 2019 1:00 PM3.91821764 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa46ec2e5412c5ae54d6dc36c6...
May 16, 2019 12:00 PM5.05211843 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa63169e0dc1b2af6e538b7a4c...
May 16, 2019 11:00 AM5.08942276 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa02b0feb0ab5f4c32cba8b30f...
May 16, 2019 9:00 AM10.23075301 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef6acc72521eff32a5316cf2...
May 16, 2019 8:00 AM15.91633248 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16edf20a74b1f64aa6b27d77...
May 16, 2019 6:00 AM4.99475110 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc588dfde327543eedc9a45e...
May 15, 2019 11:00 PM9.87459678 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNade406cd9ac855d808cf9d24e...
May 15, 2019 10:00 PM4.84608581 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaef111558edc52227fc0f4564...
May 15, 2019 9:00 PM9.57468603 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29b91173d49c5f9614d3d0db...
May 15, 2019 7:00 PM4.78279561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab034062b479a9db3344bc343...
May 15, 2019 5:00 PM4.66167523 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93842b66827bbb42072c0354...
May 15, 2019 1:00 PM3.78527345 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa729b8b7c328aa38a41ff2f35...
May 15, 2019 12:00 PM4.90010368 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaee2d9b11c84be85bbaa630a4...
May 15, 2019 10:00 AM8.78669675 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc936e2b15a00ef7f4a27b97...
May 15, 2019 8:00 AM4.86602437 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4900fb4f64ef822b960af65f...
May 15, 2019 6:00 AM5.02591794 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa355833ff8eea606355151171...
May 15, 2019 5:00 AM10.06443797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9fae25bbd04fe4e45fb2ad84...
May 15, 2019 4:00 AM5.21160929 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5cc8b173088ffd1d7877d791...
May 15, 2019 3:00 AM9.61766661 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa04f567fd8e4b9c2c7cfe8b9d...
May 14, 2019 11:00 PM5.05793357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85ab9c974e81e9485b088111...
May 14, 2019 10:00 PM4.75283484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf39b40c5a0e40c4e620a3a23...
May 14, 2019 9:00 PM4.75685905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa077fd48ea78736c82baf8302...
May 14, 2019 7:00 PM9.47003042 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd0163636a6343b6612d6f9a...
May 14, 2019 6:00 PM15.36546386 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0801ade01b1ce3625c4f13fc...
May 14, 2019 3:38 PM4.58772700 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaca5a92006855b0066fc248e2...
May 14, 2019 2:42 PM12.88834657 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb55e8bab5465579fd5b41f8...
May 14, 2019 12:00 PM8.94120850 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa722715cf8f174825e0d9fa1e...
May 14, 2019 10:00 AM4.12340894 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa521864d3d77e6cc74e72cd55...
May 14, 2019 8:00 AM4.23685174 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab5b1e42aec6ad8fe13370b75...
May 14, 2019 7:00 AM4.46838840 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafc3e09c63708f2119002217f...
May 14, 2019 3:00 AM4.30507113 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa24447f91a350d8b133efd0c1...
May 14, 2019 1:00 AM9.23627046 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa86ee9c7e1c35dc21f1a317cd...
May 14, 2019 12:00 AM4.62592833 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8ec1ea1c6009ca4f18d33b6b...
May 13, 2019 11:00 PM8.83931832 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf38497f101d6d1a399816435...
May 13, 2019 10:00 PM4.83444705 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa16a1b564974864de49ec0d1c...
May 13, 2019 9:00 PM4.40308135 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03fe245d5b43c9573ccaf2fe...
May 13, 2019 6:00 PM4.29755016 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cd2ad793135d8cd1d08f3b0...
May 13, 2019 4:00 PM4.25408459 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab2cbacf6b27f59eea28049e8...
May 13, 2019 3:00 PM4.06002004 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaefe7b0ee70acf18ff5f0a6b0...
May 13, 2019 2:00 PM4.06207027 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2bd8bac3cd919824dcfd3d59...
