Ritocoin payouts to BLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv

Time (UTC)AmountRecipientTransaction
Nov 21, 2022 2:00 AM147.04305502 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv81ac2526f99f13d65536aa89...
Nov 21, 2022 1:00 AM76.91725442 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv638554d83a98dbbe8c57ed40...
Nov 21, 2022 12:00 AM363.33451426 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva3d887f305f18e7443937772...
Nov 20, 2022 11:00 PM145.33401718 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8450a14cfdf9ab95449cc25b...
Nov 20, 2022 10:00 PM151.62251886 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf383219c73cf4a47c3f5d745...
Nov 20, 2022 9:00 PM638.28864137 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbfb5bd05ab6aaceb400c85ff...
Nov 20, 2022 8:00 PM699.97277420 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7f59644d5ec7bc17d98add3b...
Nov 20, 2022 6:00 PM262.71683740 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv277037a9a63fd6aaab139f0e...
Nov 20, 2022 5:00 PM3.49823778 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv942315c6e2b02af6457018b5...
Nov 20, 2022 2:00 AM208.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc7793f0a38214d582e2a8ece...
Nov 20, 2022 1:00 AM208.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9a231e65891f17f5560c56a6...
Nov 20, 2022 12:00 AM104.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvacc6462983689dbc0d9f1e78...
Nov 19, 2022 11:00 PM208.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf97d0b95aab53db132bb4524...
Nov 19, 2022 10:00 PM369.69322073 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6b114414d05f20ab263f3586...
Nov 19, 2022 9:00 PM440.72727031 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv80b67855dc03ba19c0589202...
Nov 19, 2022 8:00 PM150.25900590 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4651ab71a192643e57b63278...
Nov 19, 2022 7:00 PM306.28384766 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv725bfe1caed2f9a7e292105f...
Nov 19, 2022 6:00 PM146.19924466 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4d7d1c2cba4d5a6d594828ad...
Nov 19, 2022 5:00 PM47.60288943 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve99807f3d769652fac358fed...
Nov 19, 2022 2:00 AM160.57050460 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv29089643b9a376a5a757da00...
Nov 19, 2022 1:00 AM80.71563709 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved7d07b997fff07e034cab24...
Nov 19, 2022 12:00 AM247.86063188 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0be9f88147c2def57bb82433...
Nov 18, 2022 11:00 PM241.11752846 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9103e6129eba27076f8c75c5...
Nov 18, 2022 10:00 PM160.88167807 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv96c680fe0d5d25691849db03...
Nov 18, 2022 8:00 PM240.31176211 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c98f2852be5ea39ee1dc871...
Nov 18, 2022 7:00 PM453.19714293 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c99bd4742bd6c7ec96df870...
Nov 18, 2022 6:00 PM79.71923299 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv512a4461e113772495f1d232...
Nov 17, 2022 2:00 AM82.17011779 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv33437c1bd41a40acc2268568...
Nov 17, 2022 1:00 AM81.73289345 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv76144d1e6748993e4fe8ecf9...
Nov 17, 2022 12:00 AM162.64510535 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv621631c5f2f5e325ca45c711...
Nov 16, 2022 11:00 PM406.15891339 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaba303501d6d7b876e011a4f...
Nov 16, 2022 10:00 PM82.14481730 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2daec061966f60f2a15cb103...
Nov 16, 2022 9:00 PM234.31324823 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c80a7158d84a0ed9547b732...
Nov 16, 2022 8:00 PM411.86364840 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c5e0c2dff7f6bc182fa4fad...
Nov 16, 2022 7:00 PM418.25741761 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6da63480f52929428911ff43...
Nov 16, 2022 6:00 PM244.85443017 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1a44e7eb32fc51d6faa35d69...
Nov 16, 2022 5:00 PM75.50454714 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved7a73d87a8d4d735c9a2f00...
Nov 16, 2022 2:00 AM312.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv32a1973a3fca60c9290ad9c8...
Nov 16, 2022 1:00 AM104.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2ba8246f622db0a5ecd02015...
Nov 16, 2022 12:00 AM208.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3a6215f60d92ed83b287bcd...
Nov 15, 2022 11:00 PM312.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcf387c139b0f44183fc97aa5...
Nov 15, 2022 10:00 PM520.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv65cb871e449b39d5265cabf0...
Nov 15, 2022 9:00 PM728.00019500 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e16f2c18339a0541c199518...
Nov 15, 2022 8:00 PM114.68193824 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvad79684e59fc50978531af67...
Nov 15, 2022 7:00 PM128.45733260 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ca300b8feccf3d60ae3d4bc...
Nov 15, 2022 6:00 PM146.41995119 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva5b2b85e1d907489e44a9d61...
Nov 11, 2022 2:00 AM149.85451166 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva41c4391e974ee0627731c5f...
Nov 11, 2022 1:00 AM446.46098947 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv74b27e739da45c1c246a208d...
Nov 11, 2022 12:00 AM127.24691676 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7a384b98108cfb0fe2a062ad...
Nov 10, 2022 11:00 PM97.16992189 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv59e550afbb92a0b049ac6234...
Nov 10, 2022 10:00 PM132.49673404 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfbb3a798e9650f514fd665d0...
Nov 10, 2022 9:00 PM143.39629567 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc0c72f03e74fc88bf57420fa...
Nov 10, 2022 8:00 PM222.59307588 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv57d65364f09c6e17865cd9ed...
Nov 10, 2022 7:00 PM186.07711986 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfd56228e43f521789ce208b7...
Nov 10, 2022 6:00 PM385.19065792 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf106d06d04195970f4563438...
Nov 10, 2022 3:00 AM4.44251525 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f5f24ef51d335edfc0aada3...
Nov 10, 2022 2:00 AM123.90658097 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcda66d066fd819f595d56290...
Nov 10, 2022 1:00 AM110.42853370 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc051a82356032371ecb327df...
Nov 10, 2022 12:00 AM49.71671659 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6de3fab314671879a18df93c...
Nov 9, 2022 11:00 PM339.08323746 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7924fd37418ddb138c66357a...
Nov 9, 2022 10:00 PM95.66880113 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0ae84e9d68a35e644e2e996f...
Nov 9, 2022 9:00 PM241.57663268 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4b6da6bf25cddede57ae59e1...
Nov 9, 2022 8:00 PM349.55631302 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4826142b4aeb61ee4c0dd76a...
Nov 9, 2022 7:00 PM42.27741893 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7b7ab00157373426c15c26b...
Nov 9, 2022 6:00 PM227.34627611 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbed48ed526cc60d9a8e94053...
Nov 9, 2022 5:00 PM134.67459634 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb27841c15172e51f59889363...
Nov 9, 2022 3:00 AM13.41025210 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdfd40e6814b46d5d67869e83...
Nov 9, 2022 2:00 AM305.65515879 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv91591073271901f3d975fa5f...
Nov 9, 2022 1:00 AM250.56133622 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv09f4e21411df771cd14797a3...
Nov 9, 2022 12:00 AM531.80090498 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c42ea8a943f9e2ce36b930c...
Nov 8, 2022 11:00 PM249.69166067 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva0bca76b11dadeaf6a7e291a...
Nov 8, 2022 10:00 PM205.50481690 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc330ff80646c36fc2f967d5b...
Nov 8, 2022 9:00 PM300.55217834 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv46459009292b1abba6cbd00b...
Nov 8, 2022 8:00 PM300.60753499 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv85eda5d4e8c16d4534f21d97...
Nov 8, 2022 7:00 PM196.32335662 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv91923cab3e993cc9140d9f68...
Nov 8, 2022 6:00 PM155.43250398 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd955534a1e6e3d7b66e710d8...
Nov 8, 2022 5:00 PM115.29732080 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf5cf7a33260d5c89d09c5e92...
Nov 8, 2022 2:00 AM193.60265693 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9d143bd6f74159c6c7c8fef7...
Nov 8, 2022 1:00 AM362.03931045 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc3570c1e93efc9141e336f4e...
Nov 8, 2022 12:00 AM328.14240058 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd7c17a2cf3da3d7b43d3fa3f...
Nov 7, 2022 11:00 PM190.39679068 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv286a0a51c8321ad9a7d43909...
Nov 7, 2022 10:00 PM150.83799659 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv30a4f0d8ae3fec8b5f5f5c7e...
Nov 7, 2022 9:00 PM156.32736009 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfbdd9e82d8cb84300e984377...
Nov 7, 2022 8:00 PM187.99800536 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc22d928cb9082415c897bbb6...
Nov 7, 2022 7:00 PM703.13567570 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6562ac25d1ab259085dd2f26...
Nov 7, 2022 6:00 PM243.96099685 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb9d4d476dfef3155fd4b7d5...
Nov 7, 2022 5:00 PM179.01512797 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdeb971758b22675154c321ab...
Nov 7, 2022 2:00 AM192.76289682 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9706d5e75522ad7ea8f0f6af...
Nov 7, 2022 1:00 AM315.24784226 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd3ada983b727b6fc14cd41a6...
Nov 7, 2022 12:00 AM240.26653693 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8279f55692a22e769c53cfc4...
Nov 6, 2022 11:00 PM224.78260420 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfde1c25ffdd0aeff5a6e1042...
Nov 6, 2022 10:00 PM343.79979141 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ee6478ca2d1bc3b785a3f16...
Nov 6, 2022 9:00 PM742.82194253 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb4ccd454abfcc5fd08b3c88...
Nov 6, 2022 8:00 PM215.07625976 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb83f2d38d4f6d959cf0473c0...
Nov 6, 2022 7:00 PM307.55361413 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv402d9b2e274484ba68481886...
Nov 6, 2022 6:00 PM748.55080433 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce4f0a690d7d796c45fb3eae...
Nov 6, 2022 5:00 PM47.91038867 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0e0106ab8c06cd901fadb649...
Nov 6, 2022 1:00 AM150.74211912 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5a5673776077b0f068a21671...
Nov 6, 2022 12:00 AM282.65493547 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv20247b47132b9d7e853ae5c5...
Nov 5, 2022 11:00 PM314.88794145 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv559619619b771496417669fe...
Nov 5, 2022 10:00 PM194.08990044 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve0e4ba8aa03e2e9e94495221...
Nov 5, 2022 9:00 PM176.40560436 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4674b9ed5f83a94ab88a020a...
Nov 5, 2022 8:00 PM521.61846243 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd37d191fe103f3c83f1b573c...
Nov 5, 2022 7:00 PM268.97982567 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3a6eca8a99647c5daf45a2ec...
Nov 5, 2022 6:00 PM157.90642495 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv88a4cf368c31425a7e04f639...
Nov 5, 2022 5:00 PM195.48604996 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c6fdf486b2b228bdb044644...
Nov 5, 2022 4:00 PM42.45864229 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv84b3bd8fb7e7359af4f9b8f3...
Nov 5, 2022 1:00 AM188.18658061 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv790dcb5cc281bf262c51241c...
Nov 5, 2022 12:00 AM333.59522666 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc1346159ba3c59fbc43bda2d...
Nov 4, 2022 11:00 PM448.62701841 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7f4ce6ea77139102d0a5ffcb...
Nov 4, 2022 10:00 PM283.24866413 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1bc6e705a686718d388e99d0...
Nov 4, 2022 9:00 PM114.19029165 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv76ce800cc07eccc312db6dc5...
Nov 4, 2022 8:00 PM265.74987838 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv00fc2689797c0289476eb6a6...
Nov 4, 2022 7:00 PM395.12239722 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f42c0994c1f88cf37539c25...
Nov 4, 2022 6:00 PM465.37804619 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdfd2310a9246a743a71a097c...
Nov 4, 2022 5:00 PM386.12572139 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv89fe4bd1dc3d0e96fad542df...
Nov 4, 2022 4:00 PM52.07806188 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb845c6c12c54d0d9ecf27bb0...
Nov 4, 2022 1:00 AM100.18574152 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc988b1ff000e5863efbfb811...
Nov 4, 2022 12:00 AM181.14781188 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv29a644f68544b9389ee5a2b2...
Nov 3, 2022 11:00 PM227.60862586 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv654b083f2a8319a11cc974e7...
Nov 3, 2022 10:00 PM183.27947812 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf9c2c8cd82ca32bc02661bde...
Nov 3, 2022 9:00 PM138.28623269 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvec1145b3da1c19ad41d93d6a...
Nov 3, 2022 8:00 PM335.63097798 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd7a3b8ac03403565a354800f...
Nov 3, 2022 7:00 PM168.08255415 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf5eb47b25758d69dbc9ffd01...
Nov 3, 2022 6:00 PM304.31616866 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv656caf990713fcb8e2104fca...
Nov 3, 2022 5:00 PM400.58231606 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3a7ce3230643477df967ad65...
Nov 3, 2022 4:00 PM211.49789879 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv893d22ecba726f131ce9493b...
Nov 3, 2022 1:00 AM278.77873626 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv42eb77a1a3a7493462de04a3...
Nov 3, 2022 12:00 AM256.78205912 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3c112492621f03e5ae543162...
Nov 2, 2022 11:00 PM306.57204276 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3b917222557559f284f7145a...
Nov 2, 2022 10:00 PM354.18415625 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4bcca57fac2e476b38769c4f...
Nov 2, 2022 9:00 PM107.67562894 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv50ad028fd93a648e73de788b...
Nov 2, 2022 8:00 PM167.50125086 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfd7326edd185b9ed22f0a993...
Nov 2, 2022 7:00 PM303.95139832 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0299a7624d77137315bf9064...
Nov 2, 2022 6:00 PM276.39599949 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9703d4f7cdbd39716da3a85d...
Nov 2, 2022 5:00 PM346.22376130 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva60df8c1077ae3ae0311295e...
Nov 2, 2022 4:00 PM218.64651314 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8bae7c2e5c8282e23a3d41a6...
Nov 2, 2022 1:00 AM127.51911067 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6b3b6ee192f093fa5802a543...
Nov 2, 2022 12:00 AM226.58503680 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0b8eed42cc18c70ccffa98dc...
Nov 1, 2022 11:00 PM382.83682563 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv10dc30dd32d57019e4e253ad...
Nov 1, 2022 10:00 PM136.21415423 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4eec6defe9f5dde8981db327...
Nov 1, 2022 9:00 PM308.19040522 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdfe3366f63f4d9469f573e75...
Nov 1, 2022 8:00 PM173.80527721 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv07cd535a396f0f2c0819ace3...
Nov 1, 2022 7:00 PM269.63311099 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c6a394cbb87b7f66befd9eb...
Nov 1, 2022 6:00 PM425.00596057 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1bd1b1a39e9b82ca7913fbab...
Nov 1, 2022 5:00 PM184.12084459 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveb391e83488a41639ae96792...
Nov 1, 2022 4:00 PM98.62218547 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9a0f64631cb6628fe0d3f2fa...
Nov 1, 2022 2:00 AM123.97117239 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv94ee035037e866d4ad142d35...
Nov 1, 2022 1:00 AM47.17935963 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6ddf5e387b955e1fd49c888b...
Nov 1, 2022 12:00 AM146.35559380 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c16e1b0d4b44414340087d0...
Oct 31, 2022 11:00 PM144.59519905 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv696864b0f14229aa3b733a8c...
Oct 31, 2022 10:00 PM265.53816462 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv86c62ac78b373e55d1f7f9e9...
Oct 31, 2022 9:00 PM385.64843439 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva06b8db23f14726fb60a478f...
Oct 31, 2022 8:00 PM393.70628166 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv06b0a5a94634766e4b11850a...
Oct 31, 2022 7:00 PM163.95928492 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd1f1aa113619a3f27609751d...
Oct 31, 2022 6:00 PM201.98884861 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvca1d79739e39255dd25b4c9b...
Oct 31, 2022 5:00 PM244.02573299 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv35082896c5dca99d4dd57ac1...
Oct 31, 2022 4:00 PM91.21931853 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6385429303442ef76634de53...
Oct 31, 2022 2:00 AM6.42564497 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv257e03b56edeaecbd2c9c0a9...
Oct 31, 2022 1:00 AM75.17258619 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5474302a67a71696f2b0bf8f...
Oct 31, 2022 12:00 AM161.04039022 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2fee863865da2703ad0cb826...
Oct 30, 2022 11:00 PM449.89747015 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5abbc7c694aafbb589415295...
Oct 30, 2022 10:00 PM500.09287976 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf46b4339a35a5aac1e5a050b...
Oct 30, 2022 9:00 PM201.55607115 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdf03f62e13baa920e68a7149...
Oct 30, 2022 8:00 PM287.89703133 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve1353d5fbb91fc50a565812d...
Oct 30, 2022 7:00 PM271.11433856 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvba8009eb15311b4922b13c1f...
Oct 30, 2022 6:00 PM214.22918858 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc5ed663bc2c7abc66f2823e1...
Oct 30, 2022 5:00 PM388.64867817 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfc58cae81e7f03dda317d609...
Oct 30, 2022 2:00 AM22.04867994 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d9e756e9cf6526cf072a7b0...
Oct 30, 2022 1:00 AM217.99700219 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv475ed182c44bc23a922a4434...
Oct 30, 2022 12:00 AM282.92808853 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8e0fd7500552729484f89ed5...
Oct 29, 2022 11:00 PM135.72629490 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e24fdca45bf988049d92822...
Oct 29, 2022 10:00 PM321.60442416 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbdbceb597639e4294200b55b...
Oct 29, 2022 9:00 PM100.60033951 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7becfaa9458fb87a2340169a...
Oct 29, 2022 8:00 PM194.28812871 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva8e5d6454f40e8601a840bdc...
Oct 29, 2022 7:00 PM274.45888195 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb33b90b555903443d2137678...
Oct 29, 2022 6:00 PM288.17086693 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv41553193225ec43d1c45d392...
Oct 29, 2022 5:00 PM124.93079750 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9861d663de1fd5764e8785ec...
Oct 29, 2022 2:00 AM30.02331264 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5575a5c4aa5d1881c9ea2d17...
Oct 29, 2022 1:00 AM120.65134599 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8914dfd61929f62fe1261c55...
Oct 29, 2022 12:00 AM321.61738229 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv22ae95b597ec4b6666cface4...
Oct 28, 2022 11:00 PM135.80256238 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcae9c4898646dbc28b64297e...
Oct 28, 2022 10:00 PM346.90299772 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve6f28b3a53e263e8aba5bef4...
Oct 28, 2022 9:00 PM178.30715103 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7617fff0d5a8c9216d3d2837...
Oct 28, 2022 8:00 PM171.27857746 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb53a2dea8d469e1d06c2f044...
Oct 28, 2022 7:00 PM193.17700384 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e069262ec001e55860bf655...
Oct 28, 2022 5:00 PM272.16249489 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv30d759792e05d41a1e4cd3fb...
Oct 28, 2022 4:00 PM34.89338522 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv63c19edf7fa294da9dd69fbe...
Oct 28, 2022 1:00 AM144.94606676 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2fbd29ac8493530b28d25bc9...
Oct 28, 2022 12:00 AM441.03841135 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv46a67e0bb759dc1016668271...
Oct 27, 2022 11:00 PM311.68857159 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7867cd776a65c2215cece6b1...
Oct 27, 2022 10:00 PM246.99553840 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv36951761a73003cc80e99f61...
Oct 27, 2022 9:00 PM59.00192938 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9c3186363187d4da7044291c...
Oct 27, 2022 8:00 PM340.95103471 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdaf8f629589c6f263aa5cdb9...
Oct 27, 2022 7:00 PM243.08264656 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv678237189c2796c20660df46...
Oct 27, 2022 6:00 PM123.11525903 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv35339d8fd3e346c28e1f6d1a...
Oct 27, 2022 5:00 PM453.27213144 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva99744a9c3cfe3c70ba4ce53...
Oct 27, 2022 1:00 AM152.74373244 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv53e6839e251463a2407cc11e...
Oct 27, 2022 12:00 AM203.87103336 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb317bce03e658bb29fd77b1b...
Oct 26, 2022 11:00 PM290.21517472 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4598697693974f5de8dbb2cf...
Oct 26, 2022 10:00 PM321.10710100 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfff88f2f312d8eb7040f3c7d...
Oct 26, 2022 9:00 PM149.91454226 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcce67913f11c9603036d0ecb...
Oct 26, 2022 8:00 PM122.24115720 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7e4e3530bffea77a6d15503...
Oct 26, 2022 7:00 PM146.26266659 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv013268697ac15ff659087d44...
Oct 26, 2022 6:00 PM494.19968395 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6b02c520ebaaca932917a1d8...
Oct 26, 2022 5:00 PM240.14998991 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb17730392a682a6fccf711fa...
Oct 26, 2022 4:00 PM22.68345385 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc33de63713c265c97dd2f43b...
Oct 26, 2022 1:00 AM183.54744036 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd6b3e554eb95f1aca41aac79...
Oct 26, 2022 12:00 AM85.99167228 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve683984e87f15fa436074a71...
Oct 25, 2022 11:00 PM266.82139166 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11034a353016d1f54906bbc6...
Oct 25, 2022 10:00 PM129.29345384 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf8df3f7be9bfd6ea23da3f65...
Oct 25, 2022 9:00 PM195.05993696 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv448c836af01c6bc8850f6515...
Oct 25, 2022 8:00 PM269.03046479 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvad63ac4541c6b2021e833c7c...
Oct 25, 2022 7:00 PM554.97161739 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0f68bac7ac8b80641317e35d...
Oct 25, 2022 6:00 PM98.10971104 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv23c568c65213342150ab9ac4...
Oct 25, 2022 5:00 PM128.84791455 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv143f4b2290dabf2b54add5b3...
Oct 25, 2022 1:00 AM253.74399264 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc1b290ac5e217b23288768ba...
Oct 25, 2022 12:00 AM301.28424698 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv94f50146d3e326bd2bac5b01...
Oct 24, 2022 11:00 PM161.29369629 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17bc7abb8757182a3460618a...
Oct 24, 2022 10:00 PM169.10985833 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvffc7ad940fca70d034faa79d...
Oct 24, 2022 9:00 PM212.67083250 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c0078d964b09f5dcd33bc5c...
Oct 24, 2022 8:00 PM212.48294664 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbe71f9be6375405223506a76...
Oct 24, 2022 7:00 PM181.49426091 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd98843930f039c6635d5671d...
Oct 24, 2022 6:00 PM306.35953700 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4f29b40225039cac93a6951b...
Oct 24, 2022 5:00 PM233.13131506 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9e30b6b04f4e6080dc23f02a...
Oct 24, 2022 1:00 AM92.32604428 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv662cfbc23b02a6681e6a5908...
Oct 24, 2022 12:00 AM487.64676033 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c197c9dd2ab4c38ba5bdc8c...
Oct 23, 2022 11:00 PM128.79702398 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95b4933c4db13bbe8f1c789a...
Oct 23, 2022 10:00 PM284.66819663 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9ec3faa52991ad2c8047444...
Oct 23, 2022 9:00 PM409.18951511 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac94c0dd68dbaf780f76b17d...
Oct 23, 2022 8:00 PM192.17211993 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv64877e77af9e65e8aca1009d...
Oct 23, 2022 7:00 PM89.82279312 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc76f55cf67b5a7baece69d1f...
Oct 23, 2022 6:00 PM101.45653197 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8a95de311c831eeb6de375d8...
Oct 23, 2022 5:00 PM226.39262195 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb302ae183b74e85a157956b1...
Oct 23, 2022 4:00 PM43.57762834 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv05789c62ca85b68e9ea4d73c...
Oct 23, 2022 1:00 AM67.82616407 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv408df42a867c9209ec82cbdd...
Oct 23, 2022 12:00 AM225.08689566 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2e81d5fa48d1d87534626f47...
Oct 22, 2022 11:00 PM253.55634790 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf359e1432af73fb0bc4a4c5b...
Oct 22, 2022 10:00 PM126.61435384 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5057241f9a0f10d94ca110b8...
Oct 22, 2022 9:00 PM253.91064015 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv08ef07773b35b13df83e111a...
Oct 22, 2022 8:00 PM101.28397098 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcdfff54c812218d5c8d230e0...
Oct 22, 2022 7:00 PM137.41314993 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd45c502b715d59f31e867477...
Oct 22, 2022 6:00 PM739.37962574 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4b6e509a15a20bb5964f6180...
Oct 22, 2022 5:00 PM218.76478963 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb7d2b1b5197ff076fdcbcdd...
Oct 22, 2022 4:00 PM28.59141070 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv72bdd2c99d3873aa73c802b7...
Oct 22, 2022 2:00 AM63.90232391 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd4afecd8bc6e8bdc381c4a3...
Oct 22, 2022 1:00 AM204.31043678 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d1931841bb9c4b122517e2f...
Oct 22, 2022 12:00 AM200.05341681 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv83af92c0c8f76ec779cac3db...
Oct 21, 2022 11:00 PM190.63372820 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27644951816279c3449449ca...
Oct 21, 2022 10:00 PM290.54435774 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7de49b7bcacdef442c8566ec...
Oct 21, 2022 9:00 PM191.46417039 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv62b6c3e71c060a70a70b6a3e...
Oct 21, 2022 8:00 PM102.42328170 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4d6dcdd04f0b680da10db5ed...
Oct 21, 2022 7:00 PM385.70109355 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3e465bd772fa7368e8afe27c...
Oct 21, 2022 6:00 PM515.29866847 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8b890098b4251d0ed575bf35...
Oct 21, 2022 5:00 PM136.34559233 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv08c25e6bf268fc1aa06422b8...
Oct 21, 2022 1:00 AM512.16160071 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0c6a1c87d386de4dc2b490cc...
Oct 21, 2022 12:00 AM200.72640095 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve93dc421b47de588cb6631aa...
Oct 20, 2022 11:00 PM203.31595867 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv30fb5648865598fc9cf1928f...
Oct 20, 2022 10:00 PM285.98543347 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdbaae3516dd7251d48143981...
Oct 20, 2022 9:00 PM450.11355142 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4021386e2a90a915494bdf4a...
Oct 20, 2022 8:00 PM173.75409646 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3c32a36943c47f895efac63f...
Oct 20, 2022 7:00 PM234.06285389 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8bcdb9c6f7efeb2c36cff151...
Oct 20, 2022 6:00 PM161.77486223 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3ca26e222e3e0d86496d202...
Oct 20, 2022 5:00 PM349.06802059 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc7dfa3ea3ee2f7ac38b7c112...
Oct 20, 2022 4:00 PM90.57840449 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd29474ef423e70e696f1f042...
Oct 20, 2022 2:00 AM99.07255147 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv054322f9d2ea651c8108b8ad...
Oct 20, 2022 1:00 AM130.74256571 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveb97dd262255695a92b802ec...
Oct 20, 2022 12:00 AM88.01797492 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6937ab7cf18f84cb18fd57dc...
Oct 19, 2022 11:00 PM219.08072493 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv90e4e73e74995815fa32ac9c...
Oct 19, 2022 10:00 PM186.08985982 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbfea152c928b92fb024bd6c6...
Oct 19, 2022 9:00 PM180.69284959 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcfcea83cfaf30bfe0ae11886...
Oct 19, 2022 8:00 PM294.17085958 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6287eabbd4fbffc5afdcf680...
Oct 19, 2022 7:00 PM196.58706481 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv982b869a8f6f98b329c9575e...
Oct 19, 2022 6:00 PM195.80787954 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0cd6efb51ec9a218a669647f...
Oct 19, 2022 5:00 PM197.79735370 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv60814e96f4efef582c4e6ded...
Oct 19, 2022 4:00 PM135.81978575 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71f56ec338858e0745c00438...
Oct 19, 2022 1:00 AM200.61884842 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv70c21a4d71bf6715f81f7816...
Oct 19, 2022 12:00 AM53.12741251 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv880c8aa592da6306d196ad41...
Oct 18, 2022 11:00 PM187.35079044 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3cb89634ec22bcd09ea11c05...
Oct 18, 2022 10:00 PM330.82964980 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva994a9ffc9865cbc09d8998d...
Oct 18, 2022 9:00 PM213.29067974 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71c11975a2e8773c1be919b3...
Oct 18, 2022 8:00 PM52.92909995 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaef8b2d8d4cbf6981dda0bdc...
Oct 18, 2022 7:00 PM330.25727334 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6f314760874cb2f2d1f4501e...
Oct 18, 2022 6:00 PM247.53574927 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv14253ff4ce9fa4a7b19aa4c8...
Oct 18, 2022 5:00 PM205.57539537 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd13a3f8ab766791e366f7730...
Oct 18, 2022 4:00 PM70.81961242 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve138ba726e7ae404210027bf...
Oct 18, 2022 1:00 AM141.67260291 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva9dfb995ef7cb845ccd01993...
Oct 18, 2022 12:00 AM232.12631733 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf26d7a08a0af6af7f8209ff7...
Oct 17, 2022 11:00 PM241.65080630 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva893dde408d02759dec5bf60...
Oct 17, 2022 10:00 PM47.31692860 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5a6def8ccc431ef8aa4005c1...
Oct 17, 2022 9:00 PM150.96241943 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf95f90b514182421d46bcd8e...
Oct 17, 2022 8:00 PM615.72168653 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd9e9c32423a38f3105ad813...
Oct 17, 2022 7:00 PM58.45921374 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4072dcc0e527976a11829625...
Oct 17, 2022 6:00 PM383.10908597 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva9ca918c0c9de96f4a9ed21e...
Oct 17, 2022 5:00 PM250.62503751 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvab035394afdcc35f1c2bd0ea...
Oct 17, 2022 1:00 AM104.43911274 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e63cbd537c2130b6d585ebb...
Oct 17, 2022 12:00 AM412.17968194 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb9e99917ccd09d647418dd91...
Oct 16, 2022 11:00 PM142.42045717 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvddec3719d95aa7f88afae3ca...
Oct 16, 2022 10:00 PM46.96156186 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0be44415db8fffb9387be4f8...
Oct 16, 2022 9:00 PM283.03165923 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79a3e6260db6086bf87971b6...
Oct 16, 2022 8:00 PM94.63354792 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveef98085f77b1bc047f2a7c3...
Oct 16, 2022 7:00 PM622.25526971 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv932827489dd242f444a5c17d...
Oct 16, 2022 6:00 PM92.43913028 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvec79ef63bcd8d6033a1b14ce...
Oct 16, 2022 5:00 PM292.23315289 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc90da5ae57c62bf26148b2bc...
Oct 16, 2022 4:00 PM173.79410157 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04767dd96492d2b8e1287c9f...
