Ritocoin payouts to B5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq

Time (UTC)AmountRecipientTransaction
Aug 4, 2020 5:01 AM2731.15647258 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq561f620317e4bab0da7f2975...
Aug 4, 2020 4:01 AM2967.43546369 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa02fd6ea3c39ca1050ff2cf4...
Aug 4, 2020 3:02 AM3306.91994919 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf66da1f04f06d0b590e4ec4f...
Aug 4, 2020 2:02 AM1978.91411107 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d893901961179200d7240cc...
Aug 4, 2020 1:02 AM1543.82562971 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96df0b896da6e0c1980fb05d...
Aug 4, 2020 12:02 AM1475.90661141 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6c1b169ad5583fbf5bd2a76...
Aug 3, 2020 11:00 PM1079.85271822 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb8b97b8076e1218e59dc95b...
Aug 3, 2020 10:02 PM1820.82655489 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca3dec81f5f68c0f3e40f21e...
Aug 3, 2020 9:02 PM1716.98059801 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda44701fc12c50d1b25119d1...
Aug 3, 2020 8:02 PM623.78335376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34a4ea82b71782ee2974f82a...
Aug 3, 2020 7:00 PM488.00262786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c3ea608bef595de749213d5...
Aug 3, 2020 6:02 PM771.18876994 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e1bb03a5f98f92409a513d6...
Aug 3, 2020 5:01 PM896.10966246 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb3609d367d58ef3c79a20ff...
Aug 3, 2020 4:01 PM483.66073007 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1487688ec1d16b914021e89e...
Aug 3, 2020 3:01 PM890.09078050 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd155c6e6a8cde77cbdd7f29...
Aug 3, 2020 2:02 PM982.21430475 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbfb92a550e95b9ff53c4d84...
Aug 3, 2020 1:02 PM1180.31314797 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4c3bb8d5d4b3098b17283d8b...
Aug 3, 2020 12:00 PM1060.28255832 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb64a30bd032a065b0ebbb2ca...
Aug 3, 2020 11:03 AM1227.44519611 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39fe04a7d04c01ca87747d80...
Aug 3, 2020 10:01 AM1417.05165796 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq132b7a87b847e27ecac23eb5...
Aug 3, 2020 9:01 AM1510.96678401 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5bb9d74a57cd2180d81a251...
Aug 3, 2020 8:01 AM1148.27320056 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f754bbb86af7edef1b43f19...
Aug 3, 2020 7:01 AM1708.07319428 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq198ee08b1e52fec5ab62d3ef...
Aug 3, 2020 6:01 AM1023.50696678 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq385d85de4752ed7a4d96d614...
Aug 3, 2020 5:00 AM1199.95494976 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq892abee496e8d10ae15b78cc...
Aug 3, 2020 4:00 AM3320.10118544 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f244e737803aea85bfc9a72...
Aug 3, 2020 3:01 AM1947.41889058 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq255435eebb89d2a7789ec3fa...
Aug 3, 2020 2:01 AM2032.81342919 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq386c877c425132ae0763031c...
Aug 3, 2020 1:01 AM2087.94924577 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38eb311e6a2001fe36b8160f...
Aug 3, 2020 12:01 AM2162.45650152 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c59dca5f8802f3f1c70eb25...
Aug 2, 2020 11:01 PM2034.99896769 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b62d0cfc1be4296d0a8135d...
Aug 2, 2020 10:01 PM2246.05476376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f0fbbb4016e67f32e8b460c...
Aug 2, 2020 9:01 PM2281.91844348 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dabb5565ed2c67c9b1bba04...
Aug 2, 2020 8:01 PM965.45377267 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19cb2ad34c9b110d51d69a32...
Aug 2, 2020 7:00 PM1162.74191240 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7de9f9ac214b3fc75cba115a...
Aug 2, 2020 6:01 PM939.87089228 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70d36108515d2aeb47e45d53...
Aug 2, 2020 5:01 PM1313.39419754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f3d683fafeadec56e183e2e...
Aug 2, 2020 4:01 PM1077.76657660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05f437ae55e94e2075315132...
Aug 2, 2020 3:00 PM902.01623829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e78863946be8673fe805bc1...
Aug 2, 2020 2:01 PM1303.39950217 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq994c1c2c5d58550737726d61...
Aug 2, 2020 1:01 PM508.68687651 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq27215fe6bcb8641c71ac5c73...
Aug 2, 2020 12:01 PM1631.37901741 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a38742ddcb126088f939331...
Aug 2, 2020 11:01 AM2300.85780969 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0689f89606357b09b00a7e3f...
Aug 2, 2020 10:01 AM2094.19555573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a01e868cb11f7b2768bfc82...
Aug 2, 2020 9:01 AM818.62755832 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb695778bc65f3ba805da94a...
Aug 2, 2020 8:01 AM2802.65450100 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9b1e65dc4250c3afbb7254f...
Aug 2, 2020 7:01 AM1817.67348293 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq036c8bc123782484b6e6fff9...
Aug 2, 2020 6:01 AM2110.63874064 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbdd386b34d96fd51c0963cf5...
Aug 2, 2020 5:01 AM1667.62994300 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe70748789bea489ce84ba81d...
Aug 2, 2020 4:01 AM3548.08188888 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1de16e44d5ffe9247133354...
Aug 2, 2020 3:01 AM2737.29035371 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56dbc9d2a8b6e95dd414ced5...
Aug 2, 2020 2:01 AM2594.71334010 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe73818049713cc726b66dca1...
Aug 2, 2020 1:01 AM1861.39343315 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8684b53af11410f60806303a...
Aug 2, 2020 12:01 AM1520.46027274 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq147e6239cbc97640c457b0db...
Aug 1, 2020 11:01 PM1231.35477633 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71e4138ce367220a725b38c7...
Aug 1, 2020 10:01 PM1668.84473866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1dad797757ddad3ba3f5d13...
Aug 1, 2020 9:01 PM1228.74940203 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53640df67d02a551ed54a614...
Aug 1, 2020 8:01 PM518.84439015 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcdd62fb4265e5936aef2c10d...
Aug 1, 2020 7:01 PM1991.48378421 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc9b3c980278f9cdd91ba7099...
Aug 1, 2020 6:01 PM835.12307130 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq863a6ee270ce543f4d2b58e4...
Aug 1, 2020 5:01 PM822.85647926 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq83687b1a14133784e4d6940a...
Aug 1, 2020 4:01 PM870.16225828 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd868c37021379cfc603e48cf...
Aug 1, 2020 3:01 PM1370.91976030 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2dfbdf59d116ed451b1ba950...
Aug 1, 2020 2:01 PM1308.96861492 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ec2ba9854bb85085657311d...
Aug 1, 2020 1:01 PM1353.79860965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5beff7163ebd154095dfd643...
Aug 1, 2020 12:01 PM720.72114954 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34fe3262ece3ceab66352b7a...
Aug 1, 2020 11:01 AM1093.73153661 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3388799167d3479694b3b4aa...
Aug 1, 2020 10:01 AM1798.37167247 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq73634e7e38d14b4b4892ba8d...
Aug 1, 2020 9:01 AM2413.01458054 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf8003d3f3d9034e4cba763a...
Aug 1, 2020 8:01 AM1950.41083284 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53c5f00da6b1fe9f6c00df84...
Aug 1, 2020 7:01 AM1637.08846458 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa490786885de4d560e16ca54...
Aug 1, 2020 6:01 AM2029.63355353 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq69aba9151289a483e9a179fe...
Aug 1, 2020 5:01 AM2531.76164099 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe9243fb10b1102c6e5752dd...
Aug 1, 2020 4:01 AM3546.30051082 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a2b15f4399a25082f594e49...
Aug 1, 2020 3:01 AM1401.06979658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq695f3f17ba890bcaa0e43b54...
Aug 1, 2020 2:01 AM3213.77172920 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8850dbb7509fa8704b49b99a...
Aug 1, 2020 1:01 AM3324.87981240 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbcbf0578cdcc71dda85465ac...
Aug 1, 2020 12:01 AM2202.67812801 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf0aa1b0973262d7ec1025952...
Jul 31, 2020 11:01 PM1744.65746488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2abb184b38e53f3b4a9a3e94...
Jul 31, 2020 10:01 PM2550.87833338 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq86be2452677388d5e08257b0...
Jul 31, 2020 9:01 PM1607.95658454 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb00ce8ac7a5656b896221e6...
Jul 31, 2020 8:01 PM1577.47698939 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq210f10546b69957a4bf8f49c...
Jul 31, 2020 7:01 PM1751.59775231 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e3f21b0246ae779e1a912b6...
Jul 31, 2020 6:01 PM1133.52969292 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq781894ea7e428cdf963c7c5c...
Jul 31, 2020 5:01 PM923.14811181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe10b57d864cab50838c4675d...
Jul 31, 2020 4:01 PM358.31764640 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30e8d061cda6cc776c47bc30...
Jul 31, 2020 3:01 PM948.05051714 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6d89116d182575154b341d0...
Jul 31, 2020 2:01 PM1913.18304217 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq466d663ebb3309cd184a4189...
Jul 31, 2020 1:01 PM1483.30801544 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1cd52882108ff0603d3048ce...
Jul 31, 2020 12:01 PM2472.65238181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda41056e1beb1f97c7009de4...
Jul 31, 2020 11:01 AM2092.70080514 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34437d2a69c79a2c9485047e...
Jul 31, 2020 10:01 AM2111.83948256 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeea5952ecb645c7005980be7...
Jul 31, 2020 9:02 AM2813.45368974 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8785a703533fa484215e88d4...
Jul 31, 2020 8:00 AM1956.49832011 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6158cccc30a131ceff695298...
Jul 31, 2020 7:02 AM2761.77494620 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5a013d51dbae5bad9cbbdd0...
Jul 31, 2020 6:02 AM3683.24439126 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1821ee8a283794dd1f5867c0...
Jul 31, 2020 5:02 AM3424.81628826 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq693413a969469b81b433caf2...
Jul 31, 2020 4:02 AM1937.33215404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a0ce23613907881401d3c58...
Jul 31, 2020 3:02 AM2596.99469017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f8e95252ca9e1b9c032c1e0...
Jul 31, 2020 2:02 AM1988.82059771 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5af0ce64bca275c60f8ddb67...
Jul 31, 2020 1:02 AM2934.48973480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq65b3a97974fc08c7a8666b00...
Jul 31, 2020 12:02 AM1972.14120960 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaaad8c2281e2c8c3f5de8354...
Jul 30, 2020 11:02 PM1835.12780709 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2665e3f5f55df777fa56dc3e...
Jul 30, 2020 10:02 PM1263.17776178 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq639504fcb32933b933a8634b...
Jul 30, 2020 9:01 PM2265.11217009 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26a38791867f420acb653117...
Jul 30, 2020 8:02 PM856.15336164 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq450b7100c4b1913fb201f5e0...
Jul 30, 2020 7:02 PM2187.19099576 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab30d3649f1dc351caf31602...
Jul 30, 2020 6:01 PM1534.17740370 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3058bf6449eb2c102f0b51ef...
Jul 30, 2020 6:01 PM878.78433733 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3058bf6449eb2c102f0b51ef...
Jul 30, 2020 6:01 PM975.34188482 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3058bf6449eb2c102f0b51ef...
Jul 30, 2020 6:01 PM1750.80089660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3058bf6449eb2c102f0b51ef...
Jul 30, 2020 2:02 PM1189.30130735 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03b6b1af81e4fa01e54c3b6d...
Jul 30, 2020 1:02 PM921.87953598 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0e7e7219efb9b35eb7ee01c...
Jul 30, 2020 12:02 PM740.51281391 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50004e94606e64ee4e6b6476...
Jul 30, 2020 11:02 AM697.74757179 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a7ac310d3eef941fcd34a2b...
Jul 30, 2020 10:02 AM757.65610183 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3924a5d5a8b49a3c4851bcda...
Jul 30, 2020 9:01 AM1174.64405952 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq83c78d252e043b876a0dcd3b...
Jul 30, 2020 8:02 AM2187.79512385 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a612a669b0d04a1fa161ef3...
Jul 30, 2020 7:01 AM3331.09162190 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4fcc0c3405de20f8ffdb61cc...
Jul 30, 2020 6:01 AM2493.30876074 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c36d2b7844205915c48abc7...
Jul 30, 2020 5:02 AM2206.59804882 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd279da19e4a77cdb9c31faf1...
Jul 30, 2020 4:01 AM3245.93077921 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76d1c659ba4513512999f20a...
Jul 30, 2020 3:02 AM2488.42949124 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca704611a6692fe3ac03b39d...
Jul 30, 2020 2:01 AM1945.72992077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39ec25760b542781c750d7bc...
Jul 30, 2020 1:00 AM2097.02352983 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e544cfbed70b665f1165ed8...
Jul 30, 2020 12:00 AM1879.64911051 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88d6f477d327600cd0e8978f...
Jul 29, 2020 11:02 PM1219.78395191 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88c9d38619c4754698a922ca...
Jul 29, 2020 10:02 PM1657.47044594 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf6fa0fb64885e31c0e53ff5...
Jul 29, 2020 9:02 PM1644.10051754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7ed6e8148fb5657b8de9e801...
Jul 29, 2020 8:02 PM2051.61599499 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq286e7a085d44a4d8555fe325...
Jul 29, 2020 7:02 PM1594.22857989 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq858876a29ffe71f6c8173d8c...
Jul 29, 2020 6:02 PM1231.45089001 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6dae201b255dbd817c379f4b...
Jul 29, 2020 5:02 PM1368.46618766 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq371c0f6a05de0e1d307be3aa...
Jul 29, 2020 4:02 PM892.29688893 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqefe1f9f16c12bb5f4b69b706...
Jul 29, 2020 3:02 PM1003.37391075 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0edfe4e5591bb65e56af6232...
Jul 29, 2020 2:02 PM1085.80436760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1cfbb7c35ab40891fc4216e1...
Jul 29, 2020 1:02 PM1454.29006854 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq426e407fda2b55e9b123c9dd...
Jul 29, 2020 12:02 PM1581.71366378 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fa3c16c2a39c9ac1a1a535c...
Jul 29, 2020 11:02 AM1236.94742785 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9091d96538f64d522c8d3e09...
Jul 29, 2020 10:02 AM1822.09668955 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1d6f44324f7cb2b8f852cfb...
Jul 29, 2020 9:00 AM1390.55941503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92b1f5c55ac1453d1f631133...
Jul 29, 2020 8:02 AM2458.84852795 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66c5b8efbef7228361a8a995...
Jul 29, 2020 7:02 AM2323.50403891 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1638907be4c5bcddb9edff3d...
Jul 29, 2020 6:02 AM2584.59360898 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb9c43fe6b293ac8f64c515c...
Jul 29, 2020 5:00 AM1947.52940453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3f8f52de5bbdffce9cbca77...
Jul 29, 2020 4:02 AM2370.75477266 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq999cca08162bfbeb917bcfb7...
Jul 29, 2020 3:02 AM2362.40997570 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57e8ba0abd9998cd2fadfcf9...
Jul 29, 2020 2:02 AM1791.84230204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6f43a487b7b2e28ce3b78971...
Jul 29, 2020 1:02 AM2660.16775455 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7546bbdc1670a8e2c1c03dcb...
Jul 29, 2020 12:02 AM2052.38203658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b5d59dd33658841ef500392...
Jul 28, 2020 11:00 PM2047.27339259 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ee9916d289242262796c34d...
Jul 28, 2020 10:02 PM1590.63034362 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63d9bc0cc351c0bf5192ad1c...
Jul 28, 2020 9:02 PM1689.06505573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq13d7f6e32ca49bb34908f9e0...
Jul 28, 2020 8:02 PM1777.92523886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5135b0e3ab42106be232789a...
Jul 28, 2020 7:00 PM2357.59947988 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe684ea2b84be51c22f2d90ff...
Jul 28, 2020 6:02 PM799.60184927 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb192fd4088d3961de189cddf...
Jul 28, 2020 5:02 PM1060.55959158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d24de6f10c2ef21ceea1a17...
Jul 28, 2020 4:02 PM862.24529437 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3bf6b921fd6b9ba4b4b73d8d...
Jul 28, 2020 3:02 PM1340.81229860 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c31720dd1cd7572ba134929...
Jul 28, 2020 2:02 PM1520.91714142 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb457dea8261a9a17b4b154a2...
Jul 28, 2020 1:02 PM1320.58822575 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53d972c33c1849a02838b610...
Jul 28, 2020 12:00 PM849.00275550 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccd8923782be3b1922b0a26f...
Jul 28, 2020 11:00 AM750.36576035 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebb3cfb3f4bb15165d7a12cf...
Jul 28, 2020 10:00 AM914.74033618 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa54ba04978107130652ddf08...
Jul 28, 2020 9:02 AM1673.93967816 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2089fea00edd0223de402ed0...
Jul 28, 2020 8:02 AM1949.60670473 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5425ab32930a4257bc641b83...
Jul 28, 2020 7:02 AM1652.48840789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed36d349a1f1f5718211dbd0...
Jul 28, 2020 6:02 AM1518.76767423 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf42f31b3ac258afb750f9a6d...
Jul 28, 2020 5:02 AM1956.71895796 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb50b874ab85ba8f8edd2b588...
Jul 28, 2020 4:02 AM2365.95446684 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8708a9ec105bb0fc3c026436...
Jul 28, 2020 3:02 AM3225.91795252 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf016529d15fdfb3525c52ec0...
Jul 28, 2020 2:02 AM1633.37082078 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq954c6d93b1706fbf94ef8772...
Jul 28, 2020 1:02 AM2012.48712073 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24301de5559a9517e3ed416a...
Jul 28, 2020 12:02 AM2313.33990380 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae2650fbd74983107babbae4...
Jul 27, 2020 11:02 PM1457.07763779 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34808616a8c2e4b92049b484...
Jul 27, 2020 10:02 PM1688.62458155 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74606e672f9f365c2a9df48b...
Jul 27, 2020 9:02 PM1138.91095717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe77707a97190ea3538e051bc...
Jul 27, 2020 8:02 PM1386.09548609 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbe86837dffa133a847e0400a...
Jul 27, 2020 7:02 PM1304.75576977 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1855686deeabb60514c909e6...
Jul 27, 2020 6:02 PM811.13991364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf374f6778eeb5f9778ef1d1a...
Jul 27, 2020 5:02 PM2115.66383809 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq892735c671034363164dd465...
Jul 27, 2020 4:02 PM930.84608108 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq321def45d2ac228f09418a29...
Jul 27, 2020 3:02 PM1134.56162290 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a2c48b4edc52c91f4160955...
Jul 27, 2020 2:02 PM1266.92975020 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d81d199ac0a1bc1075af928...
Jul 27, 2020 1:00 PM1207.99360135 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq950afa219e2e9e7cf101c285...
Jul 27, 2020 12:00 PM1341.64070422 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc663807624fe9a7676f5249c...
Jul 27, 2020 11:00 AM1659.78032051 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6fd369880726feece84a18a...
Jul 27, 2020 10:00 AM1732.59303428 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f3c48ef925105737ff1e74d...
Jul 27, 2020 9:00 AM2437.13864742 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdaa0ceab61d8d5fb0b081f59...
Jul 27, 2020 8:00 AM4473.19317717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4663bd617bf0fe5f25e38b11...
Jul 27, 2020 7:00 AM1674.90677705 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc2f8c54591a349be48179f0...
Jul 27, 2020 6:00 AM3062.70797602 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq342f42abf39943d39a7948b8...
Jul 27, 2020 5:00 AM4631.49101731 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq397993bbc3abbfcd2e8a2fa6...
Jul 27, 2020 4:00 AM2641.04084119 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3720456ce0849bb018701042...
Jul 27, 2020 3:00 AM2507.00506828 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d7d0fcde34accdd54b4f66b...
Jul 27, 2020 2:00 AM2932.49116589 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa656345742801dc203504ac1...
Jul 27, 2020 1:00 AM4100.71118478 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa17de4dce304ddf62f591b9c...
Jul 27, 2020 12:00 AM2496.39099811 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1aed5e78694b1a405af658b8...
Jul 26, 2020 11:00 PM3411.97643957 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62ad2dbd77fe72c5765540f3...
Jul 26, 2020 10:00 PM2825.93033348 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq35458e02b180e0140433f74a...
Jul 26, 2020 9:00 PM3437.58663558 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74dc3c92ef3966d8f861897e...
Jul 26, 2020 8:00 PM2343.56326579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe57a1112f292dc2c5447e105...
Jul 26, 2020 7:00 PM2356.43932783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e3a66dadfb9cfbccae38113...
Jul 26, 2020 6:00 PM2729.42528779 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeab109cce7541c090c718045...
Jul 26, 2020 5:00 PM2579.43095710 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16072e1b39f2449ed93fe376...
Jul 26, 2020 4:00 PM4336.95136621 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq479ba8c5fbb2baf30358f404...
Jul 26, 2020 3:00 PM1016.21666929 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d7c84ec28d3c25e99c265f9...
Jul 26, 2020 2:00 PM1054.94104721 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed824f52705eef30caa78b6e...
Jul 26, 2020 1:00 PM5464.64470424 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e85f60b16e71ff998c35ee1...
Jul 26, 2020 12:00 PM2602.81586302 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ee262b5f32b4a7c23c33dcc...
Jul 26, 2020 11:00 AM1823.86986226 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb62518aa3b7ca8f7984f190f...
Jul 26, 2020 10:00 AM2089.52806298 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb367d19e817bb1fc428494bd...
Jul 26, 2020 9:00 AM2824.61961510 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f6bb9be1a8abdb6793c192c...
Jul 26, 2020 8:00 AM2515.74978578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbce4e44587b4bd7238721657...
Jul 26, 2020 7:00 AM3928.78956738 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc00c886578fb756f39fc7b8e...
Jul 26, 2020 6:00 AM2846.37117215 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d169ffc8d191e834ab1e121...
Jul 26, 2020 5:00 AM4516.79589272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1db367a18cfcbef07219b8bc...
Jul 26, 2020 4:00 AM4135.28186342 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18414dc02b538a5625b731cc...
Jul 26, 2020 3:00 AM5782.08265750 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9abb35aa0d6b68a23429ab8...
Jul 26, 2020 2:00 AM3762.17395280 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51596d7ee8f7e44e10e7599d...
Jul 26, 2020 1:00 AM3218.04824191 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq759d9c0095892cf6d333a7db...
Jul 26, 2020 12:00 AM3669.49385213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0295d9dad3cbca29e96b0513...
Jul 25, 2020 11:00 PM3672.68780153 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd248c7cd6ac5eba120c313e9...
Jul 25, 2020 10:00 PM5078.57652352 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbe7d29218c329f0230751fc...
Jul 25, 2020 9:00 PM3814.10304877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa36561415409ab0b531aa97c...
Jul 25, 2020 8:00 PM3431.44589531 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b79a011b36480744656b10c...
Jul 25, 2020 7:00 PM4312.88152890 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a605c936bd86ca9b2bdfafe...
Jul 25, 2020 6:00 PM3801.23900284 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a4ca518691f183b9b27c106...
Jul 25, 2020 5:00 PM3529.19822786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd37d8043f9653bbf51c3765...
Jul 25, 2020 4:00 PM1696.47319965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd791bb112035d437dc199888...
Jul 25, 2020 3:00 PM2959.20687881 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe4c09955404f23fc226c312a...
Jul 25, 2020 2:00 PM4095.97125897 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9abf2f965f3ccf1e96b43054...
Jul 25, 2020 1:00 PM2037.14133108 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10e6613a7a9926ac8b951d91...
Jul 25, 2020 12:00 PM750.91301762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5420e63d6378a02c7e09b679...
Jul 25, 2020 11:00 AM2535.37752703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdde06266d5a6e2269190d1e6...
Jul 25, 2020 10:00 AM3410.58160868 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5bad8f6ad19f4ed01dda4d1...
Jul 25, 2020 9:00 AM3084.28927551 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcab9423d72e9c09cb5912024...
Jul 25, 2020 8:00 AM1898.23970931 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63ac1709a47d7f548f39c327...
Jul 25, 2020 7:00 AM1666.21065950 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fd8a784e8077e053669741e...
Jul 25, 2020 6:00 AM3863.70842031 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7a1f206e0b6e1eb836cd401c...
Jul 25, 2020 5:00 AM4888.05438885 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb6f716a15e8008eeed2d57e...
Jul 25, 2020 4:00 AM2776.98901465 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1ea5f30db7cf6babf20bac6...
Jul 25, 2020 3:00 AM4584.52926832 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf890b1f8f96791b6ee4cdd5a...
Jul 25, 2020 2:00 AM2585.36045450 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8589687343fece4df94d4a78...
Jul 25, 2020 1:00 AM2082.97756339 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2aa561408574167307e77e9f...
Jul 25, 2020 12:00 AM1768.69009693 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0aa08f034a88ebb2a97d58d1...
Jul 24, 2020 11:00 PM2930.47320384 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq27020db8b4bb445906f7b5b8...
Jul 24, 2020 10:00 PM4605.30407877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1454bf5e2e035ba30ac277d7...
Jul 24, 2020 9:00 PM2737.76395832 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7bc36c5ea72abbc8e589c2c2...
Jul 24, 2020 8:00 PM2029.56817468 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc28f73869cd4f935422c6238...
Jul 24, 2020 7:00 PM3115.55904475 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24e3e4f70cff28d394e9df85...
Jul 24, 2020 6:00 PM2434.62200102 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd552a6654b4df5fcefb89b9c...
Jul 24, 2020 5:00 PM1655.20993482 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa20f1c223c18932ebdda66b...
Jul 24, 2020 4:00 PM3658.18437121 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b683143e63e1f0e02e10f2e...
Jul 24, 2020 3:00 PM2896.31093440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c036baf4e0b5a97052259ce...
Jul 24, 2020 2:00 PM4060.36045749 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52fb40ccb374d4560eb1d3fd...
Jul 24, 2020 1:00 PM3857.71424129 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c9df0d9a387c35497835aa5...
Jul 24, 2020 12:00 PM2774.00024398 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a341f96a2a14014ba39ab68...
Jul 24, 2020 11:00 AM1455.51981974 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec9faf0bdc144367953a588b...
Jul 24, 2020 10:00 AM2003.39990492 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9233da38b0560d43bf17c2a9...
Jul 24, 2020 9:00 AM5651.44483065 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c7d02dbf2ddfdf9d4518013...
Jul 24, 2020 8:00 AM4134.15864962 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq84859f93ba44241911f0d0a1...
Jul 24, 2020 7:00 AM2977.86689000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq579b06f852cf3d9e6fa92d5c...
Jul 24, 2020 6:00 AM1667.21067047 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85a4917424820ea07cda2802...
Jul 24, 2020 5:00 AM1990.21033244 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8146b157c5d7c988c64795d...
Jul 24, 2020 4:00 AM3358.52217717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab6e968415f92556090d977a...
Jul 24, 2020 3:00 AM2709.19325558 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b10d954d6c82af59cf796a2...
Jul 24, 2020 2:00 AM1952.89487216 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc38447853bc76921b448bf45...
Jul 24, 2020 1:00 AM1316.95732574 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7bf95cfcde1c6985a8bc594b...
Jul 24, 2020 12:00 AM1004.31071705 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb396c93c9d0912ead515dd4e...
Jul 23, 2020 11:00 PM3021.76805393 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf40ada2caa3e9ef53308c9a1...
Jul 23, 2020 10:00 PM2508.28272216 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50cd20326c93531af725c6b4...
Jul 23, 2020 9:00 PM1830.31133844 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00f434b37ceb18f98efea9ec...
Jul 23, 2020 8:00 PM3181.11655212 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f1366abf5957f3017a49e6d...
Jul 23, 2020 7:00 PM4055.92785873 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06e4f45227ba9c1edc42af87...
Jul 23, 2020 6:00 PM1822.09979022 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc41b7648e8550101470c2a47...
Jul 23, 2020 5:00 PM1427.70910045 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq173959764fb56354b890b4de...
Jul 23, 2020 4:00 PM2829.19324962 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqded999fdaf284e1b1e7d4560...
Jul 23, 2020 3:00 PM1811.76623852 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf386209a532418f60ed14af8...
Jul 23, 2020 2:00 PM1991.98588846 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqafd116cc54852eee3ff6e5a3...
Jul 23, 2020 1:00 PM3113.61620613 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq769d0eb4adc04b7a6ca933d0...
Jul 23, 2020 12:00 PM2546.43448411 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1dd35f9821a075ae7e9c3234...
Jul 23, 2020 11:00 AM1773.51985841 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff8f344daa66e2901279f3c5...
Jul 23, 2020 10:00 AM2639.68368340 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b4ca5889fb2c8b4300d77b8...
Jul 23, 2020 9:00 AM2226.33562527 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc66afa0cb6913649d8a74b67...
Jul 23, 2020 8:00 AM1698.09703867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0d5acf2e45e6d96db878a774...
Jul 23, 2020 7:00 AM649.85668711 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b3d46a2681da2df9472e0ba...
Jul 23, 2020 6:00 AM2111.70863453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6219b9eb43587a1c0d601364...
Jul 23, 2020 5:00 AM1372.92174348 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c637fe0ba1bb34954111916...
Jul 23, 2020 4:00 AM2005.52967783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb02de8bb46f019ae8ca5b1aa...
Jul 23, 2020 3:00 AM1346.03957288 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf77e0734e617529bb6b77a76...
Jul 23, 2020 2:00 AM1953.64803497 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4157c4103bcb85d370b67fda...
Jul 23, 2020 1:00 AM2588.59824524 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0de6a36449e170d3f18b322...
Jul 23, 2020 12:00 AM2095.39199736 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae07fe760c7d0639036de15b...
Jul 22, 2020 11:00 PM539.13674392 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf43798c3d262064b7636aa4b...
Jul 22, 2020 10:00 PM456.80166058 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74ddc5f588aeccf88cd3b04f...
Jul 22, 2020 9:00 PM529.67254545 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f75a0a60f8f31d7ba01a180...
Jul 22, 2020 8:00 PM5007.38234227 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq753da41f47205cf53849d6f6...
Jul 22, 2020 7:00 PM2307.98395608 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39ab6c0091c72e9d59798d3d...
Jul 22, 2020 6:00 PM2258.38501854 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9441b7847862910de5d55337...
Jul 22, 2020 5:00 PM1837.63771651 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe45b8159f4c94119fb44fb34...
Jul 22, 2020 4:00 PM1926.64204559 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq970593ce8f170492a5257754...
Jul 22, 2020 3:00 PM1379.01597402 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc0697594a1c29c019ba447ae...
Jul 22, 2020 2:00 PM393.55308547 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8445ba9793f04fd4673f6dfb...
Jul 22, 2020 1:00 PM3796.16884831 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc205f548872431f6b5813a56...
Jul 22, 2020 12:00 PM767.60207620 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a0777270b0c4b0b8e221d5f...
Jul 22, 2020 11:00 AM906.91604779 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq338e15e5570f22f1852e8b46...
Jul 22, 2020 10:00 AM1962.80974333 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb23b5c591e1f367ef24ba564...
Jul 22, 2020 8:00 AM2310.52451427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc1d9e03616958fb234d0e52...
Jul 22, 2020 7:00 AM2903.01534258 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b0ed8055221487179b52fa4...
Jul 22, 2020 6:00 AM943.65665295 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq41f7efce68c8f9bed83f6699...
Jul 22, 2020 5:00 AM1301.53045739 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6738c3d1f6cc91b950fe3ad7...
Jul 22, 2020 4:00 AM1915.18539837 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36ccdbecd83f646d6409f556...
Jul 22, 2020 3:00 AM1205.34878123 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3a76d560ae769a32c4bc29e...
Jul 22, 2020 2:00 AM784.00590447 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8af47138e98e18bcc84da326...
Jul 22, 2020 1:00 AM2914.14784301 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7a721f6f151fb551485deaf1...
Jul 22, 2020 12:00 AM2502.05880416 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa89982227dace69d937d07f4...
Jul 21, 2020 11:00 PM645.37392546 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c8a532b1ee638f5793d4d31...
Jul 21, 2020 10:00 PM1437.86637840 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq513fb9cdcec736a42f91fc4e...
Jul 21, 2020 9:00 PM1663.19370309 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8ced4f8e2753448dc7bde8b...
Jul 21, 2020 8:00 PM814.47465698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2537473cc9a8fba337c4553c...
Jul 21, 2020 7:00 PM1151.45440928 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf4f4474a25ca6a6f1b0795b...
Jul 21, 2020 6:00 PM2124.37855763 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde7f705b8e6ba3927a0e486e...
Jul 21, 2020 5:00 PM1845.09042697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe44d5f20f47ff14505a49cf6...
Jul 21, 2020 4:00 PM1276.14648760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae7350340fbe12e73d22aad0...
Jul 21, 2020 3:00 PM2354.81204391 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa717ee2074683bdb82047196...
Jul 21, 2020 2:00 PM2899.32252817 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63c249e0abaa36e99f991a4c...
Jul 21, 2020 1:00 PM370.60985139 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc9b36cf31473102bae84191d...
Jul 21, 2020 12:00 PM407.62039221 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq444b513f63f34ee90b997fe1...
Jul 21, 2020 11:00 AM1115.41314002 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3718c2e52185416a83a0a294...
Jul 21, 2020 10:00 AM362.08197513 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab7de15f6196745bda033d3e...
Jul 21, 2020 9:00 AM222.36041311 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq178c2653c010bfa049bf7fb2...
Jul 21, 2020 8:00 AM1652.57248070 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1029479b44e9ecbf9c939c5d...
Jul 21, 2020 7:00 AM1511.91552652 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7134953c5954f04c0c268e70...
Jul 21, 2020 6:00 AM526.10500044 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6639cd438a2616a73199d46d...
Jul 21, 2020 5:00 AM1455.17924758 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq11ef3561fdf54e068bf647f6...
Jul 21, 2020 4:00 AM1520.97698726 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4de3251083f3cf0308cd9559...
Jul 21, 2020 3:00 AM843.59065005 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb2bf9a3b726ab7c85db52107...
Jul 21, 2020 2:00 AM1424.32281694 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4dbf09ed5e85499db1d86700...
Jul 21, 2020 1:00 AM2763.28459853 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6f1917c8a42603fe5f10b96...
Jul 21, 2020 12:00 AM1505.32319674 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe735eb2b9ec4282b77fe6569...
Jul 20, 2020 11:00 PM1004.69706764 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e312e5742e1abcd727885ae...
Jul 20, 2020 10:00 PM1508.71557969 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqceb5427a1a904bbcfdcf7c74...
Jul 20, 2020 9:00 PM2245.63205710 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3ac3641b308c336c9dc2db6...
Jul 20, 2020 8:00 PM2512.02500242 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq696a29975f9ce7bcda8c4203...
Jul 20, 2020 7:00 PM1490.76568044 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dbfea7364500fddf77467ee...
Jul 20, 2020 6:00 PM4005.62954758 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq587eb4e1985175bb1805eeab...
Jul 20, 2020 5:00 PM1655.68983154 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85b14758524c541e45c5e47d...
Jul 20, 2020 4:00 PM849.29478898 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe41476a9781a99e1e611c818...
Jul 20, 2020 3:00 PM723.16505724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8fc7f67bedf56b8334b036aa...
Jul 20, 2020 2:00 PM887.53920799 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf53be1db95c1c21a2919c90...
Jul 20, 2020 1:00 PM725.42841173 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fae6cba4b56ccd882c20687...
Jul 20, 2020 12:00 PM693.80891937 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d69dbffc5ca521c31a663d1...
Jul 20, 2020 11:00 AM1338.29255677 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a2dbfeaeec9119a61451b1d...
Jul 20, 2020 10:00 AM1363.27251109 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq403b1256e279f88fe981354b...
Jul 20, 2020 9:00 AM1886.39968059 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26002f52c3a7e1eefd159a2c...
Jul 20, 2020 8:00 AM1744.90120255 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f4d8f89188d0c7727bb9dab...
Jul 20, 2020 7:00 AM1000.20576674 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq382ec0218163c76fdcf1d2ac...
Jul 20, 2020 6:00 AM2546.38880334 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76e6c67f412f38af274f6516...
Jul 20, 2020 5:00 AM1891.73915962 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92dc1759886dfbb83cd2d8aa...
Jul 20, 2020 4:00 AM984.62167196 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb7d6e10116d0941bbe827c6...
Jul 20, 2020 3:00 AM1622.04941996 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7e6a92a424992bb021cfdee3...
Jul 20, 2020 2:00 AM1961.98524619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dda473278d273798f568672...
Jul 20, 2020 1:00 AM1041.07598780 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c91c4f0c467596296f0eb18...
Jul 20, 2020 12:00 AM1857.28287146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70f5dd5eaa013d9600a7b5a4...
Jul 19, 2020 11:00 PM2029.10579964 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81785fb58251ae6edbe409a0...
Jul 19, 2020 10:00 PM2222.47314719 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq923f0d3f1c6800e666d63550...
Jul 19, 2020 9:00 PM1535.79500990 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq953c80b6d22d251ea13eb1d6...
Jul 19, 2020 8:00 PM1805.83016304 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc58551ce1b83ca077b7bfaec...
Jul 19, 2020 7:00 PM1930.76635277 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe214cb28df7a7f647d42779b...
Jul 19, 2020 6:00 PM1354.55216726 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq58842a51aa35e70bfe407645...
Jul 19, 2020 5:00 PM2025.34241581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3d013bafceb7792651a1796...
Jul 19, 2020 4:00 PM2089.31714327 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq518c8c1670f5a3a81f475ff1...
Jul 19, 2020 3:00 PM2596.85770013 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1d91e408813cad51f4f427f...
Jul 19, 2020 2:00 PM1444.78313196 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq428d63bf6fa2006e8c974f0c...
Jul 19, 2020 1:00 PM1578.94747552 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb28e7b8557a0faa3b683518a...
Jul 19, 2020 12:00 PM2065.25880189 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18c07839f6dd4c310093abfb...
Jul 19, 2020 11:00 AM1496.45887480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48ab4c24e971303fb7b9fd2f...
Jul 19, 2020 10:00 AM1072.30493129 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5a92149ce02891a64327330...
Jul 19, 2020 9:00 AM2187.54396784 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4113c8dd5889a0b21c7d5132...
Jul 19, 2020 8:00 AM1826.53014290 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbad8acbdfc46f570a73b4046...
Jul 19, 2020 7:00 AM1620.90994449 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq54c4ff7bf92846beb425b46b...
Jul 19, 2020 6:00 AM1821.62301107 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8956b7771b84c9b2e325d864...
Jul 19, 2020 5:00 AM1782.11777544 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6b5e4f76092d04c4aeba911...
Jul 19, 2020 4:00 AM1912.37525685 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b965ed75880c020fb04e717...
Jul 19, 2020 3:00 AM2226.12124086 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81c3f1cd58380c959f9c2db2...
Jul 19, 2020 2:00 AM2530.79926283 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd587071ab587ba5275193635...
Jul 19, 2020 1:00 AM2000.70045326 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4eb512a56f0779cc7bd9ec96...
Jul 19, 2020 12:00 AM1002.54609794 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76259b3591ed02ff7afe06cc...
Jul 18, 2020 11:00 PM2587.36372388 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20f9ad5e54b91c8cb525e851...
Jul 18, 2020 10:00 PM1919.18069754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6cc994e54305afd51011795e...
Jul 18, 2020 9:00 PM961.24593773 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7885ed68cb26623b4e4704f7...
Jul 18, 2020 8:00 PM1217.04731999 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18c7eea7ee267383cc9357d4...
Jul 18, 2020 7:00 PM1914.41918254 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10a740c93c5d0831106b86d7...
Jul 18, 2020 6:00 PM1411.00905794 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc558d18501bda9b6256b4062...
Jul 18, 2020 5:00 PM1193.65430406 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcfd2433456e5236515ff645e...
Jul 18, 2020 4:00 PM1493.42716689 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40e058d9b8e8ad06b55a48e7...
Jul 18, 2020 3:00 PM1294.49655616 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq73209323ef556efe51e53093...
Jul 18, 2020 2:00 PM820.73911195 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48113a5faecdbc3140ff8502...
Jul 18, 2020 1:00 PM3719.53324751 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf222785020b7a2e2ed388317...
Jul 18, 2020 12:00 PM1130.21931389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccab2bc75b31c4ac6be5ac88...
Jul 18, 2020 11:00 AM1145.61072090 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d675bdb347566554821352a...
Jul 18, 2020 10:00 AM3384.46700364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc36ce2c87c89bd0437064f5...
Jul 18, 2020 9:00 AM1521.91811164 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq668b3ea33cdcc840b4555ea2...
Jul 18, 2020 8:00 AM1839.49544028 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbcbc441d8cfb191bbc80d745...
Jul 18, 2020 7:00 AM2314.85497377 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq379adb5d78cbd467501cc58d...
Jul 18, 2020 6:00 AM1355.31657012 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe810a7bdda22361d777c3962...
Jul 18, 2020 5:00 AM900.56448004 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq323da3bc62a850acf1ce1fae...
Jul 18, 2020 4:00 AM2049.42772887 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf7e9191be7fdeb018151b13e...
Jul 18, 2020 3:00 AM2390.12249652 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16e2ddf161433b68c2b9037e...
Jul 18, 2020 2:00 AM1642.49176605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2911fb0d074420284290b549...
Jul 18, 2020 1:00 AM1145.75862871 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb11a448d16eecc7a7f645bc...
Jul 18, 2020 12:00 AM1808.01019044 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq071bc13884035b7c615479e7...
Jul 17, 2020 11:00 PM1348.22170057 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93a9fd87c239c1903d568b6d...
Jul 17, 2020 10:00 PM2134.98362563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2da9e01485a18e1d90136b88...
Jul 17, 2020 9:00 PM1355.56384643 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq239779b1cca440daa3c8da93...
Jul 17, 2020 8:00 PM1843.72693387 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77e897648125f90e459a061b...
Jul 17, 2020 7:00 PM2654.08879035 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq668d909ebaeaab1754b7e962...
Jul 17, 2020 6:00 PM1061.48618165 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3047a465ffbae602c2d676f5...
Jul 17, 2020 5:00 PM2488.08924711 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq228ac7ce4922e996598e4473...
Jul 17, 2020 4:00 PM2034.55251671 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc62dbb65691ceeeadfe48b86...
Jul 17, 2020 3:00 PM2429.60769347 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8777daa332561b4493a38b12...
Jul 17, 2020 2:00 PM1137.48941611 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95f18bc818051536707b4cab...
Jul 17, 2020 1:00 PM2169.99612459 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcdd88a1322bf822e7d99bed9...
Jul 17, 2020 12:00 PM1765.78224433 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62f56deb891696215be2e593...
Jul 17, 2020 11:00 AM1739.62100675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq615993dad16c81f1cd678702...
Jul 17, 2020 10:00 AM1781.05349327 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a28990773c2f21f60ac4b21...
Jul 17, 2020 9:00 AM1853.14695301 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d8902f47f99f8133b0a38ea...
Jul 17, 2020 8:00 AM1680.50126237 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq848fc71f839fbb9c7bd230e3...
Jul 17, 2020 7:00 AM1778.38987262 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81b686c162a3532e0b781680...
Jul 17, 2020 6:00 AM1906.04951026 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq60e3db8f3db463d2ced82005...
Jul 17, 2020 5:00 AM2016.37360731 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59351a940006c496613f7eff...
Jul 17, 2020 4:00 AM1832.13791261 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq789f0d86bf9f3b243c52c04e...
Jul 17, 2020 3:00 AM2099.93867041 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc1beea98e345927707b72ad...
Jul 17, 2020 2:00 AM1820.15146003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c066410dc889df90cd5b111...
Jul 17, 2020 1:00 AM2541.63897088 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq27089d8b348f77bd558be8f1...
Jul 17, 2020 12:00 AM2729.75217993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq07bda5b9f7f1f132ce613607...
Jul 16, 2020 11:00 PM619.20242831 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc506536b045888126f09e87f...
Jul 16, 2020 10:00 PM1610.13702745 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqffc919a35d2eb9fd39cfba30...
Jul 16, 2020 9:00 PM1734.09739914 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7a6012c04b7ddd922f3b5440...
Jul 16, 2020 8:00 PM1077.10319104 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6f97a9c2935cff00531ffaa5...
Jul 16, 2020 7:00 PM1958.78001736 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq215faae4464fd51415d5796b...
Jul 16, 2020 6:00 PM1834.45849015 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq968660de45bfe4ad1000dce8...
Jul 16, 2020 5:00 PM1263.41516862 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f48af209ad288ba0a52dbe7...
Jul 16, 2020 4:00 PM1170.38925925 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62affcc624a9086f02de7a5a...
Jul 16, 2020 3:00 PM1306.32297146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8f6d04385cb1fad6bdae7cb...
Jul 16, 2020 2:00 PM1145.42734312 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ca49e83993b408e9ce3a3f8...
Jul 16, 2020 1:00 PM792.20959830 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac84f5f6057fd768e44196ec...
Jul 16, 2020 12:00 PM970.90327247 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc372b5d9ab1b3e4dbd388da7...
Jul 16, 2020 11:00 AM728.88259791 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcdd45b49618d9e00162c97b7...
Jul 16, 2020 10:00 AM998.88369239 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbecf887c41827c6dd7a4b9b9...
Jul 16, 2020 9:00 AM1260.17011162 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq606e1c6a1fd77399828e2ba1...
Jul 16, 2020 8:00 AM1247.34262718 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq175b2b49bfe254ef83756e78...
Jul 16, 2020 7:00 AM1583.48206022 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03c56dc15afbe59379421ded...
Jul 16, 2020 6:00 AM789.96782471 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdfb79b4941157fe49cc9672e...
Jul 16, 2020 5:00 AM2193.08614076 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a113718999374c3dad61503...
Jul 16, 2020 4:00 AM2119.09016473 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0cd4ecf4ac35d64f2405d72e...
Jul 16, 2020 3:00 AM1934.01455571 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd1629f63e878bc7dff77550...
Jul 16, 2020 2:00 AM1613.22889562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fa3678abcb5c59c80398084...
Jul 16, 2020 1:00 AM1364.75351866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c1e7f5e60a5bc99c4ea6004...
Jul 16, 2020 12:00 AM1560.59946236 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5c5ecd793df2295cfdf7ed6...
Jul 15, 2020 11:00 PM1060.45628410 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq99b36a48d8a529391f8fb9dc...
Jul 15, 2020 10:00 PM1914.91545914 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e4c7527b2813dce6017f8d7...
Jul 15, 2020 9:00 PM1577.89360496 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9af311fadf92c0daa4f559e1...
Jul 15, 2020 8:00 PM1244.71039570 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq816eb262a76fa4f8c400e52f...
Jul 15, 2020 7:00 PM2019.83021854 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq600d747c831cfe969ec1aa63...
Jul 15, 2020 6:00 PM2090.93385405 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq936fe462d5f5c463bcdc6fef...
Jul 15, 2020 5:00 PM1688.72885087 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb29462e658373bd2305ad4b...
Jul 15, 2020 4:00 PM627.53581020 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc63edb9e08d1961c92211288...
Jul 15, 2020 3:00 PM344.76985195 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3076b0e981de974761b88ece...
Jul 15, 2020 2:00 PM1645.34316883 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2424d6eb0320104f22fbb4ea...
Jul 15, 2020 1:00 PM1083.30333578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq815fa76656da1a2a027ff76d...
Jul 15, 2020 12:00 PM2195.37558353 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq909506db02263294485e0e6b...
Jul 15, 2020 11:00 AM2602.63522078 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ed663a390fbc11a2c01232a...
Jul 15, 2020 10:00 AM1406.62752922 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb799e5a116449c7d04d6b8e...
Jul 15, 2020 9:00 AM1566.28892133 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71fb6baaa74f4304f2ce69d0...
Jul 15, 2020 8:00 AM2147.53462941 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq489b7f8412f7bc0296bc6b6b...
Jul 15, 2020 7:00 AM1295.88758110 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabce39a927e75beb736fb35e...
Jul 15, 2020 6:00 AM1071.04251360 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6eb0746ef06dd5007812dfe6...
Jul 15, 2020 5:00 AM840.61654311 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf44c719074dd8a007ce5ec6...
Jul 15, 2020 4:00 AM1110.52820941 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq651be226896c0406a83564b2...
Jul 15, 2020 3:00 AM856.86689579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf7a7fb0fe5468d57fb9b7f89...
Jul 15, 2020 2:00 AM1270.23292917 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq285c6a785f2e784f5e0f9914...
Jul 15, 2020 1:00 AM1284.21850095 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b4f74726aa9f77471b53e7b...
Jul 15, 2020 12:00 AM613.96382098 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0e71bfc78100c91d7bf516de...
Jul 14, 2020 11:00 PM1521.97804661 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa100209461ce0e3c3bd1e9f5...
Jul 14, 2020 10:00 PM2027.38870736 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6cb79b8ed129c6fa048594c8...
Jul 14, 2020 9:00 PM945.19221089 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq467417b6be0918d231185564...
Jul 14, 2020 8:00 PM2044.40031985 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34817b3621795852ec161081...
Jul 14, 2020 7:00 PM2281.01009847 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq424ab3aa508b0157360a481e...
Jul 14, 2020 6:00 PM2513.48370181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq107fd695c07aeaf87aba41a1...
Jul 14, 2020 5:00 PM762.96630865 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40eed45258f0409503870561...
Jul 14, 2020 4:00 PM1531.68071612 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7615d523d86b984b4d8e10b7...
Jul 14, 2020 3:00 PM385.60184078 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq161ac893573f0b8eb7b4f3ef...
Jul 14, 2020 2:00 PM506.86943555 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfdc528fd9ff945e9b31148c3...
Jul 14, 2020 1:00 PM789.60291418 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf99804a47a3ee883ee2ca6ed...
Jul 14, 2020 12:00 PM1242.47431486 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5216d5c462a8c87a73a3a86...
Jul 14, 2020 11:00 AM922.67164696 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71e471460e32cc8e5eca6a4b...
Jul 14, 2020 10:00 AM1263.01669172 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05f7f1419b623adbbd89cecf...
Jul 14, 2020 9:00 AM1113.33591838 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd511ac5d5525461c66f0271...
Jul 14, 2020 8:00 AM1371.56459967 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq459932ad9b91dc5fcefa128e...
Jul 14, 2020 7:00 AM2342.59613236 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdfb7aa0f3c219e0aa9e561e7...
Jul 14, 2020 6:00 AM3126.35470163 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9230d8c3d336b12549163b2f...
Jul 14, 2020 5:00 AM1637.75286219 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd39972833422580f0e6e8835...
Jul 14, 2020 4:00 AM1652.42163043 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf37d61074c4b4d6337a2e96...
Jul 14, 2020 3:00 AM1854.48940542 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd55869576a6da8e4913092a3...
Jul 14, 2020 2:00 AM1204.29229832 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq573679608be7082933e35689...
Jul 14, 2020 1:00 AM727.35810687 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd0e7ed5fc940dbaa264e676e...
Jul 14, 2020 12:00 AM2305.29750251 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18d338e9d406ca20e96025e7...
Jul 13, 2020 11:00 PM2423.86713965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f9c59795b57cf648f954626...
Jul 13, 2020 10:00 PM1312.00787993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6cf0224ef8575d6a061cded...
Jul 13, 2020 9:00 PM1899.57093238 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq172f39e4df309f836da647d2...
Jul 13, 2020 8:00 PM1224.33591645 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bd3bbc09a0b06d22f8fdca1...
Jul 13, 2020 7:00 PM1009.58866306 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq268977221767ff8656300d4e...
Jul 13, 2020 6:00 PM1338.53392839 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf5b61f48025a185cfbd8d64...
Jul 13, 2020 5:00 PM1720.44569169 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc83e767312291adbc962dcbc...
Jul 13, 2020 4:00 PM1180.50024744 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a9243a1d00eaf8a67be0d48...
Jul 13, 2020 3:00 PM394.48820006 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd501947f94c79b8f534ae0e5...
Jul 13, 2020 2:00 PM504.42098114 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq58546089329191486f5d9baf...
Jul 13, 2020 1:00 PM1269.53059500 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4c5ce3db240fa861aede495e...
Jul 13, 2020 12:00 PM817.31134765 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf50d4ca11f6f8a9218f62924...
Jul 13, 2020 11:00 AM1715.94735853 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd38896bd683985fa9293b139...
Jul 13, 2020 10:00 AM491.53147628 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf47b2790ef259bcb8dc4d762...
Jul 13, 2020 9:00 AM949.86071390 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec92be3e486c1a125778d8be...
Jul 13, 2020 8:00 AM1345.22801294 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2585403ac9c548857f32c9ed...
Jul 13, 2020 7:00 AM602.04627081 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b816372001f5e4383b16d00...