May 13, 2019 1:00 PM12.21821588 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaecefa69fc0f73cd879a58500...
May 13, 2019 12:00 PM12.17854433 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadf80c12f742566ebe1e801a6...
May 13, 2019 11:00 AM8.54970337 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad1f12d183a1cb5198606bd8f...
May 13, 2019 9:00 AM4.23179283 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf0028e3632ef59e211f4cddc...
May 13, 2019 7:00 AM21.69481190 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12a3a6803b8ee59c6395e6d6...
May 13, 2019 6:00 AM4.43004319 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa18757aa2f762fed3ed35fbab...
May 13, 2019 5:00 AM4.26493160 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaffff9ad6e28d2664fd7dbb32...
May 13, 2019 3:00 AM9.55184836 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac0c539983fad90a5895c0735...
May 13, 2019 1:00 AM4.19106543 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa58bf29b031822ec0b5407de5...
May 13, 2019 12:00 AM4.20321287 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9213bb080b601c597e6a9634...
May 12, 2019 11:00 PM4.02642777 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa09c7d5d037fab8a73a511b4a...
May 12, 2019 10:00 PM8.29814519 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5a559c75b3835e25aa7b2584...
May 12, 2019 9:00 PM8.58765655 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27bc386cb6bbcc51cecfc7c8...
May 12, 2019 8:00 PM4.31637004 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadc91d117524a2b195c432714...
May 12, 2019 7:00 PM8.15230600 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadd940555638825ed174c751e...
May 12, 2019 5:00 PM8.16155827 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa66c126d02d3dcae8460b8064...
May 12, 2019 4:00 PM4.14410662 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8a605a99c8345526453c3758...
May 12, 2019 3:00 PM12.06621894 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf50c6d960e9af6468f836935...
May 12, 2019 2:00 PM12.73424938 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3017987f69b3b2e417858687...
May 12, 2019 1:00 PM8.35333953 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67980bdcb25980294adf7248...
May 12, 2019 12:00 PM4.25979713 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa781656906bf5953b15a3991e...
May 12, 2019 11:00 AM3.92841716 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab17e2bc0d85ca95aa874d2de...
May 12, 2019 9:00 AM12.06850424 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa3ca8c7877a9fabf23962037...
May 12, 2019 8:00 AM8.06183487 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b38542798b29ba332318f76...
May 12, 2019 7:00 AM4.13760096 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab5a8ea7c32163b2e212e5b92...
May 12, 2019 6:00 AM7.75553868 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa80463a8ecf7378a0a67f6e43...
May 12, 2019 5:00 AM8.60825054 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa63868ffaf1de9121c18e1bcd...
May 12, 2019 4:00 AM7.86853793 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9de86dee063ccd904f281ed0...
May 12, 2019 3:00 AM3.75776830 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4c1681d9b904df1b017a90d6...
May 12, 2019 2:00 AM7.77006767 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafacf1ecfef5a8fd9af6def2e...
May 12, 2019 1:00 AM8.39982588 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf3c4f649adf6eecbc901b793...
May 12, 2019 12:00 AM7.42616094 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa15baa65fae87704bc59317bb...
May 11, 2019 11:00 PM8.54734110 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa4f80fa8709bc15efdd128d6...
May 11, 2019 10:00 PM8.62619399 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba8869c69823c2482c880247...
May 11, 2019 9:00 PM4.22383099 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0fe8ac00ae4e886df484024c...
May 11, 2019 6:00 PM8.15090649 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0d9ff7f894aa298ad9978beb...
May 11, 2019 5:00 PM7.90959673 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7ed54e87015fedc40c90ddb...
May 11, 2019 4:00 PM12.09549738 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa111dddab9ca9f0b908dbe35f...
May 11, 2019 3:00 PM8.16440871 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21826fb1e8f16f133f3452a8...
May 11, 2019 2:00 PM8.26556561 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2e08b53d849b15f19caf7410...
May 11, 2019 1:00 PM11.94002962 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e701485e46c0481c5419ed2...