Oct 16, 2022 2:00 AM172.21934268 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf15f91bea39fc656c9ab55bc...
Oct 16, 2022 1:00 AM282.40420597 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7929a03c5bca56e4dabe99b5...
Oct 16, 2022 12:00 AM52.29022884 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv864a972972561899983425c7...
Oct 15, 2022 11:00 PM50.73329701 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5a31d916129535c0d6b32af8...
Oct 15, 2022 9:00 PM96.42231956 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0eeb63137ce9652e2447e8b4...
Oct 15, 2022 8:00 PM420.04849916 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv292b945a840c8f7f27045a5b...
Oct 15, 2022 7:00 PM139.48214501 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6dff3c8f603d4dd33c702c4b...
Oct 15, 2022 6:00 PM388.27229657 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71f117337f8c022c8f389578...
Oct 15, 2022 5:00 PM192.27058111 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc3f62ffa05f8a347a559edfc...
Oct 15, 2022 4:00 PM39.06140025 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf05139a6c6f12243f0f78ca6...
Oct 15, 2022 2:00 AM25.97788057 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve63d940fc1bb8d5780c13a81...
Oct 15, 2022 12:00 AM112.30035135 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcea43ad64d855cf323c1fea5...
Oct 14, 2022 11:00 PM256.36664565 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf8a4da816c558ebfcd55c65f...
Oct 14, 2022 10:00 PM234.97171552 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf31d0bb5e400c3b5af4113cc...
Oct 14, 2022 9:00 PM144.18951500 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva09a3e2f9a67fbfaec4b6103...
Oct 14, 2022 7:00 PM101.94186509 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb1da924747ee9c27ddcd8e1e...
Oct 14, 2022 6:00 PM294.38553077 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd37a704a4508174058964754...
Oct 14, 2022 5:00 PM377.65854885 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv493446a32331791610feab32...
Oct 14, 2022 1:00 AM259.66649797 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e069cac9b04e6dd6e915d22...
Oct 14, 2022 12:00 AM151.11894272 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8f2fcf29e45a47b0ffa9d254...
Oct 13, 2022 11:00 PM47.15414524 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv898e492d7f84339b73b87222...
Oct 13, 2022 10:00 PM286.65830495 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvecf7a9670ece718819e8cc1b...
Oct 13, 2022 9:00 PM373.80528537 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3960798be60c2a1f8420abbd...
Oct 13, 2022 8:00 PM136.85330160 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc03065b146179ba3f71795b3...
Oct 13, 2022 7:00 PM254.62657760 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaf1449fc334251eeb8b4fbdc...
Oct 13, 2022 6:00 PM139.32532238 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb504b7c28360b884f4053c5c...
Oct 13, 2022 5:00 PM134.20561779 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbcc6498534a1ef42047d713a...
Oct 13, 2022 4:00 PM56.18677275 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv32f1db4bbba74d5e5e7fefb5...
Oct 13, 2022 2:00 AM8.87276385 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd3d2714cce1592aadb170f61...
Oct 13, 2022 1:00 AM312.39512131 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3a35c7e9da9a58128bc9ca4b...
Oct 13, 2022 12:00 AM196.13864426 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv636f11a97d46e83c33e91342...
Oct 12, 2022 11:00 PM212.43536875 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8af79d214ed5572a6ff0caf3...
Oct 12, 2022 10:00 PM204.80210259 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8b83282863f0d583a5b43a59...
Oct 12, 2022 9:00 PM290.76293833 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb59277289c963902fa182ad...
Oct 12, 2022 8:00 PM122.04302627 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv820a61f8dd71447750c6334f...
Oct 12, 2022 7:00 PM123.88443864 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcf344a72e1231be1cc8a22ae...
Oct 12, 2022 6:00 PM466.49031988 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5797edb66e499e400750e49a...
Oct 12, 2022 5:00 PM138.85668394 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv08abc9831a8a44a25a096723...
Oct 12, 2022 4:00 PM53.87460077 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf67fe721f208fddc5cdc91fb...
Oct 12, 2022 1:00 AM162.99521850 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve8f20febb7f5dc70d4c7b8aa...
Oct 12, 2022 12:00 AM519.30941194 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv54fd2ff97119bf27f850646f...
Oct 11, 2022 11:00 PM88.64218617 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2955640f9152ebea6856b097...
Oct 11, 2022 10:00 PM172.30332770 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbe82e25867feaf29442785cc...
Oct 11, 2022 9:00 PM84.71611926 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcad9c8398452d29117d32842...
Oct 11, 2022 8:00 PM83.17833317 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1e8dc950cf00f76d106e6201...
Oct 11, 2022 7:00 PM86.37192231 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb25650f82805ec3b1f93bc7b...
Oct 11, 2022 5:00 PM493.48268891 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8103b607568dad53abd11976...
Oct 11, 2022 4:00 PM143.24964306 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv285606aa5bf0739d4eede73a...
Oct 11, 2022 1:00 AM108.32197784 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv796193008cc4a2a3edbe8459...
Oct 11, 2022 12:00 AM288.98921966 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve546bba1504371a8ce2ee0e7...
Oct 10, 2022 11:00 PM113.26791432 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf25f103c371cdeec5ce3392e...
Oct 10, 2022 10:00 PM176.83081014 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvec876610087e8e721bbaecc4...
Oct 10, 2022 9:00 PM240.92270085 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb21350b84122f311b792719d...
Oct 10, 2022 8:00 PM118.82617509 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8315b33b1d00196f613b6d4a...
Oct 10, 2022 7:00 PM63.58393996 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc2c45e479d76da3ae85c1e83...
Oct 10, 2022 6:00 PM170.47326096 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve5d4ba658a17c338bf578ae0...
Oct 10, 2022 5:00 PM232.39864717 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11b485234e7ca3ec912d4f62...
Oct 10, 2022 2:00 AM127.26197752 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv008b484d9e02e13e83da98aa...
Oct 10, 2022 1:00 AM53.22043662 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc60f7817e8222e0c87791ce4...
Oct 10, 2022 12:00 AM116.95726275 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve490b02fa891f4afe9c052b7...
Oct 9, 2022 11:00 PM163.40379891 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvca9b4574b216d4ff2cf33cb7...
Oct 9, 2022 10:00 PM224.96659526 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5f6fb7fc3a2c2b3d679d544e...
Oct 9, 2022 9:00 PM62.21137161 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva860afe6aa153a89144275c9...
Oct 9, 2022 8:00 PM270.69718639 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1e4347a8df11e9da1b73af12...
Oct 9, 2022 7:00 PM115.52844613 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv77004f5c7731dffda4476798...
Oct 9, 2022 6:00 PM406.02468407 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2f877d3b65c21fdab9527502...
Oct 9, 2022 5:00 PM487.84700691 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f96da457d200b07b5cbd4f3...
Oct 9, 2022 1:00 AM156.96759698 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva66f67ea610e28df127e2a26...
Oct 9, 2022 12:00 AM405.19843951 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv68a75bfbe53970ab0b511894...
Oct 8, 2022 11:00 PM126.00531656 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv539cc5065f2d1931423b44bb...
Oct 8, 2022 10:00 PM57.35401978 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27946ebc22470ce99413dbb6...
Oct 8, 2022 9:00 PM162.24970329 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc73ede8176d593163ac406c3...
Oct 8, 2022 8:00 PM346.42496071 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv29a22f2bc7b7f3beca657357...
Oct 8, 2022 7:00 PM164.51686723 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva118d8246090ecd4b61d2594...
Oct 8, 2022 6:00 PM129.03043306 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0a604726c78a61c080eb8ae9...
Oct 8, 2022 5:00 PM114.65939122 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0743696e52e86622a306c907...
Oct 8, 2022 4:00 PM181.60239957 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17912fc08d478e0a50cff5a6...
Oct 8, 2022 3:00 AM69.94431542 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1a55a3c912c9c2eb105a655c...
Oct 8, 2022 2:00 AM77.39568693 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve99c988ce80c52a04fad97a3...
Oct 8, 2022 1:00 AM86.94627269 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv64575f91a142fd650cc6528d...
Oct 8, 2022 12:00 AM174.23405319 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3f2163e757651f0805eb53ea...
Oct 7, 2022 11:00 PM85.91700001 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5459b63ca875263480f0ba88...
Oct 7, 2022 9:00 PM245.69704870 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb7fb8542379471ff7da3d6b...
Oct 7, 2022 8:00 PM84.91250753 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8646820368f0da2441459100...
Oct 7, 2022 7:00 PM266.20690205 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv33b95a2e0b166b2d8acd93a6...
Oct 7, 2022 6:00 PM263.67480096 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7297eea13990b2cf2db60c5c...
Oct 7, 2022 5:00 PM89.29812828 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc3711d44ded70a3b6b4b0386...
Oct 7, 2022 4:00 PM66.18122041 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvde4d434fbbe4ae6de7f2beb5...
Oct 7, 2022 1:00 AM531.20804980 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb435a4fb9eb89df536c3e1d0...
Oct 7, 2022 12:00 AM1238.96494165 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva728fe04f64f62c3ff63edb9...
Oct 6, 2022 11:00 PM86.74390302 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0d0348345961e157b83b9ba...
Oct 6, 2022 10:00 PM178.09113831 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9b08fff259f2b7628b785191...
Oct 6, 2022 9:00 PM972.70317928 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvef0020006b77704d5256511e...
Oct 6, 2022 8:00 PM585.13716403 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd4eb9ccf112285ea567206ea...
Oct 6, 2022 7:00 PM346.54591403 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdffa7e532bb37725d631c966...
Oct 6, 2022 6:00 PM924.43588533 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5bc4f06468e65b4e17fc43bd...
Oct 6, 2022 5:00 PM742.97874006 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3db7ed15dffcc4b5dfe5190...
Oct 6, 2022 2:00 AM43.56777976 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c206cc35b648b9e21d3cb5f...
Oct 6, 2022 1:00 AM256.37202228 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv63f30e1e1b923220b503dca1...
Oct 6, 2022 12:00 AM55.72281223 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee05c212b87829aed1d27ad7...
Oct 5, 2022 11:00 PM314.71579946 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d4a40f8d8fb7c5981846b57...
Oct 5, 2022 10:00 PM612.80782068 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveb4e8f75af8e2d66d1089d70...
Oct 5, 2022 9:00 PM483.18276615 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf0bc212907db73d63a6707d6...
Oct 5, 2022 8:00 PM194.26674874 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d82a652265b3a6a7b6425e1...
Oct 5, 2022 7:00 PM114.84504574 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv51f89b0277456b250cf0a694...
Oct 5, 2022 6:00 PM158.59600802 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfea067652c1eac1ffded9a8a...
Oct 5, 2022 5:00 PM363.98796924 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve9d46990ea435d7116ec5eed...
Oct 5, 2022 4:00 PM2.80288935 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8fb683163aed310e5ebda209...
Oct 5, 2022 1:00 AM514.48151488 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0d09d7423e8d8ae0953a2fbc...
Oct 5, 2022 12:00 AM112.44493892 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd3518e4272745293b0c7608a...
Oct 4, 2022 11:00 PM283.04247609 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd599ea9de4b858266a8cfe9e...
Oct 4, 2022 10:00 PM601.89657539 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv42759cf9d83f0bd4c4416b53...
Oct 4, 2022 9:00 PM378.72579196 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95f4e69f3038965b436d5ba4...
Oct 4, 2022 8:00 PM55.42568958 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6f0961852e67a99a5b1e5cc...
Oct 4, 2022 7:00 PM420.34164122 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4d69422c8b8293b34e1e3be2...
Oct 4, 2022 6:00 PM711.92620907 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvef1c8a654853164c7a619ebd...
Oct 4, 2022 5:00 PM253.30676506 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvffab12cbd74b6cf0f050c0bc...
Oct 4, 2022 4:00 PM34.51795177 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaccca663c42830c20a27080e...
Oct 4, 2022 2:00 AM19.98959268 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvab83f3c6bcdfc8c224696f92...
Oct 4, 2022 1:00 AM269.27813991 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6f51d97d36acc337980bc18...
Oct 4, 2022 12:00 AM1222.45348392 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv611043c5b384e7c5f84fc54d...
Oct 3, 2022 11:00 PM264.87902992 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv09e5f6eb3a2959b8674fd691...
Oct 3, 2022 10:00 PM355.20764953 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1e7f3bb28b8dc2cd0f3b5b0c...
Oct 3, 2022 9:00 PM706.70047879 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4edf38db3654a649e40c8e0e...
Oct 3, 2022 8:00 PM421.72368197 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc8544dcd0748f4522f1da124...
Oct 3, 2022 7:00 PM275.16014251 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv56f5e019de9fbcc03168ac70...
Oct 3, 2022 6:00 PM511.21317449 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv317139a4d76d3d60808deeb0...
Oct 3, 2022 5:00 PM752.25824382 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv87fba46343db4f259f265bbe...
Oct 3, 2022 1:00 AM93.21144357 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f0e58a1cdc98a25144136bb...
Oct 3, 2022 12:00 AM759.46007880 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva02eba900bf3b244a54f97f4...
Oct 2, 2022 11:00 PM353.79114467 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6a2481b624e403d13b1e722f...
Oct 2, 2022 9:00 PM412.21060573 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfc53fccf5900af9f0f1eb0d5...
Oct 2, 2022 8:00 PM175.20091588 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9398748df953254e4fa789c6...
Oct 2, 2022 7:00 PM89.85128390 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7a20fc1e459fb7b3f45876ca...
Oct 2, 2022 6:00 PM249.79493361 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdb30712aecc74c77a2cdd389...
Oct 2, 2022 5:00 PM1017.53789434 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7507cf2b32fc258742313158...
Oct 2, 2022 1:00 AM737.52331265 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv49ffa7e05b52e780e3f68d63...
Oct 2, 2022 12:00 AM416.49681554 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9799a3393293253b4d4771e2...
Oct 1, 2022 10:00 PM160.71464319 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3f77c4634eff2d39cad5768...
Oct 1, 2022 9:00 PM861.65705501 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8384bc45b5f4b3f20f8361ec...
Oct 1, 2022 8:00 PM247.68906239 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved0f1afe77be28cb4c1aa779...
Oct 1, 2022 7:00 PM330.78753212 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5623663107862ea6987643b6...
Oct 1, 2022 6:00 PM1141.52837105 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0ade71c4a17bcbf7cfb1a658...
Oct 1, 2022 5:00 PM234.61778715 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ef3228dc5bbe6e320293aee...
Oct 1, 2022 4:00 PM131.16296249 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfdeff806d16884ac6d776104...
Oct 1, 2022 1:00 AM268.31403060 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfe9bc6b5a14ebf568d969eea...
Oct 1, 2022 12:00 AM970.82294697 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4071d3b74e37e5ebdc45d4dc...
Sep 30, 2022 11:00 PM290.26612544 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv39911f325097dfd4aa3eb8dc...
Sep 30, 2022 10:00 PM445.42884035 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb38ab4221e6e2a79b9732315...
Sep 30, 2022 9:00 PM358.69593366 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc46929edaa436b47ec2bcd48...
Sep 30, 2022 8:00 PM918.25693170 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc1113f8d5e6169ff099f5702...
Sep 30, 2022 7:00 PM171.07466612 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3f5a8a55d65d6ba04f59d0c9...
Sep 30, 2022 6:00 PM264.70049235 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6becc37ae0615c5670e95897...
Sep 30, 2022 5:00 PM909.10131774 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb7b945641f8957ce02b93ad...
Sep 30, 2022 2:00 AM279.81304033 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv64a816a56f1ace269ec44807...
Sep 30, 2022 1:00 AM187.79125847 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3a8e35ebdc2ef215e96003da...
Sep 30, 2022 12:00 AM188.02568409 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv92db827c35353d62c4028662...
Sep 29, 2022 11:00 PM1620.33182961 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1b702f9b49a18fd7f75da824...
Sep 29, 2022 10:00 PM183.58427464 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1b36f35cb1c6c7dc593da88c...
Sep 29, 2022 8:00 PM1017.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaba0ad2f167a8ad76df96470...
Sep 29, 2022 7:00 PM113.00000000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e56a53bc7ff70763a09c26e...
Sep 29, 2022 6:00 PM110.11414866 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv49f654cdec3cc52afdea9f7c...
Sep 29, 2022 4:00 PM547.41670912 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve4444dfc194d5ccf25174682...
Sep 29, 2022 1:00 AM288.19169846 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd4df4d9409e83b186d14cf52...
Sep 29, 2022 12:00 AM759.17289380 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9d5df74698c57c069097c5d6...
Sep 28, 2022 11:00 PM282.30793544 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv59dcdc16abe5e7d853e532a1...
Sep 28, 2022 10:00 PM196.33151785 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7fc08be77b3f3b3c2efbcdbc...
Sep 28, 2022 9:00 PM1439.33476102 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv949c75eaa2c7200b32e3ebf1...
Sep 28, 2022 8:00 PM186.23395261 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c28abaa83fad12fcf50920d...
Sep 28, 2022 7:00 PM94.01725056 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv693eaf24f2385ef3ae2f54d8...
Sep 28, 2022 6:00 PM567.42549357 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv48a0dfa55122bfe91b70ebb2...
Sep 28, 2022 5:00 PM267.87254758 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5565711709cc877117ec8b28...
Sep 28, 2022 3:00 AM96.64304501 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv34f1cca2cb4ce975db0bae90...
Sep 28, 2022 12:00 AM475.18229359 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6549b2657effc6d21b653ae...
Sep 27, 2022 11:00 PM787.39011117 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5cdf43e5bd56c02220f39898...
Sep 27, 2022 10:00 PM180.57783948 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva5c9d39c493492ae447d1961...
Sep 27, 2022 8:00 PM1843.23666884 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9dcf9a0499b47a38d69f05cc...
Sep 27, 2022 7:00 PM526.28543064 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5376cb01de1331dd04926038...
Sep 27, 2022 6:00 PM178.26638447 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c05cc8a1550e333bf62eb91...
Sep 27, 2022 5:00 PM435.39757628 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv969a6f3030e808b6bfe22131...
Sep 27, 2022 4:00 PM802.80344002 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf3604370e2a65038c45cea9e...
Sep 27, 2022 1:00 AM992.71316142 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvadeff1d7b67dbb3aa3916bdb...
Sep 27, 2022 12:00 AM431.33450449 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv10f2b200d4c477bc7f54c711...
Sep 26, 2022 11:00 PM347.74830226 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv141764036a44a0bf515bf338...
Sep 26, 2022 10:00 PM758.17090838 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ee6b30f11adabd547d52bd0...
Sep 26, 2022 9:00 PM582.45967102 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3813c2a7047be40832830962...
Sep 26, 2022 8:00 PM426.03864906 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv510331fabc27cd7553855efb...
Sep 26, 2022 7:00 PM850.89653162 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcf9b3b351b6c46233dcd8542...
Sep 26, 2022 6:00 PM346.85051062 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5e13e5ead42febf160e6b13d...
Sep 26, 2022 5:00 PM374.30785551 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e6052ab3a324d0828cb93b1...
Sep 26, 2022 4:00 PM166.17633075 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb8bea626021e55a945b234db...
Sep 25, 2022 1:00 AM330.91596485 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9b2d6f16d0098fdfbd74470...
Sep 25, 2022 12:00 AM516.01201330 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv58e566e417c4bb66e58c298a...
Sep 24, 2022 11:00 PM913.22758957 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2966977cb730d08b568ebac9...
Sep 24, 2022 10:00 PM335.03515703 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb8d52f04ddf56683d582936e...
Sep 24, 2022 9:00 PM674.45356691 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd31c09a4613b4f27d66d443e...
Sep 24, 2022 8:00 PM419.88136973 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve096f570fe9395345773367a...
Sep 24, 2022 7:00 PM767.38987466 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv253fd8cf9b4d77ead1b9e96b...
Sep 24, 2022 6:00 PM250.23228003 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb677ce2f94568738faf7039a...
Sep 24, 2022 5:00 PM243.87831686 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva4fb425d35ad13a8b782864f...
Sep 24, 2022 1:00 AM345.11465245 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5967f1fe5733781fb7cc7b10...
Sep 24, 2022 12:00 AM258.94853324 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc0ee05726deb31aa3cf1f09b...
Sep 23, 2022 11:00 PM682.81392567 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0a369633f6e592dea499ea96...
Sep 23, 2022 10:00 PM84.41599627 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2f9b64c255d322dc1634d734...
Sep 23, 2022 9:00 PM825.95930893 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvabfab3b824fe19ba4b4174b5...
Sep 23, 2022 8:00 PM943.74471316 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf88d310e786f0eff079cdbf5...
Sep 23, 2022 7:00 PM331.50223031 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv26a5e4346fecb494c2a7ca76...
Sep 23, 2022 6:00 PM656.05684365 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv964ac672bb160491097c74c7...
Sep 23, 2022 5:00 PM586.03651931 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf0c1e304f666b479529fe5e5...
Sep 23, 2022 1:00 AM730.20489030 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5e6f0a094a80d569271664f9...
Sep 23, 2022 12:00 AM245.25976256 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9653408e2984fd6eaeb839fa...
Sep 22, 2022 11:00 PM247.68742981 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3cf679c1785975a97105c4e2...
Sep 22, 2022 10:00 PM574.43549590 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc323e3979267931162775dee...
Sep 22, 2022 9:00 PM416.79406476 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2b119a864be9cf1f8c5486b7...
Sep 22, 2022 8:00 PM170.77153938 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8576e99b5822b7ea742266fa...
Sep 22, 2022 7:00 PM577.72702513 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva58e6c63db0f11560bb5528e...
Sep 22, 2022 6:00 PM253.29334153 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv43281260084576f4a4f620a1...
Sep 22, 2022 5:00 PM290.68684234 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9bbfad4641887319d8b3ce7...
Sep 21, 2022 12:00 AM671.25986165 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9b8bf1313fb72ba070348e42...
Sep 20, 2022 11:00 PM694.71707802 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv921dd7b96f24796050f1f75b...
Sep 20, 2022 9:00 PM433.97596724 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv970b75efcb64ba2f9c8885e4...
Sep 20, 2022 8:00 PM182.25797451 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0b4903d076fc6fc620002f09...
Sep 20, 2022 7:00 PM792.13296791 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv005b43a036b41b76763d574c...
Sep 20, 2022 6:00 PM270.57486183 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8758a744a32d353931814bda...
Sep 20, 2022 5:00 PM517.89094249 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0dabf19e1d7c108c673c8b6e...
Sep 20, 2022 4:00 PM225.01065126 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv449fdfdee4a9cd85721b43d9...
Sep 20, 2022 12:00 AM1395.19575310 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7ed9c22c473af80ad1d04eef...
Sep 19, 2022 11:00 PM507.61783016 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv58b0d41205889760cf56afef...
Sep 19, 2022 10:00 PM167.10880697 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv38b5a3d94e247c4d0ed2b988...
Sep 19, 2022 9:00 PM313.42862393 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5ef101c4d41585c380825034...
Sep 19, 2022 8:00 PM443.32263713 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv19fdb7cf2b5b161c903832d3...
Sep 19, 2022 7:00 PM216.92965041 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6531b1eed1fcbbe5990837e8...
Sep 19, 2022 6:00 PM249.52047940 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee06a6826146e5a79b642d86...
Sep 19, 2022 5:00 PM918.73454964 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv84d5464529d1bf91e156e9b0...
Sep 19, 2022 4:00 PM62.41092950 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2e00531d20bce487aad2319c...
Sep 19, 2022 3:00 PM377.25179836 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf4b8e01a348c68085b2ac3d4...
Sep 19, 2022 2:00 PM451.26454329 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva4640ed10fa599b1e68eb4a9...
Sep 19, 2022 1:00 PM767.04474560 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd774a0eba3cb018b610ce4e8...
Sep 19, 2022 12:00 PM236.20282466 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv47c281df05fdb0f1d9bd6e8f...
Sep 19, 2022 11:00 AM260.65711701 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8a3b646510f69a7d787d72f2...
Sep 19, 2022 10:00 AM411.64978899 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5afed047fc513eafd709e6ce...
Sep 19, 2022 9:00 AM440.13905532 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2e98b4e9b46805b1edf018e2...
Sep 19, 2022 8:00 AM91.39561169 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvae5de48597c40428d07bccef...
Sep 19, 2022 7:00 AM177.96954265 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c5483f2d4935b9f7509bc27...
Sep 19, 2022 6:00 AM622.04952897 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e2d0e3b999df3baa8875662...
Sep 19, 2022 5:00 AM562.52158794 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc03b4851384d1b34fb7a82bc...
Sep 19, 2022 4:00 AM439.92116639 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4a22f120d91bfc70bb5c1f66...
Sep 19, 2022 3:00 AM534.03937392 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31dbecb77c18f1d5ac2f2879...
Sep 19, 2022 2:00 AM1018.96280645 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6472532a8884f892f84a02cc...
Sep 19, 2022 1:00 AM92.02062759 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv927441af7240cd15d663a955...
Sep 18, 2022 11:00 PM661.27137172 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd28f7dfba00090115c90a0d3...
Sep 18, 2022 10:00 PM892.64404273 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv53c8e9c7a61901bada8cb9a0...
Sep 18, 2022 9:00 PM444.20543618 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f3c8321db9c61fd04487faa...
Sep 18, 2022 8:00 PM447.77522316 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvefcff119149185ee7997bf13...
Sep 18, 2022 7:00 PM547.68423626 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv59108b5c20a35926010df6b9...
Sep 18, 2022 6:00 PM456.83999031 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv51600ceca34876aa589b9ca1...
Sep 18, 2022 5:00 PM719.22143345 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4a28475408e39804ca94ad52...
Sep 18, 2022 4:00 PM87.31755904 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve8ebc89669b6b6a7ad414ef0...
Sep 18, 2022 3:00 PM376.52617234 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv228f207699f32a8b3963ee31...
Sep 18, 2022 2:00 PM269.74952051 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv637c9d4349de8ccd47f07d39...
Sep 18, 2022 1:00 PM632.74088571 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv78a30d1e06e727111c537775...
Sep 18, 2022 12:00 PM261.44413811 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4cb3fd3f17ccab2371cb0824...
Sep 18, 2022 11:00 AM348.27957850 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6b1daf68d36210a09425b22...
Sep 18, 2022 10:00 AM450.77518803 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf430c6e645a0b9d33ebe15b7...
Sep 18, 2022 9:00 AM712.41057348 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva220008508be9399f544a262...
Sep 18, 2022 8:00 AM445.06045749 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0561c92d4cd47a13f11cb5a...
Sep 18, 2022 7:00 AM722.44153947 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv94ccb0577589741d3edacc53...
Sep 18, 2022 6:00 AM323.13568905 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv59c9b45317f4b14a520d54d0...
Sep 18, 2022 4:00 AM371.37201864 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf6b1f8ab9c276a1779b274f5...
Sep 18, 2022 3:00 AM811.43155198 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv90ebecb4ef2ad61dbde695f3...
Sep 18, 2022 2:00 AM1162.53240932 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0c0ff09910c56a3030c4b4df...
Sep 18, 2022 1:00 AM87.52741635 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve68e8e16041ef2029dcd4bc1...
Sep 18, 2022 12:00 AM641.77358552 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6dbba4e897f3cfd4435cc225...
Sep 17, 2022 11:00 PM1285.75828032 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv715538d2fd38c17900135461...
Sep 17, 2022 10:00 PM451.99916459 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv52979e8e412c28a395d7446e...
Sep 17, 2022 9:00 PM484.46882444 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3046e861c507a64901235920...
Sep 17, 2022 8:00 PM859.43981585 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv72e0fe20d62ff12189ef0919...
Sep 17, 2022 7:00 PM757.23587294 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71f6f963ad07b6014d5b186f...
Sep 17, 2022 6:00 PM403.70299154 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv66dc9e663aac4af379e1fa44...
Sep 17, 2022 5:00 PM270.83656486 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv366da9bf10541ba6262534b8...
Sep 17, 2022 4:00 PM932.03453661 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4d35063a011cd6b2e5e8f688...
Sep 17, 2022 3:00 PM638.90874555 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2aaf8f175feb147f85cf7d6d...
Sep 17, 2022 2:00 PM533.20219041 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf0a15f614ca959883fd26c71...
Sep 17, 2022 1:00 PM1627.02956471 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27f64d55e2239a15a878eac3...
Sep 17, 2022 12:00 PM431.26615655 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve4eba1d2d4422fa7d9fb6add...
Sep 17, 2022 11:00 AM45.46758070 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvda447fc2861030417fdb20ed...
Sep 17, 2022 10:00 AM40.51799635 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv276675038f136206a4b3c365...
Sep 17, 2022 9:00 AM332.56271525 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5ff0a34983b735604c2af5b0...
Sep 17, 2022 8:00 AM681.64817945 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb2ad6b0d7570fb11ecaa685...
Sep 17, 2022 7:00 AM145.03025591 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd992286f648190b6674beadf...
Sep 17, 2022 6:00 AM750.24358136 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1573744f814dff9b301ed4d4...
Sep 17, 2022 5:00 AM1134.32249090 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4582151d6b2fc71d6ddab37a...
Dec 21, 2021 11:00 PM98.35590297 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv01ef0adfacdc2d8a3fe955e6...
Dec 21, 2021 10:00 PM70.37179437 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve5d5faa6db7a49162f976bf9...
Dec 21, 2021 9:00 PM51.17197943 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv559f67a174d8fbbd02e089bb...
Dec 21, 2021 8:00 PM162.58933582 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf838e4fd26de127980bde5d3...
Dec 21, 2021 7:00 PM116.40510409 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdda5434e8b6c853d61c144f6...
Dec 21, 2021 6:00 PM86.82623324 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv284073d5c92795752373c3bf...
Dec 21, 2021 5:00 PM32.57164962 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3dfe7cf29b0dc3e40c2c5613...
Dec 21, 2021 4:00 PM86.03032491 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbe3d9300da10033a86033e30...
Dec 21, 2021 3:00 PM131.80702672 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd1c42eab8eccbaa1dfaab6d...
Dec 21, 2021 2:00 PM135.04698201 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c66cf64d8955c3ff6eb5999...
Dec 21, 2021 1:00 PM137.86447417 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv56abefa7b645a6159b3a719d...
Dec 21, 2021 12:00 PM85.68560336 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvba294fa1bc28c1a4cce4e094...