Jul 13, 2020 6:00 AM455.99972222 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq620ef33abeb29db59a593d86...
Jul 13, 2020 5:00 AM1873.37810008 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f26a6c5ed3aac0d66de32f8...
Jul 13, 2020 4:00 AM1146.88848452 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c7a26d577b3c6134a025036...
Jul 13, 2020 3:00 AM826.38589437 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf39f11c102248bca22a16987...
Jul 13, 2020 2:00 AM1818.30444785 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d5bb9b65c4b2dc2f1d8f38c...
Jul 13, 2020 1:00 AM2852.68344530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb1a98d6c154b7e116e8e29d1...
Jul 13, 2020 12:00 AM963.42400367 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e9f429c2c862c0e46e0df29...
Jul 12, 2020 11:00 PM1834.56674777 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06798f87a4ab9e65250a51a6...
Jul 12, 2020 10:00 PM2703.43736888 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc11485fe70d8b50ec69431bd...
Jul 12, 2020 9:00 PM971.24581929 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2b2f842f4a8225bece3b86f...
Jul 12, 2020 8:00 PM533.31295792 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd8363ac9a2921b2fef8be6a0...
Jul 12, 2020 7:00 PM1452.18957974 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe7c8bec18588aa062d447221...
Jul 12, 2020 6:00 PM1071.47791350 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d89f40294229cb967ad1820...
Jul 12, 2020 5:00 PM1337.66475315 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1486ccc7ee21c5dee112c2fd...
Jul 12, 2020 4:00 PM1616.62936061 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b552a01ef32b3f869ecf77a...
Jul 12, 2020 3:00 PM775.00219709 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq41045e614a761832006971cf...
Jul 12, 2020 2:00 PM753.86431089 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6080c05093d4e6e5a11ff15d...
Jul 12, 2020 1:00 PM1513.69152684 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbdf51258a4918ff675a688ce...
Jul 12, 2020 12:00 PM1103.13941121 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e1d68001f3f8a0fcdfb5c01...
Jul 12, 2020 11:00 AM691.79337776 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa275eee2a147ea64ad14eaca...
Jul 12, 2020 10:00 AM1334.81954931 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5f077d4e815addbcf9bf39b...
Jul 12, 2020 9:00 AM1531.07994521 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq25ca8702719c8bacbbbadbf5...
Jul 12, 2020 8:00 AM1298.19598712 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq828a5aa780354ebeb5adcb49...
Jul 12, 2020 7:00 AM3046.52350425 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdbb2c3ff73951a9912f7ec22...
Jul 12, 2020 6:00 AM1972.12091193 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d3d11ea68280accffba093b...
Jul 12, 2020 5:00 AM1111.14300713 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0851fffd34ee4c5550ea25c9...
Jul 12, 2020 4:00 AM1910.35283158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfcc9e5647c68aca602ec77ce...
Jul 12, 2020 3:00 AM1541.22578327 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq959f6b51d54623e5cda0e18d...
Jul 12, 2020 2:00 AM857.96747940 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0e2c462c710db758d7ab35a2...
Jul 12, 2020 1:00 AM1222.93365233 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab183debc6c251332f16e8fa...
Jul 12, 2020 12:00 AM1396.76321183 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq970262acd2af39c6d2aaa2ce...
Jul 11, 2020 11:00 PM644.77489703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29a9cc421bb53655150849f3...
Jul 11, 2020 10:00 PM1219.54626961 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq209a6f1f21269781624517ad...
Jul 11, 2020 9:00 PM2049.79239267 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68e21a5010329f4c482284f6...
Jul 11, 2020 8:00 PM1596.99148655 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7fff5935353b8ae709291aa3...
Jul 11, 2020 7:00 PM1230.12110493 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18953fa7fb289d86c3b0bacd...
Jul 11, 2020 6:00 PM2070.55262412 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea887a109ff133a6d4d9b4d4...
Jul 11, 2020 5:00 PM1016.65167685 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq851d0c4967fbd0d9e468a89a...
Jul 11, 2020 4:00 PM1214.51527002 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe021c20773bf81ee10421955...
Jul 11, 2020 3:00 PM814.35551939 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq154b67958dbba685dd307d94...
Jul 11, 2020 2:00 PM521.68492568 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec90fa1fb5ebef610bee40ad...
Jul 11, 2020 1:00 PM259.11459527 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq361cfd39d7b74ecd1389732f...
Jul 11, 2020 12:00 PM732.79793452 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1909874302c8b6df7bde74a...
Jul 11, 2020 11:00 AM1241.10023737 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0211042f8618625d6967c364...
Jul 11, 2020 10:00 AM1232.02548308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq31a195081bf8494f5492885a...
Jul 11, 2020 9:00 AM1762.88515049 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57a51cd24876119f552d2142...
Jul 11, 2020 8:00 AM2150.21904503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe8a4b6f73d3750a613a265d4...
Jul 11, 2020 7:00 AM2070.16037916 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf06338ec8e97b5544bf6a20a...
Jul 11, 2020 6:00 AM1197.35262673 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq914975f8935e2e90af6a98d8...
Jul 11, 2020 5:00 AM2024.82911366 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb682ab3c7daa4116c7f717e7...
Jul 11, 2020 4:00 AM2653.44062013 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5865c86c8428e7b0d17df907...
Jul 11, 2020 3:00 AM1202.34542078 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93bf5dce712939ee8111cf44...
Jul 11, 2020 2:00 AM706.17205204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb60bbfb25d55bd009b1191d8...
Jul 11, 2020 1:00 AM2265.03404567 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e790dd6ad98af77f4df5223...
Jul 11, 2020 12:00 AM1225.89448736 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq94c2109bcac2f6ad137eb572...
Jul 10, 2020 11:00 PM961.85860177 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqefac2a0b997c0673e9f34515...
Jul 10, 2020 10:00 PM2900.03444304 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45ffd74f613aef63ea9cc0d6...
Jul 10, 2020 9:00 PM1480.51175170 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe139c3aa36c8fc9ca9b02417...
Jul 10, 2020 8:00 PM1093.23135766 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1b520bb984994bb253de4ab...
Jul 10, 2020 7:00 PM2046.41506230 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3291be6876d7e978cb0e151d...
Jul 10, 2020 6:00 PM1525.57089607 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3801a7acb53c1c0350bde8ba...
Jul 10, 2020 5:00 PM1337.26921657 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2ed829b4b50b2398c1c813f...
Jul 10, 2020 4:00 PM1127.67285027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a5751fc35d4753de2eafb79...
Jul 10, 2020 3:00 PM1564.41272723 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ec122a5dc160d6eed3087a0...
Jul 10, 2020 2:00 PM1207.98616518 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqead657dbc523491500ef18c7...
Jul 10, 2020 1:00 PM1187.20211648 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53edb149e82de904b75eac5d...
Jul 10, 2020 12:00 PM1794.02764113 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e778e202bc4724d7b983cc2...
Jul 10, 2020 11:00 AM1522.95443245 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8509a559d0f0a4320317f720...
Jul 10, 2020 10:00 AM1230.29745594 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq928551c4fb1cf1568f9b0ec8...
Jul 10, 2020 9:00 AM1695.60521876 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5091c3b5649b0c807aeb54f1...
Jul 10, 2020 8:00 AM2075.58595757 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49d1a50c2f36f3f3070230a5...
Jul 10, 2020 7:00 AM1144.73545571 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq37deda343975b1019d9af0bc...
Jul 10, 2020 6:00 AM884.25510325 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfa40077467b1f1b08efd5bf1...
Jul 10, 2020 5:00 AM1968.70729118 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0afcd61c0973804d627fbaf3...
Jul 10, 2020 4:00 AM2112.09327700 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc8cabc5f2c79892c24607ca...
Jul 10, 2020 3:00 AM876.53394600 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6869f52698323afd7552c24d...
Jul 10, 2020 2:00 AM2303.29330610 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfa9ba488071c9260737d461d...
Jul 10, 2020 1:00 AM1846.57623963 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f6a88f044a5a657be335158...
Jul 10, 2020 12:00 AM874.34298171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1a1c1c19a4b02a4b592578a...
Jul 9, 2020 11:00 PM1010.23441084 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd70193128fd802c6ba6041a7...
Jul 9, 2020 10:00 PM1898.65424715 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd72cea4b0a8850a956f433c5...
Jul 9, 2020 9:00 PM767.65062658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a09db622c5fe84108672a0b...
Jul 9, 2020 8:00 PM789.58906520 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ef5f09312729ba9ec034ddf...
Jul 9, 2020 7:00 PM2545.53056813 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b4582257279f2ac4c2ff0d6...
Jul 9, 2020 6:00 PM2261.85739918 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87153a4f3a8d36f2fa2e8c12...
Jul 9, 2020 5:00 PM1187.16183012 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c8b229440b2c1309be7d7ed...
Jul 9, 2020 4:00 PM3702.93726093 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa55ab41ca75df953de6055e7...
Jul 9, 2020 3:00 PM2256.98372780 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq806caa794e7b255a0d6fcf50...
Jul 9, 2020 2:00 PM806.18747585 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8caad368b1cb78d4f87cdadc...
Jul 9, 2020 1:00 PM2530.29902278 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfed70f1ce59123b9423f12e9...
Jul 9, 2020 12:00 PM2655.19767148 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb69eed5b1f0637e08cde304...
Jul 9, 2020 11:00 AM1039.93711168 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a6aa419d491ed6c60ccbc3c...
Jul 9, 2020 10:00 AM1885.53087852 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3eafa29e3a41ecaf920237e9...
Jul 9, 2020 9:00 AM2383.77456031 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq243826d63d201b1721d3f3dc...
Jul 9, 2020 8:00 AM1011.67305556 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5d19fa8d0e314116577078e...
Jul 9, 2020 7:00 AM1917.43983003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f2f01ee4222dc7ff0f76af1...
Jul 9, 2020 6:00 AM2943.24562493 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd21e71817e52c9087693fbf...
Jul 9, 2020 5:00 AM1409.71094660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a999bf9c5dd0bf0d78996b8...
Jul 9, 2020 4:00 AM2602.32170166 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c4bf5cfda0de4cb4054c05a...
Jul 9, 2020 3:00 AM1325.31031710 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa76cea460608e0492c697cc...
Jul 9, 2020 2:00 AM637.07161530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2572e10ae46d5fd327853ded...
Jul 9, 2020 1:00 AM904.75497041 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa66e2f40c68398a712196acc...
Jul 9, 2020 12:00 AM2097.70619195 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq682eb8d27542d64ab61a74fb...
Jul 8, 2020 11:00 PM1839.04694054 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqee41587807b56a0f860bed19...
Jul 8, 2020 10:00 PM1189.03447328 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq513dfd806fd51328aa023e30...
Jul 8, 2020 9:00 PM1453.96486419 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb07bb354c4a5c004f5826fc...
Jul 8, 2020 8:00 PM853.37141682 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde66a0ede7183047e2ee42d6...
Jul 8, 2020 7:00 PM1148.26781958 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq41a96df663f3c96e941c8078...
Jul 8, 2020 6:00 PM3068.12221618 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb58a1f6c39e4f9b1f5becb6...
Jul 8, 2020 5:00 PM2022.69926719 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8a05c71dc33e03d4f8a66dd...
Jul 8, 2020 4:00 PM325.02910946 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6acbb2013565ecedb36fc78f...
Jul 8, 2020 3:00 PM1802.69028968 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b0a081af893a79989fb12a0...
Jul 8, 2020 2:00 PM1989.78697746 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf077e628189a7f4a598c97cf...
Jul 8, 2020 1:00 PM1646.03906880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f5c49c4bcc7763f2fcf506e...
Jul 8, 2020 12:00 PM2442.85155564 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq337be5ce4ee8ac3652272017...
Jul 8, 2020 11:00 AM1341.82208109 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ccea00b93eeb13608273da4...
Jul 8, 2020 10:00 AM1542.77483046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce1d5d5f0ab9c7f2a1cf0fe4...
Jul 8, 2020 9:00 AM690.91581068 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85857f6a56fba76ddd1df7fd...
Jul 8, 2020 8:00 AM1653.31023611 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4db6fbc99fda04377578c05...
Jul 8, 2020 7:00 AM893.81549548 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0e4c82c26f123c14578e90fd...
Jul 8, 2020 6:00 AM1281.53718203 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq79e0c080bc71393cc016b435...
Jul 8, 2020 5:00 AM683.94950013 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f27722eae60d20e89512aba...
Jul 8, 2020 4:00 AM2529.48542587 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq89cc37aa86144947b15573d7...
Jul 8, 2020 3:00 AM1651.64042071 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0483fc2456fa9cb3172d8be2...
Jul 8, 2020 2:00 AM1637.85480449 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe490b643c26b6fd5e233b8fc...
Jul 8, 2020 1:00 AM1755.44294803 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc485966ad9de04fb2207f3aa...
Jul 8, 2020 12:00 AM2444.21474180 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd345f0b6cee621c29e262798...
Jul 7, 2020 11:00 PM1538.83106953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6be9ec4a42ead5f152931c5d...
Jul 7, 2020 10:00 PM2041.67351537 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq237775efe71f2c1b677fafbc...
Jul 7, 2020 9:00 PM1365.91143261 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq603bc89c7a48e32e13a5db32...
Jul 7, 2020 8:00 PM1771.37059990 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76aa18518446b5002bf14539...
Jul 7, 2020 7:00 PM1351.47101519 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b3640b9fdf2f2afc56dbce3...
Jul 7, 2020 6:00 PM2290.79935098 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d2d6f92320be9b145f0bf60...
Jul 7, 2020 5:00 PM2472.06434686 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d5c712748c425ed974511b6...
Jul 7, 2020 4:00 PM1696.88287206 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq73cbf858b1971238f156f45e...
Jul 7, 2020 3:00 PM3130.52966512 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62901e01d378718d02252bdf...
Jul 7, 2020 2:00 PM1229.26768119 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34bfc51445e3ebc19e4da5b7...
Jul 7, 2020 1:00 PM1974.93723202 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7bb1c771fc611cd9e63cc768...
Jul 7, 2020 12:00 PM3271.59975289 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd8d90e4892d078120db75995...
Jul 7, 2020 11:00 AM1299.79689507 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa981be3fe8ba13c663af1222...
Jul 7, 2020 10:00 AM1133.62271334 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8902c94d457ee5f1c9f831d5...
Jul 7, 2020 9:00 AM3310.17138385 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq35c28ec91dd07cf1e9a04121...
Jul 7, 2020 8:00 AM983.12667382 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b07bba3efbe2f3103ce3e2c...
Jul 7, 2020 7:00 AM1419.16549725 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb44f2173036a398717b9b7e...
Jul 7, 2020 6:00 AM2505.13381901 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa65ff2d1ce8e0bbd2fddf1c8...
Jul 7, 2020 5:00 AM1380.67079658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04a303ca3d0d097a3a447927...
Jul 7, 2020 4:00 AM1055.00103231 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66de443b82691d35c348134c...
Jul 7, 2020 3:00 AM1348.09437636 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa71196af19af8d6074402a2...
Jul 7, 2020 2:00 AM1356.80440842 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbd2253b28020964fc3867d48...
Jul 7, 2020 1:00 AM401.30035122 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b11f4419461949059c2e2f1...
Jul 7, 2020 12:00 AM2389.59068460 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa33aa74f6fa8dee2232148e1...
Jul 6, 2020 11:00 PM1539.84804355 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeeb0bf75e5c5f09d57ec9153...
Jul 6, 2020 10:00 PM893.57415959 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb2ace2566c79224e48b50b66...
Jul 6, 2020 9:00 PM720.15932524 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22af41629463ac3427f61b98...
Jul 6, 2020 8:00 PM1526.33337224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d9d2d863fce081e1961c041...
Jul 6, 2020 7:00 PM1133.85586120 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4459b18b90c552a19572f3ad...
Jul 6, 2020 6:00 PM929.18835079 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq412bf0cfd0efc34dd74804aa...
Jul 6, 2020 5:00 PM2088.13509907 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq180c0022eb237864ec04b222...
Jul 6, 2020 4:00 PM444.20849160 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq732967888f2ec05734aa28a9...
Jul 6, 2020 2:00 PM836.36838812 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93d942577a5a8224ca360342...
Jul 6, 2020 1:00 PM586.08162774 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa5275ac19d2dcc7983804445...
Jul 6, 2020 12:00 PM271.54228087 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7831ebff8ae79fa77e243782...
Jul 6, 2020 11:00 AM949.33865502 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq516f03b875a5a0609f438648...
Jul 6, 2020 10:00 AM628.75543138 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq892f59a17347c486114145e2...
Jul 6, 2020 9:00 AM466.08821040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq788a692e295ba90414eb5bd9...
Jul 6, 2020 8:00 AM616.00733533 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f92387b0b135f0880b8a570...
Jul 6, 2020 7:00 AM589.01207386 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq685e6951186463302774df17...
Jul 6, 2020 6:00 AM288.48375017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq974019f45606e84d1c11c171...
Jul 6, 2020 5:00 AM571.73701467 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5295f7fbe8d708f355f57577...
Jul 6, 2020 4:00 AM132.78316904 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7e61b205b6f214b63118c3e7...
Jul 6, 2020 1:00 AM505.62016836 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57b1bffd835a9cb93472c4f5...
Jul 6, 2020 12:00 AM1116.38883146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc7d0821cdd587ee7059af61e...
Jul 5, 2020 11:00 PM1497.33267581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8890489383a61ac7353e30d5...
Jul 5, 2020 10:00 PM1321.23570958 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f6d865819778d8fb7cf4ea2...
Jul 5, 2020 9:00 PM1005.67291936 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfa7b38fc2d82dd6688cc5ffb...
Jul 5, 2020 8:00 PM1396.49860088 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc10ae9872aa10ba40832472...
Jul 5, 2020 7:00 PM1579.19588879 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc36739d6b57a98c2ec440294...
Jul 5, 2020 6:00 PM943.01262756 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfa4703f65b41f3556ec7c3c0...
Jul 5, 2020 5:00 PM1636.39430282 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf59686300c06c538c5f3871c...
Jul 5, 2020 4:00 PM712.26128127 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d7915a9618ca615a0fcd150...
Jul 5, 2020 7:00 AM389.40960722 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9ae0614ae3143fe91f4641f...
Jul 5, 2020 6:00 AM449.88671329 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf80225883c6e3c2fec3ed00c...
Jul 5, 2020 5:00 AM423.67463747 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b60c04ffbcc190e039f9da3...
Jul 5, 2020 4:00 AM759.76148272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq096203eb2702f1841244ff1e...
Jul 5, 2020 3:00 AM457.91674982 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29369a83d1580bdc78170d5a...
Jul 5, 2020 2:00 AM767.73098237 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq94a05bd142deae56ef3afb43...
Jul 5, 2020 1:00 AM982.43628761 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc58cb2132e3aa208f237914c...
Jul 5, 2020 12:00 AM1010.71323066 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21fd9d48d6f5899d18b3286a...
Jul 4, 2020 11:00 PM833.43366316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq241846ffdc354e12cadc2afc...
Jul 4, 2020 10:00 PM945.27339603 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7e74d69ee6dec80efbe0e7b4...
Jul 4, 2020 9:00 PM442.75375629 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq14b1540c5aaf29bcab5972a5...
Jul 4, 2020 8:00 PM327.30979391 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq86406bab0917127b4bd4bd1a...
Jul 4, 2020 7:00 PM1002.24572798 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccb388c1cfe00df3944daad9...
Jul 4, 2020 6:00 PM364.99856539 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32895bf2451b1c9635e85167...
Jul 4, 2020 5:00 PM699.13873013 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7736b0563c5ad6427c9d47ce...
Jul 4, 2020 4:00 PM719.95239852 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf07ba62b275cd92f1569928c...
Jul 4, 2020 3:00 PM332.89794830 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9eb199a09c8381af43180380...
Jul 4, 2020 2:00 PM670.92074241 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06449db28a34498d935d7c11...
Jul 4, 2020 1:00 PM1024.80029994 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b2edd21b2c03565785baba3...
Jul 4, 2020 12:00 PM528.28013593 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq14c39613b2494ed54f7bc12e...
Jul 4, 2020 11:00 AM296.22290331 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96ab156abeb0bb8d930076bc...
Jul 4, 2020 10:00 AM1842.77343266 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c39517e36e2508d8c3496b6...
Jul 4, 2020 9:00 AM1291.97058387 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68443037ae72c0885a64da96...
Jul 4, 2020 8:00 AM974.64397811 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca86c045723e218b47651e3e...
Jul 4, 2020 7:00 AM1773.89751164 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8574c1d01a2f70b855a6b057...
Jul 4, 2020 6:00 AM913.04159263 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f6ba4c0fb411b52b7d0042e...
Jul 4, 2020 5:00 AM2104.39881693 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ed2e69d3b56c8d7ae554564...
Jul 4, 2020 4:00 AM3096.54123704 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe131e33022c0367b376836e0...
Jul 4, 2020 3:00 AM539.67174553 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3730f8b79dea8a4c31e0fc7f...
Jul 4, 2020 2:00 AM439.25716516 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46ccefbb48e562e7ff2d8baf...
Jul 4, 2020 1:00 AM2700.26463429 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3adfe26bb16c956f03d2a120...
Jul 4, 2020 12:00 AM1848.72210873 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq83004f48b919434fa6dcb7d4...
Jul 3, 2020 11:00 PM952.66044900 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3379e8f3667724eee35a8002...
Jul 3, 2020 10:00 PM1042.78680999 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00bc27a01c3a8d995967466c...
Jul 3, 2020 9:00 PM1334.74662759 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6f67183e5add791e7b4552b6...
Jul 3, 2020 8:00 PM759.67104373 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71b8382493295f595345ef16...
Jul 3, 2020 7:00 PM902.45481623 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9a88608cb26c147acfea483...
Jul 3, 2020 6:00 PM1052.92849675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77ec70bef37fb7bf9af5fb02...
Jul 3, 2020 5:00 PM1356.95577474 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq935a48545bc496a2733ca1df...
Jul 3, 2020 4:00 PM642.27901530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c9805b22167e528b216b246...
Jul 3, 2020 3:00 PM1537.39053675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4600ebf338a285cd69605b4d...
Jul 3, 2020 2:00 PM1368.46415813 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1cbbb817c6143d9c943e4337...
Jul 3, 2020 1:00 PM1041.98179807 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq484defa9ed20457b9a635bc7...
Jul 3, 2020 12:00 PM1128.83133453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70a4d31736456c80338fa396...
Jul 3, 2020 11:00 AM826.54786880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6029cae17af0909e57f170e6...
Jul 3, 2020 10:00 AM953.05519547 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6361909eedd5e2036307edc...
Jul 3, 2020 9:00 AM1398.16248682 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe515de6061d35a420f7bda1b...
Jul 3, 2020 8:00 AM1081.96983350 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4422033f4a59e87a8f114eb9...
Jul 3, 2020 7:00 AM2804.06684279 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a27b91d57124ab9e8a4526e...
Jul 3, 2020 6:00 AM2151.61089732 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63fed1b440cb47f19a7e78c1...
Jul 3, 2020 5:00 AM2111.13248792 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3183d2ec3421e3a5947b6b7e...
Jul 3, 2020 4:00 AM2144.36564203 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f71775b251698bff5ed6d2f...
Jul 3, 2020 3:00 AM1427.20311340 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45e628aebcd7d132c45e9015...
Jul 3, 2020 2:00 AM1974.74775930 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc2c19cbc88e47b8b9c8441c...
Jul 3, 2020 1:00 AM2044.92792578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a04ac5d3f6fdca9a8302330...
Jul 3, 2020 12:00 AM2060.80711178 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa54b3be97db25ca45cabf7ba...
Jul 2, 2020 11:00 PM1961.13970791 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1fa90cee01c9f0b0ba7b9d1f...
Jul 2, 2020 10:00 PM2653.56129901 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqadc800bc218427987990804b...
Jul 2, 2020 9:00 PM1301.04540068 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7feff3ce7abb980f840308dc...
Jul 2, 2020 8:00 PM1260.98699978 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq152f643d9786dde4086a578c...
Jul 2, 2020 7:00 PM1390.28532809 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a4964c1dae5260451a093c4...
Jul 2, 2020 6:00 PM2249.39870022 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq01380781728942e11c5fc389...
Jul 2, 2020 5:00 PM1993.34890629 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f915604de239bb26f5f8728...
Jul 2, 2020 4:00 PM1255.61488649 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa18eea8998404643f83a28e6...
Jul 2, 2020 3:00 PM669.57237753 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe94559e9f43512c1cd169fb7...
Jul 2, 2020 2:00 PM1092.68350358 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7dfd0e0f028050ef61005dfd...
Jul 2, 2020 1:00 PM1441.96943225 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f13097d339bccbec63c4d64...
Jul 2, 2020 12:00 PM1092.97868504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92dc047b860b4e07d8a59d23...
Jul 2, 2020 11:00 AM1274.77374557 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq376d1daad24eb09887d6feea...
Jul 2, 2020 10:00 AM913.16038874 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa302fb06c9bf99df999cfc0e...
Jul 2, 2020 9:00 AM1202.10566606 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2bc078788e97a5df92bb1f65...
Jul 2, 2020 8:00 AM1360.55423287 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4cfdc69f0572036355810ea...
Jul 2, 2020 7:00 AM1657.06314023 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb4c8dabacbd297f5c5da1ddf...
Jul 2, 2020 6:00 AM1344.24340717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d6776c351c471374164e5ba...
Jul 2, 2020 5:00 AM1736.60236437 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34877c773a5685074b4ebaf0...
Jul 2, 2020 4:00 AM2477.56335573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ed8fb755af5b72adb1417e9...
Jul 2, 2020 3:00 AM1950.86884213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9be30f0dd1ba3d29113269ba...
Jul 2, 2020 2:00 AM869.75773077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a846d1ff145f89a5387163c...
Jul 2, 2020 1:00 AM1536.50990729 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0613c52fa21ef6ba35946bcd...
Jul 2, 2020 12:00 AM1361.78529236 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c2aa5db1c71c179f61d81f1...
Jul 1, 2020 11:00 PM1459.17990017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30abba218f4652b6a7db82dc...
Jul 1, 2020 10:00 PM944.14296766 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33f730ba048b2b8cb94c8467...
Jul 1, 2020 9:00 PM2929.54886002 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6d39b0d5e9f5d815389a25b...
Jul 1, 2020 8:00 PM1773.34818634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71cd4fca1631ee3c57e1723a...
Jul 1, 2020 7:00 PM337.47479095 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq99a79440e931f51fe557087c...
Jul 1, 2020 6:00 PM1878.92372101 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87da281f4acad7ff960eb029...
Jul 1, 2020 5:00 PM3748.29070940 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2b4a5c542a4a2905e0e36d3b...
Jul 1, 2020 4:00 PM903.50546516 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbe1df8468a55461a9346566...
Jul 1, 2020 3:00 PM1608.74368017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq78d2284aed026317dabd69be...
Jul 1, 2020 2:00 PM2479.22140918 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb738e236453898da44d3070d...
Jul 1, 2020 1:00 PM1448.98017928 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf29f57d4376c592fcde5233f...
Jul 1, 2020 12:15 PM330.35952493 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM847.86428227 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM892.21790891 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM691.08309020 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1685.73320812 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1157.76116368 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM703.44194562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM919.84856519 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1016.38954072 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM290.52026710 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM132.69950336 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM557.72179287 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1114.92588600 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1761.00534195 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1288.49204918 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM797.54949549 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM342.82957545 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1503.46396270 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1323.44344839 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM984.12381418 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM2064.06844215 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM481.59379525 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM817.20762797 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1114.30409958 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM637.62692635 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM1317.49964348 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jul 1, 2020 12:15 PM887.49903222 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq331c190ad7cd35940d10ebc1...
Jun 30, 2020 9:00 AM757.57122053 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6496f71f6654cbe4960d8bb1...
Jun 30, 2020 8:00 AM1619.75624453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde31048d688a1652e6e651d5...
Jun 30, 2020 7:00 AM854.55495046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb62f552a9625d04f76cf7322...
Jun 30, 2020 6:00 AM483.97678096 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea9336f26a4ad9900cc4fe0d...
Jun 30, 2020 5:00 AM1176.27122480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d8e845d7e34447e441d6be1...
Jun 30, 2020 4:00 AM859.71505675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a9a6acb2aaaa02a03e367e6...
Jun 30, 2020 3:00 AM1285.83310408 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq152d936cb4ceecbd498a0d87...
Jun 30, 2020 2:00 AM1593.89858291 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9bea654b8cf9265080b7918c...
Jun 30, 2020 1:00 AM756.14799913 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc128b431ebf6c65ec1d0411...
Jun 30, 2020 12:00 AM1273.62019447 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b31e7818303cf8f4ac9df95...
Jun 29, 2020 11:00 PM1703.91891838 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bd92b5fc9b33eca831e338e...
Jun 29, 2020 10:00 PM1089.57210573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b9d044ee325056c9b332957...
Jun 29, 2020 9:00 PM1273.66107173 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc12708b1c30897266901ab43...
Jun 29, 2020 8:00 PM2224.61204687 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb4459d07585f935fc3fbf6df...
Jun 29, 2020 7:00 PM1328.85279248 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdff6e122756718a76740291e...
Jun 29, 2020 6:00 PM1038.34736985 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe4664b05439162587c788392...
Jun 29, 2020 5:00 PM1538.97495719 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04a73eaf40069f5fc3d3f76c...
Jun 29, 2020 2:00 PM234.52833834 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccb1d61bb874b74295b551d1...
Jun 29, 2020 1:00 PM1611.58109794 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61e340499e7bf24070e0494d...
Jun 29, 2020 12:00 PM496.41614422 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a1de7cc1c16167ab4b9ffc1...
Jun 29, 2020 11:00 AM162.08866176 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed680e7d9b4b3459a2ab6da6...
Jun 29, 2020 10:00 AM2770.78005533 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2197a57beafa0e491cb3a43e...
Jun 29, 2020 9:00 AM357.59929858 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe8699339a667294dbbf70d3...
Jun 29, 2020 8:00 AM625.43213762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55f23467eed94cabd47e5b8b...
Jun 29, 2020 7:00 AM1032.21317513 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc80767917acb98c8b9c9f406...
Jun 29, 2020 6:00 AM556.60363886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44818cff0c46989d217760db...
Jun 29, 2020 5:00 AM433.51207038 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b8a419772554ac46b4192a2...
Jun 29, 2020 4:00 AM1640.09762968 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf2c46eec48ecd6639f3772a0...
Jun 29, 2020 3:00 AM763.80475464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeea39c3504964e22f3ce897c...
Jun 29, 2020 2:00 AM1034.60641688 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4eff736fb44ff600bfb03f7...
Jun 29, 2020 1:00 AM1471.95226835 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1da0352b987d210175a1686e...
Jun 29, 2020 12:00 AM8.19143670 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85263f68c1321ada6862e16e...
Jun 28, 2020 11:00 PM420.66510626 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq737e3457f084a9f88d822e3d...
Jun 28, 2020 10:00 PM1916.31976475 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq01476e36bbe201177e8dac96...
Jun 28, 2020 9:00 PM1692.17891628 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq69104647ab41e2285ff1e97a...
Jun 28, 2020 8:00 PM352.77289390 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd1bbe4f503696ddb8fb9e0f...
Jun 28, 2020 7:00 PM1725.34585628 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbcc39ab507f401f557747cdc...
Jun 28, 2020 6:00 PM606.38247173 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq90d8223bbac3d307bbdfdb2a...
Jun 28, 2020 5:00 PM128.81947675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5fc864e8b5c6d582f4989548...
Jun 28, 2020 4:00 PM1093.10472698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq08843d4474061c2addf3b82c...
Jun 28, 2020 3:00 PM541.13084701 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc3427fa2b548af6143f8b52d...
Jun 28, 2020 2:00 PM317.88621345 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8fa77386c9615397f1bed697...
Jun 28, 2020 1:00 PM783.31950220 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq569625cef58f85d341b78f30...
Jun 28, 2020 12:00 PM1664.90302009 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab2a9fb2fc52361193c1c6f9...
Jun 28, 2020 11:00 AM847.91885858 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq041ae1526c5909c35aae9e5d...
Jun 28, 2020 10:00 AM1171.60803553 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33261c54832751e7c191f886...
Jun 28, 2020 9:00 AM2291.19001324 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe43676ce4b18123c2f9d93f9...
Jun 28, 2020 8:00 AM318.26472389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6156073a49885964495292fb...
Jun 28, 2020 7:00 AM1050.29512232 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd10e18da0f2bceb4becad14...
Jun 28, 2020 6:00 AM1543.38142751 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq283887f97e82bacc31afae21...
Jun 28, 2020 5:00 AM1445.68692203 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq348aeea11d989c2b6d776b93...
Jun 28, 2020 4:00 AM1853.74501965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b03dd9b7997758c4c35b9cf...
Jun 28, 2020 3:00 AM1629.19005392 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff347978cb37a55fcd138239...
Jun 28, 2020 2:00 AM822.48914709 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfadffcf0650ed2f4c1663dd1...
Jun 28, 2020 1:00 AM1205.85826698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1ace36a80118a6b61afbaee...
Jun 28, 2020 12:00 AM1959.80687191 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22135154f34b40abcfc438f5...
Jun 27, 2020 11:00 PM1185.78211564 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbdb5ff8937acfb3adae3a411...
Jun 27, 2020 10:00 PM1424.31004559 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdedb657a373e79ac375868bd...
Jun 27, 2020 9:00 PM2558.47839886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaffb6a2730b09fa4991dc8d1...
Jun 27, 2020 8:00 PM923.17375997 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16a0df777623391439e4ee7e...
Jun 27, 2020 7:00 PM832.80153999 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd9ae8c56e717e0bc4558bb3a...
Jun 27, 2020 6:00 PM1472.35005207 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc7ed5a112718a5908642ff62...
Jun 27, 2020 5:00 PM575.01388786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f93503fe1a37af49e2a0fd9...
Jun 27, 2020 4:00 PM948.82115179 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f381d696be07ed6e2926b04...
Jun 27, 2020 3:00 PM1605.87405847 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq868821808ff25ea3645b0608...
Jun 27, 2020 2:00 PM1360.23830883 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ab71a30d7f9e90f384edc94...
Jun 27, 2020 1:00 PM980.02987468 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce71be9f086bcc9f433d0a71...
Jun 27, 2020 12:00 PM1433.93722279 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d417a041d5cfc0219842755...
Jun 27, 2020 11:00 AM618.09485335 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq754a194422f0fec1f15ad7b6...
Jun 27, 2020 10:00 AM1108.20864915 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq201085e02abe9ff9ec1a9392...
Jun 27, 2020 9:00 AM1854.95047911 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf1c0f33cb02aa98505fd902...
Jun 27, 2020 8:00 AM770.26418308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb1b5ddc1bb6e234e99dfa8d9...
Jun 27, 2020 7:00 AM1654.08711468 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32ef1c3bda206020cc9e79f5...
Jun 27, 2020 6:00 AM2175.41281678 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa024672e12b004f73369ae7c...
Jun 27, 2020 5:00 AM496.14763830 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb17d0e6c5277454a5b08a14...
Jun 27, 2020 4:00 AM715.48624199 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc78def85b91b84dbdc36669a...
Jun 27, 2020 3:00 AM2887.48784311 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb7aa0748cede68dc24202d99...
Jun 27, 2020 2:00 AM948.75953057 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq955e164721f6859c0a15b16a...
Jun 27, 2020 1:00 AM1017.81925002 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44437117eb5e8b1c087cbc11...
Jun 27, 2020 12:00 AM1352.92602680 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10946eec839d07d4e13acbef...
Jun 26, 2020 11:00 PM1056.74962560 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82bc7357ca837eceb722ae57...
Jun 26, 2020 10:00 PM505.45119293 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaae1ad72a356ce49408f7947...
Jun 26, 2020 9:00 PM2862.14412601 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18a285f3de66ddbfb0ce8f55...
Jun 26, 2020 8:00 PM1024.42754070 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43b0bba15899ced6773fe1d7...
Jun 26, 2020 7:00 PM93.84342413 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea663593f176d0012e91894c...
Jun 26, 2020 6:00 PM1345.65113050 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10e36d442b3183c369571110...
Jun 26, 2020 5:00 PM1260.54354877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq09964bbe8e37092c904505a6...
Jun 26, 2020 4:00 PM334.32371984 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfc7c336ea434d552ff9f54cc...
Jun 26, 2020 3:00 PM567.62390694 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa08ac23109d812f132e5082f...
Jun 26, 2020 2:00 PM930.20452138 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3869d33a2ad37ed024f06976...
Jun 26, 2020 1:00 PM593.42833024 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1214eda602ea9092976679c5...
Jun 26, 2020 12:00 PM421.04882538 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda9bd8735e0d694c25c36dad...
Jun 26, 2020 11:00 AM1341.16019820 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87780eed121225350c746f35...
Jun 26, 2020 10:00 AM485.46384517 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf2cd758001716aacd4c9a59...
Jun 26, 2020 9:00 AM180.10782329 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c767db87e931905ac99316c...
Jun 26, 2020 8:00 AM2613.53017252 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbd9afa0925aea590822976c6...
Jun 26, 2020 7:00 AM1218.68994539 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43d44db824635697e775e8e5...
Jun 26, 2020 6:00 AM475.21822800 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5221ca6bcbf73af036d91d2...
Jun 26, 2020 5:00 AM1758.94602757 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72448feb7cce2e8e37c6cf02...
Jun 26, 2020 4:00 AM1575.89525691 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc8fafcebe35fbf9a41fb5611...
Jun 26, 2020 3:00 AM3691.51677058 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7997d31a08b5f16f31d7b526...
Jun 26, 2020 2:00 AM1103.61076200 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5e614a6b165c5d16f4642f0...
Jun 26, 2020 1:00 AM1374.21858649 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq60676decab9fe2f9d62cde16...
Jun 26, 2020 12:00 AM2241.88701641 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf8f4151f3b9eb0389498fb8...
Jun 25, 2020 11:00 PM544.44972327 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f9383bf70a4eef61adef9d9...
Jun 25, 2020 10:00 PM974.58241218 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq58400c8e415bd58ec31f2df9...
Jun 25, 2020 9:00 PM1571.88050911 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b68b1443b49078ff8102e18...
Jun 25, 2020 8:00 PM1568.43239602 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68dbb09094d27df179506dee...
Jun 25, 2020 7:00 PM1390.47505811 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq322bc9049d7404b50345efcd...
Jun 25, 2020 6:00 PM1092.65415847 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb9af77cd536aaafd603c2411...
Jun 25, 2020 5:00 PM1236.12022935 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9add9488e8cbd9a6b6978c7d...
Jun 25, 2020 4:00 PM467.79496293 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88c742380f582361a7734948...
Jun 25, 2020 3:00 PM1125.21589934 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7202613c4757aa01b3f612b8...
Jun 25, 2020 2:00 PM2390.74548952 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9eec29c57237cf673f35527...
Jun 25, 2020 1:00 PM920.46469792 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8aad00fbdd69e3eac82542fa...
Jun 25, 2020 12:00 PM661.82009285 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq07cdc1abd99542f2241449cb...
Jun 25, 2020 11:00 AM1980.68490786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc76c2ba1acde2b1f5e6d52b8...
Jun 25, 2020 10:00 AM766.55791129 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3469802b1e836c1091476ef2...
Jun 25, 2020 9:00 AM705.79898782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfcf171e4fa46a2b8fa27bc50...
Jun 25, 2020 8:00 AM2808.04475003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq31d803416de515303ec908f1...
Jun 25, 2020 7:00 AM1586.75658655 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae0902226e3f20dd72077c4f...
Jun 25, 2020 6:00 AM863.30457985 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb2f32796f3f3fd6b248182c...
Jun 25, 2020 5:00 AM2903.68351622 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq467431fd437015967df9e3ce...
Jun 25, 2020 4:00 AM1098.36956033 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfc60ceebdfb4bc31f44267cb...
Jun 25, 2020 3:00 AM531.04400275 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqade0a2b4f71e7afeb201b551...
Jun 25, 2020 2:00 AM2075.06587490 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f5e2f89253370df2f4fcaa5...
Jun 25, 2020 1:00 AM1110.65055873 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf34f91e7c7e415784616633a...
Jun 25, 2020 12:00 AM559.65605656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0b666ca68e37b8b5be2df7a...
Jun 24, 2020 11:00 PM1003.47578126 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66268d0bec38be750e98351d...
Jun 24, 2020 10:00 PM2353.05107546 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5350f6b939280c29d5565b15...
Jun 24, 2020 9:00 PM1552.19476017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb67703f14d871b43f05f2b6e...
Jun 24, 2020 8:00 PM1697.22402760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq080c52f4cdba6bc4e5876efa...
Jun 24, 2020 7:00 PM913.37046692 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdbe454c750c4328bfa24b4c0...
Jun 24, 2020 6:00 PM1083.12037328 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ac256ee3a369adc5413396d...
Jun 24, 2020 5:00 PM1305.58178404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq766840e69f84488d5f6fd5f4...
Jun 24, 2020 4:00 PM1664.78401494 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a44f785c7a197ac51b15304...
Jun 24, 2020 3:00 PM161.36601242 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq984f49f8288a2ce71e37f3ff...
Jun 24, 2020 1:00 PM712.53864118 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6de18da06a782c5058d3eb7f...
Jun 24, 2020 12:00 PM429.44473191 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5137100f5c1a82881607494b...
Jun 24, 2020 11:00 AM1874.53616748 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a0618098e8176bd8aaede26...
Jun 24, 2020 10:00 AM2342.33461610 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc497801c8cfda851bfc3c7b6...
Jun 24, 2020 9:00 AM1898.50433136 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8fe7fe86e1e222e6edde2047...
Jun 24, 2020 8:00 AM2493.46675903 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe058973947155907a169428c...
Jun 24, 2020 7:00 AM2023.09579323 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0fbd378ea7bc089d071d68ed...
Jun 24, 2020 6:00 AM743.59823768 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9147c3a2c015b3bdf40deea2...
Jun 24, 2020 5:00 AM862.58670496 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c61cce49de32c3500bb4ae6...
Jun 24, 2020 4:00 AM1141.45679336 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95ab7289204d8337c0fe90d4...
Jun 24, 2020 3:00 AM965.82407716 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd95befbfb879f9110bc314c0...
Jun 24, 2020 2:00 AM633.21019888 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ae3c2b5449e3d2f5cd553a5...
Jun 24, 2020 1:00 AM253.93379000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd68ef0a0d87055a065e1ef8c...
Jun 24, 2020 12:00 AM269.15570206 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b2d6f4a0358c01d7d5fabbd...
Jun 23, 2020 11:00 PM529.94075581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf09a76e7ebeb5c45cba7228...
Jun 23, 2020 10:00 PM922.19464494 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd9b37447a647946405c1c92b...
Jun 23, 2020 9:00 PM1489.04685526 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb696228ac30577f49e75875d...
Jun 23, 2020 8:00 PM405.84977738 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18fb4175e63b3ca0c0825774...
Jun 23, 2020 7:00 PM833.49129536 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9ae2b4293f2861e021e3fd8...
Jun 23, 2020 6:00 PM683.82600350 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq352b39203d304a87c3e49a21...
Jun 23, 2020 5:00 PM992.76194257 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae60decc8c8c244e2ee422f6...
Jun 23, 2020 4:00 PM403.48286762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a82dcbaca0fc29102c6e4a7...
Jun 23, 2020 12:00 PM309.81388984 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe29720559e53395df2411cbe...
Jun 23, 2020 11:00 AM1123.91943904 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd7d7d8bbe29c353dac9021d...
Jun 23, 2020 10:00 AM505.68258355 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3da16c597c4b75842a341e7c...
Jun 23, 2020 9:00 AM343.67159996 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f36695605e2b1214365acab...
Jun 23, 2020 8:00 AM1533.30125447 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqddee8b733cd9a5285cc2fec3...
Jun 22, 2020 10:00 PM144.91355435 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd343d292d1cb2df5972c238...
Jun 22, 2020 9:00 PM412.79227577 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc0ccc4f89edf2c2d7621341f...
Jun 22, 2020 8:00 PM1760.25225167 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50e181abcd3158427dd2099d...
Jun 22, 2020 7:00 PM573.40284603 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq648bb605c43dac1bd0c87da2...
Jun 22, 2020 6:00 PM1067.57730647 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq343affc20baf45d5af81c76f...
Jun 22, 2020 5:00 PM996.22802610 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb9bb1e2840787d91171d8a24...
Jun 22, 2020 4:00 PM813.84054148 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4acb9681825b2f06f53ad557...
Jun 22, 2020 3:00 PM900.72841028 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80c0c0b55dac9e8f5eeeb629...
Jun 22, 2020 2:00 PM1342.64150833 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf173adb42bc5fe80f410d5dc...
Jun 22, 2020 1:00 PM510.10385218 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06308fbf94a3a7e98a7f5597...
Jun 22, 2020 12:00 PM235.00741135 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe324ae698c6946295af7d420...
Jun 22, 2020 11:00 AM675.40718417 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb52e6bde9676aa8774f26888...
Jun 22, 2020 10:00 AM753.03197420 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq053c39132e1bd62f6334d470...
Jun 22, 2020 9:00 AM592.48664866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbabf2c19fbadcc121bef6438...
Jun 22, 2020 8:00 AM417.58470344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6e85b98e139c38cef8b4201...
Jun 22, 2020 7:00 AM973.55645556 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq382044a33df38ad233dfdd82...
Jun 22, 2020 6:00 AM752.90554676 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq709bd6c3bcc6bb8ba07961f3...
Jun 22, 2020 5:00 AM705.19717604 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq79f6ede60b87f61d956f8adb...
Jun 22, 2020 4:00 AM493.58860949 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d1ffb43211e80eb167dee8f...
Jun 22, 2020 3:00 AM1370.96369424 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f4de7b00cbed302856b42c7...
Jun 22, 2020 2:00 AM1498.45983919 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24baea6177d559cd62523b2b...
Jun 22, 2020 1:00 AM648.92942795 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8739168c3671e9f1b6b3e508...
Jun 22, 2020 12:00 AM641.74619152 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93a7b5a483744bb6da524bb6...
Jun 21, 2020 11:00 PM581.01981252 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2099ceed3ed4aa5f57bc33d4...
Jun 21, 2020 10:00 PM1026.75973189 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea3d7379f9b736dd5e38e422...
Jun 21, 2020 9:00 PM572.13641389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7d1a45032753798b184fdad0...
Jun 21, 2020 8:00 PM660.02046132 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0a07a252aa8dcc154940a01...
Jun 21, 2020 7:00 PM1191.39382272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87be14668ac1d71a485aff13...
Jun 21, 2020 6:00 PM508.89990463 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf16d7929795f11e968c7bbbd...
Jun 21, 2020 5:00 PM735.51942263 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq446b92ac940804a0648920fc...
Jun 21, 2020 4:00 PM867.78675570 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e326e3de5c11b5eb9bce0d2...
Jun 21, 2020 3:00 PM766.66082634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5aa6962135f5f0f2443c0cb...
Jun 21, 2020 2:00 PM796.15038217 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq924bd56062c56c0305e52f31...
Jun 21, 2020 1:00 PM914.51261003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f7c894f5328e057c9793e07...
Jun 21, 2020 12:00 PM488.13159944 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5da85109bcde2948989079e...
Jun 21, 2020 11:00 AM527.64968605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd60ea9f8b4dc6904ae3115a3...
Jun 21, 2020 10:00 AM1235.25374423 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq211fa61cb4099d236d5dc61d...
Jun 21, 2020 9:00 AM798.02800861 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0425e1935c9ca41d3f94e64e...
Jun 21, 2020 8:00 AM478.50637404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa95dd84a07ea55b7a65f95bc...
Jun 21, 2020 7:00 AM777.51103245 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4453f6c0315ff6fbd05ee96e...
Jun 21, 2020 6:00 AM1580.11769976 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e043dcc6c5c22c474786333...
Jun 21, 2020 5:00 AM1177.90953631 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30b370af7fcf1611291cc8a2...
Jun 21, 2020 4:00 AM772.84594775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef466c04aa29daf186e571de...
Jun 21, 2020 3:00 AM692.80151038 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb25b360000eb7b408e6b911...
Jun 21, 2020 2:00 AM771.64433238 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8debe5de194af1eba84a4a3...
Jun 21, 2020 1:00 AM690.57626598 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq000c2a8f9baf898d2496b3a4...
Jun 21, 2020 12:00 AM753.13221189 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6a09706b4af860b6f88da3e...
Jun 20, 2020 11:00 PM746.32091074 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49f6211551de616a9031b586...
Jun 20, 2020 10:00 PM833.32894109 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd909db62bb06e49418ff3602...
Jun 20, 2020 9:00 PM564.65457529 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46b400279f2256a4c239ee4a...
Jun 20, 2020 8:00 PM1192.00598793 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9db8d8ce9a7f76ecdd173c96...
Jun 20, 2020 7:00 PM539.95652563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdcd9a4441c426101d49f3800...
Jun 20, 2020 6:00 PM299.39327882 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe303262fc013833959a4ba72...
Jun 20, 2020 5:00 PM597.66667793 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d06203cee7cc6dd83169537...
Jun 20, 2020 4:00 PM692.68240607 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b84a1bed4b56cb11396763c...
Jun 20, 2020 3:00 PM115.68454461 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq47695d6dd0c73f2747faed17...
Jun 20, 2020 2:00 PM835.65011734 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ae77341ff41346acadf703f...
Jun 20, 2020 1:00 PM944.82533760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf2ba27c60aad3a54f88e12ef...
Jun 20, 2020 12:00 PM175.57406364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb506a5f4a5f7142cbecc8da...
Jun 20, 2020 11:00 AM440.62319015 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq716393c9e4b354feddcfbc05...
Jun 20, 2020 10:00 AM1277.40217850 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb64657c085f46c5663cb9e92...
Jun 20, 2020 9:00 AM571.29466124 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc6564a68e892a046deb94919...
Jun 20, 2020 8:00 AM264.47065109 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed19eb7c8caeff7e1e2de511...
Jun 20, 2020 7:00 AM930.34404108 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52e497cb7b101ad2bcda94dd...
Jun 20, 2020 6:00 AM1192.02805528 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44bb723cf60123d3153dca7f...
Jun 20, 2020 5:00 AM1945.14983633 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq699ff5c32fa7f5ec6b107229...
Jun 20, 2020 4:00 AM1787.36060280 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b1f321839e6bb9fc7045768...
Jun 20, 2020 3:00 AM2917.99519992 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1d47817ecbacbaba38dd059...
Jun 20, 2020 2:00 AM1394.83274477 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb5fb812f1873efb8b5c3d229...
Jun 20, 2020 1:00 AM688.56477000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq25c4faac9f3b4941030e10bd...
Jun 20, 2020 12:00 AM2429.03157796 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa42b89c6365b9dad452d4232...
Jun 19, 2020 11:00 PM2822.81724349 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef5b3046e7c1f394fc83c0ca...
Jun 19, 2020 10:00 PM1492.44714019 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbbc14c4c10468894b4bac18...
Jun 19, 2020 9:00 PM786.40943515 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2458191e0862e54da989f208...
Jun 19, 2020 8:00 PM1639.14204598 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb3399692d917646a6d47c25d...
Jun 19, 2020 7:00 PM1885.93992551 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac1758f417269140aad342d9...
Jun 19, 2020 6:00 PM587.83754077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c7275738d62b5d01ff8398c...
Jun 19, 2020 5:00 PM984.81467427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f1b2d0288fab4721928aa72...
Jun 19, 2020 4:00 PM1746.62563672 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f791b7fb4f0ed67bb3621c0...
Jun 19, 2020 3:00 PM1371.69974378 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88116f5ddc96cd76b444d995...
Jun 19, 2020 2:00 PM1462.78454724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd651f3e321b74d3c2522320b...
Jun 19, 2020 1:00 PM1465.26166708 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdee34393c404a58c0fd41b5d...
Jun 19, 2020 12:00 PM2068.54441596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebeed8dfa0086f28750b026f...
Jun 19, 2020 11:00 AM2246.32364872 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9dcc304e42bb7cd0dcf80631...
Jun 19, 2020 10:00 AM1548.55167924 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c9ec3068cce4e51b5b0cd8e...
Jun 19, 2020 9:00 AM1259.71730920 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff217953a00f8840a8b5977e...
Jun 19, 2020 8:00 AM4406.70278425 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6657caa64333dc357ab9dd5d...
Jun 19, 2020 7:00 AM1571.80426513 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbaf80b95c3c711e5ee40714a...
Jun 19, 2020 6:00 AM599.12018841 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc67f38d0cb92bf844053dd47...