May 11, 2019 11:00 AM3.87199417 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7e83d945f9243a2b1350c39d...
May 11, 2019 10:00 AM4.09045518 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabf29c296c18bc00cc1b94154...
May 11, 2019 8:00 AM4.08993857 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa4e18e5f5c808469972cace...
May 11, 2019 7:00 AM3.66085127 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabae5ec1fe7e432adaa057aed...
May 11, 2019 6:00 AM7.47951723 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a12d45ce3a6b6e7ab816c53...
May 11, 2019 4:00 AM7.19571828 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7fa2e171007fa9e7d51e30e0...
May 11, 2019 3:00 AM7.79590680 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93bd2d94994b35ecc7e4a47b...
May 11, 2019 2:00 AM4.09927260 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa855c0950f3986e1d8b8a3f0b...
May 11, 2019 12:00 AM4.21097361 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae3a60b9df8e62008894415e0...
May 10, 2019 11:00 PM4.05577589 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaffe72d3140f6cdc15ab89b2a...
May 10, 2019 10:00 PM3.98539031 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeb0c671d94bdd0afbc06e535...
May 10, 2019 9:00 PM8.71279070 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9931140566e35c5a4179707a...
May 10, 2019 8:00 PM7.85039934 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa857a03e294828e4165944b4f...
May 10, 2019 6:00 PM3.71392530 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4a62c4ecd10a4f82e33232d0...
May 10, 2019 5:00 PM3.56456838 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa21124775a032bc203bd71418...
May 10, 2019 4:00 PM8.35854043 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1d4d7c003d19a3636f9d3eb...
May 10, 2019 12:00 PM4.02360046 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7aa2d163538c048a4eecd57...
May 10, 2019 11:00 AM4.37375498 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1536ae13bdb8133de740f99...
May 10, 2019 10:00 AM4.28135388 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa212b766746fb543579439491...
May 10, 2019 9:00 AM4.08427456 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1de6228aa6996dbae7557e21...
May 10, 2019 8:00 AM4.48542897 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa533453e8f1872e82e754cf6b...
May 10, 2019 7:00 AM4.53303111 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49d73a98ed6301e435eb6d99...
May 10, 2019 6:00 AM17.29545125 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8acef49cb56c530ebc9b5e47...
May 10, 2019 5:00 AM8.37963203 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa03f631882c68f4ad4205d5f5...
May 10, 2019 4:00 AM4.28010023 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3e50816873e7890129201fb0...
May 10, 2019 3:00 AM3.97835703 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab4bff94187b7e554f1c998d0...
May 10, 2019 2:00 AM8.12406166 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22cddd19647a62a366395fd1...
May 9, 2019 10:00 PM12.44822584 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1feecb1c8108941301ba95c5...
May 9, 2019 9:00 PM4.01480165 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ab54ca7a776009a7356cd4c...
May 9, 2019 8:00 PM4.11090371 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa211f528a86027535906175aa...
May 9, 2019 6:00 PM12.12959795 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab58b1c9ab5bda1b65981d483...
May 9, 2019 5:00 PM12.55110810 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa6a531dcbabb3d07d431db7a...
May 9, 2019 4:00 PM4.19392209 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa99c92ed18b9fe899fdde3d71...
May 9, 2019 2:00 PM3.77605428 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c07faa420e090b82bcbfeed...
May 9, 2019 1:00 PM7.95276274 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa85a3402c91e1c9ea2134c6d5...
May 9, 2019 12:00 PM3.73990767 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab8b534bec31dc127681c704e...
May 9, 2019 11:00 AM3.55037216 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3714513e54eb9fb4059d87fe...
May 9, 2019 10:00 AM3.83334975 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa78fe6908d3ccdab7a1471d15...
May 9, 2019 9:00 AM20.15742109 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6c38aceabc0f234087b7f713...
May 9, 2019 7:00 AM3.67399855 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa44a5aa366d3e9bc88210af68...
May 9, 2019 6:00 AM3.98701644 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa380f0a8dd43c69d544048900...