Dec 21, 2021 11:00 AM164.08569943 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8847ca328571211e8852f7fe...
Dec 21, 2021 10:00 AM151.75937924 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6d5ef5f4698e9d1cf7e8b2bf...
Dec 21, 2021 9:00 AM167.25067863 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv00fa224a413899978fed8527...
Dec 21, 2021 8:00 AM135.06886662 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv905b1fcb0788fe7ea83ea9e5...
Dec 21, 2021 7:00 AM112.35277543 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve486c5f96dead48b5a960dcd...
Dec 21, 2021 6:00 AM89.37926711 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbd09f6dd390a3b1e2e2e1b81...
Dec 21, 2021 5:00 AM166.60597359 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva6b5e4f68ce25dbb91320cab...
Dec 21, 2021 4:00 AM183.66459245 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3e9df122893c9bad359d8916...
Dec 21, 2021 3:00 AM129.26739630 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3efc6479b3c25d57429bd10e...
Dec 21, 2021 2:00 AM87.39007548 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf96c2260df63a2cc37d788ec...
Dec 21, 2021 1:00 AM53.82610067 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv62fae33d4ef6a1e962d1fa5c...
Dec 21, 2021 12:00 AM77.76198506 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv88b7e3436bc93688d3c2c0e0...
Dec 20, 2021 11:00 PM153.05897712 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve46bd898b9e87ba2b0015797...
Dec 20, 2021 10:00 PM103.57482564 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf75316cb7f910648061d5e58...
Dec 20, 2021 9:00 PM131.83259040 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve8fda95ae65a3d65d1d0a0cc...
Dec 20, 2021 8:00 PM99.85101721 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6663964c248647351ffa9197...
Dec 20, 2021 7:00 PM32.10978495 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4bf80ec53c495169e75599e0...
Dec 20, 2021 5:00 PM80.19523628 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvca744391f1b14e996445c5fc...
Dec 20, 2021 4:00 PM113.62080998 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf40f1ff47e1c57616b63c4ff...
Dec 20, 2021 3:00 PM154.71621627 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6a9f04e61651b07b856b27dc...
Dec 20, 2021 2:00 PM95.24361415 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd30c0105326c1a75bbabf27a...
Dec 20, 2021 1:00 PM79.77079738 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6a7542752b5e4ec12b8fcdba...
Dec 20, 2021 12:00 PM96.34362439 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfe2b1dba8710b03df690aaff...
Dec 20, 2021 11:00 AM203.31285049 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv47234d431b0325d671c4bc21...
Dec 20, 2021 10:00 AM94.87475594 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv043d59ec843322fce8f5d521...
Dec 20, 2021 9:00 AM61.28073018 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c690a0b8fb8de4baaa48eeb...
Dec 20, 2021 8:00 AM53.20686614 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv81000e36ed1fe8d1a55bf5e2...
Dec 20, 2021 7:00 AM170.01089649 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d9b4fbeade2703df9c94f38...
Dec 20, 2021 6:00 AM56.31236298 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6d72f5b9470639f9ff9daf6...
Dec 20, 2021 5:00 AM173.91899478 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv05d180ca94137415a5862326...
Dec 20, 2021 4:00 AM25.99581122 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5fe44f276604bfb125ab5f10...
Dec 20, 2021 3:00 AM150.74019576 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv538cdeb36847988f3e6d1868...
Dec 18, 2021 10:00 PM45.60679096 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d8bd2f78b59f5ffaba45db5...
Dec 18, 2021 9:00 PM72.66476642 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3f149f92ac2b6e84e1a3514b...
Dec 18, 2021 8:00 PM41.63123978 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d878c0bd45f4479e02c9d4c...
Dec 18, 2021 7:00 PM122.13709053 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvafa95145fcf197ed924aada3...
Dec 18, 2021 6:00 PM149.05854142 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv652c0eb80c6a37873d1e8e7c...
Dec 18, 2021 5:00 PM91.09753025 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1613094ef6b902fceb16277a...
Dec 18, 2021 4:00 PM162.15733051 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e5c0e03e7d3c2f3b63355ae...
Dec 18, 2021 3:00 PM85.19848764 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv48a0aeebe303f8207281dd31...
Dec 18, 2021 2:00 PM90.10721927 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv69bf64678df7f02a5cd4166f...
Dec 18, 2021 1:00 PM152.95178991 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv413721568319f12584bdd740...
Dec 18, 2021 12:00 PM175.70766946 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc402819ae3ddc3037c230d3c...
Dec 18, 2021 11:00 AM65.26689316 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv22bea3ccfad49fb1ab016097...
Dec 18, 2021 10:00 AM83.72627721 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6066f1d47d1ce3543a76d2f5...
Dec 18, 2021 9:00 AM119.61635383 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv989a81b60b5fcad6962f600b...
Dec 18, 2021 7:00 AM88.22716338 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0372a5395d27f8041100d6dc...
Dec 18, 2021 6:00 AM45.70670326 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79a95a7d3fd0b8fffa5896b8...
Dec 18, 2021 5:00 AM44.61814822 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb6a1207ff1cf5790a394ffa...
Dec 18, 2021 4:00 AM141.77066658 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc9bab94eec71aab9f7957fe3...
Dec 18, 2021 3:00 AM94.05056087 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv34012bb3cb8118197c3be390...
Dec 18, 2021 2:00 AM105.96278469 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv36e1cdb044a91fde183fd008...
Dec 18, 2021 1:00 AM289.60667275 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv22bcbd8e35cc2fad39fda2c3...
Dec 18, 2021 12:00 AM26.09679669 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve5b8999aadf2e2641e414b68...
Dec 17, 2021 11:00 PM97.60757908 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9b3f23207dccd1aa4950dcd6...
Dec 17, 2021 10:00 PM60.75471834 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0817c472352156a2b77ba0c1...
Dec 17, 2021 9:00 PM112.93197000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5775b50d77f90d8bfb0eb45c...
Dec 17, 2021 8:00 PM255.14881253 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv68fb1036ccba71f9007985c9...
Dec 17, 2021 6:00 PM29.94392088 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6b76eb607d9a2ae7f7a3879d...
Dec 17, 2021 5:00 PM119.94351033 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv35b011d15dad287f4801a8fc...
Dec 17, 2021 4:00 PM147.42432394 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvad202e41c8dd15506ae1822a...
Dec 17, 2021 2:00 PM236.00167567 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6025a398165f2e287fe3e3df...
Dec 17, 2021 1:00 PM124.86867915 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve354a12c7346c01b8a80ff7a...
Dec 17, 2021 12:00 PM127.06343450 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2e7bfe22733c52ef1bc1da1d...
Dec 17, 2021 11:00 AM39.67643531 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv62ded0fd2f2a75937c4a43c1...
Dec 17, 2021 10:00 AM72.09639710 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva8af2599c3e88c24cee0f263...
Dec 17, 2021 9:00 AM87.63933569 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7eb43778df4134cebe300583...
Dec 17, 2021 8:00 AM142.80646865 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d478d90740eb175c5224965...
Dec 17, 2021 7:00 AM62.65459965 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2881c9e138cfd09e96faec0a...
Dec 17, 2021 6:00 AM89.99571727 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3c7b67089e36359f0578526...
Dec 17, 2021 5:00 AM35.70351773 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd6fe67ce6e5e17b42270523...
Dec 17, 2021 4:00 AM90.60909111 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbfedac7dd4806aa11d1598ec...
Dec 17, 2021 3:00 AM82.51534367 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv205fac0ff509c613525a729b...
Dec 17, 2021 2:00 AM102.47267234 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7696438617215f8220a23738...
Dec 17, 2021 1:00 AM103.91298826 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc116e9288c3166e3788932bc...
Dec 17, 2021 12:00 AM24.67204699 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv12fa3de1da73bc06cd2c412d...
Dec 16, 2021 11:00 PM33.11867777 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f6babde66d02794ac294840...
Dec 16, 2021 10:00 PM166.79960736 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc8710efd27803a23fa640c38...
Dec 16, 2021 9:00 PM196.85744518 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv012e581df7746fb292d130ed...
Dec 16, 2021 8:00 PM73.26072303 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9f0322d1297dc341b39da0f...
Dec 16, 2021 7:00 PM91.70535306 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc5a461eb109e8bd7761fd99...
Dec 16, 2021 6:00 PM118.94731402 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3598c4f7a04c5d7bd7103570...
Dec 16, 2021 5:00 PM144.10236687 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6417d12042c9268499d34d88...
Dec 16, 2021 1:00 AM31.97087116 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv15cbe4aabd68f3d9f003cedd...
Dec 16, 2021 12:00 AM121.12951478 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv83654e39fc30cfbb30c52565...
Dec 15, 2021 11:00 PM174.49919071 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv548789c369d1a49aa1c1f78f...
Dec 15, 2021 10:00 PM33.70511627 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv695d379d4509e86635da3fb6...
Dec 15, 2021 9:00 PM96.75542274 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce0863e3f632bac986497ece...
Dec 15, 2021 8:00 PM183.50858407 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ca788cfcd983ba5f80b2daf...
Dec 15, 2021 7:00 PM90.80833451 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvec2ba9f51a9dc60614b9df14...
Dec 15, 2021 6:00 PM97.92419846 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve19cb0e98013859779ce4421...
Dec 15, 2021 5:00 PM131.52301291 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0351761c214737b929619136...
Dec 15, 2021 4:00 PM88.37355392 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27816473f13bd5830f6b189a...
Dec 15, 2021 5:00 AM63.77492132 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvabc57e9b2f731216f94bfaa3...
Dec 15, 2021 4:00 AM59.67958656 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf6591327b74411c63760628c...
Dec 15, 2021 3:00 AM143.41755850 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvec8492f7472602b5457bd336...
Dec 15, 2021 2:00 AM40.60213631 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv015727239095bdadad4ca56e...
Dec 15, 2021 1:00 AM86.11606130 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd57315211770c7357829bc81...
Dec 15, 2021 12:00 AM102.57813165 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf71cbbae196147c47cbdcdb5...
Dec 14, 2021 11:00 PM71.68011189 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbaf22bf7589a098cd98ae5d1...
Dec 14, 2021 10:00 PM79.11770702 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva29621da29da4a1208327351...
Dec 14, 2021 9:00 PM84.57942696 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv686b27507e60eb78cc0f76df...
Dec 14, 2021 8:00 PM73.45172841 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv81a2b2de2bdc97d7dd8f9bc6...
Dec 14, 2021 7:00 PM106.59071294 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv647a0318ab2a99fd84d7006a...
Dec 14, 2021 6:00 PM71.82507603 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc8f918e15a5a4a5be9ed1b9f...
Dec 14, 2021 5:00 PM141.18622558 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved172bb7e9e396002da92c9c...
Dec 14, 2021 4:00 PM91.61262954 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbaa46af9689d89ef965c689c...
Dec 14, 2021 3:00 PM141.18271609 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc515c607148aec725db8960d...
Dec 14, 2021 2:00 PM80.61898139 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv973c0f085c2216b1583edbd4...
Dec 14, 2021 1:00 PM177.72635216 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf42d3cd802b03cdb8a1e1e86...
Dec 14, 2021 11:00 AM52.51093071 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb9a67956ae0467376770bc75...
Dec 14, 2021 9:00 AM105.35696173 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf24ca294e5eeb22cbc7164ee...
Dec 14, 2021 8:00 AM79.29031638 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc96a09b2c141d0d9bf51b948...
Dec 14, 2021 7:00 AM159.15463038 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv90f70d461982314108e18691...
Dec 14, 2021 6:00 AM56.22811257 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c7fcfc85c442ad4167892ab...
Dec 14, 2021 5:00 AM98.94827937 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv557a0b0131aec9bda2c4a008...
Dec 14, 2021 4:00 AM129.99369257 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdefa0f94baf0072e9a87408a...
Dec 14, 2021 3:00 AM29.84374947 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc5501226cad64978576d75ef...
Dec 14, 2021 2:00 AM23.52271471 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbecb818ab2a4c8d7d123ac6a...
Dec 14, 2021 1:00 AM140.84739435 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7bf905bc5a735017e6a9ca7f...
Dec 14, 2021 12:00 AM227.07824125 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvae495a0b4bd7d684d43ccc02...
Dec 13, 2021 11:00 PM75.35002856 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7ab06c35cf405c53087f2497...
Dec 13, 2021 10:00 PM46.19703738 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva291109016b6d786db6fe189...
Dec 13, 2021 9:00 PM83.34788546 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9381d9576b9571ecd0abb2f3...
Dec 13, 2021 8:00 PM156.55052309 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv46774837cc79cb9540c40115...
Dec 13, 2021 7:00 PM160.05856038 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf43fb862430714f7c8c41a6a...
Dec 13, 2021 6:00 PM22.79276152 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvecfdfe4ad935f957c817db8f...
Dec 13, 2021 5:00 PM73.54915572 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd8da7a1868fb6492205e75bc...
Dec 13, 2021 4:00 PM47.36224658 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d5309b8fd77d9c5a1f01f72...
Dec 13, 2021 3:00 PM49.46836878 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve3b05b6a86c98e446e67ae4c...
Dec 13, 2021 1:00 PM124.29278668 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8dc1885010d3239dfe4642d9...
Dec 13, 2021 12:00 PM67.74701075 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11acf7febdde29ecc78fc908...
Dec 13, 2021 11:00 AM105.62235782 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6950bb73474ea411439d53d7...
Dec 13, 2021 10:00 AM49.32022460 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv44b844e5cdfc3902eace8f52...
Dec 13, 2021 9:00 AM180.40333328 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc1eb569e6ac2780804feb8d9...
Dec 13, 2021 8:00 AM75.50307823 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6cf7c63a74707916a79cd5d5...
Dec 13, 2021 7:00 AM71.76286489 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8675aff8c7ee41305c6a0c74...
Dec 13, 2021 6:00 AM129.32212457 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5cdf0e3f46658fe61a1cc35e...
Dec 13, 2021 5:00 AM163.28045476 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfda985ab3f40fdd6a72b22f5...
Dec 13, 2021 4:00 AM155.22832415 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4981e3e47c93af7b6aa5513c...
Dec 13, 2021 3:00 AM91.28244690 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb3530f7223a5d2e8fcd44b3...
Dec 13, 2021 2:00 AM108.18006712 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve807a35c29a86b7cf15495c7...
Dec 13, 2021 1:00 AM132.32420229 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4f5a4bb86a911e9c0ca65d41...
Dec 12, 2021 10:00 AM45.95767086 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4098c0788bde9a0887e1e0ba...
Dec 12, 2021 9:00 AM126.69826531 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf81842381380cff7f54d45cc...
Dec 12, 2021 6:00 AM50.89350747 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb7395b656a38a70e6cf1f32...
Dec 12, 2021 5:00 AM121.59221103 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd177ace6e908b342910b061f...
Dec 12, 2021 4:00 AM92.58102889 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd8d47a7f62f9d24f0ceb76ec...
Dec 12, 2021 3:00 AM81.78613972 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvead1678dc1c26470a282a5d8...
Dec 12, 2021 2:00 AM139.30803819 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv24dadb5bc3120c2e49268708...
Dec 12, 2021 1:00 AM125.62820258 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv171465d009271ba41eaf398f...
Dec 12, 2021 12:00 AM147.24782184 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvefa878334b48e8923e564d1b...
Dec 11, 2021 11:00 PM47.41956970 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4696711d04ab45bbd188febe...
Dec 11, 2021 10:00 PM66.02260561 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8e2f9d9da6b32afde83aec5c...
Dec 11, 2021 9:00 PM154.62943562 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf491b55b34dc195fadce8eaf...
Dec 11, 2021 8:00 PM19.11804959 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaed641d6321ef6af77d30e12...
Dec 11, 2021 7:00 PM61.63671651 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2aae4246441e0d2883ebc664...
Dec 11, 2021 6:00 PM110.66303286 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf44e8800d26e50bab8c32041...
Dec 11, 2021 5:00 PM138.34557113 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ba37b0ff054c7d4c6663044...
Dec 11, 2021 4:00 PM87.20091746 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e5e40119bb7dbb21c95c9fc...
Dec 11, 2021 3:00 PM83.03920223 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5081826422f53d292e86a3e8...
Dec 11, 2021 2:00 PM113.13583622 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv16947fb08facf83231eaa83c...
Dec 11, 2021 1:00 PM30.51864609 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c29c408325f4fe6b360c9d9...
Dec 11, 2021 12:00 PM164.40666820 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv152eff135fc1a06edd323182...
Dec 11, 2021 11:00 AM94.16278228 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb101232e14fc89fa65804b33...
Dec 11, 2021 10:00 AM68.16789054 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd27bd5f704b2cdf672d044c7...
Dec 11, 2021 9:00 AM117.65591615 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva58d433be477a0270869af0c...
Dec 11, 2021 8:00 AM76.49697068 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb48cf06c4e18d4b3259243fa...
Dec 11, 2021 7:00 AM81.43164134 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e4ccd67f651a87fda2b1892...
Dec 11, 2021 6:00 AM113.38358896 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb57d7d391ca4b0995a57d432...
Dec 11, 2021 5:00 AM225.05243831 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve48dcfdbf51e5d6c7650bf01...
Dec 11, 2021 4:00 AM36.43532463 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv132e231b843d7783ececc2d9...
Dec 11, 2021 2:00 AM66.73353401 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2294bc9d90ce7b0d4fe95ff9...
Dec 11, 2021 1:00 AM60.51217437 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv65b10732a349bbe6be00b231...
Dec 11, 2021 12:00 AM89.97725600 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1e63aa5edf3bd8a27e713471...
Dec 10, 2021 11:00 PM96.99965994 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve07317f4269b2f7be2493371...
Dec 10, 2021 10:00 PM117.21524226 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4d32f38bfbf707e139990039...
Dec 10, 2021 9:00 PM69.09778537 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv07940ed0da6e6fe8bf158472...
Dec 10, 2021 8:00 PM120.94919275 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv133b1f25bcbeaef17d5b5338...
Dec 10, 2021 6:00 PM97.06764304 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv930ef08cd885f906ba71cd68...
Dec 10, 2021 5:00 PM58.48272122 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0a1bafd933936cb54324d8a5...
Dec 10, 2021 4:00 PM88.41831876 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva7b549125a64452f88adb469...
Dec 10, 2021 3:00 PM73.01207443 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8f79293830f8b4b835249969...
Dec 10, 2021 2:00 PM83.49547889 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb57bbdd852120db9dec5a197...
Dec 10, 2021 1:00 PM52.45005085 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3cbaaa5cf3f2fabf10b489c7...
Dec 10, 2021 12:00 PM141.08227960 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ebee8956d51a0a4096971f6...
Dec 10, 2021 11:00 AM87.88127224 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f73699981e58410e1d7933a...
Dec 10, 2021 10:00 AM117.61592052 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd3a8cd8764cba9ec86fdf56b...
Dec 10, 2021 9:00 AM97.74550359 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7d19031993dcc8f78d2fe147...
Dec 10, 2021 8:00 AM187.78791532 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc3f1cf0413f6c299de2470f1...
Dec 10, 2021 7:00 AM103.90913913 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2ce80a9ba379cbfabd46667a...
Dec 10, 2021 6:00 AM70.67100330 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva16773f95af22740c2a7969f...
Dec 10, 2021 5:00 AM134.14241380 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e121a111179fb456f139c78...
Dec 10, 2021 4:00 AM189.49662812 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva43becb122ead4c6dfc71740...
Dec 10, 2021 3:00 AM46.47597473 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9e6523be44672a452fc438de...
Dec 10, 2021 2:00 AM183.42979409 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv077721544089e1a6f3abd699...
Dec 10, 2021 1:00 AM155.56430966 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbf9696f71701b3b807174e67...
Dec 10, 2021 12:00 AM126.18454722 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb9bcf0ed619aa2efe371c28...
Dec 9, 2021 11:00 PM115.19229624 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved53522a94af7c3870d505f5...
Dec 9, 2021 10:00 PM120.21882456 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv98d7725391665e9228e28f5c...
Dec 9, 2021 9:00 PM148.49040856 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb71a444aeed21a26d9a505dc...
Dec 9, 2021 8:00 PM75.73634450 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbaf45b25919e41e181e61b27...
Dec 9, 2021 7:00 PM138.42381510 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9aff23000069c6a02e497bfc...
Dec 9, 2021 6:00 PM140.04717540 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvde327047b773ee7ff8c05dd5...
Dec 9, 2021 5:00 PM92.53128645 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc349606bac9dbaee2483cb08...
Dec 9, 2021 4:00 PM68.83760941 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva33381e819b076f4fa58cf32...
Dec 9, 2021 3:00 PM45.14660088 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv10aa158bbf34ba9d0846f0e9...
Dec 9, 2021 2:00 PM45.65222433 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e2efe2c8df285cffe8ce719...
Dec 9, 2021 1:00 PM271.84765414 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f7ab539e0e793b425c0b946...
Dec 9, 2021 12:00 PM46.69386625 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c3d69dfc20f74efea1cbc35...
Dec 9, 2021 11:00 AM45.17978264 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv16e0168df187306db3456670...
Dec 9, 2021 10:00 AM151.06063099 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd7d130f75a2c3b00c82e30c6...
Dec 9, 2021 9:00 AM89.80621640 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf40e5fc4cfd02eff1973e44e...
Dec 9, 2021 8:00 AM117.46684789 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv964d320f087791f363202ded...
Dec 9, 2021 6:00 AM112.95635487 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d4c29664e3b69323cb3a391...
Dec 9, 2021 4:00 AM31.22341069 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3b3ab707355bc49ce61bed7a...
Dec 9, 2021 3:00 AM61.90883097 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv198afd0ede2cbbf1ce53545f...
Dec 9, 2021 2:00 AM173.14023145 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv383e81dc038a081fd439d51f...
Dec 9, 2021 1:00 AM156.07483016 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb82fd1e78852840382d712d9...
Dec 9, 2021 12:00 AM198.64895918 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd94b4b89af0f9c679a05204...
Dec 8, 2021 11:00 PM32.18007717 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd261bd67a2318a2744cb4c6e...
Dec 8, 2021 10:00 PM195.37376873 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvff5df7636c179c86b032eeae...
Dec 8, 2021 9:00 PM104.63729265 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv820c05f16ca4df1ee29ab861...
Dec 8, 2021 8:00 PM187.12789628 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac847335e32c1efb3907c3bd...
Dec 8, 2021 7:00 PM131.11846116 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva89cc1f4adeaae6618589b85...
Dec 8, 2021 6:00 PM161.26694422 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c5682cbeef5fa7a599268aa...
Dec 8, 2021 5:00 PM103.37390019 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv400fe12ea873a9c990eb27c6...
Dec 8, 2021 4:00 PM31.63833682 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv093ed13aea5a477db6be8f73...
Dec 8, 2021 3:00 PM136.34573404 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv47a0eaa513566a208bf3dd6f...
Dec 8, 2021 2:00 PM73.62688637 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv357b222f74d538bcc3c7640c...
Dec 8, 2021 1:00 PM155.97835730 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf14e46accbc2e670eed11ff7...
Dec 8, 2021 12:00 PM27.99241044 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv21112855cd2d2ca2887bba05...
Dec 8, 2021 11:00 AM93.03206441 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c55ac273542fd7cbf58acf8...
Dec 8, 2021 10:00 AM126.73758568 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd34ab010a866b65a99e102e1...
Dec 8, 2021 9:00 AM60.49400179 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc60dfc01205ae2d0c5c304cf...
Dec 8, 2021 8:00 AM89.25799039 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5f4f152cf4f4652eebbce18b...
Dec 8, 2021 7:00 AM29.84572211 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv45f47a2b5841b84032f87234...
Dec 8, 2021 6:00 AM190.98699537 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv638f19a72c8b0f096b32acc4...
Dec 8, 2021 5:00 AM24.94891433 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf84a327c37956b95d680d980...
Dec 8, 2021 4:00 AM102.86320353 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9bf8338d6bc9cc3a8720418b...
Dec 8, 2021 3:00 AM163.46241574 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd8601adba792a4e74518f87...
Dec 8, 2021 2:00 AM179.71981251 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb0128018173340df313594a2...
Dec 8, 2021 1:00 AM100.42115123 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv88301185a9f7d8e43912e520...
Dec 8, 2021 12:00 AM90.21355007 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv133d66bcd8c5bc66bd625015...
Dec 7, 2021 11:00 PM190.47289341 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvca7f03c944898fae9ee78629...
Dec 7, 2021 10:00 PM92.11400824 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbc5cda94939e45585e15f4ad...
Dec 7, 2021 9:00 PM116.35970614 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb01c3214d7964e9e21576d9d...
Dec 7, 2021 8:00 PM107.15047747 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfed0b380d3932a0ff9988c4e...
Dec 7, 2021 7:00 PM49.07036138 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv13bb61ef08be7bfc3c94c8b1...
Dec 7, 2021 6:00 PM72.06062330 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf298c6e98f0af89e91ce5391...
Dec 7, 2021 5:00 PM46.93073726 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e1b7b9b3f33827c9f9900af...
Dec 7, 2021 4:00 PM181.09318386 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd5283f1bc681adb15a68bf1...
Dec 7, 2021 3:00 PM53.56275898 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv831163b3f98bd5da00430d01...
Dec 7, 2021 2:00 PM148.89519633 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva381188d6a259808ec8500dc...
Dec 7, 2021 1:00 PM72.63589775 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv89010d211119833728cb6ab1...
Dec 7, 2021 12:00 PM146.13293236 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3902c8e093846249b8a38525...
Dec 7, 2021 11:00 AM67.14400886 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv19f4918d0a32055421d03c3c...
Dec 7, 2021 10:00 AM191.55549351 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbc0d0828901569c251d39d85...
Dec 7, 2021 9:00 AM283.70488202 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv61771da9f76b9858da664152...
Dec 7, 2021 8:00 AM52.12448407 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6ffba006d6bc78ee544432d4...
Dec 7, 2021 7:00 AM134.20090538 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve70300181750b29c4bbbe1df...
Dec 7, 2021 6:00 AM24.47363293 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e14d937127cb0ae5dcd8496...
Dec 7, 2021 5:00 AM111.65287487 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17b9aedfb5a9b3e709b32299...
Dec 7, 2021 4:00 AM304.12874515 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3a1d06ba2ed76ad6880ca37...
Dec 7, 2021 3:00 AM55.99263536 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcdf99c2451fcf3a7262c1615...
Dec 7, 2021 2:00 AM142.41495679 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveaeee49bb97a4e775a47ebc7...
Dec 7, 2021 1:00 AM131.32876751 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac53a87d20f89f9d71f9549d...
Dec 7, 2021 12:00 AM286.52330663 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17a5f0ca33f75675188108eb...
Dec 6, 2021 11:00 PM73.40792085 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3de2674f57c28e04b8788934...
Dec 6, 2021 10:00 PM66.92167171 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv28c5bc3a53a3632b77fb8500...
Dec 6, 2021 9:00 PM32.85433633 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27416e4d64c884d097ff56cd...
Dec 6, 2021 8:00 PM105.37950874 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d6e420377c9ad41cd17a281...
Dec 6, 2021 7:00 PM250.79977849 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27accaa82dc5e6a491d97f89...
Dec 6, 2021 6:00 PM56.74098599 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve463b675fec0ecc3b376eb92...
Dec 6, 2021 5:00 PM101.20961425 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04bcd22939fb1b8bca48b30b...
Dec 6, 2021 4:00 PM61.98843217 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfe54202d3686ffa7e5e9ea1b...
Dec 6, 2021 3:00 PM64.59353144 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvba3aff0622e36d110730a111...
Dec 6, 2021 2:00 PM56.89827158 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfabd57294d02c00e448c627c...
Dec 6, 2021 1:00 PM164.76494170 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvad4e483f9099a41b19a09c2e...
Dec 6, 2021 12:00 PM35.43414543 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4dc58d714675c56d3cbd9c6a...
Dec 6, 2021 10:00 AM93.16352283 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve6ec9b83eef09ef7551b295a...
Dec 6, 2021 9:00 AM68.06224849 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e1eeaf5cd9c1e50d1eb4f35...
Dec 6, 2021 8:00 AM101.50461667 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv046d1d1b4221501f5cc75e1a...
Dec 6, 2021 7:00 AM172.05027258 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv53ad55fa24522fcbd0b9cb01...
Dec 6, 2021 6:00 AM153.14764170 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv64f163d370610f9dde354d8c...
Dec 6, 2021 5:00 AM172.11930279 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c1a0f2b59e606d758be29e6...
Dec 6, 2021 4:00 AM170.50858195 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1b072a45ce2c5d80e431b229...
Dec 6, 2021 3:00 AM31.77113517 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c15a8d986116396200ca0da...
Dec 6, 2021 2:00 AM117.51703889 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc67b0a7807b6fb7bc91ddcf9...
Dec 6, 2021 1:00 AM95.22219525 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv526f3fcdf3dbc5fd7d76cf9b...
Dec 6, 2021 12:00 AM94.15928635 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9613c755466324da59283e29...
Dec 5, 2021 11:00 PM120.36177454 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved56bcf63fda5b5d77f34888...
Dec 5, 2021 9:00 PM174.51439339 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbf76bc08d6fe8f40d5b7c623...
Dec 5, 2021 8:00 PM92.32204891 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve88c3ac55f277e2f52b57994...
Dec 5, 2021 7:00 PM79.18470381 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0db744751af8970ee4beae47...
Dec 5, 2021 6:00 PM150.06401072 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf886c7ab754cfb9a37f1454a...
Dec 5, 2021 5:00 PM61.30497395 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf1b6d35e823aac64b97d40ce...
Dec 5, 2021 4:00 PM46.42570876 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv711037454220b75645a9d598...
Dec 5, 2021 3:00 PM91.76057927 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv561862369467668ea14b232c...
Dec 5, 2021 2:00 PM98.96340327 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c748a434afd0540a7e80491...
Dec 5, 2021 1:00 PM89.35992833 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0bfd271decea82dd8a995c4d...
Dec 5, 2021 12:00 PM65.96939625 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79b10172eb50431a657a9a71...
Dec 5, 2021 11:00 AM84.22100702 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce667f740746aea139262d1a...
Dec 5, 2021 10:00 AM115.15473628 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva972b73f52e0d7ae850bb824...
Dec 5, 2021 9:00 AM170.48851781 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25df05af00bc1faff34abead...