Jun 19, 2020 5:00 AM598.55720983 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9766bb46308fed4c948446ea...
Jun 19, 2020 3:00 AM410.32922695 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b347dcc6cb9157cf964a6f6...
Jun 19, 2020 2:00 AM424.68523027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29f3ccc47ae69012cbb949a9...
Jun 19, 2020 1:00 AM158.86833563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef61c5609c220790bc0af760...
Jun 19, 2020 12:00 AM629.50870564 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc640c78870f8dce4bcc4cffc...
Jun 18, 2020 8:00 PM25.57226432 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9da2e18e5bb1e8391a2649a0...
Jun 18, 2020 7:00 PM561.20028698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d97a98395d76d18fca760c0...
Jun 18, 2020 6:00 PM1483.17816254 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd02c726e3aa85b1d2b934da7...
Jun 18, 2020 5:00 PM628.89233993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb74e5d322859e4629e00b870...
Jun 18, 2020 12:00 PM41.40524396 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfc1f7f2b8edfb020b3729dcd...
Jun 18, 2020 11:00 AM642.49119657 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq441821810204482749026202...
Jun 18, 2020 10:00 AM357.34748935 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq904a9e19afcf8c761600b716...
Jun 18, 2020 9:00 AM310.60444713 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf7ad5fc9ec4b88e83f9b445...
Jun 18, 2020 8:00 AM769.81392385 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a31e8c54f647ba14e8834cd...
Jun 18, 2020 7:00 AM923.42570636 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6f9c7fd1a3d85fb1b3d1bc6...
Jun 18, 2020 6:00 AM828.83116275 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50dc62b4966501d2de48f831...
Jun 18, 2020 5:00 AM903.74648944 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa861187d9f2b8199bf9623a8...
Jun 18, 2020 4:00 AM704.35574753 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeeea960a21ce82080741cc57...
Jun 18, 2020 3:00 AM1633.88441511 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqafca9617c012d67bb9d3c608...
Jun 18, 2020 2:00 AM1052.76600779 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9cf018b64a647e40029a6c65...
Jun 18, 2020 1:00 AM389.43121641 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3dce9302b69f3512e7ef6129...
Jun 18, 2020 12:00 AM383.82817847 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7e2488694a68f7c99a8fd38f...
Jun 17, 2020 11:00 PM1467.40134404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb4894ca93b22d766d3b0040c...
Jun 17, 2020 10:00 PM933.04183674 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbfb6998ff0f731baf4b97c4b...
Jun 17, 2020 9:00 PM721.84028830 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a4b97e4021ddf546a247d8f...
Jun 17, 2020 8:00 PM1365.67406474 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq443de75183692652ee409882...
Jun 17, 2020 7:00 PM1419.35320069 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq849ccae4974c6c81d86057e2...
Jun 17, 2020 6:00 PM542.71966563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d70585349b4fc4a345608b9...
Jun 17, 2020 5:00 PM953.22322810 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd5fa5255a547ebb410eeb1a...
Jun 17, 2020 4:00 PM1367.65175272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b379a2900ec1309cbfa8183...
Jun 17, 2020 3:00 PM634.37512579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b0a961b4d9079db862a9a62...
Jun 17, 2020 2:00 PM1038.01551823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75dd8c7896b47518b3c2f048...
Jun 17, 2020 1:00 PM788.09732508 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd348e10e745ce5cc2ac1bde3...
Jun 17, 2020 12:00 PM426.94898153 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6a48c8fa3f7b207cd8dfa92...
Jun 17, 2020 11:00 AM457.46907282 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc20a83278e51875fedbbc61b...
Jun 17, 2020 10:00 AM1088.32499251 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ee5d79032050b28b0d3cbf3...
Jun 17, 2020 9:00 AM1093.22354458 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfc3b2c5136a209ba86debafe...
Jun 17, 2020 8:00 AM716.83869146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeae12149db18217d6f867e48...
Jun 17, 2020 7:00 AM1144.57528146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaab2e7339aefd808a6d193c6...
Jun 17, 2020 6:00 AM908.03165724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68639de736c300bd32533f69...
Jun 17, 2020 5:00 AM355.56966104 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd71bf3fb132896da8b3eeb7f...
Jun 17, 2020 4:00 AM992.32345223 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa063582941cca6f6315bd55c...
Jun 17, 2020 3:00 AM2008.40811663 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd01d4d804bb6dbf28a1fb14f...
Jun 17, 2020 2:00 AM1186.28494432 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe1c54ce51d1dd65403656ed6...
Jun 17, 2020 1:00 AM1253.42388242 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf8a03e696f6c72c60607e7c...
Jun 17, 2020 12:00 AM818.10384431 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dce3ea82c327433f72f13f6...
Jun 16, 2020 11:00 PM1741.90461535 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7cef088f716af555a472e6f9...
Jun 16, 2020 10:00 PM1185.68240032 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f4edad7c354ca917fa0cb2f...
Jun 16, 2020 9:00 PM1150.72561364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq517c81a1fb2f3bf2a00e2c01...
Jun 16, 2020 8:00 PM1105.67864448 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe977111d48ea782f74d948f9...
Jun 16, 2020 7:00 PM1404.48481930 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf424254fbe095bfd9c09524f...
Jun 16, 2020 6:00 PM1076.45892000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq12683b291710c6cc9ab2e6e8...
Jun 16, 2020 5:00 PM1269.28651508 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd191c4c641aff0b0afc6c1d...
Jun 16, 2020 4:00 PM1039.42977746 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbfc3f38337db5eacf4db9b7...
Jun 16, 2020 3:00 PM1353.20995540 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3dda84811ef8aee75b1b6e83...
Jun 16, 2020 2:00 PM1483.51840953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d02bc6e6f5f67c6c646db4b...
Jun 16, 2020 1:00 PM572.07879879 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq928165b2a343e2e07a823499...
Jun 16, 2020 12:00 PM1636.78198970 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2af0b2a89e86bcced8378504...
Jun 16, 2020 11:00 AM1265.39681087 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq217af4c027dd35279b8af05c...
Jun 16, 2020 10:00 AM1191.20341579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ac39a0111930bca71698e36...
Jun 16, 2020 9:00 AM1342.78377524 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq296f43d29383de333e50077a...
Jun 16, 2020 8:00 AM422.31419732 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb5f45862b2d3b15a19b452d6...
Jun 16, 2020 7:00 AM439.35124065 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f31d043d8d2675886cd3d12...
Jun 16, 2020 6:00 AM606.94827046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e0680363fe28e1588e55053...
Jun 16, 2020 5:00 AM1534.66752316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00b801aee57dc97f29847bd4...
Jun 16, 2020 4:00 AM1995.54520140 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85b34ed199e478cc7a604c81...
Jun 16, 2020 3:00 AM1731.04648664 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq437525173e8d16edaadaa5bb...
Jun 16, 2020 2:00 AM1597.66110669 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5aa7d1471eea41967764f196...
Jun 16, 2020 1:00 AM1151.24019048 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c03af377d1d767ec85255fd...
Jun 16, 2020 12:00 AM1250.98085745 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f9e2e14199453de5a867336...
Jun 15, 2020 11:00 PM2358.18184735 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d0e0e0315e5088b1208fb7d...
Jun 15, 2020 10:00 PM763.80475354 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq714d23d46316cef2e32dd8f5...
Jun 15, 2020 9:00 PM866.78038023 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb63a2a21a91fcc078725a77e...
Jun 15, 2020 8:00 PM1545.91838067 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2ad646a44b6652cdc58baed...
Jun 15, 2020 7:00 PM1871.40383684 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq845cb1df88e8a4e6a9cca80a...
Jun 15, 2020 6:00 PM621.19285113 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c3b8b5b037e04db4669e52b...
Jun 15, 2020 5:00 PM1682.71281743 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq012854baf3e172bbcd7497f3...
Jun 15, 2020 4:00 PM1616.31322077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa8ed37be5363a405278bbfee...
Jun 15, 2020 3:00 PM967.74933301 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea00cd5b265221125c41b766...
Jun 15, 2020 2:00 PM1086.77048782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq813127b29ce0f2eb0e07be72...
Jun 15, 2020 1:00 PM1694.48595836 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa24162c26a68134b61649717...
Jun 15, 2020 12:00 PM884.31483258 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa3dfa2feb4f95db7abb0674a...
Jun 15, 2020 11:00 AM1284.18629715 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4698a7bc8188bfa39f92bd71...
Jun 15, 2020 10:00 AM2281.31380281 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8e06893f1349c9fba25f2ad7...
Jun 15, 2020 9:00 AM884.79328817 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33588b90f1a3f27dfd8a2847...
Jun 15, 2020 8:00 AM874.53322970 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20e4499de6219f38d48295c6...
Jun 15, 2020 7:00 AM1452.19394556 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5365281eb61f800ddee19de...
Jun 15, 2020 6:00 AM1986.69356751 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e203b4f25a92471c2e07c59...
Jun 15, 2020 5:00 AM1358.87592172 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq570d28dffc5987d8aab43451...
Jun 15, 2020 4:00 AM1677.09700476 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19b689243286fc9dd4c00631...
Jun 15, 2020 3:00 AM1038.08349014 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf23c93bda12ac60c93f1ae5d...
Jun 15, 2020 2:00 AM799.12914875 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq174f429c1aedaa8a867a3e7e...
Jun 15, 2020 1:00 AM969.14342808 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd768dab626e81e818d90c2b6...
Jun 15, 2020 12:00 AM1484.41742688 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb1e95284dcd53bfa8244bc3...
Jun 14, 2020 11:00 PM1024.79558221 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6130746393de9e7bf39fa53d...
Jun 14, 2020 10:02 PM1077.66877027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16554c32941440d624b2d359...
Jun 14, 2020 9:02 PM1202.45706161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34c0b097ad5be4f2e016310a...
Jun 14, 2020 8:02 PM1040.15272394 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe513f7f78fd6ad9e78a36868...
Jun 14, 2020 7:02 PM697.52074618 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe47e4d25f8cf3d1edcf39918...
Jun 14, 2020 6:00 PM1101.49925436 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2232e2e8396ebff856f6f34...
Jun 14, 2020 5:00 PM633.54432423 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92bd4b9621e5f2135861210a...
Jun 14, 2020 4:02 PM1549.00440926 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f0ca19c0ea814f088d4b5c4...
Jun 14, 2020 3:00 PM1387.59238469 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc32a4b58ee91ac6505830e5...
Jun 14, 2020 2:02 PM1140.59599183 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq399cfa4560d2891fd8304076...
Jun 14, 2020 1:02 PM1505.13500306 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq761b36f7d8c1dc2f2d328f51...
Jun 14, 2020 12:00 PM1065.19580299 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66b7230580a573489e044af4...
Jun 14, 2020 11:02 AM281.12030685 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd99c160ec5f2f3bdc0d882b9...
Jun 14, 2020 10:02 AM251.20000633 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5cf291b23629848d821c03e5...
Jun 14, 2020 9:00 AM863.05915462 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5dd47594e911906c4ff3cb08...
Jun 14, 2020 8:02 AM370.16469270 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22a97ebc15531ced61ea6cd5...
Jun 14, 2020 7:02 AM941.19010523 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4cba4ac9c3867b2341899ebf...
Jun 14, 2020 6:02 AM1676.18192233 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8023ed332557f8d1a6323117...
Jun 14, 2020 5:00 AM949.15448526 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bc3441d25d1c5bcab023c9a...
Jun 14, 2020 4:00 AM1241.56486967 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51d8e5bed182785deaf0efe6...
Jun 14, 2020 3:02 AM1130.05037865 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq752cf8065cea9f961c17691e...
Jun 14, 2020 2:02 AM992.01195134 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ea4dad2cce1336a0a54e308...
Jun 14, 2020 1:02 AM872.57122970 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa8c24ae40094b66e4a72f3ad...
Jun 14, 2020 12:02 AM1127.97230066 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba0cee7ecf96c352e29cf197...
Jun 13, 2020 11:02 PM1622.88244316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1366879d5b4afd46f3d114a5...
Jun 13, 2020 10:02 PM990.18017721 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c64d5f21c8c52fa12294f9d...
Jun 13, 2020 9:02 PM1718.57630895 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc461431e88de0a9607507a01...
Jun 13, 2020 8:02 PM1219.96403544 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq86805c6b4b9a169fbb890c93...
Jun 13, 2020 7:02 PM702.90660672 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81ee398dd753a4da52dd2584...
Jun 13, 2020 6:02 PM932.03943478 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq852f61e553f96485210fc58f...
Jun 13, 2020 5:02 PM1106.48519546 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq15114b79a5d603cdd522d596...
Jun 13, 2020 4:02 PM1105.19764537 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbd7ba1ba09b311cf4bce02d...
Jun 13, 2020 3:02 PM600.26698254 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq766c157e79d9470050ff578e...
Jun 13, 2020 2:02 PM1337.90424694 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d430a03ab8d446ef9f29432...
Jun 13, 2020 1:02 PM810.46252699 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ce95e602e12b84ee23224e6...
Jun 13, 2020 12:02 PM813.85201881 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a0d26447944fb7e5d0e227b...
Jun 13, 2020 11:00 AM1417.55632166 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c222061e02cafbb75844e2f...
Jun 13, 2020 10:02 AM669.41405100 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9c83343a02e4ee482242c74...
Jun 13, 2020 9:02 AM663.18911158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc6b2a70c88560f002476080e...
Jun 13, 2020 8:00 AM1614.62733316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a0a3cde79edb56ebb443084...
Jun 13, 2020 7:02 AM1680.96947229 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ba0f75db79999c5813a6a90...
Jun 13, 2020 6:02 AM1176.51997815 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7455b3c7159a6d07690b730f...
Jun 13, 2020 5:02 AM3010.04232952 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19777623241854649c51cd8a...
Jun 13, 2020 4:02 AM1247.90746406 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc03aea459b16cc242064c289...
Jun 13, 2020 3:02 AM645.29567653 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf21caa7899e6716a92dbb4e2...
Jun 13, 2020 2:02 AM888.97367442 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c58015c6e3646cc61f1e471...
Jun 13, 2020 1:02 AM1152.54980420 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6e40a12f8fbadc67c353842...
Jun 13, 2020 12:02 AM662.74397709 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1305a34c1209326311d9ce0...
Jun 12, 2020 11:02 PM661.75413594 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02181caa3cd58f9675306979...
Jun 12, 2020 10:00 PM1214.17773288 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b890e870e24fbb71dc8bd25...
Jun 12, 2020 9:02 PM885.39790738 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe4943e96e93a959bdacf80e3...
Jun 12, 2020 8:02 PM433.16743113 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf0264f23137405dbbc2ec2e7...
Jun 12, 2020 7:02 PM686.34022305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe53af4c36ccc6274e5e9885e...
Jun 12, 2020 6:02 PM1152.30032474 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a5c8149d8edf49c02becfb7...
Jun 12, 2020 5:02 PM657.04335934 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf1901ddbeaefe53b4ca53bbb...
Jun 12, 2020 4:02 PM1453.97498140 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45e229e6ca2e1b11c6c904fd...
Jun 12, 2020 3:02 PM922.01559105 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq08e699070b1688d588b914b0...
Jun 12, 2020 2:02 PM507.31043298 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb40fe4e7504c40d85ff8134e...
Jun 12, 2020 1:02 PM1098.07445450 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb4ae4781f1a645292dea8e3e...
Jun 12, 2020 12:00 PM1121.17495692 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2a5c6d86f9e6db1af57170b...
Jun 12, 2020 11:02 AM537.95149942 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4cd8716da4ea1b3500f22bbf...
Jun 12, 2020 10:02 AM1099.24719047 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8e0f453302ae1fd1f2711065...
Jun 12, 2020 9:02 AM1098.25594672 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq496bb366cf80f33c0e1b7f4e...
Jun 12, 2020 8:00 AM299.40684868 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e904fab0a026bb0d1256229...
Jun 12, 2020 7:02 AM509.10906005 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55e9ea31ef947a51178a67cc...
Jun 12, 2020 6:02 AM924.69009918 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq393fbae9041747b3d78d7907...
Jun 12, 2020 5:02 AM1370.71707249 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3d9d5c94c47789131b76eb2...
Jun 12, 2020 4:02 AM795.34709748 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf481e0f928094ab76b3f680...
Jun 12, 2020 3:02 AM588.30142063 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0e25c17f2b75fe7a7dce1bd9...
Jun 12, 2020 2:02 AM2048.81373976 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29e2acc2fe723ae6fb2c43b0...
Jun 12, 2020 1:02 AM503.94331194 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq209c3c03d98449b8eaa7be13...
Jun 12, 2020 12:02 AM524.08633900 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06b969430db36aeea675fd89...
Jun 11, 2020 11:02 PM832.64438981 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6800aef2c503997295998f6d...
Jun 11, 2020 10:02 PM918.20515683 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq992c1a78dd70aa909edc6f11...
Jun 11, 2020 9:02 PM484.71660295 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81d4f82634a3bbb79a308b79...
Jun 11, 2020 8:02 PM817.88967168 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq958267da87d93a80eb21096d...
Jun 11, 2020 7:02 PM1079.43655427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57aae12536d8a6dc6189d373...
Jun 11, 2020 6:02 PM546.29557929 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa93f88e72d2336356c412205...
Jun 11, 2020 5:00 PM500.96086389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq58270f7c34bf0518293a43ff...
Jun 11, 2020 4:02 PM1446.69783335 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa537e5593dca4d2943aaaa73...
Jun 11, 2020 3:00 PM338.13212998 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7e9244ae5b1d914c70d86f5b...
Jun 11, 2020 2:00 PM394.44161659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32660518444209f5947479c4...
Jun 11, 2020 1:00 PM1041.68075585 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe23a8509ed70353675fb6feb...
Jun 11, 2020 12:00 PM448.34638598 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2dcf88c5e8a533c1ede6d54...
Jun 11, 2020 11:00 AM833.07471979 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46ba0efc320cda9db349d868...
Jun 11, 2020 10:00 AM1456.27310109 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc29d0763b44362a89ba15b5f...
Jun 11, 2020 9:00 AM569.87498901 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc6843f7ce13f16c59e501b98...
Jun 11, 2020 8:00 AM578.59375826 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq538f1b3b4f1d2b3565567643...
Jun 11, 2020 7:00 AM1472.23202174 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bd3c23a95521a66ce2fd364...
Jun 11, 2020 6:00 AM418.01468404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb76250b234fa48ea7c90740...
Jun 11, 2020 5:00 AM804.93635979 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e25ac351a182295184977f8...
Jun 11, 2020 4:00 AM1436.76007777 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7363b9b6e55a0917a31a21cb...
Jun 11, 2020 3:00 AM726.55317186 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38bdf6de97ef60c2d1d4b6b4...
Jun 11, 2020 2:00 AM740.23308657 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq651ceabc5c3e6773e237c786...
Jun 11, 2020 1:00 AM1620.07243030 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf926c26f05378366cda3fbc8...
Jun 11, 2020 12:00 AM734.02807124 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq99866f9f0472e2a1ddd3d0d2...
Jun 10, 2020 11:00 PM717.07111349 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq78956fc7303a6e5063a92e52...
Jun 10, 2020 10:00 PM1156.17237514 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1101a83b3e3356ba4fc7ba56...
Jun 10, 2020 9:00 PM548.13393215 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33449ac8d27c5da6df226741...
Jun 10, 2020 8:00 PM219.39173685 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd05dfa3f86c6cc38e1e4e337...
Jun 10, 2020 7:00 PM1218.02132316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb46a204c7d2f407cd7f5d65...
Jun 10, 2020 6:00 PM323.65761161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7bde6040d63843ec33a4c79b...
Jun 10, 2020 5:00 PM424.82939525 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc210b9a3158d23dc1b5295e0...
Jun 10, 2020 4:00 PM1043.67640833 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq438091e3cb02e177b9427044...
Jun 10, 2020 3:00 PM1161.70987724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq686848a0c069262937d3a22b...
Jun 10, 2020 2:00 PM258.05877742 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74e6608046bf047060fee2a6...
Jun 10, 2020 1:00 PM738.07208600 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6af54cf3a3789e7617c87c81...
Jun 10, 2020 12:00 PM865.84261518 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76506e8b2ba83a7963c26740...
Jun 10, 2020 11:00 AM311.87646262 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1124d4503fc58b30754c65f...
Jun 10, 2020 10:00 AM1152.49547983 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeae9ba25e60df57cd00b07de...
Jun 10, 2020 9:00 AM1534.31149507 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04ba0af85d4c0158556bee8d...
Jun 10, 2020 8:00 AM186.80451721 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq11646ad0da92565f9cd80ea9...
Jun 10, 2020 7:00 AM982.29694503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq513cacdd4914f3256dc3d4af...
Jun 10, 2020 6:00 AM1228.19483464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq69e94337cf9b534e8f48e2f4...
Jun 10, 2020 5:00 AM247.77457762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb966074280fa2228f991818...
Jun 10, 2020 4:00 AM572.07114582 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc386a5727ab3664265838ee6...
Jun 10, 2020 3:00 AM680.08319965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1d484fa09dee5c7722a7011...
Jun 10, 2020 2:00 AM357.33539410 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19dce15fa5d0ad5e5adcb520...
Jun 10, 2020 1:00 AM1202.26619040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeaa335e985ef44b73862d941...
Jun 10, 2020 12:00 AM1380.66017730 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf887e16450062b2b9c989df...
Jun 9, 2020 11:00 PM197.31111459 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf8a7dec57fabe576e6dd1d1...
Jun 9, 2020 10:00 PM926.94569619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb3abc260946be7ad2a48bb24...
Jun 9, 2020 9:00 PM1082.58558292 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f27337227e0a3c54c82ebeb...
Jun 9, 2020 8:00 PM440.86463317 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf2baf001b440ba5ff6048957...
Jun 9, 2020 7:00 PM756.81937955 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq494d4629d44ef0df5e5cdc5a...
Jun 9, 2020 6:00 PM1328.83230699 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2cdd79494e119415087b84ca...
Jun 9, 2020 5:00 PM445.82909665 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55592429e51bba692b889946...
Jun 9, 2020 4:00 PM745.95753229 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dcd7387b4b3e568e36f7d14...
Jun 9, 2020 3:00 PM710.73587250 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a0126bb97abaab7e8fabb3d...
Jun 9, 2020 2:00 PM219.81449940 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq607af88b7c8ac70a9e44b7fe...
Jun 9, 2020 1:00 PM229.47115049 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38f4f16f09f1a6e66af4adca...
Jun 9, 2020 12:00 PM796.23075868 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5c0891fedf0fda01a80803f...
Jun 9, 2020 11:00 AM1129.34174292 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq78dba7fe2dacf90a960488dd...
Jun 9, 2020 10:00 AM941.81079789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e13371bb174e7aa461f7895...
Jun 9, 2020 9:00 AM969.80830445 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd70d4d34721a720fed9d6c32...
Jun 9, 2020 8:00 AM347.09942835 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq966f570bb83822805558bbe5...
Jun 9, 2020 7:00 AM1354.42475370 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44484a89c7ebb57cf62cbb0b...
Jun 9, 2020 6:00 AM499.59882973 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq327d23085c47a7bb683c949a...
Jun 9, 2020 5:00 AM963.25155922 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ee0bd6082cc6be275004e0c...
Jun 9, 2020 4:00 AM391.13834332 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq08057750977e99ac1e600e08...
Jun 9, 2020 3:00 AM516.11605308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc829ba3b0beae8dd6285485e...
Jun 9, 2020 2:00 AM118.19058882 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq505fa3d1d3f2e9ea4cf1d021...
Jun 9, 2020 1:00 AM868.66279954 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56ebc4dfc14c54a3b7e7aa72...
Jun 9, 2020 12:00 AM673.22932610 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92a273c3ec21b8ac3ed359c2...
Jun 8, 2020 11:00 PM418.44112938 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff636cffb0314114128faf37...
Jun 8, 2020 10:00 PM670.91289409 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0eb8ccd42d76ccfd2ea6c313...
Jun 8, 2020 9:00 PM728.87672058 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3664ed41c580e986a58a63aa...
Jun 8, 2020 8:00 PM842.71396720 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0cda6b14b70e58e40c591573...
Jun 8, 2020 7:00 PM836.38593580 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc3e7f9c0f4b9d29ad3c60f3...
Jun 8, 2020 6:00 PM381.30257129 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23dc226df1539c79424aa7e0...
Jun 8, 2020 5:00 PM682.87011757 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d5202857c2aeecbb5e9b2d1...
Jun 8, 2020 4:00 PM668.25219984 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16cd7af58a7bc054678ac8b5...
Jun 8, 2020 3:00 PM711.04584496 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae02959ca235bb8fd8fcd701...
Jun 8, 2020 2:00 PM630.99866833 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf25a47e9791f5c8b2d43086...
Jun 8, 2020 1:00 PM543.29870064 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96ac00f92fa8d7eaee38333e...
Jun 8, 2020 12:00 PM906.94632586 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq83955ad163c3067f4bb44dee...
Jun 8, 2020 11:00 AM572.06503793 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8bb3f596cf15ec5930f4496d...
Jun 8, 2020 10:00 AM370.96989241 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a96509f4cbc177de71ca9da...
Jun 8, 2020 9:00 AM619.99321253 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfef41accf17bc88834219631...
Jun 8, 2020 8:00 AM846.24825747 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a61afadb823e620f361d586...
Jun 8, 2020 7:00 AM758.89833581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc54c846364046b6a9757275d...
Jun 8, 2020 6:00 AM836.32919548 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe22d841715ad63e29ec017ad...
Jun 8, 2020 5:00 AM566.50119808 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6183d1ae23daa97cfb284ae1...
Jun 8, 2020 4:00 AM706.17725619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03b4b776819554b81d45b822...
Jun 8, 2020 3:00 AM724.25913205 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8997ff542fc7c1c75b892338...
Jun 8, 2020 2:00 AM351.68008806 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqefd8777dacb2137f454c896e...
Jun 8, 2020 1:00 AM871.89029238 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbda7796e29ebd0e50e1b7df0...
Jun 8, 2020 12:00 AM609.34978920 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a8086b0fb1852836553e666...
Jun 7, 2020 11:00 PM420.33198289 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq738e0bf868d5f994d7f748de...
Jun 7, 2020 10:00 PM932.71524478 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5efdd88f05c7a35569504f42...
Jun 7, 2020 9:00 PM730.38371596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbddf60f077644e3bb01f9a55...
Jun 7, 2020 8:00 PM572.21744054 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c329b455ee87a7a961aa249...
Jun 7, 2020 7:00 PM358.97021534 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63e9f63cc2513a0eb46a38ee...
Jun 7, 2020 6:00 PM569.63009229 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb4c76c4aafb5dd6f04a9fbc...
Jun 7, 2020 5:00 PM824.39724768 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3828291790a66cffbf297f68...
Jun 7, 2020 4:00 PM693.07360771 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04806305924b62ea759e02d6...
Jun 7, 2020 3:00 PM524.63011811 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb67f44748dbc5786e33c1515...
Jun 7, 2020 2:00 PM566.22542750 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq900032615c76caf7045acd87...
Jun 7, 2020 1:00 PM658.35531596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3dc563dfce4f75db87de37b6...
Jun 7, 2020 12:00 PM904.77301913 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe844d3c0a50b7ad87277c24b...
Jun 7, 2020 11:00 AM563.32295594 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c473128cd5e011ce6719337...
Jun 7, 2020 10:00 AM807.50076431 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1311e37dbb3208a70f86d47...
Jun 7, 2020 9:00 AM684.29308787 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq328f71d54731542577938381...
Jun 7, 2020 8:00 AM868.69614352 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa75fa1fa83bdfdb4ef6f63e1...
Jun 7, 2020 7:00 AM472.68796935 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52f16013702080f1a191fa70...
Jun 7, 2020 6:00 AM93.04394302 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1c937e05af05bec775d40c8...
Jun 1, 2020 10:00 PM262.72263172 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe6fecc0decdb703dd8e0a64...
Jun 1, 2020 9:00 PM204.01924056 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f246aeac051788cb7ca8831...
Jun 1, 2020 8:00 PM387.16211151 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq657616d11b962d709b6da4bc...
Jun 1, 2020 7:00 PM719.29572408 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf085cf8086ec0c000dfe83ed...
Jun 1, 2020 7:00 AM516.19962634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea8467e2c437c0b9e4e8d8a3...
Jun 1, 2020 6:00 AM795.23741362 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq972b754376f1d62a2bb707fe...
Jun 1, 2020 5:00 AM362.24441183 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq268bc4c8d96772c2f71531b0...
Jun 1, 2020 4:00 AM641.91703220 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb60db8fe9a161d17c87726c...
Jun 1, 2020 3:00 AM87.48065886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1d621da1ff8cc3263dc1ff6...
May 31, 2020 10:00 PM330.15809784 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff05c7b8cc8101bdb69c3ef9...
May 31, 2020 9:00 PM778.80111414 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd84a92701189d7a0184aba51...
May 31, 2020 8:00 PM529.02695543 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq13d5a85d4b94040df02d371e...
May 31, 2020 7:00 PM364.55751169 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbaa6f84220576c1d60ccee2b...
May 31, 2020 6:00 PM219.75427797 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1bc612e9bc37f3ec6767c8e...
May 31, 2020 5:00 PM345.14263817 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04c412476a27980a413f50d1...
May 31, 2020 4:00 PM410.28022389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2aa8c1c750fbce1aa0bfc3a0...
May 31, 2020 3:00 PM547.29798624 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39ed8e50cae46574e46b0160...
May 31, 2020 2:00 PM425.25540129 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq753febd5a9bfd7d2cfb71a4a...
May 31, 2020 1:00 PM505.75065360 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d5d6dccee69b96bac911e9c...
May 31, 2020 12:00 PM367.43023196 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9630ce2fb9e49aa3bf3ee540...
May 31, 2020 11:00 AM516.11811224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02c4403c351a84f958ab2ba9...
May 31, 2020 10:00 AM648.66942261 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq911aab37dd42436b3cc2ca8f...
May 31, 2020 9:00 AM632.54541971 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf862357db211f74acbfbb761...
May 31, 2020 8:00 AM637.04981537 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2580f0fb41527bcee5f8d586...
May 31, 2020 7:00 AM505.42376176 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06fc5131e94c2813a88001fe...
May 31, 2020 6:00 AM316.79649516 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40f439b07b72af93c8f575ae...
May 31, 2020 5:00 AM351.68036527 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43d222ab976be4f55d52076b...
May 31, 2020 4:00 AM483.17014493 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7db82fcd37528b22450a4a30...
May 31, 2020 3:00 AM402.43006172 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ea73eef395c3fc449f99363...
May 31, 2020 2:00 AM334.99626936 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b87a29c2b0321f17bda761b...
May 31, 2020 1:00 AM289.07234659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4601751a576ec7ef78c82d4f...
May 31, 2020 12:00 AM217.46639093 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8665605c51ced5b9c6cabb7f...
May 30, 2020 11:00 PM234.67147021 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32447c43b08f44be0a3c1956...
May 30, 2020 10:00 PM261.54983915 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4e376ddcedc289a0199b3aa...
May 30, 2020 9:00 PM295.32244938 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ff2877fc46d69b8f43dc9ae...
May 30, 2020 8:00 PM192.24612841 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqedfde1cf29f7606536430cf3...
May 30, 2020 7:00 PM330.37302740 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20b025da51c9356b66c72e0c...
May 30, 2020 6:00 PM238.56796706 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6cb067c7601c6c1f139931ba...
May 30, 2020 5:00 PM272.85116595 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqee587131184c6795f6a4623d...
May 30, 2020 4:00 PM251.39715653 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq25f8abfd02132f3f6a31e730...
May 30, 2020 3:00 PM257.54715522 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe929ed347642f2181444f701...
May 30, 2020 2:00 PM177.89186859 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb3b540bc2f718e6ef8b3da68...
May 30, 2020 1:00 PM251.85773207 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb63c51eec3216d07b124e778...
May 30, 2020 12:00 PM249.36333064 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq266fb2272b76ef7bff6acc7f...
May 30, 2020 11:00 AM309.48735460 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61b879b32f9ea2da9765af29...
May 30, 2020 10:00 AM256.23731506 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd9eb341c81643e2242ece83...
May 30, 2020 9:00 AM244.99940839 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq58b5c27a28192e2f92f72df4...
May 30, 2020 8:00 AM255.67951251 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5944a0da9fae7220fd2ba2a5...
May 30, 2020 7:00 AM385.98226672 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb7c3f7d49054e5f8cf8c9c5...
May 30, 2020 6:00 AM439.80072426 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f7e44b27c984f1972f822c4...
May 30, 2020 5:00 AM441.97117984 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c5b1d9634710266951d5e94...
May 30, 2020 4:00 AM404.57717663 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f14da7d8edd4b2b557a8843...
May 30, 2020 3:00 AM397.60841217 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf086b1cf9c979ef25fa439cf...
May 30, 2020 2:00 AM485.09351280 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq121196c56dca0fb39046b775...
May 30, 2020 1:00 AM932.25894503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq955fe59d8235638a08753257...
May 30, 2020 12:00 AM1153.15576452 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0aaa85e5aabacfbd7cc93345...
May 29, 2020 11:00 PM628.74565532 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe861446448e3b5db7976851a...
May 29, 2020 10:00 PM789.54943323 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61409136b027699bc278d5df...
May 29, 2020 9:00 PM552.67103804 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2c27ba818039c1132fc687b...
May 29, 2020 8:00 PM386.80323492 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe436d21e9c9d9491974f3929...
May 29, 2020 7:00 PM1206.69373823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq745f72ed865f595d6f8dd197...
May 29, 2020 6:00 PM738.17343642 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb7288b1987989a3ace36ab6f...
May 29, 2020 5:00 PM358.68620235 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c0bfbc0e23ebb7ba48a953c...
May 29, 2020 9:00 AM602.39385040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf04511c068a0aea34b2de8e7...
May 29, 2020 8:00 AM1299.36177357 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04e1d231e5922f66c1493749...
May 29, 2020 7:00 AM516.52014767 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa3fac44275641adb89a4a249...
May 29, 2020 6:00 AM261.81051846 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq356b682683d30000d6e8c520...
May 29, 2020 5:00 AM415.81283234 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3cb25b91663c42b4c274c8ea...
May 29, 2020 4:00 AM747.40229093 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72cb2209155c6a1eec192612...
May 29, 2020 3:00 AM1042.19209548 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq319e60a68968d39b2679e53c...
May 29, 2020 2:00 AM644.29857160 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e61d76abbed3b61b87f8f18...
May 29, 2020 1:00 AM509.57073499 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq979d8d461ec361eeefdcb173...
May 29, 2020 12:00 AM852.43265735 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq01c7649ef5b5a604d1d53cb0...
May 28, 2020 11:00 PM941.26427632 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95166b2eb69038c4e84563c4...
May 28, 2020 10:00 PM393.84078372 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1dab1d9d6e1f57a59ea429ff...
May 28, 2020 9:00 PM379.14929003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq778c6b69a7705ffe1fdeb5c6...
May 28, 2020 8:00 PM893.50721167 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82e754ba2fc15e005c000774...
May 28, 2020 7:00 PM692.31859003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed63be8ca733299b8bca8b00...
May 28, 2020 6:00 PM481.98209429 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq201d5fd5023fc2542d7bd8ab...
May 28, 2020 11:00 AM549.73428698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb539ab5575a479fcb1c41528...
May 28, 2020 10:00 AM773.38692823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9f77f9fbf66f56569c501bf...
May 28, 2020 9:00 AM215.75814524 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq12d529be194fd8ed690d9302...
May 28, 2020 8:00 AM850.74843055 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42c87f2deb73949b693d5a2a...
May 28, 2020 7:00 AM700.31868467 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5331f68940c8f4176f5e101a...
May 28, 2020 6:00 AM271.18275723 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62590c0b084e55e8da192957...
May 28, 2020 5:00 AM155.66667382 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9cf6d2497b44fdc7b84350b0...
May 28, 2020 4:00 AM345.40600288 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2b25daf4946712c43fee448b...
May 28, 2020 3:00 AM306.56984325 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b21075166605f10985ec0c6...
May 28, 2020 2:00 AM306.20235375 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf90bbf63eb81091bf79c14c0...
May 28, 2020 1:00 AM867.03147671 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e86530031e9090923eba49c...
May 28, 2020 12:00 AM510.09904276 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a058c2e735e8637a3086970...
May 27, 2020 11:00 PM654.35168717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c19ef23d6da7d6ef1ccfc10...
May 27, 2020 10:00 PM438.85743647 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3bed8d4f7cc047da3e5cd445...
May 27, 2020 9:00 PM523.55886383 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0c8a05c7eb6c2a87537f139...
May 27, 2020 8:00 PM573.75143367 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfffdf0b1ea6560ad86cbfe40...
May 27, 2020 7:00 PM429.71895425 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqffebb9ad073f015313321259...
May 27, 2020 6:00 PM367.58656886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf9fdcbcf840ac8bfc25bcf02...
May 27, 2020 5:00 PM625.55559107 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62c4d789724fb021450c6840...
May 27, 2020 4:00 PM532.92817163 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf178009af0859fffdc50d5a4...
May 27, 2020 3:01 PM371.32413193 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74c8276ac153a47fe00c135c...
May 27, 2020 2:00 PM539.19245584 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85ef1e1c8dea9f1246eb2072...
May 27, 2020 1:00 PM605.10200927 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9ade2ba8426739997adcd7b...
May 27, 2020 12:00 PM620.09366506 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70ece9f4b1519bec18982ffd...
May 27, 2020 11:00 AM719.00379316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq022755ea146963518d1ee16a...
May 27, 2020 10:00 AM484.18358977 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf092a2aa083c69b3050caebb...
May 27, 2020 9:00 AM291.74075125 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0f1a030876d8b30069ba6ab...
May 27, 2020 8:00 AM212.20531515 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq769859443153388895ad07b2...
May 27, 2020 7:00 AM758.13098896 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7533820aed3dfd2bb6764aa1...
May 27, 2020 6:00 AM507.00984227 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq78b8594f59d799682777d5fa...
May 27, 2020 5:00 AM557.80083982 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe37d224f9a3632310ea5a357...
May 27, 2020 4:00 AM700.77266026 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq94c9e7c89eee13a134a057d7...
May 27, 2020 3:00 AM744.19711474 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq73addb2b594a03a203b1af73...
May 27, 2020 2:00 AM1411.38081187 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2bfeba2586504ddcaa432b6e...
May 27, 2020 1:00 AM622.85575559 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq09965c2d0f854f6fef903786...
May 26, 2020 7:00 PM188.11997100 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0d1f55b858f4fbdddcc2bfc4...
May 26, 2020 6:00 PM421.97903494 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7912f9ba561662bba471baa...
May 26, 2020 5:00 PM269.76036240 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfdcd3db6f98a59dd57556e8f...
May 26, 2020 4:00 PM380.29608822 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68109b35ded96735a586a8ef...
May 26, 2020 3:00 PM427.26404250 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde7a4ffd27b1092445788a50...
May 26, 2020 2:00 PM358.55204210 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7374ceadf6165e86e188c7a1...
May 26, 2020 1:00 PM430.04961171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae685417a3969b67f614cb3a...
May 26, 2020 12:00 PM372.73192517 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7a9fca5dccb776a0e38e0274...
May 26, 2020 11:00 AM258.73832488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf45aa5583b7d4e94e7ced10a...
May 26, 2020 10:00 AM254.54874403 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbf066247fd2c574b6de6233...
May 26, 2020 9:00 AM286.74485694 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqedd30d4c927f5c315a54f28b...
May 26, 2020 8:00 AM422.55668177 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9245c3c1913596aa7efca06b...
May 26, 2020 7:00 AM329.21594907 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49b21a742c925a109901f5a3...
May 26, 2020 6:00 AM326.98287227 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb059dcc30e79b8606bb92bbd...
May 26, 2020 5:00 AM316.80266963 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7729fb101b89ccc8f11b491a...
May 26, 2020 4:00 AM430.64260744 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32878ad8c06ce5b9b33b7f84...
May 26, 2020 3:00 AM235.95178066 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1262259f5a39dfc8a8d8e85a...
May 26, 2020 2:00 AM269.20688643 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61259ccccbc13f70e725fe60...
May 26, 2020 1:00 AM268.26216232 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bdaf7207258cef9a79a04f6...
May 26, 2020 12:00 AM412.72227217 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq37333e10a72fdf11eb1a521c...
May 25, 2020 11:00 PM281.15275289 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d4cc1794e1239fd555c5e6d...
May 25, 2020 10:00 PM196.02442736 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a5328cb646f387ff104dd9b...
May 25, 2020 9:00 PM362.63569359 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85ab9fd8aeda87fbfb7a1773...
May 25, 2020 8:00 PM360.94682729 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf78c689b65682d9dd5b210d6...
May 25, 2020 7:00 PM217.50472599 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq321055a89d4639c59735b801...
May 25, 2020 6:00 PM138.45742400 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde310609a5fd52cfb59fe755...
May 25, 2020 5:00 PM475.65181188 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe8b46f745860c51a7f4c7e9c...
May 25, 2020 4:00 PM252.55543145 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ce7cb301ec3989243e89b84...
May 25, 2020 3:00 PM296.62581009 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ace78c58ecf0979e7435eb0...
May 25, 2020 2:00 PM341.32669213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebccfac1565d3f4ea8bd57d5...
May 25, 2020 1:00 PM356.96810899 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6656b11085158c3d914be7a8...
May 25, 2020 12:00 PM145.10660666 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq90f6d8552f8062ea44933f47...
May 25, 2020 11:00 AM335.64970265 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba9fb8ca127439f66620cea2...
May 25, 2020 10:00 AM582.16890656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6618d536398a3f989efc1708...
May 25, 2020 9:00 AM158.24059346 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq65e571965b0fb737c77c4ec0...
May 25, 2020 8:00 AM384.32703867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ab9d343fc34d8ce17486e89...
May 25, 2020 7:00 AM359.25658412 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq947d07e868316c2cb9b829ed...
May 25, 2020 6:00 AM407.92413464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0abffc7b9ae940415877211e...
May 25, 2020 5:00 AM266.12050082 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5da3506fb8c0ba0e8142d2d1...
May 25, 2020 4:00 AM382.39410053 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f5c3f3f7fc3575d915b9826...
May 25, 2020 3:00 AM279.18223006 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38a5a9f18640c533873fe8ac...
May 25, 2020 2:00 AM256.50186646 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb7df6701c0c9efb9c1ca38aa...
May 25, 2020 1:00 AM238.95151442 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq122ad1b80549b3b0aaa5de39...
May 25, 2020 12:00 AM489.61859803 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd530a74f5b73a50802620850...
May 24, 2020 11:00 PM156.96052917 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq560d854763dba814cae2751a...
May 24, 2020 7:00 PM469.73262175 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed5aa9786d8716eb2477cb4f...
May 24, 2020 6:00 PM505.85361646 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq492d5eea82f0cedd64bd5e8b...
May 24, 2020 5:00 PM308.17333321 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdfc9f2ca7c4718c11e75e7f7...
May 24, 2020 4:00 PM359.68296307 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq393a6dad6c661883f946abb7...
May 24, 2020 3:00 PM585.73501782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe375fdd2b3235e1fd82b214a...
May 24, 2020 2:00 PM712.58467296 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5336ef78e71ae1a5d001ef28...
May 24, 2020 1:00 PM318.97943420 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb23f80d83b4599d123cd7818...
May 24, 2020 12:00 PM475.42210878 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42503ef49fde65827c0d1654...
May 24, 2020 11:00 AM1194.60355333 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1f55dd59eb21fbc55b28218...
May 24, 2020 10:00 AM255.63325161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc949436b54c19b199ea0809e...
May 24, 2020 9:00 AM354.86558631 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq83598f10614703d4476b4fe9...
May 24, 2020 8:00 AM1015.48212871 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49db77e95ef0b06acb21b3ef...
May 24, 2020 7:00 AM695.12161590 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dc642918c9b2e451a710391...
May 24, 2020 6:00 AM363.84798867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq47ce5071520e539c255f31b0...
May 24, 2020 5:00 AM759.39353764 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc49d08cfe1902d690d466f37...
May 24, 2020 4:00 AM718.19547570 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3831ae355ac3fbd42dbbded...
May 24, 2020 3:00 AM432.73152552 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq444fba5c97078c47a29e74e2...
May 24, 2020 2:00 AM507.12872377 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34919d02df96333bcea5701f...
May 24, 2020 1:00 AM800.76757529 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10ce4981df4e5b1ed948d490...
May 24, 2020 12:00 AM834.87000525 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq443c3eb876b04b90633fb8e1...
May 23, 2020 11:00 PM518.83185213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq164663b6ee70e103c63c5689...
May 23, 2020 10:00 PM942.69197231 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3675564271f7b492fd3a1c19...
May 23, 2020 9:00 PM523.88099199 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2970d4f7c2a99abfd4fabf6a...
May 23, 2020 8:00 PM653.03039552 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq264ba2ed17bc3f71b65a7ac2...
May 23, 2020 7:00 PM352.71389016 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2aa2e87901f4b61e628cce2...
May 23, 2020 6:00 PM720.95885151 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb3355c150ad722590cd36b5...
May 23, 2020 5:00 PM342.29613288 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6f1a2636099102ed5e5811d...
May 23, 2020 4:00 PM712.86322596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq533c210baa7868e1852b9843...
May 23, 2020 3:00 PM795.10954364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfcbf3500bb0b97ddf426c779...
May 23, 2020 2:00 PM334.85210866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6cc749f00e42eb4e68c7b9f...
May 23, 2020 1:00 PM446.72560037 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf73c87a654d696714d95320c...
May 23, 2020 12:00 PM801.00081833 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq435fa974246aa78b07ef70ae...
May 23, 2020 11:00 AM308.99429179 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82128c2fa9c600a869801128...
May 23, 2020 10:00 AM784.92693636 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45536fd9276a69f6bf38a55b...
May 23, 2020 9:00 AM779.76711692 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9291e49ff61708d632ebb3ed...
May 23, 2020 8:00 AM420.82868452 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq431a9ef706c1aacffb5dea27...
May 23, 2020 7:00 AM311.01963354 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda3252e82a3339815cdfd7e4...
May 23, 2020 6:00 AM530.64200867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a2c938e26a8f95efdcc1a1c...
May 23, 2020 5:00 AM585.24333691 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf1d91d362fd5c0ca5837bc9...
May 23, 2020 4:00 AM336.16930175 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq12ee50cab1fb4bc4ea0a7384...
May 23, 2020 3:00 AM334.77174877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d85475d417dc31c5edaed74...
May 23, 2020 2:00 AM791.90175667 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff87aa1558d7d7aef6f3e4ab...
May 23, 2020 1:00 AM518.88039122 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97ff5b0c421856e229043dff...
May 23, 2020 12:00 AM236.94158073 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f33f553ad5b49ead86829b5...
May 22, 2020 11:00 PM411.46376795 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa5e7711cd7f010319ebf2b4f...
May 22, 2020 10:00 PM808.15427362 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0e658a38599c0617f9b19e2...
May 22, 2020 9:00 PM384.94239349 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10b1c364e4d45dfcf2a814c2...
May 22, 2020 8:00 PM343.54984503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3abaff6747eecf8ea3e6b5df...
May 22, 2020 7:00 PM787.41356259 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc8c68dec8342ed28de7e0de6...
May 22, 2020 6:00 PM569.56498531 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq619d2397c821d3a0c491c88b...
May 22, 2020 5:00 PM269.72499783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0744b9ff1742f52b25960bc5...
May 22, 2020 4:00 PM390.78956685 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc3ca0fb606438049a1d994a1...
May 22, 2020 3:00 PM592.93574402 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93ac4c1335d98ef8f3d343a0...
May 22, 2020 2:00 PM612.05265667 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1abbf6fe9679086f5e1bf2f1...
May 22, 2020 1:00 PM489.36827606 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f1f97ff302fa827ce7da05e...
May 22, 2020 12:00 PM334.95384111 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad0e89386d14d7b86912facf...
May 22, 2020 11:00 AM727.38403918 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42480a9cb52bcf2a0f5630c3...
May 22, 2020 10:00 AM677.66030504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8995c2e3f3bbef25bc4a4ef1...
May 22, 2020 9:00 AM585.84228318 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq666481de3d20cb63f84c4555...
May 22, 2020 8:00 AM724.09251249 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72ce5736673d8ef147983b31...
May 22, 2020 7:00 AM460.73020174 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e815b0ef61eb60f1ac9be8d...
May 22, 2020 6:00 AM348.56255224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55ffa93e23b0639e8c857e9f...
May 22, 2020 5:00 AM307.82172528 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bff170b21e7e4c2c3cce24e...
May 22, 2020 4:00 AM937.88449693 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq37c6721096af1bc286c8707a...
May 22, 2020 3:00 AM334.23798204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ccc7f6e593a015489feaf27...
May 22, 2020 2:00 AM218.99359775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f80f506393d1fc0654fe695...
May 22, 2020 1:00 AM641.85419279 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf81cc10f8bf6ab74617b8ca6...
May 22, 2020 12:00 AM816.41370718 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd55106ce697fc08849662bf2...
May 21, 2020 11:00 PM365.75553986 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq187a174dcb63b4260f0e1818...
May 21, 2020 10:00 PM519.27231081 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97b393773c6544d4b872963e...
May 21, 2020 9:00 PM727.76230658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7ab6b0044273444c0a80bfd...
May 21, 2020 8:00 PM382.39849006 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf2520537ff2358bfe7fa1197...
May 21, 2020 7:00 PM553.41768649 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqadb9ff9b3227d29aa4c5242f...
May 21, 2020 6:00 PM377.09562307 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq91880aa1b04bd883894bef11...
May 21, 2020 5:00 PM399.51443643 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqffdc10b26102f7059c9d282e...
May 21, 2020 4:00 PM657.80713846 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4679016fb439949a830a7eaf...
May 21, 2020 3:00 PM675.22297001 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68e064580a9ec487bea5f283...
May 21, 2020 2:00 PM776.66990344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc09dc212d88661db9cbf540e...
May 21, 2020 1:00 PM251.34614006 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b1cf613cc8ce97775d7ca08...
May 21, 2020 12:00 PM465.45939961 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5a0800dddf23aa4c33bbe34...
May 21, 2020 11:00 AM779.26306565 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba68b3da453f97b79832c535...
May 21, 2020 10:00 AM423.45774499 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc25e6691af6efc68c0e0aa58...
May 21, 2020 9:00 AM304.27074699 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7a8681ef9e627be8cd0128d4...
May 21, 2020 8:00 AM436.18014978 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d3124a22fb6a8842d676f60...
May 21, 2020 7:00 AM854.54584452 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55a38c3c067b50962af7de98...
May 21, 2020 6:00 AM349.94664496 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe7d451400e90e7d19722ef15...
May 21, 2020 5:00 AM401.89985993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq25f1edf30e679c334977919a...
May 21, 2020 4:00 AM531.14991372 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe29a3bbd74962270e345fe09...
May 21, 2020 3:00 AM523.95648634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq679dee351bfd6512755f8401...
May 21, 2020 2:00 AM362.18113942 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce4e4fb301d2d1844690269f...
May 21, 2020 1:00 AM487.60896637 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce85139236ee8d5644efc2e2...
May 21, 2020 12:00 AM1211.98116018 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7456c9e6aca9513730bf5ebf...
May 20, 2020 11:03 PM904.17562885 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd01876d65e74c00b927b2b3...
May 20, 2020 10:01 PM456.32735853 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ddc2e2bfb0bc03302309140...
May 20, 2020 9:00 PM367.99194967 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51a30709f272de921c2ba57d...
May 20, 2020 8:00 PM474.31389434 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq394c4f4344a27ede742225ad...
May 20, 2020 7:00 PM642.95895703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcde3a000a8afba4ba215b9a4...
May 20, 2020 6:00 PM483.23756537 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76ccb9343d1c6b9b20ae2c3c...
May 20, 2020 5:00 PM457.61324357 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3fbbfe1b5d3c948f43e1f96...
May 20, 2020 4:00 PM460.44861166 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd733d47acc9db21fa350a7a7...
May 20, 2020 3:00 PM437.16713189 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb2c565952a16688bfddcc4cb...
May 20, 2020 2:00 PM207.00093959 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq587938ca9b1359c244824660...
May 20, 2020 1:00 PM194.50995284 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb214c202d13f42a38aa9429e...
May 20, 2020 12:00 PM108.32149532 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74a82ba91d3da3fa4f9058ad...
May 20, 2020 11:00 AM122.58154101 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf146862cde5ebb52f78bba1...
May 20, 2020 10:00 AM406.91339822 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23f9e062f02d8e24ab3b6008...