May 9, 2019 5:00 AM3.96841782 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa0c26e5060e2dfce992214e7...
May 9, 2019 4:00 AM3.76531930 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa729d22978514e89b09442bc0...
May 9, 2019 3:00 AM3.49240673 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf22fc61936141a433f631c04...
May 9, 2019 1:00 AM15.94548389 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae1960519fc2fa35ffa876f32...
May 9, 2019 12:00 AM4.01402793 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f4dfb8338a263f4b8d2ae6c...
May 8, 2019 11:00 PM8.17562036 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf1f5520a1979be955199fb38...
May 8, 2019 10:00 PM3.73004192 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8c14d88735863b94acfe4008...
May 8, 2019 9:00 PM7.64321717 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2381e2b8cf10fd9fcaaf9628...
May 8, 2019 8:00 PM3.50623211 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b9e32ffc54d637cbdb7e7a3...
May 8, 2019 7:00 PM8.41491717 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa351648658ec6c4d43cb3b071...
May 8, 2019 4:00 PM7.84728014 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe6bb7645db6d24bb0b8f9eb...
May 8, 2019 2:00 PM7.82311279 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3f1c60b918e2ebe6c2561b95...
May 8, 2019 1:00 PM10.85870797 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa27d5f0daa0a0d3ea447bb7a2...
May 8, 2019 12:00 PM6.51113246 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf097ad2099ec7b0a35006e7d...
May 8, 2019 11:00 AM3.50670803 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1a962ae3cb2741fc09051888...
May 8, 2019 9:00 AM4.48287667 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0a07dfa480c0c1a8a5919959...
May 8, 2019 7:00 AM3.78469351 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6e5e19d4937b4f4d4d8894ef...
May 8, 2019 6:00 AM8.24536012 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa15971a2515ad1e24009d7687...
May 8, 2019 5:00 AM11.87313080 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa228c5b1f534f6ac6de5f834e...
May 8, 2019 4:00 AM4.02877961 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5421f5dca85c3e3a3f684352...
May 8, 2019 3:00 AM11.44192562 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa608fde8f7f92406df091d309...
May 8, 2019 2:00 AM7.76055814 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c8d38557f37b07cd77f3599...
May 8, 2019 12:00 AM3.91400905 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7b13d7eb90534ff168b2f373...
May 7, 2019 11:00 PM3.85197376 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa75198badb8a58b09741407e5...
May 7, 2019 9:00 PM3.44711006 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad764803e478f6064f5d1e30a...
May 7, 2019 8:00 PM7.49474415 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b749c4cf82f32ad752624b7...
May 7, 2019 7:00 PM3.59500535 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad54cccedc0212d6eaa725b5b...
May 7, 2019 6:00 PM3.90206379 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaad7f7c77c2ef590633035192...
May 7, 2019 3:00 PM3.54994366 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa885ca5edca13c06aa0389bcb...
May 7, 2019 2:00 PM3.08999884 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa520b2e0559505e193afcdbe9...
May 7, 2019 1:00 PM6.98559774 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa011dc18033cacf93f8fbd8e2...
May 7, 2019 11:00 AM3.46148255 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1c129df82c0b69826c466b3...
May 7, 2019 10:00 AM7.78648980 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNabe4d2b26c30dd4ebfc848e2d...
May 7, 2019 9:00 AM6.97540543 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf3b810f44f186def55386544...
May 7, 2019 6:00 AM3.63903414 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf573ab359bdd15005f33fb20...
May 7, 2019 5:00 AM6.76978943 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeba97b7de81f1711db6b6306...
May 7, 2019 4:00 AM10.13662558 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad97bfe0c0d3ff795a8564303...
May 7, 2019 1:00 AM3.58600522 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad9c5d5752f87459306803017...
May 6, 2019 10:00 PM7.39845279 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa56a12b301b954270b604058...
May 6, 2019 9:00 PM3.46932357 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa92fee90d78fba4593a0f0808...
May 6, 2019 6:00 PM6.94325838 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6400585093796161c934dde9...