Dec 5, 2021 8:00 AM64.81984594 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb165da45210baa2aac4039b7...
Dec 5, 2021 7:00 AM93.04784079 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9104ab7933fdae6701412623...
Dec 5, 2021 6:00 AM78.98297957 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf47c782eded4cc4b18425cf6...
Dec 5, 2021 5:00 AM28.47441915 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvecdb073c89432010fe874ce0...
Dec 5, 2021 4:00 AM135.35950737 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdfc6ae8d08e6d7bc94f6cef8...
Dec 5, 2021 3:00 AM93.16691754 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv08f87afe7b05f91fc8c87485...
Dec 5, 2021 2:00 AM135.66340336 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb993887c2e556bf601bc507...
Dec 5, 2021 1:00 AM34.27273958 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5adbbeefc1640a2230486e18...
Dec 5, 2021 12:00 AM138.17032387 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv088a47a32329efe86ab428ae...
Dec 4, 2021 11:00 PM173.86578930 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv523eeceae6e66f5c5f770dca...
Dec 4, 2021 10:00 PM60.37341841 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf439f4f9847da369b43fa797...
Dec 4, 2021 9:00 PM218.52842175 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6cc786cddc88f6be834a4bbe...
Dec 4, 2021 8:00 PM86.48598036 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv56733e4532c7b8ff7619772e...
Dec 4, 2021 7:00 PM89.94711024 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb04aa6fa79aabb59031cf274...
Dec 4, 2021 6:00 PM94.98876448 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9b65fdd60792cbafb4f8a29f...
Dec 4, 2021 5:00 PM152.87664690 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6613c8a06cd440c1f6de1e47...
Dec 4, 2021 4:00 PM101.93869430 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf493c7701170ae786e13afa1...
Dec 4, 2021 3:00 PM249.17104074 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc5c4e02f17512eccd2f9ca8c...
Dec 4, 2021 2:00 PM113.59669377 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e872132faf9947e936da532...
Dec 4, 2021 12:00 PM71.19791588 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv985fd44dcd17991b9025a9da...
Dec 4, 2021 11:00 AM75.17321017 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv799e7f80fc8b7c038e1e6f85...
Dec 4, 2021 10:00 AM108.21723593 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3c962b776e5a7490e894b095...
Dec 4, 2021 9:00 AM158.52034653 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv70a9a71550314de627251df9...
Dec 4, 2021 8:00 AM58.56252692 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d3e31e09252af73b38ca944...
Dec 4, 2021 6:00 AM139.34243011 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd910e7a8de511ff01289bdf5...
Dec 4, 2021 5:00 AM203.02931092 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95addecfa46fbc228f37957d...
Dec 4, 2021 4:00 AM400.91865246 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv512a9c02d84c446031bbf347...
Dec 4, 2021 3:00 AM25.35997012 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd555f9f50890b64133e46546...
Dec 4, 2021 1:00 AM57.37312084 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6d8cfb92e1b80c653e9fe88...
Dec 4, 2021 12:00 AM113.86309806 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv06573727cf2b85ce21706064...
Dec 3, 2021 11:00 PM49.52472715 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5498c29cc9cf20200234e259...
Dec 3, 2021 10:00 PM74.80434514 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1710d5a1dc75152654fac602...
Dec 3, 2021 9:00 PM123.13789242 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv63359cdb54caee5cc2008acf...
Dec 3, 2021 8:00 PM22.12136388 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv114dc8c014f4a9c54ffa217e...
Dec 3, 2021 7:00 PM176.76681789 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv688f4d7f77a038460617b011...
Dec 3, 2021 6:00 PM131.02679450 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f92f4e8bf0678f3724eba68...
Dec 3, 2021 5:00 PM27.73082806 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb7773c01d59d417bd0ce327a...
Dec 2, 2021 11:00 PM24.65008137 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv99d926c29e0d9197c7d51f35...
Dec 2, 2021 10:00 PM46.28632016 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve6ef74db032330a35afbf41a...
Dec 2, 2021 9:00 PM124.34020122 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva9cf72e37f85bc3c65da6387...
Dec 2, 2021 8:00 PM23.18341984 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv968a6c25de7326d4979b0e0d...
Dec 2, 2021 7:00 PM27.52265754 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv76321f1b63290fc2df675a09...
Dec 2, 2021 6:00 PM99.78048982 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c175fac9e36d1b59c822478...
Dec 2, 2021 5:00 PM26.91726944 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9162d3614dd129f8eae5845b...
Dec 2, 2021 4:00 PM69.16173662 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0911295b86f3b0dcc01b01c5...
Dec 2, 2021 3:00 PM102.92861587 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv30798eed0411197e629124a7...
Dec 2, 2021 2:00 PM208.05410890 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf14a7347015674c3286e2ac0...
Dec 2, 2021 1:00 PM104.90952871 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv141a276dfe31d9c8fcfe8f63...
Dec 2, 2021 12:00 PM102.88154902 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e3d57c48077fbff22ae24c8...
Dec 2, 2021 11:00 AM131.40574054 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e8754cdd7f98b774ce62195...
Dec 2, 2021 10:00 AM105.37750287 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc8fc856081f8e079530d452...
Dec 2, 2021 9:00 AM34.74775407 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7360fd5ffe3952754c6c2f4b...
Dec 2, 2021 8:00 AM100.71902643 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb2a4c752717231f30e4783e5...
Dec 2, 2021 7:00 AM237.75798569 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv37d2b24d2d84839f6e53bedd...
Dec 2, 2021 6:00 AM139.02243102 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv60905d3f246ca5642ac68476...
Dec 2, 2021 4:00 AM41.33778965 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv455b3711ec39c2e4962e7b42...
Dec 2, 2021 3:00 AM39.57447115 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce22e27ca8c51e211a84aedc...
Dec 2, 2021 1:00 AM81.64331068 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ee2b1f8fb880df0612e39b1...
Dec 2, 2021 12:00 AM42.75868858 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv93a2be0c3382c132ef29d5a3...
Dec 1, 2021 11:00 PM44.94610860 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv82a96ef60d82beb19b25553e...
Dec 1, 2021 10:00 PM37.34702113 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1eee7df92bc2b43467d8800e...
Dec 1, 2021 9:00 PM45.90469825 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv411a0b27e87f2614a328cae1...
Dec 1, 2021 8:00 PM29.87976934 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv22820d6c45fe6fb20b1e0a6a...
Dec 1, 2021 7:00 PM123.34692430 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd068134da7f78c70548c01a3...
Dec 1, 2021 6:00 PM153.81096857 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv53a37861557eea631761a5a7...
Dec 1, 2021 5:00 PM76.05812096 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv669f997c3e523df604d28402...
Dec 1, 2021 4:00 PM79.85623735 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f6e33b51c07f344d717b7e3...
Dec 1, 2021 3:00 PM55.81464438 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcdb64735b496e217e3b51138...
Dec 1, 2021 2:00 PM25.46060177 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv328eba15d3dbdcb6a24c7417...
Dec 1, 2021 1:00 PM114.65348072 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv632e8bad34826048ad805aab...
Dec 1, 2021 12:00 PM136.70242124 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv808549b6bcd344937b0ecaab...
Dec 1, 2021 11:00 AM107.37242998 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb1e2bbb3f32d64b3a259d408...
Dec 1, 2021 9:00 AM73.18207070 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf190d726f97423c40dc163fb...
Dec 1, 2021 8:00 AM29.80737419 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdafa1db42f1a4ed3f0e21af1...
Dec 1, 2021 7:00 AM24.37433369 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvabb4c47c48ddd367d8d45109...
Dec 1, 2021 6:00 AM137.17388357 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5e8d8078b34252139dd3c1be...
Dec 1, 2021 4:00 AM63.87959100 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv58fa65f9af03d52532b7241d...
Dec 1, 2021 3:00 AM45.55241970 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv476a37c2987d051cd0319b45...
Dec 1, 2021 2:00 AM115.46195207 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc4f80210eb6ddc086ffb4c17...
Dec 1, 2021 1:00 AM65.45943187 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb0c99c960ecafcf91d6b648...
Dec 1, 2021 12:00 AM62.37989687 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce74c8b77c66683d490b47df...
Nov 30, 2021 11:00 PM152.77172834 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c0078ef803904f0dcc28f32...
Nov 30, 2021 10:00 PM26.56828353 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7bc719de178777714e467e1d...
Nov 30, 2021 9:00 PM45.99320813 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1362b643cdb376a514e17d83...
Nov 30, 2021 8:00 PM71.07759480 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfdbfa6ad127f99ef66d4e235...
Nov 30, 2021 7:00 PM20.95484931 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv025b7d99db4664e4e5f5f11c...
Nov 30, 2021 6:00 PM88.08213201 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0465365427379a8ac851b6e3...
Nov 30, 2021 5:00 PM84.10316857 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc2e8676a0e98fd2d0a42343...
Nov 30, 2021 4:00 PM62.54221941 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv06c3434aba2f8a907062420c...
Nov 30, 2021 3:00 PM62.32268392 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c35f67ad27c1abae12d46b8...
Nov 30, 2021 1:00 PM72.61762541 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvad32624125b45f9d0f19e21a...
Nov 30, 2021 12:00 PM93.30539661 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv791b994b25f6e1aa31b19d6d...
Nov 30, 2021 11:00 AM132.15315173 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7f74c48157ca7b7b638669e7...
Nov 30, 2021 10:00 AM106.57024420 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv47a6b6fefa1ed1fc292662d6...
Nov 30, 2021 9:00 AM42.95024892 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv539de29f503837cfcc91ffe6...
Nov 30, 2021 8:00 AM42.91796003 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv412cd8bc6184a4524bb18d37...
Nov 30, 2021 7:00 AM43.49865639 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaf87aa9ceb569d7f07806a71...
Nov 30, 2021 6:00 AM92.71739044 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d0c92c81e87591c720a0f81...
Nov 30, 2021 5:00 AM63.26783230 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd6e90fe2f3d8e5dc1d2d9eb0...
Nov 30, 2021 4:00 AM120.19098597 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4bdfe693108e47fc91f3c7e6...
Nov 30, 2021 2:00 AM77.87333359 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8aa91793ab580c459f02cd05...
Nov 30, 2021 1:00 AM112.43604487 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d760498406f3346172552df...
Nov 29, 2021 11:00 PM99.25534892 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4cbea4d49fd50de390fdf88d...
Nov 29, 2021 10:00 PM27.44942116 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv34b8f64a7666687552d76f88...
Nov 29, 2021 9:00 PM85.99672745 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31418d1cbb9c95a8d401c534...
Nov 29, 2021 8:00 PM25.08994462 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv01f359d7a94bd7f80e1d04be...
Nov 29, 2021 7:00 PM26.15877163 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ce61e1eb94501251eee9cf9...
Nov 29, 2021 6:00 PM63.69938570 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdfaf1ddb6629b9bdeea839dc...
Nov 29, 2021 5:00 PM106.10953144 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv99a139fe68bdd9513a017f2b...
Nov 29, 2021 4:00 PM91.08527061 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv19f921a66a21911b83fb2df4...
Nov 29, 2021 3:00 PM35.19893526 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9c8e034992ffbab61973b6c5...
Nov 29, 2021 2:00 PM43.23039971 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv127ef937d7a0205b547f103e...
Nov 29, 2021 1:00 PM78.28567035 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv806d3d866d3102836fab1382...
Nov 29, 2021 12:00 PM61.59542813 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6995ca6e3bf42906c1565837...
Nov 29, 2021 11:00 AM133.78276512 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6d63ea380b47893dc89fc13c...
Nov 29, 2021 10:00 AM149.12323735 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8497931694ee3cd8d2ca3151...
Nov 29, 2021 9:00 AM25.50697090 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd39eaf6e3478dbe5fe2ca27f...
Nov 29, 2021 8:00 AM77.03427139 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvda2dd6afb5ae426c2a3d5be2...
Nov 29, 2021 7:00 AM116.92246136 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9842b95529a1a08ad1cf6d20...
Nov 29, 2021 6:00 AM120.14962143 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvba5aa2e1797794e9de000c85...
Nov 29, 2021 4:00 AM35.18179780 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv575991b500909d4c18439c78...
Nov 29, 2021 3:00 AM91.21351685 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv45aaf9259d8580abae2e86e4...
Nov 29, 2021 2:00 AM80.19162544 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf0e610de591bbd77960001a5...
Nov 29, 2021 1:00 AM203.33487838 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb7783f94654e2476f475ac45...
Nov 29, 2021 12:00 AM48.51609312 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv476ffbd011c737db149c365c...
Nov 28, 2021 11:00 PM100.58907243 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6ebb5d9582d353dcb837469c...
Nov 28, 2021 9:00 PM81.02693774 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfccbbe549c10c753cf712329...
Nov 28, 2021 8:00 PM126.46430388 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv458b5178b0800a38aa12ff8c...
Nov 28, 2021 6:00 PM45.44109359 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf7265797d3cde3aa065cb8e5...
Nov 28, 2021 5:00 PM80.09666883 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvadf5edd31c4bf4d1c7f4accd...
Nov 28, 2021 4:00 PM155.79674242 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5cc4ec898a11b857f6f63152...
Nov 28, 2021 2:00 PM79.54523414 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1aa9b5b43139cdce5ba216b7...
Nov 28, 2021 1:00 PM83.81164082 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv78cdb4cf603feec8a01e6c64...
Nov 28, 2021 12:00 PM77.30744251 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv26709f086125db3565405f9a...
Nov 28, 2021 11:00 AM87.46438977 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3b48519c18694ba0c3f0c41d...
Nov 28, 2021 10:00 AM89.59249527 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv98c6cce366a3adabac23952d...
Nov 28, 2021 8:00 AM48.43848755 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv54030dacb4fd3162ab27ff81...
Nov 28, 2021 6:00 AM97.94383424 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9e529d2a7063436ec846ff32...
Nov 28, 2021 5:00 AM47.17601418 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb0cee69df7cc0c19e39ace30...
Nov 28, 2021 4:00 AM99.62401089 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3651451aeb9c0f694123e156...
Nov 28, 2021 3:00 AM100.61656459 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31f7ec0b11b9709e4e653253...
Nov 28, 2021 2:00 AM46.35860653 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfa2ad95ee1892c84ffaf96a9...
Nov 28, 2021 1:00 AM30.95385157 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee66a77865ec7ab86df133da...
Nov 28, 2021 12:00 AM45.25422292 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbc5adec791442b9d41b530f7...
Nov 27, 2021 11:00 PM74.31876017 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv18f7f25ba171ad522f034056...
Nov 27, 2021 10:00 PM95.50900454 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv250bd9c19ab7e80cc604459d...
Nov 27, 2021 9:00 PM76.82273904 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve8d86c209990eadb2639f74b...
Nov 27, 2021 8:00 PM64.43297878 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv82523bfde33a6a19c87a1620...
Nov 27, 2021 7:00 PM322.67538391 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveb8fecc8024d3d8319ae99c6...
Nov 27, 2021 6:00 PM10.96795160 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb2bf991301aa7d3a7d48d14...
Nov 27, 2021 4:00 PM52.65548616 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv918b220b058bfe208e4443d4...
Nov 27, 2021 3:00 PM59.17199925 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv51930918f91f45ad499407ff...
Nov 27, 2021 2:00 PM29.22133102 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c5a33b48439e7025d6eb567...
Nov 27, 2021 1:00 PM74.88891839 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvad6e8fc5beea50098081b2d8...
Nov 27, 2021 12:00 PM47.18125980 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfbb94553cae0aed331f65276...
Nov 27, 2021 11:00 AM31.10979314 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0f7341d7ec2987e8cdc4f5b2...
Nov 27, 2021 10:00 AM126.09418844 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb1584df64e3590ff3e4bf3ac...
Nov 27, 2021 9:00 AM79.07297183 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv67c6b1b5a3b86a45821a811e...
Nov 27, 2021 8:00 AM439.63673389 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0283f5dd18598edcbb7c0f47...
Nov 27, 2021 7:00 AM271.70313274 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4dd99324f25f3ea0573d8215...
Nov 27, 2021 6:00 AM161.90136159 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv622cc56a2a63b87dc7ece362...
Nov 27, 2021 5:00 AM398.35736714 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva1d5391073b4e82ef6267c72...
Nov 27, 2021 4:00 AM174.73147943 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv609c38458341ad99fe9db35f...
Nov 27, 2021 3:00 AM173.39568748 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc787dd084d0cea8abb9933eb...
Nov 27, 2021 2:00 AM129.70469287 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7090af0d48e6a5174e96715b...
Nov 27, 2021 1:00 AM330.64704905 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvde575b16a4bdbae8158cef30...
Nov 27, 2021 12:00 AM200.35650906 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc24922a9a7e57fc1221f40d5...
Nov 26, 2021 11:00 PM193.22174304 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva316c583518db54813b12e9a...
Nov 26, 2021 10:00 PM119.28719994 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3643cda657ec431ab15bd685...
Nov 26, 2021 9:00 PM137.77878740 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb0b0d8547005a65ab9ec3552...
Nov 26, 2021 8:00 PM225.61673505 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv604502b394ad63a8c732b130...
Nov 26, 2021 7:00 PM143.15013576 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7598b6447eec833dc17015ee...
Nov 26, 2021 6:00 PM107.22435246 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf3339c1f8fc74b7b97a25304...
Nov 26, 2021 5:00 PM174.69775839 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv28aabe5c09c1c3868c573d16...
Nov 26, 2021 4:00 PM332.84551602 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3c300363b94fb5a8f1cb0e9a...
Nov 26, 2021 3:00 PM71.68737628 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc2c9ecd2a8d1a8345e7bd1fe...
Nov 26, 2021 2:00 PM43.05278454 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb19a11e969162d6a2ac30e02...
Nov 26, 2021 1:00 PM63.56637792 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdb8574198cb61fced245c4c0...
Nov 26, 2021 12:00 PM158.08225128 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc7dbd05ea4eba8ed4dd62e0f...
Nov 26, 2021 11:00 AM216.46022943 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv741f81ee95fa1c46eda4c053...
Nov 26, 2021 10:00 AM135.83983513 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb2d016d2f8017a5a0cf4b8c...
Nov 26, 2021 8:00 AM47.57802627 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv071f74c4e23930eb913d8aa1...
Nov 26, 2021 6:00 AM17.68726134 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv66932530361a95de3599df77...
Nov 26, 2021 5:00 AM10.49741119 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3e285334665a55145ab1b48f...
Nov 26, 2021 4:00 AM23.29543146 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8fa769d6a818bc1928b98319...
Nov 26, 2021 3:00 AM8.07641779 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv30fbba5ec8839a31e271b8e2...
Nov 26, 2021 2:00 AM100.90974159 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv78740d4c52f7b6d0652382f0...
Nov 26, 2021 1:00 AM141.10916357 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd38456dfd1622d778d866735...
Nov 26, 2021 12:00 AM102.59263423 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf38b7817afaab25d9a2db009...
Nov 25, 2021 11:00 PM454.11947181 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e85570795bae81d5cadb467...
Nov 25, 2021 10:00 PM323.55761947 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9b11d2efe5717318f5246e6f...
Nov 25, 2021 9:00 PM187.96859824 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv86ebecbdecc0c50cff4900bb...
Nov 25, 2021 8:00 PM516.97231170 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd1d319ecb5dcb8f114e3b9fa...
Nov 25, 2021 7:00 PM522.02771714 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4d3017928ded5cbf364c3c4a...
Nov 25, 2021 6:00 PM166.41093668 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb4917374617a6298bc200958...
Nov 25, 2021 5:00 PM84.08905062 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb619f7c1ac7cd8692771b238...
Nov 25, 2021 4:00 PM47.77990720 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv67b67c555b2b1344cd944535...
Nov 25, 2021 3:00 PM118.04514593 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvba233265c5b70779a1c63600...
Nov 25, 2021 2:00 PM71.86653208 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ecd3ab3839ae63f24548723...
Nov 25, 2021 1:00 PM80.76645576 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac4cd78a8e5d7079140610f7...
Nov 25, 2021 12:00 PM72.76824432 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbc4c957e2386bbbc2243aa5c...
Nov 25, 2021 11:00 AM145.65622164 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2bcf0d315fee876c12400071...
Nov 25, 2021 10:00 AM124.75175627 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfa4c955ee3fbc24cdf429537...
Nov 25, 2021 9:00 AM134.30806484 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv26e717be1d7d8e44ac7ac923...
Nov 25, 2021 8:00 AM222.16483720 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17d6337038267ddb3bc9a660...
Nov 25, 2021 7:00 AM40.27652546 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9de69566fdde62e46a7dd45d...
Nov 25, 2021 6:00 AM56.25133126 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv75c613fd67ad73f03b1aa262...
Nov 25, 2021 3:00 AM36.44334459 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7ecb57ea8d3ee9c07837653f...
Nov 25, 2021 2:00 AM55.04592280 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb45a2d84cc27d537dea5806f...
Nov 25, 2021 12:00 AM179.72487534 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv98b34e254abe16f9b21e2f14...
Nov 24, 2021 11:00 PM39.34164305 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc40b70d6d56823651f424786...
Nov 24, 2021 9:00 PM41.91565170 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc83a86e8a304972597ba2c9b...
Nov 24, 2021 8:00 PM21.40557139 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc855fa2717d43cfabd8dab24...
Nov 24, 2021 7:00 PM81.94124786 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4ab5552c040f92ae9f3db017...
Nov 24, 2021 6:00 PM40.13397767 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6dcb890672fb112641f1d1d7...
Nov 24, 2021 5:00 PM22.17976780 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c72405379199aeae6ddbbca...
Nov 24, 2021 4:00 PM11.53993702 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv119d7958603ae7c947ecee6e...
Nov 24, 2021 3:00 PM46.18933008 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8444b84a94cda1bb04e28c67...
Nov 24, 2021 2:00 PM16.19054509 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9c3a23d6e131bdec6346510d...
Nov 24, 2021 12:00 PM83.11933789 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6cc550fcbbf4adb298096c99...
Nov 24, 2021 11:00 AM54.55790479 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0918081a869d7d80b2c3c7be...
Nov 24, 2021 10:00 AM79.20791590 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce88a93fdb77c956b06a85b8...
Nov 24, 2021 9:00 AM49.05858515 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0700482474c58995bf9a8f8...
Nov 24, 2021 8:00 AM16.00291034 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc8089a9a8dfb2a4834322f7...
Nov 24, 2021 7:00 AM84.14877991 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc95d91de6f96f901f20136a3...
Nov 24, 2021 4:00 AM78.54946357 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6b5fa287ac5cf6aa1990a06d...
Nov 24, 2021 3:00 AM53.76470749 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8a6509fcbe8860a12edf6cd8...
Nov 24, 2021 2:00 AM23.82130028 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ddbf4f2e34348cb3f503e12...
Nov 24, 2021 1:00 AM70.77618187 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveefdcd3675a7fe96fb5ef3fa...
Nov 24, 2021 12:00 AM60.99317681 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv02d63d2b3fc371cc7912c605...
Nov 23, 2021 11:00 PM214.79156657 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7385a9f2b2a464db340eb42f...
Nov 23, 2021 10:00 PM28.58545584 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc7edeec25d573b807061b1fe...
Nov 23, 2021 9:00 PM52.90557319 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv87ed7cc9b86e88bd2dcb9351...
Nov 23, 2021 8:00 PM24.25750059 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7ccf45f24c7e45c2fb31e8f2...
Nov 23, 2021 7:00 PM212.73015101 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv43dbb749ac81740b6076058e...
Nov 23, 2021 6:00 PM99.64347362 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd092c7c69bdc8a93f8d43c21...
Nov 23, 2021 5:00 PM68.64563096 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6c965fc019b6105efd438c59...
Nov 23, 2021 4:00 PM93.40575723 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv90a78cd322496125a785d54f...
Nov 23, 2021 3:00 PM143.64820287 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1102f7f64a3a41f5592b4828...
Nov 23, 2021 2:00 PM81.48046923 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ca0a26df3d718118c977aec...
Nov 23, 2021 12:00 PM133.01410251 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04808a9b0f6ed2a16e6f2199...
Nov 23, 2021 11:00 AM149.29299081 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1e9b3bf33c50828a20b8c28d...
Nov 23, 2021 10:00 AM88.81651972 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd2bc897fa42cde78a20587c7...
Nov 23, 2021 9:00 AM40.93732853 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc1952c501bfe6a348644fb20...
Nov 23, 2021 8:00 AM51.71847582 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc317c177a2f36cc8e93a2ee...
Nov 23, 2021 7:00 AM198.35063544 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3680b7c3a20205727f017d89...
Nov 23, 2021 6:00 AM94.36438537 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2e040a1701946603b6e0415f...
Nov 23, 2021 4:00 AM98.27941376 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv275a8f50efa0e3399f10721f...
Nov 23, 2021 3:00 AM72.57413384 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaf2707e94dc0b634e69f1013...
Nov 23, 2021 2:00 AM132.35818341 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbe7700219b8dcf2f94cd6930...
Nov 23, 2021 1:00 AM50.75638814 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4220a358ed7120421c0f7b9b...
Nov 23, 2021 12:00 AM53.76301536 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbe9aed9d53534520f37c3d1d...
Nov 22, 2021 11:00 PM172.43378679 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7460bd90f651571a575bf82...
Nov 22, 2021 10:00 PM15.50821832 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9e5b071e03cce15c976e54f6...
Nov 22, 2021 9:00 PM177.85913129 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv26b2acdb825755f35d543081...
Nov 22, 2021 8:00 PM136.92728798 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv550032cd4249560648f0a20c...
Nov 22, 2021 7:00 PM135.87908227 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31528c685b9c348f0d1b901e...
Nov 22, 2021 6:00 PM99.68099503 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv222a44817efd1dfbd0bc9e84...
Nov 22, 2021 5:00 PM153.58479492 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1a71002117f0374fff42f3e0...
Nov 22, 2021 4:00 PM109.76254554 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv067b98af98f48f7198e72773...
Nov 22, 2021 3:00 PM98.98051573 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb0c0fcacbd4b32fb21af9e1d...
Nov 22, 2021 2:00 PM75.81114786 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv12522ab7a6ce287af246429f...
Nov 22, 2021 1:00 PM107.60425611 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc7d9af33b8de7077c728459...
Nov 22, 2021 12:00 PM87.29458889 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv51d2436effeef644822a91b6...
Nov 22, 2021 11:00 AM139.69156153 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv67aee776fccaa4c2538ce576...
Nov 22, 2021 10:00 AM140.51653239 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8b6ec522bcbe048cdb848f20...
Nov 22, 2021 9:00 AM74.20827137 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7f34dd4fd1da345058116fc3...
Nov 22, 2021 8:00 AM53.75943926 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve213e335dec6908d9c7ab340...
Nov 22, 2021 7:00 AM12.76246292 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaca88bb0e7b2673344dc6593...
Nov 21, 2021 9:00 PM68.02553318 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdfd8e3a563caa7a8245fd20b...
Nov 21, 2021 8:00 PM124.13082505 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv07583288db3ce531a27687de...
Nov 21, 2021 7:00 PM53.18405089 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv60a805d8fcd267d1d1cbb4b7...
Nov 21, 2021 6:00 PM69.24360528 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc878696759c186b623accc12...
Nov 21, 2021 5:00 PM150.43614193 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3fdabeba420c570cd02e6f7f...
Nov 21, 2021 4:00 PM96.88694658 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4b1a8a703e8dc7fafa7bb677...
Nov 21, 2021 3:00 PM79.65604890 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0ef45ad1e12f3889405c7964...
Nov 21, 2021 2:00 PM55.34311990 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv20ca8932bbafebd8aceff828...
Nov 21, 2021 1:00 PM35.48423758 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbd3c40bde7acce4413350286...
Nov 21, 2021 12:00 PM139.95875071 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d3ffee93010fcbb47ca4f33...
Nov 21, 2021 11:00 AM220.88437371 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvff350ba9c0f3b0cd5440215c...
Nov 21, 2021 10:00 AM115.53517600 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31dcb7cabaa6f1bad1aa2056...
Nov 21, 2021 9:00 AM66.45823464 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c4f293dfe0d26db4349e540...
Nov 21, 2021 8:00 AM102.96074882 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25f8ed2199ee1c237682b612...
Nov 21, 2021 7:00 AM130.88648644 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1149b569e31ddbae10db6286...
Nov 21, 2021 6:00 AM122.33146680 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd050fe4218cd13b8241a1036...
Nov 21, 2021 5:00 AM161.39704271 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2569b98e372d4e5b3c482f2d...
Nov 21, 2021 4:00 AM61.72419580 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva66a96cbaf6a953fe04ebd8f...
Nov 21, 2021 3:00 AM79.30979767 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv46b46e35bcb8ed31633fd0ba...
Nov 21, 2021 2:00 AM58.02214069 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6008e3c6175051d952e03b53...
Nov 21, 2021 1:00 AM214.15367660 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11fb711d42d511cba192a58d...
Nov 21, 2021 12:00 AM107.24266335 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv481114dba6ad3c120f7a495d...
Nov 20, 2021 11:00 PM185.57883378 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd4b1e602cb08cdeff2d1f342...
Nov 20, 2021 10:00 PM133.85511603 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5764e4fb4be31c65e06c5356...
Nov 20, 2021 9:00 PM83.35461948 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv802827b6775436cc562a8a38...
Nov 20, 2021 8:00 PM88.19845591 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5b79a6f2e38dd969cd7e5e5e...
Nov 20, 2021 7:00 PM60.16786266 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4325861332651351371d151d...
Nov 20, 2021 6:00 PM92.29547587 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv94abebe2606c67caac980ede...
Nov 20, 2021 5:00 PM108.66128023 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb0c9c98412f18149abf447ca...
Nov 20, 2021 4:00 PM82.49270363 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2a52c024ba20124424d70f34...
Nov 20, 2021 3:00 PM61.33168003 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25e4af33f3a9a2e085ca899e...
Nov 20, 2021 2:00 PM36.80253455 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb4fb45d411ff618c68a8bec1...
Nov 20, 2021 1:00 PM43.08265360 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7b85eddbe91be1cf2cf525be...
Nov 20, 2021 12:00 PM42.98171193 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf882ad3848638230d47310ca...
Nov 20, 2021 11:00 AM197.35084164 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f39e63338113b91dcfb4f16...
Nov 20, 2021 10:00 AM22.67947338 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac4418233af94762d87b4b24...