May 20, 2020 9:00 AM175.15044512 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82e924948e2d4490a123a216...
May 20, 2020 8:00 AM184.41525287 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2ee6657a3e2a3446d0d36fd...
May 20, 2020 7:00 AM330.31846990 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4c13f335ad9f7e11de3b5f17...
May 20, 2020 6:00 AM387.60148540 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq926529b7ce9c983d9a1d1ec5...
May 20, 2020 5:00 AM314.64813106 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaeb2ca96fb1896d0988cc814...
May 20, 2020 4:00 AM327.56547488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b4f51c5a2a2b511362947e8...
May 20, 2020 3:00 AM659.22577647 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9572e94aaf45fa4881c11c58...
May 20, 2020 2:00 AM481.98813540 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5e7114dff6b570d2fc427d4...
May 20, 2020 1:00 AM318.11850576 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97ca6ed28c9455eb4510799a...
May 20, 2020 12:00 AM318.53345877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a597afb30b8f1fb2e485da8...
May 19, 2020 11:00 PM390.34564833 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a2111b0a29bf9400d644ff0...
May 19, 2020 10:00 PM229.86038077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf1c0d1597f7859e5e5e21be...
May 19, 2020 9:00 PM213.24624889 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00dd0728e8f3ad406c9c2537...
May 19, 2020 8:00 PM230.66451115 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4dba8a1626d904d43f9d68e9...
May 19, 2020 7:00 PM205.32598568 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bccff74cfdf612a21ee164c...
May 19, 2020 6:00 PM232.60640361 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7396b445d0c1fec68cd34818...
May 19, 2020 5:00 PM155.18092123 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1706c777eb8ee6eae4aa8f38...
May 19, 2020 4:00 PM83.82763403 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabcafbf7e47656efb9e2f2db...
May 19, 2020 3:00 PM183.11577006 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f27ff8c29b6ba3c564c0dc6...
May 19, 2020 2:00 PM195.39680468 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b84c54c940fe868c1a8efdd...
May 19, 2020 1:00 PM141.13106130 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8025a5914dbec972eb17ffa6...
May 19, 2020 12:00 PM147.24509658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bb2e88013ca066133c43471...
May 19, 2020 11:00 AM136.62034132 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3fdc3607477c0c82360c355b...
May 19, 2020 10:00 AM223.56152968 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28ab382f288b9b201faf76cb...
May 19, 2020 9:00 AM280.76864071 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e9a67cf5be2db63db69935e...
May 19, 2020 8:00 AM292.79884083 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq636b5e3bb0c73a2e60ba1340...
May 19, 2020 7:00 AM255.35947622 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc12c75242ff46033f4a178c4...
May 19, 2020 6:00 AM379.28982201 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06afea42601d5c1742f7e02b...
May 19, 2020 5:00 AM547.68252016 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb7bc02739c0768d40aa34e73...
May 19, 2020 4:00 AM519.97886654 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2b4166056a4f6a812641b58...
May 19, 2020 3:00 AM285.81992719 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6e316a2b42651047eec35ac...
May 19, 2020 2:00 AM659.72317709 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36608b098bbcef84fbe06566...
May 19, 2020 1:00 AM553.12882717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67bfdfad06ec4a640d93c6ad...
May 19, 2020 12:00 AM430.71945834 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2064eda3bf598339f90fe6b...
May 18, 2020 11:00 PM73.73712384 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq877d8ec29a6d4309726df8d4...
May 18, 2020 11:00 AM83.70673193 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdec3ddf7d86bf066375bff4a...
May 18, 2020 10:00 AM332.53843146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqacf2da96a9d02c3a321bbc85...
May 18, 2020 9:00 AM326.18013233 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6af7a12df9cebb1e6fe4c2f...
May 18, 2020 8:00 AM350.02804758 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e125aea1c0590913798f817...
May 18, 2020 7:00 AM687.26628714 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80b0a63d3a420436d9cab83d...
May 18, 2020 6:00 AM776.98210328 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf98b6a8bda4db9af4a110f0a...
May 18, 2020 5:00 AM534.39701883 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc86e4341ffbe81d10d18d783...
May 18, 2020 4:00 AM216.60883836 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc5c01aaef02d66136211d81...
May 18, 2020 3:00 AM477.46318703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd77e735c68917d0e920ceed...
May 18, 2020 2:00 AM465.10178904 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1416a46b6d77d07a5650c47b...
May 18, 2020 1:00 AM469.96803738 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq692de8667cec93a64bc71581...
May 18, 2020 12:00 AM403.95243406 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b69d02a6c9472ac07d830e2...
May 17, 2020 11:00 PM403.25917002 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88e1463a4329d6c6462f2b99...
May 17, 2020 10:00 PM306.80289530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeeeee13a46343bfbde045c4e...
May 17, 2020 9:00 PM575.83154963 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq441e65ea81385492740c7cb0...
May 17, 2020 8:00 PM270.52749304 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq08f87f9f3aa5dcef8208522c...
May 17, 2020 7:00 PM359.94615394 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a0d736635164a15360415e5...
May 17, 2020 6:00 PM594.38508004 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30a7fd6a589ce9501ac9bf96...
May 17, 2020 5:04 PM441.89173211 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c5724d31e8531ab7d2a3e10...
May 17, 2020 4:04 PM538.43584715 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ddd729137f1dd4a5108b292...
May 17, 2020 3:03 PM371.35081738 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6f0d134a69448b7d985e2a33...
May 17, 2020 2:03 PM513.44625929 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc351cd81d0e62d3d7ef0ad34...
May 17, 2020 1:02 PM439.34161194 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb9e0a7c39777ac9cc187ea50...
May 17, 2020 12:01 PM509.11520027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc84d37c4d5d7d2569c24687a...
May 17, 2020 11:00 AM508.09546027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d742337aa819661d290c9a7...
May 17, 2020 10:00 AM487.75222629 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc08be76c88657afbf138a9a...
May 17, 2020 9:00 AM649.72516998 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1363f0844ce747e516270f3c...
May 17, 2020 8:00 AM388.45714067 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53f347ae2ae5d763eee85834...
May 17, 2020 7:00 AM452.99832563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b103f980bb139ca4ab14bc9...
May 17, 2020 6:00 AM978.95349313 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe90d43283438d9a9660a02bf...
May 17, 2020 5:00 AM612.96252371 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe2ccb2ce58b7c951e7d46049...
May 17, 2020 4:00 AM539.56356432 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0aa23e1c6f57e4929d2b2ed...
May 17, 2020 3:00 AM373.99487603 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b100aa345d81c60d72ef317...
May 17, 2020 2:00 AM639.64445034 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b003981035712812d4c90dc...
May 17, 2020 1:00 AM783.47545040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf3d4ca30c7913bacca7d828e...
May 17, 2020 12:00 AM681.30144733 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq84440298f00913e83c5e9b7e...
May 16, 2020 11:00 PM318.99258768 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bd9b8b6eb2e9722d36c9a4c...
May 15, 2020 8:00 PM423.75881221 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f22dbb4dce5f28d4b661bb8...
May 15, 2020 7:00 PM507.43915860 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa02ddf216f587c33473ef716...
May 15, 2020 6:00 PM401.50034840 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq551e71de349abfa667a76aa5...
May 15, 2020 5:00 PM510.83771692 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0351624e57893f34508d63ae...
May 15, 2020 4:00 PM473.11772822 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7071e2684b223035b1d27350...
May 15, 2020 3:01 PM597.29699528 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcbddc48394636b31c84418f2...
May 15, 2020 2:04 PM524.37184826 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq64350edf0b6bcae21c43c813...
May 15, 2020 1:03 PM408.76038993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq89c497b5cfec99db2716a0b7...
May 15, 2020 12:03 PM497.68402249 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e5993923986ed7cfb9e0988...
May 15, 2020 11:00 AM770.67428500 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed4d332ab0e5a63aae9fdec4...
May 15, 2020 10:00 AM851.96980022 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26333ae6048f05b670547808...
May 15, 2020 9:00 AM535.45010123 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33131669bd33cc4845fd2c94...
May 15, 2020 8:00 AM856.70985282 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb55ed92d22ff60e67e92527f...
May 15, 2020 7:00 AM709.33992167 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a5cad125763797ec51f3e40...
May 15, 2020 6:00 AM954.28692843 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6217b84d41a35e292c1a259...
May 15, 2020 5:00 AM611.91000867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5bfca47bae58384099844c9b...
May 15, 2020 4:00 AM815.67264467 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc29248098426c055f56771b0...
May 15, 2020 3:00 AM604.10317555 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fdf7cd4274de03eebf0ea2f...
May 15, 2020 2:00 AM832.85719481 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq197932ea86bb7a8f13de9f2c...
May 15, 2020 1:00 AM811.17075749 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2e16aef266c8bd1799bc88a...
May 15, 2020 12:00 AM874.75772185 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5daa338365b32b887e2502f...
May 14, 2020 11:00 PM667.49897151 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b2f39fb93b13d359b69cc4d...
May 14, 2020 10:00 PM572.10316149 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq91ebd0c9e49778e359d945d5...
May 14, 2020 9:00 PM595.54889468 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqacf7d9c6f8168bc1d3e0aaf1...
May 14, 2020 8:00 PM1145.59825154 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21690b2b024cd92687fcfa73...
May 14, 2020 7:00 PM1046.57598374 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbcba8ca32994e5b5c472b0aa...
May 14, 2020 6:00 PM686.97019953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd371ec051a092533aae234b1...
May 14, 2020 5:00 PM828.56369016 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq076c94bc1809ef5eeef9789d...
May 14, 2020 4:00 PM912.68615775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0873a90546f82cdff538ac64...
May 14, 2020 3:00 PM558.51337060 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab400ca525bd7b5154d7d175...
May 14, 2020 2:00 PM843.58651379 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf27311312b2796c068cedd5f...
May 14, 2020 1:00 PM752.73287196 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67dda96cebd3bc409f95a3a9...
May 14, 2020 12:00 PM1127.55058394 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe66de23807000e226ed542bf...
May 14, 2020 11:00 AM663.30506696 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e846c06f7d4c328e3ab0e88...
May 14, 2020 10:00 AM535.46462995 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq64aa9ee34e8d358073bb53f6...
May 14, 2020 9:00 AM861.68584053 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd769f9f3f25e6e2063ee8de1...
May 14, 2020 8:00 AM672.28485463 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48edbbce7937e5d87c8a2164...
May 14, 2020 7:00 AM423.17569052 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68e05244390a2f85f7699b03...
May 14, 2020 6:00 AM1276.24146741 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq195dffa3ce8e2c70565f144a...
May 14, 2020 5:00 AM1083.98570850 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq988df6e00bed7dc7351564b7...
May 14, 2020 4:00 AM803.69391804 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5aa50c9d702d6cd43b360f65...
May 14, 2020 3:00 AM806.94723721 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe81d818afd1236f57246e2d8...
May 14, 2020 2:00 AM753.45792853 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb9de6a545c7e2e33e361ba0c...
May 14, 2020 1:00 AM832.86119318 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44758c3c121b360ae71537cb...
May 14, 2020 12:00 AM792.22072717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62f294ee2e097ac165994234...
May 13, 2020 11:00 PM703.56285872 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44d90dcd0a650144ca9b737e...
May 13, 2020 9:00 PM387.29821957 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63889c30f3a45be3932085b8...
May 13, 2020 8:00 PM647.59700395 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d1e3c64dc21f48ab2cdb715...
May 13, 2020 7:00 PM431.45097768 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd95666b20f01976bb479d11...
May 13, 2020 6:00 PM244.84523870 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77cf4fe559a2dfd74a94d840...
May 13, 2020 5:00 PM689.91162703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq032157312e6bed9e9e7f009a...
May 13, 2020 4:04 PM636.91611216 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c17d6c912acc8202b1ada03...
May 13, 2020 3:04 PM305.33577346 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70c083c918ad741a7f52e6bf...
May 13, 2020 2:00 PM498.23673275 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8d89ae3147927d91350af6c...
May 13, 2020 1:00 PM616.92025716 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88aeb25d7cb852f245e80d50...
May 13, 2020 12:00 PM431.26240966 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a5b09f3edb5b9988feaaafe...
May 13, 2020 11:00 AM450.69213531 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00823d965fa960ceaf8bdc01...
May 13, 2020 10:00 AM393.69575395 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9893dce1b8b416c84c6671ae...
May 13, 2020 9:00 AM347.57507811 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d035258f9cf7c593d5a9378...
May 13, 2020 8:00 AM633.19248164 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4546f950d87a6927585a383a...
May 13, 2020 7:00 AM471.89652742 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5b7b9791e608613dd435386...
May 13, 2020 6:00 AM199.16272849 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq612d71bc462658dc72196bbe...
May 13, 2020 5:00 AM364.80048575 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq033fcb7e58c8f46b81bb4074...
May 13, 2020 4:00 AM49.62078592 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20e41a08277550c78e572827...
May 13, 2020 2:00 AM135.63707218 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5cbbf9b22d314218d0831b02...
May 13, 2020 1:00 AM773.30527133 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7950ff51860ae74a89ca599c...
May 13, 2020 12:00 AM577.72667657 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e190466dcb3c617a94c9339...
May 12, 2020 11:00 PM355.42136503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq229184671df355cd5ba29d6b...
May 12, 2020 10:00 PM667.28050230 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe07aec4f19beeff1e36d35ba...
May 12, 2020 9:00 PM612.01490851 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6745078680cd1b0f82176eab...
May 12, 2020 8:00 PM386.50573251 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2eec021219491aa3bc2674ce...
May 12, 2020 7:00 PM824.69993697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb047c0735b7a8799f4bc9b30...
May 12, 2020 6:00 PM654.96063035 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf641f38f7780bd7fac0400e...
May 12, 2020 5:00 PM805.77081293 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqede2fb9d7af5ebc310b014a9...
May 12, 2020 4:00 PM555.72905355 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7cfa17790061237aa06786d1...
May 12, 2020 3:00 PM388.28260783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c61f2350ef42c08cac0ae2e...
May 12, 2020 2:00 PM530.70268052 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq448a1d154f7826bc50cd2a28...
May 12, 2020 1:00 PM669.60790910 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d1de12d0cb1fd46fd6755f5...
May 12, 2020 12:00 PM492.87500529 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0654dc9624044ad19b26369...
May 12, 2020 11:00 AM286.84384662 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb30b56cc1fd268ddf0449894...
May 12, 2020 10:00 AM523.73190684 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa79599126a0692922a963395...
May 12, 2020 9:00 AM794.29097098 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa279f59d89f6de1d149bfdd0...
May 12, 2020 8:00 AM542.86647218 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e8bfdcb85ac82db915c3a8b...
May 12, 2020 7:00 AM514.17094049 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8751e0c7bf3945547271c0aa...
May 12, 2020 6:00 AM514.90554731 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa137f33114d0df21877a8ccf...
May 12, 2020 5:00 AM740.58031117 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95813f3c99859413a784fe82...
May 12, 2020 4:00 AM659.91952119 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49f28810f95f5c3353f65f9b...
May 12, 2020 3:00 AM654.04510553 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq816aa6b077a7eb7ceb383c51...
May 12, 2020 2:00 AM764.64096511 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24d155267e429f57e2d3b1cd...
May 12, 2020 1:00 AM697.33060974 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a8f314128f6cbbf7fcce412...
May 12, 2020 12:00 AM626.71901219 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdcdaca642633f27ce8f2ebb4...
May 11, 2020 11:00 PM713.94413969 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc0999352b63d4feb2d8643f1...
May 11, 2020 10:00 PM841.70466247 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21acd72a018282b715f9cf1b...
May 11, 2020 9:00 PM867.77490898 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc9f994815146aa0f028031cc...
May 11, 2020 8:00 PM890.79626108 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5cde5d272e6e2ec8151335e7...
May 11, 2020 7:00 PM864.97169695 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq010e0489f43459905ad0e745...
May 11, 2020 6:04 PM753.38987649 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d1df8d73636f7b414a27af6...
May 11, 2020 5:03 PM787.53777768 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6681d7addef4fa6d38e840e4...
May 11, 2020 4:02 PM675.61994464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7081732ba18b4e1410849ee5...
May 11, 2020 3:00 PM837.53230727 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d73b4d20f619a9ccfa96ac7...
May 11, 2020 2:00 PM523.46247786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e811f5eaf75f8af0d6015a0...
May 11, 2020 1:00 PM952.85699784 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2ab1ace849fe3d3c02be884...
May 11, 2020 12:00 PM993.11466540 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b37d977e043477e4cf9a24b...
May 11, 2020 11:00 AM676.89731626 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq141c6cab9830c690a42abab8...
May 11, 2020 10:01 AM763.80587166 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ec16c9eeb1dd39ca9ac9ef8...
May 11, 2020 9:00 AM1006.53635639 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32204fc89bce28dd2e7f0a4d...
May 11, 2020 8:00 AM1050.92268040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf4a19048bc2b6718de013622...
May 11, 2020 7:00 AM627.73889987 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbca3f69d6b220eb202a4df76...
May 11, 2020 6:00 AM369.43326398 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55aa3c177b6243597104dca9...
May 11, 2020 5:00 AM307.27463496 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb74ea1bfab6ef8fa0b3d3452...
May 11, 2020 4:00 AM326.98306403 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ceef47184a0e7e17977a4ba...
May 11, 2020 3:00 AM294.14931541 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59d891a4ed079c25ded0dcac...
May 11, 2020 2:00 AM281.88450889 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbdc8e41cb257eac23cc1b562...
May 11, 2020 1:00 AM475.93916590 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8e4c47b03432d61b421ef2a0...
May 11, 2020 12:00 AM160.34515596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq524206faa795e05d747c6801...
May 8, 2020 8:00 PM234.21051690 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16c6071a67fac7866560f7cc...
May 8, 2020 7:00 PM760.07114027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcaa700b8bd03464b9014cf9d...
May 8, 2020 6:00 PM326.72838914 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6305f6fe83527824d9a6aec0...
May 8, 2020 5:00 PM318.86209672 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3140d9dc2b830c873efe5759...
May 8, 2020 4:00 PM286.16945370 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8fe3bec40f464f578295633f...
May 8, 2020 3:00 PM243.02358129 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46b239094836806f51bbad6c...
May 8, 2020 2:00 PM196.21279460 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52b19b605e82f87aa3d09a97...
May 8, 2020 1:00 PM426.51292723 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd0aca69424912fd41dbabe91...
May 8, 2020 12:00 PM351.01157000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5f450ebd66149a93180123e...
May 8, 2020 11:00 AM238.19748185 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02f6843d9296e8b45d936f3b...
May 8, 2020 10:00 AM282.03446762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d6a6a49766b9fa50ee3a857...
May 8, 2020 9:00 AM408.54080345 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0394adcf76d76391951dadb7...
May 8, 2020 8:00 AM218.07632487 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92f5ed8bbf4a1954cb37b3b5...
May 8, 2020 7:00 AM240.78096234 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0cf6c407bb04ee007e957604...
May 8, 2020 6:00 AM441.20611720 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc9522e1df87add9052cca74d...
May 8, 2020 5:00 AM310.23619107 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ca4e0dedb74c2c93d257afc...
May 8, 2020 4:00 AM238.73390178 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3928e1ef217660df58f0ce05...
May 8, 2020 3:00 AM294.81474510 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85b3531a9f09f0863a1fb75b...
May 8, 2020 2:00 AM449.43991785 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5d328852e231aaf1e7e1a0a...
May 8, 2020 1:00 AM834.33783950 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bab0d61e5685b6241650b90...
May 8, 2020 12:00 AM1133.03443711 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd01d5acd0f4422451dd9a69c...
May 7, 2020 11:00 PM621.21546211 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa5bdc255961c5d213115358f...
May 7, 2020 10:00 PM316.40606605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3aac5398c471685fd93a525e...
May 7, 2020 9:00 PM330.27902222 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe560e71a3bece76e17a0219b...
May 7, 2020 8:00 PM717.56294079 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c5e344211a5ccf442a6f903...
May 7, 2020 7:00 PM842.58608805 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq13e84f01e302ffe0c1214f22...
May 7, 2020 6:00 PM594.82896534 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2815ff52f66e2e7c8e1d536f...
May 7, 2020 5:00 PM508.61695368 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93dbb416e31ea6688706e30b...
May 7, 2020 4:00 PM686.18002170 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77fe88612ff44259eedeb6b4...
May 7, 2020 3:00 PM433.67193070 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8dee8a353e55b21316972b3a...
May 7, 2020 2:00 PM511.66482158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq811d1c02412afb85b28cf2bb...
May 7, 2020 1:00 PM485.70999085 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6f56247caa28215543f5b5a8...
May 7, 2020 12:00 PM478.33989907 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ff2f49f020db892481cebc5...
May 7, 2020 11:00 AM402.00962471 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq25e6ce906526de0dfcffa0d1...
May 7, 2020 10:00 AM537.63459332 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0bb0336b8af7ec166323522...
May 7, 2020 9:00 AM365.57085571 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe03837b52305fb0646427467...
May 7, 2020 8:00 AM284.63901193 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96ade5624121f44a9f0b2bf1...
May 7, 2020 7:00 AM385.92464985 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a775a3c8a4933abfa924e9a...
May 7, 2020 6:00 AM447.26512027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d56b0db563114531abcecef...
May 7, 2020 5:00 AM706.86137363 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5be56c5b40d4d3f42b0a2a4c...
May 7, 2020 4:00 AM448.70234518 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c20531e144900badaf06826...
May 7, 2020 3:00 AM573.58168322 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq551349f88ac69cdc3fc40e7d...
May 7, 2020 2:00 AM425.19330535 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0e8fc7b799bf0a0d87be050...
May 7, 2020 1:00 AM603.85082760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2dd89b04500c43f0f1791b88...
May 7, 2020 12:00 AM705.29555160 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46f4042bc67434031695bc84...
May 6, 2020 11:00 PM648.86331118 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05080acacaf6571d52f82387...
May 6, 2020 10:04 PM230.80024476 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30924d6f9538c3bec2289fcb...
May 6, 2020 8:00 PM470.85792100 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqced3fd619eca5df46361303c...
May 6, 2020 7:00 PM295.10772712 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq109ead50969e5d442732e51e...
May 6, 2020 5:00 AM223.30586076 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b21ef04e7253a6e2e9816b8...
May 6, 2020 4:00 AM566.97573168 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcbecd183067aa8363aafbf52...
May 6, 2020 3:00 AM329.00240082 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c0fe58b064383eddc4561cd...
May 6, 2020 2:00 AM461.10350540 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq877ffc3180b1ff1a08451e92...
May 6, 2020 1:00 AM405.34105795 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61d07082947e4ced70c356d8...
May 6, 2020 12:00 AM311.88753011 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq438cb87664927d0d1aead2c9...
May 5, 2020 11:00 PM449.38611302 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbba5ac128e20a248563860a6...
May 5, 2020 10:00 PM328.08069410 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f058a37d8f256660724d0b9...
May 5, 2020 9:00 PM335.87831063 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq538168593febfe42cf8fa18c...
May 5, 2020 8:00 PM327.80562228 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf0ea177eb0a1569b7ced17b...
May 5, 2020 7:00 PM525.39463440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e7b73bb4e2f794c08b8b35a...
May 5, 2020 6:00 PM307.16115718 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39c90f95712d417332733176...
May 5, 2020 5:00 PM506.23287053 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb7cc890c2cc002921356b12...
May 5, 2020 4:00 PM282.11126664 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75c573c2c2c930ea0639cc10...
May 5, 2020 3:00 PM499.68595105 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5c41c569be36a0c474cf027...
May 5, 2020 2:00 PM467.85616899 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1a5d973c1c14416d4cb0b02...
May 5, 2020 1:00 PM265.03227321 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa29ac95548e73fe43b161fb2...
May 5, 2020 12:00 PM575.97969180 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab12e2477511359f07013e5f...
May 5, 2020 11:00 AM363.82528003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq457ab8497823a95bc5a20ee0...
May 5, 2020 10:00 AM443.27923841 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9447f944fb27e646ad0dd3b...
May 5, 2020 9:00 AM462.96409002 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq311e329a541980fc5a0d24f4...
May 5, 2020 8:00 AM366.24068259 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbac5530a640a142ae21652b2...
May 5, 2020 7:00 AM483.47683779 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc968150dd4b74f98c89ebe2b...
May 5, 2020 6:00 AM331.09013452 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ce2be963afb8523e334d22b...
May 5, 2020 5:00 AM431.30516295 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb058c2fd577837c29f080ec5...
May 5, 2020 4:00 AM413.54707704 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc91e4d1b2c87d6439c5f7261...
May 5, 2020 3:00 AM485.03016749 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef2e628c9b1f69940b1cfbe9...
May 5, 2020 2:03 AM245.10780176 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2dfd2079cf2a3f4324e2a3cb...
May 5, 2020 1:00 AM496.33297239 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq781150c7f4c3680e71320475...
May 5, 2020 12:00 AM351.88868594 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbadce9ab4c6be23924512484...
May 4, 2020 11:00 PM393.12396365 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2390f1dc9b43c3fbc0f7a3cb...
May 4, 2020 10:00 PM411.97724678 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55b84a1dc0266f84ba64ac43...
May 4, 2020 9:00 PM509.16431576 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6466009ccba1654cb45ae9f...
May 4, 2020 8:00 PM291.98528042 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b335eaf6046cf0207b32992...
May 4, 2020 7:00 PM454.36415824 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9cfaf912ce90834599809184...
May 4, 2020 6:00 PM339.84124933 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30197864ea4925c4dce0e5af...
May 4, 2020 5:00 PM411.11919371 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e093a50d63af77030de66c3...
May 4, 2020 4:00 PM312.40182039 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5863dd68bac6e8608af8cf91...
May 4, 2020 3:00 PM527.64169547 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe46c2672cc477c38a8e2fb37...
May 4, 2020 2:00 PM488.94579036 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb29c52b2fff46ba3ab1b8e1...
May 4, 2020 1:00 PM630.51103747 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53f64c70b1caa4779a5cae3d...
May 4, 2020 12:00 PM485.01751753 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc9d647a10b9cd8b9865f0ee6...
May 4, 2020 8:00 AM96.83113953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81b01c55fb39142c00f88bac...
May 4, 2020 7:00 AM313.75316658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4cbe8afc9562a93f9e26792...
May 4, 2020 6:00 AM468.76386107 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fd7674b34bb74183b4dd704...
May 4, 2020 5:00 AM591.51968232 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24a2ddb2f0f7e2558244173c...
May 4, 2020 4:00 AM609.67164162 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fbb86b72f11f924b6f27226...
May 3, 2020 11:00 AM242.15593140 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc367ed7d3c7414266b7957f...
May 3, 2020 10:00 AM442.18986448 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23423fabd765fc233d7cae25...
May 3, 2020 9:00 AM408.77581615 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19497a483357c34dcd9c0151...
May 3, 2020 8:00 AM375.16258649 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8168d2b35ad9391eb12ee27c...
May 3, 2020 7:00 AM408.55205778 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq90706543aaa07fb4703b96c7...
May 3, 2020 6:00 AM228.39491599 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq588fa61b48c184543ecb59a8...
May 3, 2020 5:00 AM443.54835273 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7e002cf55be89142a588d42...
May 3, 2020 4:00 AM455.48723154 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95af4fe4280d57b973c386ce...
May 3, 2020 3:00 AM457.04085092 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq09a97995272d7eb06b782f3b...
May 3, 2020 2:00 AM526.28714888 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe451d4dd5c60fb0bcb5769c8...
May 3, 2020 1:00 AM753.34614848 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2ff051ba8a7a93f0cb88672...
May 3, 2020 12:04 AM284.54168119 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48d629d7b37fc04cd09c0a54...
May 2, 2020 11:03 PM366.13473902 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca35adf4a2dded9b93e32563...
May 2, 2020 10:02 PM652.11080998 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe03091c959c69b88450f701...
May 2, 2020 9:02 PM441.08895301 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0773c6accf0d8b08062603e8...
May 2, 2020 8:01 PM631.17689575 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38318555e726b526f89115d6...
May 2, 2020 7:00 PM943.02626310 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc40ebf6c909908f99df174e9...
May 2, 2020 6:00 PM497.54447632 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf08e46277cc641a0c16dadc3...
May 2, 2020 5:00 PM548.10280323 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88a271b0616ccdd167ef7c07...
May 2, 2020 4:00 PM725.18794979 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3fd06ab08db1bc31a689de78...
May 2, 2020 3:00 PM623.69547510 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf089d1915786cf37530d252...
May 2, 2020 2:00 PM332.76641148 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c6321ea397decf8a96f3cb9...
May 2, 2020 1:00 PM708.24154181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq212dcf2d576efc96c5b92508...
May 2, 2020 12:00 PM634.12913110 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb78708253874c8d45b9e3487...
May 2, 2020 11:00 AM736.37588411 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq069cbf2e276d326cc636c8bf...
May 2, 2020 10:00 AM437.68473957 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf1ee2c3261acfe7b014dc8bf...
May 2, 2020 9:00 AM636.22308921 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq431eae3ab705a04c41af7d0d...
May 2, 2020 8:00 AM568.21155034 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq786036e3d0150ea9c513e040...
May 2, 2020 7:00 AM413.03167165 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71d302034adb330c463e6c65...
May 2, 2020 6:00 AM404.79118581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbe893a10494d7cfe923b4a1b...
May 2, 2020 5:00 AM711.36707168 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd02fd0875c16efb3a2fab1ec...
May 2, 2020 4:00 AM739.31200516 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq053e9756c9996236a35d97b0...
May 2, 2020 3:00 AM708.78290852 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq455ab7d6cc22dc874276ff31...
May 2, 2020 2:00 AM494.32962064 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq047006a950990f11ec09211d...
May 2, 2020 1:00 AM667.34350435 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd56bdba20e3b03ae92576d34...
May 2, 2020 12:00 AM438.74231666 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5fceb42cf658764a510fa1c3...
May 1, 2020 11:00 PM352.97757235 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bdb6d6014017f529d35496f...
May 1, 2020 10:00 PM344.32793246 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f798d6c291d0d812525ca0f...
May 1, 2020 9:00 PM442.67215426 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf0659caaee1018ae24734948...
May 1, 2020 8:00 PM440.66195721 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq31af3c2b1c5ded12448773c4...
May 1, 2020 7:00 PM352.81582519 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad17ca81f043d6a19a1a825a...
May 1, 2020 6:00 PM424.54851574 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc42d3cd06743191db0011455...
May 1, 2020 5:00 PM608.34874041 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7302601a6d78c42d049783b2...
May 1, 2020 4:00 PM603.48875626 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq290754e2ca3f07a823a86390...
May 1, 2020 3:00 PM644.00468000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d745e6491d9d86f2a1e12ad...
May 1, 2020 2:00 PM592.45344519 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb68866e546008616fd37e808...
May 1, 2020 1:00 PM652.57465261 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6178928ec1089c3ac867bf54...
May 1, 2020 12:00 PM624.91462913 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a6b380fe4bdd0047459e44c...
May 1, 2020 11:00 AM543.83246241 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb591bc497db053d77f792d17...
May 1, 2020 10:00 AM675.24437893 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq921fc1b8a1cbaef413d1486a...
May 1, 2020 9:00 AM557.85467820 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50d79f84049f23edb7b5b556...
May 1, 2020 8:00 AM814.60763937 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2443ef96bbfa31df7254a668...
May 1, 2020 7:00 AM534.02115299 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a4bfe46e142dad4d6ece8f4...
May 1, 2020 6:00 AM561.22309827 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf53a34fbb37887633f071cf5...
May 1, 2020 5:00 AM618.17180451 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd9a59f3d1b8dedbd1c46bb83...
May 1, 2020 4:00 AM555.32487145 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd202e7e004fd58e6c1e48fcc...
May 1, 2020 3:00 AM588.43265909 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8109046de056168f2f84fe54...
May 1, 2020 2:00 AM173.99189535 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4afe08006a002cb604d4cd57...
Apr 28, 2020 10:00 AM142.46521561 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29bd4eef9f52dd76ee994a67...
Apr 28, 2020 9:00 AM391.88146464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeea7e765e494ab7a4a7ea544...
Apr 28, 2020 8:00 AM484.57445732 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2fc191470d28b692cf64629b...
Apr 28, 2020 7:00 AM450.68317453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0918d783f406348170696408...
Apr 28, 2020 6:00 AM308.96972829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9469066d2195001044f0fb3...
Apr 28, 2020 5:00 AM22.72903734 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf18e8c0dc3daaf4512de8ea8...
Apr 27, 2020 1:00 AM92.97030567 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2faac42862e50072b36c141...
Apr 27, 2020 12:00 AM267.28352860 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq169ceee1796ba251a556eee9...
Apr 26, 2020 9:00 AM32.94078812 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc8b5756d9372c9b929e4f23...
Apr 26, 2020 8:00 AM178.43245027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8de8e368c7d218f2ffcc34f2...
Apr 26, 2020 7:00 AM245.79485169 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc6ff95ddce463ba580b38722...
Apr 26, 2020 4:00 AM24.02759186 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccd02b367bd3c08d33f29de5...
Apr 26, 2020 3:00 AM3.00910177 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe8c6accd2e32ee01cf20074c...
Apr 25, 2020 10:00 PM66.50863774 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2cd1cfa1cdc52cfdfed369d...
Apr 25, 2020 9:00 PM184.02623754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3bd3f2729e63a5cdb6892241...
Apr 25, 2020 8:00 PM193.22011419 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28b9324212e7eeba595d3c2a...
Apr 25, 2020 7:00 PM209.75045666 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq891c5eb3a37584099389c8f2...
Apr 25, 2020 6:00 PM107.13152611 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63751d7bfac474bdfd6f366c...
Apr 25, 2020 5:00 PM169.41924429 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77ac854112e1824c6d6ff26d...
Apr 25, 2020 4:00 PM230.82515387 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d437ed1a6c67beec7a050d1...
Apr 25, 2020 3:00 PM173.97398012 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqee91f282c92ed97713778b63...
Apr 25, 2020 2:00 PM167.45097744 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc623d43be00be1457f22a483...
Apr 25, 2020 1:00 PM264.15637725 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5399fc54af8528d4dbbd727e...
Apr 25, 2020 12:00 PM197.06577902 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b658ebead80213adc5721c4...
Apr 25, 2020 11:00 AM162.28441560 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq69b3eb15d9eca7ad3c9d9ac9...
Apr 25, 2020 10:00 AM108.92335570 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f20c2783c8e60cb088c03c0...
Apr 25, 2020 9:00 AM161.80987952 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq512be87f5296ee1d8658c44c...
Apr 25, 2020 8:00 AM164.13315434 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed038a5d6460706bc04efbb0...
Apr 25, 2020 7:00 AM168.30533352 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq222056c020ac09a91d329f78...
Apr 25, 2020 6:00 AM273.55879479 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6aa5f66ddcf6593e8bbd1510...
Apr 25, 2020 5:00 AM530.63242789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61f8be7c966bd20fd054f9dd...
Apr 25, 2020 4:00 AM447.08491431 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6583c1fb2a827bd75bcb03c4...
Apr 25, 2020 3:00 AM466.66868238 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb62054ada1f437f2aa087a87...
Apr 25, 2020 2:00 AM476.48876226 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6788953c38ef242f910950b3...
Apr 25, 2020 1:00 AM212.68331392 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4c9b8c6ffe9b43c9b06af476...
Apr 25, 2020 12:00 AM491.05479280 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq78029a325679c5b0701b68f3...
Apr 24, 2020 11:00 PM327.91212680 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd41e95aac9e47cdf3372e3fb...
Apr 24, 2020 10:00 PM552.95867181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61d2c3a9feeb698a42dc7001...
Apr 24, 2020 9:00 PM398.80716450 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf42c089163cf76739d8e6ce7...
Apr 24, 2020 8:00 PM333.15755306 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbec692c8d31e21519b1efa42...
Apr 24, 2020 7:00 PM471.89469392 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb11a0deac413d6c02bbbd1a...
Apr 24, 2020 6:00 PM105.04333141 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd62aa5fe248331fd2a794b8a...
Apr 24, 2020 3:00 AM192.86796489 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70ba5a4bb1bf289c568214c4...
Apr 24, 2020 2:00 AM333.88070159 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad2c4e2c2cf09389e345e3df...
Apr 24, 2020 1:00 AM266.96579558 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq054355bb3d3a2197387033e9...
Apr 24, 2020 12:00 AM327.45489688 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq37b6fe2fe4f923c256b883dc...
Apr 23, 2020 11:00 PM206.08701877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2fa2ebea2d7d18573dc2d78e...
Apr 23, 2020 10:00 PM263.60648554 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0261a885c6b87deec459c518...
Apr 23, 2020 9:00 PM189.10276918 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52dcd7be7a71308c1a06711a...
Apr 23, 2020 8:00 PM330.92285143 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq744f87921660e035a20503a3...
Apr 23, 2020 7:00 PM354.85421737 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb17ef2be11b44385e608b5ad...
Apr 23, 2020 6:00 PM243.86894336 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2466bafe8f6bdf550580a229...
Apr 23, 2020 5:00 PM238.26797348 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e3630e20b99eba8145ab99b...
Apr 23, 2020 12:00 PM236.85103961 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfcbc0ac861b00b28e23ec150...
Apr 23, 2020 11:00 AM350.88856383 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8fc480279b501883a750d24...
Apr 23, 2020 10:00 AM232.78750357 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq11f3e1c170aa1b9c96be97fe...
Apr 23, 2020 9:00 AM168.09460063 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53652c89767acda438dcba96...
Apr 23, 2020 8:00 AM425.76701990 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfdde39be962ddb215bb7668f...
Apr 23, 2020 7:00 AM314.74355796 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e535065870cdf5017b23114...
Apr 23, 2020 6:00 AM92.21391988 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq566767820cc97303ea6da5b7...
Apr 23, 2020 5:00 AM294.24218157 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24d085db73bef4cd4b78c347...
Apr 23, 2020 4:00 AM657.34819566 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6bd7576435479f7a7bce141...
Apr 23, 2020 3:00 AM660.10280952 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a693082a43b06f1cea05867...
Apr 23, 2020 2:00 AM358.48670659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbcf5203193b8c71f64ee987...
Apr 23, 2020 1:00 AM714.88610503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe261cc8b963720b0f8095f5...
Apr 23, 2020 12:00 AM323.40525526 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3592b800406a093d18bc2a6d...
Apr 22, 2020 11:00 PM324.61735431 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq566edf3282e151e67e14eeab...
Apr 22, 2020 7:00 PM14.94432274 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq357ea87591a73a649b6b1a49...
Apr 22, 2020 6:00 PM312.19806030 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42f6b4a3532ca9cbd347aaba...
Apr 22, 2020 5:00 PM237.77622906 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b09e6b43d31af454e1b826d...
Apr 22, 2020 4:00 PM212.50924489 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17bcbd1cc45a79cec3341054...
Apr 22, 2020 3:00 PM347.09815973 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbf813fc2c80ff08f81dee9a...
Apr 22, 2020 2:00 PM441.88705935 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb536b401eb7af04214aef5cc...
Apr 22, 2020 1:00 PM156.57409021 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8430d13fafa053a5a837f52c...
Apr 22, 2020 12:00 PM265.85383289 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16737a12fe87e8f2f9e8cd73...
Apr 22, 2020 11:00 AM284.45843003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06fdf9aabe66116200ff33a1...
Apr 22, 2020 10:00 AM215.47349302 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d922356974a7a3fd130c9f7...
Apr 22, 2020 9:01 AM180.89936623 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7bc5067b52643807405cf402...
Apr 22, 2020 8:00 AM287.41590224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ce055d33de03c307b154516...
Apr 22, 2020 7:00 AM514.84767886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f9cd68a62e6d1ae3d13cc04...
Apr 22, 2020 6:00 AM309.65854425 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93e0339e62d3ffc853d41467...
Apr 22, 2020 5:00 AM233.72323999 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq821931fbe518395273587b43...
Apr 22, 2020 4:00 AM249.81830201 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6906cd9f8a5765aa1c6cd051...
Apr 22, 2020 3:00 AM281.13285140 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq937d00c6adb5c29632862978...
Apr 22, 2020 2:00 AM324.93963278 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4b1bdd13aceb9fd5cb9421f...
Apr 22, 2020 1:00 AM468.40782496 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb8866f8d3be257674da0e02...
Apr 22, 2020 12:00 AM201.19624292 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe7565be9ee172c4e7a82e617...
Apr 21, 2020 11:00 PM210.19311005 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b3424c60a010af58dfa4bc6...
Apr 21, 2020 10:00 PM166.36830901 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff2d19b13318abd39a6a910d...
Apr 21, 2020 9:00 PM183.03569089 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74d0566166ae74b11473f371...
Apr 21, 2020 8:00 PM213.80497663 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9046b1274381a6d94741fc0e...
Apr 21, 2020 7:00 PM295.95500912 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8dfac55bdd68e00637accea4...
Apr 21, 2020 6:00 PM297.91702830 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59dd3b9616bf3a8d1ea445cf...
Apr 21, 2020 5:00 PM197.57099184 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e4676cd997c9c6c7c8b9d43...
Apr 21, 2020 4:00 PM244.26650202 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq01f1f91723d1e5a20c3acb7f...
Apr 21, 2020 3:00 PM350.68501984 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf4b89688d247daf137d4043d...
Apr 21, 2020 2:00 PM200.24854605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f29bfaf596411011ce7ed63...
Apr 21, 2020 1:03 PM303.79354245 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdff899863191cc69d88c8123...
Apr 21, 2020 12:03 PM261.02138086 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbb736cf54c5e9f7f1715575...
Apr 21, 2020 11:03 AM149.32544642 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf2c406485e250a973fc73deb...
Apr 21, 2020 10:02 AM290.37080823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3228b76d26b2538cb422dfda...
Apr 21, 2020 9:01 AM515.81864654 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq485890fc489dcd0fca0f6d99...
Apr 21, 2020 8:00 AM324.05071133 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq15e1c5a620bea3ce1c7b6155...
Apr 21, 2020 7:00 AM331.23820071 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq015f883a3bb08da87583c115...
Apr 21, 2020 6:00 AM711.75052171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq740a5902fbc15f22156e17a7...
Apr 21, 2020 5:00 AM534.95619601 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq485e44f65fd0d04e72770ecc...
Apr 21, 2020 4:00 AM580.74609955 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a6ffd57d3e457ed0b1bdfee...
Apr 21, 2020 3:00 AM454.94888904 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8a35bb8e4f055fa31783977...
Apr 21, 2020 2:00 AM289.30280474 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq169994c74bf4ec71ae72060d...
Apr 21, 2020 1:00 AM363.12440230 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd31c5893fbb07297210c1634...
Apr 21, 2020 12:00 AM637.44510099 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba852580c918f64354e46e6d...
Apr 20, 2020 11:00 PM125.21882480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa6bd1bf0bf460d294846603d...
Apr 20, 2020 6:00 AM75.19180490 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq27bc996bef7cc6630a814c94...
Apr 20, 2020 5:00 AM202.65810068 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8c1504f6007534a35970119...
Apr 20, 2020 4:00 AM568.92464021 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe95b49714535122e8b1c99ca...
Apr 20, 2020 3:00 AM337.79067859 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22b17e3e4acddaa5007e0ff6...
Apr 20, 2020 2:00 AM203.54438057 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf571475d87963243a574d2e7...
Apr 20, 2020 1:00 AM353.29695412 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf74336e7810160970465023...
Apr 20, 2020 1:00 AM272.82843347 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf74336e7810160970465023...
Apr 20, 2020 1:00 AM183.83370247 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf74336e7810160970465023...
Apr 20, 2020 1:00 AM188.81903581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf74336e7810160970465023...
Apr 19, 2020 9:00 PM209.66878660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf4edcff62c77f7edacb33c56...
Apr 19, 2020 8:00 PM271.64681866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb08ecd7f14f6f279de765276...
Apr 19, 2020 7:00 PM244.07995859 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75e12aa349cbcaf5cad671d1...
Apr 19, 2020 6:00 PM184.46447807 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29381a162831f1e6f240ca9e...
Apr 19, 2020 5:00 PM318.37373578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ba0b4cbadbfe5bb5c7ded94...
Apr 19, 2020 4:00 PM293.65935774 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq993a3ef58840f3533d40eb70...
Apr 19, 2020 3:00 PM186.72643018 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3818df1fd96cf019c4db1dbc...
Apr 19, 2020 2:00 PM322.91114204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq58a5d3f6734b63ab7796ce99...
Apr 19, 2020 1:00 PM309.45190665 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0f0a7857291863061842efa...
Apr 19, 2020 12:00 PM270.61677772 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b5717db8719c74ee484cfdb...
Apr 19, 2020 11:00 AM254.85565480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqade5ab8607573702843335dc...
Apr 19, 2020 10:00 AM226.81950450 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq09de4ad20fb0f01df2b48457...
Apr 19, 2020 9:00 AM199.34716789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa92d49352fb342287ffed737...
Apr 19, 2020 8:00 AM305.69910134 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02d7ed9d45d4565824203bf8...
Apr 19, 2020 7:00 AM242.28597676 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq377528dcb04d4726156ad877...
Apr 19, 2020 6:00 AM231.22102761 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2929e10d8e07d6fa55b7edce...
Apr 19, 2020 5:00 AM320.59611179 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e9e271c4692deaf1324d197...
Apr 19, 2020 4:02 AM443.67016705 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4df012f339e5f63c46ff059b...
Apr 19, 2020 3:02 AM108.62206376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb7e7a5cb15ffe876fe52f5f0...
Apr 19, 2020 2:01 AM44.06456945 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq613f0044b85bd1daa98f7942...
Apr 19, 2020 1:00 AM103.92532880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb5f0a8662d8b6a909294f3ac...
Apr 19, 2020 12:00 AM129.34566423 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdce7e5d10b60c5cd962614fd...
Apr 18, 2020 11:00 PM159.04456794 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3c9c32e70ce1f397b545c74...
Apr 18, 2020 10:00 PM91.19697175 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe2386330b3ccef81b7bbeab...
Apr 18, 2020 9:00 PM155.19570243 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5894a8d9ea2259efa145d73f...
Apr 18, 2020 8:00 PM148.16088227 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8054e5af3a3722ba7488b4c4...
Apr 18, 2020 7:00 PM159.99573561 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf98ce074591f464df898a128...
Apr 18, 2020 6:00 PM178.66764218 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq65739631c5f1335253be8dcd...
Apr 18, 2020 5:00 PM162.90335595 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55a819cb5215fc9cfd50765c...
Apr 18, 2020 4:00 PM158.89686530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd30ac4ca79c5be69500d22f2...
Apr 18, 2020 3:00 PM72.88006403 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3d0f24cbe36ef829882bd7b...
Apr 18, 2020 2:00 PM170.95356181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq215ee58533e28a62608731a2...
Apr 18, 2020 1:00 PM199.50809704 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf5b8388713f36b2eb35af85...
Apr 18, 2020 12:00 PM119.69108548 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2be422d52f5a03d4e9913285...
Apr 18, 2020 11:00 AM129.34620118 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq894ce0f516b2df73b8e43bf9...
Apr 18, 2020 10:00 AM189.23693925 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33ad47f4e21051e07503d419...
Apr 18, 2020 9:00 AM153.14563350 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq310e5cbfed153d28f7cc65b6...
Apr 18, 2020 8:00 AM146.99719507 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq186d8bcfcd8ec66665768135...
Apr 18, 2020 7:00 AM148.00011864 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe482ea9c72860e766638f9cd...
Apr 18, 2020 6:00 AM233.53613638 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f9149ef4c564a6a78dd0930...
Apr 18, 2020 5:00 AM621.19467072 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq460019d46157e7cb0e7a2847...
Apr 18, 2020 4:00 AM464.58329504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38d6280bc9f8ba26c22906d2...
Apr 18, 2020 3:00 AM492.59641120 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f55396844b21c2d52124069...
Apr 18, 2020 2:00 AM313.60951995 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38e2769d13ebed1673878205...
Apr 17, 2020 11:00 PM145.80197378 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c936f776b115bf2fd5a9c39...
Apr 17, 2020 10:00 PM185.70713872 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c976e19b1c26443a4f7a761...
Apr 17, 2020 9:00 PM398.05692449 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0cce6f3761cb11959bc1fadb...
Apr 17, 2020 8:00 PM382.21757395 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74fc98df702d57aa1aa0f52c...
Apr 17, 2020 7:00 PM440.60085212 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq99c9826c1900465f949b34e9...
Apr 17, 2020 6:00 PM511.20267658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq60f7c7dc9895070f0800f9c5...
Apr 17, 2020 5:00 PM397.52368584 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbc0d2d07405e800dd9b731a...
Apr 17, 2020 4:00 PM174.04781631 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3eff203f909c04f2d54da1ed...
Apr 17, 2020 12:00 PM0.28171141 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba66e556da66c1a6a1125b94...
Apr 17, 2020 11:00 AM210.65015395 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93dfc62721cf90abd0d8314a...
Apr 17, 2020 10:00 AM247.36573892 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd0bceb789cf1285e47f9eb11...
Apr 17, 2020 9:00 AM186.97668273 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq652207675f2b8fd32ed1f212...
Apr 17, 2020 8:00 AM221.74251124 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5be6b800226b800b7f25105...
Apr 17, 2020 7:00 AM254.44148635 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66c9c06fcbd6c1001eb7a740...
Apr 17, 2020 6:00 AM285.98387691 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5313c1037994b30fe4b7b4d8...
Apr 17, 2020 5:00 AM326.48960797 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa222c040fc0061f86af07e6d...
Apr 17, 2020 4:00 AM365.42281985 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a56caf0115e791fdeea8d87...
Apr 17, 2020 3:00 AM235.20254626 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ec3e6afb92ba9f14e1de128...
Apr 17, 2020 2:00 AM235.48906955 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e3ea27fb5afb735f537eda4...
Apr 17, 2020 1:00 AM349.97209772 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59844b816614e3181a14a632...
Apr 17, 2020 12:00 AM362.79781303 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b03f3262ca64b7a5206bfa5...
Apr 16, 2020 11:00 PM169.47823791 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq467d437b24e86ee863aa9034...
Apr 16, 2020 10:00 PM193.97137530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2b9c9c7cff2b25cf3d79664...
Apr 16, 2020 9:00 PM357.34670500 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c8e6d2d19d0df8fac848191...
Apr 16, 2020 8:00 PM295.59179029 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq080301a1c72641bd4a6c2267...
Apr 16, 2020 7:00 PM173.26446686 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00b3577470f6b53bd7cc3dba...
Apr 16, 2020 6:00 PM179.66989644 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq427aba267fb080a89541b7bd...
Apr 16, 2020 5:00 PM363.48911661 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8397e7acf5466f78a2efe349...
Apr 16, 2020 4:00 PM229.23064368 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18bf2eaf492c2d4ad32584ed...
Apr 16, 2020 3:03 PM237.42779356 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfda41f2736f167fcb1f0d471...
Apr 16, 2020 2:02 PM268.09051384 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq054c0c9d497b67c1a09f9803...
Apr 16, 2020 1:00 PM226.28676388 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf627c6e68fbb1e4134b7cd4...
Apr 16, 2020 12:00 PM286.84365884 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq135897f4a3f30bbe167d50bb...
Apr 16, 2020 11:00 AM253.51596843 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq392d3a77d799ab336ec1127d...
Apr 16, 2020 10:00 AM421.45422143 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe26b90143b0ccbfe3440eea7...
Apr 16, 2020 9:00 AM164.12795078 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43fe9c0111222e3ae6a6eea8...
Apr 16, 2020 8:00 AM191.79227136 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq122ebe511de6025a6047547d...
Apr 16, 2020 7:00 AM326.98182212 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq397f3edea954490014f39331...
Apr 16, 2020 6:00 AM531.19929326 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0151505e2dc834bc2a1871fa...
Apr 16, 2020 5:00 AM224.26416640 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2018070451afdf6e8511c4c7...
Apr 16, 2020 4:00 AM249.80997017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22f6ecb80ce74b1c6fce939e...
Apr 16, 2020 3:00 AM424.69635288 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaea687933a897b70a3de02a9...
Apr 16, 2020 2:00 AM459.69394257 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05945baba4ec1996c5997f7b...
Apr 16, 2020 1:00 AM157.28502443 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa64c3ddceca1ff5f56f3d8c4...
Apr 16, 2020 12:00 AM205.51660459 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f5447247e58d2e0fd633066...
Apr 15, 2020 11:00 PM475.32806912 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe94f510894c647728ad857f5...
Apr 15, 2020 10:00 PM443.39777994 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbccd56f48c4b57a34d25e5e1...