May 6, 2019 5:00 PM3.31768315 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0453d4b74173b6cde203d8b6...
May 6, 2019 4:00 PM10.98880942 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac7a72177ea38e382459e8e61...
May 6, 2019 3:00 PM10.46593986 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5b0d2d5c1c2a68fa45111cfa...
May 6, 2019 2:00 PM10.85716128 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafe797322266116d30ae4c551...
May 6, 2019 1:00 PM14.29648407 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa510a8a9f926f085998031878...
May 6, 2019 12:00 PM3.71370239 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa071cc4c79fdcf44ca6069f4e...
May 6, 2019 11:00 AM14.95359007 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa9e24e9c0361a81142774d1e...
May 6, 2019 10:00 AM3.82352197 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcc588b8956cbad81d688c1b...
May 6, 2019 9:00 AM3.48312141 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad140d822d608fada0f72b028...
May 6, 2019 8:00 AM3.62387767 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa8f6a3664415065730cf9c92a...
May 6, 2019 7:00 AM3.39288788 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7959e147705c8a88c4478bc3...
May 6, 2019 5:00 AM11.27913726 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa11778efc3bba4f039e670501...
May 6, 2019 4:00 AM7.40082615 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafb7bed585ac776a8a9bce317...
May 6, 2019 3:00 AM7.76820750 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaacda5147e7f636229b2a7f32...
May 6, 2019 2:00 AM3.71672187 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae05eb0452019dd34f465af06...
May 6, 2019 1:00 AM3.86863598 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2521b5a8bd3e7fedc78a712a...
May 6, 2019 12:00 AM7.68592086 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b28089d920e37cacd43a299...
May 5, 2019 11:00 PM7.37353682 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad4c84c4b14e9bfc165934ed4...
May 5, 2019 9:00 PM3.32582117 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5d19706ae5c071831cd6f2f9...
May 5, 2019 8:00 PM3.29722166 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7f27a44b4a6e92e37f279a2b...
May 5, 2019 6:00 PM3.21911425 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaeffb0772193740ebb9d2d73e...
May 5, 2019 4:00 PM10.50546264 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd4d35ce391b2756de35859d...
May 5, 2019 3:00 PM3.87295982 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa57ea277056dfdf188b71fd81...
May 5, 2019 2:00 PM3.71873740 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3b970b422e3c7494d66dd365...
May 5, 2019 1:00 PM4.01397990 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6efad847dc0ca1dce7bd8f73...
May 5, 2019 12:00 PM3.93580708 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac211260cbe31e8c83289f60a...
May 5, 2019 11:00 AM4.06661124 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0c5b2a0eb6536bb7e1fe4128...
May 5, 2019 10:00 AM7.26769392 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab6c1e9b9dad138a727acb071...
May 5, 2019 9:00 AM2.92710850 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2ce23dcfd01c4ee88363b207...
May 4, 2019 8:00 PM0.16856827 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa208cb9c71e115d2a586a5ef1...
May 4, 2019 5:00 PM6.32349907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacd20c8bae9dbcbd4072326b5...
May 4, 2019 4:00 PM6.26736217 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa67a8b4d14cfaa4681f5c5988...
May 4, 2019 2:00 PM8.63063863 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfa1ad2008b65c26234ff21c...
May 4, 2019 11:00 AM11.38279412 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacfc7d7e04aa63159422529ae...
May 4, 2019 8:00 AM3.64303409 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa48f08d75f3a0266e4c3514b8...
May 4, 2019 7:00 AM4.09034447 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad0f2a8378b341217373438c9...
May 4, 2019 4:00 AM7.40619170 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91a8b165957cadb6b9037b1b...
May 4, 2019 2:00 AM7.04652360 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa55c0fb09b9cc5499a85891cb...
May 4, 2019 12:00 AM7.32291308 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac6ce6a3053c974e7ef17e022...
May 3, 2019 11:00 PM3.76697300 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa902b366ebb85c56c4727e5c5...