Nov 20, 2021 9:00 AM106.30071714 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv978ad62c189d84c0b792b56c...
Nov 20, 2021 8:00 AM66.32803830 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7dfd91d89fedcd9480cef5cb...
Nov 20, 2021 7:00 AM107.75076886 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7eed2617c8e2914353948f1...
Nov 20, 2021 6:00 AM84.28272718 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvda084177218a86ce852df735...
Nov 20, 2021 5:00 AM62.92438105 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11fd8da868f75c6d43285d7c...
Nov 20, 2021 4:00 AM24.22053086 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve934e6a8469a94cf810fe51b...
Nov 20, 2021 3:00 AM152.19037218 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc3a1cb6761e8b31d4f518c42...
Nov 20, 2021 2:00 AM142.55997797 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv198ed389c9cb2a5b08fa079c...
Nov 20, 2021 12:00 AM112.96165743 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0cdfada31386cadde6707cc8...
Nov 19, 2021 11:00 PM75.53431839 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8f944b1fd77870e8bbe9776e...
Nov 19, 2021 10:00 PM142.08907127 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv748f1160435bd8db82f3cacc...
Nov 19, 2021 9:00 PM64.63019935 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv35b8fc573f38042405812f66...
Nov 19, 2021 8:00 PM65.92544810 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf525c9f48714e3dec0405cea...
Nov 19, 2021 7:00 PM75.46372601 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8103075da0bb001b648bee0a...
Nov 19, 2021 6:00 PM71.42176151 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f787d1336ce00a60bccc6ec...
Nov 19, 2021 5:00 PM86.51009852 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95b7fdb73bad4ad64502e109...
Nov 19, 2021 4:00 PM135.02544261 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0082c295e93337a19f9a67c5...
Nov 19, 2021 3:00 PM39.35756972 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf4f1d838d3282f987128df0b...
Nov 19, 2021 2:00 PM127.12012305 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvef81a0548ce9a8999923e5b9...
Nov 19, 2021 1:00 PM111.96305011 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc11ec572c958198e5bdf4320...
Nov 19, 2021 12:00 PM18.95462612 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv77e2734c4d8343deb839540a...
Nov 19, 2021 11:00 AM114.80810233 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbbb2aa4943a8a26e0d433d57...
Nov 19, 2021 10:00 AM130.71141146 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv476ba9ac7a22a33db50de02b...
Nov 19, 2021 9:00 AM41.87252939 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc252efc3fc9ce0728d9e206...
Nov 19, 2021 8:00 AM111.37416587 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv28d8cfe8e1dc8c3f9a86fe81...
Nov 19, 2021 7:00 AM49.56367743 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c86a50daf144551bee90dfd...
Nov 19, 2021 6:00 AM195.65199992 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d41b40c70184cea3fea6794...
Nov 19, 2021 5:00 AM128.78322901 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv98476f0cc106f8289675c1df...
Nov 19, 2021 4:00 AM108.79806567 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb808fd93c5619ff24e682b0d...
Nov 19, 2021 3:00 AM108.29379943 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7525b7694c090d77c27ecc2a...
Nov 19, 2021 2:00 AM186.71110615 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb277b64c9ee7e1a7b167f7b0...
Nov 19, 2021 1:00 AM261.88359424 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4385edbbe57f710204725c07...
Nov 19, 2021 12:00 AM81.52457063 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8180a6d4cdf04997fb2ccd97...
Nov 18, 2021 11:00 PM184.83173845 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc14b918678704d2be7e1113c...
Nov 18, 2021 10:00 PM110.48532767 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0f69575d7e4dffb39b21607...
Nov 18, 2021 9:00 PM168.97530360 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8abbf461c47938db3a2ed894...
Nov 18, 2021 8:00 PM194.30414910 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc274c22a55ecd1cc93405ec9...
Nov 18, 2021 7:00 PM171.25586328 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv12b7afd5e92e18ca2f8a5d5d...
Nov 18, 2021 6:00 PM135.15873147 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfd32bff12b3fa8ba415789c4...
Nov 18, 2021 5:00 PM177.50445239 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb15a9d1887227f92fcbfa41c...
Nov 18, 2021 4:00 PM201.01184073 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7a66bd2d0c216f4aa3f84094...
Nov 18, 2021 3:00 PM169.36983924 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd4b74d77daef5d3ac47e2004...
Nov 18, 2021 2:00 PM137.76005506 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5453908dee18cfb976e68faf...
Nov 18, 2021 1:00 PM143.16920519 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfc8828b760b74654b1fdbeef...
Nov 18, 2021 12:00 PM144.98341963 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c189ac07c06d40ceb6a1d9e...
Nov 18, 2021 11:00 AM102.76836195 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5143d5324aa97e66aa4ef2cf...
Nov 18, 2021 10:00 AM138.32052280 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb2896728453a95b4c520821...
Nov 18, 2021 9:00 AM113.98831993 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve0b0782301caee1efc03607b...
Nov 18, 2021 8:00 AM75.38823465 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79efdc9001094dc1f7c5686d...
Nov 18, 2021 7:00 AM107.20028282 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv12e9bacdf22317b3dbca0c12...
Nov 18, 2021 6:00 AM32.24746393 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2888155ac60b46cb39c9ae6e...
Nov 18, 2021 5:00 AM100.56280951 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv098a84181c4f858ff80997ab...
Nov 18, 2021 4:00 AM112.69564174 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2233118472f25d1ae722709c...
Nov 18, 2021 3:00 AM135.83429234 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd10df86a8bb6041aad3ef371...
Nov 18, 2021 2:00 AM78.65713639 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv78b513478f023b2ee0e2eaad...
Nov 18, 2021 1:00 AM74.50482098 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv07dc596dc3d9d0bc47678e61...
Nov 18, 2021 12:00 AM142.58408153 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv01034e1628c5092c5cd70b02...
Nov 17, 2021 11:00 PM62.23410073 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc70bdaaf858ecd089380c7b0...
Nov 17, 2021 10:00 PM104.19023467 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv024aedb34a0ff60b3130b2c1...
Nov 17, 2021 9:00 PM52.47045298 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbf7513024fa6cea3f7268c47...
Nov 17, 2021 8:00 PM119.64317436 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb877379ea4406cd07e0aeffb...
Nov 17, 2021 7:00 PM188.20026754 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbad447f31d76ebfa66eba920...
Nov 17, 2021 6:00 PM101.73200716 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf2125c727eba84a10feed7df...
Nov 17, 2021 5:00 PM27.54070472 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva2d8f21360d6fa55bf0ab2fb...
Nov 17, 2021 4:00 PM105.30933141 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ce0110a4ec52ed3697d73ba...
Nov 17, 2021 3:00 PM48.77613945 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e5f20cb4928341c54304b13...
Nov 17, 2021 2:00 PM173.48977328 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3c45f700d0b7f512f548babf...
Nov 17, 2021 1:00 PM99.68646251 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv663cbb0ef653dc728526437a...
Nov 17, 2021 12:00 PM158.01677197 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdf670ba82f4ba7c48e390cf0...
Nov 17, 2021 11:00 AM133.88563846 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9d95452b9dd0f69a9b62446a...
Nov 17, 2021 10:00 AM80.97790957 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1a390e95d618412bcce8bc4c...
Nov 17, 2021 9:00 AM186.50549878 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve92b31f6a60c6ff1a83d99b7...
Nov 17, 2021 8:00 AM62.68715322 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee44a75c1c04d2062b52a1bf...
Nov 17, 2021 7:00 AM98.63746085 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d514c86e70f23a660116e0e...
Nov 17, 2021 6:00 AM89.58703895 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71dd800119f24a3f8ce5724b...
Nov 17, 2021 5:00 AM124.41623059 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb12fd66d0c59aa5fb913434a...
Nov 17, 2021 4:00 AM52.97086475 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv518c9df47c21c69131710861...
Nov 17, 2021 3:00 AM78.99878062 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv65a7ea079b9265a5d0c8ac20...
Nov 17, 2021 2:00 AM50.32012274 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb90dfdb6944e8edb5acc04f...
Nov 17, 2021 1:00 AM59.01634870 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c06f72e2303dfd3ec4af853...
Nov 17, 2021 12:00 AM124.27378135 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c011b7805a8d8fbdb3f1feb...
Nov 16, 2021 11:00 PM168.10119597 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce703fcec24f761ca1f40efd...
Nov 16, 2021 10:00 PM72.40168572 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv59cb171c046358cd9fb75369...
Nov 16, 2021 9:00 PM77.47824185 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc20c6b11ef00a2b6a45fe262...
Nov 16, 2021 8:00 PM46.02358346 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc1adb4bccb2190e28b6f71ff...
Nov 16, 2021 7:00 PM103.56021810 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2b205c6fe2cfeb7f3b9309ef...
Nov 16, 2021 6:00 PM69.04806817 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf2cf04e0390eca9d829cf7bd...
Nov 16, 2021 5:00 PM48.85097217 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdbb590d7d596720326ae1f54...
Nov 16, 2021 4:00 PM79.52316265 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv94183d3c20f997c787593d91...
Nov 16, 2021 3:00 PM26.69229111 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0b65bcc403f7090e8f83eac8...
Nov 16, 2021 2:00 PM49.97606350 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv70f83f44a1725cf0169969d3...
Nov 16, 2021 1:00 PM192.13235692 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2354bb111125f52df1b93c7d...
Nov 16, 2021 12:00 PM72.06971105 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaab328586d6f3aa92545a450...
Nov 16, 2021 11:00 AM125.08571541 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9701953e962e069322f4e4be...
Nov 16, 2021 10:00 AM25.27248212 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2cb7e0381281f8b61221b9b4...
Nov 16, 2021 9:00 AM147.37013453 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva70ba3776899d4a1e1525f22...
Nov 16, 2021 8:00 AM165.70370109 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve0599b89829c2fa9b09b1f62...
Nov 16, 2021 7:00 AM72.14517401 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf8f6030b57a10ee0917f3083...
Nov 16, 2021 6:00 AM67.04928322 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5f39610dabc31aff64dee09b...
Nov 16, 2021 5:00 AM135.15777204 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv62d766eb30c3897a9023fbfe...
Nov 16, 2021 4:00 AM54.39768517 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ef4bb51ea1d97ed98f23fd8...
Nov 16, 2021 3:00 AM94.51309059 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf8e02621ead68c075ac13f3f...
Nov 16, 2021 2:00 AM50.72999382 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve56bbb83c81a5e10f44f8d87...
Nov 16, 2021 1:00 AM46.86906244 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2014f7b38c80550b9b226d68...
Nov 16, 2021 12:00 AM28.93762944 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d7a5442e1217454d40a3f42...
Nov 15, 2021 11:00 PM94.03242220 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6bacb4a9e6d5b97610afe48e...
Nov 15, 2021 9:00 PM89.36638095 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvec583d9160ea11b3ed4ec4d7...
Nov 15, 2021 8:00 PM183.63936925 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv64005836f50d736d15dff0e6...
Nov 15, 2021 7:00 PM111.03474122 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79886ed789a95df12a19e26d...
Nov 15, 2021 6:00 PM107.20530207 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11ec9af47c3837d92d4d7a2a...
Nov 15, 2021 5:00 PM94.06547967 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv252e8a5445b2278ce06744ee...
Nov 15, 2021 4:00 PM54.57869388 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc106814a1ee9086e90157676...
Nov 15, 2021 3:00 PM56.96319826 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3e0d2a5dac09bfdbf05a8261...
Nov 15, 2021 2:00 PM108.72174944 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee4da0477ffdc260a470e676...
Nov 15, 2021 1:00 PM119.42382696 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb8f9a198481ebd017fd7da53...
Nov 15, 2021 12:00 PM133.84265460 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0b126e26ea00fa4f839b00bf...
Nov 15, 2021 11:00 AM189.20782087 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c71cd7da395a10b94bc48f4...
Nov 15, 2021 10:00 AM111.23156108 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6a0ea4e2437af534c4031e38...
Nov 15, 2021 9:00 AM178.24278630 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ede4934b7baed332f47fd3f...
Nov 15, 2021 8:00 AM166.10565882 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d3d3d2df2494bc1dc62086b...
Nov 15, 2021 7:00 AM48.17592685 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva6b1d2805fe0423d966f1d60...
Nov 15, 2021 6:00 AM73.22623184 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv119804fecfe0e3009190da04...
Nov 15, 2021 4:00 AM120.11268882 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva2d80a393f33400d76733133...
Nov 15, 2021 3:00 AM88.20206557 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9c19fc986384bfa7d890692a...
Nov 15, 2021 2:00 AM27.69030372 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv971629385c6e283b450c6949...
Nov 15, 2021 12:00 AM27.61593648 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb2e7acb764d8a47f2d74934f...
Nov 14, 2021 11:00 PM86.51867297 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3eae57b59ebd93af283021c7...
Nov 14, 2021 10:00 PM26.25857255 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv62192a3455865f39b672e107...
Nov 14, 2021 9:00 PM21.70210208 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv49f06f68c5c4942d88a8e624...
Nov 14, 2021 8:00 PM84.76874983 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8667ac7bb5a6b32e984ee30c...
Nov 14, 2021 7:00 PM97.01731915 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6fe3610ab9a5da01a2df260...
Nov 14, 2021 5:00 PM217.77244947 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve5a79ab40be239861c181384...
Nov 14, 2021 4:00 PM70.17594153 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4abc2c18dec7fef28deda69d...
Nov 14, 2021 3:00 PM98.02190832 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf6a32a5a3d47b3ab1762fdfc...
Nov 14, 2021 2:00 PM24.29886608 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95ec7b7e287698dec919fd77...
Nov 14, 2021 1:00 PM55.96057400 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc8ac724858d8d65ef91b2a1...
Nov 14, 2021 12:00 PM96.95686884 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfea28e04932334f83dba0335...
Nov 14, 2021 11:00 AM58.21015519 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb027b287c8c8b4f74b833504...
Nov 14, 2021 10:00 AM55.71842037 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveffe72a473ed79f43b250e08...
Nov 14, 2021 9:00 AM25.85271447 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4ee38116ecd5b873eb719633...
Nov 14, 2021 8:00 AM89.65515321 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv16bb6222938c714d12053f67...
Nov 14, 2021 7:00 AM56.20706754 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaa242826730ad90023350fde...
Nov 14, 2021 5:00 AM78.14181069 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8807788b32d011e7346f1e6c...
Nov 14, 2021 4:00 AM104.85324532 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9d616ed276425207e831a38...
Nov 14, 2021 3:00 AM30.62758450 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc92a46570dcb1c7d6baa6c4d...
Nov 14, 2021 1:00 AM84.61193229 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv462bb18c24230f36da4417a5...
Nov 14, 2021 12:00 AM44.52268025 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved44840495a3c19e86c05994...
Nov 13, 2021 11:00 PM52.92885730 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdf46a7df7e395fe60e3b8423...
Nov 13, 2021 10:00 PM135.70340142 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6c77a5d1c77c9e69e49f06f...
Nov 13, 2021 9:00 PM48.53090415 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3287f4fb49021ae86822cfe7...
Nov 13, 2021 8:00 PM118.79509065 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv057aa910cb45cff948ed4953...
Nov 13, 2021 7:00 PM78.87475016 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvea8c6f8b5236365333fc6238...
Nov 13, 2021 6:00 PM60.52518315 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2fcf6e539de043997c539fcd...
Nov 13, 2021 5:00 PM57.85968666 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva4921fdb2dd72d8aa3f51dc7...
Nov 13, 2021 8:00 AM29.80118888 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3a8c7e2d8afca6c60822561c...
Nov 13, 2021 6:00 AM25.09653595 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv13d00edde94afda2c63c3ab3...
Nov 13, 2021 5:00 AM128.27573480 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2705d512ca53dead8d134b03...
Nov 13, 2021 4:00 AM21.51815493 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0fb1e02e4c4b36ba3249baec...
Nov 13, 2021 3:00 AM18.67259861 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvef1499a0838da8a4ce039616...
Nov 13, 2021 2:00 AM35.46949968 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2738abf19be52c4bd57d3d50...
Nov 13, 2021 1:00 AM17.57770471 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8bf8f10826209e332ad436b5...
Nov 7, 2021 6:00 PM94.73352609 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv270ffc06d31d9deddf030e53...
Nov 7, 2021 5:00 PM186.24207380 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva4d5208db4f41d533c5d55dc...
Nov 7, 2021 4:00 PM71.80652966 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5f71acf4781b535fa1507669...
Nov 7, 2021 3:00 PM40.28175712 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17b7f45d0899d03eb9110aec...
Nov 7, 2021 2:00 PM201.41911781 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4fbc92fcc6ca66b5de6e5671...
Nov 7, 2021 1:00 PM181.45699875 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvccefc07bf6bca1aa21bf76be...
Nov 7, 2021 12:00 PM82.59951534 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvba8fdc27d7e18e510fede120...
Nov 7, 2021 11:00 AM99.56047907 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0206f89016d0c92ab68d2010...
Nov 7, 2021 10:00 AM150.11254148 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv126caf4c6d5f296d410b7ced...
Nov 7, 2021 9:00 AM74.19465566 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv579ff911cb9a7b36a3d3ede1...
Nov 7, 2021 8:00 AM56.41919081 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv262ce42e75ef57ac18461f92...
Nov 7, 2021 7:00 AM140.36417881 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva44629e745e65796e12db3e3...
Nov 7, 2021 6:00 AM87.17782262 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcbf66804dc16a744cafafe0f...
Nov 7, 2021 5:00 AM34.29740158 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27f813945e5e1e39f2423560...
Nov 7, 2021 4:00 AM108.11737272 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8f31eb59099e95c8f61b285f...
Nov 7, 2021 3:00 AM163.16829493 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c8ab32876cf8588b64351d5...
Nov 7, 2021 2:00 AM50.65494475 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv75a9ff39eafb8b27f3d11deb...
Nov 7, 2021 1:00 AM98.78042697 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv30ca8c5ed435e045af2dbc63...
Nov 7, 2021 12:00 AM85.69027323 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvec41571e89beb59dddb1622d...
Nov 6, 2021 11:00 PM60.96448225 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv96833f907ffc867accd7df78...
Nov 6, 2021 10:00 PM78.21599188 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3e04f3a49f02afbba8f145df...
Nov 6, 2021 9:00 PM78.25775526 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb07cc5f13e7e414c6fc907e...
Nov 6, 2021 8:00 PM110.27141191 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1024844f47148677368b3908...
Nov 6, 2021 7:00 PM68.81758390 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv02a32c8e89292c9a89aa9830...
Nov 6, 2021 6:00 PM130.63800911 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb2e3c5754b57d95ab6b06b9c...
Nov 6, 2021 5:00 PM164.74019143 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv452caa11f09a08d10b4db6cf...
Nov 6, 2021 4:00 PM32.58163799 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ca12512425ef22053751b36...
Nov 6, 2021 3:00 PM50.18196921 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv01f9aca556f64440662cee0d...
Nov 6, 2021 2:00 PM95.43698577 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfbd6221fb1e6b2ff1b9d5697...
Nov 6, 2021 1:00 PM121.08811973 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1a7a77d8173b50ed65257d7a...
Nov 6, 2021 12:00 PM107.42126664 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7bc84d87d8b88585a9908dba...
Nov 6, 2021 11:00 AM127.21954665 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbdd76c1b2411f3f59238bd9e...
Nov 6, 2021 10:00 AM134.73394269 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf11992f7659cac4903b385c5...
Nov 6, 2021 9:00 AM148.54521720 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv707dda0c5e72ff9b26882821...
Nov 6, 2021 8:00 AM109.26614728 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve00dbb62291dcc7a2b4ffdcc...
Nov 6, 2021 7:00 AM115.64131850 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv141b7b33a124c07294e11eb4...
Nov 6, 2021 6:00 AM42.19367460 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf4f656d36bb0f86631d7a314...
Nov 6, 2021 5:00 AM74.84618726 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8f81d443e6f41135f5f04410...
Nov 6, 2021 4:00 AM106.19715706 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c84ac3fc179815bd71f71a2...
Nov 6, 2021 3:00 AM218.34591600 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f9d76bcda578837395cac32...
Nov 6, 2021 2:00 AM261.03201866 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv209ce935bbd249db2ac76c86...
Nov 6, 2021 1:00 AM65.06200590 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved141734c1e8ab73ea5b0210...
Nov 6, 2021 12:00 AM87.10251904 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d8948ce6ade6d967018a9bf...
Nov 5, 2021 11:00 PM103.82663757 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbfb18ddca586b332faaa8181...
Nov 5, 2021 10:00 PM117.77240230 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv188191e8aec9b0168ea56cb5...
Nov 5, 2021 9:00 PM104.48936369 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv40d23e4a210e763191377c80...
Nov 5, 2021 8:00 PM272.34019886 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbed8012c3195214a3b396403...
Nov 5, 2021 7:00 PM53.93101790 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv002ff48f55fd8545ffb5e5ac...
Nov 5, 2021 6:00 PM298.33887281 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb9fa8b3d3acf6028be5390c...
Nov 5, 2021 5:00 PM157.58296247 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv85db85a0d23760ca80ae0496...
Nov 5, 2021 4:00 PM47.33242227 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb4460223a955a9e76743b6cf...
Nov 5, 2021 3:00 PM96.97180868 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7fb09256951730f7c296e68f...
Nov 5, 2021 1:00 PM52.93051582 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf00920a19bd428787db7454b...
Nov 5, 2021 12:00 PM45.58463711 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71f09f9eda7ff3e85793d877...
Nov 5, 2021 11:00 AM153.08481783 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv13cbed0a7e629848e47b2384...
Nov 5, 2021 10:00 AM98.91201978 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv50f37409fca4746e91239c08...
Nov 5, 2021 9:00 AM97.18430467 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd923493240e49110a76343b4...
Nov 5, 2021 8:00 AM102.80457302 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdecf8690c1a65f4d344138ca...
Nov 5, 2021 7:00 AM46.79416979 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaa5b9c3af74c6c10fa6d7c7e...
Nov 5, 2021 5:00 AM49.62374759 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv80472b48a297461401f9304c...
Nov 5, 2021 4:00 AM89.56345657 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4424d8e6460bf18032d644fe...
Nov 5, 2021 3:00 AM48.47211957 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv625a5acf037a0c6ed6080222...
Nov 5, 2021 2:00 AM136.57508607 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3678935ccbe1d8c2443694a0...
Nov 5, 2021 1:00 AM93.58080319 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8963b84ad8e8285463e92fb3...
Nov 5, 2021 12:00 AM298.62718860 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1dda9402fc1064f42945d994...
Nov 4, 2021 10:00 PM51.17658301 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvab9b1260485d02a74ab972e0...
Nov 4, 2021 9:00 PM48.96124152 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2f64f4a2ddf800a8e7829961...
Nov 4, 2021 7:00 PM268.74177116 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb9f06f7afacfcce30e9e8031...
Nov 4, 2021 6:00 PM96.17335853 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb99f2779eae4c3503d8067e6...
Nov 4, 2021 5:00 PM96.63462456 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv66aad7be31e0816a13596488...
Nov 3, 2021 1:00 AM86.45565745 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb59bd9bd39cd3dc5cad080e6...
Nov 3, 2021 12:00 AM173.59973309 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv62861299c8facaa3b10d5351...
Nov 2, 2021 11:00 PM126.22118386 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3e13d0f330218ffc4e5f7abc...
Nov 2, 2021 10:00 PM27.85112632 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31a044c0770d6276b1eee491...
Nov 2, 2021 9:00 PM129.09003220 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve92529467da29ae414a0912d...
Nov 2, 2021 7:00 PM177.88528432 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbbf8fc2c9f9675c6c3a99ff4...
Nov 2, 2021 6:00 PM80.76000733 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdb624cf153850caa932cb84e...
Nov 2, 2021 5:00 PM144.82718930 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv809c06c14d2c7b44a8d78e80...
Nov 2, 2021 4:00 PM102.23629923 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc63d9edd3f8dac8793954b30...
Nov 2, 2021 3:00 PM123.30449403 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv259f007f6516bfd2bef777c0...
Nov 2, 2021 2:00 PM222.66849510 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25b391bcb040515e58f3ce0f...
Nov 2, 2021 1:00 PM250.33091698 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3541429d87c7634786cf6d6...
Nov 2, 2021 12:00 PM82.09465210 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva87afa63988829b864535bda...
Nov 2, 2021 10:00 AM89.00763511 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8e78534fc5a46ffa35394335...
Nov 2, 2021 9:00 AM58.48570770 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv671a86c24e6eb20f437507bb...
Nov 2, 2021 8:00 AM177.30875246 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv196c47a0e25c2eda4a000a86...
Nov 2, 2021 7:00 AM56.55191522 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e3f5f4b1ea7a1e6a02613d2...
Nov 2, 2021 6:00 AM154.64809468 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd19379000e396cec7044e74...
Nov 2, 2021 5:00 AM165.18821965 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1ff93adef068dce24b4eba06...
Nov 2, 2021 4:00 AM103.17631284 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf54c31d0ecddaae5b8c8c6b3...
Nov 2, 2021 3:00 AM12.01808715 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb35fb38b11e5f6f3be80cc44...
Oct 31, 2021 4:00 PM27.36047690 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv521aaccefb50dcbe929c45b7...
Oct 31, 2021 2:00 PM88.74275635 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv63b8ef4a468e6e3d4688dcc5...
Oct 31, 2021 1:00 PM31.37150395 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv39c5c05b16ba69d3ba493c15...
Oct 31, 2021 12:00 PM14.78156427 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0d69656ee5077e5e08783f5...
Oct 31, 2021 11:00 AM37.62859374 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva658fd2d98cbde03af258247...
Oct 31, 2021 10:00 AM32.13323724 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb9a700ebb749ed118362df8e...
Oct 31, 2021 9:00 AM34.32610576 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfaa29b434d45052e9e3f4f08...
Oct 31, 2021 7:00 AM102.69038641 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5b08e0097be400a0695a177f...
Oct 31, 2021 6:00 AM34.36021571 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc0e77972e162b2eef24189c4...
Oct 31, 2021 5:00 AM67.19918225 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcdfcc507782427b3e34793d8...
Oct 31, 2021 4:00 AM83.11715473 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf7fd495daef6a3e75bb88d97...
Oct 31, 2021 3:00 AM46.81055090 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaa326fec847ffe2b7ebb6441...
Oct 31, 2021 2:00 AM14.00793413 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb5e5729aa1b516fcbfeebe35...
Oct 31, 2021 12:00 AM139.74132721 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv473d9fa4db16607ca7403091...
Oct 30, 2021 11:00 PM75.60543976 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce92e9aab622c0cd3a7ca673...
Oct 30, 2021 10:00 PM101.16369097 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcdbaeb7bbfae4554c588087f...
Oct 30, 2021 9:00 PM15.71001767 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb622491eb2bb7ee210ad29f...
Oct 30, 2021 8:00 PM27.01307253 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0116ea7c9436edfa9d78035c...
Oct 30, 2021 7:00 PM65.80910817 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4362e7f84ccdfe7b01c4e17f...
Oct 30, 2021 5:00 PM95.43850066 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1ed1014d8d43108a236923a6...
Oct 30, 2021 4:00 PM54.43387262 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2bf34ec3783dd1ffac60dfce...
Oct 30, 2021 3:00 PM33.71863595 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79cacf6f37ef84185bacbd62...
Oct 30, 2021 2:00 PM124.94388445 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8dc85c8b9056456626f297d4...
Oct 30, 2021 1:00 PM26.16397787 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv337123eed265b5a218046bb7...
Oct 30, 2021 12:00 PM41.58667036 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv44d9eae0b68c66908e5ac580...
Oct 30, 2021 11:00 AM40.20315559 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8091c9965731ab88b1aeea4a...
Oct 30, 2021 10:00 AM89.92989425 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1e1d08f5adc22adeae253d7d...
Oct 30, 2021 9:00 AM103.61643687 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbd51f487155a51c2330881e2...
Oct 30, 2021 8:00 AM61.30504894 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb25c8fc8b64450fe40a1a1de...
Oct 30, 2021 7:00 AM65.16647000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve4d9147ce1f8a514d987a0a8...
Oct 30, 2021 6:00 AM15.21359230 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3bfcb0255180a9ca8639e1ff...
Oct 30, 2021 5:00 AM75.34789302 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv521ed4f33ebf44e630cc326e...
Oct 30, 2021 4:00 AM80.64033045 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6c703d3b280d9955cd3f7c4...
Oct 30, 2021 3:00 AM27.88488583 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc503faae3a7cc579aa61b9b8...
Oct 30, 2021 2:00 AM21.00061785 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv05dbf1caf398b9c6b32056c1...
Oct 30, 2021 1:00 AM52.52808279 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3dda7a89913a8a0cfad09762...
Oct 30, 2021 12:00 AM27.61772585 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveb59fbab2dfa98e62032796c...
Oct 29, 2021 11:00 PM43.30716785 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee94c9835270d4e360f482f7...
Oct 29, 2021 10:00 PM8.85554195 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva4c8b1a81b024ccc4a30c05e...
Oct 29, 2021 9:00 PM63.92344698 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv40820c416915a6caf919dc55...
Oct 29, 2021 8:00 PM30.75759551 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv28139393a10828fb3cacf015...
Oct 29, 2021 7:00 PM134.35531998 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv626e72518d0e45fa2b20c443...
Oct 29, 2021 6:00 PM18.77153453 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvda6027cb11cb7ce995e97382...
Oct 29, 2021 5:00 PM51.53705147 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdaeed92e588f35e3d92bb20f...
Oct 29, 2021 4:00 PM95.20073465 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04501e1d06812cb05d983a8e...
Oct 29, 2021 3:00 PM48.65652727 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71e81c3cc225bffc69553f5a...
Oct 29, 2021 2:00 PM31.01819407 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9d6ef3a3e658d0770723d142...
Oct 29, 2021 1:00 PM46.19319198 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv42ebcd8360b630b81f5de287...
Oct 29, 2021 12:00 PM142.87809767 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva0770ed12a8568457e035e11...
Oct 29, 2021 11:00 AM72.99573720 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf903afba0ffcedb4e0e8e18e...
Oct 29, 2021 10:00 AM53.00674900 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv47ff15a755e770cf838f47f7...
Oct 29, 2021 9:00 AM73.17914474 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9230cf623163ca51ee3602f4...