Apr 15, 2020 9:00 PM299.48655458 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef1b72d2d38d5e97e73ce75c...
Apr 15, 2020 8:00 PM239.00070553 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8852146e31602551964084be...
Apr 15, 2020 7:00 PM227.80803112 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq142fd81eb0a2ddf3574776b6...
Apr 15, 2020 6:00 PM260.59003786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbe4052fd2ecaad94efa1e250...
Apr 15, 2020 5:00 PM345.80843352 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce86d2b46551971fa966bdb9...
Apr 15, 2020 4:00 PM318.50441763 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq101a9952720cbde38abd1d48...
Apr 15, 2020 3:00 PM409.67683455 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e062796fc7d1f48ad8380de...
Apr 15, 2020 2:00 PM247.87134352 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec74484fbd0c11af93f77cf2...
Apr 15, 2020 1:00 PM217.32402048 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb2e8e26b29bb2f9ffc184b04...
Apr 15, 2020 12:00 PM294.10730434 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f834c8c7665bb7349dfb8f4...
Apr 15, 2020 11:00 AM393.67903505 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq099d743cb5ac0211e9d72cae...
Apr 15, 2020 10:00 AM258.40028370 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62bed2d8bc051998ad0418e9...
Apr 15, 2020 9:00 AM293.81584832 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf3614a73cec7293b167d510...
Apr 15, 2020 8:00 AM273.62003077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq892e25c8e33ca2d3c708d11e...
Apr 15, 2020 7:00 AM153.18164967 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq79079c0eddc064c206066b62...
Apr 15, 2020 6:00 AM365.47561602 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38d7b467f02164e241f8c352...
Apr 15, 2020 5:00 AM334.08728325 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b637060cc871d7c1d3f5e03...
Apr 15, 2020 4:00 AM261.37505021 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbf33d1525c5ebd7b49b551b...
Apr 15, 2020 3:00 AM153.08645594 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4ce8fdcc653959006ca273e...
Apr 15, 2020 2:00 AM466.91226697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff06fa7931c57c33999dec99...
Apr 15, 2020 1:00 AM235.48088049 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0817a3d64f86b2a44cfaee90...
Apr 15, 2020 12:00 AM195.52003868 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93a138ca09bc76b5b5a9b753...
Apr 14, 2020 11:00 PM209.89349405 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc42ee6ec4caa3f186c8aed35...
Apr 14, 2020 10:00 PM367.87092758 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e1eeb5017da2cd054ad78f1...
Apr 14, 2020 9:01 PM355.98802483 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq208d3779a34aaf73044c3616...
Apr 14, 2020 8:03 PM247.91169698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7190616d3d3df9ec9a83bece...
Apr 14, 2020 7:03 PM325.68663930 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd072c56c084c505fb9e024c4...
Apr 14, 2020 6:00 PM254.40062272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4387e462738c9829560c558a...
Apr 14, 2020 5:00 PM141.41261589 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq454d121dd1e30c046fe00b55...
Apr 14, 2020 4:00 PM413.57000114 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4dbcf6c294c3345d6cca2f6f...
Apr 14, 2020 3:00 PM434.55659435 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dc3d3cd801180292de501d5...
Apr 14, 2020 2:00 PM316.13297074 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbd1a2e6fc8eca1e28d42dacb...
Apr 14, 2020 1:00 PM301.31927185 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9dc579860c9a105e89c2959b...
Apr 14, 2020 12:00 PM575.29588697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea3479305dbc72b89667f369...
Apr 14, 2020 11:00 AM386.01400573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqffb12ce272a78f95edc147f7...
Apr 14, 2020 10:00 AM406.30236320 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq343dea6d82f0d6dd3f3c750f...
Apr 14, 2020 9:00 AM602.72872108 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc96aedc71e0ceebcbbd48177...
Apr 14, 2020 8:00 AM437.27714500 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a4bcf94b32ae0214366ae64...
Apr 14, 2020 7:00 AM386.92026386 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe8b964782a5370242186a85b...
Apr 14, 2020 6:00 AM403.71519076 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf93813e6c04689f95c7cafee...
Apr 14, 2020 5:00 AM459.72832911 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8973e0c53de3bcea6c7f242d...
Apr 14, 2020 4:00 AM674.51587295 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3af5cca0b8f3cc7a3ce14fa...
Apr 14, 2020 3:00 AM736.31657346 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf99f3cabf8ba82ad226f3a7b...
Apr 14, 2020 2:00 AM561.69079425 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76f4236bf5a753ef8832505f...
Apr 14, 2020 1:00 AM470.65550563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e000e39d4a06c5325429d74...
Apr 14, 2020 12:00 AM302.02520475 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe71906ef1cec6d08b7ef5125...
Apr 13, 2020 11:00 PM448.99719086 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb48672d8fb933d957a0f4874...
Apr 13, 2020 10:00 PM481.97374572 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdef6404873bfcb64fe6a2161...
Apr 13, 2020 5:00 PM183.89132213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71ef1a652c8371574497b4d4...
Apr 13, 2020 4:00 PM164.47588617 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd31292496283577ec39c5338...
Apr 13, 2020 3:00 PM530.67755564 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb226b9a83aabd14809cc9b5...
Apr 13, 2020 2:00 PM289.47627180 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b4d9eae60bf267e8eb14820...
Apr 13, 2020 1:00 PM193.28004786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa8ff19a2c0e534aa9c504fd...
Apr 13, 2020 12:00 PM503.53351057 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab051bfa61d8cb438413475d...
Apr 13, 2020 11:00 AM553.17545169 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq768a8b3682f30cf629b479bd...
Apr 13, 2020 10:00 AM238.87640978 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61591fe9fb1d81c52c1f996d...
Apr 13, 2020 9:00 AM307.57319764 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03bd7c4ac24cd5f1315467cc...
Apr 13, 2020 8:00 AM475.37792970 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd51e7d79ed3e7d436c490b1b...
Apr 13, 2020 7:00 AM34.76790677 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqee069ce520aaac71d259b2cc...
Apr 13, 2020 5:00 AM35.82814889 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d5ad2f217ec94b2722aee06...
Apr 13, 2020 4:00 AM250.84003702 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d0346fefa90c92c1cbf8523...
Apr 13, 2020 3:00 AM507.92810847 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3de775c9a65584c89fc6ad8...
Apr 13, 2020 2:00 AM274.28166204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55e4e67fc5f259fa6c6ec981...
Apr 13, 2020 1:00 AM203.98119437 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa91bf78cc364d651a71cb8bd...
Apr 13, 2020 12:00 AM147.37353683 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae7e46a5da271e464b9b1dfd...
Apr 12, 2020 11:00 PM241.37469224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2463f9667b6ee03a2ec4207...
Apr 12, 2020 10:00 PM199.61119044 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53ec3544be9c1fa29612cdfa...
Apr 12, 2020 9:00 PM201.80459502 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaaa6680bcb5565bf897dc994...
Apr 12, 2020 8:00 PM253.12702901 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq147a4f040e3ac2ae2afd86a4...
Apr 12, 2020 7:00 PM254.42132605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq123eb4a7a007dfcdef83e9a9...
Apr 12, 2020 6:00 PM240.48685182 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa8ae99b8e9ce35c07a946c0f...
Apr 12, 2020 5:00 PM215.75495812 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21da790a899591eb43f99190...
Apr 12, 2020 4:00 PM409.57316775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe2e28f1b3ce4c3455ae4f413...
Apr 12, 2020 3:00 PM201.25215427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb76ec00ffbd2bd57c9d70ec...
Apr 12, 2020 2:00 PM129.48867592 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq267b6f8565c60dd308843400...
Apr 12, 2020 1:01 PM320.46904518 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d70f09ba712bf618175ee24...
Apr 12, 2020 12:01 PM190.55948670 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1c3416378fbd255fb91c4ad...
Apr 12, 2020 11:01 AM182.55308847 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e54f86ac6715cd445ad236b...
Apr 12, 2020 10:01 AM341.79961762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b55b4362279fb10bb1a5217...
Apr 12, 2020 9:01 AM292.95211008 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3b21d8b50da501506ef49a7...
Apr 12, 2020 8:00 AM282.34213745 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfec4d0614532f5a950c23134...
Apr 12, 2020 7:00 AM367.46831830 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd483e57b7b46fc9ade43d796...
Apr 12, 2020 6:00 AM209.83190803 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ae1e4500e75e8782d7aacc1...
Apr 12, 2020 5:00 AM157.57816429 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62c65d6bb5e5ffa6b1ca1299...
Apr 12, 2020 4:00 AM245.65386891 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq761c1c434456cab3659c0f6d...
Apr 12, 2020 3:00 AM379.64780604 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea3ac362aa967bceadfb0259...
Apr 12, 2020 2:00 AM223.11360174 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq726dc7364b0c0abda767b6c0...
Apr 12, 2020 1:00 AM156.71581890 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f7c3d157c6b332a7a693dc1...
Apr 12, 2020 12:00 AM278.00133972 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ab255ff57b72af2d27b62dc...
Apr 11, 2020 11:00 PM267.27412895 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2646273e37a5df2527201962...
Apr 11, 2020 10:00 PM251.69563608 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46f65643fed7685fa81d1644...
Apr 11, 2020 9:00 PM245.65441857 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62adb521c1c1bc90f0855b2d...
Apr 11, 2020 8:00 PM261.00219978 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b26be0811f1e6699a21be61...
Apr 11, 2020 7:00 PM234.83850534 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18db81528a62f07fb3617840...
Apr 11, 2020 6:00 PM287.12534243 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf601d531a590e9234126139d...
Apr 11, 2020 5:00 PM236.46047664 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33393656f55b2cd9c7b05428...
Apr 11, 2020 4:00 PM199.66997270 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq112d6b8298053b0da57658e9...
Apr 11, 2020 3:00 PM182.46632641 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe4a051b53c4aaececd672e7e...
Apr 11, 2020 2:00 PM290.71494634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbf9d0748bc9001fecff41f5...
Apr 11, 2020 1:00 PM336.03755791 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccab17214cdbcc382b41186f...
Apr 11, 2020 12:00 PM190.95106363 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq593a0bf7fb6456b15c31a216...
Apr 11, 2020 11:00 AM347.98959325 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49caa941cdf5d9b3d10438dc...
Apr 11, 2020 10:00 AM160.90903415 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2268e8ff12fb5a32ccb197d1...
Apr 11, 2020 9:00 AM148.81172058 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq14b8d627aec72eef1461d281...
Apr 11, 2020 8:00 AM346.95607933 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ccd336618a6518ded96cb73...
Apr 11, 2020 7:00 AM295.96356399 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c4bf59df1b8ad6be4a5a476...
Apr 11, 2020 6:00 AM152.47097969 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28d87959915ece5e96211d09...
Apr 11, 2020 5:00 AM208.63154423 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c17f0455148e36bae44b028...
Apr 11, 2020 4:00 AM417.84582646 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7603d342535ceaee8968c741...
Apr 11, 2020 3:00 AM325.31057592 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33dd3c05ce5d36f3ed0b6a27...
Apr 11, 2020 2:00 AM182.24864663 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqceaf1f6ccd0e203ab231efa8...
Apr 11, 2020 1:00 AM209.98831731 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95b7d4d304928d114f9044be...
Apr 11, 2020 12:00 AM310.31919708 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74a31818aacee6508f484014...
Apr 10, 2020 11:00 PM122.61783596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c680ddcde1cac953df19d40...
Apr 10, 2020 10:00 PM296.30874449 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70ed4d565991c7b5751a022e...
Apr 10, 2020 9:00 PM252.24219332 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c446deb464160825bb40126...
Apr 10, 2020 8:00 PM145.63699789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c0c11a199380eb0d3743b7d...
Apr 10, 2020 7:00 PM96.13619355 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22bd5285461c0524fb2d0520...
Apr 10, 2020 6:00 PM127.51831438 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7ef3b7f584d5eeb68ae6f13...
Apr 10, 2020 5:00 PM223.07578931 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7104ce881db2fee87b088c14...
Apr 10, 2020 4:00 PM196.68729712 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb4b0855ba67c3783138400be...
Apr 10, 2020 3:00 PM126.39952806 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23f7fb0f2a5eebfb3a42eacc...
Apr 10, 2020 2:00 PM220.46815782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq260ecdfc48f86d31901313f6...
Apr 10, 2020 1:00 PM289.67247559 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0971f805b1ee3c67356b68c...
Apr 10, 2020 12:00 PM80.06028054 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f04f5296fb1ab8680636305...
Apr 10, 2020 11:00 AM162.43043333 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf1b85e3456b4543c4e095478...
Apr 10, 2020 10:00 AM198.09160884 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe455ac5c4606c38bbe4b5953...
Apr 10, 2020 9:00 AM105.71470277 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2bc69b11578ecc8b524b30e1...
Apr 10, 2020 8:00 AM212.67864209 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c9639dd9b59ce59edba8577...
Apr 10, 2020 7:00 AM370.78944814 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf737fc53544262b7b5ce974...
Apr 10, 2020 6:00 AM401.63320049 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5524c70179a5a11b248db665...
Apr 10, 2020 5:00 AM131.77229101 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb16358fe47c5ab5d81792057...
Apr 10, 2020 4:00 AM353.33768665 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq343d840f8b3ea3efc5aeb340...
Apr 10, 2020 3:00 AM443.58459536 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2518eb4014778bfbd5d9716d...
Apr 10, 2020 2:00 AM64.44051386 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d5ded0a6e102862f2e591be...
Apr 9, 2020 5:00 AM193.40728787 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7adcd7c3563a3100e492e036...
Apr 9, 2020 4:00 AM71.36095282 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf092f45d027264706c48cf8d...
Apr 9, 2020 3:00 AM200.93194983 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe62f46ebb7aac37ffc59891c...
Apr 8, 2020 6:00 AM38.48182947 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e38b4207795f0bce5ae3046...
Apr 8, 2020 5:00 AM231.35493400 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd8766207928009073f218726...
Apr 8, 2020 2:00 AM124.17098745 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd92609daa78c1580f3d91c3c...
Apr 5, 2020 8:05 AM94.79288466 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq25b9e1fbd8943ab22a6e0516...
Apr 5, 2020 7:04 AM250.61439181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a39734f69061180409ffaae...
Apr 5, 2020 6:03 AM104.70466456 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f093531103086117a49a637...
Apr 5, 2020 5:03 AM217.28255649 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c174efc184fe620ab869b41...
Apr 5, 2020 4:01 AM181.43284258 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq270269bf49e02cdf8979257e...
Apr 5, 2020 3:00 AM180.25189520 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd87ca8a5cd2532de8a4863d7...
Apr 3, 2020 2:40 PM273.37787716 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81df7c00d1239b4332aaf501...
Apr 3, 2020 10:10 AM226.95174576 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeced0c7f71030229d3ced69b...
Apr 3, 2020 9:10 AM318.53389272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf772f248a0a06873fb63d670...
Apr 3, 2020 8:08 AM343.13299726 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d63f889b78a8aee2d4663f1...
Apr 3, 2020 7:08 AM323.67905287 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqead5622fa409c5ca292c603b...
Apr 3, 2020 6:05 AM314.98122380 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq94e42b5d7aa502f8f48b423f...
Apr 3, 2020 5:03 AM316.12955548 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d44af60ef0cbb6a4d9a703c...
Apr 3, 2020 4:01 AM145.03619307 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26679bbc83a85a6acc24ec80...
Apr 3, 2020 3:00 AM287.39664663 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq14ccf1191940eacb6808e3a7...
Apr 3, 2020 2:00 AM414.52572565 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e7d39b1deb96329181be951...
Apr 3, 2020 1:00 AM306.80311473 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa3298a976880e5c9ccaf668a...
Apr 3, 2020 12:00 AM490.00214577 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5975599ab347c2d6706d7492...
Apr 2, 2020 11:00 PM254.06079647 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq35aaa2e83492bea98cd45dea...
Apr 2, 2020 10:00 PM234.15156799 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c4ff4d871a5df1c268156f0...
Apr 2, 2020 9:00 PM167.71882098 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0972515b6fff4535daba234b...
Apr 2, 2020 8:00 PM326.34214259 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a69b68e470daa2854bc2d91...
Apr 2, 2020 7:00 PM221.45198277 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf3c123d82d3e2c729cd4df74...
Apr 2, 2020 6:01 PM231.02335480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb7fdede10e6b7f083ccbd66...
Apr 2, 2020 5:00 PM238.35381517 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34075cd4d6968a27901d0f0b...
Apr 2, 2020 4:00 PM305.52722576 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26763215e2dbb7d9df026ab7...
Apr 2, 2020 3:00 PM150.59694841 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1dde721e48e8d0f6b49eba06...
Apr 2, 2020 2:00 PM250.24550439 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66aeec3054ef648f42d96b3d...
Apr 2, 2020 1:00 PM291.97337175 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbcbcab10e216de0a387788c5...
Apr 2, 2020 12:00 PM266.04754748 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq54e3659c4872f6a383c63a7a...
Apr 2, 2020 11:00 AM228.90710840 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq832b14d42e3fb5fbdd010167...
Apr 2, 2020 10:00 AM199.67095724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b08f9c0c332547b94ff1f9b...
Apr 2, 2020 9:00 AM355.19872264 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq200841088c83c95d07ee3f2e...
Apr 2, 2020 8:02 AM291.51680241 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6cf4269ea7e24bbafdc02298...
Apr 2, 2020 7:00 AM273.59571169 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56ac0ea672ef02bcf3183066...
Apr 2, 2020 6:00 AM440.15612063 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc28f6f7eadf494247f8696e8...
Apr 2, 2020 5:00 AM408.40178778 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe291c67fccafcc6836a2ee16...
Apr 2, 2020 4:00 AM326.28114488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6e5ebcd07c1561864849d12...
Apr 2, 2020 3:00 AM383.03004828 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6361d581b96a00a2fd601423...
Apr 2, 2020 2:00 AM392.07712923 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5ed2997ff825050a848eb5c...
Apr 2, 2020 1:00 AM243.98952456 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45e06ba09beb2e81d228726e...
Apr 2, 2020 12:00 AM263.35214328 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq65b0909be036df882737a5be...
Apr 1, 2020 11:00 PM293.50748085 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabfb0657a8ef50d6679990da...
Apr 1, 2020 10:00 PM240.89776631 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23220a45fc31ac618e760a89...
Apr 1, 2020 9:00 PM358.98176785 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd84b78d815fd100d50277020...
Apr 1, 2020 8:00 PM278.98054956 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq84d364c017ce9e5f14a5f42c...
Apr 1, 2020 7:00 PM215.92323177 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq219466bb500824be1ff8ce23...
Apr 1, 2020 6:00 PM189.09874000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d16ba49589d5a2884d6f2c8...
Apr 1, 2020 5:00 PM253.26830340 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7d217f7184c4904dc6dd1e2e...
Apr 1, 2020 4:00 PM184.35219789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb6c105d5c99ceac969af4e3...
Apr 1, 2020 3:00 PM276.12177858 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq987d15619ab28d0a4df5d9bb...
Apr 1, 2020 2:00 PM260.34990750 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq37311509e2ba645abde0072e...
Apr 1, 2020 1:00 PM237.27405581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87f187ac227e902eabfdbb21...
Apr 1, 2020 12:00 PM276.48627412 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq346f6432b97b5d12bd389bed...
Apr 1, 2020 11:00 AM208.32270969 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8de7cae9dcf47c82dc690215...
Apr 1, 2020 10:00 AM179.37269278 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbecce04b4c19afd24be0db0...
Apr 1, 2020 9:09 AM333.31887505 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4fd4c019967ab9c224e166d...
Apr 1, 2020 8:09 AM510.98130361 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq60f7541090ed72d4659471c3...
Apr 1, 2020 7:03 AM310.09930414 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqade94acaf82ac2310f595185...
Apr 1, 2020 6:03 AM445.56538504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f3b0f5852a06fed3c865d65...
Mar 31, 2020 5:00 AM238.86708809 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28683faf8d2fda8d5d89a8eb...
Mar 31, 2020 4:00 AM508.22622487 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa8205bf67b14e28335ad4f42...
Mar 31, 2020 3:00 AM186.94550171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa7b7b33a260129b8dca8cdd7...
Mar 30, 2020 4:00 PM82.35071619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4b27b8f1106799e0b82bcda...
Mar 30, 2020 3:00 PM329.67837596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq875ac51ecdacb5d2ee2530df...
Mar 30, 2020 2:00 PM125.11261314 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96ae7105c759ca938f87a998...
Mar 30, 2020 1:00 PM400.31635819 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d57a6be7aeebdc14465fca5...
Mar 30, 2020 12:00 PM282.09733189 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f7b5b596c4c235473e0ab12...
Mar 30, 2020 11:00 AM191.71472503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf0357c82f1ca1cec6f71d46...
Mar 30, 2020 10:00 AM246.27382823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9571530d409e6776391a9d6b...
Mar 30, 2020 9:10 AM385.73860573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqafb73bc14612300b1e7e563f...
Mar 30, 2020 8:09 AM171.44682996 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ea9db78fcf7bafa33b38da3...
Mar 30, 2020 7:07 AM281.15828800 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d9605c42b24c51f07336229...
Mar 30, 2020 6:07 AM303.87050935 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80c941ca27d00921fc3d5b19...
Mar 30, 2020 5:05 AM196.21682941 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq018e144404e33b59cda66068...
Mar 30, 2020 4:03 AM197.45170583 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa94cdb1266fb4df2cac27557...
Mar 30, 2020 3:03 AM370.91730422 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c38d9bc0f18c8b02273391d...
Mar 30, 2020 2:01 AM229.59470376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4ab8f77a6ce04a62c835a37...
Mar 30, 2020 1:01 AM242.96956692 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb0ec9adcef22f207aa4110c...
Mar 30, 2020 12:00 AM484.71714220 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa6eee958500c9862865ee5b3...
Mar 29, 2020 11:00 PM233.40998612 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46ad9cab56e6d8650b9dbba5...
Mar 29, 2020 10:00 PM160.28291948 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97c6efde7fde3ebc19a96204...
Mar 29, 2020 9:00 PM283.41471093 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2d7769ff1510d7830095fa7...
Mar 29, 2020 8:00 PM370.54965089 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c002c5f11729edeecc91d0e...
Mar 29, 2020 7:00 PM163.97053640 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa88ec904953975609ec38ba...
Mar 29, 2020 6:00 PM280.35549263 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e879cba9ebbe3926424b4ed...
Mar 29, 2020 5:00 PM298.70833292 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51afc836df01474f1b2e18a2...
Mar 29, 2020 4:00 PM196.12159957 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf9f64e4c5a9cf441777d534b...
Mar 29, 2020 3:00 PM152.77981138 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23c359ae010d01f1a1d67195...
Mar 29, 2020 2:00 PM331.59082142 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24ee5aafa9c9a039bf3b8903...
Mar 29, 2020 1:00 PM295.19459303 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ca09a6420fe31ecad884538...
Mar 29, 2020 12:00 PM211.03119923 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb006b02d5acb79064893737...
Mar 29, 2020 11:00 AM222.49001440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq748425f5d02a4902843859ed...
Mar 29, 2020 10:00 AM325.51262777 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa1833a75960a2fd28859b97...
Mar 29, 2020 9:00 AM254.02123927 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq430356a0ff1d51c82d293a72...
Mar 29, 2020 8:00 AM253.90550514 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3f3d03406107b63b85271bb...
Mar 29, 2020 7:00 AM363.68786650 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56f02cade22e3166de818e63...
Mar 29, 2020 6:00 AM113.77655478 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq177ee1c9e79c7a30febe5570...
Mar 29, 2020 5:00 AM406.05064563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b396d9018749f38c264632c...
Mar 29, 2020 4:00 AM537.74543988 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb25847e6fdc8fce4fba6699f...
Mar 29, 2020 3:00 AM273.72616181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb17751ec21ce33c7c6b39d1b...
Mar 29, 2020 2:00 AM204.86577049 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7fe954c2e920cd6abf8cd36f...
Mar 29, 2020 1:00 AM358.22075652 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75be3a34a798175f235d09f4...
Mar 29, 2020 12:00 AM461.61364456 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19102323498756ebd4b90d15...
Mar 28, 2020 11:00 PM195.60089305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4286ce3747a3573f1d19af14...
Mar 28, 2020 10:00 PM143.74422147 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq751e88d05bfa7f2e7ed1beaf...
Mar 28, 2020 9:00 PM199.28961638 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7ef30944eaea99d98d3b80b6...
Mar 28, 2020 8:00 PM257.11225539 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc251efa8025d65282276b14...
Mar 28, 2020 7:00 PM167.35782492 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq89a7985c898ecef65b38b60a...
Mar 28, 2020 6:00 PM387.28608802 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc392fbebcae8b28c30dded6e...
Mar 28, 2020 5:00 PM274.42984616 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq062abe4e6b19fbef3226d18a...
Mar 28, 2020 4:00 PM92.07022849 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbc0578af82fa90adb12abcb...
Mar 28, 2020 3:00 PM280.25989880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq13bdd175654b29ba84f3e5e0...
Mar 28, 2020 2:00 PM366.91595383 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f10005a95c617ae1249fc8b...
Mar 28, 2020 1:01 PM183.54204911 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3cf92d2ddefb1554cca20f17...
Mar 28, 2020 12:01 PM164.89278668 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf1a7933a45ca73f200e34a81...
Mar 28, 2020 11:01 AM339.79535483 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb275e7356e8473d6e7a9ba3...
Mar 28, 2020 10:00 AM230.97179086 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc32d895cc6306c03f547a3ac...
Mar 28, 2020 9:00 AM137.49041304 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4bfa1338ac2174c20461f9f7...
Mar 28, 2020 8:00 AM369.91758127 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e47b64ce9f13bb42ecea85e...
Mar 28, 2020 7:00 AM260.96297468 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcddae3b5c79f7abf9efc6193...
Mar 28, 2020 6:00 AM261.88304675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e3058830b62ceab5676acb0...
Mar 28, 2020 5:00 AM348.48767724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7fa873ef22cd4f8a58338c87...
Mar 28, 2020 4:00 AM239.65170224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22be9fe8ec557840794d3ad8...
Mar 28, 2020 3:09 AM248.04109696 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq169e2280e791c16dbbba3df6...
Mar 28, 2020 2:09 AM291.15818692 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq721a3db50721a238991f6db5...
Mar 28, 2020 1:10 AM218.59696206 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2aa4e5a8c0e8c264410bd937...
Mar 28, 2020 12:08 AM147.56633182 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6355ee0babe4004399e483d3...
Mar 27, 2020 11:07 PM211.58115617 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e58350087fa082ffd6ed8b5...
Mar 27, 2020 10:07 PM255.94991583 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb7de1bcff9fe9ed4bab8596...
Mar 27, 2020 9:06 PM245.85846224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa16d3558817ae3af1ab20e5e...
Mar 27, 2020 8:05 PM219.75529065 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e75323b8ed72d68de2ad1c7...
Mar 27, 2020 7:06 PM303.22824043 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb91a0433c768e5239c1cfcc9...
Mar 27, 2020 6:04 PM207.86129196 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7a57c73efa2c4549060beb05...
Mar 27, 2020 5:02 PM217.51116039 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea9842c4449b6afd8033c129...
Mar 27, 2020 4:01 PM257.44726843 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq13b81abf9fbe61de9e7a62c6...
Mar 27, 2020 3:01 PM246.78109902 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad29c9a45d1cefbaea3b47a2...
Mar 27, 2020 2:00 PM260.13003318 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb0add071219eef107b12ff3...
Mar 27, 2020 1:00 PM392.42051172 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq773568678af6ef2549a4d84e...
Mar 27, 2020 12:00 PM243.85604329 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfdac03040094a81f50fd941b...
Mar 27, 2020 11:00 AM260.76185084 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56add74293ff03a9098ff27a...
Mar 27, 2020 10:00 AM320.43251466 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq74abd39bb674a38245a8e195...
Mar 27, 2020 9:00 AM192.63848971 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82c4234ba90ab03342625123...
Mar 27, 2020 8:00 AM259.48839156 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32f44645755eb6362a2471f1...
Mar 27, 2020 7:00 AM262.71517451 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq528cd93fe570c395e6c07ebc...
Mar 27, 2020 6:00 AM150.26497783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd93e2b59e5bf8f4ce9f9d4a7...
Mar 27, 2020 5:00 AM210.52792725 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ca9c0129864c9919a3516bc...
Mar 27, 2020 4:00 AM314.48689249 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda7021919f5878cf7301435f...
Mar 27, 2020 3:00 AM178.35119378 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b37e0a5a5f0e098b335f560...
Mar 27, 2020 2:00 AM259.22342732 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0559206fddeb176b3076a192...
Mar 27, 2020 1:00 AM233.65489487 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ba3e6a6c8b969bfb575021b...
Mar 27, 2020 12:00 AM241.61337444 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55e7f46293daf2a16708374f...
Mar 26, 2020 11:00 PM323.11581561 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec44d37c9f612cbeceb1921d...
Mar 26, 2020 10:00 PM230.74495036 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2957b5b472a29190b9c1dd7...
Mar 26, 2020 9:00 PM207.76074735 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdbc3c9b8a87b9986a5033f2c...
Mar 26, 2020 8:00 PM206.86368880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbcb58a294d732cc5de6edef6...
Mar 26, 2020 7:00 PM293.17277125 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33b8ff956061ce3dd0c7d92d...
Mar 26, 2020 6:00 PM196.98456404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d4641e71c40c4daabc99984...
Mar 26, 2020 5:00 PM208.15200708 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf95cb47428b1328296a0fbe7...
Mar 26, 2020 4:00 PM321.98130162 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e1738a761eb1dc147549150...
Mar 26, 2020 3:00 PM328.85499999 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5495a641be7726ce57b1a2d...
Mar 26, 2020 2:00 PM223.52982043 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq440f62005c4bdba73ff69c37...
Mar 26, 2020 1:00 PM206.00926007 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf8cbe5bb772766d8d58e515...
Mar 26, 2020 12:00 PM236.77439963 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe310092c7b25ceeaa82bbc6d...
Mar 26, 2020 11:00 AM351.89960064 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dfab3da336ae7fae58bac43...
Mar 26, 2020 10:00 AM191.28981736 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff0e38b7ba8d285131b0b64d...
Mar 26, 2020 9:03 AM249.27437195 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32d25638b25f16d56a8cf994...
Mar 26, 2020 8:00 AM212.55808970 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c62920d669b7bf04718961a...
Mar 26, 2020 7:01 AM207.72166664 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0d5c028127780aa084698b3f...
Mar 26, 2020 6:01 AM196.54271845 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq389994f94b3e2b02c61c35f4...
Mar 26, 2020 5:00 AM311.56209829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c396814c2b0f5bd15008822...
Mar 26, 2020 4:00 AM341.07265993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3dbf4a3f45da648487730e1e...
Mar 26, 2020 3:00 AM248.30112973 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbd5c93732c669fc8068f6bd...
Mar 26, 2020 2:00 AM177.05300633 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49ef2a36e029a4d71d589f7e...
Mar 26, 2020 1:00 AM288.63101383 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21e4b739cae143c656f77ca1...
Mar 26, 2020 12:01 AM131.31418236 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51770db649e0ac9e515f45c5...
Mar 25, 2020 11:00 PM141.97272597 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe1a7e20ba183001ca35a4d17...
Mar 25, 2020 10:00 PM227.46675929 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bc4f63297bb4dd3037eec68...
Mar 25, 2020 9:00 PM240.89991444 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3e18c71109f286332fbffad...
Mar 25, 2020 8:00 PM231.65271935 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcefc44558a19404f61a24375...
Mar 25, 2020 7:00 PM262.58858510 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bada5066263a0fe06044f9e...
Mar 25, 2020 6:00 PM205.19779441 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa5a4688e2a9be4a456a26717...
Mar 25, 2020 5:00 PM295.90340005 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc8214f0bfff7f8cab6775abb...
Mar 25, 2020 4:00 PM127.63119307 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc6c46846648d63b7c4795b8...
Mar 25, 2020 3:10 PM182.38468116 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66dab5471201619bd17e13da...
Mar 25, 2020 2:07 PM313.69778644 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9c8b6a0928bbacfb1cb15fc...
Mar 25, 2020 1:05 PM268.31579386 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfca37902e4e7a4f306376a29...
Mar 25, 2020 12:05 PM184.74573515 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac03335231d8be4cc5eeb7ac...
Mar 25, 2020 11:05 AM282.85719060 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23ae3f669b5b01cd036884f4...
Mar 25, 2020 10:05 AM282.34503075 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq344d4b2d7fd410fedd8c6b8d...
Mar 25, 2020 9:04 AM175.59427079 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c0bceb763bcf8044ad63a65...
Mar 25, 2020 8:03 AM305.77496342 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfa02bbc840f2bf0218d95832...
Mar 25, 2020 7:03 AM310.80103620 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17ec83a95db09d5afb4ca8c5...
Mar 25, 2020 6:03 AM243.51783513 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8cf28144e6a2b0f715c69a73...
Mar 25, 2020 5:01 AM125.88043749 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fc20d36039778fe2c4caef3...
Mar 25, 2020 4:00 AM244.00408801 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe90a9f38b370c5cdcafddc70...
Mar 25, 2020 3:00 AM219.87970993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5649970ea17e9e2601bdb6e...
Mar 18, 2020 6:02 PM25.22263622 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d5cccb7fe47af95773c85ab...
Mar 18, 2020 5:01 PM142.25217876 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa340986562e49deac06115f2...
Mar 18, 2020 2:01 PM4.82251770 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq63e15a3f6e8ffbffe3e421f3...
Mar 18, 2020 1:01 PM529.83598728 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq41afae28b2f363cb120a4f39...
Mar 18, 2020 12:03 PM371.22647010 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbead15c0fcc14d870952ae58...
Mar 18, 2020 11:01 AM486.32879874 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq884f5f912c264076655a3c0e...
Mar 18, 2020 10:01 AM491.51349294 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq631d219c017a365e3babc890...
Mar 18, 2020 9:01 AM382.74697980 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56d974034ee15e4d04d60613...
Mar 18, 2020 8:01 AM333.73995627 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c116e27367866147f413eb0...
Mar 18, 2020 7:01 AM514.20995000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbda06add4a271bb691fbded5...
Mar 18, 2020 6:01 AM552.44351919 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq001cf2ad5a0669b478d56eeb...
Mar 18, 2020 5:01 AM304.62759308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d332155090f8a10c42a5272...
Mar 18, 2020 4:01 AM387.93411725 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46424d8995f53c11610c3ac3...
Mar 18, 2020 3:01 AM410.11126717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ef96dab05ed192b434df700...
Mar 18, 2020 2:01 AM515.35481182 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a1e393df335dade26e6f522...
Mar 18, 2020 1:01 AM363.12509862 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec16a2f87061f6ce7b76ba5c...
Mar 18, 2020 12:01 AM278.67872876 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f48db788e7ac47777bef645...
Mar 17, 2020 11:01 PM360.98820006 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d69400c564f10e218cc76ed...
Mar 17, 2020 4:01 PM257.67939016 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ebeb2d725918234bf57dadd...
Mar 17, 2020 3:01 PM322.09298862 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb0ebf427ab78ff3ad518fdf...
Mar 17, 2020 2:01 PM408.57318572 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq441eecddd8136ed9c3dfc5c5...
Mar 17, 2020 1:01 PM302.28331113 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq158f2c2e2d4204ac57e5e12a...
Mar 17, 2020 12:02 PM340.15919215 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4771621f8e90617dfe4cd50...
Mar 17, 2020 11:01 AM192.85561532 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq14eb6f4b215d42f9c72f4e6d...
Mar 17, 2020 10:11 AM296.26724914 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdcce8a2838a4d73b0871ab80...
Mar 17, 2020 9:12 AM213.79431351 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b1e05561691f382da44d567...
Mar 17, 2020 8:12 AM342.94871541 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7288f378fae5fc0219a7924...
Mar 17, 2020 7:12 AM371.27425698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe18301797acf6bb87d16e8f3...
Mar 17, 2020 6:12 AM257.03762399 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq166b0bcfb982d53edb18ffa4...
Mar 17, 2020 5:11 AM386.36327327 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe69cf9f7fd3e86abdc61856e...
Mar 17, 2020 4:11 AM324.48615231 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c072fc796e36297cbd63657...
Mar 17, 2020 3:11 AM201.49561514 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95c50f83281bdd690e68c0da...
Mar 17, 2020 2:09 AM272.89295866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19cca3d76051df17ea02833c...
Mar 17, 2020 1:09 AM292.04960828 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82686d285980143821e93899...
Mar 17, 2020 12:09 AM238.45462367 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6db13f36489eeb4e245755b...
Mar 16, 2020 11:08 PM392.76652707 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb72a864589f19af64136da7...
Mar 16, 2020 10:07 PM227.91709775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq94c1c08a551235b54395d7af...
Mar 16, 2020 9:06 PM425.47345660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f82a38ada8679063affd522...
Mar 16, 2020 8:04 PM254.56291965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8243b7d9b72ee57a41920df3...
Mar 16, 2020 7:04 PM162.98926204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1fb22b0673394a85676f453...
Mar 16, 2020 6:05 PM207.98954093 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb2b9b69fcaadd4936bf13e73...
Mar 16, 2020 5:04 PM347.94807518 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f754c9c7200ec2bb6be421e...
Mar 16, 2020 4:03 PM288.73573795 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48b5f154da2aa92d6fc3c3a6...
Mar 16, 2020 3:04 PM145.99597750 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b69d839ffa5ae87a81ff225...
Mar 16, 2020 2:03 PM298.09133036 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq53c885d5eeb9267f43880498...
Mar 16, 2020 1:01 PM518.75084799 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d669d1afdd46854315ea822...
Mar 16, 2020 12:02 PM179.65933719 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c68f17f0d82736b783c1a96...
Mar 16, 2020 11:01 AM214.63967352 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6766788a727f7fe5108e812...
Mar 16, 2020 10:01 AM243.43938770 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq98e52f91bff593f9a4c208f6...
Mar 16, 2020 9:02 AM365.54265752 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a1d31d6c37c25246d82a37b...
Mar 16, 2020 8:02 AM301.96310892 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq689889a6e046a36a6350398c...
Mar 16, 2020 7:01 AM271.31402455 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc032d3cd2279775181fa9c1...
Mar 16, 2020 6:01 AM298.63663368 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc8995aed494e156a4cc0d551...
Mar 16, 2020 5:01 AM374.84540954 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ab8f6e073bb0d892b954c7f...
Mar 16, 2020 4:01 AM300.35347163 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a78213dd181ebb59d429c0b...
Mar 16, 2020 3:01 AM289.06343186 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71c518bc23b5e00353e003a1...
Mar 16, 2020 2:01 AM366.25754272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf24d9d98a61fcb4496034ef4...
Mar 16, 2020 1:02 AM282.09182850 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab5fa92b30a17337d746fb3e...
Mar 16, 2020 12:01 AM382.06957003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfeb2baf934ecc85a8edb5136...
Mar 15, 2020 11:02 PM334.84398127 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8cf6a92f469f452066e8f97d...
Mar 15, 2020 10:02 PM205.55458422 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq47ba4c6c26e8cf62f48c0639...
Mar 15, 2020 9:02 PM158.64138675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeeacaea5ad0b6dac0ab8971e...
Mar 15, 2020 8:01 PM314.40630073 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f685e902246a8b475e8258e...
Mar 15, 2020 7:02 PM285.01509784 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq345f8c5895a1992ffc95b0f8...
Mar 15, 2020 6:01 PM328.46587763 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq872432a9b75d539eb9c53d22...
Mar 15, 2020 5:00 PM281.58733816 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebde4166f95757a2d57a47d4...
Mar 15, 2020 4:01 PM323.06420269 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcbb8c910b395dec150ac4df2...
Mar 15, 2020 3:01 PM409.83044239 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc454c3f2fd884c5f9f1b2775...
Mar 15, 2020 2:01 PM279.91806884 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa451ebffc56d9df3d1b20903...
Mar 15, 2020 1:01 PM473.43761282 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq714e9768f313d623ee12a13d...
Mar 15, 2020 12:01 PM268.53554173 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57a4ba90e09e2fee1bc78648...
Mar 15, 2020 11:01 AM327.09027953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fd210f1e0891ff4828b4d7c...
Mar 15, 2020 10:02 AM358.99311767 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e7b5a126ebe7a1e56421613...
Mar 15, 2020 9:01 AM309.17818787 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0fc541c4f2ade3807e52f201...
Mar 15, 2020 8:01 AM304.47276826 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b230ca8563773a2287987c2...
Mar 15, 2020 7:01 AM344.03030807 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc3dbf77d5c78b054d30304ca...
Mar 15, 2020 6:01 AM319.39769714 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda9593f900787fa07733a044...
Mar 15, 2020 5:01 AM232.56065211 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fbc1d9919d577e9c86d699f...
Mar 14, 2020 6:01 AM116.49647427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4d3a14d2abac5f67c619988...
Mar 14, 2020 5:01 AM212.48012491 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq76e780212b48c65ad3363a4b...
Mar 14, 2020 4:01 AM232.27086554 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b57eb4c6f1587466ecf98d5...
Mar 12, 2020 5:01 PM208.87808499 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5fa675a85f58ca06c9d07410...
Mar 12, 2020 4:01 PM99.57560305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8756c7bfc3d5ce3e7936cde2...
Mar 12, 2020 3:10 PM234.34196190 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0e47369410a951c6c0d30ab4...
Mar 12, 2020 2:08 PM313.95478441 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeecda59d1c35ea082ef27b3a...
Mar 12, 2020 1:08 PM189.43822035 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d591a9f8ec62b53436e205a...
Mar 12, 2020 12:07 PM308.72994440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa93de6fa134fb94cdb1730b7...
Mar 12, 2020 11:09 AM415.42944791 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70fd19ff46d7ce25ad25072e...
Mar 12, 2020 10:07 AM301.42859262 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93ca4bb6c6ee6b3ece9d5f7a...
Mar 12, 2020 9:07 AM106.58710397 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6a830c440ccd03b705ee9fb...
Mar 12, 2020 8:07 AM153.43949485 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4eeef55e571793a7399c8168...
Mar 8, 2020 5:01 PM17.90250692 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ad8bae6ffb8fccaf604d434...
Mar 8, 2020 4:01 PM125.98583287 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87e07de5bf3ebc86e2b1d7b9...
Mar 8, 2020 3:01 PM279.69959433 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2849862d9e84a3d00c2bb5af...
Mar 8, 2020 2:01 PM337.19669494 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3201709b9c496e3225956099...
Mar 8, 2020 1:01 PM217.65573708 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b7e50566aad073ade81b1dd...
Mar 8, 2020 12:01 PM278.72838062 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdac3f7f8e4ace5c6c730870f...
Mar 8, 2020 11:04 AM251.33090653 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1935ffe969d805c2da57c06f...
Mar 8, 2020 10:03 AM170.78295311 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05814be41490e954faa2b967...
Mar 8, 2020 9:01 AM232.25088305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9804f1c71d6d3b634e8f76a8...
Mar 8, 2020 8:01 AM363.40748503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40e35bbf1b1435b1802028b4...
Mar 8, 2020 7:01 AM307.44977405 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8f6167bdb90a795b29fcfb9...
Mar 8, 2020 6:01 AM356.04518019 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb7031ee0eb354e3dc1f8250...
Mar 8, 2020 5:01 AM77.09610961 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq354c7ad4a5d408c1213cfab2...
Mar 7, 2020 5:10 AM58.23901556 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb9443dbe94c63a58e67d97b0...
Mar 7, 2020 4:11 AM9.36696776 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf18f3f991ac6cb0c94876260...
Mar 6, 2020 3:02 AM361.95478919 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ba326d06a21e823559754c3...
Mar 6, 2020 2:02 AM353.05224221 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45ab6c3f4d66d0406d80038f...
Mar 6, 2020 1:02 AM261.01863469 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed4cb075d5654334778bfdc0...
Mar 6, 2020 12:01 AM224.46347660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44fae74eb673a7f2974ac9a0...
Mar 5, 2020 11:01 PM320.16323890 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc49231399637d491ea52a90d...
Mar 5, 2020 10:01 PM322.52685269 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7dfe48bf302ccb9c69549f95...
Mar 5, 2020 9:01 PM182.55227146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq07c1c37939b6b49002fb957f...
Mar 5, 2020 8:01 PM354.73838848 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq170fcd82664396bdfa6391e3...
Mar 5, 2020 7:01 PM233.56621487 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f7a67d2b05cb46cbd02d182...
Mar 5, 2020 6:01 PM227.65253740 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ac6fc155925b3629a65233a...
Mar 5, 2020 5:01 PM316.59737428 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bd3ce6e292cea161cd816ff...
Mar 5, 2020 4:01 PM297.78593667 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3da6b6846a78d087e8ef56f...
Mar 5, 2020 3:01 PM315.04607445 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe1c307c0ddaa3faf7c954ad9...
Mar 5, 2020 2:01 PM296.20167996 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3feedbbb5a4914de83912145...
Mar 5, 2020 1:01 PM266.75967430 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62c03bc6f832f5b542854b54...
Mar 5, 2020 12:01 PM292.96203606 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa955dad404e4efe2b6e04b3c...
Mar 5, 2020 11:01 AM265.72125818 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75ba5da90db784fb472b7da8...
Mar 5, 2020 10:01 AM301.61442983 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c0ce55b5d0f7e6f44662b6e...
Mar 5, 2020 9:01 AM233.31298794 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa88a59cfdbee422807ff7f92...
Mar 5, 2020 8:01 AM554.72973539 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8fc2f72f4f063849b6efe426...
Mar 5, 2020 7:01 AM350.60640658 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq091bbe69340ef517a74c4412...
Mar 5, 2020 6:01 AM124.55194318 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8bba490928c63a9108f25284...
Mar 5, 2020 5:01 AM118.97994835 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bd51f27ce0a7317e1f18a8b...
Mar 2, 2020 10:05 AM310.87877400 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f729fc7254cd41d97cf0018...
Mar 2, 2020 9:05 AM268.53923869 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b6fc50761a8c262951befd1...
Mar 2, 2020 8:04 AM261.88144610 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4eaf15ff9f38be99909f1bb0...
Mar 2, 2020 7:05 AM349.84639618 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq926a4df495b048bbe6da5f8e...
Mar 2, 2020 6:04 AM320.74510735 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq16cb1606ea5ca9923cd25e6a...
Mar 2, 2020 5:03 AM128.01849320 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq69b6184f5dbce101c24d20b8...
Mar 2, 2020 4:01 AM326.69421427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq420a0f57fa83fc7f23f121ab...
Mar 2, 2020 3:01 AM279.08821754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b96579c0a7f5c2f64a10c96...
Mar 2, 2020 2:01 AM232.85461846 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq088896dd11fb031f1602328f...
Mar 2, 2020 1:01 AM297.28548150 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e1c8c22c8b6e4f3f00db365...
Mar 2, 2020 12:01 AM286.42934969 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2361e0b079cd6ddee12de721...
Mar 1, 2020 11:01 PM204.65570656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac819e761de0aa9502779848...
Mar 1, 2020 10:01 PM338.11866542 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92d67bae8f658dac22cfc48d...
Mar 1, 2020 9:02 PM183.15339630 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc149dd336d7445036de71d5d...
Mar 1, 2020 8:01 PM277.52947721 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ca018a34bf35d0680f3dd53...
Mar 1, 2020 7:01 PM268.17587379 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ddff7947aca587fd3c5f156...
Mar 1, 2020 6:01 PM224.20377268 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf045fbfe6f8bf4e2b87e699...
Mar 1, 2020 5:01 PM346.49477810 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0e7ed23471895d960cc86a42...
Mar 1, 2020 4:01 PM187.20892068 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03d239fa57caa762f12cda96...
Mar 1, 2020 3:01 PM266.36889532 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq292976ad8890d6003f28aac3...
Mar 1, 2020 2:01 PM229.60475739 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbed86099ff9b73b842ed7f33...
Mar 1, 2020 1:01 PM324.21265838 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80cdfc3ad1cfa3dcedac2eb9...
Mar 1, 2020 12:02 PM246.87373081 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc8410d3435675decc4a10fd...
Mar 1, 2020 11:02 AM280.54859033 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72ab31482b9482b73c19e94e...
Mar 1, 2020 10:02 AM289.65590877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2b5a61e55ff4ca5820b18a4d...
Mar 1, 2020 9:01 AM301.61967205 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c285e6a1d8813a4a6c83561...
Mar 1, 2020 8:01 AM223.67972059 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1e6e7c075ffe4042b510a91...
Mar 1, 2020 7:01 AM226.43211558 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02686c8cecf063c71e3e655e...
Mar 1, 2020 6:01 AM286.12988177 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqafbda69d28c458984a10afbf...
Mar 1, 2020 5:01 AM317.30852526 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36edfd21247d64e743aa3d20...
Mar 1, 2020 4:01 AM356.15926308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05b5a12567447338d944c2ee...
Mar 1, 2020 3:02 AM316.24386899 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq423c8aff09d29943abe2fd7f...
Mar 1, 2020 2:01 AM285.91494639 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5cf0f443a5b674e9042ebe29...
Mar 1, 2020 1:01 AM189.51451940 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq071ec916d81dc3e0487ab7b8...
Mar 1, 2020 12:01 AM223.08825260 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe881f1056e355dc305c9d17b...
Feb 29, 2020 11:01 PM257.14873773 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7d6970d0d3e18ab903ddf884...
Feb 29, 2020 10:01 PM273.91440733 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq836c7982b9f82efe65d9ab8d...
Feb 29, 2020 9:01 PM401.16521625 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcaaf47cc9070c9a2657a6159...
Feb 29, 2020 8:01 PM280.46555960 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc662562e809b79683d2fb9b8...
Feb 29, 2020 7:01 PM241.09858751 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33768c02ec8d3fa87d57e30c...
Feb 29, 2020 6:01 PM235.90280206 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96a059d40948fd49109886a6...
Feb 29, 2020 5:01 PM299.07013999 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbe6be74d7751a1f4ec95b981...
Feb 29, 2020 4:01 PM247.34286814 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd690b448d72d95f9f7fa946e...
Feb 29, 2020 3:01 PM315.44852707 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd548fe9624a3645a94b0650...
Feb 29, 2020 2:01 PM327.59183504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb67d94c4250c8dd57cb0b64...
Feb 29, 2020 1:01 PM328.89269029 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c069d16934989fe12d29e5b...
Feb 29, 2020 12:01 PM223.51651960 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8bff4acb14e0e8e17982c88d...
Feb 29, 2020 11:01 AM287.57192501 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0feeeab297f48de680a15ff...
Feb 29, 2020 10:01 AM336.48307272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfbd6c0169077cb45002b2ad4...
Feb 29, 2020 9:01 AM293.62642887 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc26715761e53e3c6720725cf...
Feb 29, 2020 8:11 AM164.23206037 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq388c421cca40a8f057fdcd1f...
Feb 29, 2020 7:11 AM232.28554464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a45fef025e356ae977f82bb...
Feb 29, 2020 6:07 AM335.87085619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f286eb4c162816a7ac323ec...
Feb 29, 2020 5:05 AM225.06460070 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3600c581a5bc29b800f39cfd...
Feb 29, 2020 4:06 AM259.70065288 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34babbaf2eb4e7cdf20d98ba...
Feb 29, 2020 3:05 AM190.36685103 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq063f1075fc275a0d860426e9...
Feb 29, 2020 2:04 AM209.16077949 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2348cb0d6d95d29e8ec35a93...
Feb 29, 2020 1:05 AM309.13842812 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd227e958be7d7a52277c3811...
Feb 29, 2020 12:03 AM247.39935497 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b6b7972c7c1c99ec3242c98...
Feb 28, 2020 11:01 PM202.00302634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq873dc0a892cff5e9fe5885b5...
Feb 28, 2020 10:01 PM484.69130612 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq134e53dc260bb778702a24d7...
Feb 28, 2020 9:01 PM223.98902750 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqefb81dbb6c037b99ba256707...
Feb 28, 2020 8:01 PM268.98670291 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa24f2f544b6621d8f1b571ad...
Feb 28, 2020 7:01 PM320.74677309 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4118e58ac0a36879fbf74dc9...
Feb 28, 2020 6:01 PM205.29502657 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55ad25147ea60b8d46401375...
Feb 28, 2020 5:01 PM297.34824200 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfdd9cc8a96648141997a0aea...
Feb 28, 2020 4:01 PM292.20914210 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b0d42a85dd55a1671f5f720...
Feb 28, 2020 3:01 PM310.24118517 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80fd6b21219b0d91cc109ee2...
Feb 28, 2020 2:01 PM175.32720371 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a7154647fce79c1fc1c07fb...
Feb 28, 2020 1:01 PM299.25387105 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ec700f440212740542b9044...