May 3, 2019 9:00 PM7.69352966 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa91807629fe19addba170cf77...
May 3, 2019 8:00 PM3.76863607 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf5f04bba760d0671889f4f6d...
May 3, 2019 7:00 PM11.67208958 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7569d2d2c879aa2c7de5db7...
May 3, 2019 4:00 PM3.86992320 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6af3242dd816add5e0e0869a...
May 3, 2019 3:00 PM11.70783639 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaea67c836803c6acf2f67f525...
May 3, 2019 2:00 PM7.55588730 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac85e2c06bb55ee151fd1705e...
May 3, 2019 1:00 PM3.81616898 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7083d8fcbbdb975b26a9b078...
May 3, 2019 12:00 PM6.95481546 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab6664cf0cb53d89884532688...
May 3, 2019 10:00 AM6.21146293 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa12c6f98082b8444164b8d5c0...
May 3, 2019 9:00 AM3.43477542 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4f7a7242c2455105096293d1...
May 3, 2019 8:00 AM7.28069152 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad37a7bf6b42ef4e314e578ed...
May 3, 2019 7:00 AM3.71256587 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafa33bf1157ebb2a378a564f9...
May 3, 2019 5:00 AM11.22533309 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3ee6b05c8195a4d7cea99ed7...
May 3, 2019 4:00 AM10.98149697 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0dcb284f0398259b30c7e5ba...
May 3, 2019 3:00 AM3.80971416 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaae8b8e957107f3b7a779c493...
May 3, 2019 1:00 AM7.44265206 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9391b570f23002e6d4e5a217...
May 2, 2019 11:00 PM3.47184479 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae66d8fb5b35bac41260fa03f...
May 2, 2019 10:00 PM3.76007252 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacceded86fc04da1f4641268d...
May 2, 2019 9:00 PM3.90346691 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab59e1f1bf2a747328f2d9b9d...
May 2, 2019 8:00 PM3.24998231 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4eedd04aac9ee18fef6d4b5e...
May 2, 2019 7:00 PM8.23469220 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0cb19f87370d8f89cd0ae505...
May 2, 2019 5:00 PM7.59862597 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae5bf74e889800783e2e90b68...
May 2, 2019 4:00 PM3.85446613 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd2563630edd54ef49fe1ffb...
May 2, 2019 3:00 PM12.45620527 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac82278c9a9117e3e6fb063f6...
May 2, 2019 2:00 PM4.42583910 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab7acdf6b234bec915f6cec56...
May 2, 2019 1:00 PM15.73857041 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2be2c3562a3b48898ec71f0f...
May 2, 2019 12:00 PM4.20706699 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa6da9e0b237eff826a66da5e1...
May 2, 2019 11:00 AM4.02914321 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNae38df26259d88f929f63ce09...
May 2, 2019 10:00 AM7.24944932 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa93247c1d915275abb7b1463a...
May 2, 2019 8:00 AM3.89833970 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaace36498241203566b15d91e...
May 2, 2019 7:00 AM3.39167650 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa77f3746a46461468956b1d01...
May 2, 2019 6:00 AM3.67164005 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNad99b2579a2e9a8162724ef71...
May 2, 2019 5:00 AM3.92483154 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa107cb58f219940bb2066e39b...
May 2, 2019 4:00 AM4.03375675 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaded7c524fa3c6f8c10205ab6...
May 2, 2019 3:00 AM7.66294285 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec2a8ac9f6fa85ea56c0ec5d...
May 2, 2019 2:00 AM10.76744705 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa871384d186cdfc5eaab2a836...
May 2, 2019 1:00 AM3.64734893 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa07d57ef2a1f47a95dd975ef4...
May 2, 2019 12:00 AM7.07913633 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafcf9cc8c54d9ee0f4a606cc5...
May 1, 2019 11:00 PM3.85486691 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaaedeef4e08e4c08d31124a5c...
May 1, 2019 10:00 PM3.87246821 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNab36007c2d5eb38677ef3edae...