Oct 29, 2021 8:00 AM75.74246301 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva0e4e452100e2c3c7dfffe4a...
Oct 29, 2021 7:00 AM28.36703528 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5f56ca35204618b602b73907...
Oct 29, 2021 6:00 AM39.86615650 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcadf1be5293340348d859d57...
Oct 29, 2021 5:00 AM42.76491286 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f5a915040c91d3cade0467e...
Oct 29, 2021 4:00 AM15.00582800 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv09506d624de4f49a60c5d9eb...
Oct 29, 2021 2:00 AM361.55065465 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25462d3d1b20b481aa039f77...
Oct 29, 2021 1:00 AM487.25253384 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c81bc79fbabf340badbede5...
Oct 29, 2021 12:00 AM829.89309925 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8d6e54436ac22009618eaff0...
Oct 28, 2021 11:00 PM227.89709184 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9e2cb13e4527ed3231b697f9...
Oct 28, 2021 10:00 PM366.60045461 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcfb29bf68f593a9a376ae666...
Oct 28, 2021 9:00 PM588.17833395 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0a8fa507c6c90f17f341e761...
Oct 28, 2021 8:00 PM912.44435860 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv895b64945ceb4791a4e2bbdf...
Oct 28, 2021 7:00 PM126.21226005 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd1f0947b9ae5a01b187af07b...
Oct 28, 2021 6:00 PM486.29347610 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv63db39e618b9dc6a43b9ad18...
Oct 28, 2021 5:00 PM581.11761480 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4711c9c327a48622ecd7dcd5...
Oct 28, 2021 4:00 PM547.25340932 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5b6354f33e6172559e809b0c...
Oct 28, 2021 3:00 PM355.32043905 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv60d7b8dbbb619905a4c26da4...
Oct 28, 2021 2:00 PM292.74518831 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv81d57558c104cf6605a338df...
Oct 28, 2021 1:00 PM373.66941391 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvecd33ad127d7163db3db9400...
Oct 28, 2021 12:00 PM337.82915689 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd062aa8a50a1f5d0947efe40...
Oct 28, 2021 11:00 AM307.07001102 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvefe673ffac8a8781392648e2...
Oct 28, 2021 10:00 AM274.19448824 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv77ba88967d7f7889157693fa...
Oct 28, 2021 9:00 AM445.14929092 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0560e6a96cb9ce5a9d8af3d5...
Oct 28, 2021 8:00 AM594.24761018 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvde61c305f042f30eaad35c89...
Oct 28, 2021 7:00 AM235.25867174 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv413b61da258ad29f9b00ace3...
Oct 28, 2021 6:00 AM192.31164239 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9001a41745568192c23922a...
Oct 28, 2021 5:00 AM280.52464327 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva6f921faccad94a8346cf43c...
Oct 28, 2021 4:00 AM238.38041145 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfe1fa3d4afcbfe0527f9d527...
Oct 28, 2021 3:00 AM424.48060129 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv20713b0f3f6922d243ef4c54...
Oct 28, 2021 2:00 AM424.43777678 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d21f16bd75c5f7480db5e81...
Oct 28, 2021 1:00 AM752.66955544 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv366e721fafa667285fcd4ebd...
Oct 28, 2021 12:00 AM684.99326959 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c5078d7efddf541134fd292...
Oct 27, 2021 11:00 PM337.05548387 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0c764fe3a3ed32971a1dd728...
Oct 27, 2021 10:00 PM358.43787708 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0b74500abda4191baddce55...
Oct 27, 2021 9:00 PM529.66549034 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv62fa8c17f32c507f872947a2...
Oct 27, 2021 8:00 PM581.28003925 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva55ce90aaa5f3bce7fba167f...
Oct 27, 2021 7:00 PM338.16118149 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5198e63c8f54b7d640ce4ad7...
Oct 27, 2021 6:00 PM247.83551258 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv48e04034c905423e281e2664...
Oct 27, 2021 5:00 PM397.01512219 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9cc03916c328f0fd4bb31d30...
Oct 27, 2021 4:00 PM637.49937756 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve4995518b426950f57817412...
Oct 27, 2021 3:00 PM820.81040305 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv907e91ae14b47708a48841aa...
Oct 27, 2021 2:00 PM683.12593551 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv74a361ab09afc2136a311887...
Oct 27, 2021 1:00 PM542.24046235 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv39a136c18673def39f5c536b...
Oct 27, 2021 12:00 PM694.87315551 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2e2aac5350c407b2964a9406...
Oct 27, 2021 11:00 AM298.68788499 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7700f646979ab509d97d7ab5...
Oct 27, 2021 10:00 AM626.68878275 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv18020b4131834f967fb0033e...
Oct 27, 2021 9:00 AM374.99557454 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve357146993f9a31d8b08eaba...
Oct 27, 2021 8:00 AM634.31472199 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2eeadbfcfe4df37e3e8ecba0...
Oct 27, 2021 7:00 AM662.27794662 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv431d9e9fd82e9dd630427787...
Oct 27, 2021 6:00 AM826.86811432 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c294601a88540bd053d331d...
Oct 27, 2021 5:00 AM653.93827140 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbe14ee177485658596714543...
Oct 27, 2021 4:00 AM544.96792172 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc93602588863c87abec15084...
Oct 27, 2021 3:00 AM515.89161460 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee4753a28bed1720c4f84ec4...
Oct 27, 2021 2:00 AM564.44738791 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd6316c3da2db1067413bf67f...
Oct 27, 2021 1:00 AM654.29946665 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4ba8580698a9f6da34a6f729...
Oct 27, 2021 12:00 AM279.56431388 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv111e367065f83a3888cae95e...
Oct 26, 2021 11:00 PM632.72621247 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3b1d66f0c29e725d90e84d85...
Oct 26, 2021 10:00 PM789.41054115 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0cfef6b9a7c3e152bf38fdff...
Oct 26, 2021 9:00 PM823.51908621 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv558c7cb839d7fcc5de649d9c...
Oct 26, 2021 8:00 PM341.73338728 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfd3a52f0816e698aeec6b1f7...
Oct 26, 2021 7:00 PM309.87286378 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveaa72336b4f19127c74eb418...
Oct 26, 2021 6:00 PM540.65907111 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0e2d20ca9d57d785d3e61fbf...
Oct 26, 2021 5:00 PM1038.67948029 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvad18ad205a44ba1cff9de581...
Oct 26, 2021 4:00 PM360.75713820 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f6446e0e1eee3aed4239a59...
Oct 26, 2021 3:00 PM522.42125127 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6eeb4ab085a1f059eb06737e...
Oct 26, 2021 2:00 PM450.95378530 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv91cbdd243a04d2987072085f...
Oct 26, 2021 1:00 PM489.71240599 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd07b136d33ec842d4cf68a5e...
Oct 26, 2021 12:00 PM343.99114384 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbcfdef1a418bd72472c92eee...
Oct 26, 2021 11:00 AM335.09209405 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31733404ab9341ec71d4dc94...
Oct 26, 2021 10:00 AM514.59538780 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb1313a2d3fb8171a1ad52da...
Oct 26, 2021 9:00 AM979.06118297 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve538c24cce520c25009efbd3...
Oct 26, 2021 8:00 AM491.58577300 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6117b296c9b57cc8f58f358a...
Oct 26, 2021 7:00 AM583.34200776 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e537d869405a3ad4ba94058...
Oct 26, 2021 6:00 AM478.36324990 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ddd4990c68e0f2f72e77104...
Oct 26, 2021 5:00 AM566.49428027 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6560c2451dd3c4e94abe1dad...
Oct 26, 2021 4:00 AM430.34753540 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7fb8a920b97c59f5a28ed71b...
Oct 26, 2021 3:00 AM601.64263151 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva830c19f29385cf935b9abef...
Oct 26, 2021 2:00 AM1664.61318135 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2790cfed6ef03c5786a93c5b...
Oct 26, 2021 1:00 AM1644.47408734 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2949392c968a451c62ab06a3...
Oct 26, 2021 12:00 AM1513.09996520 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e39da78545cb10a1fc449ed...
Oct 25, 2021 11:00 PM1997.97601713 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv901e1bc79a2d68d7e3218f4c...
Oct 25, 2021 10:00 PM1781.66286805 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3c1af12dccdb26350179e468...
Oct 25, 2021 9:00 PM266.70303345 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6411ddae2e8d7363de352443...
Oct 25, 2021 8:00 PM459.18649590 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9a8f4b4a220b52d231bcfdd5...
Oct 25, 2021 7:00 PM275.87183881 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6c68c9a9b9853b9ee7a6e450...
Oct 25, 2021 6:00 PM327.21474876 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9dfa1afd8b330c557fbbbe6e...
Oct 25, 2021 5:00 PM523.62467185 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv317d3ff39394624f4fc444e5...
Oct 25, 2021 4:00 PM528.22847666 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4436f74c93d5c275f45183ab...
Oct 25, 2021 3:00 PM442.61274293 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2fc4a47ede8a3214bb0999dc...
Oct 25, 2021 2:00 PM771.11040399 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0d70f6f5e14ac9d5c93c93c4...
Oct 25, 2021 1:00 PM369.26370343 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb568adbc09299ab6c71adfb1...
Oct 25, 2021 12:00 PM664.22057712 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb7c7f88e8ca07eb67de51991...
Oct 25, 2021 11:00 AM408.19914524 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfbf5ac3c5650dd55bf1e3fd5...
Oct 25, 2021 10:00 AM573.39176808 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd4bf7ff8a0b21a78ee767b86...
Oct 25, 2021 9:00 AM349.96139574 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved007e08681161b8ec3c8998...
Oct 25, 2021 8:00 AM264.27298298 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb003d1ad165a3f352db891c3...
Oct 25, 2021 7:00 AM395.43482046 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfdcb0e41d7249aaa3558d6b6...
Oct 25, 2021 6:00 AM158.08601275 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c6571da42ec155950d6c325...
Oct 25, 2021 5:00 AM567.45492538 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6759e6ded31ba3f075017279...
Oct 25, 2021 4:00 AM164.95512951 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0f5b8c06f5eab73109bf0a89...
Oct 25, 2021 3:00 AM436.89382023 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv853f5d78cc45f62fc1d760c3...
Oct 25, 2021 2:00 AM495.87541070 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9a4de4923964f0fd69c79691...
Oct 25, 2021 1:00 AM824.10611020 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv087848ceece1efd399f2f232...
Oct 25, 2021 12:00 AM625.50888811 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvde3470a411d8ec263061d22d...
Oct 24, 2021 11:00 PM537.02856467 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6839aea0c0fb660699c0d0e6...
Oct 24, 2021 10:00 PM681.19349379 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6f06d28c5f4de419a31c3ed...
Oct 24, 2021 9:00 PM860.76441451 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c6b642621eef2cceede2030...
Oct 24, 2021 8:00 PM813.07897274 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv058411da38175949f9f9e703...
Oct 24, 2021 7:00 PM414.67259478 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0ba8f12b6cd43907d40246c4...
Oct 24, 2021 6:00 PM592.35554913 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3b3020e936330f58d4d35d62...
Oct 24, 2021 5:00 PM425.96416984 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaa61b2e98ad9693ed2325524...
Oct 24, 2021 4:00 PM515.36255158 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3a4e4bc346d22a64987b3a79...
Oct 24, 2021 3:00 PM648.39356572 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv02f7b7fb28406a6e1bfcc775...
Oct 24, 2021 2:00 PM532.27604298 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4602e63bd14087a24e6cb5bb...
Oct 24, 2021 1:00 PM484.82795329 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv50fa0182fd865f3cd339ca4a...
Oct 24, 2021 12:00 PM289.07447898 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv578632624e3aebbe77ba56b1...
Oct 24, 2021 11:00 AM353.72477641 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbb543151feabfa0dfafb0cb2...
Oct 24, 2021 10:00 AM421.10546816 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveef6e10a23eb7ef1cb002b4c...
Oct 24, 2021 9:00 AM678.66783018 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0175ff6aebb94b0532a2cd22...
Oct 24, 2021 8:00 AM447.72919781 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb0a45bab9bff370ecdad0c4a...
Oct 24, 2021 7:00 AM661.90351193 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd51c8c46ec2a68178c7fc0c...
Oct 24, 2021 6:00 AM301.02819269 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv93e9eb6ffd928a2e011a35ce...
Oct 24, 2021 5:00 AM267.87598769 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4654bb996dfd67b9c4f373e4...
Oct 24, 2021 4:00 AM843.00685957 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9c56b43537d9ea0c3cd11287...
Oct 24, 2021 3:00 AM457.28817620 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv478525d0096ab1112cba1519...
Oct 24, 2021 2:00 AM455.06826415 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf202830d2bbb6eadfe424b18...
Oct 24, 2021 1:00 AM525.72456350 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc65ccee0aaaf3d38b028e6c7...
Oct 24, 2021 12:00 AM596.10913599 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8a42f63cb3ab4c905910a979...
Oct 23, 2021 11:00 PM438.85614827 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv562230fd25030e8fee035f30...
Oct 23, 2021 10:00 PM702.87668612 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc4877a7ada68f680ecf5ed31...
Oct 23, 2021 9:00 PM497.84187130 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv29868408a2ed03cef1f31074...
Oct 23, 2021 8:00 PM467.23329232 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv159d1c4b7f73909ac2c707d1...
Oct 23, 2021 7:00 PM877.02544560 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0f747e0925eb8cbe96eeb8ff...
Oct 23, 2021 6:00 PM233.65620581 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2a9dfa60bd5847d5f7c7ca69...
Oct 23, 2021 5:00 PM291.75987251 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3a1fcfcac8ed4612aeae597f...
Oct 23, 2021 4:00 PM227.19118955 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc22f5f266d0a3b25991230b4...
Oct 23, 2021 3:00 PM737.59322545 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv89a5ab355a3264e22be0bdec...
Oct 23, 2021 2:00 PM683.82237045 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3093b6eae4e53d6c56698452...
Oct 23, 2021 1:00 PM841.12083289 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf2187f6ef61b77113e19c950...
Oct 23, 2021 12:00 PM779.11027430 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv51ab3c89fb28c83093796171...
Oct 23, 2021 11:00 AM568.41528439 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv44d6c2f2db6fe8174fc29725...
Oct 23, 2021 10:00 AM523.45811250 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9e2e278af2b20971e3a450c5...
Oct 23, 2021 9:00 AM480.61753322 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv22f2a84f129784a79db09114...
Oct 23, 2021 8:00 AM349.55179427 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv104f09808ce1cfc979a16afc...
Oct 23, 2021 7:00 AM552.77003874 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb45250d3e456e035cdb6f36a...
Oct 23, 2021 6:00 AM465.94668435 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv60bd3cb6501bfee341554f58...
Oct 23, 2021 5:00 AM426.41775738 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd16caba6b813c6c9c2eb406...
Oct 23, 2021 4:00 AM420.25638300 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd2a9b359db7768af792358fe...
Oct 23, 2021 3:00 AM181.39802538 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva0cd20e18a17557350f836cc...
Oct 23, 2021 2:00 AM302.01539232 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf66d6df0a99d47113e30d7fd...
Oct 23, 2021 1:00 AM409.81461697 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv367c40c7b5fc0c94ba83ab4f...
Oct 23, 2021 12:00 AM399.84842891 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv63ef9beb14c10f2f5417ce62...
Oct 22, 2021 11:00 PM588.15047440 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0991dc755e23806abc2d9e52...
Oct 22, 2021 10:00 PM453.06990325 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf527ae38681219a5864c1c2d...
Oct 22, 2021 9:00 PM444.97517065 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc144767e322b79b6c49bd46c...
Oct 22, 2021 8:00 PM351.68626363 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf35636638dfdd0e00bb50c30...
Oct 22, 2021 7:00 PM655.22013293 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf3dccefdf9470e408bfdf15c...
Oct 22, 2021 6:00 PM323.04754768 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve56f00ac82fcccc575544821...
Oct 22, 2021 5:00 PM591.64045072 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv28ac62ce13d572901206bf91...
Oct 22, 2021 4:00 PM446.50517558 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f82139660b75c1c33857b60...
Oct 22, 2021 3:00 PM452.77256165 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd9b56b38acb303baa9426ef...
Oct 22, 2021 2:00 PM279.70467303 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvab857adbe342f6d7f77fe7bc...
Oct 22, 2021 1:00 PM275.16108385 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv449c983f6858abaaf41ce12a...
Oct 22, 2021 12:00 PM879.81574826 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3b4c63abc52f19a70fc42f60...
Oct 22, 2021 11:00 AM747.34162346 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvea7c5c9dbc096b2c4aa190b9...
Oct 22, 2021 10:00 AM1219.26179450 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfecb284da24e70c0706d9e2f...
Oct 22, 2021 9:00 AM597.32423208 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbd039f2541f288a34aea5788...
Oct 22, 2021 8:00 AM500.54200401 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1881fa2cf8d9ed64bdd906ff...
Oct 22, 2021 7:00 AM1000.83017098 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc4ce8cccbe6e0ec0dabeeff...
Oct 22, 2021 6:00 AM606.25746948 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve10e5743c2800a4369b7707a...
Oct 22, 2021 5:00 AM1030.75737825 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1289a5afa8605acfbef31bc5...
Oct 22, 2021 4:00 AM579.66423177 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdfa4f4eefd2d7ed3edc5e6c1...
Oct 22, 2021 3:00 AM656.68658564 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1741254bf422bab93b2b8dd9...
Oct 22, 2021 2:00 AM784.56637013 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6d1cf31da50195e245a115c3...
Oct 22, 2021 1:00 AM670.40568326 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0fbebdc3be1a660a2761356e...
Oct 22, 2021 12:00 AM672.41225164 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv80c5fb887aac9c3837ae65fc...
Oct 21, 2021 11:00 PM476.14462426 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc68678956fa7abbfeb063a3c...
Oct 21, 2021 10:00 PM843.04448406 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8c49f1524e849b18992f2b29...
Oct 21, 2021 9:00 PM923.78194148 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv505baff67d8cbf8636cd40c6...
Oct 21, 2021 8:00 PM690.60166417 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv626c74bfcd91d5f7f59894b6...
Oct 21, 2021 7:00 PM749.45553977 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv26c457a11a90cb4aa55b3fea...
Oct 21, 2021 6:00 PM779.46255937 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv14da02ea68376d1f96f55962...
Oct 21, 2021 5:00 PM392.37961926 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf27a5fc91c78632952a21d71...
Oct 21, 2021 4:00 PM878.95262610 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ff2ec4ad750ce459a3772a0...
Oct 21, 2021 3:00 PM791.19714051 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd591916cf27d394374a49bd0...
Oct 21, 2021 2:00 PM1025.70469134 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvae6cbd6c7cc0d0caf600b333...
Oct 21, 2021 1:00 PM356.43160739 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e77f96edfe1bd7b19dc214d...
Oct 21, 2021 12:00 PM1113.52659412 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9d218e9aa1b03d12cb778e42...
Oct 21, 2021 11:00 AM755.45476775 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv569823601ae999ecccdefade...
Oct 21, 2021 10:00 AM894.07739409 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6a40b35ddbe9abe2d57f1690...
Oct 21, 2021 9:00 AM906.57409610 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb4069b5c89611573150dfed9...
Oct 21, 2021 8:00 AM817.56338091 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf0cc3fd14f645fdfca5c0034...
Oct 21, 2021 7:00 AM623.70199282 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7b24a88cf0a7aa5ea55bc74f...
Oct 21, 2021 6:00 AM471.14760906 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1de9cb9d8319732d6c09a018...
Oct 21, 2021 5:00 AM1026.44982718 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv161485c88e94d43a0c851830...
Oct 21, 2021 4:00 AM550.45515297 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c78fed7edf62a2c10408f8a...
Oct 21, 2021 3:00 AM911.98709130 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved465fb6d51d3f6c8dec2cb9...
Oct 21, 2021 2:00 AM835.09510021 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6ff8b3022ebb0c1c9ac075b5...
Oct 21, 2021 1:00 AM649.48493711 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv620a350d30bd0f7f2b708557...
Oct 21, 2021 12:00 AM1128.79279497 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv96513eee94c01b255f45a537...
Oct 20, 2021 11:00 PM657.22791701 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd8020b83bd2a972faeb035de...
Oct 20, 2021 10:00 PM984.37900232 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva2eac3bb8f571f64b9ff014c...
Oct 20, 2021 9:00 PM574.88217242 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c4fef8ef1210629bc722fc6...
Oct 20, 2021 8:00 PM523.40266871 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve75cc76b2960bfa53dcb35aa...
Oct 20, 2021 7:00 PM453.92897352 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv116aa43c8f098af1894b4ee5...
Oct 20, 2021 6:00 PM605.02053346 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdf695076159f635d3b46c805...
Oct 20, 2021 5:00 PM921.16689245 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvef68502cf1009a7ba90f181d...
Oct 20, 2021 4:00 PM755.96441591 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc270bc8fb680708b4c3b8d73...
Oct 20, 2021 3:00 PM318.95676619 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc646495a5d69cd41cb92e20b...
Oct 20, 2021 2:00 PM761.06083022 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0fba03d78a98b1468102c016...
Oct 20, 2021 1:00 PM814.87169531 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfdb5fdd2503e31bbf0edd1be...
Oct 20, 2021 12:00 PM1032.75802707 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv52fd83b2548ac2b947b9cd9f...
Oct 20, 2021 11:00 AM527.65167847 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0630956af474f8de0e1dd99e...
Oct 20, 2021 10:00 AM660.58174354 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbd06ae5e476775a187e2464b...
Oct 20, 2021 9:00 AM960.69683122 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8717b1e0a664c01e5529758a...
Oct 20, 2021 8:00 AM788.43277213 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv60c017dd8d28127eef4ee1cb...
Oct 20, 2021 7:00 AM874.72408523 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79aca786c8d85dafabeb8bb1...
Oct 20, 2021 6:00 AM929.05695279 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaf9530dd27f4d520eaf28a10...
Oct 20, 2021 5:00 AM883.90755566 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv28cfe21e75d911c9128059ed...
Oct 20, 2021 4:00 AM1568.39542833 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv96b37ea7b8062488dceb14e8...
Oct 20, 2021 3:00 AM649.45515823 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv98d2309ca229d08bad1e6424...
Oct 20, 2021 2:00 AM1111.76410473 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc875006b80af63d32bf42336...
Oct 20, 2021 1:00 AM1259.25077344 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3c09144dc003c728c1aa3e32...
Oct 20, 2021 12:00 AM927.14455441 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5987f03fc31b655da8fc02f0...
Oct 19, 2021 11:00 PM1004.99218223 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvceced864229a04eaa6d428cc...
Oct 19, 2021 10:00 PM629.06057306 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv107dccf4de442d4acad35d70...
Oct 19, 2021 9:00 PM684.39336193 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvab0f650095b6468c06af55d9...
Oct 19, 2021 8:00 PM925.84105079 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb09d4079653704b047453e48...
Oct 19, 2021 7:00 PM717.52202525 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c5bdb8ed9e598d69aefc408...
Oct 19, 2021 6:00 PM1055.86054804 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9c209357d0e340a01a986abd...
Oct 19, 2021 5:00 PM718.16825654 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv156cc905aedd363c2d6bd4a1...
Oct 19, 2021 4:00 PM574.89170592 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveb69c2498091e85e6e10ed3b...
Oct 19, 2021 3:00 PM627.77045492 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv691881cd1627ed800883050d...
Oct 19, 2021 2:00 PM897.50159134 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1e98be373316a6092b8f1c3d...
Oct 19, 2021 1:00 PM669.90478392 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdabc50db509c35104b08aa5c...
Oct 19, 2021 12:00 PM771.38425414 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf003b94fffdd7aeccc3dfb93...
Oct 19, 2021 11:00 AM1480.27633657 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv18fe86de7d5a01074294638f...
Oct 19, 2021 10:00 AM769.70679104 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv69989cda3ca8c3ebaa797f1c...
Oct 19, 2021 9:00 AM682.82995922 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva36ca70a39a42f6c4934f772...
Oct 19, 2021 8:00 AM1007.09194846 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7eb1d2afb2d2f2eed66e43d8...
Oct 19, 2021 7:00 AM1255.42076837 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd306b1a74c93d5c257de6002...
Oct 19, 2021 6:00 AM579.31445019 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve262eefd456c5a3e8b6910d7...
Oct 19, 2021 5:00 AM810.17758324 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf6f74a3f9e1224e0db8ac02c...
Oct 19, 2021 4:00 AM738.01823244 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0073953941d1233a4d44eda5...
Oct 19, 2021 3:00 AM571.94894394 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve2cdaa2c707c529d68e8b6e9...
Oct 19, 2021 2:00 AM629.00164800 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve87f124632a643dcd0b2b39d...
Oct 19, 2021 1:00 AM543.56164385 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc53b54c08fa119d3549a4a2...
Oct 19, 2021 12:00 AM635.04168851 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0b850ed374e861d60b564b06...
Oct 18, 2021 11:00 PM575.98030493 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv78b61b96f2f59ff73a5c5a27...
Oct 18, 2021 10:00 PM1152.96038505 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva5886376b5a35c953450ca9c...
Oct 18, 2021 9:00 PM616.74141065 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7d9a63b65d1da5eaa17b831...
Oct 18, 2021 8:00 PM951.21775546 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaedde5fd44020e7bdba39a1b...
Oct 18, 2021 7:00 PM1025.85687120 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5a0eb412cc5ee4c8f718dc35...
Oct 18, 2021 6:00 PM791.89427839 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved694ffc528304f9367cddc4...
Oct 18, 2021 5:00 PM1141.16948391 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv06433e6e39e9e7822b1cef4d...
Oct 18, 2021 4:00 PM898.86582377 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv24c9bca3c2899aab7f3b38fd...
Oct 18, 2021 3:00 PM482.65544969 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9a57ec9603ebad806524b680...
Oct 18, 2021 2:00 PM812.49625669 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3edd0423fac8b00fff52cc74...
Oct 18, 2021 1:00 PM624.28389462 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbce14938cb679eaa8f2561b1...
Oct 18, 2021 12:00 PM646.42978026 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf19dee7bc5d6b1d1626a2e33...
Oct 18, 2021 11:00 AM804.30877387 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv722fdd43c76952775ed68fb1...
Oct 18, 2021 10:00 AM624.02692491 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf4b417a0dc7eb353f8002af0...
Oct 18, 2021 9:00 AM789.47554056 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ee28e38daaeb88bd829651b...
Oct 18, 2021 8:00 AM718.69347114 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f01e5b83ee892b98c8f8810...
Oct 18, 2021 7:00 AM900.41575885 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3149c1a5e836fac01d86753f...
Oct 18, 2021 6:00 AM1196.73094796 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0f1cc5ac545ad9fd00ff5a1d...
Oct 18, 2021 5:00 AM630.52602214 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv03a316b44e96850632d12d91...
Oct 18, 2021 4:00 AM630.85570989 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27291160365521ae7cb9c766...
Oct 18, 2021 3:00 AM395.08494912 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6f8054d3f3111d1ac499d0e8...
Oct 18, 2021 2:00 AM152.97291556 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv16eee4039906576575efe8dc...
Oct 18, 2021 1:00 AM419.10892082 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvff333e98d5a63efa7f76569e...
Oct 18, 2021 12:00 AM494.29271813 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv605aca2975df06fcad34284a...
Oct 17, 2021 11:00 PM1142.31179224 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc79c8be1d5458cce48499b46...
Oct 17, 2021 10:00 PM529.91440639 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7cfe4c203d1480d62a67447...
Oct 17, 2021 9:00 PM629.18983227 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvade3eb5ba8491349d1d8e616...
Oct 17, 2021 8:00 PM683.19624075 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv582d5f1ced629c26d1ebfb42...
Oct 17, 2021 7:00 PM457.22087346 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv71d906b49e2166d6ecb210f4...
Oct 17, 2021 6:00 PM559.67643133 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6248640b17861e8d7685a02...
Oct 17, 2021 5:00 PM868.61036838 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf473abe6e9b4122e2aa8b797...
Oct 17, 2021 4:00 PM280.51172405 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ce96ca69f37b56d296a1d24...
Oct 17, 2021 3:00 PM1344.90226552 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8bf642f819e718114dd63b51...
Oct 17, 2021 2:00 PM2683.01421999 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d1a0158b497d947cfcbffe3...
Oct 17, 2021 1:00 PM1981.95328401 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e88e08f32dca77230857c21...
Oct 17, 2021 12:00 PM1200.69981164 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvef582f5973d1560f3ceaa5c5...
Oct 17, 2021 11:00 AM299.19733536 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv901402376a50a39574778877...
Oct 17, 2021 10:00 AM365.04079728 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5f39af4e4763ab1e0f06f3ed...
Oct 17, 2021 9:00 AM103.50599890 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6ba153a617dd2351dee33556...
Oct 17, 2021 8:00 AM472.62988617 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8e198e20d71df67a6ad361ce...
Oct 17, 2021 7:00 AM444.16059920 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9cbf3bde4e3503a7bde2dcaf...
Oct 17, 2021 6:00 AM1234.02842815 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc4f2ec5407e676eba2e658fd...
Oct 17, 2021 5:00 AM2388.46228326 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ced1fc88f284cfdbba7b716...
Oct 17, 2021 4:00 AM1582.23750129 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25ae00502251ac9c821788d6...
Oct 17, 2021 3:00 AM1067.43891799 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd8e42d84e73cc9c0b19cbba1...
Oct 17, 2021 2:00 AM415.10075121 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0bbd9f3cf548cb5cb1e005be...
Oct 17, 2021 1:00 AM479.76428250 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva7fdf5caa1dc6957e7fb70f4...
Oct 17, 2021 12:00 AM368.90782565 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3f129fc3ad03ca0fe286c4e5...
Oct 16, 2021 11:00 PM703.67842187 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv206514b3cf35c4d24a4a38f3...
Oct 16, 2021 10:00 PM193.73452318 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv42d3758f4ca41039a23bf780...
Oct 16, 2021 9:00 PM501.09197845 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1722951d28cf9af33e4e54c7...
Oct 16, 2021 8:00 PM534.89085971 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc96eab6895fb0ba83d54c2ff...
Oct 16, 2021 7:00 PM527.02158253 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaad95d6032cf8e1faf896792...
Oct 16, 2021 6:00 PM476.42077913 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd8b8f3834434ae38210280d1...