Feb 28, 2020 12:01 PM416.34305961 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1721536f9d74915738ecadef...
Feb 28, 2020 11:01 AM484.83740232 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb853c20a297bc4b67734f9b...
Feb 28, 2020 10:01 AM376.74971730 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a63d1e10d51b8b27c8fe207...
Feb 28, 2020 9:01 AM541.52875402 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3813d5053c07295a73c2a100...
Feb 28, 2020 8:01 AM574.74406726 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02e1142dcadefc726c0c5a88...
Feb 28, 2020 7:01 AM505.78866600 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fd6c49ad1c2d713ccf14e3c...
Feb 28, 2020 6:01 AM265.38046934 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36d0c85073ed695d346547f3...
Feb 28, 2020 5:01 AM381.30133161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq413e40cb238adb4dc7c31db1...
Feb 28, 2020 4:01 AM566.82118378 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4bba61c5e4f12af7211ae0b4...
Feb 28, 2020 3:01 AM306.55537286 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71e4209f1efe7ab24e1cbce6...
Feb 28, 2020 2:04 AM430.73936092 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf0296b0482553e44503cb6e3...
Feb 28, 2020 1:03 AM332.40764980 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bb4eb6160be7ea4b249dbca...
Feb 28, 2020 12:03 AM509.50304319 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67132265044ae6fa1c96770a...
Feb 27, 2020 11:02 PM457.69476340 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ed9d60d992082c909f88d30...
Feb 27, 2020 10:02 PM525.21578325 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq37baf9ac7f32576be0c115de...
Feb 27, 2020 9:02 PM448.14052244 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq945c385ddf436ea7fd014f8a...
Feb 27, 2020 8:01 PM145.72436973 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0b5a1461e747f111bc05515...
Feb 25, 2020 6:09 AM200.49552316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7959a29022321459bb8914b4...
Feb 25, 2020 5:08 AM307.28411481 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa6b251e1599c03c2cbe5406...
Feb 25, 2020 4:03 AM210.40388760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f7b96f3284ca98b23500201...
Feb 25, 2020 3:03 AM234.32365424 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq78912e126fa0aed0eb0bc4f5...
Feb 25, 2020 2:02 AM290.52576535 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42e88149181068d460cca280...
Feb 25, 2020 1:01 AM225.45933634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa3477f58c9db9c9491520602...
Feb 25, 2020 12:01 AM0.55521269 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf420ee593f31b4da755cf9fa...
Feb 20, 2020 11:01 PM127.63228936 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad197a9785e20e376c73c328...
Feb 20, 2020 10:01 PM281.69541312 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5eb06536a9b662097d0e8932...
Feb 20, 2020 9:01 PM194.02884325 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq14d9168cedd11183fffcfacf...
Feb 20, 2020 8:01 PM253.83465633 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe70d12c0074fead00b132992...
Feb 20, 2020 7:01 PM242.09901140 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc558171223920d7cfc1344f8...
Feb 20, 2020 6:01 PM193.54165479 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3d00df9d6e35b3defa4b64d...
Feb 20, 2020 5:01 PM252.09833202 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq279a8a5878d3048ce7e69b26...
Feb 20, 2020 4:01 PM168.03716915 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq012260c90b8fc98ca4c46d94...
Feb 20, 2020 3:01 PM327.76634220 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe2a10c08e6c8444f576ece9...
Feb 20, 2020 2:01 PM176.07228519 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2852fe915028ad7a4ca317f6...
Feb 20, 2020 1:01 PM130.20113599 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8463b643e64080075ea08292...
Feb 20, 2020 12:00 PM313.81332911 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca69b9879e99a4696ffa566d...
Feb 20, 2020 11:01 AM265.08846699 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ccf2ef32d3086b3bfd97331...
Feb 20, 2020 10:01 AM146.78914193 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2bc3cf6fa6683dbcca28fdd2...
Feb 20, 2020 9:01 AM210.03755935 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6e8b4c1e58859bc4fee04b9...
Feb 20, 2020 8:01 AM345.94261908 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq426f8357d24509c07919cba9...
Feb 20, 2020 7:01 AM143.39086052 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde37b0b7164ca27e57476155...
Feb 20, 2020 6:01 AM201.74114776 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06e1e7f01136837ef9f21d8b...
Feb 20, 2020 5:01 AM286.20248808 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36728f6b26c141b18dcbf5c2...
Feb 18, 2020 10:01 AM113.24622676 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf56864e87743730cd9f4ebd4...
Feb 18, 2020 9:01 AM113.47470099 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq345b6b027be857c767172b45...
Feb 18, 2020 8:01 AM93.32431662 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7748a4e84b933864310b257a...
Feb 18, 2020 7:01 AM117.57437703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56f451900e416dcf04bbbbb5...
Feb 18, 2020 6:01 AM131.92696003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20012774e590e54c551dd766...
Feb 18, 2020 5:01 AM133.89996046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqafc34303c3fd37bb426777dc...
Feb 18, 2020 4:02 AM81.66340164 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq142fd9d9c7ca91e0816fb494...
Feb 18, 2020 3:01 AM135.14768975 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd67dfee31699df8fc8e1d04c...
Feb 18, 2020 2:01 AM110.72053130 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4514b6c8fe35b5a1779f9a1...
Feb 18, 2020 1:01 AM144.01080019 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7d0f36e95b928d3431ea850d...
Feb 18, 2020 12:01 AM175.94328952 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02c54066990dbae83815d624...
Feb 17, 2020 11:01 PM48.68553627 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd50dc2645efb9d39bfdfca9f...
Feb 17, 2020 10:01 PM130.77365598 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66014f7881d4102f77bcfbb2...
Feb 17, 2020 9:01 PM162.29734629 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq730824030cbe66580e655b6f...
Feb 17, 2020 8:01 PM122.15572245 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc438b93f9c1a8cbbf0b798ca...
Feb 17, 2020 7:01 PM101.29047391 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4bcc50c744afe1e97e356d0...
Feb 17, 2020 6:01 PM206.69658450 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8ffeeb911b8d5e8f140d920...
Feb 17, 2020 5:01 PM114.79363578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d65c50b32b76d4406b65c83...
Feb 17, 2020 4:01 PM80.68450767 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq800e75a72fd8e74f266ccd43...
Feb 17, 2020 3:01 PM204.85317165 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb98522478e35990d46a9919d...
Feb 17, 2020 2:01 PM146.35283834 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed0f12bd30d20f0e2b33a53c...
Feb 17, 2020 1:01 PM117.04130740 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq790873873bde71f0190030ca...
Feb 17, 2020 12:01 PM109.37890079 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe578642da48b9b212de0ff7d...
Feb 17, 2020 11:01 AM124.25492943 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2830fc572552246c68465b1...
Feb 17, 2020 10:01 AM381.44987621 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85a87ee9cde5bb4d47283613...
Feb 17, 2020 9:01 AM399.56310031 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82bd022d08722da28eac0db9...
Feb 17, 2020 8:01 AM343.73353605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq403e2d754fc4e68bfbfc55a0...
Feb 17, 2020 7:01 AM237.72991789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6430292005c1ca2fddb1ce7d...
Feb 17, 2020 6:01 AM463.95372364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa66b474ce05b4a5b0005d068...
Feb 17, 2020 5:01 AM299.39215372 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc34d2045ddd20ea993158e35...
Feb 17, 2020 4:01 AM18.74703563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeefb2b9a879eab0de84d2325...
Feb 16, 2020 2:01 PM143.94756217 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81474d1543f311a8cfec5fdd...
Feb 16, 2020 1:01 PM135.70058592 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c15e67f37f2000b47c7c754...
Feb 16, 2020 12:07 PM146.79622435 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52f2750a542adf3060188d7a...
Feb 16, 2020 11:08 AM155.21209367 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac783a4a68416ed9e387640c...
Feb 16, 2020 10:08 AM136.86894605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa64fe29fda249b2e0a5e6a80...
Feb 16, 2020 9:07 AM113.67094440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5397d84cc1056bce8262aede...
Feb 15, 2020 8:01 PM164.17244358 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd75add9a331768379409574a...
Feb 15, 2020 7:01 PM156.09427812 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e4007f544f4da40f3f744da...
Feb 15, 2020 6:01 PM144.59259900 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0092206d3b63352a3de17f1b...
Feb 15, 2020 5:01 PM273.30595611 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe52e59846a707062c5af7192...
Feb 15, 2020 4:01 PM124.16594346 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8651724ad10352a2d0ff1581...
Feb 15, 2020 11:01 AM130.74751705 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq055e513ff1d3fe1e4f6da69a...
Feb 15, 2020 10:01 AM134.21261360 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1b17d57364616b605fa180b...
Feb 15, 2020 9:01 AM168.44564314 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17d6e273f0ef954bf36e2af7...
Feb 15, 2020 8:00 AM198.96241514 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca2b48cc7bc80d4fc6e1238b...
Feb 15, 2020 7:01 AM134.02663842 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe7ea765ebaa769ff65a09d05...
Feb 15, 2020 6:01 AM170.99283153 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0810f0487a1039bb63f65297...
Feb 15, 2020 5:01 AM137.70238689 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc0c098bd09c08db0f3847526...
Feb 15, 2020 4:01 AM183.35198148 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf7daabbc670353ec74c33429...
Feb 15, 2020 3:01 AM147.18281784 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c8826695f4d7aa310892f32...
Feb 15, 2020 2:01 AM107.40836521 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17e5dee2b0a4444caad75293...
Feb 15, 2020 1:01 AM19.46162173 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbdfc0356d4acf731400428cb...
Feb 15, 2020 12:01 AM125.59470346 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0143424fa13f8e69ffd5eb7c...
Feb 14, 2020 11:01 PM133.87214004 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd000780694f930847696eeba...
Feb 14, 2020 10:01 PM159.77550504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c9a5cb20fe3778c6fa35d55...
Feb 14, 2020 7:01 PM232.98962910 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq094d9930d9944d7421117381...
Feb 14, 2020 6:01 PM135.80429243 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe1a5ec6e31ceb8b7953f17fd...
Feb 14, 2020 5:01 PM143.02255232 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq73ec49d044aa634baee70f57...
Feb 14, 2020 4:02 PM134.12302854 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80c7a80233874fae38872078...
Feb 14, 2020 3:01 PM173.79125289 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad317c2019f88b62b73ecf92...
Feb 14, 2020 2:01 PM159.14547990 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1df1c0d5bde84561b92f8af2...
Feb 14, 2020 1:01 PM190.19210528 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bf391e2f685b0b3c42af6c4...
Feb 14, 2020 12:01 PM269.67549662 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3189bda77f8dc8e2c015df8c...
Feb 14, 2020 11:01 AM151.44732870 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea4c0cc5fb16d326c2dab987...
Feb 14, 2020 10:01 AM218.22751431 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq311ecb8f9bc6785160cbe0d3...
Feb 14, 2020 9:01 AM228.89930924 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95e13784ee86f152b3641403...
Feb 14, 2020 8:01 AM164.99988373 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34d168ccf22c8c9121878139...
Feb 14, 2020 7:01 AM390.73644562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6716c26fa79f2b3574373005...
Feb 14, 2020 6:01 AM197.23672773 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe20b8fc740c043a109dbaad5...
Feb 14, 2020 5:01 AM168.81861489 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad9f49c0dac304fae50d3218...
Feb 14, 2020 4:01 AM213.33508728 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6aafd45e0f8ec3641125b17...
Feb 14, 2020 3:01 AM193.22164868 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5bb110fbb5dee49b2e0f5eff...
Feb 14, 2020 2:01 AM273.46526756 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcdbda1ae9dea11bb325f228a...
Feb 14, 2020 1:10 AM168.78906642 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3474287317fd72d40f5b8fd1...
Feb 14, 2020 12:09 AM195.98490728 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe33a55c4f710da68c533df14...
Feb 13, 2020 11:09 PM176.93897373 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa659b677f70fc80c125afdca...
Feb 13, 2020 10:09 PM306.01672695 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfba997a56888f0eed5df3a8a...
Feb 13, 2020 9:06 PM196.92508637 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b2731837ece1e4b2cc473bf...
Feb 13, 2020 8:06 PM212.58584283 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f55cca66a50600b59fea8a3...
Feb 13, 2020 7:06 PM156.47597240 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8d6ce1eed90444642efd862...
Feb 13, 2020 6:06 PM219.15928254 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq383f15392db563b2c712310b...
Feb 13, 2020 5:05 PM258.33520438 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6109474227501be599312c1...
Feb 13, 2020 4:05 PM134.88978662 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd47156194848b1f1ba409538...
Feb 13, 2020 3:04 PM189.67915489 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb3dd17e459ea1805a6fcc986...
Feb 13, 2020 2:04 PM175.02354412 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf97a37143fa887b149ebcc3...
Feb 13, 2020 1:06 PM283.60926931 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq810d8c414a5b747e47a01a58...
Feb 13, 2020 12:06 PM194.01112699 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e33dbe81c03384ceee48aeb...
Feb 13, 2020 11:05 AM152.41311372 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9793d2fd572cb771fda31d3c...
Feb 13, 2020 10:04 AM147.68660835 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea1aceaaf3b10828b1fcdda7...
Feb 13, 2020 9:03 AM123.79874302 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6abf5e3b945b4efbf101b1cd...
Feb 13, 2020 8:02 AM254.10351305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqacc3e1c10d560d6740b8e28d...
Feb 13, 2020 7:01 AM209.60581789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96250d25834e26a2a62dcba0...
Feb 13, 2020 6:01 AM186.88666181 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d8fa697a41874e57b765da1...
Feb 13, 2020 5:01 AM119.37652875 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88a2147caff74796f3e48d15...
Feb 13, 2020 4:01 AM170.65563940 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa578e98e283166e109b4e753...
Feb 13, 2020 3:01 AM117.05980420 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d5d44985ba9e1bc899b52a3...
Feb 13, 2020 2:01 AM157.47498993 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ff09c81a7df62ef55f7476a...
Feb 13, 2020 1:01 AM199.28881590 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe17e8d4abab66c8f576f49e7...
Feb 13, 2020 12:01 AM198.95509693 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq399bb82709c2e08a4323b8bb...
Feb 12, 2020 11:01 PM209.59699925 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq23afa59c872bdc23ee8bb0d9...
Feb 12, 2020 10:01 PM218.92539238 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb488e68825d002192f1cdff...
Feb 12, 2020 9:01 PM134.18583138 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcca9a50317d13c8f29ef8ed3...
Feb 12, 2020 8:01 PM146.74494178 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c4a42635166d97434d794c1...
Feb 12, 2020 7:01 PM251.21741079 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5dc60c5a6e715a8cd3b2f5e6...
Feb 12, 2020 6:01 PM182.65450318 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq398e5fae21cd1c900a0f2a3a...
Feb 12, 2020 5:01 PM115.21753456 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49d9ed9a72e4e600d1140752...
Feb 12, 2020 4:01 PM201.04455222 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43edd538c31ec3595ff8dc95...
Feb 12, 2020 3:01 PM210.77009624 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf02d4800adeb34070dd4dbf...
Feb 12, 2020 2:01 PM105.39011374 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ea1750d84ebff48c443a25d...
Feb 12, 2020 1:01 PM190.56165726 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq508397350e3f961d65b906f4...
Feb 12, 2020 12:01 PM227.15288050 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea80dc5eae593294f6925452...
Feb 12, 2020 11:01 AM121.33252589 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17ea103c1588b8bf0004ecfc...
Feb 12, 2020 10:01 AM210.66886580 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd0e5992cfc5cb1b46fb50c31...
Feb 12, 2020 9:01 AM236.37366145 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03e0dc01928018d73dc3ff2f...
Feb 12, 2020 8:01 AM145.66768713 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb2be2ff138a81f0546fdd7b...
Feb 12, 2020 7:01 AM165.10025421 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9707828519e7f66d911a421f...
Feb 12, 2020 6:01 AM323.66423469 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f60b496d08fe781659df301...
Feb 12, 2020 5:01 AM175.22481837 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb28d9022f0e28e5c809abaa7...
Feb 12, 2020 4:01 AM226.83317681 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbfb72c6566be21d084b91a1f...
Feb 12, 2020 3:01 AM38.13606731 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5d8b8107e79bf51b8ad3c9a...
Feb 9, 2020 6:01 PM107.33548108 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf76a7bce02b26b68483695ca...
Feb 9, 2020 5:01 PM86.34646821 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq603ab46a2a87046f5ce6452b...
Feb 9, 2020 4:01 PM47.23684274 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqacf834c783b4c851c7fd6c05...
Feb 9, 2020 5:01 AM72.33398967 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fa64ce4f0ede02f84d1ba3b...
Feb 9, 2020 4:01 AM42.97792829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe55826087ea159b92c0779be...
Feb 8, 2020 4:01 PM106.57074286 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq711c81b2c01a3244c38bb70f...
Feb 8, 2020 3:01 PM236.77243792 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d8aaafb4f2db8b772f0020a...
Feb 8, 2020 2:01 PM244.72952627 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b1a8a4debfdf063fb8cb7d0...
Feb 8, 2020 1:02 PM345.78702521 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb91419c2e087415e8f9a675...
Feb 8, 2020 12:01 PM458.05804188 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7109aeb22310ba675f817cdc...
Feb 8, 2020 11:01 AM373.84546928 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq07edd591325f707936f0d23d...
Feb 8, 2020 10:01 AM266.28959972 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe545a9da95842aaa7b7cc14e...
Feb 8, 2020 9:01 AM402.76214258 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq521da2bea7c56288e466b43e...
Feb 8, 2020 8:01 AM511.61979682 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04aa9ccc06908aeaa9c19fb0...
Feb 8, 2020 7:01 AM300.49344094 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75c3775b6a474c1662cc41a2...
Feb 8, 2020 6:01 AM232.71987804 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0254d3450dbc997690e76ac1...
Feb 8, 2020 5:01 AM97.81869172 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb53447a4f3954089dfd1a238...
Feb 7, 2020 9:01 AM95.94677344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c7efb1e8502829565a7c7a2...
Feb 7, 2020 8:01 AM0.50837465 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq243c11faa7ab0ff7b9de298a...
Feb 7, 2020 7:01 AM177.42821866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0ea828e30e3a3416b57c059...
Feb 7, 2020 6:01 AM281.74043740 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa95e440cb77ec43132675683...
Feb 7, 2020 5:01 AM307.97208858 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqee6af408276c5f1c5fbe2a90...
Feb 7, 2020 4:01 AM142.08774102 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq15b1994e6c3fd6a3b4a0de93...
Feb 7, 2020 3:01 AM206.60309247 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39fdf547ae3f7962a64e9135...
Feb 7, 2020 2:01 AM278.76149247 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a6c80356a87a5ae59c13e3d...
Feb 7, 2020 1:01 AM334.22432582 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2dae6db689a444ba956493c9...
Feb 7, 2020 12:01 AM153.18856404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabe33aa4bb92e9c0fcb860ba...
Feb 6, 2020 11:01 PM171.14468818 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4dbb9e54aef121f6dbf36572...
Feb 6, 2020 10:01 PM284.94200510 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8b7975e58fb064120887f1a...
Feb 6, 2020 9:01 PM163.74444320 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccdd5210eafc9efd6c5251fc...
Feb 6, 2020 8:01 PM211.83016823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2f9c28f055c2b3b8eec10b7...
Feb 6, 2020 7:01 PM148.86588668 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3eb44ea1ebff10ea549a11e9...
Feb 6, 2020 6:01 PM256.67531057 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd371d409fb7467ca704b8fe...
Feb 6, 2020 5:01 PM313.69981765 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb410662b2f13a6bae28261d...
Feb 6, 2020 4:01 PM133.15802009 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0f11292330f62ff6d88bc32...
Feb 6, 2020 3:01 PM190.42059981 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75806f298095de479f3bb20b...
Feb 6, 2020 2:01 PM242.01831975 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4195b34bd6deae34d7f96288...
Feb 6, 2020 1:01 PM263.90456977 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ef7572da313cd1de93b3640...
Feb 6, 2020 12:01 PM279.83979020 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfba0a288c3ac5498b71f1aac...
Feb 6, 2020 11:01 AM133.04317761 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6ef7754682a6eb057f5dd7a...
Feb 6, 2020 10:01 AM167.23674156 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq300f4c4c28288f24a927a9b4...
Feb 6, 2020 9:01 AM241.31220011 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqffde164cd537c38f08e6ba5c...
Feb 6, 2020 8:01 AM291.66926171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4996f6c96f9900c170adf60...
Feb 6, 2020 7:01 AM170.57725967 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf8ff0b2eac85580e2b51b2a...
Feb 6, 2020 6:01 AM400.13179432 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d78a8279ad08308fe60449e...
Feb 6, 2020 5:01 AM239.62664595 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46669ca69582248e43806302...
Feb 6, 2020 4:01 AM207.37341515 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf69daab3304d761921559a53...
Feb 6, 2020 3:01 AM225.36912496 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa53a372cfc9973f1c96f81b0...
Feb 6, 2020 2:01 AM211.70303315 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4132b62ef533dc8ad599901...
Feb 6, 2020 1:01 AM243.64574423 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa25755d446a6a406a7c783b4...
Feb 6, 2020 12:01 AM142.53319690 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7efd4297e766d2c67763a6ae...
Feb 5, 2020 11:01 PM202.34400950 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ce3df89d420ae28e5221150...
Feb 5, 2020 10:02 PM176.82418886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52dbb3f2cedb328e349f950e...
Feb 5, 2020 9:02 PM249.64322386 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad529741a4d46598bf657c96...
Feb 5, 2020 8:01 PM199.26329951 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf4048e58f2e0f1cb293bf531...
Feb 5, 2020 7:01 PM191.31782912 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28211243b6ab5b20d6a200c7...
Feb 5, 2020 6:01 PM170.76154484 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq35ef51a15ffc9bb765e509f0...
Feb 5, 2020 5:01 PM151.92823680 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc013013271653329453c7c2...
Feb 5, 2020 4:01 PM279.95705384 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72b828033dc3e6fda9f3882b...
Feb 5, 2020 3:01 PM467.36819529 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq957c191c692ffc35f8ad1060...
Feb 5, 2020 2:01 PM433.15907563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbe9d8518cfa6cf15131b65b5...
Feb 5, 2020 1:01 PM312.89567977 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa273e8ce1f1f43996cc942ea...
Feb 5, 2020 12:08 PM537.88842488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq070bfad84eb58508c3c7f056...
Feb 5, 2020 11:07 AM270.16540753 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9447bd2edc23a85e3ebf1c81...
Feb 5, 2020 10:06 AM328.06621070 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd09bc6fa692c6cca31502a5a...
Feb 5, 2020 9:04 AM396.37581221 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70ccfaa24e8bca07aa248245...
Feb 5, 2020 8:04 AM55.31405321 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe686bb06a6ee5f01192435e...
Feb 4, 2020 2:01 PM31.96409879 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa6a0349d7078d558444d3feb...
Feb 4, 2020 1:01 PM89.52142724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7baea54594ab823b6023c59c...
Feb 4, 2020 12:01 PM295.16287381 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc40b614dab35e38fb299ead1...
Feb 4, 2020 11:01 AM381.68820791 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5fa92780bd4f44e8c0a5fae...
Feb 4, 2020 10:01 AM455.99119983 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ac027a0273c1e4dc668e161...
Feb 4, 2020 9:01 AM414.84655490 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e97bbd2dad3575ea73502c1...
Feb 4, 2020 8:01 AM303.45286376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq07324e93d0152577e18eed01...
Feb 4, 2020 7:01 AM361.00738130 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq54fda78270e731a4787becf5...
Feb 4, 2020 6:01 AM282.85116218 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4e2f5fd6451e9dd48a120af...
Feb 4, 2020 5:01 AM227.80235066 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc227dec23b783130fdea7488...
Feb 4, 2020 4:01 AM193.91884006 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf153bf84e6d15c0e2403c9b...
Feb 4, 2020 3:01 AM156.33236819 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17eadd0e840483ddc2cc5f64...
Feb 4, 2020 2:01 AM187.84327322 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq575b6062fe42585071e45566...
Feb 4, 2020 1:01 AM223.50752627 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdcc7c8d10bb956c254e1f419...
Feb 4, 2020 12:01 AM181.93757453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq37dab5b4a32fa05d6abdf47f...
Feb 3, 2020 11:01 PM207.46080037 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9075d9becf557c7b54e183d6...
Feb 3, 2020 10:01 PM220.69770562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2615b2bf3dbfcf9a8e3e7f2c...
Feb 3, 2020 9:02 PM178.29010015 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77e0b5fd55752ff240c1110f...
Feb 3, 2020 8:02 PM207.68888595 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf49a90332c9e2ec0f1552d1b...
Feb 3, 2020 7:01 PM164.15068308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a0bdca43308ce54650726a7...
Feb 3, 2020 6:01 PM138.92048983 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5a08336a4cb00fd74b37420...
Feb 3, 2020 5:01 PM270.27567752 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd58581ed7a88828b82191dc1...
Feb 3, 2020 4:01 PM184.81966161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51b0c5ff420512fe6d10e73f...
Feb 3, 2020 3:01 PM187.70751323 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4fbb59a61fed9443c304244...
Feb 3, 2020 2:01 PM146.37259923 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa5c052514d13cfdffb3436f1...
Feb 3, 2020 1:01 PM243.30199979 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe11c4e64344bf24506281334...
Feb 3, 2020 12:01 PM261.53611638 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc130eba6e74af5c90955746d...
Feb 3, 2020 11:01 AM202.87086675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49bc83edfe4babdad452c255...
Feb 3, 2020 10:01 AM78.38024147 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36235e897e4b84f5a6dd9a31...
Feb 3, 2020 9:01 AM220.78235159 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef73f9df4b9a05578fd894cf...
Feb 3, 2020 8:01 AM171.29406772 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f8c62c57b3bf77a57f300f7...
Feb 3, 2020 7:01 AM164.79521121 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb992ec541071209771805c9f...
Feb 3, 2020 6:01 AM288.45948629 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0320fbae0e3834fb3f73ecdf...
Feb 3, 2020 5:01 AM210.38630443 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51262dbc57ce8ae0ee7125ea...
Feb 2, 2020 1:04 PM94.89553341 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq486e3994466c4d0513f599a4...
Feb 2, 2020 12:03 PM73.92124810 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq08af81cf93263d0352472835...
Feb 2, 2020 11:03 AM181.36157423 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80b5a2d8f73f014094ba320b...
Feb 2, 2020 10:01 AM146.80267602 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd8fc88bafbbfe3a33e8f90a6...
Feb 2, 2020 9:01 AM187.99980697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6623470699baf66d59cb15ee...
Feb 2, 2020 8:02 AM245.20073790 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq12619ac6e0a5ea7674962d25...
Feb 2, 2020 7:01 AM138.47945885 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43c7f09e99d5f03bcd48fdbc...
Feb 2, 2020 6:01 AM145.38389880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbd23b9dca393deab31c897ad...
Feb 2, 2020 5:01 AM211.95583638 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4651d3a771880bd2301f6fbb...
Feb 2, 2020 4:01 AM279.25734565 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq820a27ba943e3d16df2b2003...
Feb 2, 2020 3:01 AM143.56872641 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq076d7748a663c712213022b2...
Feb 2, 2020 2:01 AM242.25973112 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb2182eb6a7cfaccbfaa61d8a...
Feb 2, 2020 1:01 AM217.71959278 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8e4ce39921bda97a1b4dcd12...
Feb 2, 2020 12:01 AM182.97510062 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0825f413fd55636d001d34c4...
Feb 1, 2020 11:01 PM124.53076720 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq15e13051d46e3e5126406635...
Feb 1, 2020 10:01 PM136.70249319 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e84c0ef1c207bcd0b5355e4...
Feb 1, 2020 9:01 PM206.23141797 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6815e1b41335149398a9d00a...
Feb 1, 2020 8:01 PM131.61243228 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67e774ac52ea1126f8c8f225...
Feb 1, 2020 7:01 PM194.56523328 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c46abae919c360a99aaf852...
Feb 1, 2020 6:01 PM211.61150960 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b9c1c40062059482e718cbd...
Feb 1, 2020 5:01 PM206.01827913 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb1bcd4fbbdffc45a90d18119...
Feb 1, 2020 4:01 PM196.86119369 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq224275e0f012a5551cdaf52e...
Feb 1, 2020 3:02 PM168.26252581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq540d60f35effd51f7727ae9a...
Feb 1, 2020 2:02 PM241.69316275 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb493540da41afc8704c9f282...
Feb 1, 2020 1:01 PM138.43912233 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4427670424dc8dca035bb241...
Feb 1, 2020 12:01 PM265.67584253 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac36965bb0915a1b269b1212...
Feb 1, 2020 11:01 AM305.90217438 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0a9cbd45d8dbb259862e7a4...
Feb 1, 2020 10:01 AM338.02548336 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc7ca046cdf31587c606b0c66...
Feb 1, 2020 9:01 AM375.93453377 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46abb49e4385908019bbfb3a...
Feb 1, 2020 8:01 AM186.19783760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19a2c6f6f099fd3523806e14...
Feb 1, 2020 7:01 AM225.19068411 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a951db642373e6e36e6f0ec...
Feb 1, 2020 6:01 AM309.36341321 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq516aab7c741e8dda967231fc...
Feb 1, 2020 5:01 AM114.75616113 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b6dca01d1c17fadd5ce3ee2...
Feb 1, 2020 4:01 AM199.34752754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6b7cf8c37497c42cfaa6e91...
Feb 1, 2020 3:01 AM216.64170326 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00063cca479785f2cefeadb5...
Feb 1, 2020 2:01 AM93.57681885 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb962294f6b44fcf9faece160...
Feb 1, 2020 1:01 AM222.09282003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq07959daaf2ebf52583a0fc1f...
Feb 1, 2020 12:01 AM318.17275453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85f9ef062cb48837f5a0d50c...
Jan 31, 2020 11:01 PM144.59556955 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c41de573212025d15991ee3...
Jan 31, 2020 10:01 PM208.57387029 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc630b0b2c25f9cc3bd3ef784...
Jan 31, 2020 9:01 PM289.72259112 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq280342ef53dfbd4908a94c23...
Jan 31, 2020 8:01 PM101.46313154 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44a7f774b4dba0b60ab04f9c...
Jan 31, 2020 7:01 PM129.62855908 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq033b22a63c2dfc90333ef270...
Jan 31, 2020 6:01 PM142.73679361 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a4a8432f804b7de103b5647...
Jan 31, 2020 5:01 PM156.37036163 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7af7ad53326db62e858b49c3...
Jan 31, 2020 4:01 PM269.95133746 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcfe4d9d701ca75e42a250b0c...
Jan 31, 2020 3:01 PM219.05718045 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf4082191242c191ddb15ef17...
Jan 31, 2020 2:01 PM199.58513697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq687e6c22898ebdc7ce1c1321...
Jan 31, 2020 1:01 PM186.90730789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0e95daa2c1c0eef51e5ccdd...
Jan 31, 2020 12:01 PM215.89721656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd2a3b6ef553ece94827924c...
Jan 31, 2020 11:01 AM267.33963806 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4089af917429ef54dc3fe66a...
Jan 31, 2020 10:01 AM333.09966475 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq291d18c64ec83a01d5835298...
Jan 31, 2020 9:01 AM473.71892362 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf07fddb99875b2f77b399a3...
Jan 31, 2020 8:01 AM156.82738880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b75e16e9b3984cce460c31c...
Jan 31, 2020 7:01 AM166.33877803 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ffc20cf15f0eb5fe08699d9...
Jan 31, 2020 6:01 AM333.01633344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c50e97116db662676c378eb...
Jan 31, 2020 5:01 AM153.67700410 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe303309b12b5794e3462d9ed...
Jan 31, 2020 4:01 AM203.13200354 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq470409e032ff7291f15f24e1...
Jan 31, 2020 3:01 AM73.08935213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ae39194b2ee48341bb604e5...
Jan 31, 2020 2:01 AM199.03612839 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq631579b6bb3cda49e56ac0ce...
Jan 31, 2020 1:01 AM174.43376404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq475784cb8622fc2f5d087a4d...
Jan 31, 2020 12:01 AM115.88864002 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4af2aa42dd6a7b99437848ea...
Jan 30, 2020 11:01 PM166.88876050 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6e653e042e729efaa6c6c57...
Jan 30, 2020 10:01 PM202.11087480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq151ed321621e5ccc3d201e24...
Jan 30, 2020 9:01 PM272.77429518 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq41da607737447d90db96a59a...
Jan 30, 2020 8:01 PM148.51844562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95d9f2f7f3e0bc030cb4173c...
Jan 30, 2020 7:01 PM153.56051458 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ec160788ac9b13185757286...
Jan 30, 2020 6:01 PM146.17009645 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb687f683e732f91d27862fa1...
Jan 30, 2020 5:01 PM222.93274334 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2c52c623ea358b440f62b30...
Jan 30, 2020 4:01 PM243.90429352 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd20faef0436fb305a4de1d2...
Jan 30, 2020 3:01 PM150.04495297 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9f65f12bde47975bc6f5333...
Jan 30, 2020 2:01 PM124.69197137 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ce54b12cf4bf858ec4824cf...
Jan 30, 2020 1:01 PM164.36783003 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq571a3c14174e752450ff481a...
Jan 30, 2020 12:01 PM241.59624250 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c17e52f31651d10e9c9b446...
Jan 30, 2020 11:01 AM163.85732396 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0d40acb166dbe1d9bb9732a0...
Jan 30, 2020 10:01 AM166.91799046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4134641d5a9d9317cfe9192...
Jan 30, 2020 9:07 AM127.30145824 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq057c3169078fc4f3a7879933...
Jan 30, 2020 8:07 AM175.47343596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32473e9567c07492ec120b37...
Jan 30, 2020 7:06 AM136.43551985 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f6aa40695cbe77bc20dfdf9...
Jan 30, 2020 6:05 AM131.46998933 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7d8145e55679647eaee7c59a...
Jan 30, 2020 5:05 AM122.77967039 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6653e0a5091a9ccf8dd5c2bf...
Jan 30, 2020 4:03 AM257.30525271 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ba5c02cae5c1249aaf1c2be...
Jan 30, 2020 3:03 AM111.87020686 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87dd1855a5b32ae45b3f68c5...
Jan 30, 2020 2:02 AM229.66571815 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc91d10a49e26ebf295832192...
Jan 30, 2020 1:01 AM96.90837509 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5697cb382d75494dd7904824...
Jan 30, 2020 12:01 AM152.15298443 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1deab1fab338bb016981decc...
Jan 29, 2020 11:01 PM225.43650858 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq24aff621b89c708dc3f04639...
Jan 29, 2020 10:01 PM173.51934491 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b952cac7733853c9e1d3e44...
Jan 29, 2020 9:01 PM200.79962874 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd22ff75e42ab9167c6f1d07c...
Jan 29, 2020 8:01 PM104.63796775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq399a4923bf0cb9545aa21be9...
Jan 29, 2020 7:01 PM219.70751567 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3157d191e9265ae822a2bc11...
Jan 29, 2020 6:01 PM259.04980565 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a9d5c137656c379beca2c56...
Jan 29, 2020 5:01 PM208.28916473 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqffdb028c1fc0a3deac634288...
Jan 29, 2020 4:01 PM156.22278331 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a7da4f0ccf025fb33e54c8e...
Jan 29, 2020 3:01 PM203.37965138 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq552455cffecdf832125fafb7...
Jan 29, 2020 2:01 PM108.58525464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a8f0470b025aa4893f24db1...
Jan 29, 2020 1:01 PM188.99728619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabab2c732f8e4465568f36a4...
Jan 29, 2020 12:01 PM148.40825552 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f5104f97e121e6ef9336749...
Jan 29, 2020 11:01 AM190.21057682 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77fdcc87e76c466e3677970a...
Jan 29, 2020 10:01 AM181.91711707 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq64bb2433ebf5954090ecf25e...
Jan 29, 2020 9:01 AM304.16997094 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd032cccfff052fdb6b163e62...
Jan 29, 2020 8:01 AM135.68047907 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb7d7ad2506813784c921fb7e...
Jan 28, 2020 11:01 PM32.65116364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe1efb1173592aaa23ecf0af0...
Jan 28, 2020 10:01 PM316.17508641 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ed76bd1bf8233fddeb7484f...
Jan 28, 2020 8:06 PM148.63874839 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeccde0e88ee302944c0a6024...
Jan 28, 2020 7:19 PM295.62599344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed68926ef6ea208f998b1630...
Jan 28, 2020 5:18 PM151.62142281 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32ada487e524d7979fa0eccf...
Jan 28, 2020 4:14 PM142.23913271 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq89501b4648ec36bc3c95bf47...
Jan 28, 2020 3:10 PM132.30156976 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa10862cd6edc1ec72585090c...
Jan 28, 2020 2:01 PM236.98016365 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq192c20fcfb3ea3ae4d32b9ab...
Jan 28, 2020 1:01 PM113.96660497 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0bb8cb2e67421f3dbd0b5e2...
Jan 28, 2020 12:01 PM113.55984606 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc344c2126c08299a244bae96...
Jan 28, 2020 11:01 AM158.70316610 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq504f1532840b32a264989684...
Jan 28, 2020 10:01 AM162.80867014 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62a2b7a99408cd338e126472...
Jan 28, 2020 9:01 AM180.26582443 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fae6ce3ab85e63026b1d38e...
Jan 28, 2020 8:01 AM141.58856202 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7752111d5fdf55f099a3bef9...
Jan 28, 2020 7:01 AM93.15897717 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8206a0e8e8f492e59f257aa...
Jan 28, 2020 6:01 AM162.74200639 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde5b0192f58b7b77dce32233...
Jan 28, 2020 5:01 AM148.37301471 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfcfb6660d7967c7260290cf0...
Jan 28, 2020 4:01 AM165.60577724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0657149b8fc1d831a4440b28...
Jan 28, 2020 3:04 AM247.45503755 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b99511b5df59893f2fc2fa7...
Jan 28, 2020 2:04 AM259.56221111 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa5551ff8abafc1d67ea32af7...
Jan 28, 2020 1:02 AM259.42674665 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq908caf84b854f467e4a51a0e...
Jan 27, 2020 11:04 PM183.83459898 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6483be9b9d8ba1c0718cef77...
Jan 27, 2020 10:01 PM141.67791032 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq31493ef6d11196b9d6b610fd...
Jan 27, 2020 9:01 PM129.47437562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf654d58529b0f3e0db3330b...
Jan 27, 2020 8:01 PM272.51480431 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7502c79097b387e91e398a02...
Jan 27, 2020 7:01 PM180.11041712 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5684981021235f8866aada0...
Jan 27, 2020 6:01 PM40.87293499 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf9eb780bb727ead1c82d1a42...
Jan 27, 2020 5:01 PM178.34341938 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6f8631b4a5d476d341f6e3b...
Jan 27, 2020 4:01 PM122.79781797 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5395a2afa03df3f2a2b02fe2...
Jan 27, 2020 3:01 PM202.47563088 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq491cd54d38987ef77960f150...
Jan 27, 2020 2:02 PM180.46068801 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f8cfa34c4326a4671acac35...
Jan 27, 2020 1:02 PM164.88339556 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq332b8dc6d5dbb1d4b1d9de1c...
Jan 27, 2020 12:01 PM189.83754012 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a2d0fabb5043de75906c89f...
Jan 27, 2020 11:01 AM148.32637724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq213a8b011da655af6a0d72ce...
Jan 27, 2020 10:01 AM139.91876317 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77d8bbf10e5e3ed1b78af6bf...
Jan 27, 2020 9:01 AM164.04449759 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf310b95be51d69744da597f8...
Jan 27, 2020 8:01 AM233.16909491 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00ab970c7353aa3cbe3e18b1...
Jan 27, 2020 7:01 AM141.63209463 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20489b29b83c1b409b4642fd...
Jan 26, 2020 9:00 AM62.42056552 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff8cd5e57edad6796470dc7e...
Jan 26, 2020 8:00 AM94.05346381 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10c9f34e65c3cb784c78c0f3...
Jan 26, 2020 7:00 AM95.58281857 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6679d9aea0ac0e4db3541813...
Jan 26, 2020 6:00 AM104.07423961 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq91b7dd390e5d7a623a01f7f7...
Jan 26, 2020 5:02 AM105.85694621 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d4ce0badc2b8a38c194ed17...
Jan 26, 2020 4:01 AM93.47860547 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e082e798f0f622764acc1c6...
Jan 26, 2020 3:12 AM88.13887735 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb1f200976660207e108b4a86...
Jan 26, 2020 2:01 AM79.49285270 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26a76dacca5f060c6af05cd3...
Jan 26, 2020 1:00 AM125.96353323 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0959833ff0a48d4d3f05a108...
Jan 26, 2020 12:01 AM151.26487525 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a1279e772cc2d95f650f114...
Jan 25, 2020 11:00 PM52.30602728 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9fd4edb9fbd9514eb5fe8720...
Jan 25, 2020 10:01 PM118.93524971 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq31af6a6924df56e75138c813...
Jan 25, 2020 9:01 PM138.92981271 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6f0af97707e007086e0b141...
Jan 25, 2020 8:00 PM50.26856755 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq907bb33c2fb7f85a5d01fed1...
Jan 25, 2020 7:06 PM115.69815117 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fd1620a4d8f43e4ba0f1616...
Jan 25, 2020 6:01 PM130.74840013 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc3975276377a2f7cb8ae134...
Jan 25, 2020 5:01 PM93.10837479 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c67eef2beca05e79345b991...
Jan 25, 2020 4:00 PM5.17929504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa1536327ee9177bee528f359...
Jan 25, 2020 11:01 AM118.52437090 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqddf82a2a569210dedfd39343...
Jan 25, 2020 10:01 AM77.76868014 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f3af12a93bd3de36a9a0492...
Jan 25, 2020 9:01 AM92.10807401 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq378eea0c8dc5dd1b94f3d06d...
Jan 25, 2020 8:01 AM110.95378578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2b46e11b6c527395e5e8b12b...
Jan 25, 2020 7:04 AM152.33771723 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq155210ef8618effaa5ebb530...
Jan 25, 2020 6:01 AM69.83603488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51753a2e4a521316e579456c...
Jan 25, 2020 5:01 AM89.37407550 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c812a4253cc56ce12b82dc6...
Jan 25, 2020 4:01 AM162.01756957 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c06f75ffbe6e2e83e3dc942...
Jan 25, 2020 3:01 AM63.48284783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8c319eeca44f1a809abccd6...
Jan 25, 2020 2:01 AM61.18945494 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2fb7e8d77f92c5548cfe959d...
Jan 25, 2020 1:01 AM140.35804159 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48eb530214fc0f195e9c02fe...
Jan 25, 2020 12:01 AM113.84334303 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe44d9fb5e36c27c2986f9b5d...
Jan 24, 2020 11:02 PM84.28204555 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf9605d8ab579026196043d7...
Jan 24, 2020 10:02 PM106.98955319 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqee874217cfdc264ab2e29231...
Jan 24, 2020 9:01 PM97.53844666 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf6ad820308cfab9618bade2...
Jan 24, 2020 8:01 PM119.69071659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq806a3c65442d1b7b58717f46...
Jan 24, 2020 7:01 PM94.13555158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb36317f8e537efb37a70429...
Jan 24, 2020 6:01 PM78.41262134 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a261065472d617a851d5792...
Jan 24, 2020 5:01 PM83.18803055 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce75dbd36586d3bae6741c22...
Jan 24, 2020 4:01 PM112.76510514 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ea66fee6eed8d795330b8d5...
Jan 24, 2020 3:01 PM79.02286725 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa97dc958d0c3718f23679ab1...
Jan 24, 2020 2:00 PM94.51535768 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d077e84b7a70a7bb68c5269...
Jan 24, 2020 1:01 PM95.39448698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb32b1cd8e5e6a719ffd5de6b...
Jan 24, 2020 12:01 PM96.77535294 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbed0b2cf04d81577367272f0...
Jan 24, 2020 11:00 AM151.93334443 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5aaba8343623045ec49c180...
Jan 23, 2020 7:00 PM103.14342404 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebcc66ae72e796610bbf941b...
Jan 23, 2020 6:00 PM190.39275374 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33feab70414c224bfbab4843...
Jan 23, 2020 5:00 PM95.97639104 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33492c28660a8974474d9553...
Jan 23, 2020 4:00 PM193.78241844 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0e6625114dee15343fb558e...
Jan 23, 2020 3:01 PM142.57389949 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30bfd5a336e51030c3219990...
Jan 23, 2020 2:01 PM145.15622609 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq438a982bf31e019311db2ec5...
Jan 23, 2020 1:01 PM136.58227187 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97ece9b017bbdc30e677d60a...
Jan 23, 2020 12:01 PM160.44798821 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd02b1f0d46218ae5993d2185...
Jan 23, 2020 11:00 AM282.50327092 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc477a4da3b87ca6c5dcc9fb2...
Jan 23, 2020 10:00 AM321.76985307 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd13d242d6ba23759de848231...
Jan 23, 2020 9:00 AM206.77457239 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2174fcc367be48dde0c2bf80...
Jan 23, 2020 8:01 AM199.84105090 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd8b6504ca32daa9b41a1784f...
Jan 23, 2020 7:00 AM233.87101296 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe15c1236115a35130ccf43a8...
Jan 23, 2020 6:00 AM239.73879647 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b1a84156f83e81cb4472c0f...
Jan 23, 2020 5:00 AM264.92789138 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd5b765b97c98f6b85b7b9d8...
Jan 23, 2020 4:00 AM348.36375227 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf89a52399d9655be5e540901...
Jan 23, 2020 3:01 AM47.85374958 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfa0d62cdc5dfeb75331be579...
Jan 22, 2020 11:00 PM5.32771405 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92e270db4818ba35917cb49c...
Jan 22, 2020 10:01 PM131.65555691 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2b2a7c45b5a29a6ff06d6fa7...
Jan 22, 2020 9:01 PM200.47401249 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab7e48781c50e8d3a1cd12f8...
Jan 22, 2020 8:01 PM141.52207136 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29b36dea07f8716ee42c264a...
Jan 22, 2020 7:01 PM196.61761845 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1457702ff10865cec2ca454...
Jan 22, 2020 6:01 PM106.98591506 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfac7a0d4db4aa6bc44cb8333...
Jan 22, 2020 5:01 PM148.02624052 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4aeb9efc1d4759b09f919bf6...
Jan 22, 2020 4:01 PM161.99861844 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4c6f463e6a59808fdf72df83...
Jan 22, 2020 3:01 PM162.28553020 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdf7b7ca42ceaa17d5810ff0f...
Jan 22, 2020 2:01 PM111.29168651 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c1fe31606d232b44d1c9e86...
Jan 22, 2020 1:01 PM133.46864775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef72d258d4c1ea57c592f3dd...
Jan 22, 2020 12:01 PM173.22506754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd439c3de8c88b9292dd51b04...
Jan 22, 2020 11:01 AM130.38437650 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c66c96fabd82a4c9d625512...
Jan 22, 2020 10:01 AM180.77525260 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20b0eb5cb9ecb483bf4086f6...
Jan 22, 2020 9:01 AM134.01190288 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaa279d486815a2e500e9bff...
Jan 22, 2020 8:01 AM252.95955758 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb47865d13e85a59dec99c88...
Jan 22, 2020 7:00 AM211.87948223 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf9fbeb17590e38aeb991df67...
Jan 22, 2020 6:01 AM123.72278776 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a8463ab5f27ac411471e37c...
Jan 22, 2020 5:01 AM237.87277659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b8ce88ab71d5b3beb5ec65c...
Jan 22, 2020 4:09 AM196.03230959 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc8c572bc4f3fe28788f75b96...
Jan 22, 2020 3:06 AM80.37090623 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM100.19919031 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM237.40553349 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM126.31983154 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM130.86257220 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM116.02771547 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM167.53975479 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM261.60953261 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM334.62955427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM295.45552535 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM218.31922569 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM262.46823159 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM190.92810468 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM278.27666333 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM246.68199161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM146.16466728 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM329.90375193 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM189.21392227 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM218.40800205 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM261.96681022 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM248.75053376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM267.50796695 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM197.01369779 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM167.72816309 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM118.78128107 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM116.13238893 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM174.95683558 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM137.42580995 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM139.56259205 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 22, 2020 3:06 AM161.70691351 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97e923a6283c2031b013a6e6...
Jan 20, 2020 9:00 AM37.10011567 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f390e9746e59e84d7f642ae...
Jan 19, 2020 11:06 AM168.29366414 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59da4d995dee85fd5dc76f51...
Jan 19, 2020 10:05 AM166.99982611 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq121f2b8811573a3eae488b61...
Jan 19, 2020 9:02 AM169.03418858 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd64cbf3b3829a99ecc2ec8db...
Jan 19, 2020 8:03 AM228.18583073 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfdda50c94beb3268caecd8fd...
Jan 19, 2020 7:03 AM284.14094664 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34e7cc3500f808d96d4f1c44...
Jan 19, 2020 6:02 AM263.79866105 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e724989820c2882a82c2114...
Jan 19, 2020 5:02 AM259.23828473 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf659ead4b0d1c3016d1cd891...
Jan 19, 2020 3:00 AM136.04001964 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq567d224a73f318c65d616153...
Jan 19, 2020 2:01 AM109.84368369 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq68fbd3623eaaa564b79f33e0...
Jan 19, 2020 1:00 AM183.27761578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd666539af2eb36b50956eeb0...
Jan 19, 2020 12:01 AM160.70162297 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbccf9bc280d1689981bdeb16...
Jan 18, 2020 11:01 PM156.17779499 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03b4c1725870a464f3678714...
Jan 18, 2020 10:01 PM123.81496703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4a4689931d460f375420e06...
Jan 18, 2020 9:01 PM207.75341358 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c95b10a2b79cdfedfae4172...
Jan 18, 2020 8:00 PM113.51317656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34a8975e2a369cbea7c35384...
Jan 18, 2020 7:02 PM122.55252659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30515d4515552097999a31a7...
Jan 18, 2020 6:01 PM150.91404250 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71e7d37a73078c9fad35fe2b...
Jan 18, 2020 5:01 PM79.56007175 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf1385557f3ce2799cedbc29...
Jan 18, 2020 4:01 PM195.30173029 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf853e1938d845e1de292b721...
Jan 18, 2020 3:01 PM195.81762655 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe8958504a8f76102b1f520a9...
Jan 18, 2020 2:01 PM161.58585375 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9fb58842f54d2ef67d785c6...
Jan 18, 2020 1:01 PM76.02069481 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq07d659b9f0d40106247614ef...
Jan 18, 2020 12:01 PM172.52485672 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ded046224920f583458acba...
Jan 18, 2020 11:00 AM182.10281031 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1cbd0f4350c0b39f46eca561...
Jan 18, 2020 10:01 AM78.28415574 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq86b5fd5b05ae79f28a98eaa4...
Jan 18, 2020 9:00 AM102.62318320 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28dbbbced2f229ca6f7d18dd...
Jan 18, 2020 8:00 AM159.11945465 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28a6b7ab47935d021ce0ede3...
Jan 18, 2020 7:00 AM265.05277381 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc9e3f599d359c2b4198f6fb0...
Jan 18, 2020 6:01 AM238.20973379 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea5dadb32e25a93f7eadf07a...
Jan 18, 2020 5:01 AM213.68576440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9eda2b8568b2ae88554891ca...
Jan 18, 2020 4:00 AM266.61038246 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a91202b74ad1f289f93ade5...
Jan 18, 2020 3:04 AM228.71326882 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95a6c341b40aea8aa8891b17...
Jan 18, 2020 2:03 AM185.39457316 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq94442b14e67b8c922387aa3f...
Jan 18, 2020 1:01 AM126.35009005 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40c325c7ff4af8952ad7a5bb...
Jan 18, 2020 12:01 AM133.59365173 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa217ec0ef914382196e7bc85...
Jan 17, 2020 11:01 PM153.04193589 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbe369168a83ddaf7e013e3e9...
Jan 17, 2020 10:01 PM196.06659077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb3552a9b3b1d1e9cc2c25c0d...
Jan 17, 2020 9:00 PM100.75726239 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8473a250bcd885201db0362...
Jan 17, 2020 8:01 PM134.76895370 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87d46469d37d28f534e19334...
Jan 17, 2020 7:01 PM290.59457947 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe160de52a5926a941463b144...
Jan 17, 2020 6:00 PM125.93718409 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5d71cbd09d5d684fb41bdbb...
Jan 17, 2020 9:07 AM152.00126092 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd72cb09c9e37f811379be6b4...
Jan 17, 2020 8:06 AM297.08029587 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a3cb9a47ccc8534a07307d7...