May 1, 2019 9:00 PM7.93813911 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3be2f111f70e22315ab14d1d...
May 1, 2019 7:00 PM3.48881536 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac8cca650e9196a26c412286e...
May 1, 2019 5:38 PM3.91337213 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa293b439e904d2ec66dfd9583...
May 1, 2019 3:00 PM8.69377892 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf8ea92a22b7c1fe9f0db0fa4...
May 1, 2019 1:00 PM11.82503731 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3afc26cad463ca4a5dd26d5d...
May 1, 2019 11:00 AM7.98782203 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa134b5dd5b39c56d451ec33b9...
May 1, 2019 7:00 AM9.28026484 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa22041887e8be595da6947b69...
May 1, 2019 5:00 AM4.25040300 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa848a2b66845b5083d4cd9e86...
May 1, 2019 4:00 AM17.76891662 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4fdd23d461f9b14b408c1bc6...
May 1, 2019 3:00 AM9.04458172 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3fa13171daa523014672db10...
May 1, 2019 1:00 AM4.61783901 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa29412a446ab0bace395126dc...
May 1, 2019 12:00 AM4.41456824 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa1cec9bb7757638e867658b2...
Apr 30, 2019 11:00 PM8.84010991 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNac33df212d90b97f16c466e3c...
Apr 30, 2019 9:00 PM8.16208074 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf7e8169f6faab4d7adb80432...
Apr 30, 2019 5:00 PM4.06740792 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaba9331c1b54a1977f0a6b9e3...
Apr 30, 2019 4:00 PM11.98427191 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa83a6abd92007de543be40feb...
Apr 30, 2019 3:00 PM3.80696664 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa02716ca1cef16ac61b401ee...
Apr 30, 2019 2:00 PM4.13534256 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa0b83789123e45b7730fba7da...
Apr 30, 2019 12:00 PM8.44733487 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa3bf5c55a701e7a9cb0be98de...
Apr 30, 2019 11:00 AM3.39404745 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNafd6ab6c2be86171d2179e10c...
Apr 30, 2019 10:00 AM4.76934212 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa5ec6f2a48ca59322221733da...
Apr 30, 2019 9:00 AM4.78920008 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacf83fc26bec4f167d0574754...
Apr 30, 2019 7:00 AM17.35344296 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNadad202f5ed607550df8e0a27...
Apr 30, 2019 5:00 AM8.92149451 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNacbcd327fd29e5d1d3dce3c9a...
Apr 30, 2019 4:00 AM3.95879491 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa544c24d7fcfea2b16d3fa4fb...
Apr 30, 2019 2:00 AM4.23265637 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa49bb2658158645dd3d3825a9...
Apr 30, 2019 1:00 AM7.59553186 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa613250271a34ea12969406e1...
Apr 30, 2019 12:00 AM8.02490029 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaa03a687c9211ef6b227c5bc6...
Apr 29, 2019 9:00 PM7.63204214 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa2b654759a6a3242a8e17a105...
Apr 29, 2019 8:00 PM10.24965954 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaf549b9f4c82f4ad6627f0156...
Apr 29, 2019 4:00 PM20.01968889 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa4483900b1b0f67220a2d495e...
Apr 29, 2019 3:00 PM4.23611521 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa9adbb226dbccd90966aaf90f...
Apr 29, 2019 2:00 PM16.85595412 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa1f33bb093781c389c4eb305a...
Apr 29, 2019 12:00 PM13.13309835 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa559a5d8c218d9a61527f40a0...
Apr 29, 2019 11:00 AM16.83358907 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa7c755624aa92f2abd4aec2b0...
Apr 29, 2019 10:00 AM4.11899703 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa18400c8718bd161e01f6b3bc...
Apr 29, 2019 7:00 AM8.29303873 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa64749b91be1f23855faa33ac...
Apr 29, 2019 6:00 AM3.82356036 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNaec3ba493b0842b183dea28bc...
Apr 29, 2019 5:00 AM8.04816465 RVNRE5FENun9W6c9zzqinrGgPxoUiW7W1dYNa