Oct 16, 2021 5:00 PM420.31325704 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd1dde0df1547735ba1e7b5b1...
Oct 16, 2021 4:00 PM649.72419484 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv438c1ab4892bfa8c3564f296...
Oct 16, 2021 3:00 PM423.64405531 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf22fb0f07e09fe7ff27ef898...
Oct 16, 2021 2:00 PM353.91686006 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv29b41aa921399489636d41ce...
Oct 16, 2021 1:00 PM457.13126882 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ac1ff94cf8394ba7a52a3e6...
Oct 16, 2021 12:00 PM327.89002566 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv94e637722b7b9fd9e95ce3d5...
Oct 16, 2021 11:00 AM701.50824159 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv87346b5f229c355aa1bbfb6e...
Oct 16, 2021 10:00 AM611.10327081 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8bc2bda3db581d18971a2e81...
Oct 16, 2021 9:00 AM904.12645926 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3f8f06d4b521d699a7ad37c3...
Oct 16, 2021 8:00 AM522.12195310 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv43016fff48916a936dcc86d0...
Oct 16, 2021 7:00 AM350.35162085 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv54defd95d2bd81ca3b50969d...
Oct 16, 2021 6:00 AM356.06168445 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9963ac44907225c937c86407...
Oct 16, 2021 5:00 AM607.56750651 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac6b10edd7cbdfd2b51648d4...
Oct 16, 2021 4:00 AM616.71716692 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf8946da7392edd3d40cac02d...
Oct 16, 2021 3:00 AM967.00235059 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4b678022ba7e8bf96b6773d7...
Oct 16, 2021 2:00 AM687.47343692 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv495f7875b79261ccb9e82dc7...
Oct 16, 2021 1:00 AM356.12887621 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv39f1810392093ff5486491b1...
Oct 16, 2021 12:00 AM728.38656894 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbeaeace0c9323d08a7626c67...
Oct 15, 2021 11:00 PM367.75869109 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve10baf808a5b27b0c30f34e2...
Oct 15, 2021 10:00 PM739.78516784 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7a61c871eaef865f7d49d151...
Oct 15, 2021 9:00 PM473.86213349 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv755b424124a9d56a61197632...
Oct 15, 2021 8:00 PM477.67171731 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd2b6bb69a0b41c552dbf0392...
Oct 15, 2021 7:00 PM661.41833613 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve1651e34ca5d7408366cffbd...
Oct 15, 2021 6:00 PM375.88659326 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2359aaeb4f7a70308fd3ba74...
Oct 15, 2021 5:00 PM683.08787267 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc1cc33e8abb2660ffccdd45...
Oct 15, 2021 4:00 PM789.16259808 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve11c8d1d7f36866ae6f73af6...
Oct 15, 2021 3:00 PM394.33809884 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf3f5150892d9d5c953e5a98a...
Oct 15, 2021 2:00 PM420.34649920 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8543146b66feaa38f47fe8fc...
Oct 15, 2021 1:00 PM631.96739764 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve31b5eb28ba817d9d7509d04...
Oct 15, 2021 12:00 PM436.74805489 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d41d277d0d258c4c6ec2dc0...
Oct 15, 2021 11:00 AM365.78807228 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5994f7ca13be259978343f85...
Oct 15, 2021 10:00 AM425.81016476 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd3391d7989b3287829a87a81...
Oct 15, 2021 9:00 AM651.47527608 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2c22c0572886e2d666b14c13...
Oct 15, 2021 8:00 AM447.79147560 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv90c238c0ecaf386e413c8547...
Oct 15, 2021 7:00 AM718.09495880 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv445478456d0ccf8211c5df1e...
Oct 15, 2021 6:00 AM607.74958124 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve6e7c4d2393f9be53eff0610...
Oct 15, 2021 5:00 AM675.30606135 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11eaf863cdbc50eb0bf13510...
Oct 15, 2021 4:00 AM1223.61950491 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva034321df5a18fdcd45667f4...
Oct 15, 2021 3:00 AM858.35342053 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv16a245c5c902ac1c0fa35855...
Oct 15, 2021 2:00 AM809.33214478 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0c85c40161bd54edc36d755...
Oct 15, 2021 1:00 AM795.00863418 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d8e1a6a2e46bb327fa60f45...
Oct 15, 2021 12:00 AM644.11688944 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv58ec192b8904373c07cdbe07...
Oct 14, 2021 11:00 PM663.21550990 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve5f893f56153afc582de2c6e...
Oct 14, 2021 10:00 PM775.95493847 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25ab250e907cf35779e1149d...
Oct 14, 2021 9:00 PM1147.59045966 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv570bb353e9e71a4ab7f823db...
Oct 14, 2021 8:00 PM716.44515270 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf99ae4e3cdb2340e484872f1...
Oct 14, 2021 7:00 PM661.17860713 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8575ad505456c64e461ee192...
Oct 14, 2021 6:00 PM647.89872409 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc928ed1ffa755d666295c37c...
Oct 14, 2021 5:00 PM753.94155511 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv57cc0a68f5bcbfa2b81384ab...
Oct 14, 2021 4:00 PM690.41060109 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb0f3fff7f672a72132e7ec6a...
Oct 14, 2021 3:00 PM511.77094937 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3946a7ab563ea9c535b970d4...
Oct 14, 2021 2:00 PM888.10241508 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv634caf1793503301e2773542...
Oct 14, 2021 1:00 PM629.36518382 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb7a634f8c5b533d79fbd5623...
Oct 14, 2021 12:00 PM746.06819135 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv05c0b2aff80d73192fb829e5...
Oct 14, 2021 11:00 AM661.05967724 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8fa34ec4435335525ac7169f...
Oct 14, 2021 10:00 AM1066.11027602 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc552eff3d77e21d3f991fdda...
Oct 14, 2021 9:00 AM712.80410606 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf8f27ec72e214d94bbb35185...
Oct 14, 2021 8:00 AM321.63639843 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4ebfa51097e8ae342456ebbb...
Oct 14, 2021 7:00 AM183.01430572 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve79413c19a1e8344d5a945e5...
Oct 14, 2021 6:00 AM401.73916700 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb8f896694ad0dedfa9bd7274...
Oct 14, 2021 5:00 AM537.28193247 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfdf7abf6bdf8cf87d1f38631...
Oct 14, 2021 4:00 AM1820.30037185 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d176cc5bd19a33dc93eb77b...
Oct 14, 2021 3:00 AM1616.95753497 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1adeb9ccc5b04b2d70f9185f...
Oct 14, 2021 2:00 AM1143.11255637 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb568db496821b9fcfffadbd...
Oct 14, 2021 1:00 AM1638.47181466 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7f88bff2c96fe4df433c1eff...
Oct 14, 2021 12:00 AM827.68791609 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5da7d1f887cbaeb61bbd7a13...
Oct 13, 2021 11:00 PM387.72819775 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve24b5f6f59af698c05b3076e...
Oct 13, 2021 10:00 PM439.07026303 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf9ff8eb3dbb6e58513bdf104...
Oct 13, 2021 9:00 PM2029.45846452 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e87e10e49f1a9c201d5e768...
Oct 13, 2021 8:00 PM2039.09363764 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf0d6bb641b8c73ae8db9409c...
Oct 13, 2021 7:00 PM307.63891247 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv24745ce3b242ef12ef8ef559...
Oct 13, 2021 6:00 PM197.51541276 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfa21f885484b2a574e2b6d0f...
Oct 13, 2021 5:00 PM277.87401906 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv170c0284a052ac3a4067c96c...
Oct 13, 2021 4:00 PM181.71932571 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv91d8606586ade5a5c40e1d3b...
Oct 13, 2021 3:00 PM633.00821239 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfbaf6f119e22ca2a9c74bafa...
Oct 13, 2021 2:00 PM396.78080290 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva80f7459a4782a2a683490aa...
Oct 13, 2021 1:00 PM634.56118025 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3e73ff6c7da04c6cd3b5ff79...
Oct 13, 2021 12:00 PM1026.77290918 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva3ece2a49da55499e04e9b0f...
Oct 13, 2021 11:00 AM1150.36145138 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc14cfdfa8a5cb4b061b9b717...
Oct 13, 2021 10:00 AM121.48767456 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1062909f66560820c4ef6653...
Oct 13, 2021 8:00 AM776.40487379 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv49f647934d373012b6d9624f...
Oct 13, 2021 7:00 AM487.29809994 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfae4aed12e337a911f03da50...
Oct 13, 2021 6:00 AM455.47776495 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4935f82f33ea66dec7399409...
Oct 13, 2021 5:00 AM351.74255636 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6c08587382703636c0cc77f5...
Oct 13, 2021 4:00 AM449.05758885 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7563cc3a4b6b9889fef0df68...
Oct 13, 2021 3:00 AM184.26020249 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc00c7b513e3adaa3fb4b6a26...
Oct 13, 2021 2:00 AM457.08368734 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7ebfff919da0a57b7413f46d...
Oct 12, 2021 7:00 PM9.13229956 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3438a83fc7db16e76edc9df5...
Oct 12, 2021 6:00 PM889.88718479 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79ada970764cb50ef7dbe574...
Oct 12, 2021 5:00 PM651.24986795 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv37277ba5b68daf5a9e1c12cc...
Oct 12, 2021 4:00 PM734.98022476 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv44c1b5c6ac162c8029d8c7a3...
Oct 12, 2021 3:00 PM650.77897340 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd67c5c12697f9f1ab4e00abb...
Oct 12, 2021 2:00 PM589.92858724 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf54dbaea32d4efe2316f2d68...
Oct 12, 2021 1:00 PM317.91583083 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2780551e5175b3482e43dacb...
Oct 12, 2021 12:00 PM464.19450575 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve26bfa24c0dde223e1a3ed79...
Oct 12, 2021 11:00 AM656.05047543 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv42df1ce4512b927a90efb5cb...
Oct 12, 2021 10:00 AM384.19173878 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95f9ac5ecb5cda6db9d63d29...
Oct 12, 2021 9:00 AM1487.31817129 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd73d4a515ccdce4097b510a...
Oct 12, 2021 8:00 AM822.94255288 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9a978e5f01adc0a200b9d2aa...
Oct 12, 2021 7:00 AM390.38082289 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb90e2265f9925f4389392cb4...
Oct 12, 2021 6:00 AM533.79862805 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdde3cceb016fc2f846f38c12...
Oct 12, 2021 5:00 AM797.68936548 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva3409229bdfe7b9c7df976b2...
Oct 12, 2021 4:00 AM425.80500960 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve6f5b02efcab0c78b6df6fe5...
Oct 12, 2021 3:00 AM510.31707248 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0248723640e8de7279c51ef1...
Oct 12, 2021 2:00 AM799.15212640 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv45b0ed487f6e82bdbe9fee12...
Oct 12, 2021 1:00 AM434.90538701 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc7c17b9aec8634ab27063be0...
Oct 12, 2021 12:00 AM1012.08870792 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv76e40700e6111a704d67c5cf...
Oct 11, 2021 11:00 PM471.56356673 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4429cb9a651be672fd75939a...
Oct 11, 2021 10:00 PM272.94876799 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d096d32969d73b70d9ccd46...
Oct 11, 2021 9:00 PM832.83338390 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve2bafe1f07fa83e668b37373...
Oct 11, 2021 8:00 PM565.45164514 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e51fce832f03447fe2f37e1...
Oct 11, 2021 7:00 PM336.48675749 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7771818230001e2b6cf9b9d8...
Oct 11, 2021 6:00 PM474.37108448 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc80e05e62e466c94b73e1875...
Oct 11, 2021 5:00 PM462.40555780 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9762d239ea49ce87ebdfb1ed...
Oct 11, 2021 4:00 PM847.18798216 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv519e95415d72f778d8a0d06c...
Oct 11, 2021 3:00 PM1038.95100753 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv336e87e6f917d3f9b242fd21...
Oct 11, 2021 2:00 PM916.58448829 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac2c2abca8dc8ef7ac4dc843...
Oct 11, 2021 1:00 PM256.35401441 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv004f0ce41df5206236deabff...
Oct 11, 2021 12:00 PM517.34839456 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9f6b273492375b0bc8d04cd7...
Oct 11, 2021 11:00 AM211.07611917 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva5c73a558fed39cca20f2629...
Oct 11, 2021 10:00 AM320.63207308 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3759ea34d0b2388c29af057...
Oct 11, 2021 9:00 AM649.60236378 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv64f09ba01daaa1b5a127981d...
Oct 11, 2021 8:00 AM436.02486255 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8fbabf8f1546f54376a91a10...
Oct 11, 2021 7:00 AM742.33401488 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8027e244b7592d0614c72808...
Oct 11, 2021 6:00 AM1029.61905543 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv51c4780436cf5980bf12dd9e...
Oct 11, 2021 5:00 AM1175.52302016 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4db695f64d364cc7a150b440...
Oct 11, 2021 4:00 AM390.45458176 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveb1e487e662c7395986312eb...
Oct 11, 2021 3:00 AM744.08976091 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcdd31db453a7a20a9aaa2905...
Oct 11, 2021 2:00 AM209.56177655 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce3c8ca0119adaee41ae9791...
Oct 11, 2021 1:00 AM605.80566985 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd92b4171cb14daf0547208bf...
Oct 11, 2021 12:00 AM699.48786482 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve6c7d9707c0e24e13c6cb514...
Oct 10, 2021 11:00 PM735.80491968 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv390be56c455f0d6a877f27cf...
Oct 10, 2021 10:00 PM732.80396339 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv196ffc21da26619325488b6d...
Oct 10, 2021 9:00 PM549.58516403 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ef35a06a3bb3179525bde23...
Oct 10, 2021 8:00 PM685.07235886 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv77c110552486eb853ce93500...
Oct 10, 2021 7:00 PM794.16202681 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0d58e236ff2042838c864b1e...
Oct 10, 2021 6:00 PM1091.58927930 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7dddbe025937a0f8dd588c4f...
Oct 10, 2021 5:00 PM726.40180546 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv44d836c2c89d281b15fd4558...
Oct 10, 2021 4:00 PM446.14405853 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1dbfe2f43ac91db3ac2ebb67...
Oct 10, 2021 3:00 PM706.31802904 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc30c688c079d9cd1b63cad6...
Oct 10, 2021 2:00 PM768.47033311 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv672923bd9c8f1eb53a372c91...
Oct 10, 2021 1:00 PM761.64141842 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac78a1bfaf7424a988989ce4...
Oct 10, 2021 12:00 PM609.82703772 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d650dcf3dbfab33ed6aa162...
Oct 10, 2021 11:00 AM853.76757124 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2df5b37d090206a829a8215d...
Oct 10, 2021 10:00 AM703.73551696 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveda92a779762c1c388272737...
Oct 10, 2021 9:00 AM662.84648407 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc045cce7ee6da3fdb269f24...
Oct 10, 2021 8:00 AM474.66838163 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv03085fb463ea0076ed29f6f3...
Oct 10, 2021 7:00 AM713.80146018 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv40eb589a5ccaafc5255349ae...
Oct 10, 2021 6:00 AM819.08841037 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdceec4e0e486a70310c76638...
Oct 10, 2021 5:00 AM688.98587307 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee9873d49b4efe4b784755e8...
Oct 10, 2021 4:00 AM730.40293992 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb862a41cccfb94faa2f5b992...
Oct 10, 2021 3:00 AM949.29602625 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv14e7a4c8df53c97c5e761d5d...
Oct 10, 2021 2:00 AM1213.05613935 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvace2feff1a21e2faf2b18615...
Oct 10, 2021 1:00 AM672.40995449 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6086a9e271fbf70f6e2a629...
Oct 10, 2021 12:00 AM895.59031957 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve45b3ec41d55d24bb38fc139...
Oct 9, 2021 11:00 PM545.46931603 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee9e79ead7de532675df99bd...
Oct 9, 2021 10:00 PM697.64680758 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31b226c2597d8e4ea09651bd...
Oct 9, 2021 9:00 PM430.91775398 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ff763ee6adb5fbc113f4d62...
Oct 9, 2021 8:00 PM813.43541027 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6c76837c8e575c6d26683bdc...
Oct 9, 2021 7:00 PM569.40266922 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv45c8b09b1e40ee2f2d5943a3...
Oct 9, 2021 6:00 PM1080.99484561 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5193e4b33a3eb60dd155682c...
Oct 9, 2021 5:00 PM634.23952525 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv37645d37b327db453fbb878a...
Oct 9, 2021 4:00 PM868.46778063 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04bc5fb78bc6dddfe3dd9527...
Oct 9, 2021 3:00 PM691.27049381 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv05dcbc220cec936da189d752...
Oct 9, 2021 2:00 PM673.72990680 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv750c4e0e076e3084038168a3...
Oct 9, 2021 1:00 PM765.65618195 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6c4fc64b4e96f8774b3869b...
Oct 9, 2021 12:00 PM948.62157702 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6d4fb2d5bf30788b1bd270d6...
Oct 9, 2021 11:00 AM868.12138167 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv075dc13d818767f306ae3f7a...
Oct 9, 2021 10:00 AM667.05820333 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd55bbc0a5c3a0f17695f4c0...
Oct 9, 2021 9:00 AM1777.35892956 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2b4189d21eb9d6c18c825367...
Oct 9, 2021 8:00 AM2727.97970329 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2de46130be3586e36fe88761...
Oct 9, 2021 7:00 AM1939.13207284 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv418b6d2c79ac23cad7090e6b...
Oct 9, 2021 6:00 AM917.70128459 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc9cb4e8808e1ccb657c1cc42...
Oct 9, 2021 5:00 AM814.17862189 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv50e497fab3c75e85e88b5b8f...
Oct 9, 2021 4:00 AM1076.34305897 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv49d77e03255d944c1b59b6af...
Oct 9, 2021 3:00 AM2690.64371539 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvca4d462024df317015c674f0...
Oct 9, 2021 2:00 AM1709.15113721 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5025d0b3a47d30d6101d60f7...
Oct 9, 2021 1:00 AM658.30539875 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcveba68a62d7391ec21ce554b8...
Oct 9, 2021 12:00 AM873.44289116 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd0edb1dcca7aa616af73fa14...
Oct 8, 2021 11:00 PM1460.85728300 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv55b347839d5b741e1ac62422...
Oct 8, 2021 10:00 PM1873.79034816 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5debe38afdfa4c185b9a965b...
Oct 8, 2021 9:00 PM1938.89051221 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25f646cb517a423b7eef7f0f...
Oct 8, 2021 8:00 PM1158.35389236 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3fe75678b5afd4e286704394...
Oct 8, 2021 7:00 PM1506.25243092 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv266051fe772e417ed1f16e32...
Oct 8, 2021 6:00 PM707.71181508 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7c361e048218c204f67c5fad...
Oct 8, 2021 5:00 PM1525.42216909 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5ff9a4896b1152911810a718...
Oct 8, 2021 4:00 PM1215.31822982 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbe0567cea4bbbda02dc2d363...
Oct 8, 2021 3:00 PM1294.64688746 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9993f70b6c80365e518102b1...
Oct 8, 2021 2:00 PM931.69308022 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv86d5c7fcc29ce39c1c68c2de...
Oct 8, 2021 1:00 PM1632.11307417 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd72f9c5509cf93fcd2bfff9e...
Oct 8, 2021 12:00 PM1285.11687024 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv56004403ba1162c40d921ffe...
Oct 8, 2021 11:00 AM1213.02832261 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4aa14614db226e87b52b0d4f...
Oct 8, 2021 10:00 AM1423.70424818 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcfee1f979eeda2bdef9f949f...
Oct 8, 2021 9:00 AM1488.26116208 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0621d1a809e36f2f0c55dbdd...
Oct 8, 2021 8:00 AM632.38924245 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve96e15dd3f2a159bb3ea033a...
Oct 8, 2021 7:00 AM337.21102094 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv90e604072ee0f4326807c807...
Oct 8, 2021 6:00 AM491.10570095 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3d90fb7d25846bd94f64380...
Oct 8, 2021 5:00 AM332.16810825 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva7b5c08e77d7308268713e72...
Oct 8, 2021 4:00 AM1185.53084145 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv48a700385cd4dffdb784822e...
Oct 8, 2021 3:00 AM1013.49348512 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb4d4b1d1ec22c551c12131f2...
Oct 8, 2021 2:00 AM650.49719601 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcved8bfaabe1d98fd268162f1c...
Oct 8, 2021 1:00 AM565.64552193 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve74807c02585c22bc2aed6f6...
Oct 8, 2021 12:00 AM662.95183392 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79cbd1378fe6011d61ce5f99...
Oct 7, 2021 11:00 PM544.04646808 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv88e2f2513cf87973d406e8f3...
Oct 7, 2021 10:00 PM728.99264021 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfab2711dd798d944edcbb740...
Oct 7, 2021 9:00 PM685.80760889 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17df7e13adc31e7d9702c6ba...
Oct 7, 2021 8:00 PM1155.42893417 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6ceec3228d1aced87942dda8...
Oct 7, 2021 7:00 PM817.22794552 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf1db76dfac2cfddef7ad3ad3...
Oct 7, 2021 6:00 PM629.28819481 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc38df66db31b0b1d6c2da36...
Oct 7, 2021 5:00 PM763.89909182 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdf201efa8f8503650a38b366...
Oct 7, 2021 4:00 PM1069.92859564 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfdfaab794cacb1d24d2c9de5...
Oct 7, 2021 3:00 PM613.92726678 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv50f27e4c192cdfe51069bc48...
Oct 7, 2021 2:00 PM726.93178557 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva5fa730c9b148ee3eb68754c...
Oct 7, 2021 1:00 PM668.93491229 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv10bc80d32b6a588f34e6332b...
Oct 7, 2021 12:00 PM1044.53772213 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv66a17868e0b59c9b853873f0...
Oct 7, 2021 11:00 AM734.54027336 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvae747d76cc74a6e0fb7ebb12...
Oct 7, 2021 10:00 AM483.50380830 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1fd8e684604937965b2f2e08...
Oct 7, 2021 9:00 AM480.30663296 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6ce3ede0c993b703ec17bb48...
Oct 7, 2021 8:00 AM573.40662500 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5e0e8c051320afa678961d09...
Oct 7, 2021 7:00 AM285.32513102 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva2f44442c825f44fc90360fb...
Oct 7, 2021 6:00 AM747.64070444 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv81badb094ca193759c2ff4d3...
Oct 7, 2021 5:00 AM670.88052218 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvadf081b9c5155e1dd35ee841...
Oct 7, 2021 4:00 AM683.19845607 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv848208ac312dc2f4fa145628...
Oct 7, 2021 3:00 AM699.53028889 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc5f8fc13803d833b6684bfb...
Oct 7, 2021 2:00 AM472.41865507 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11f8b5bf41cab4212ae5c056...
Oct 7, 2021 1:00 AM624.33299639 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv852e9248c276fd4e585ac967...
Oct 7, 2021 12:00 AM518.56442399 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfb81ee74e72d311cda232def...
Oct 6, 2021 11:00 PM750.33029079 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv450f69328f6670d818219314...
Oct 6, 2021 10:00 PM575.84571802 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5881ad72674ba5c23c419f84...
Oct 6, 2021 9:00 PM430.53760184 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv457adf93b7850fc93666d2d4...
Oct 6, 2021 8:00 PM986.52695189 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4b08aec790551fe86307e7ca...
Oct 6, 2021 7:00 PM466.50415648 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbadb28b92a5b486d0dc16ea3...
Oct 6, 2021 6:00 PM847.71333722 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva78a0893f519bb90b1dcc32e...
Oct 6, 2021 5:00 PM408.83845457 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfd866441416c13b195e10e89...
Oct 6, 2021 4:00 PM1068.91679544 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf0bd4f5807e4d3e8754f263c...
Oct 6, 2021 3:00 PM571.80576247 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv84fe9f8e70bcb002a1f1097f...
Oct 6, 2021 9:00 AM358.40822877 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6bd825ffa64e6ab0f7cb6b5a...
Oct 6, 2021 8:00 AM588.35822998 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9d9069a0675c9c6fa0744976...
Oct 6, 2021 7:00 AM791.42157439 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv28587b13d89d33424a2e49a0...
Oct 6, 2021 6:00 AM811.20010967 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9755d29197b1c64d51850591...
Oct 6, 2021 5:00 AM810.94542429 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8d8f09d8d71f88f18848e578...
Oct 6, 2021 4:00 AM903.93659801 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf5b219340180b7b9b3db55ce...
Oct 6, 2021 3:00 AM406.36659420 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva4eff92ffa5eae0437ef3922...
Oct 6, 2021 2:00 AM440.23403037 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3270e77420e75503c409112a...
Oct 6, 2021 1:00 AM982.81936606 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbdd90fa813d25b74668edc51...
Oct 6, 2021 12:00 AM909.07691709 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1fda9a8af4d7e4510b526740...
Oct 5, 2021 11:00 PM573.33439475 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv96c3da53c2823dc61fcc01bb...
Oct 5, 2021 10:00 PM487.63987140 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv331d3dbbfa902349a1fb475f...
Oct 5, 2021 9:00 PM769.79202191 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9debb2afb0a26e646d1fbcd...
Oct 5, 2021 8:00 PM1031.33246836 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6023ff6da9e51fe328d041ae...
Oct 5, 2021 7:00 PM535.73859955 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4b75e0afadcabcc277d8eed4...
Oct 5, 2021 6:00 PM1370.70316984 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv039175ce865c4b77deebb128...
Oct 5, 2021 5:00 PM848.03118459 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7903a692c90db9fd25e94b58...
Oct 5, 2021 4:00 PM827.93473635 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv13ba81194395d480b554ffe3...
Oct 5, 2021 3:00 PM952.71802783 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb77865619e720848fa2d7741...
Oct 5, 2021 2:00 PM676.43864790 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv10f4e362258576c017b93e96...
Oct 5, 2021 1:00 PM908.41321535 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva59eb8343d6f8d9f96f93a95...
Oct 5, 2021 12:00 PM578.53510692 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf8a8f1ddc7c8ea9b2cec899a...
Oct 5, 2021 11:00 AM609.18685724 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9680a696c513acfe99b4e842...
Oct 5, 2021 10:00 AM994.05848614 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv94364d216a3d8287ca569fa2...
Oct 5, 2021 9:00 AM845.89538125 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6847d60aa6b1d5082c545b85...
Oct 5, 2021 8:00 AM817.96796573 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva4fd5eaabd95b8e10c12b271...
Oct 5, 2021 7:00 AM914.11313583 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfc074ed8464ea9b8ab25d0e8...
Oct 5, 2021 6:00 AM219.46077675 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva99fda906249a96ea9af833c...
Oct 5, 2021 5:00 AM54.61485959 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5531698997a31b4f3b03becc...
Oct 5, 2021 4:00 AM1059.11136466 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcff9a34d7dd075cd14948aeb...
Oct 5, 2021 3:00 AM936.24754057 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1c82801fbeab7a155d706da7...
Oct 5, 2021 2:00 AM1035.71945698 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcfd569748fb28461ebfc4028...
Oct 5, 2021 1:00 AM1086.95157225 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d5829b7df8cf20453735514...
Oct 5, 2021 12:00 AM995.16464626 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfdc802d6a6d49464048efdd7...
Oct 4, 2021 11:00 PM1166.51079375 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv09590a5ca1b26b136a6827cf...
Oct 4, 2021 10:00 PM870.98237830 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva3ad8a5bbffee9c0c1a38803...
Oct 4, 2021 9:00 PM915.98713875 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv449d8283d3d4badd6f67bbdc...
Oct 4, 2021 8:00 PM1089.12753351 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv16b7e38a55eeed8dc981824e...
Oct 4, 2021 7:00 PM589.89293701 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb16e12cf0e50b3ab9498038...
Oct 4, 2021 6:00 PM639.71540650 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9e0377eb44f726652af8af37...
Oct 4, 2021 5:00 PM1093.50412744 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5901d44c9eb3ff2e142f54e9...
Oct 4, 2021 4:00 PM819.07190806 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04fa5b038e06816c409419e3...
Oct 4, 2021 3:00 PM1018.40701306 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc031116d0a7c9263761c9af...
Oct 4, 2021 2:00 PM1065.22582096 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv89c4074a90a08968f1768f60...
Oct 4, 2021 1:00 PM1072.67220958 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1d17a7417a4d1049ce4b51df...
Oct 4, 2021 12:00 PM606.05645513 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb02d32e6a59ca03914918e9b...
Oct 4, 2021 11:00 AM824.08887176 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv96018411896f306cd8e7b623...
Oct 4, 2021 10:00 AM938.54321517 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvba041ca22b562e7c2fdcc4a9...
Oct 4, 2021 9:00 AM1316.61851068 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv861ede0771399cb06d5205f9...
Oct 4, 2021 8:00 AM1500.28033181 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7f4067719b9f3144244b7c34...
Oct 4, 2021 7:00 AM948.20842342 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv029fd5a9a9116809485b288e...
Oct 4, 2021 6:00 AM623.14777282 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7ba2fa0d4ab85409af37a57f...
Oct 4, 2021 5:00 AM724.33617399 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv583625ef07e321c87e35f1ca...
Oct 4, 2021 4:00 AM676.17526784 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5f9766c88f05f32c189fb564...
Oct 4, 2021 3:00 AM516.46452879 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve3bdb716c3536cad1eff5f96...
Oct 4, 2021 2:00 AM785.55745544 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcc47c76a22a8044f19ecd9b0...
Oct 4, 2021 1:00 AM1149.04102400 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd58fe10a80512f81837ed392...
Oct 4, 2021 12:00 AM960.88673095 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv86dcd663e39403c3004a9445...
Oct 3, 2021 11:00 PM637.94143002 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv765354ccc0e8251934be18ba...
Oct 3, 2021 10:00 PM850.67455341 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv17e13001eb69313a850e38c9...
Oct 3, 2021 9:00 PM660.58114698 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv67f5f04ce4c457fcababdc08...
Oct 3, 2021 8:00 PM882.85154138 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv85a60fa17ae5807c23aa1b32...
Oct 3, 2021 7:00 PM1187.32640241 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6a7aac28142fac5e90c30aa8...
Oct 3, 2021 6:00 PM1058.18117319 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5164f88647b7f7e2e6a5acbb...
Oct 3, 2021 5:00 PM997.29255924 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5a0eb7f42351bf9bbfd09143...
Oct 3, 2021 4:00 PM327.74840934 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8e0e2b613000760af47ef079...