Jan 17, 2020 7:04 AM288.02466018 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb0e16427edc4eefe3a85c06d...
Jan 17, 2020 6:03 AM166.03840132 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a089d32b10da69e66fb3c1f...
Jan 17, 2020 5:03 AM177.35312608 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ea6463ef0ef1c6934a01f6d...
Jan 17, 2020 4:02 AM205.53996247 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb5a393414140b27555eff9ba...
Jan 17, 2020 3:01 AM147.65552774 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa26d665bc55a33b981aa8ffb...
Jan 17, 2020 2:01 AM195.50458027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq193424c21ef3f67688cc9477...
Jan 17, 2020 1:01 AM110.10146621 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb7a7c011cbb34ad4528010e...
Jan 17, 2020 12:01 AM141.27147219 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9bc1f0d4ee8c33f6aee3fe0b...
Jan 16, 2020 11:01 PM135.82586399 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe99a2c8549926f59da8c0d90...
Jan 16, 2020 10:01 PM164.49720330 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebb1b7b07450d37ac9bd6900...
Jan 16, 2020 9:01 PM132.48391416 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9457c6b476a36defefb90d17...
Jan 16, 2020 8:01 PM90.50671579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq636d25f112fee744d265e276...
Jan 16, 2020 7:00 PM96.87282967 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq225a8af5d803e6f4cdd93b64...
Jan 16, 2020 6:01 PM102.94214821 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9752fd247db6065f68a9105f...
Jan 16, 2020 5:01 PM99.95047153 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1402df1018ed744e57992db4...
Jan 16, 2020 4:02 PM167.20670175 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1483a21bba95d326a98f6fc3...
Jan 16, 2020 3:01 PM100.59269305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a06eb94119c8bc144c4076a...
Jan 16, 2020 2:01 PM107.34814126 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c31020a84a63af12d6c7454...
Jan 16, 2020 1:00 PM151.02519444 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5e766b66d8bcb747b46661c...
Jan 16, 2020 12:00 PM209.04165428 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9582475bc8e5c498b3eab102...
Jan 16, 2020 11:01 AM114.37101118 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc80d8ea99da11dbedb93b475...
Jan 16, 2020 10:01 AM149.43174466 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17e8d87f4fd60a4d2b28f8a0...
Jan 16, 2020 9:01 AM171.96531017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d20848e366d624afd593cfe...
Jan 16, 2020 8:01 AM185.86616019 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa00bcbd8349f8d9359fe86d4...
Jan 16, 2020 7:00 AM233.13295023 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50c33ed89000c53285946857...
Jan 16, 2020 6:00 AM330.82653062 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq423878ce8f90fce8bf86ab26...
Jan 16, 2020 5:01 AM303.37856279 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa7f80865945c44cee14e1fff...
Jan 16, 2020 4:01 AM387.43108873 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7654cb8e48528424f336dfee...
Jan 16, 2020 3:00 AM225.52263046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd8e5ba2acc924e768aa4701e...
Jan 16, 2020 2:01 AM211.76747803 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq54aee30304344be452597abd...
Jan 16, 2020 1:01 AM234.29713351 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq250ce63cb8ae5edcef6bc688...
Jan 16, 2020 12:01 AM188.92854943 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a72d65245b17e6c6bf4e51d...
Jan 15, 2020 11:00 PM172.45415761 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq505a4b3c159e80ca9341ea1d...
Jan 15, 2020 10:01 PM322.61418616 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabe5fd43264ef3842f3fdea0...
Jan 15, 2020 9:01 PM220.14269981 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbced73cc4c2d49fb3549094f...
Jan 15, 2020 8:01 PM97.00667861 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0766ce37f8fb1b6cf7b46512...
Jan 15, 2020 7:01 PM113.93868109 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq982fd73ed69d0685b05af078...
Jan 15, 2020 6:01 PM130.56218190 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1f2754680b255b6c44b2ac9...
Jan 15, 2020 5:01 PM222.30799222 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59083aa96dc41e2debb17eb6...
Jan 15, 2020 4:01 PM280.30003698 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc6f812ecb289e3856546ca5d...
Jan 15, 2020 3:00 PM139.25081046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2204d73639384ffd99a06d78...
Jan 15, 2020 2:00 PM229.83663619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca3e4a5ea1aee170d30e9cd5...
Jan 15, 2020 1:02 PM333.44744852 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19cdab60782f65a51d7e9868...
Jan 15, 2020 12:02 PM129.25459865 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5c73b4f24da83defffbb474...
Jan 15, 2020 11:00 AM100.79078539 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb86d38d90f6abe39a32b404...
Jan 15, 2020 10:00 AM199.86719045 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq475bb4ec38810e2862f4dd58...
Jan 15, 2020 9:01 AM146.71113405 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfc7ead9ebefc6847291566ac...
Jan 15, 2020 8:01 AM310.57803048 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq213bf79a7ecb7a6b1e9b80d5...
Jan 15, 2020 7:01 AM54.48581040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq762be25c9754efc47a1d0631...
Jan 14, 2020 8:06 PM4.55409278 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq08c769921e68a74d92f53d8c...
Jan 14, 2020 7:07 PM133.48064034 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb5074b71ad5a6a9cc749c5e1...
Jan 14, 2020 6:05 PM88.45091356 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe90a76ed4dea0e71beaa3ea8...
Jan 14, 2020 5:05 PM244.88552194 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ec2398db762519f1e58f2b6...
Jan 14, 2020 4:04 PM85.15374899 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5bb48c8fcc3fc4231b54c6f...
Jan 14, 2020 3:04 PM125.46832663 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa628c909ecfe00f511bd789...
Jan 14, 2020 2:02 PM175.76763143 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06ad1f927d21bb081f73768e...
Jan 14, 2020 1:01 PM274.49361432 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ab9aa40b2303aa3076463dd...
Jan 14, 2020 12:01 PM30.28685270 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq297c3c6af8f3407285d45389...
Jan 14, 2020 11:01 AM123.50562737 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d432a5e71d9bd1c02f0e63c...
Jan 14, 2020 10:00 AM117.11966578 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd773c8ad84223637067e665...
Jan 14, 2020 9:01 AM96.82081469 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq966f914a7415cbccf7552f37...
Jan 14, 2020 8:01 AM163.70167048 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf55f7c136af38e7f975a7fc0...
Jan 14, 2020 7:00 AM381.34223696 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82bc6bab9283b57482f659eb...
Jan 14, 2020 6:01 AM309.25079771 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb8fd98b6ee2dd9c6257d0f6...
Jan 14, 2020 5:01 AM308.07612720 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9b320469896f43fb873a3a2...
Jan 14, 2020 4:01 AM170.84666191 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88ba66b8ad9494d09a57ffd9...
Jan 14, 2020 3:00 AM76.27819565 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq032954bb03bf4e402e1c0517...
Jan 14, 2020 2:00 AM323.64950973 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81b176a8917400c734cad4f8...
Jan 14, 2020 1:00 AM188.67823102 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq313dfcaee161df98155c7f03...
Jan 14, 2020 12:01 AM225.92499111 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq54b53d5f323d455cc88096d8...
Jan 13, 2020 11:00 PM180.66290253 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8906cb4770c2124e3cee08d1...
Jan 13, 2020 10:01 PM240.25678906 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb67ef325137ef908ab468b7c...
Jan 13, 2020 9:00 PM342.18396125 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcca369013bead7fdbf88c43f...
Jan 13, 2020 8:00 PM191.38650374 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq93723fa51691e2fe2691dc79...
Jan 13, 2020 7:00 PM40.60505823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb7994aa5fdb6eff487bf9bb...
Jan 13, 2020 6:00 PM95.70539744 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19f486b6e2bed1e23f95264c...
Jan 13, 2020 5:01 PM271.58764886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3bfb5168389d17998ed1c29d...
Jan 13, 2020 4:01 PM137.25208304 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a0aa3818038d91da001ca61...
Jan 13, 2020 3:00 PM266.34485161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc250fc64f7fb6ed713429e48...
Jan 13, 2020 2:00 PM231.72314892 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4fdfa21e2dcefadb5c7b632d...
Jan 13, 2020 1:00 PM206.72010866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1adbed26eacc537578666759...
Jan 13, 2020 12:00 PM75.07582827 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba46030e1507fada7d852248...
Jan 13, 2020 11:01 AM239.82792691 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa706c36566a1dc0256d1eca9...
Jan 13, 2020 10:00 AM394.71860982 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq85a55b656c34b9d3ef4ab0c4...
Jan 13, 2020 9:00 AM185.57838396 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b736fc70d58f40c2e564e40...
Jan 13, 2020 8:00 AM107.54097249 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbe5c43644948a9655853f31c...
Jan 13, 2020 7:00 AM155.17907798 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00aaf1f9096eb216dc38c691...
Jan 13, 2020 6:03 AM518.21137440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf067e70d675fb6acadf4b91d...
Jan 13, 2020 5:03 AM293.83172308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1eb6ac7e637c9d07ca32d470...
Jan 13, 2020 4:01 AM124.36652616 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0dbb609c19ec9374e25548cb...
Jan 13, 2020 3:01 AM162.49746246 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ec60e965a13dbf247556533...
Jan 13, 2020 2:01 AM120.76643576 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc133cb435a1dbe5fa8a1cc9...
Jan 13, 2020 1:00 AM403.38506165 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2d3d5e1eae049b6d55b7d923...
Jan 13, 2020 12:00 AM156.38857315 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e974fd1d076261adf448f73...
Jan 12, 2020 11:01 PM38.48337627 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq83badfe1269a425c002f8b9d...
Jan 12, 2020 10:01 PM78.90200236 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb532b6a0caf9254109e78a0c...
Jan 12, 2020 9:01 PM144.90079256 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f3d9d61402a639452511876...
Jan 12, 2020 8:00 PM272.30221582 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7549749bdb708626c6795027...
Jan 12, 2020 7:00 PM122.23964801 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq41728a10c64377c4d257557b...
Jan 12, 2020 6:00 PM68.35616549 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9460ccb39727e9dea54dd81c...
Jan 12, 2020 5:00 PM323.01250626 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc68b76c0a1af1d9665a068c...
Jan 12, 2020 4:00 PM123.12785817 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd142c1203c34badfb269f212...
Jan 12, 2020 3:01 PM54.56216126 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1af2437fcbd4b7dfc871000d...
Jan 12, 2020 2:00 PM133.74348988 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2089359d921e77f022738bf...
Jan 12, 2020 1:10 PM292.82407197 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ef58bedefae91d13a609f35...
Jan 12, 2020 12:08 PM152.78773798 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe7e849f818999e0a99901494...
Jan 12, 2020 11:07 AM238.39611957 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe02e8c39f5ab3fca6fae56cc...
Jan 12, 2020 10:07 AM277.53518690 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd0b503e75a5f51df0b500922...
Jan 12, 2020 9:05 AM122.24129741 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87e9e8db279a12c13d7a3b54...
Jan 12, 2020 8:05 AM317.94580079 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95fb32e874cdde5614b20427...
Jan 12, 2020 7:04 AM216.48208617 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq698f903a44299b318437fccc...
Jan 12, 2020 6:03 AM485.77696942 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe99fdbe539948fcec8dff9ad...
Jan 12, 2020 5:02 AM287.70448672 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabba0f57dea8d03aa643e9e0...
Jan 12, 2020 4:01 AM352.07865245 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc93574c60c4d3d111ba1eb3f...
Jan 12, 2020 3:00 AM360.80699669 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a619e47bbe4cbb1efee8b0e...
Jan 12, 2020 2:01 AM215.54151159 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d447022cf71b9c6ff0b1f5f...
Jan 12, 2020 1:01 AM61.98995980 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ffcb482284258393658498f...
Jan 12, 2020 12:02 AM104.06037540 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95b3c8f594ff010dd4299325...
Jan 11, 2020 11:01 PM206.08636067 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabd50b610ff2f6c2b7aee116...
Jan 11, 2020 10:00 PM113.40496524 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec818b40b08e3cd174b71a26...
Jan 11, 2020 9:00 PM167.84971205 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq028db788378365cca47ca85c...
Jan 11, 2020 8:00 PM144.55195872 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f9a713492fd845d96537083...
Jan 11, 2020 7:00 PM137.08540903 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef65ab15d355e09b32e58bd1...
Jan 11, 2020 6:01 PM114.25279539 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bd557f1208061d3215b227d...
Jan 11, 2020 5:00 PM37.84179092 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57d1153363f549b2d981f875...
Jan 11, 2020 4:01 PM90.31786703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe956e5a23f6c3532d4d9df18...
Jan 11, 2020 3:00 PM123.01920062 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4b8e4255f75af0e10c7bf69e...
Jan 11, 2020 2:01 PM127.78379102 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa0a1d2264a34b9901e3d878f...
Jan 11, 2020 1:00 PM60.62032052 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq69910c01ae93b7aeca37c973...
Jan 11, 2020 12:00 PM146.36377798 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e798feae489bc25031d98b2...
Jan 11, 2020 11:01 AM125.03756781 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqadcb0e231c1a71b2d50f7423...
Jan 11, 2020 10:01 AM163.08189453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21eb37a9ee565dee6e6fa903...
Jan 11, 2020 9:01 AM101.97229625 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d2ae5ab8a98f77d25d88771...
Jan 11, 2020 8:01 AM172.79936110 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20d9c73882b661dfa31fd4cb...
Jan 11, 2020 7:00 AM272.13182953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb0d35ca3f347729482eeff0...
Jan 11, 2020 6:00 AM165.50440410 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a62b83c367816313e9310fa...
Jan 11, 2020 5:01 AM179.72500898 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6adef99232db369f8ab1234...
Jan 11, 2020 4:00 AM343.30395741 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec64d4f26f6e91e6adfc1a26...
Jan 11, 2020 3:00 AM136.95762039 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq007ddf4fa170559641702258...
Jan 11, 2020 2:00 AM96.95999665 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d4c95a6d78ee8a65deccc47...
Jan 11, 2020 1:01 AM162.03702255 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa910321e53e327d2d8742d9b...
Jan 11, 2020 12:00 AM48.34126524 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq159626ab074fb93f44d9d23d...
Jan 10, 2020 11:00 PM87.53141556 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqefdbfdd0ffa2afd38273189a...
Jan 10, 2020 10:00 PM49.99529605 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8808ae1cc9014ec9f714dd1a...
Jan 10, 2020 9:00 PM171.36491301 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd515105220d41577b9b5fcfc...
Jan 10, 2020 8:00 PM58.62956742 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4bcfeab37551751fcb1f46a3...
Jan 10, 2020 7:01 PM70.25475977 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf95887617f1ea1bf0610068...
Jan 10, 2020 6:02 PM303.81383722 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0144b26411b91b01dba2831d...
Jan 10, 2020 5:00 PM255.61295072 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b3a8db5e337294cc70cb4ad...
Jan 10, 2020 4:01 PM165.78169259 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq33156f4eeea945cb5fad627b...
Jan 10, 2020 3:01 PM165.73219696 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26a087f96ef67df3470c3253...
Jan 10, 2020 2:01 PM204.64764180 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9eff8f87317afe8817e4818b...
Jan 10, 2020 1:01 PM331.16912771 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd568120852300897c62ddd50...
Jan 10, 2020 12:01 PM178.40982235 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb962d9271052e1dc554fccba...
Jan 10, 2020 11:00 AM207.71364415 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b3385bdb77c3c61704d094e...
Jan 10, 2020 10:11 AM186.21534550 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10ba4bd570c721f45809e29b...
Jan 10, 2020 9:10 AM327.55872409 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd37da2bf20c7f404c6fc9888...
Jan 10, 2020 8:07 AM508.25523310 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40ce9713916fa9fea02ef9f2...
Jan 10, 2020 7:06 AM267.17021842 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcfa95470b50d083820a6e2ce...
Jan 10, 2020 6:03 AM295.97182034 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaaa9da509f5f72098894c3af...
Jan 10, 2020 5:03 AM210.61430854 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d242171c9fc35ceb974c730...
Jan 10, 2020 4:02 AM169.31113436 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b64de3f246f2767cce8ca87...
Jan 10, 2020 3:02 AM295.87178619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c267fe349f6bd0dbf0764d8...
Jan 10, 2020 2:01 AM95.56758742 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96b9a36da8dba5158ab0dee5...
Jan 10, 2020 1:00 AM230.72266790 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ff31d78a7118432d43ab855...
Jan 10, 2020 12:00 AM116.51139020 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq60d8d36ae27c3c4879f9487b...
Jan 9, 2020 11:00 PM73.38062957 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21e00e31e0a9d40105d6ddce...
Jan 9, 2020 10:01 PM188.39509775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe33a18a0de9981c5218ae40a...
Jan 9, 2020 9:00 PM181.73234661 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ca253efcbfe49d0c124b416...
Jan 9, 2020 8:00 PM49.30566135 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq092cc94e43001b0b55e4aa5d...
Jan 9, 2020 7:00 PM220.27922956 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e5f148f878e898ea2ea1186...
Jan 9, 2020 6:01 PM203.15706665 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21ce1134f5eec3e7ee7d147d...
Jan 9, 2020 5:01 PM82.42890829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e37072a91f6b80b6327610f...
Jan 9, 2020 4:00 PM215.93820829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd03a960853a6d9acb4beb570...
Jan 9, 2020 3:01 PM165.62350344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq392751bad4e5618099183fc7...
Jan 9, 2020 2:01 PM60.99174488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb7bb85d61107b809455fc09f...
Jan 9, 2020 1:01 PM104.17228088 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc7eb6506ebb02936e4199f6...
Jan 9, 2020 12:00 PM364.07415095 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0019af91dea2a2fe1370715e...
Jan 9, 2020 11:00 AM68.01611569 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc58a3dc6d9d79371a86ff02b...
Jan 9, 2020 10:01 AM18.13119549 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqecb4b9879379f43dd5cfb362...
Jan 9, 2020 9:01 AM112.14830340 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb489b8eb9b9683cff508e3e0...
Jan 9, 2020 8:01 AM278.92092902 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq190d220aa283695864be931b...
Jan 9, 2020 7:01 AM144.82613526 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc66a5eff3b275a6be0d6919e...
Jan 9, 2020 6:01 AM190.11334319 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq219f39e844adc54430d7631f...
Jan 9, 2020 5:02 AM282.40412653 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5145ea27ace730731a1bd2d1...
Jan 9, 2020 4:00 AM215.35627466 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6cef389e92a95f3d83179de4...
Jan 9, 2020 3:01 AM188.02046586 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq336ff24625413f6ac649ac41...
Jan 9, 2020 2:01 AM199.51762185 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf957ce08646de7172cf24d6e...
Jan 9, 2020 1:00 AM153.95581021 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ba8c24e427935bf18322de9...
Jan 9, 2020 12:00 AM232.78491650 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq012536a83e11c4ef4982c404...
Jan 8, 2020 11:00 PM207.15005912 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7733bdaf9b2f174c6d130885...
Jan 8, 2020 10:02 PM227.70488031 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq01ce4342fffc204bc287a0e4...
Jan 8, 2020 9:02 PM195.73287229 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq86e9bcce88b2c3b5612322dc...
Jan 8, 2020 8:00 PM127.99802232 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0914b47ed8ea780e5009fa28...
Jan 8, 2020 7:01 PM118.81539651 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc9bbbe816ee3d68f9ceb53b1...
Jan 8, 2020 6:01 PM266.66825775 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa05e655686a3fa473e74a966...
Jan 8, 2020 5:01 PM136.05466807 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa09c4f225a5d97a1dc5e399a...
Jan 8, 2020 4:06 PM90.26911871 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8a352ea1148bdd7f8d5773fe...
Jan 8, 2020 3:08 PM40.83235813 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbdae371bbad83abf3139a9a2...
Jan 8, 2020 2:06 PM173.66070211 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62a1b40c4a53b1e96bf7b357...
Jan 8, 2020 1:06 PM216.96240470 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9978d17e33255cb35b96afc...
Jan 8, 2020 12:04 PM124.73664498 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4de62887036abc3e12ee62f4...
Jan 8, 2020 11:02 AM282.42274568 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq60de9df4b03a4b7ca6d40c11...
Jan 8, 2020 10:01 AM168.44558029 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d53b6a51fb9beb005d7e246...
Jan 8, 2020 9:00 AM84.14803209 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad12ba2df9ca5fc31fea588a...
Jan 8, 2020 8:01 AM218.75204176 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36ddb167b65c2188f07e328b...
Jan 8, 2020 7:01 AM191.72434792 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe399fd1d27d3c0b7d1e90f48...
Jan 8, 2020 6:00 AM240.91910389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6dea234cadc576f81b925298...
Jan 8, 2020 5:05 AM229.38800398 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq31321a13ef3134b1f0e86b19...
Jan 8, 2020 4:01 AM247.31472970 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49a1d7100f78f37382214f4e...
Jan 8, 2020 3:01 AM253.27439527 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7440359f9dc9dfbc0153ddd7...
Jan 8, 2020 2:01 AM219.40738987 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb575e111eaaa463a3645cd5...
Jan 8, 2020 1:01 AM140.21422890 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b638a4aec25b3723d5034e4...
Jan 8, 2020 12:01 AM179.58995106 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq01c99f1a3ddf68e3ecb95c72...
Jan 7, 2020 11:00 PM268.89607860 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96e968a1981edf645d3ff7ff...
Jan 7, 2020 10:01 PM145.23116430 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebdad328e97f194e09c63011...
Jan 7, 2020 9:01 PM41.59716884 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f16f8c8f41e0fd4aaad0bc0...
Jan 7, 2020 8:00 PM84.72718549 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa57995873d2b8db689e1af90...
Jan 7, 2020 7:01 PM329.98714951 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq336143b2bb33c06d07453030...
Jan 7, 2020 6:00 PM161.52401709 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf99ec2f27ec064a23cf3aad2...
Jan 7, 2020 5:02 PM85.17480939 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf2d4c8cf480225301b6b241d...
Jan 7, 2020 4:01 PM142.83703114 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq64afd749b85e05d05454efe1...
Jan 7, 2020 3:01 PM128.93193162 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa67a60abbb6365b7f180601e...
Jan 7, 2020 2:01 PM487.61309752 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f9879729982f9702b639596...
Jan 7, 2020 1:00 PM244.74232782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c6e7a2ece3f42a4ef37e72f...
Jan 7, 2020 12:01 PM110.28253206 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa79ac99612d166b7d5f243a1...
Jan 7, 2020 11:01 AM237.81134661 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf2966c6d303441ce5190827...
Jan 7, 2020 10:01 AM309.98826567 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd6fea3420d541650b68bd079...
Jan 7, 2020 9:00 AM272.96235727 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq404f702e9e851fdfaac09ef8...
Jan 7, 2020 8:01 AM300.19112356 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq085a6abd3368166689aa7373...
Jan 7, 2020 7:08 AM378.79187662 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d84e59528c0b504dcaa6363...
Jan 7, 2020 6:01 AM394.51065194 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq329081ee468bc872d49389ed...
Jan 7, 2020 5:00 AM213.94323899 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd88acb81eaf41166ab865d6...
Jan 7, 2020 4:01 AM156.35884000 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c929cd56aee5731da82d039...
Jan 7, 2020 3:01 AM235.31123321 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq075c64152de7e7fae5161f3f...
Jan 7, 2020 2:01 AM351.79593047 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5588c91e52d0d62320b63db6...
Jan 7, 2020 1:01 AM173.64666990 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21c3e7b05ac3a5643fb76aa6...
Jan 7, 2020 12:01 AM145.88025177 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa553cd923c5a363641853c47...
Jan 6, 2020 11:00 PM155.81382313 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf02b7a9d07a469cf293be2ab...
Jan 6, 2020 10:01 PM141.94162575 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a28e59560dad9052c07d0a5...
Jan 6, 2020 9:00 PM200.45104978 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqee4d2f05b4b7fefac1a22287...
Jan 6, 2020 8:00 PM184.21289436 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0614b8ec5689f8fbd61b99ff...
Jan 6, 2020 7:00 PM227.96250062 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc596b90813857a65378a1491...
Jan 6, 2020 6:01 PM141.20474377 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqced688186a5c3586891fc8fe...
Jan 6, 2020 5:00 PM99.49994846 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf448971fd9cb080aeeca98be...
Jan 6, 2020 4:01 PM179.22446675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19f5b7245f1b0d84fd7eecde...
Jan 6, 2020 3:00 PM171.85392061 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad6e004ad49d33d8573f468c...
Jan 6, 2020 2:01 PM136.84412119 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44c6a09acd41f6e14dbc9745...
Jan 6, 2020 1:01 PM304.25517486 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff150553266cf857c7899d88...
Jan 6, 2020 12:02 PM141.81467606 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfe3d1b5f84f5926519a9ac43...
Jan 6, 2020 11:01 AM115.35842557 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq13bca8cbcbe66f6bf614c9fb...
Jan 6, 2020 10:00 AM353.08805318 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdaa67b5736831c6d56fdd3cc...
Jan 6, 2020 9:01 AM183.44298581 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1fd917757b7714fb1c0e0169...
Jan 6, 2020 8:00 AM127.58610460 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ac5ade6ba76ca45a6ec3545...
Jan 6, 2020 7:00 AM116.09915235 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfa3827e5e50d9c57bc658d9e...
Jan 6, 2020 6:01 AM606.91427028 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f9f8fd0a6d5d3606ab88e7b...
Jan 6, 2020 5:01 AM270.71719413 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0064309c028fce4a46bbcb42...
Jan 6, 2020 4:01 AM183.99288361 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b29beb6f40ee53b62a49ca6...
Jan 6, 2020 3:01 AM118.62545619 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bffc9f0e50fe3098bf9d90d...
Jan 6, 2020 2:00 AM253.01168182 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd6d1ec9e85ff95031948903...
Jan 6, 2020 1:00 AM203.16194704 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30714ce3232abbac4533a4e9...
Jan 6, 2020 12:01 AM147.87999100 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b6f362c92d0e0625ae3698e...
Jan 5, 2020 11:01 PM288.94812871 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6c3385ce2675df6b002c110b...
Jan 5, 2020 10:04 PM107.44422795 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq872b94d4dc7a37b47f227210...
Jan 5, 2020 9:00 PM168.65852946 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1e2b8f238efe3408e49bb89...
Jan 5, 2020 8:00 PM228.90053092 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81e2912fefbc32523097113b...
Jan 5, 2020 7:01 PM169.67229248 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq80f5796f3540dafe1670a058...
Jan 5, 2020 6:00 PM160.85840526 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2f2c5f397c33bf8735c5997a...
Jan 5, 2020 5:01 PM143.92463739 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa710f23b81a3d65a2e56452a...
Jan 5, 2020 4:00 PM155.46930303 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29da0ce0ff37eb55facafaa4...
Jan 5, 2020 3:01 PM103.44413195 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq754bed9fe6ba9e957de0ee7c...
Jan 5, 2020 2:00 PM398.57905158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d9ddde4d148ba4e3c843f65...
Jan 5, 2020 1:00 PM217.97080252 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec11c2ac1349c1067a13db7b...
Jan 5, 2020 12:00 PM211.71536684 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq690d5fbdb42edc5d3398be07...
Jan 5, 2020 11:01 AM96.58797657 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq89779e1682dcb92448125671...
Jan 5, 2020 10:01 AM202.63967311 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae355a14a13ff6e48acb74d8...
Jan 5, 2020 9:01 AM412.66494475 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa847a28f098646f2563fb254...
Jan 5, 2020 8:01 AM318.02956541 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6da912fa6f7b23c1f1c8263c...
Jan 5, 2020 7:00 AM305.91435827 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf71d6001cbe6fba568877321...
Jan 5, 2020 6:00 AM428.83510436 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq080b9d2dc2a64556f1f03950...
Jan 5, 2020 5:01 AM289.75828591 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc465dea3d5f6ea88b757792d...
Jan 5, 2020 4:01 AM130.56478531 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d1545eb957420069c3e4e02...
Jan 5, 2020 3:00 AM216.79017139 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ff2b77ab9d47a801e4b2f9d...
Jan 5, 2020 2:01 AM256.85800660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8e128bcb6d444f6d27a2972...
Jan 5, 2020 1:01 AM205.73945814 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20c877c60d4da7c1e8e79349...
Jan 5, 2020 12:00 AM126.84520987 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3def8efacb94765c5b54d008...
Jan 4, 2020 11:01 PM134.30521497 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19c90f86fdde466e3c348630...
Jan 4, 2020 10:01 PM225.84517535 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdac872e29f34a6552cfc616f...
Jan 4, 2020 9:01 PM207.34825189 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf24d6c1de5bbf6648df4a49b...
Jan 4, 2020 8:00 PM224.89973088 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf18c83f1392efaa6e60c7d2c...
Jan 4, 2020 7:00 PM124.01216521 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46ab1d07933a5127ab84d3b4...
Jan 4, 2020 6:01 PM143.61908721 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f778723c951078caf3de7b6...
Jan 4, 2020 5:01 PM334.27716583 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbab12bbd4e767f15e3bc1ec1...
Jan 4, 2020 4:01 PM193.07669853 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1566279dc92be433a9434a2d...
Jan 4, 2020 3:01 PM84.24215251 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq94274c191026d544b67d1921...
Jan 4, 2020 2:01 PM114.83966147 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d6a633eaffd37f8f6adb65b...
Jan 4, 2020 1:01 PM234.57928282 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29b2e996fdb3e4ed57ece3b6...
Jan 4, 2020 12:00 PM276.00360823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq675641705d0248cdcc9e1447...
Jan 4, 2020 11:01 AM192.13400941 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq73a0a7b463f41817e4c30645...
Jan 4, 2020 10:01 AM160.08112101 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c7d2c842a81db8ea6e6beb6...
Jan 4, 2020 9:01 AM235.50017143 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq468efe8d8c1dcf5837403ca3...
Jan 4, 2020 8:01 AM457.34076668 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a31231d879b5f6d53dc2c35...
Jan 4, 2020 7:00 AM220.02930088 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq512a37c46f93e3a8022cf016...
Jan 4, 2020 6:01 AM340.13054361 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8fc6f9666f6e82f29d0494f0...
Jan 4, 2020 5:00 AM517.31725579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbebff3e4a9255a9ba20bfeea...
Jan 4, 2020 4:01 AM268.24447441 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd131dc70b41c4173ffd04bb9...
Jan 4, 2020 3:00 AM288.66315553 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq69c1abad14c7dc37cc59f74e...
Jan 4, 2020 2:00 AM234.52732115 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40ed65c9100209211f7be4ee...
Jan 4, 2020 1:01 AM285.66812480 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d03419eff256d9a7a245a1e...
Jan 4, 2020 12:08 AM330.64145944 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e46c4cf0f3d863985e6af29...
Jan 3, 2020 11:07 PM292.77823190 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8656bbb54644542b1a169efa...
Jan 3, 2020 9:01 PM174.78395552 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8315cb9f3a232cc564d9f8b9...
Jan 3, 2020 8:01 PM234.22784743 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq86134fe16d2bde3c22177b9b...
Jan 3, 2020 7:01 PM172.70710084 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0add647c166ef5607d0550ad...
Jan 3, 2020 6:01 PM299.90034399 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7cb52252f413b9a2bc5c81a9...
Jan 3, 2020 5:00 PM176.12083488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd78a51399cbaf24bd4ed9d1f...
Jan 3, 2020 4:00 PM77.51450089 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61cca93ac9e45d134181f6d9...
Jan 3, 2020 3:00 PM43.15187504 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62b653cefe1bd222b85da5dc...
Jan 3, 2020 2:01 PM163.52433800 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b9de305a36951eb73846a68...
Jan 3, 2020 1:00 PM106.52283751 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa3fcf6b59d7277dde8a17b98...
Jan 3, 2020 12:00 PM101.04479546 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6746783e21ea5161da56460...
Jan 3, 2020 11:02 AM361.31353533 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdeafd6073880c7c0e047dc74...
Jan 3, 2020 10:01 AM177.44407866 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9597ce1df95101624e8a341d...
Jan 3, 2020 9:01 AM120.73379146 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d3ff16739d65677da7b152a...
Jan 3, 2020 8:01 AM349.41772921 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq102abafdded8c5240044decd...
Jan 3, 2020 7:01 AM539.18701593 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad38ded3a175f001b90f027a...
Jan 3, 2020 6:00 AM145.08983403 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3383aa5719247ef9cc8c2fa3...
Jan 3, 2020 5:01 AM178.24956335 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb4ceb814dc42b4c87719442e...
Jan 3, 2020 4:00 AM650.51661760 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf26f19f5aa28f9eb4776efda...
Jan 3, 2020 3:01 AM462.76334716 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe2241e95fad38e6e4a0ddd97...
Jan 3, 2020 2:01 AM299.89311019 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcce651d3cab386682c4ab88e...
Jan 3, 2020 1:01 AM258.70106762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbd5607a61790e71bf07f2e96...
Jan 3, 2020 12:00 AM173.40410780 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59bd3a7819034e0197bf5557...
Jan 2, 2020 11:08 PM310.47036272 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18254726c82946ebec76bfc3...
Jan 2, 2020 10:00 PM175.10435562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ac6a59cacbeab56cd9ee0c4...
Jan 2, 2020 9:01 PM228.92197782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe42563b1e97e1664170273f7...
Jan 2, 2020 8:01 PM220.93996754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29f0763082e197d26370b4a7...
Jan 2, 2020 7:00 PM91.16152722 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6aab5ef67117adb0c32022c...
Jan 2, 2020 6:00 PM136.56079667 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ac01d71931af6e7926bd136...
Jan 2, 2020 5:01 PM126.94601367 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed6091b309bd2e6b2924d1ff...
Jan 2, 2020 4:01 PM310.26996373 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e5c3f06d708f01766b75216...
Jan 2, 2020 3:00 PM226.89839663 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b95e0414bda29793eb2cb8e...
Jan 2, 2020 2:01 PM269.06618494 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf38134a6d86fc7879a6263df...
Jan 2, 2020 1:01 PM399.15612204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq020fd5c620454ed2f2f72041...
Jan 2, 2020 12:01 PM217.96669547 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb51e05e26485f05f7fe9d384...
Jan 2, 2020 11:01 AM67.62247836 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57205f3e5f913f9b84a37679...
Jan 2, 2020 10:01 AM213.02651426 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca265f650149e1c61a3857e0...
Jan 2, 2020 9:01 AM454.87343464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2b61d5cb9e063360fa24be5b...
Jan 2, 2020 8:00 AM182.72060687 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqafc7ce2a2ced9506fa403d22...
Jan 2, 2020 7:01 AM301.28322234 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd1f99a1b41e67cb6ef20742...
Jan 2, 2020 6:01 AM361.83095360 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6351581a8afac0bbba423b3d...
Jan 2, 2020 5:00 AM539.69290794 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq79aa6dd422f143b5564649d7...
Jan 2, 2020 4:01 AM197.08247077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7286b8550c621ceb0096e591...
Jan 2, 2020 3:00 AM299.24590258 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2572dc80a3fa4510b29a17ff...
Jan 2, 2020 2:01 AM328.74938666 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9dc117b12225f78e0f528e14...
Jan 2, 2020 1:08 AM220.00315428 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaed31e8d9326128368c0f408...
Jan 2, 2020 12:07 AM373.71079737 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa092c95d12daa79e91958ebb...
Jan 1, 2020 11:04 PM468.88768238 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf71fb7e992ccaa90c4803fc...
Jan 1, 2020 10:04 PM268.68020334 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6106d316d8eecff482c909df...
Jan 1, 2020 9:03 PM93.33500058 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4c50312b51642f13fa388d2...
Jan 1, 2020 8:03 PM105.59908579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05d81db1552971b171c0cebf...
Jan 1, 2020 7:02 PM161.27588861 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4672425e44ec1b3c2e93fe26...
Jan 1, 2020 6:01 PM389.65846995 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb2110316af6a41755d900920...
Jan 1, 2020 5:01 PM155.95099714 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4eceeff4e3f04e380d36ae31...
Jan 1, 2020 4:02 PM79.72891281 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1dfd804d9815760571f5fb2...
Jan 1, 2020 3:01 PM150.91106518 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq49ea66c343a2e6f05cb0fe66...
Jan 1, 2020 2:01 PM568.94071491 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d4e2fd6fea075007cf21d18...
Jan 1, 2020 1:00 PM282.70781230 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7d973bc419261afd124a606b...
Jan 1, 2020 12:01 PM326.42618219 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe3a030bcac993cc95aefcce8...
Jan 1, 2020 11:00 AM153.95296064 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea4803b0b4a352703b941295...
Jan 1, 2020 10:01 AM260.82511411 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8dab56ee4f61a4efd2d8a436...
Jan 1, 2020 9:00 AM485.20811998 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqefa8543cd7ba91448e90394e...
Jan 1, 2020 8:01 AM389.90735417 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4658848cdd177f9ca9611f12...
Jan 1, 2020 7:01 AM223.26189447 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq451c77d9ee8a45e7c01df69a...
Jan 1, 2020 6:00 AM253.67350427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd35291f8de3b43eee5207ff1...
Jan 1, 2020 5:01 AM327.56541584 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc042b023d81ee1f1a08207a7...
Jan 1, 2020 4:00 AM161.79890261 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d03226dcbbe86b799fe7d6d...
Jan 1, 2020 2:00 AM239.65664073 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq478c3b4488ba1c782a873eb6...
Jan 1, 2020 1:01 AM362.85566213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2734c8556bdf94f88c34c83c...
Jan 1, 2020 12:00 AM256.85261391 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe82a89e80eece4e9bf541348...
Dec 31, 2019 11:01 PM175.24130180 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeefb752459ff83660079bf75...
Dec 31, 2019 10:01 PM39.19621527 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq821f290c124f08b12ec4f8a3...
Dec 31, 2019 9:01 PM108.29960164 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0d900f74627c285637bad061...
Dec 31, 2019 8:00 PM242.46921361 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0eb9a964752fd2de98f46079...
Dec 31, 2019 7:01 PM93.21266205 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc23129f8db2f1459188cf68a...
Dec 31, 2019 6:01 PM147.47139106 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3fbfdacdf18b906975738c73...
Dec 31, 2019 5:00 PM133.93484458 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq47dd902200512e1142943adc...
Dec 31, 2019 4:01 PM196.04678202 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd263a69103b76ed1162fd95b...
Dec 31, 2019 3:01 PM90.79477861 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf36965add786f41fe4b6416c...
Dec 31, 2019 2:00 PM215.87762172 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ebd3c1abe4e0004811524de...
Dec 31, 2019 1:00 PM391.62067436 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa29c0498b34b4ff3d2938e79...
Dec 31, 2019 12:00 PM205.20323169 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq779898563ae25c639c6c6410...
Dec 31, 2019 11:01 AM142.76447001 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a09d4293e2b03f44e4b00a3...
Dec 31, 2019 10:01 AM234.84493925 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq46cc1007c9a6e16f22ce7305...
Dec 31, 2019 9:01 AM157.31833880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq270293ecb35a72bf6ac9fdf8...
Dec 31, 2019 8:01 AM410.79853240 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba069ae3bca63494abbdc1b2...
Dec 31, 2019 7:00 AM490.17892732 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5282b26c4ac2bd3a50f273a3...
Dec 31, 2019 6:01 AM266.51311624 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95f0448dcc92f05f601273e5...
Dec 31, 2019 5:01 AM247.97481026 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7dbe66b5802bb50f1ed3df01...
Dec 31, 2019 4:00 AM500.10409370 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfc749c9c37bc04938f473668...
Dec 31, 2019 3:01 AM438.93393309 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea9f82a2c32620ab18725952...
Dec 31, 2019 2:01 AM117.20832640 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5dee4504da9c1a210790754a...
Dec 31, 2019 1:01 AM435.93811516 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb97fca165dad23fe57a46a63...
Dec 31, 2019 12:00 AM651.33585210 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe54e91396a622e3e1bc61cb5...
Dec 30, 2019 11:09 PM255.49108662 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcf1632d5090c42978ac8d249...
Dec 30, 2019 10:09 PM213.75978600 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba3e4070fbb9c5e3c2e041ac...
Dec 30, 2019 9:09 PM433.31822373 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe353aad8d71c62543bcd0f41...
Dec 30, 2019 8:08 PM339.69851683 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0c6472dd8067abdc7dccc461...
Dec 30, 2019 7:08 PM143.43568008 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf2b8f67522a47b126dbfc540...
Dec 30, 2019 6:07 PM135.69788687 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq938e2c89132bf63ae5446bb3...
Dec 30, 2019 5:07 PM477.74240163 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06ecf74cd23f6dd0260d65ca...
Dec 30, 2019 4:06 PM261.53738992 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f2f8c1d856303d644ca19dd...
Dec 30, 2019 3:07 PM103.73211674 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq802d66fa916587dcb02c625e...
Dec 30, 2019 2:05 PM171.39697334 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq980717ff4174108c10889342...
Dec 30, 2019 1:05 PM110.39418795 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq34799eb0e98c8d166fcb78b2...
Dec 30, 2019 12:04 PM127.38352241 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4d5b711bb4f344965266e92d...
Dec 30, 2019 11:03 AM49.44844151 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d905f72c2d72fbc7c859f74...
Dec 30, 2019 10:03 AM147.15672807 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa7919a76b072b39c8298fb99...
Dec 30, 2019 9:02 AM204.28394034 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45c9a6d6ea4da0b9e7872ab4...
Dec 30, 2019 8:01 AM115.44923652 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ba1e135aa70b241c0dd6d73...
Dec 30, 2019 3:02 AM301.14498010 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd33bd702593ad516341a917a...
Dec 30, 2019 2:01 AM497.07119389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21c9a86803b5334271dcb440...
Dec 30, 2019 1:01 AM316.14261836 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8832557ddea05beab7b673dc...
Dec 30, 2019 12:00 AM241.86585228 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48275abecfce8eec95fd9cca...
Dec 29, 2019 11:00 PM355.27462368 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1839b10621541a60c170d50d...
Dec 29, 2019 10:01 PM589.63624689 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28008bcb66d3ad76db7d51a1...
Dec 29, 2019 9:01 PM263.13964922 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5b6c7bf7335161f9b603174...
Dec 29, 2019 8:00 PM279.53092617 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqccef7080d9a04e30baa5b274...
Dec 29, 2019 7:01 PM430.81334051 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4e4e04e4bbb475679cb85b5...
Dec 29, 2019 6:00 PM259.23471090 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4754ee194bf0d6a9014e197c...
Dec 29, 2019 5:00 PM201.13136563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66b5534cc87cfbdd2e3aca51...
Dec 29, 2019 4:01 PM350.63675428 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5f83e26cbf7c2228257371cd...
Dec 29, 2019 3:01 PM166.47448432 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq726db3ace1c8c22e888b4be6...
Dec 29, 2019 2:00 PM122.76294778 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6647ae77512f4f03f0da9e2...
Dec 29, 2019 1:01 PM184.24630693 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5f89f5c03711f40df726e60...
Dec 29, 2019 12:00 PM232.86119122 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4ca131e1b17df82dfda0cdd9...
Dec 29, 2019 11:01 AM149.21006694 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f67471e0eddf83ebb83369c...
Dec 29, 2019 10:01 AM89.43259219 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe82a5e35534dedf024fca12f...
Dec 29, 2019 9:00 AM227.03251401 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4cce265f3dbe21b869c29e79...
Dec 29, 2019 8:01 AM331.87490210 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdbcda842de8d66d601f2e8d2...
Dec 29, 2019 7:01 AM268.33450567 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00e241a77575432dda980e5c...
Dec 29, 2019 6:03 AM271.95757643 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8fce459bb4da8c410e51587e...
Dec 29, 2019 5:01 AM345.49614033 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqffa51e03b65ca36b5ccdbd27...
Dec 29, 2019 4:01 AM465.27610634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4484c61b2a2587f4574d1151...
Dec 29, 2019 3:00 AM213.17737295 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2acdc41ed61fdbdf8fea1a8...
Dec 29, 2019 2:00 AM442.68791885 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe799ce78880762d05f5e9d9a...
Dec 29, 2019 1:00 AM181.61306355 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82f991926e0aa98431d89943...
Dec 29, 2019 12:01 AM293.31204829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq75c19e0f22df1a45d7f430a8...
Dec 28, 2019 11:00 PM414.22225585 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe51501bd4de8c10eede79e89...
Dec 28, 2019 10:00 PM338.40069133 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq791b2ecf788907c39ba48d1a...
Dec 28, 2019 9:01 PM244.19521686 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd44d77fcc1073af4f11fff99...
Dec 28, 2019 8:01 PM342.04979237 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96d2f7e4d2a05ae1c248fe11...
Dec 28, 2019 7:00 PM248.99289573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd3e39ec0cb80c10c80d2026...
Dec 28, 2019 6:01 PM102.50635614 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq54f5c3e54c25aa97975a863d...
Dec 28, 2019 5:00 PM354.19727040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96fcc02d16edadc884dfe939...
Dec 28, 2019 4:00 PM251.59311151 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6046098980786306ceba917...
Dec 28, 2019 3:01 PM173.29205883 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq789d24ddab05ade3e390307c...
Dec 28, 2019 2:01 PM197.21536213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqba9b2674500710d222d0523a...
Dec 28, 2019 1:01 PM591.37276806 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6bf240830281e97b3dacabe...
Dec 28, 2019 12:01 PM214.46272460 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d03e09afadcd96d21a4388a...
Dec 28, 2019 11:01 AM208.34438962 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2914ddde85420ae13227d7e...
Dec 28, 2019 10:01 AM89.61889994 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50b73e934d9e208094a0b848...
Dec 28, 2019 9:08 AM246.90240938 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb5d1d398d6521a1b32a9db33...
Dec 28, 2019 8:07 AM293.58294270 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq892ffdc54c548c74bcc2a672...
Dec 28, 2019 7:08 AM53.07863230 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2e6378f0c6558fc65cdef20...
Dec 28, 2019 6:05 AM259.05850720 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2cfa3f04a9d51fa2df535cbc...
Dec 28, 2019 5:07 AM654.51651762 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0e30bace4212ad974a0a037e...
Dec 28, 2019 4:07 AM444.70820405 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d8cdb12a07b65cdde3804f3...
Dec 28, 2019 3:06 AM177.04533036 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq405f6fec729f1f001ac3bf04...
Dec 28, 2019 2:05 AM41.47764076 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc3ad4888454049772878c0ab...
Dec 28, 2019 1:04 AM91.99770979 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0a00c333c85fd35ca6a0029c...
Dec 28, 2019 12:03 AM225.65968087 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeefe2c78dbe614a89a223440...
Dec 27, 2019 11:03 PM425.17759861 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq79836a212add51702fe427f6...
Dec 27, 2019 10:02 PM333.61702026 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq455d379038f4d12587b62cea...
Dec 27, 2019 9:01 PM179.19079076 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq233e07617e23acefc6650135...
Dec 27, 2019 8:01 PM233.70664070 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5a5d25fe88b4856435dbe8b...
Dec 27, 2019 7:01 PM294.13394571 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4f1914ad74116abfec4e69fc...
Dec 27, 2019 6:00 PM308.79738454 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9500459555fc97a7ff41dc9e...
Dec 27, 2019 5:01 PM134.23883426 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeddc343038968def8700d6c8...
Dec 27, 2019 4:01 PM140.78837530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72e064ec59d4ff7d0fa872f0...
Dec 27, 2019 3:00 PM122.37066653 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0064016055e7cd996836a489...
Dec 27, 2019 2:01 PM624.12841789 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc88cc0de7e486de107c391f4...
Dec 27, 2019 1:00 PM291.44186412 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29063b3e4159aac5fcc759e3...
Dec 27, 2019 12:00 PM255.79575826 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62cd3cb5e7dd705e5133832f...
Dec 27, 2019 11:01 AM290.26308285 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc0387c1f85c7723a72a2e1b6...
Dec 27, 2019 10:02 AM293.06963393 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a2e01a7cc06fe477654844b...
Dec 27, 2019 9:01 AM200.94556936 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb668c22938ed1689ab12072...
Dec 27, 2019 8:00 AM282.86926475 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3dfbfc44bc73c94f0ed3d34e...
Dec 27, 2019 7:01 AM347.51373758 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ecde7602560273913168c25...
Dec 27, 2019 6:00 AM704.33389883 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdca80ee4456a5da0f4a767f0...
Dec 27, 2019 5:00 AM314.27586395 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb1e305487dbc3fbb1f13e48c...
Dec 27, 2019 4:01 AM459.67645906 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa8f805a525ecda40e3191b1f...
Dec 27, 2019 3:00 AM385.34522810 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82f3b6848952719653a36575...
Dec 27, 2019 2:00 AM426.50719087 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32a3d02098b685943225e4dc...
Dec 27, 2019 1:01 AM319.96800981 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2dfadd66e84280416eb9379c...
Dec 27, 2019 12:01 AM460.67909456 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd7f90131ddfab51a4c6d3a7...
Dec 26, 2019 11:01 PM251.16960580 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac369ceca6590c6519de328c...
Dec 26, 2019 10:01 PM263.51666906 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7e3e5a41690ffc5af8ce9833...
Dec 26, 2019 9:00 PM601.35741416 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa556672629b001d466a7df63...
Dec 26, 2019 8:01 PM104.38054845 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq92826ae1acfaf30425ae1b13...
Dec 26, 2019 7:00 PM262.70053625 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd9d01fe704a86cd50d87daa9...
Dec 26, 2019 6:01 PM632.23031530 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq08c6002d359c9c23bbdd2098...
Dec 26, 2019 5:01 PM178.96712697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe8d15ce439c13a160d26018a...
Dec 26, 2019 4:01 PM83.82335949 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa69b243be02262fc6798df61...
Dec 26, 2019 3:01 PM110.81221479 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ab2318d4a6c615c5f041cf3...
Dec 26, 2019 2:00 PM146.57786656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30aceafbcbd9e22632c3494e...
Dec 26, 2019 1:01 PM398.42106268 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20930ba0f5f13ee926f72cc9...
Dec 26, 2019 12:01 PM184.66608158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3bba4952a523452072882845...
Dec 26, 2019 11:01 AM301.62751770 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1dd6531214f5d6ace7dd5a5e...
Dec 26, 2019 10:01 AM284.14515877 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7b7db316f841fa394c0b3eb4...
Dec 26, 2019 9:00 AM237.07737756 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00f976af825fec4848dd9525...
Dec 26, 2019 8:00 AM295.44241889 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb8e16b5a102439f6259d9595...
Dec 26, 2019 7:00 AM269.89738371 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7d4c844fa309d369770b8950...
Dec 26, 2019 6:06 AM395.56887881 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbba49db73f0bd5ffab911322...
Dec 26, 2019 5:05 AM455.33472063 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq071b6dc3e948700ea5b6bafa...
Dec 26, 2019 4:04 AM511.88796484 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqef8fdb4231a7bec0a9c3ed30...
Dec 26, 2019 3:03 AM322.50264019 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57508f50dd5cab4c70bcbecf...
Dec 26, 2019 2:00 AM291.75183394 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8c3febaf24a16ce9359b6a6b...
Dec 26, 2019 1:01 AM541.06861273 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4b918f29d3aad6d504e61ea...
Dec 26, 2019 12:01 AM405.72033675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq732ff928406046cd88c0d548...
Dec 25, 2019 11:01 PM291.24373842 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf244185d0011c24843c1978a...
Dec 25, 2019 10:00 PM332.43102317 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc02f650f9c7c18e50053cfa9...
Dec 25, 2019 9:01 PM535.51602794 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8cca53d50846fbdb9bd1867e...
Dec 25, 2019 8:01 PM253.61018432 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq546ae471992c998d928df793...
Dec 25, 2019 7:00 PM203.29393435 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe25b9a150923f2d844818233...
Dec 25, 2019 6:01 PM248.60003377 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc4a13a28aaff361c174bc2a0...
Dec 25, 2019 5:01 PM435.96246933 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq12cebecd81935c2b4dc94330...
Dec 25, 2019 4:01 PM272.75487902 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7aee08f2e6af1f6b8d760acd...
Dec 25, 2019 3:01 PM350.66908948 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbf58014522b7098847532701...
Dec 25, 2019 2:00 PM371.87513524 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb3cce904d1d560459400c206...
Dec 25, 2019 1:00 PM472.93875330 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b533f0dadb050fa98b91119...
Dec 25, 2019 12:01 PM382.28104359 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq56bbbd13fbbd6123c78c16cf...
Dec 25, 2019 11:01 AM223.71369699 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab9bb3f837bb09b242210376...
Dec 25, 2019 10:00 AM487.91479017 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd6d08249ea61ec19f20e03a...
Dec 25, 2019 9:01 AM707.13426170 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97d316526506f7cd8310cba9...
Dec 25, 2019 8:01 AM242.86945951 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq698c2ac1ed25847b4b40c3a5...