Oct 3, 2021 3:00 PM924.87726509 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd96803d43a2458069fbef65f...
Oct 3, 2021 2:00 PM844.19050719 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv83dcbe15a7ad35285680344c...
Oct 3, 2021 1:00 PM705.12349579 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8de6f3eac3a4a9f7957cde15...
Oct 3, 2021 12:00 PM1743.15118947 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvda58329c1d04eebaea6dc327...
Oct 3, 2021 11:00 AM1645.81669689 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2e9b7a17d9ff99bc739a07c1...
Oct 3, 2021 10:00 AM1511.14054091 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve720f54deb32e86c84e4c662...
Oct 3, 2021 9:00 AM1618.92426684 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6cfab4fe35356580148896bb...
Oct 3, 2021 8:00 AM1270.45318276 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv02cb36a536254205398665c7...
Oct 3, 2021 7:00 AM1292.17784474 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0a4b85072831cc9386fff4dc...
Oct 3, 2021 6:00 AM1346.61931441 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9616b036f24e3bec55b90198...
Oct 3, 2021 5:00 AM1572.59837090 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2effde712067300bea11d8f8...
Oct 3, 2021 4:00 AM1418.53869420 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4ae9a89ba019a8b45521ef26...
Oct 3, 2021 3:00 AM1495.13554606 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv61e3a791a061c128c7e90f07...
Oct 3, 2021 2:00 AM1018.55431951 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv23426b7b571989b9adebc953...
Oct 3, 2021 1:00 AM1705.94541993 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva87e78923dc6c41c130e4632...
Oct 3, 2021 12:00 AM1318.70067602 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvff29213a18609e3c70834926...
Oct 2, 2021 11:00 PM864.69778501 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbba273ec992b9c2592eb51bf...
Oct 2, 2021 10:00 PM882.51118335 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6d80acbb2219ad738c8a93c4...
Oct 2, 2021 9:00 PM1524.59141855 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv77449b334045b44f17c6e4a7...
Oct 2, 2021 8:00 PM1617.92623292 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvabd783108cdb88b36952dc15...
Oct 2, 2021 7:00 PM939.10468311 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv067b6273c48082dbf98ddfb6...
Oct 2, 2021 6:00 PM1284.04654750 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve12f675304b4183d5d05c150...
Oct 2, 2021 5:00 PM1136.33987651 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve2a0a8a8c7d22cabcd63df1a...
Oct 2, 2021 4:00 PM1068.50404083 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc47a24f8d2049dbb98d03090...
Oct 2, 2021 3:00 PM1399.95027115 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva26b36a17d32c5de822318c9...
Oct 2, 2021 2:00 PM1458.08715525 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv86670c013d7eb36456623921...
Oct 2, 2021 1:00 PM1208.75659538 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv97f4f56813ed2330fa9d19da...
Oct 2, 2021 12:00 PM913.66888224 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7973a7bfac180bda0afcd04...
Oct 2, 2021 11:00 AM979.85108225 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv97ff65d56386808ab548c4ba...
Oct 2, 2021 10:00 AM1809.47192872 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfd9dba65ace32631af18b5ae...
Oct 2, 2021 9:00 AM1163.65551835 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1198c667b1bc732ab1c19535...
Oct 2, 2021 8:00 AM1108.85734379 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc4a91db4cbac9667dcf0a0af...
Oct 2, 2021 7:00 AM976.21527351 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcb1cdbb4190a2db004177c82...
Oct 2, 2021 6:00 AM1154.41298336 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv67c4454a57c0a95c42dd8cfb...
Oct 2, 2021 5:00 AM1154.48261109 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd1d61536d1c49c08d2d6a9f...
Oct 2, 2021 4:00 AM1412.85172431 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf21d40b0403ea4be93580119...
Oct 2, 2021 3:00 AM1538.88851152 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c4cda85925e2efdcee8b21e...
Oct 2, 2021 2:00 AM900.33648414 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv063cac8e52e7a8a0ddb25fe4...
Oct 2, 2021 1:00 AM988.41836413 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv20cd43c063035fa0971b303c...
Oct 2, 2021 12:00 AM1362.47377835 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c6fd8c15f345de5100316ea...
Oct 1, 2021 11:00 PM1507.73335461 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv301ec13df977d6947c667da6...
Oct 1, 2021 10:00 PM1130.44421916 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcf71ce0dfe2b2e5042c4a072...
Oct 1, 2021 9:00 PM1627.69899517 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv174a0a12acb6aa5c93f26fbe...
Oct 1, 2021 8:00 PM922.21577794 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7fd2939e286eb2dc76f7520b...
Oct 1, 2021 7:00 PM1611.07326142 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd9ed72830b7320c3538522db...
Oct 1, 2021 6:00 PM1263.06537351 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7f5109e20b527354c33f39ca...
Oct 1, 2021 5:00 PM1343.16464864 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5cbbe43d7fa71f689e7ef3f5...
Oct 1, 2021 4:00 PM1575.71280921 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv05fcf6704411cb9a2decbc3d...
Oct 1, 2021 3:00 PM1252.73533211 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3adaf7aa8fa41ecd40811c13...
Oct 1, 2021 2:00 PM291.80137691 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv965ee736b9b90c86457c3141...
Oct 1, 2021 10:00 AM417.75057424 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6e1691c73015ce06c61de3e...
Oct 1, 2021 9:00 AM983.34961997 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5e159a22725091a07208d7fd...
Oct 1, 2021 8:00 AM964.60013847 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2316dc7d2d2e74e71143bf26...
Oct 1, 2021 7:00 AM1210.20592861 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7cd490353a638ae7f6bb433a...
Oct 1, 2021 6:00 AM866.93163582 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6334fcbef62f97723bbc9d2c...
Oct 1, 2021 5:00 AM1375.92263997 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv757e13432a5a74f5156d3dbb...
Oct 1, 2021 4:00 AM987.23661284 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv231e0bf0493be6b0e4ae3e0e...
Oct 1, 2021 3:00 AM1196.09713119 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv12b1c311586e785d729160d8...
Oct 1, 2021 2:00 AM591.59008418 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv53f0504965e7389a6005c502...
Oct 1, 2021 1:00 AM1171.69739609 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb45aad16114cc05fd663036d...
Oct 1, 2021 12:00 AM996.51197907 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv30a5f94bc31470a15cfec74a...
Sep 30, 2021 11:00 PM1180.15847165 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5cbdc1e4e4db43185a06babc...
Sep 30, 2021 10:00 PM951.93849728 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve3faba498e6db0a1e28d7ea6...
Sep 30, 2021 9:00 PM1171.39721916 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb18e8f4417934c76bef56e98...
Sep 30, 2021 8:00 PM361.34176619 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1a20b1b85b9367fe88bb69be...
Sep 30, 2021 7:00 PM1026.25408997 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv65b831e0366644a3422d20a4...
Sep 30, 2021 6:00 PM903.46400791 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv82c8d735883c65a4b2345fbb...
Sep 30, 2021 5:00 PM822.25527313 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb12c60cfd97e6ad1e7937e92...
Sep 30, 2021 4:00 PM907.34881435 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvee291316f8c8ed5080515ed4...
Sep 30, 2021 3:00 PM1161.41269817 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv879343bad74badab0d3edf6e...
Sep 30, 2021 2:00 PM1251.08354359 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4f2def8ea7c003eeeeab058a...
Sep 30, 2021 1:00 PM1008.89709188 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1fe3369a4c2fbbbe1b477da2...
Sep 30, 2021 12:00 PM1066.91717441 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv64ac74f4b100d5a316f62466...
Sep 30, 2021 11:00 AM1321.75633192 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv29edadd28344bdd04987e98c...
Sep 30, 2021 10:00 AM1661.00614469 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04413d2af5f5eb91a1767192...
Sep 30, 2021 9:00 AM1641.48111758 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv387c062601306c459f3b804b...
Sep 30, 2021 8:00 AM1567.11140457 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv729d2cf6195d8a49c528eaf3...
Sep 30, 2021 7:00 AM1410.10701133 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv32197b1fecf426b3d2c0b617...
Sep 30, 2021 6:00 AM1261.31940402 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv763d15860457659b16a87398...
Sep 30, 2021 5:00 AM1080.39143977 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2f8d0142d82bce8c949b39e6...
Sep 30, 2021 4:00 AM1572.29876159 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5c918e189da9f5a2573a6eef...
Sep 30, 2021 3:00 AM1469.66786696 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvebb125e9e6f9aaf0e912d0e6...
Sep 30, 2021 2:00 AM1048.59596140 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1b54b11d1721c31eb47b3dc9...
Sep 30, 2021 1:00 AM2046.99545384 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv86dd7a8fcae6ad22f02f1ef1...
Sep 30, 2021 12:00 AM933.51566884 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0dbc1f15749648835a91c16f...
Sep 29, 2021 11:00 PM1207.38869673 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv254795d696d9391c459c1924...
Sep 29, 2021 10:00 PM607.12851872 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb44c0f6fe0a1ca2dc41f3760...
Sep 29, 2021 9:00 PM1490.34535669 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv773bedf16abf247b005c00f4...
Sep 29, 2021 8:00 PM855.97187088 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvae3d765279e3f02e97121a68...
Sep 29, 2021 7:00 PM1567.89120545 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv03665940bf495224db61ad3c...
Sep 29, 2021 6:00 PM1353.03208049 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaf219d9981bed40edc208b4c...
Sep 29, 2021 5:00 PM740.82297195 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc5dce588384f73f503fda900...
Sep 29, 2021 4:00 PM1379.16696611 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv799fac27f25b1590d25f97bd...
Sep 29, 2021 3:00 PM1263.89271585 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7d25765f9a2189a15a1bc5a0...
Sep 29, 2021 2:00 PM1104.46071895 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9abf71588ac2fe761ab215c0...
Sep 29, 2021 1:00 PM1177.47983503 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvebf9076e4480793e6fcd6b9b...
Sep 29, 2021 12:00 PM1292.73913103 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv07b56434d5884bbbca568dcb...
Sep 29, 2021 11:00 AM1441.80325558 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv19cdaa9af627de47808ec261...
Sep 29, 2021 10:00 AM1226.09703676 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf6af5897013da75a2a04fbc8...
Sep 29, 2021 9:00 AM1469.31770833 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7bb387e06c44170106e2209a...
Sep 29, 2021 8:00 AM699.63111942 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv082f2c156db48a3401ffa047...
Sep 29, 2021 7:00 AM1323.88610797 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2f390ecad40dc495bf3d881e...
Sep 29, 2021 6:00 AM652.68316066 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6761fd97bea58ca5a6ef08ef...
Sep 29, 2021 5:00 AM1207.91543797 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv795e4f8766f5e40075ff9b50...
Sep 29, 2021 4:00 AM871.61511482 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvda8b9838095ae0ed30096b8b...
Sep 29, 2021 3:00 AM1029.32816090 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfecdbd805f5ededb29b7aecb...
Sep 29, 2021 2:00 AM1697.41948600 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv13c4aa8eff5065ef135c193c...
Sep 29, 2021 1:00 AM1066.13964906 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb39c883ec0ddf51e4b7b8949...
Sep 29, 2021 12:00 AM1105.07764652 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5d62762a9377ac330a8935f4...
Sep 28, 2021 11:00 PM736.36999155 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8fc141023fcf0dbb867a3aa7...
Sep 28, 2021 10:00 PM1206.04288839 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7911678f628374fbe54a6406...
Sep 28, 2021 9:00 PM1182.57176137 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9477fd06a50a3c9eb2a59821...
Sep 28, 2021 8:00 PM1256.35319815 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4e8fcb8d45011fb661392ed4...
Sep 28, 2021 7:00 PM1678.47269322 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc6fb8da3a380c892d7c09fe7...
Sep 28, 2021 6:00 PM979.48828986 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf958dca85895c35e9440dd7a...
Sep 28, 2021 5:00 PM912.97582910 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv45017e6cf397dbc7996e14d5...
Sep 28, 2021 4:00 PM690.29380502 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc9437110f6045bc8b85bf58f...
Sep 28, 2021 3:00 PM1506.56320035 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0f44d154862ad19af526358f...
Sep 28, 2021 2:00 PM1356.99252661 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6b88f02e148fc75d0c95f1b1...
Sep 28, 2021 1:00 PM1761.39146226 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdd309719075f3d654792b514...
Sep 28, 2021 12:00 PM1067.34504468 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6e5220fde493307154864b2f...
Sep 28, 2021 11:00 AM1059.36769415 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfeee0ef42cba8d487a5f135e...
Sep 28, 2021 10:00 AM1433.40589146 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv33aa1d47fe6427b32d8c6dcb...
Sep 28, 2021 9:00 AM1778.93842553 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvfec626b16240c417c4447b48...
Sep 28, 2021 8:00 AM1493.91920286 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva2d74022eddeda4333530d58...
Sep 28, 2021 7:00 AM1367.97516725 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv987e6b3f232ea46bd040ae98...
Sep 28, 2021 6:00 AM1111.22102843 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcff262edbd1b4d144b30c1e0...
Sep 28, 2021 5:00 AM1172.70638650 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv46fcf8c9c090c634af229ac9...
Sep 28, 2021 4:00 AM1786.23810676 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd444b70bc7d2fc08286624a...
Sep 28, 2021 3:00 AM1423.05704378 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3bbed4670a00c5ab3ac3a274...
Sep 28, 2021 2:00 AM1243.18206861 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv50ff5c6d20e0bd973b8f0037...
Sep 28, 2021 1:00 AM1244.63662738 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8ca3b9241296594cf6f4493d...
Sep 28, 2021 12:00 AM840.56747088 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvab180afe3bdb521c681d53e9...
Sep 27, 2021 11:00 PM955.30752526 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3f9b1cea2c3ad620a352e83b...
Sep 27, 2021 10:00 PM1383.14214352 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv133bc507cbbb57608efa56bd...
Sep 27, 2021 9:00 PM930.03239198 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve7113f9afefaa868b9b35efb...
Sep 27, 2021 8:00 PM698.24742005 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4bd2bd5eb00ca6c7559fdde1...
Sep 27, 2021 7:00 PM621.57177395 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve66280a3f35a76a37aa1d008...
Sep 27, 2021 6:00 PM1626.13266147 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1b33b76e0b1986fb230cda61...
Sep 27, 2021 5:00 PM731.25644480 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv39b094f62e7d93dcecd93b43...
Sep 27, 2021 4:00 PM1025.02499451 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb252768083d9cd9262be18db...
Sep 27, 2021 3:00 PM1101.61075475 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv99d74038c5466bd09b5a44b9...
Sep 27, 2021 2:00 PM864.75039373 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv73633ba867079a05d5ce9e68...
Sep 27, 2021 1:00 PM947.61271373 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0437e3ee5732a3b1e0d504e8...
Sep 27, 2021 12:00 PM813.44505663 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9ec84dedbf81e4fd890f38da...
Sep 27, 2021 11:00 AM1367.04629799 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf9919781c1e70630ca48d996...
Sep 27, 2021 10:00 AM894.43469295 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1506643e1ae4545e78bcf5ae...
Sep 27, 2021 9:00 AM1442.80604733 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvca0a8c438a40e6d22a104e13...
Sep 27, 2021 8:00 AM1018.29004043 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf55bcc2c804bc8fb65d3d06d...
Sep 27, 2021 7:00 AM849.82759417 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv353dfa373e0b2dbc5bd09e7f...
Sep 27, 2021 6:00 AM950.34274590 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9dcbe8924e676e4a6649d50b...
Sep 27, 2021 5:00 AM639.53504858 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8376cc79a5446837a9ac0c12...
Sep 27, 2021 4:00 AM1870.05706697 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv332eb60d84c7b1f8e412561e...
Sep 27, 2021 3:00 AM1175.57433058 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8acf8500acad1dfb794838bd...
Sep 27, 2021 2:00 AM1142.16597113 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2b6fd58c20524d5991f819c5...
Sep 27, 2021 1:00 AM893.62690237 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv49d71263b2863f8c27d5147f...
Sep 27, 2021 12:00 AM1352.78133287 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5567dfe6114a6c73575d826e...
Sep 26, 2021 11:00 PM860.22673197 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv24f71289254231051920198d...
Sep 26, 2021 10:00 PM874.55554334 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv106eaf4c1bf0ef50cc94bd84...
Sep 26, 2021 9:00 PM1339.88614574 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb88cc6e1ac9d5f9846621450...
Sep 26, 2021 8:00 PM1138.53773393 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve66ec2baa623c06e1074bd55...
Sep 26, 2021 7:00 PM990.75996439 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve20e236f5eea3636fee71528...
Sep 26, 2021 6:00 PM1059.42420018 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3ebcc5917281eeef0b1430f4...
Sep 26, 2021 5:00 PM1253.75751445 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv83d5c5ef0e999366405902ad...
Sep 26, 2021 4:00 PM1188.33152055 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv92da29b4b625ccbb2f6e0b83...
Sep 26, 2021 3:00 PM672.95006859 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv68866c76b4233a98af373452...
Sep 26, 2021 2:00 PM744.61974884 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv73e44b2a78387c3ee8979793...
Sep 26, 2021 1:00 PM1099.52471197 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv31f817948d501bbec683f4ae...
Sep 26, 2021 12:00 PM1128.42859606 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv27420cca1e80fdbf7ba1743c...
Sep 26, 2021 11:00 AM864.65264255 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvea0ffe2277f23640140ca544...
Sep 26, 2021 10:00 AM1099.31363431 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv36b368371e3f359398fefa3f...
Sep 26, 2021 9:00 AM1260.48426739 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv11ef9405affa325ca5d25305...
Sep 26, 2021 8:00 AM1372.09705955 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5e559505fe0271f4104fb6e9...
Sep 26, 2021 7:00 AM1279.37807007 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf94203cc6865ea3c63d27537...
Sep 26, 2021 6:00 AM705.00217331 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2d70e3a5b51153f372086216...
Sep 26, 2021 5:00 AM1154.69613364 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1b9a37c7c18f1f0a4df73f51...
Sep 26, 2021 4:00 AM831.41555618 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv93cfeef0419780d7f4c3a3b1...
Sep 26, 2021 3:00 AM865.67472368 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb8a13077e425cce6b49d8f0f...
Sep 26, 2021 2:00 AM929.48207245 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4c1f36b2354c3e3907d5edb8...
Sep 26, 2021 1:00 AM822.40159904 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd4a60d9283ecc58b2cacd73d...
Sep 26, 2021 12:00 AM1195.79250793 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbd6b11a8c3b10985a5b4b00c...
Sep 25, 2021 11:00 PM1350.74778900 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7eba10dceb2cd9216bcae8df...
Sep 25, 2021 10:00 PM1026.14680487 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv37e4db881b33e5aded227723...
Sep 25, 2021 9:00 PM806.13732067 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd8ec8414bdb02f5902ac8e3a...
Sep 25, 2021 8:00 PM891.38283827 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdb05af7735f6a3622e0f8f52...
Sep 25, 2021 7:00 PM870.89426013 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv338cb7135d81baccf2028695...
Sep 25, 2021 6:00 PM971.45783555 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6eecb0dcb508f46adecdd714...
Sep 25, 2021 5:00 PM1024.57766435 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcedcaeeb4e10e5304a37adf9...
Sep 25, 2021 4:00 PM1565.67740817 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1a1753561f1eccb76c297bfa...
Sep 25, 2021 3:00 PM845.24524968 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvadbd2abebff1537372e8391e...
Sep 25, 2021 2:00 PM554.66651511 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv473c235d2204d083f30db845...
Sep 25, 2021 1:00 PM793.79959696 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0363d6ddd6580d60dd3337cd...
Sep 25, 2021 12:00 PM1822.80424947 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8dcd1a8195dc2ae95eef2f6b...
Sep 25, 2021 11:00 AM577.59621797 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv73b3f97028797d5243a3c339...
Sep 25, 2021 10:00 AM889.51186302 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva39363c7c7ac0abdfeae2fd7...
Sep 25, 2021 9:00 AM1005.58656910 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv05e708a8c5f6f821cb7f3b90...
Sep 25, 2021 8:00 AM1760.69154554 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve2503bc0a7be9bf609fc9d9d...
Sep 25, 2021 7:00 AM574.96761963 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv59e6d97fd60598b070a80396...
Sep 25, 2021 6:00 AM784.83928382 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc3205249315e71e93b4b723d...
Sep 25, 2021 5:00 AM1160.62216939 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6561f18f4903df11526fe6ed...
Sep 25, 2021 4:00 AM1228.20236937 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1ad9fae9db2bbf109b273d72...
Sep 25, 2021 3:00 AM1389.52824102 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7ef754e35900547db2e1f0f7...
Sep 25, 2021 2:00 AM1488.02988104 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv21d585eb1963c405c7696363...
Sep 25, 2021 1:00 AM1424.22796149 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdf38e02b3214dc8ab0cb4ec9...
Sep 25, 2021 12:00 AM952.26744602 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcede329ccb633d3b9435df6f...
Sep 24, 2021 11:00 PM1519.42436905 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv61d335c0140ee67175cf942f...
Sep 24, 2021 10:00 PM1438.77410455 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdf951559f4fcf91d7a9ae332...
Sep 24, 2021 9:00 PM1612.24739651 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv845ba0a2c3f352b5334b5070...
Sep 24, 2021 8:00 PM811.17909346 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv23484ccdfc3effd85997a161...
Sep 24, 2021 7:00 PM1303.64824534 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv594a5e21ef7e4f3c65241e18...
Sep 24, 2021 6:00 PM821.26181765 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb3969cb68e22c198691292a7...
Sep 24, 2021 5:00 PM1136.92447605 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv04e807c496fd38830dc67e74...
Sep 24, 2021 4:00 PM1180.00338585 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv22f4f5b18c3125923bc71fed...
Sep 24, 2021 3:00 PM1162.90061774 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc497a7f7b8699ffd392c8966...
Sep 24, 2021 2:00 PM1299.32130141 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv69ff9b97da50a2b23fe5d837...
Sep 24, 2021 1:00 PM1154.86567536 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4546eef07ceb1e2cdcd09770...
Sep 24, 2021 12:00 PM1114.30791281 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvffa3e383184c551981a6e55a...
Sep 24, 2021 11:00 AM1239.56517039 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc9ef95d02feeab90eb6fa5a8...
Sep 24, 2021 10:00 AM1566.54007059 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv51aa96d4407309dda0e8b4d3...
Sep 24, 2021 9:00 AM1404.30910278 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd1816446366faffe467c35ea...
Sep 24, 2021 8:00 AM1451.12313345 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv25ecd15005072498b8dbf638...
Sep 24, 2021 7:00 AM764.87675032 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcaf33d7f277ecf742c215353...
Sep 24, 2021 6:00 AM988.64188053 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc66387b67fca3e195786be48...
Sep 24, 2021 5:00 AM1389.09999086 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0da34bc5dc3bd1f07b0a6a3e...
Sep 24, 2021 4:00 AM1252.01610037 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvcd4ab2ba119b6f68d622adbd...
Sep 24, 2021 3:00 AM1172.62911065 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv309de1cc8cda01aff561452a...
Sep 24, 2021 2:00 AM940.82041942 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4080bda4ef2d380da2c97f6d...
Sep 24, 2021 1:00 AM605.69375812 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv268fad0bb1f580f2a4d22589...
Sep 24, 2021 12:00 AM439.70390432 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv85f1814f96944446cf19a773...
Sep 23, 2021 11:00 PM507.51082083 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5da2a860e0ef771277fdeaca...
Sep 23, 2021 10:00 PM715.29432383 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv06749d54f0c50bef1c5f1c18...
Sep 23, 2021 9:00 PM515.55485698 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv22d0976d4bd53ebb30339fc3...
Sep 23, 2021 8:00 PM1013.91956490 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce8034fcd7c399c5f50ed9a9...
Sep 23, 2021 7:00 PM948.56698163 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8eacc8ba2bb31b864b605bd2...
Sep 23, 2021 6:00 PM855.38118003 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva87d7bc760210eb7264bc0fb...
Sep 23, 2021 5:00 PM820.79873714 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv289a208c092c69efde3ef8ee...
Sep 23, 2021 4:00 PM814.07235966 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdc9d4bbb9296e600331b549d...
Sep 23, 2021 3:00 PM1181.76799134 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve78e958922f334663d6e8070...
Sep 23, 2021 2:00 PM906.26913737 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5304196e69d82431da394969...
Sep 23, 2021 1:00 PM716.87316658 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7e0dc0dba8658f01b3415758...
Sep 23, 2021 12:00 PM696.50863531 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcve85e14968c0e8d6cc70b1e90...
Sep 23, 2021 11:00 AM761.62297379 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0eb2afee52f8967f47d5cca4...
Sep 23, 2021 10:00 AM1217.92039575 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva51a522f5b9278c058d009d0...
Sep 23, 2021 9:00 AM994.59216315 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf092e9b0a73d9c44ef4dd46e...
Sep 23, 2021 8:00 AM601.67801601 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95175072a34432f5dc320c7b...
Sep 23, 2021 7:00 AM532.66500439 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv57d3a35c04df3d90df2d6005...
Sep 23, 2021 6:00 AM933.19479310 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva7df3708d9352a41a59a184c...
Sep 23, 2021 5:00 AM734.09608904 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8a15951553d3bebbe18b350a...
Sep 23, 2021 4:00 AM936.17886153 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv777f4564e107aff21654c226...
Sep 23, 2021 3:00 AM730.02161273 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv734358a0727eaa8fd4cdb4a2...
Sep 23, 2021 2:00 AM688.28202584 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdea9f37e392c4d4abe394cbe...
Sep 23, 2021 1:00 AM1071.70316802 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva3804d17d5b02062c5ddf456...
Sep 23, 2021 12:00 AM382.78475227 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvff3cd3bcacb5ac2e92deea23...
Sep 22, 2021 11:00 PM787.06691884 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv8fac9005078828ccf903be21...
Sep 22, 2021 10:00 PM525.55167692 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv66145d116c3a07204477473f...
Sep 22, 2021 9:00 PM764.67442841 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv66f871215a8e5335dd48fe0b...
Sep 22, 2021 8:00 PM877.60491802 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvaf7aab7d7faa2ba46a590ee4...
Sep 22, 2021 7:00 PM679.73075607 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv9d61dbbf6c8c97d3c5d5ba58...
Sep 22, 2021 6:00 PM783.93096177 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbead319fea197b557da47665...
Sep 22, 2021 5:00 PM706.42133039 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0898213b72ffa6a81fd3e2c3...
Sep 22, 2021 4:00 PM1295.55632918 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd3c1edf16c97b0e6a187a6d4...
Sep 22, 2021 3:00 PM527.22201018 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0613df3548b6c892774f2b9b...
Sep 22, 2021 2:00 PM729.50924222 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv32165e1c4f600ce31f9d45d8...
Sep 22, 2021 1:00 PM1241.03745618 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2b81c55b992e3f5e74c7800c...
Sep 22, 2021 12:00 PM621.94873248 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcva6d002ee3953169829676b20...
Sep 22, 2021 11:00 AM1011.82990000 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv72c43536e96b98bb475a7a71...
Sep 22, 2021 10:00 AM650.15019885 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb6801f3e4b827445363e87ba...
Sep 22, 2021 9:00 AM688.24483427 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6d41dd22997dfd0aa758ade8...
Sep 22, 2021 8:00 AM797.40803858 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf2782cc6564527849449b542...
Sep 22, 2021 7:00 AM1081.96134218 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv5b13f9d9765b8a21172553ca...
Sep 22, 2021 6:00 AM644.51146980 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb48e466be45965a180340561...
Sep 22, 2021 5:00 AM643.55942738 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv50b0cc5f4dbe8f394ddbc504...
Sep 22, 2021 4:00 AM600.59808306 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv232f50a642e6d3391131b7d9...
Sep 22, 2021 3:00 AM751.05322289 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvdb2bc8c7cd1900fe7a345277...
Sep 22, 2021 2:00 AM630.89490425 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3d00e6e0ce6fdfe24832cf05...
Sep 22, 2021 1:00 AM892.14391357 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv0f7b289a3ef8f9d166732701...
Sep 22, 2021 12:00 AM553.72881166 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv4fbc33ef447fbe4a4026b582...
Sep 21, 2021 11:00 PM832.66660950 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvac7f39f0b22d600481e71ad5...
Sep 21, 2021 10:00 PM547.55719017 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv2eadd74c9335069ee1adb457...
Sep 21, 2021 9:00 PM986.38842387 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv87dde3298ca1dd15414db18c...
Sep 21, 2021 8:00 PM1191.80616401 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6f59cf76698886c7c32d9514...
Sep 21, 2021 7:00 PM793.96319288 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv34b65db0204cd72c38a8cf57...
Sep 21, 2021 6:00 PM1304.74512787 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvce50f4e9b95f00e6a189e114...
Sep 21, 2021 5:00 PM617.93178465 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbf27fafc1464d4b27aa546d7...
Sep 21, 2021 4:00 PM615.61901387 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvc5b42c6823242ef621871c36...
Sep 21, 2021 3:00 PM904.34813224 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv6bbc40e8a741ef8f5f382940...
Sep 21, 2021 2:00 PM562.03719585 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv3be8be1f45835b0fced15015...
Sep 21, 2021 1:00 PM719.54219036 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv95483518c0601cbe3e36212c...
Sep 21, 2021 12:00 PM884.75686772 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvbc440a784df58cd9fddb4a5e...
Sep 21, 2021 11:00 AM682.16520768 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv1f725e3f652cf2c525a854d8...
Sep 21, 2021 10:00 AM853.70351562 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd31d0ca92853af3b59f1d5b9...
Sep 21, 2021 9:00 AM1019.20269617 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvb7eaa09d4c3ff9ca35a18fb8...
Sep 21, 2021 8:00 AM842.52532949 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvf1c075c000b62fb4d79b9a02...
Sep 21, 2021 7:00 AM811.48941692 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv7da3dae450771910bb357a7c...
Sep 21, 2021 6:00 AM903.00507440 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv99bdc4c7b2840e07163ff5e4...
Sep 21, 2021 5:00 AM817.80672677 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcv79427bdc8efa565d14a12131...
Sep 21, 2021 4:00 AM80.59404839 RITOBLdbdmRJTsm4kHNepUzbMXA9e8SAzkcVcvd5b094c3305f37794081634f...
« Back to this wallet dashboard