Dec 25, 2019 7:01 AM273.91068878 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq111fe62727e6838e7a37af91...
Dec 25, 2019 6:01 AM310.63817891 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq86cb3e8d98cc80b2a5f4af3b...
Dec 25, 2019 5:01 AM593.21229821 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd60140c38d84c24a4ded990...
Dec 25, 2019 4:01 AM440.46311067 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04da318e5ab2cb5e2b526ec1...
Dec 25, 2019 3:00 AM314.75591755 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq448f930fd5eeb1900f0aaab6...
Dec 25, 2019 2:01 AM406.48520637 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a1b5d7dff6f1e2f444e0b72...
Dec 25, 2019 1:01 AM249.00966201 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf7e934aaac2fa21f16c757a8...
Dec 25, 2019 12:01 AM195.19583652 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc10091c5a14a37cfc9530fbb...
Dec 24, 2019 11:01 PM388.44410467 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51a008deb45bd96f2a865f5b...
Dec 24, 2019 10:01 PM353.97019078 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe32473b8a532cb8134509abe...
Dec 24, 2019 9:00 PM422.04851401 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq38185124a07d57b6af41c043...
Dec 24, 2019 8:00 PM342.57529171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq662108fa46d83eb37265d108...
Dec 24, 2019 7:01 PM456.63374088 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdc3f6d1a2d4f3a2c11a92562...
Dec 24, 2019 6:00 PM260.96956803 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa11cc2ca81516e78ffe1168...
Dec 24, 2019 5:01 PM423.48297768 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq493c4b1a4bcab36aad954729...
Dec 24, 2019 4:01 PM726.70117644 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc8cdb38c40364e7427dc7f4...
Dec 24, 2019 3:01 PM388.62852254 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61045b848b27aab306ed8c1c...
Dec 24, 2019 2:01 PM177.97867156 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb9fffa2527763d06cca75780...
Dec 24, 2019 1:01 PM346.99107873 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac3f303bf06571748a20406d...
Dec 24, 2019 12:08 PM409.68447339 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1acf1388821fe09875708724...
Dec 24, 2019 11:09 AM476.43206660 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe67d21476e76c3ba4f5a6327...
Dec 24, 2019 10:09 AM347.16072976 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae6b0756daf9faeccf814833...
Dec 24, 2019 9:09 AM304.61047665 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7dcd880df3f912c5997f60c...
Dec 24, 2019 8:06 AM305.30796161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa44d8c02e94c9cc30bc2b56f...
Dec 24, 2019 7:06 AM338.24690659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq971f20a4b84ee8151742e850...
Dec 24, 2019 6:05 AM217.86606281 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0abac79b585d4a5f9877f2ad...
Dec 24, 2019 5:05 AM361.34755719 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq523b319856582aa1047191d0...
Dec 24, 2019 4:05 AM141.79335303 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61c11594e0c253c693db3a53...
Dec 24, 2019 3:02 AM166.08467851 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa6c88a1272ae3cb0ee353e8e...
Dec 24, 2019 2:02 AM188.54011637 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq837be2bec3bb7ac262dcc3f7...
Dec 24, 2019 1:02 AM115.26626305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq62c183cbc9483c58363f3165...
Dec 24, 2019 12:01 AM106.96828329 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0a314178111408ce69b8028...
Dec 23, 2019 11:01 PM102.39991527 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8d8faf43d0d31128bc23d98f...
Dec 23, 2019 10:01 PM118.88838744 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b1f4100015fe7072974110f...
Dec 23, 2019 9:01 PM129.32810091 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq29b94c67382872580841db11...
Dec 23, 2019 8:01 PM99.31265965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5db0fa70a53e37aefbdb978b...
Dec 23, 2019 7:01 PM73.81090843 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bc751dfc14b8a0682b429ef...
Dec 23, 2019 6:01 PM197.28842734 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d1ec6112788d44e98221e3a...
Dec 23, 2019 5:00 PM200.21884942 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71a3a602ec9d9b0d33b9ab9e...
Dec 23, 2019 4:00 PM259.35717009 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb99df1919ea68266fcb07ea...
Dec 23, 2019 3:01 PM473.24333514 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq77c2af92c6a19dffd63a9cfa...
Dec 23, 2019 2:01 PM361.41405557 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq242c365104c79de043c49a22...
Dec 23, 2019 1:02 PM360.61558429 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf0faa656f7d2f4409e45785f...
Dec 23, 2019 12:01 PM336.47163680 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1e2fc9242dd607625516d575...
Dec 23, 2019 11:01 AM310.06257740 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4bad34184f322b21892105a2...
Dec 23, 2019 10:01 AM312.56861598 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50e3764af9d861d738dc5618...
Dec 23, 2019 9:01 AM366.97137758 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdeb9e80c339d441a75c4d499...
Dec 23, 2019 8:01 AM340.71073909 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42a57de84f17a49dcfccb721...
Dec 23, 2019 7:00 AM317.47821612 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f9c2528897f712b299a2d36...
Dec 23, 2019 6:01 AM244.49652073 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2fc700da8d1b626f0407d54...
Dec 23, 2019 5:00 AM321.96762886 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7adcc40c8df29eed6c6afaf3...
Dec 23, 2019 4:01 AM665.16314052 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc3074de01d59f3f250c6b9ec...
Dec 23, 2019 3:01 AM371.31564538 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf9b2b49de6216a144cff99d2...
Dec 23, 2019 2:01 AM390.09811217 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq45a13c6aba4aa1cbc784e843...
Dec 23, 2019 1:01 AM341.25405075 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5f3d62604884ec9145a6235...
Dec 23, 2019 12:01 AM420.39293376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq66b3f66fb5a8db568e71a802...
Dec 22, 2019 11:01 PM285.31216590 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaf3c5d76510b7f0b8088f90d...
Dec 22, 2019 10:08 PM354.64140853 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf7bc136a06f2204a4948dc36...
Dec 22, 2019 9:01 PM329.27943365 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d30eaedf876ac70b8b71cae...
Dec 22, 2019 8:01 PM459.12005880 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfc03ab0f9ba63373fed64515...
Dec 22, 2019 7:01 PM185.28068792 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd3c2e1ea42e43d144aa65556...
Dec 22, 2019 6:00 PM154.72955906 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2bf5ec2a4578796711e77e1e...
Dec 22, 2019 5:01 PM478.72746119 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fc5c082ff7b1037deb94276...
Dec 22, 2019 4:00 PM258.62391555 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq216c2c8bbd718d757569a37b...
Dec 22, 2019 3:01 PM422.23865090 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe47731c483dd8676bcc589bd...
Dec 22, 2019 2:03 PM270.22322305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq10a6e639e363cb4cd686d3e0...
Dec 22, 2019 1:32 PM428.48493956 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM547.25401118 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM383.16752963 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM248.97814282 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM297.83834201 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM462.20284357 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM535.23769234 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM231.32100132 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM221.19417354 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM383.00776782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM445.67917084 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:32 PM345.77701244 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfaf4d951644edd2eb288b2c6...
Dec 22, 2019 1:01 AM270.78014429 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57e4f0d3b7c56136c876ce10...
Dec 22, 2019 12:01 AM418.82940965 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd74f16a7bb1a3076af3da861...
Dec 21, 2019 11:01 PM308.07867208 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0831f5313e04bf97166f298f...
Dec 21, 2019 10:02 PM543.56902769 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfed91e4bfb5e8829b2d90f0a...
Dec 21, 2019 9:02 PM513.75446583 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq334f7da77c25954a853aec05...
Dec 21, 2019 8:01 PM193.43582391 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03ebb5fc7dc02c8625bb270e...
Dec 21, 2019 7:01 PM390.96474410 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b2e3325b09f7ce1cd08b156...
Dec 21, 2019 6:00 PM600.51068868 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1cd3f72b4166bdbc73d1e9ee...
Dec 21, 2019 5:01 PM247.62197374 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq214b0d802f6a18d9f59f253f...
Dec 21, 2019 4:01 PM114.45935194 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq144261ec431c5fcf79640d98...
Dec 21, 2019 3:01 PM385.74785801 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b438b71b0851e9778f5e32d...
Dec 21, 2019 2:01 PM624.63662783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43375b4378377f0f40170936...
Dec 21, 2019 1:01 PM59.05143722 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d6ee1c3ef8dc18008dd045d...
Dec 21, 2019 12:01 PM290.66463836 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfff877cd1b2b2864b7473a41...
Dec 21, 2019 11:01 AM606.90015474 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7e1c2802cf590bb8e0cb6865...
Dec 21, 2019 10:01 AM304.78790999 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c41f1631c79b03f5eec0230...
Dec 21, 2019 9:06 AM256.42821284 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq151f0e081f2270d327f17db9...
Dec 21, 2019 8:07 AM333.47290705 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd54aa841c7ba032af396a665...
Dec 21, 2019 7:07 AM544.36130830 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5493027159f1b09a698ed773...
Dec 21, 2019 6:06 AM485.76974134 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3cb74fe5cd3a689c0e18cd9d...
Dec 21, 2019 5:05 AM249.95181336 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30a95316ce004243c769a8eb...
Dec 21, 2019 4:05 AM326.50195026 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6149db65fddb2a9ef73f486...
Dec 21, 2019 3:05 AM498.92334855 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d5ddf6b1c1e1c49b842c75b...
Dec 21, 2019 2:06 AM298.74527424 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa630c7e060977dc2d082f2b5...
Dec 21, 2019 1:05 AM311.58895302 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a24e947488fbb8dddc43b30...
Dec 21, 2019 12:04 AM494.04543597 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70d564dfe2308d3d0dcb7b7a...
Dec 20, 2019 11:03 PM212.91477750 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5bc1cee6507cf77b2c431c39...
Dec 20, 2019 10:02 PM335.68697430 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ef717c4e15eee789ee5c012...
Dec 20, 2019 9:00 PM340.80749503 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa75a4129326c81cb76547a0a...
Dec 20, 2019 8:01 PM400.46457198 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1104e7a3e130252dc2f5f833...
Dec 20, 2019 7:00 PM245.17974820 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ef7377ed177946733c3cf8f...
Dec 20, 2019 6:01 PM163.38018526 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9272e0139334c6778b12666e...
Dec 20, 2019 5:00 PM348.15416379 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq895ad155867ae2839da929f7...
Dec 20, 2019 4:01 PM206.34806651 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq017b96adf2e0dd5a293410a7...
Dec 20, 2019 3:01 PM234.83650284 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f9be382fbac623d52e20268...
Dec 20, 2019 2:01 PM542.94131039 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7524c418623b1736797c9034...
Dec 20, 2019 1:01 PM497.89964109 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe60832c627a7d50c0f068e4c...
Dec 20, 2019 12:01 PM232.46802028 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq170c9001fa42f11ec8ed3940...
Dec 20, 2019 11:01 AM320.11879445 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa4826811f05e43c8815cf930...
Dec 20, 2019 10:01 AM302.38595116 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq71222e3164b942fb615bfae8...
Dec 20, 2019 9:00 AM281.59183326 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqea68753783f01658c3d6128a...
Dec 20, 2019 8:01 AM317.63329953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfde35e12bc05d4639762ca11...
Dec 20, 2019 7:01 AM374.01681426 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e9f16cba1abe0d9955e9d11...
Dec 20, 2019 6:00 AM299.41884086 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2752478f00708bac75ea7133...
Dec 20, 2019 5:00 AM254.40939673 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq96b89de0fedc2b8dff1ee3b4...
Dec 20, 2019 4:00 AM166.43052638 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd14b73c14849039753d80648...
Dec 20, 2019 3:00 AM172.70940300 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a48a291d1f88061182e96df...
Dec 20, 2019 2:00 AM174.37411395 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ecd39fffbdc2e83e3612b17...
Dec 20, 2019 1:01 AM126.34607703 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0cc71b6ae60ea86e452da541...
Dec 20, 2019 12:00 AM179.17237634 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq51288460b5f3d6f4a5bc3666...
Dec 19, 2019 11:01 PM98.10696778 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7a52b390ffbd0dc68292d259...
Dec 19, 2019 10:00 PM150.28262697 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq552316c03705c6c35ea5bf56...
Dec 19, 2019 9:00 PM125.46674516 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq606f7aabd1b556bcf3c4be4a...
Dec 19, 2019 8:00 PM109.73435921 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq84f5de01f8336caea4d36dfd...
Dec 19, 2019 7:00 PM95.94163004 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5b1ab8d7b6ce9f1fb465bf4d...
Dec 19, 2019 6:00 PM68.70002885 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa2d3be2cce62b13a8dc3e9f6...
Dec 19, 2019 5:01 PM145.02793106 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq513f92d3f6bf2d7e13185a31...
Dec 19, 2019 4:01 PM90.83012398 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6be4c4570f8544d3d3710de3...
Dec 19, 2019 3:01 PM85.47716337 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqecf8abf5be51af408fd90e4f...
Dec 19, 2019 2:01 PM144.11233802 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1d6c679e08283f1a4e19b3de...
Dec 19, 2019 1:00 PM157.27061559 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e98ceb201df2eb0938d2070...
Dec 19, 2019 12:01 PM97.78672766 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc95f12dd2510b06ce8c3ce45...
Dec 19, 2019 11:01 AM125.43518030 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b3fafbb877d6c3ed557ca15...
Dec 19, 2019 10:00 AM168.08262299 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a860f5312162662c10d4695...
Dec 19, 2019 9:00 AM137.14116363 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfb47d28533a25b8302dbd287...
Dec 19, 2019 8:00 AM101.94061614 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e7653a4dbc95374202b5c9e...
Dec 19, 2019 7:00 AM117.51338709 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1aa03ea5d6b55e094ef24fae...
Dec 19, 2019 6:01 AM146.14117597 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe805fa2ccbd79185b8e3dc12...
Dec 19, 2019 5:00 AM122.00887326 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq266799bc99dd987d6dedd22b...
Dec 19, 2019 4:00 AM78.70981661 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02f529077c0e52bba9c3102f...
Dec 19, 2019 3:00 AM155.50926915 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55d52746a649b7d4946c34db...
Dec 19, 2019 2:09 AM79.16005031 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb503d4e1b3426669d64a93b2...
Dec 19, 2019 1:07 AM126.24424929 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f0a7b1882dbc447de169f19...
Dec 19, 2019 12:07 AM113.18680472 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq98a2415d2d519c23ecd957a4...
Dec 18, 2019 11:05 PM116.48354814 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq123b06738e8dd00f25b3813e...
Dec 18, 2019 10:02 PM81.44582539 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq32ecf5907cb8aa51a141415e...
Dec 18, 2019 9:02 PM95.93806647 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq423ce8184f98fcb6b0a32d96...
Dec 18, 2019 8:01 PM173.80604823 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f92df78024b7b4d929a1ed2...
Dec 18, 2019 7:00 PM123.72292961 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq43356d78896841c2d6b9401a...
Dec 18, 2019 6:01 PM76.62637989 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0226fa7d48526865b73224fe...
Dec 18, 2019 5:00 PM19.10795598 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9861f83e10701ebfa4c15f38...
Dec 18, 2019 4:00 PM62.33224646 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d2bfba8ccb1f356d3491c26...
Dec 18, 2019 3:00 PM238.08289171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb73eac51b6f6d9f5e0f6968...
Dec 18, 2019 2:01 PM115.24476938 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq06a54c851c094ba9c20f3960...
Dec 18, 2019 1:01 PM117.27001038 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq54b0455e77bbcb505d84019f...
Dec 18, 2019 12:01 PM119.20790517 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04b7d2c8fd488702b2a85edf...
Dec 18, 2019 11:00 AM164.65497786 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7c462dc5e566e26e7eced332...
Dec 18, 2019 10:00 AM122.46204213 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa3af5572cee06b496dd75458...
Dec 18, 2019 9:01 AM55.19842376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq18acb55fcef268763e1b59d4...
Dec 18, 2019 8:00 AM42.93641668 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe294cee48aeaacc5db79145e...
Dec 18, 2019 7:00 AM137.44560028 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb1e6ebe81f3f66089e140e39...
Dec 18, 2019 6:01 AM265.44059023 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa11b0f8db1f78e4f784fbdd2...
Dec 18, 2019 5:01 AM93.95520987 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda8ff2569e35511cb24dc29c...
Dec 18, 2019 4:01 AM146.88722446 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5bd186a33133ac28c2444a68...
Dec 18, 2019 3:00 AM177.79046754 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq030304f2234012afafc77dd1...
Dec 18, 2019 2:00 AM93.47024199 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa95f36847c7ee0953f49738d...
Dec 18, 2019 1:00 AM65.23250626 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq11787c42693d93beb0ec1e67...
Dec 18, 2019 12:01 AM160.34753123 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5bfe318590b5ca7027138435...
Dec 17, 2019 11:01 PM98.66882522 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq549b5666f86d28d76e0259d9...
Dec 17, 2019 10:00 PM170.15194636 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq30742dabf863f0580706bffb...
Dec 17, 2019 9:01 PM153.94319723 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqac84099a827d9d272e2a1ba6...
Dec 17, 2019 8:01 PM149.54632487 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq656b49c8e43b3d03b091e538...
Dec 17, 2019 7:01 PM107.59688338 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f01012fce7ed20801e3d894...
Dec 17, 2019 6:00 PM120.47947641 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb9ac35ec8d2671d7cc907dc4...
Dec 17, 2019 5:01 PM119.01167841 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf01e092a60e777b7f3e1f00b...
Dec 17, 2019 4:00 PM36.98442498 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb1607dbd8a80c60037e0d15c...
Dec 17, 2019 3:00 PM121.08037552 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq105b8a04a6f8620c67f10504...
Dec 17, 2019 2:01 PM103.26277332 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe0dd3d07a7d731de52b0a698...
Dec 17, 2019 1:00 PM67.31992867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf6f33f739abac42cdaa46d94...
Dec 17, 2019 12:00 PM135.13754267 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc8903f196cad82239f5d43e0...
Dec 17, 2019 11:01 AM346.90412992 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq407799c05d49a66324206723...
Dec 17, 2019 10:00 AM120.45908933 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd405bc6451765b9d8bf09668...
Dec 17, 2019 9:01 AM62.25843630 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq90971be71152a06d6ddf07dc...
Dec 17, 2019 8:01 AM89.19765867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe6db21df9d8c485ab47ffdc5...
Dec 17, 2019 7:01 AM130.29997134 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq28f3268119111cb49d1daa61...
Dec 17, 2019 6:01 AM119.70366420 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3ca6eef6816a19b02a8aa0d1...
Dec 17, 2019 5:00 AM126.63735149 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9ad06fbc5d9d959f1f18dede...
Dec 17, 2019 4:00 AM128.81968121 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb25b827c1192579473de7e5...
Dec 17, 2019 3:01 AM154.04787364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq863dedd67c0817c2b3ef8197...
Dec 17, 2019 2:01 AM136.79820477 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq19dd8692800e4673a53c01ec...
Dec 17, 2019 1:01 AM161.32141890 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq78116275c220276248efc8c7...
Dec 17, 2019 12:00 AM89.80619862 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq15d46c5ae9feca3b582df1a6...
Dec 16, 2019 11:01 PM86.68050171 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67526fa0c2b330ba8e946bae...
Dec 16, 2019 10:00 PM95.36140876 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6856ce44453dd46ff49b2d64...
Dec 16, 2019 9:01 PM184.98947585 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1bc39b824e57f34c6509b49c...
Dec 16, 2019 8:08 PM145.58438367 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a11a6c46da120a3507cc8ac...
Dec 16, 2019 7:08 PM92.42676129 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0fe47cc6c549beb0aafd7528...
Dec 16, 2019 6:07 PM116.51831700 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8df41a6944c5aeb122771464...
Dec 16, 2019 5:04 PM217.03584664 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd136a67ce117acec03886437...
Dec 16, 2019 4:04 PM95.17160418 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2fe5d6f8cb9d50fa2598346e...
Dec 16, 2019 3:03 PM29.64730230 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5fea38aa229dee1c74833b70...
Dec 16, 2019 2:02 PM107.62386263 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq213af8c66d4a9ab13268e66f...
Dec 16, 2019 1:00 PM219.94116725 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8ae516a354a2dd3242b0457...
Dec 16, 2019 12:03 PM128.98898687 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0ee6471efe6e45f047bc59de...
Dec 16, 2019 11:02 AM130.01119647 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a2cea1b4f117552696092ed...
Dec 16, 2019 10:00 AM89.61509906 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3a67a2a1aa506b519ae7d004...
Dec 16, 2019 9:00 AM40.28318440 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0669cdaf10a62ff31d982829...
Dec 16, 2019 8:01 AM148.77077731 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d0593b094f41711d8c3d4c3...
Dec 16, 2019 7:01 AM186.70652469 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcd4397862b8f4d7a5ab213a2...
Dec 16, 2019 6:01 AM149.92707308 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq31d8b3176354ec9163fd8440...
Dec 16, 2019 5:01 AM99.71014152 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq61ea6ea43c388fc0c95d2f51...
Dec 16, 2019 4:01 AM182.74061449 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeba8e0ad6109ae70d22a0240...
Dec 16, 2019 3:01 AM120.47660204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a1e97b67af459b2b34ffd42...
Dec 16, 2019 2:01 AM143.32853855 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq87f9be1ae885c7ba029760c7...
Dec 16, 2019 1:01 AM91.02345046 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ba6ed439c222c06a81ade52...
Dec 16, 2019 12:01 AM74.91199248 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1acd5a3263345c68370c51e...
Dec 15, 2019 11:01 PM147.03984093 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq950b312c802b96607dbc58f8...
Dec 15, 2019 10:01 PM111.82178439 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq70a6022949ca2c3d522d9a38...
Dec 15, 2019 9:01 PM94.93221959 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq88701e9f29b82dd03471e72e...
Dec 15, 2019 8:01 PM119.42331357 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8ca61e83e3788b818803eff8...
Dec 15, 2019 7:00 PM97.43255960 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72ceccd37f2dd90ac7dca85e...
Dec 15, 2019 6:01 PM72.50621132 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq00a5372853824f5d3c879cf9...
Dec 15, 2019 5:00 PM90.67099231 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq487f43c075eb356d691ebf69...
Dec 15, 2019 4:01 PM133.63357926 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8f4e1c5c42752ed652f7d1c7...
Dec 15, 2019 3:00 PM99.29833406 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8b7b4740da322302b69240d1...
Dec 15, 2019 2:01 PM58.60696645 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52109f7fa831ab154e320521...
Dec 15, 2019 1:00 PM170.77523365 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa8be8e906d3fcb3c82e4df27...
Dec 15, 2019 12:00 PM163.21608730 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq371d51ce4d38d08161f74d7b...
Dec 15, 2019 11:01 AM164.85648739 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbc98bc4ae68bd00274547aad...
Dec 15, 2019 10:00 AM119.34922111 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq47c7dd147c5531bc4450efe8...
Dec 15, 2019 9:01 AM84.44018455 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6c2152d7731bcfd7a5e482a...
Dec 15, 2019 8:00 AM103.70579675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57f14dca2c51c7bbcaa0904d...
Dec 15, 2019 7:00 AM115.90510723 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7fce9ea8f5020f7f08dfb099...
Dec 15, 2019 6:01 AM142.23620783 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq514ef3c80c38f7861eba3b40...
Dec 15, 2019 5:00 AM106.01231195 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4355bd66ce04fdfb9787b022...
Dec 15, 2019 4:00 AM143.90206252 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbbd65f5682c2c6d31d45e328...
Dec 15, 2019 3:00 AM133.46352895 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bd7af3d066b5d6505bb26ad...
Dec 15, 2019 2:01 AM120.67268342 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc498a1f70ed3e9ca679ea6e6...
Dec 15, 2019 1:00 AM174.05570071 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b259944fc938c059e522687...
Dec 15, 2019 12:01 AM91.51104636 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeaff1b62a3d4bbb3468dcd52...
Dec 14, 2019 11:01 PM162.74254745 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5d9e9e70ea8e8858632093fc...
Dec 14, 2019 10:01 PM76.45011068 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf0d76d6465b1fcd59e92b637...
Dec 14, 2019 9:00 PM173.29480406 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe1715be9f82b5682552b2cc1...
Dec 14, 2019 8:01 PM119.36270253 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq89098cd05e6c07999ae38cfa...
Dec 14, 2019 7:01 PM124.99900178 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf3ab2b19412a31dfe40f3100...
Dec 14, 2019 6:00 PM156.05342137 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9f9b9fc92c4909451664dbb2...
Dec 14, 2019 5:01 PM105.95600329 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq48313068d9454781e3667a84...
Dec 14, 2019 4:01 PM65.42716192 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqca82f294292098e7b3b86745...
Dec 14, 2019 3:08 PM70.78836724 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq72b506ee6593377606f2ca07...
Dec 14, 2019 2:05 PM131.72457858 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq65f300cd82aba84e982f241e...
Dec 14, 2019 1:04 PM130.74988165 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3d82cf0b137dbd27a442e641...
Dec 14, 2019 12:02 PM66.22488492 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqed7295c6accf85e25c90dc4e...
Dec 14, 2019 11:00 AM42.87360978 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6dbcd46588a6fdbea211300e...
Dec 14, 2019 10:00 AM20.26584579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc7951a85fab6c166096a6e4e...
Dec 14, 2019 9:01 AM101.77637266 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9685973cab873deefba0a8e7...
Dec 14, 2019 8:00 AM163.03032909 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa912482caced2e12fb7f6a3b...
Dec 14, 2019 7:01 AM229.68477679 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03330124b6dd8c5d38dc516b...
Dec 14, 2019 6:00 AM179.05168690 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6150f4aada7baa668163f16...
Dec 14, 2019 5:00 AM165.95208349 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67a80fe117e467d0956258bd...
Dec 14, 2019 4:00 AM126.49997314 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqab6bb610cf83cf36f5d7b3c7...
Dec 14, 2019 3:00 AM88.48220437 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq729c2b72590154592535d551...
Dec 14, 2019 2:01 AM100.76916305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaea39a29b4bc1505b159dba5...
Dec 14, 2019 1:01 AM102.41355145 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1e5f12550b1799bdf788837...
Dec 14, 2019 12:01 AM139.66709004 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1c08a347e8a4fb9ea9791474...
Dec 13, 2019 11:01 PM114.95145419 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7b5565ca609121f76a1c145...
Dec 13, 2019 10:01 PM73.29770066 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc26ef6c4d81006a62c612f0c...
Dec 13, 2019 9:00 PM90.57043867 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd63c4a868f776e0f811eaac5...
Dec 13, 2019 8:01 PM87.56201449 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a6c643e6f886d1aa958b3dd...
Dec 13, 2019 7:00 PM63.73795904 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21187eba9730bdc08bbb42bd...
Dec 13, 2019 6:00 PM93.51078179 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2e9b7b9ea95bf1ee9102a8db...
Dec 13, 2019 5:00 PM75.70699855 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a082d9d0afa66ceef9c617d...
Dec 13, 2019 4:01 PM162.26671704 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb5477a4badbccacca9935006...
Dec 13, 2019 3:00 PM99.08562868 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e1791ae73c2df9856e8fdda...
Dec 13, 2019 2:01 PM411.30451055 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd460d6e223c2c9e11e7084c7...
Dec 13, 2019 1:00 PM191.05691439 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22be3accf4dc79f8b6b2f9d9...
Dec 13, 2019 12:00 PM72.10171302 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ef41a3cc98d617ac57c4c6c...
Dec 13, 2019 11:00 AM221.27903351 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq926ea6fad3ac47423f3de640...
Dec 13, 2019 10:01 AM465.81492953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2a31f445d3cf371c18b48317...
Dec 13, 2019 9:00 AM79.48584218 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3b7f521c50245671e04ea6d3...
Dec 13, 2019 8:00 AM81.77781579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbb9433258d2786bc57553821...
Dec 13, 2019 7:01 AM123.17163883 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq05d1dace7b6a632a137e1087...
Dec 13, 2019 6:00 AM100.85093148 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e6180df5ac9abd44e106536...
Dec 13, 2019 5:00 AM117.31741360 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a433bc39465476c1956f1d6...
Dec 13, 2019 4:00 AM151.57689019 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5e78528fe9c039f081f56d47...
Dec 13, 2019 3:00 AM182.39664436 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5040c1326cc60e0cf64b67f6...
Dec 13, 2019 2:01 AM303.25340656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50e99b004779eaaf7cc9c4a7...
Dec 13, 2019 1:01 AM283.22337832 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20cc0109831cec9e60bff377...
Dec 13, 2019 12:00 AM231.46637684 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcce8746fc9e5c4340884c0ac...
Dec 12, 2019 11:00 PM190.95921105 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fb951dd526b45b4cb48d658...
Dec 12, 2019 10:01 PM399.81953285 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39b47ba2863c19c3ec009650...
Dec 12, 2019 9:07 PM353.54447807 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq17bc71fd36fa85bf7d8a8907...
Dec 12, 2019 8:02 PM340.67946298 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9b5d64340c02eb3352eab5fb...
Dec 12, 2019 7:01 PM303.69630782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb59d82610c7e7c7b5cd87f40...
Dec 12, 2019 6:01 PM410.17168369 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq409396161fb41072735f4e3b...
Dec 12, 2019 5:01 PM123.84885255 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqde8230ad33ba716f0d4d9476...
Dec 12, 2019 4:00 PM98.82267344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7f80f9549bbf458b22345ed6...
Dec 12, 2019 3:00 PM87.14263777 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec44687dc2bd54a4f1fa3247...
Dec 12, 2019 2:01 PM77.37278350 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq682d99494a8556e868ab9bfe...
Dec 12, 2019 1:00 PM85.44875715 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6cfe3cd8381cb204770e0a1d...
Dec 12, 2019 12:01 PM102.41949778 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq36fb1f07e347a5bad2b430a0...
Dec 12, 2019 11:00 AM458.42329664 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd42dcdf1fd7e33aaa0147a30...
Dec 12, 2019 10:01 AM235.89228045 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq744910b1a143dbee2e36afe1...
Dec 12, 2019 9:00 AM399.39623121 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe1bc0e6cc0efd967926a429d...
Dec 12, 2019 8:00 AM233.25966279 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq990caac48e6082fd0ea98111...
Dec 12, 2019 7:00 AM231.16079169 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42ef38193b819940ecb2c422...
Dec 12, 2019 6:00 AM295.08785060 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff43841b4adc94b37ce70a98...
Dec 12, 2019 5:00 AM391.19786974 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a63de372614178ee50d39be...
Dec 12, 2019 4:00 AM233.26622174 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqff5c5c8d09cc43c6ba1b83b2...
Dec 12, 2019 3:00 AM323.88747204 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1ef35c59afa54eac5903c5a8...
Dec 12, 2019 2:01 AM318.01559654 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c0f6cfd2284e2968aa74e3f...
Dec 12, 2019 1:00 AM506.69586805 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5ebaf46b6bed7d795acedd21...
Dec 12, 2019 12:00 AM165.86579293 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd7a7a48f62204bb294ada0a...
Dec 11, 2019 11:01 PM179.54784920 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq58822a40089aa8ba2c773d6a...
Dec 11, 2019 10:00 PM294.97108341 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce45c5679d9cca42df8b0c52...
Dec 11, 2019 9:00 PM303.85263596 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqad17f1290c9ff495bde7a9e0...
Dec 11, 2019 8:00 PM243.42301219 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6a68f7515848851b6c9e3d7a...
Dec 11, 2019 7:00 PM301.15028051 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe01952f8681db145ae0beeb3...
Dec 11, 2019 6:01 PM287.97445661 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf18c36a0d12a76c9df980326...
Dec 11, 2019 5:00 PM162.21330953 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq98c54f06c13fcdbf8aeaa74e...
Dec 11, 2019 4:00 PM106.08236323 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq65977f49f6e55f8e047bdf12...
Dec 11, 2019 3:00 PM338.89803907 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq04b3bb4ba7e42a43fc547919...
Dec 11, 2019 2:01 PM161.50294354 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq668fa630ae9215cd810ece78...
Dec 11, 2019 1:00 PM137.96889976 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7115e80c389d165502f950f2...
Dec 11, 2019 12:01 PM273.70293421 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq118373a49893558ce30b7614...
Dec 11, 2019 11:00 AM454.11470597 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq83249190b6592fbeb5a0bde6...
Dec 11, 2019 10:00 AM245.26381635 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq47af814ec2d08ded1fec6d65...
Dec 11, 2019 9:00 AM210.49150443 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9dd1c4486b7b6a83644c7bd...
Dec 11, 2019 8:06 AM325.59751464 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq121613934c49edec228634e4...
Dec 11, 2019 7:03 AM337.09397386 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2c412db657b186d305665340...
Dec 11, 2019 6:03 AM208.21280439 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1fa3f21f9a5e814b733b63b9...
Dec 11, 2019 5:04 AM112.22668199 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqda7fb9501ff17cc4a4a9360b...
Dec 11, 2019 4:01 AM94.46347914 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f99fc77f86d3470c0e85135...
Dec 11, 2019 3:00 AM143.20727748 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq568762b07c47ed143f401f74...
Dec 11, 2019 2:00 AM88.46474520 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc3d9489be5523f6eb4b6b77c...
Dec 11, 2019 1:00 AM112.13495134 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67adcaf3ff755a9937322ed5...
Dec 11, 2019 12:00 AM121.39886313 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq99fef59a8cd9367256203d75...
Dec 10, 2019 11:01 PM111.64257182 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq256078d9df74c2d5360429ef...
Dec 10, 2019 10:00 PM137.16105186 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa202a52c26b93302c3e36c77...
Dec 10, 2019 9:00 PM114.24862417 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq57ad7a4bf450ba01ae53bd66...
Dec 10, 2019 8:01 PM75.86231854 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq568538cacfb4a23ead9465c2...
Dec 10, 2019 7:00 PM69.39033622 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq41db15391880c90aa82ca994...
Dec 10, 2019 6:01 PM99.54526290 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf26a47e95ee077da8f7859a7...
Dec 10, 2019 5:01 PM103.85707107 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe2a95199466ce24ab724e4e7...
Dec 10, 2019 4:00 PM171.03730486 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq03dee2fcd5631ecac6ece05c...
Dec 10, 2019 3:00 PM214.82192892 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3c744d2f5489263f39797dd3...
Dec 10, 2019 2:00 PM279.40041111 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1b99cd08d2d6f1d179899401...
Dec 10, 2019 1:00 PM319.06344376 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f5168a326d14c0d4888d1ec...
Dec 10, 2019 12:00 PM177.15799508 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq391e54b6edf86aaead2339c3...
Dec 10, 2019 11:00 AM220.47250722 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc79616fa0a380ffe3aea918c...
Dec 10, 2019 10:00 AM338.92074944 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5dbf541a61ff2515f4d79293...
Dec 10, 2019 9:00 AM36.11389584 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc5a7dd59fd3ca3cc296b420c...
Dec 10, 2019 7:00 AM161.44469152 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe93bcce573ee1c6dec822e21...
Dec 10, 2019 1:02 AM12.54066451 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq81df922b5d6a415844b483bb...
Dec 10, 2019 12:02 AM192.75870693 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5e59a029d4b00f82f13867f...
Dec 9, 2019 11:01 PM299.99065854 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e885e2fbe08eb13207204bc...
Dec 9, 2019 10:00 PM215.53586187 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbd67a4b1055dd7fd5220c54a...
Dec 9, 2019 9:00 PM203.34026016 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq051cb350636bdb630b3003be...
Dec 9, 2019 8:00 PM136.76404098 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c348c814729d1dba9da6f41...
Dec 9, 2019 7:00 PM163.17798566 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3fa2bde0f81e0df2fd72d1a9...
Dec 9, 2019 6:01 PM187.01049362 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf528946c0c0877a02d4f0246...
Dec 9, 2019 5:01 PM152.12066677 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq804c528330261d62a40bb827...
Dec 9, 2019 4:00 PM152.08783115 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4347364fc578d54b37ec73ff...
Dec 9, 2019 3:00 PM177.58815369 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqebeff94e50eb857b5ab0222d...
Dec 9, 2019 2:00 PM177.75301573 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5523e1576c23bfbc4af20d8...
Dec 9, 2019 1:01 PM248.09173099 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf5e7d5612b24d4a76d08d632...
Dec 9, 2019 12:00 PM167.71183142 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0b8a0eedd4303f02663da5e8...
Dec 9, 2019 11:00 AM86.95715638 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq056205e9b472830532abbd0b...
Dec 9, 2019 10:01 AM123.22744105 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd9158a7b6cc0b7779a0b7b22...
Dec 9, 2019 9:00 AM250.36688516 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqecf9b1738a439ac0b069de93...
Dec 9, 2019 8:00 AM168.98481340 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6b0992eeffa9c5cd3491b52f...
Dec 9, 2019 7:00 AM194.14989040 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq284bfc3e4618f2405430ef2a...
Dec 9, 2019 6:00 AM259.74086482 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bd2d0bdf496a296336f029d...
Dec 9, 2019 5:00 AM254.23170563 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq842b5e9a8f60761aa770d95a...
Dec 9, 2019 4:00 AM206.00598015 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeb119f81c284c3d0ca631ce0...
Dec 9, 2019 2:01 AM7.68693427 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq806b9c99c8531bdcbffb11ea...
Dec 9, 2019 1:01 AM101.38134055 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq484b41bac0376f6f7db25cf9...
Dec 9, 2019 12:01 AM122.38270947 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f8c7258937980c1e4bd5040...
Dec 8, 2019 11:00 PM136.67658655 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc0be596877bc7b8fcd22967a...
Dec 8, 2019 10:00 PM220.25078037 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb77db78b9c3068dcf12f56a4...
Dec 8, 2019 9:01 PM56.92884588 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe8f0392fcdc72b4c92a021f3...
Dec 8, 2019 8:00 PM183.67676512 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq300a9261d230d492804d6333...
Dec 8, 2019 7:00 PM270.02232950 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a93ad50a0e8775c43ce6462...
Dec 8, 2019 6:00 PM178.89634155 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce2989905c73c498444088f9...
Dec 8, 2019 5:00 PM92.06733501 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2ffcb4f28ac3e4866d08408e...
Dec 8, 2019 4:01 PM76.60616750 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39a4ea186125f09e57175279...
Dec 8, 2019 3:00 PM89.36425712 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq562e2e5adfb316fa4f91d094...
Dec 8, 2019 2:00 PM190.05645520 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqce00254333b7297a44992858...
Dec 8, 2019 1:00 PM129.61462640 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqfd568cb059121015d7d66e6e...
Dec 8, 2019 12:00 PM54.15876921 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf589d6b597c78703bc55f712...
Dec 8, 2019 11:01 AM31.92469044 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd4f3457936580cd8c1cf2ed0...
Dec 8, 2019 10:04 AM198.36317899 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb4fbe818e15056a81480915c...
Dec 8, 2019 9:01 AM111.68482898 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ddaf5c9dbe28cfe26edb083...
Dec 8, 2019 8:01 AM108.89909675 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa22281420c16ac708070eee6...
Dec 8, 2019 7:00 AM71.32958607 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqead97d1f50f0f87944a304c0...
Dec 8, 2019 6:01 AM203.35769364 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9a3f0a50f616910841ff1e6d...
Dec 8, 2019 5:01 AM9.67349804 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d6ae70b166b47af78d4b5a8...
Dec 7, 2019 8:01 PM24.11352345 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq02e29cf605ff006ec6748bd6...
Dec 7, 2019 7:00 PM116.59706149 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc0d20ae8fd230c3d67b21e38...
Dec 7, 2019 6:01 PM137.30393734 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8661c668e27c9ba8c8787d76...
Dec 7, 2019 5:01 PM125.86286853 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcb0ed9a8365429a04e863a4c...
Dec 7, 2019 4:00 PM78.17095956 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd7359f16813788fa4a4e192a...
Dec 7, 2019 3:01 PM112.16798982 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdb4994e75d54c43fd4273e34...
Dec 7, 2019 2:00 PM89.10281606 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq09180e4ef1c434b46a79ed23...
Dec 7, 2019 1:00 PM92.00990102 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7931b74f6492377f4a04102d...
Dec 7, 2019 12:01 PM100.39101900 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4fdc6432846ef0203281e9f3...
Dec 7, 2019 11:01 AM191.30175439 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc54e1ae536062f15c7665bb3...
Dec 7, 2019 10:01 AM151.41875956 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq153f65250dc27d1bf2934fd3...
Dec 7, 2019 9:00 AM225.69277584 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc1a52903d6e0db48399903d0...
Dec 7, 2019 8:00 AM226.33222579 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq245268233a0a9e12880b2d67...
Dec 7, 2019 7:00 AM153.55271912 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc097dae8e59a43cdafbf1112...
Dec 7, 2019 6:01 AM128.09173453 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqae836a8431dd1857853f1fff...
Dec 7, 2019 5:01 AM224.78226829 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7fb293cd9980c4ff5c5fa235...
Dec 7, 2019 4:01 AM133.48214998 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9523ef1431dbcc2009984d35...
Dec 7, 2019 3:01 AM138.36096271 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq551edb953bc870b518f2f7d2...
Dec 7, 2019 2:00 AM142.71342889 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6641b58258cc31879dc53ed9...
Dec 7, 2019 1:01 AM102.91769359 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd5762321f57688e71e53f7ff...
Dec 7, 2019 12:01 AM136.70720005 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq109b27b7f2286ee363666ea9...
Dec 6, 2019 11:01 PM88.56316933 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4e143fd6ac3346cd27589c51...
Dec 6, 2019 10:00 PM89.39375438 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqdd202112decd63daa400ba8d...
Dec 6, 2019 9:00 PM148.83989068 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd04e6c429783146b87771351...
Dec 6, 2019 8:00 PM147.74538381 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq59968eee370cd6ed09420eca...
Dec 6, 2019 7:00 PM116.00780071 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq459cd709d2887f5f467bd1ef...
Dec 6, 2019 6:01 PM140.68020725 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq912507f30da45c8d1ee96815...
Dec 6, 2019 5:01 PM115.30711421 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a31770d12604fae263b9af7...
Dec 6, 2019 4:07 PM55.52392614 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq637880deb3bdc0d135ce81be...
Dec 6, 2019 3:06 PM78.35199862 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3e1be8151c176ad6c9f3c27f...
Dec 6, 2019 2:06 PM105.35630158 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq40d746cec970e18346116e47...
Dec 6, 2019 1:06 PM72.83514043 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4eb090155aed92dd53818831...
Dec 6, 2019 12:04 PM78.59624301 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6f16d877615b74cce2110c0f...
Dec 6, 2019 11:02 AM176.71376323 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq692ab30b85b175a6b534ea39...
Dec 6, 2019 10:01 AM152.57477900 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeea9b08ff0df2b129fb4aaed...
Dec 6, 2019 9:01 AM100.92775224 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq26328858b9451e4abec38d28...
Dec 6, 2019 8:01 AM208.26783924 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf08ce28294657c0a56c3b52b...
Dec 6, 2019 7:01 AM96.86412800 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq677d141c96cf3a0dc05a4a75...
Dec 6, 2019 6:01 AM121.61960656 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq44e578333947af7dae389d43...
Dec 6, 2019 5:01 AM209.48728411 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq073b97450139312297f64d10...
Dec 6, 2019 4:00 AM67.49232543 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf3c56abdcdf840a508f5c4f7...
Dec 5, 2019 5:00 PM0.15288401 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq84e5692f18f7783ac2d69783...
Dec 5, 2019 4:01 PM132.80359014 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq510fdd8d7277fe5267d11a76...
Dec 5, 2019 3:01 PM134.28842730 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqabce5da73ea463e9726aefa1...
Dec 5, 2019 2:00 PM162.36784592 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe9e2fb7b8eb0ab81690f0925...
Dec 5, 2019 1:01 PM151.87746944 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8e0b30ca41f962c189b4000d...
Dec 5, 2019 12:00 PM150.73755110 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq8cfd5a55a2ba7a99969fdbc5...
Dec 5, 2019 11:01 AM183.30337143 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50db863e93d33bed34bcb899...
Dec 5, 2019 10:01 AM134.32431515 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqafc9f221c0a2d2b5612cecca...
Dec 5, 2019 9:01 AM129.93687722 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqcc87804be122f2acc4404f1e...
Dec 5, 2019 8:00 AM268.79990305 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd13cef30ff38fc1de182c5a1...
Dec 5, 2019 7:01 AM183.71422027 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6fa3829d922266ff2fd3f963...
Dec 5, 2019 6:00 AM230.53183067 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc83d2242c701e959de7fa36f...
Dec 5, 2019 5:00 AM202.93110122 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6d1bdb6fc8833ef227cc403f...
Dec 5, 2019 4:00 AM218.12442115 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4bb8f5515a30afd7913451db...
Dec 4, 2019 10:01 PM40.66512907 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq768f72d2617e816d3adb4739...
Dec 4, 2019 9:01 PM230.64808756 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq709da781e1f87626a146d9ca...
Dec 4, 2019 8:00 PM384.74990330 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f8a55e28af4b6412de841d0...
Dec 4, 2019 7:01 PM272.24316108 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd26e786ac2a2594fde1ec369...
Dec 4, 2019 6:01 PM208.01949801 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc41e1a3fdf3a2d907fd5b0d3...
Dec 4, 2019 5:00 PM307.99098310 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq181cf657f92b671dd1f9bda8...
Dec 4, 2019 4:01 PM183.52631797 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq7ffdba8208c247d37d0f63d7...
Dec 4, 2019 3:01 PM448.84077614 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f39e9fa6fd42904b4fe46c7...
Dec 4, 2019 2:01 PM220.52074841 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq2b675910bd8dd288d76c5b20...
Dec 4, 2019 1:00 PM192.43228770 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq252b22bbb60a57c6d00e26c0...
Dec 4, 2019 12:00 PM318.34932004 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe7f66d0d2fb3b2a32bae249a...
Dec 4, 2019 11:01 AM274.41356925 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf19c97198907566f6a047f14...
Dec 4, 2019 10:01 AM197.94648254 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq82654e7a930f8e54e4b3444b...
Dec 4, 2019 9:00 AM121.15549256 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa033f1abb7a93f8c94cc7c02...
Dec 4, 2019 8:00 AM174.55619394 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8545ed525b81dd516d905c5...
Dec 4, 2019 7:01 AM146.20497575 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0bff2e0388b69a758d9bce07...
Dec 4, 2019 6:00 AM61.25622258 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq39998d6206ad28800524967f...
Dec 4, 2019 5:05 AM188.63134659 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb941eec81f04ba8575b675b2...
Dec 4, 2019 4:06 AM1.91487220 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd93e023027508970934ffb7c...
Dec 4, 2019 3:05 AM37.28275624 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4a5bb80c7f7151f98a237e90...
Dec 4, 2019 2:04 AM239.85006779 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqe5b758e5c57cee7146912179...
Dec 4, 2019 1:03 AM174.31748221 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa7b4bd03d2c6e4e350303443...
Dec 4, 2019 12:02 AM157.62792782 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1db2c146f836829edde0f247...
Dec 3, 2019 11:01 PM200.91042608 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3537b0b16ac919780795fe57...
Dec 3, 2019 10:00 PM158.81749900 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqec61120a1e6f241826816663...
Dec 3, 2019 9:01 PM145.89751389 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq3f45bc60891781a592e6adec...
Dec 3, 2019 8:01 PM119.20617011 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f31705b879c27008e9a6fed...
Dec 3, 2019 7:01 PM187.80923730 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq97cecd3e76431faf5cfa7a23...
Dec 3, 2019 6:01 PM188.15002772 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9747915fd8ed2fdbc7f0fc1e...
Dec 3, 2019 5:01 PM193.10187643 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq95d36c468d92443177cb1ca5...
Dec 3, 2019 4:00 PM101.33665210 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6ac4c05a47f2510324c6bb17...
Dec 3, 2019 3:01 PM177.74661084 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq55ac93298a3a51eb88b9a66d...
Dec 3, 2019 2:01 PM204.72275590 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd0f46a5e187470e58774536e...
Dec 3, 2019 1:01 PM202.25259325 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq42b48c9ff2c293a7ecf55281...
Dec 3, 2019 12:01 PM228.85383394 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9142cb867849a4c0f3f2bca6...
Dec 3, 2019 11:00 AM125.54046004 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd34d3dc01dc1f25d81a163d4...
Dec 3, 2019 10:01 AM202.06002444 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa206d88e191cc4b339aa97a4...
Dec 3, 2019 9:00 AM290.52695098 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb6d7f8011d99dc2350c42934...
Dec 3, 2019 8:00 AM271.10969299 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5a272d1f9b288bcab6b41f57...
Dec 3, 2019 7:01 AM111.95640284 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd918e914fdc5b16a6ee7f61a...
Dec 3, 2019 6:00 AM138.60680937 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc2400e76469d124e1ae1044a...
Dec 3, 2019 5:00 AM219.79625236 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf325de2c19f4db8e3efec3d0...
Dec 3, 2019 4:01 AM295.13421772 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq50e83d5e7207adfc2eb172d2...
Dec 3, 2019 3:01 AM168.51183086 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq52e532152b30b27125210b14...
Dec 3, 2019 2:01 AM115.33457268 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq381d2e39b5cb5198a5b573b4...
Dec 3, 2019 1:00 AM210.87339170 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq584102ebebfd7e369713fea4...
Dec 3, 2019 12:01 AM292.09231767 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq5c506e1bf342ca533be0eb03...
Dec 2, 2019 11:00 PM337.29172301 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf9b37ca2f4d51c40f2a81832...
Dec 2, 2019 10:01 PM364.26911472 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd1587edeface78e9650f4d9a...
Dec 2, 2019 9:00 PM205.51631990 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq751cbf21eb343316cdc9b30e...
Dec 2, 2019 8:01 PM173.40322484 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9d016b1b747d4517d0ed3891...
Dec 2, 2019 7:01 PM308.92502344 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9e76eb29f11d4c2ee6344605...
Dec 2, 2019 6:01 PM237.99034207 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq20a55b5ab12cc4260e42b8b9...
Dec 2, 2019 5:01 PM282.56735134 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd84cbde9b541206ad175f14f...
Dec 2, 2019 4:00 PM311.04295964 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqa9bd99b272492a65140ba3ba...
Dec 2, 2019 3:00 PM168.59381553 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqaa3e8f7471d4b0463f213de3...
Dec 2, 2019 2:00 PM176.00062388 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq205a903a0072198c4a76026d...
Dec 2, 2019 1:00 PM336.99482336 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1a55efc474172e9263a8b3af...
Dec 2, 2019 12:00 PM258.99696355 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq22be92231d8aef84d5fc5b79...
Dec 2, 2019 11:01 AM383.09177077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqbd8970e92b180021c35b58af...
Dec 2, 2019 10:01 AM384.74879387 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6e8bb81905f79d07903a102f...
Dec 2, 2019 9:00 AM366.22731820 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6cd2f1e8a32209c023b6f97a...
Dec 2, 2019 8:00 AM251.17696056 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq635f05dda33683b43c8f89c8...
Dec 2, 2019 7:00 AM316.12718161 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqf8e996e2430f3bc158f69a8d...
Dec 2, 2019 6:01 AM261.15326531 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq938dbac69c6c446805c49f5b...
Dec 2, 2019 5:06 AM316.07287192 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqb37af486c9e0ca0c4ed82d1c...
Dec 2, 2019 4:04 AM282.33612421 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqeaab03d775297deaebcb17c1...
Dec 2, 2019 3:01 AM299.07214562 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq0f9cd22abc3c580b53a48b49...
Dec 2, 2019 2:01 AM337.44306255 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq21c3135749720977a9a571fc...
Dec 2, 2019 1:01 AM284.52797609 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqd2130112664c7bf181543621...
Dec 2, 2019 12:00 AM322.45336851 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq6bdd06cfbc715f6054d9681e...
Dec 1, 2019 11:01 PM211.53320535 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq9c8b5eaca5e89b51ee664a24...
Dec 1, 2019 10:00 PM307.37137077 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq434af3fa0c452504b07b831a...
Dec 1, 2019 9:01 PM281.70977622 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq1f0605d00aa7de4525a19b66...
Dec 1, 2019 8:00 PM353.30221488 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc50da90a15a28b8a23c56e89...
Dec 1, 2019 7:00 PM346.68500869 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq133917d95b92b84b2ca2af82...
Dec 1, 2019 6:00 PM355.90118476 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq67fbb67270aa2e3c9ba14ae8...
Dec 1, 2019 5:01 PM345.96980243 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrqc6ef89fcb983fed3bd59ea1a...
Dec 1, 2019 4:01 PM223.37676722 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq4059b95b62250848c621fd8b...
Dec 1, 2019 3:01 PM101.21097784 RITOB5xUWF5ZjSZRiwUaDTmC9sYb7TMzxYxBrq